RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge"

Transkript

1 RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

2 Foto: 2/12

3 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5 Forebyggelsespolitik og beredskabsplan på den enkelte arbejdsplads...6 Tegn og signaler...6 Ændring af adfærd...6 Påfaldende aktiv seksuel adfærd...6 Påfaldende udtryk gennem tegning eller skrift...7 Psykosomatiske symptomer...7 Apati meningsløshed depression...7 Aggressivitet destruktivitet - hyperaktivitet...7 Selvdestruktiv adfærd...7 Regredierende adfærd...7 Spiseforstyrrelser...7 Fysiske tegn på, at et barn/ung har været udsat for seksuelle...7 Fysiske tegn på, at et barn/ung har været udsat for fysisk vold:...7 Særligt udsatte børn og unge...7 Forældresamarbejde og -inddragelse...8 Samtale med barnet/den unge...8 Underretning ved mistanke om overgreb...8 Handlepligt...8 Underretningspligten, Servicelovens 154:...8 Den skærpede underretningspligt, Servicelovens 153:...8 Viderebehandling af underretninger samt samarbejde med Børnehus og Politi...9 Handlevejledning ved mistanke om overgreb...9 Mistanke om overgreb begået af en voksen...9 a. Hvad er medarbejderens opgaver?...9 b. Hvad er lederens opgaver?...9 c. Vær opmærksom på følgende, efter underretningen er afleveret Mistanke om overgreb begået af et andet barn Mistanke om overgreb begået af en medarbejder Pressehåndtering Sikkerhed for medarbejderne Kommunalt team for Børn Udsat For Overgreb - BUFO Videncentret for Sociale Indsatser ved vold og Seksuelle Overgreb mod børn SISO /12

4 Indledning Dette hæfte indeholder Frederikssund Kommunes beredskab i forbindelse med mistanke om, at børn og unge i alderen 0-18 år har været udsat for overgreb. Overgreb omfatter i denne forbindelse såvel seksuelle overgreb som fysisk og psykisk vold. Beredskabet henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, sundhedsplejen, myndighedsrådgivere, pædagogisk psykologisk rådgivning, behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der er i kontakt med børn og unge. Handlevejledningen skal sikre, at alle ansatte, som arbejder direkte med børn og unge, kender Frederikssund Kommunes beredskab ved vold og seksuelle overgreb. 4/12

5 Hvad er seksuelle overgreb og vold? For at kunne observere og reagere på viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb, er det vigtigt at definere, hvad der forstås ved vold og seksuelle overgreb. Vold er en handling eller trussel, der - uanset formål - er egnet til eller krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen - uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer. 1 Uanset typen af vold/overgreb, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd fra forældrene eller andre, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold/overgreb bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold/overgreb er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet. Psykisk vold kan beskrives som følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf, indespærring eller andet tilsvarende, eller om generel nedværdigende behandling. Manglende stimulering og at forhindre børns skolegang er ligeledes eksempler på psykisk vold. Der kan også være tale om egentlig vanrøgt, hvor barnet efterlades uden pasning, ikke får fysisk omsorg, at vaccinationer, undersøgelser i almen praksis, tandeftersyn og/eller sundhedspleje udelades, eller at barnet gentagende gange ikke bliver afhentet indenfor institutionens åbningstid. Vold mellem forældre og vold mod søskende er også at henregne til psykisk vold. Fysisk vold kan beskrives som korporlig afstraffelse, slag eller anden form for straf, hvor barnet rammes direkte på kroppen. Det skal understreges, at vold mellem forældre eller mod søskende også skal opfattes som vold. Seksuelle overgreb/vold kan beskrives som hændelser, hvor barnets tillid udnyttes til at tilfredsstille den voksnes seksuelle behov. Seksuelle overgreb indbefatter samleje, anden kønslig omgængelse end samleje og blufærdighedskrænkelse i strafferetslig forstand. Seksuelle overgreb involverer meget ofte også både psykisk og fysisk vold. Strafferetslige bestemmelser Når et barn udsættes for fysisk eller psykisk vold, er der tale om, at barnet ufrivilligt udsættes for en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som kan bringe barnets sundhed, udvikling og trivsel i fare. Strafferetligt er vold opdelt i en række kategorier af strafbare handlinger med beskrivelse af strafferammer, jf. følgende paragraffer: 244, 245 og 246. Den strafferetslige definition af seksuelle overgreb findes i straffelovens kapital 23 og 24 og omhandler bl.a. 210, 216, 222 og 230 Tidlig opsporing Det er vigtigt med tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb. Fra forskning ved man, at jo tidligere det opdages, at et barn er udsat for overgreb, jo bedre er prognosen for, at barnet ikke får svære traumer og senfølger af disse hændelser. Derfor er det essentielt at få kendskab til, hvilke tegn og signaler barnet kan udvise, når det udsættes for overgreb, så det stoppes så tidligt som muligt og en evt. behandling til barnet kan iværksættes. 1 5/12

