1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende."

Transkript

1 FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere med tjeneste på skolerne ved Børn og Unge i Aarhus Kommune undtagen for ansatte ved Stensagerskolen, Langagerskolen, Sygehusundervisningen / Skolen på Børnepsykiatrisk Hospital og Kaløvigskolen. Graduering af tillæg Hvor der nedenfor er angivet tillægsstørrelse som to beløb adskilt af skråstreg, angiver tallet før skråstregen tillæggets størrelse for ansatte på anciennitetsløn, og tallet efter skråstregen tillægget for ansatte på Ny løn. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. Frem til og med 31. august 2013 har kronetillæg efter forhåndsaftalen været pensionsgivende for tjenestemænd som følge af indregning på pensionstidspunktet, jf. "Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl." 17, stk. 1, pkt. b. (høkerreglen). Høkerreglen har ligeledes været gældende for overenskomstansatte med tjenestemandslignende pensionsvilkår, jf. 10, stk. 10 i overenskomst for lærere m.fl. (50.01). Pr, 1. september 2013 gælder Allonge til forhåndsaftaler for ansatte under "Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne" samt administrativ vejledning til samme. Samme allonge og administrativ vejledning finder anvendelse for overenskomstansatte med tjenestemandslignende pensionsvilkår. Tillægsniveau og udbetaling. Alle nedenstående tillæg er angivet i niveau og reguleres på samme måde som de centralt aftalte løndele. Hvor intet andet er angivet nedenfor, udbetales tillægget med en forholdsmæssig del hver måned. Kvalifikationstillæg, der er aftalt på baggrund af en bestået uddannelse, ydes fra den første i måneden, efter afsluttet uddannelse (datoen for udstedelse af bevis). Deltidsbeskæftigede Tillæg gradueres i forhold til beskæftigelsesgraden, med mindre andet er anført under det enkelte punkt.

2 2, FunktionslØn 1. Fagopdelt undervisning over 734 årlige timer Der ydes et tillæg på kr. 120 pr årlig fagopdelt undervisningstime over 734 timer. Fagopdelt undervisning er defineret som undervisning i fagrækken: Dansk, engelsk, tysk, fransk, historie, kristendomskundskab, samfundsfag, matematik, natur/teknik, geografi, biologi, fysik/kemi, idræt, musik, billedkunst, håndværk og design, madkundskab, valgfag. Tillægget ydes for de timer, hvor læreren/børnehaveklasselederen har ansvaret for forberedelse af den fagopdelte undervisning. For deltidsbeskæftigede beregnes grænsen for tillægget i forhold til beskæftigelsesgraden. For tidsbegrænsede ansatte og ansatte med til- eller fratræden i løbet af skoleåret beregnes tillæg svarende til undervisningsaktiviteten i et helt skoleår, 2. Professionel opgavevaretagelse og samarbejde Til alle lærere ydes et tillæg på kr / årligt Tillægget ydes for professionel opgavevaretagelse og for kvalitet i det interne og eksterne samarbejde på baggrund af Aarhusaftalens værdigrundlag. Til alle børnehaveklasseledere ydes et tillæg på kr / årligt. Tillægget ydes for professionel opgavevaretagelse og for kvalitet i det interne og eksterne samarbejde på baggrund af Aarhusaftalens værdigrundlag. 3. Skolebibliotekarer / læringsvejledere Til lærere/børnehaveklasseledere med funktionen skolebibliotekar / læringsvejleder ydes et tillæg på kr årligt. 4. Tillidsrepræsentanter Basis-tillæg Til lærere/børnehaveklasseledere, der fungerer som tillidsrepræsentanter, ydes et basis-tillæg på kr årligt. Supplerende tillæg Til lærere/bømehaveklasseledere, der fungerer som tillidsrepræsentanter, ydes et supplerende tillæg på kr / årligt.

3 5. Fællestillidsrepræsentanter Basis-tillæg Til lærernes 2 fællestillidsrepræsentanter ydes funktionstillæg på hhv. kr årligt (FTR med forhandlingskompetence på løn) og kr årligt (FTR uden forhandlingskompetence på løn). Supplerende tillæg Til begge fællestillidsrepræsentanter ydes et supplerende funktionstillæg på kr årligt. 6. Arbejdsmiljørepræsentanter Til lærere/børnehaveklasseledere, der fungerer som arbejdsmiljørepræsentanter, ydes et tillæg på kr årligt. Tillægget er ikke gradue et efter beskæftigelsesgrad. 7. Praktik ved børnehaveklasseledere Til børnehaveklasseledere, der modtager pædagogstuderende i 1. praktikperiode af ca. 7 ugers varighed i børnehaveklassen, ydes et ikke pensionsgivende engangstillæg på kr Tillæg for særlige opgaver ved Søndervangskolen eller Tovshøjskolen Til lærere og børnehaveklasseledere (ansat i basisstillinger), der varetager særlige opgaver jf. "Aftale om lokal løndannelse for lærere og børnehaveklasseledere ved Søndervangskolen og Tovshøjskolen", ydes et tillæg på kr årligt. 9. Anclennitetslønnede børnehaveklasseledere Til anciennitetslønnede børnehaveklasseledere ydes et kompenserende tillæg på kr årligt. Tillægget bortfalder i tilfælde af, at der senere indgås centrale aftaler, der tilgodeser samme formål. 10. Skiftende tjenestesteder Jf. overenskomstens 5, stk. 14 (50.01) [0.13], ydes til lærere og børnehaveklasseledere med flere/skiftende arbejdssteder et årligt funktionstillæg på kr Parterne er enige om, at det aftalte funktionstillæg for flere/skiftende tjenestesteder udløses såfremt læreren / børnehaveklasseledere læser undervisning på flere/ skiftende arbejdssteder. Undtaget er dermed bl.a. møder, forberedelse og teamsamarbejde samt enkeltstående vikartimer af mindre omfang. Ligeledes udløses tillægget ikke, når læreren/ børnehaveklasselederen medbringer egne elever til andre lokationer, fx i forbindelse med svømmeundervisning.

4 11. IT-vejledere Der ydes til lærere/bømehaveklasseledere et tillæg på kr såfremt en mindre opgave med pædagogisk eller teknisk IT-vejledning løses af læreren/børnehaveklasselederen. Der ydes et tillæg på kr såfremt en større opgave med pædagogisk eller teknisk ITvejledning løses med selvstændigt ansvar af læreren/børnehaveklasselederen. 12. Planlægning og koordinering af skolens arbejde med tosprogede elever Der ydes til lærere/børnehaveklasseledere et tillæg på kr såfremt en mindre opgave med planlægning, administration og koordinering af skolens arbejde med tosprogede elever løses af læreren/børnehaveklasselederen. Der ydes et tillæg på kr såfremt en større opgave med planlægning, administration og koordinering af skolens arbejde med tosprogede elever løses med selvstændigt ansvar af læreren/børnehaveklasselederen. Såfremt man modtager det centralt fastsatte undervisningsvejledertillæg, vil der ske modregning i ovenstående. Tillægget er ikke gradueret efter beskæftigelsesgrad 13. Planlægning og koordinering af arbejdet i skolens støttecenter Der ydes til lærere/børnehaveklasseledere et tillæg på kr såfremt en mindre opgave med planlægning, administration og koordinering af støttecenterets virksomhed løses af læreren/børnehaveklasselederen. Der ydes et tillæg på kr såfremt en større opgave med planlægning, ad inistration og koordinering af støttecenterets virksomhed løses med selvstændigt ansvar af læreren/børnehaveklasselederen. Tillægget er ikke gradueret efter beskæftigelsesgrad 14. Vikaradministration Der ydes til lærere/børnehaveklasseledere et tillæg på kr såfremt en mindre opgave med planlægning, administration og koordinering af skolens vikarordning (herunder modtage sygemeldinger og udarbejde forslag til vikarplaner) løses af læreren/børnehaveklasselederen. Der ydes et tillæg på kr såfremt en større opgave med planlægning, administration og koordinering af skolens vikarordning (herunder modtage sygemeldinger og udarbejde forslag til vikarplaner) løses af læreren/børnehaveklasselederen. Såfremt teams varetager intern vikardækning indgår honorering herfor under punkt 2.