6 Der er mange tabuer forbundet med seksuelle overgreb og vold. Det er derfor et krav, at den enkelte arbejdsplads, hvor der arbejdes med børn og unge, udarbejder en plan for, hvorledes det er muligt at tale om tegn og signaler på overgreb både med kolleger, ledere, børn og unge. Det er også vigtigt, at have et godt samarbejde med forældrene, men i sager, hvor det er forældrene, som mistænkes for overgrebene, må forældrene ikke inddrages. Forebyggelsespolitik og beredskabsplan på den enkelte arbejdsplads I sager med mistanke om vold og seksuelle overgreb er det vigtigt at vide, hvad den enkelte medarbejder skal gøre, hvornår og med hvem. Derfor er det væsentligt, at der på den enkelte arbejdsplads er aftalt en plan for, hvorledes disse sager skal håndteres. Der skal på den enkelte arbejdsplads udarbejdes retningslinier for implementering af beredskabsplanen, ligesom der minimum én gang årligt på bestyrelsesmøde og personalemøde skal følges op på de erfaringer, som gøres vedrørende disse sager. Der kan søges inspiration til udarbejdelse af en forebyggelsespolitik og beredskabsplan i Socialstyrelsens vejledning for kommunalt beredskab 2 Tegn og signaler Medarbejdere og ledere skal være opmærksomme på symptomer og signaler på omsorgssvigt og eventuelle overgreb. Det er vigtigt at forholde sig reflekterende til sådanne signaler og se dem i et helhedsperspektiv. Hvis barnet eller den unge udviser et eller flere signaler eller symptomer, betyder det ikke nødvendigvis, at vedkommende har alvorlige problemer i form af svigt eller overgreb. Men som medarbejder er det vigtigt at holde øje og vurdere antallet, hyppigheden og varigheden af signalerne og være opmærksom på alle ændringer i et barns normale adfærd3. Følgende tegn og signaler kan skyldes, at vold og seksuelle overgreb, men det skal understreges, at det kan skyldes forhold, der intet har med dette at gøre. Ændring af adfærd Har man kendt barnets eller den unges tidligere, normale adfærd, og kan man pludselig se markante ændringer, der bekymrer, så bør man reagere. Vær opmærksom på, at overgreb kan have stået på i årevis - her kan man ikke nødvendigvis se ændringer i adfærden. Påfaldende aktiv seksuel adfærd Et barn, der har været udsat for seksuelle overgreb, vil måske vise det ved avancerede seksuelle lege. Andre børn kan sende påfaldende seksuelle signaler til voksne. Disse børn blander kontakt og seksualitet sammen, fordi de ikke kender forskellen. Unges salg af seksuelle ydelser kan være tegn på seksuelle overgreb tidligere i barndommen. 2 6/12

7 Påfaldende udtryk gennem tegning eller skrift Det er ofte svært for et barn at tale om det, hvis det har været udsat for overgreb. Nogle børn udtrykker det i stedet igennem påfaldende tegninger, digte eller lignende. Psykosomatiske symptomer Symptomerne kan vise sig som uforklarlig mavepine eller hovedpine, men der kan også være tale om ufrivillige/nervøse bevægelser/tics/handlinger. Apati meningsløshed depression Et barn, der har været udsat for overgreb, kan opleve stor ensomhed, som kan resultere i depressive reaktioner, hvor det lukker af for omverdenen og er ked af det. Aggressivitet destruktivitet - hyperaktivitet Nogle børn vil reagere på overgrebet ved at blive aggressive over for andre børn og voksne og eventuelt have uforklarlige raserianfald. Det kan også resultere i fysiske angreb på andre. Andre børn reagerer med hyperaktivitet, hvor det ustandselig skifter aktivitet i et meget højt, uligevægtigt tempo. Selvdestruktiv adfærd Hos de lidt større børn og unge vil man nogle gange kunne se depressionen føre til selvmordstanker eller anden selvdestruktiv opførsel, hvor den unge fx har et misbrug af rusmidler eller skærer i sig selv, brænder sig selv og lignende. Regredierende adfærd Regression vil sige, at barnet går tilbage i udvikling og pludselig får nogle adfærdstræk, det ellers var vokset fra. Barnet kan eksempelvis begynde at tisse i sengen/bukserne, have afføring i bukserne, tale med (over)barnlig stemme. Spiseforstyrrelser Kan vise sig ved, at barnet/den unge sulter sig (anoreksi) eller spiser overdrevent og efterfølgende kaster op (bulimi). Fysiske tegn på, at et barn/ung har været udsat for seksuelle overgreb: Unaturlig rødmen, mærker/irritation/blødning ved kønsorganer, mund eller endetarmsåbning. Underlivssmerter og/eller ubehag, når barnet tisser eller har afføring. Gentagne (uforklarlige) blærebetændelser Blodspor i underbukserne Fysiske tegn på, at et barn/ung har været udsat for fysisk vold: Mærker efter slag, brandmærker, sår på kroppen og lign. Skader efter rusk, kast eller spark. Mærker efter kvælningsforsøg Brud på arme, ben, kraveben eller andre knoglebrud For en yderligere uddybning af tegn og signaler på overgreb se Socialstyrelsens vejledning for kommunalt beredskab Særligt udsatte børn og unge Flere undersøgelser peger på, at børn og unge med handicap samt børn og unge der har været udsat for omsorgssvigt kan være særligt udsatte i forhold til seksuelle overgreb. Desuden kan barnets generelle funktionsniveau vanskeliggøre muligheden for at opspore overgreb. 7/12

8 Forældresamarbejde og -inddragelse I Frederikssund Kommune vægtes det højt, at der fra skole og dagtilbud etableres et godt samarbejde med forældrene. Ved inddragelse af barnet eller den unge og forældrene er der større mulighed for at etablere et positivt samspil, og ved at gå i dialog og vise respekt og forståelse for deres ønsker skabes et større ejerskab til de beslutninger, der træffes. Derfor er et godt forældresamarbejde og -inddragelse som regel det bedste udgangspunkt, når barnets trivsel skal sikres. I forbindelse med vold og seksuelle overgreb kan der imidlertid være en undtagelse. Vold og seksuelle overgreb er omfattet af strafferetslige bestemmelser. Så hvis mistanke om vold og seksuelle overgreb retter sig mod en eller begge forældre eller en med et forældrelignende forhold til barnet, må forældrene ikke orienteres. I langt de fleste sager om seksuelle overgreb og i de mere alvorlige sager om vold sker kontakten til barn og forældre enten direkte fra politiet eller de sociale myndigheder. Det er vigtigt, at dette overholdes både af hensyn til sagens efterforskning og af hensyn til barnets beskyttelsesbehov. Hensynet til sagens efterforskning kan dreje sig om sikring af bevismateriale og eventuel afhøring af barnet. I disse sager koordinerer og varetager politiet og de sociale myndigheder orienteringen af forældrene. Samtale med barnet/den unge Børn, der har været udsat for overgreb vil måske søge at tale om det. Det er ikke sikkert, at et barn eller ung, der har været udsat for overgreb, overhovedet italesætter det. Men hvis barnet alligevel en dag taler om det, er det vigtigt som professionel at være opmærksom på følgende: At gribe nuet og turde være til stede i det. At stole på barnet. At bruge barnets egne ord. At snakke med barnet i tilstrækkelig grad til at finde ud af, om der skal tages yderligere skridt i sagen. Ikke at afhøre barnet, da det er politiets opgave. At gå for dybt i sagen med barnet inden politiets afhøring kan skade deres arbejde og svække en eventuel retssag. Endvidere kan det i nogle situationer, hvis det er muligt, være en fordel at være to voksne tilstede. Underretning ved mistanke om overgreb Handlepligt Alle borgere har pligt til at underrette kommunen, hvis de møder børn, som er udsat for omsorgssvigt eller overgreb. Som fagperson har man en såkaldt skærpet underretningspligt som går forud for tavshedspligten. Underretningspligten, Servicelovens 154: Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andres opdragers side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Den skærpede underretningspligt, Servicelovens 153: Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11, 8/12

9 2. at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af vordende forældres forhold, eller 3. at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb. Vær opmærksom på, at underretningspligten er personlig, og at den gælder uanset faglige uenigheder, eller at leder f.eks. ikke vil foretage en underretning. Viderebehandling af underretninger samt samarbejde med Børnehus og Politi Kommunen skal inden for 24 timer efter modtagelse af en underretning vurdere barnets eller den unges sundheds- og trivselstilstand er i fare, således at der skal