5 15. Teamkoordinatorer Der kan på hver skole ydes et antal tillæg på kr årligt til koordinatorer for team. Der kan ydes ét tillæg pr. team, og tillægget kan ikke deles mellem flere. Ved team forstås teamdannelser for grupper af klasser/hold afhængigt af den enkelte skoles valgte struktur. Der kan feks. være tale om team for afdelinger eller "huse", for en eller flere årgange, for indskoling, mellemtrin, udskoling, for specialklasseafdelinger m.m. 16. Andre koordinerende funktioner med selvstændigt ansvar Såfremt der er skoler, der afprøver koordinatorfunktioner, hvor læreren/børnehaveklasselederen tillægges andre koordinerende funktioner med selvstændigt ansvar for opgaveløsningen henvises til forhåndsaftalens punkt 17 "øvrige særlige funktioner". 17. Øvrige særlige funktioner Parterne er enige om, at der fra de enkelte skolers ledere eller tillidsrepræsentanter kan stilles forslag om tillæg for yderligere funktioner af mere individuel karakter (specifikt for den enkelte skole). Der er enighed om, at sådanne forslag normalt kan drøftes og eventuelt besluttes iværksat med fremadrettet virkning, og at sådanne forslag normalt fremsættes og behandles en gang årligt med eventuel virkning fra 1. august. Parterne er enige om i størst mulig udstrækning at aftale tillæg fremadrettet, dog således at det ikke afskærer muligheden for bagudrettet honorering af ekstraordinære/uforudsigelige opgaver.

6 3. Kvalifikationsløn For tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt overenskomstansatte med ret til tjenestemandslignende pensionsvilkår, der efter 31. august 2013 opnår ret til kvalifikationsløn, der helt eller delvist gives som trin, vil der blive ydet et kronetillæg svarende til værdien af det konkrete trin og eventuelt tilhørende kronetillæg. Dette tillæg vil blive oprettet med supplerende pensionsordning. 1. Pædagogisk Diplomuddannelse Til overenskomstansatte lærere/børnehaveklasseledere, der har gennemgået en Pædagogisk Diplomuddannelse, jf. overenskomstens 6, stk. 4 (50.01) [0.13], ydes et tillæg på kr årligt. Til tjenestemandsansatte lærere honoreres kvalifikationen med et løntrin plus kr årligt. Til tjenestemandsansatte børnehaveklasseledere honoreres kvalifikationen med et løntrin plus kr årligt. 2. Pædagogisk Diplomuddannelse i specialpædagogik Til overenskomstansatte lærere/børnehaveklasseledere, der har gennemgået en pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik, ydes et tillæg på kr årligt. Til tjenestemandsansatte lærere honoreres kvalifikationen med et løntrin plus kr årligt. Til tjenestemandsansatte børnehaveklasseledere honoreres kvalifikationen med et løntrin plus kr årligt. 3. Exam.Pæd. Til overenskomstansatte lærere/børnehaveklasseledere, der har gennemgået en uddannelse som Exam.Pæd., ydes et tillæg på kr årligt. Til tjenestemandsansatte lærere honoreres kvalifikationen med et løntrin plus kr årligt. Til tjenestemandsansatte børnehaveklasseledere honoreres kvalifikationen med et løntrin plus kr årligt. 4. Cand.Pæd. Til overenskomstansatte lærere/børnehaveklasseledere, der har gennemgået en uddannelse som Cand.Pæd., ydes et årligt tillæg på kr årligt. Til tjenestemandsansatte lærere honoreres kvalifikationen med to løntrin plus kr årligt. Til tjenestemandsansatte børnehaveklasseledere honoreres kvalifikationen med tre løntrin plus kr årligt. 5. Speciallæreruddannelsen Til overenskomstansatte lærere/børnehaveklasseledere, der har gennemgået den nu nedlagte Speciallæreruddannelse, ydes et tillæg på kr årligt. Til tjenestemandsansatte lærere honoreres kvalifikationen med to løntrin plus kr. 700 årligt. Til tjenestemandsansatte børnehaveklasseledere honoreres kvalifikationen med to løntrin plus kr årligt.

7 6. IT-kvalifikationer Til alle lærere/børnehaveklasseledere, ydes et tillæg for undervisningsrelaterede IT-kvalifikationer på kr årligt. 7. Natlysuddannelsen Til lærere/børnehaveklasseledere der har gennemgået Natlysuddannelsen ydes et tillæg på kr årligt. 8. Praktiklæreruddannelsen Til lærere/børnehaveklasseledere der har gennemgået den pr etablerede praktiklæreruddannelse ved ADAS/JCVU/VIA ydes et tillæg på kr årligt. Tillægget bortfalder når/hvis uddannelsen suppleres til en hel diplomuddannelse, og de pågældende derefter omfattes af lokalaftalens kvalifikationsløn pkt. 1, Pædagogisk Diplomuddannelse. 9. Læsevejlederuddannelsen Til lærere/børnehaveklasseledere, som har taget den læsevejlederuddannelse, som Center for Undervisningsmidler JCVU/VIA udbyder, eller mindst 2 af den nye uddannelses PD-moduler, jf. bekendtgørelse om uddannelse til læsevejleder i folkeskolen, ydes med virkning fra 1. januar 2007 et tillæg på kr årligt. Tillægget bortfalder når/hvis uddannelsen suppleres til en hel diplomuddarmelse, og de pågældende derefter omfattes af lokalaftalens kvalifikationsløn pkt. 1, Pædagogisk Diplomuddannelse. 10. Kvalifikationsløn for lærere/bh.klasseledere med tjeneste ved Tovshøjskolen eller Søndervangskolen Til lærere og børnehaveklasseledere med tjeneste ved Tovshøjskolen eller Søndervangskolen kan der efter aftale mellem skolelederen og Århus Lærerforening ydes individuelle tillæg på kr Der henvises til "Aftale om lokal løndannelse for lærere og børnehaveklasseledere i basisstillinger ved Søndervangskolen og Tovshøjskolen". 11. øvrige særlige kvalifikationer Parterne er enige om, at der fra de enkelte skolers ledere eller tillidsrepræsentanter kan stilles forslag om tillæg for yderligere kvalifikationer af mere individuel karakter. Parterne er enige om, at sådanne forslag indgår i de årlige forhandlinger og eventuelt i forbindelse med nyansættelser.

8 4. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen har virkningfra 1. august Denne aftale kan af begge parter helt- eller delvist opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Aftalen kan i øvrigt ændres efter aftale mellem parterne. Funktionstillæg bortfalder uden varsel, når funktionen bortfalder. Dato: 1p4-2 lr Dato: /(76 æ e orening

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Forhandlingsfællesskabet: BUPLS-DLS-GEW side 2 Indhold 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Forhåndsaftale pr. 1.4.2010 mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl.

Forhåndsaftale pr. 1.4.2010 mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl. Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og Ledelsesudvikling NOTAT 24-11-2010 Sagsnr. 2010-15894 Forhåndsaftale pr. 1.4.2010 mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune

Læs mere

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre

Overenskomst for lærere ved sprogcentre Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 1. Personafgrænsning ø.. øøøøøøøøøøø øøø e ø ee 4 øø øø 44 øøøø 4 ø 44 Kapitel

Læs mere

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling 2008 Cirkulære af den 4. februar 2009 Perst. nr. 006-09

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere

Indledning. Formål med lønpolitikken. Personalehåndbog Løn. Overordnet lønpolitik

Indledning. Formål med lønpolitikken. Personalehåndbog Løn. Overordnet lønpolitik Overordnet lønpolitik Indledning Som arbejdsplads vil Helsingør Kommune være kendetegnet ved, at opgaverne løses med et højt kvalitetsniveau og stor leverancesikkerhed af en kvalitetsbevidst og serviceorienteret

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

5.50.91 O.11 19.06.12/2012 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.11 19.06.12/2012 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår OK 2011-2013 Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår 2011-2013 Efterskoler og Husholdnings- og håndarbejdsskoler Tryk: Tarm Bogtryk A/S Frie

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Cirkulære af 17. august 2011. Perst.nr. 039-11 PKAT 0151. J.nr. 10-330/21-42. Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl.

Cirkulære af 17. august 2011. Perst.nr. 039-11 PKAT 0151. J.nr. 10-330/21-42. Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 039-11 PKAT 0151 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2011 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

A n s æ t t e l s e s v i l k å r

A n s æ t t e l s e s v i l k å r Side 1 A n s æ t t e l s e s v i l k å r OK 08-11 Frie Grundskoler Side 2 Ansættelsesvilkår OK 08-11 Af Mogens Esmarch og Mariann Skovgaard Grafisk design: Prinfo Bogen er sat med: Times New Roman Og trykt

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.11 47/2011 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.11 47/2011 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere KL 51.01 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere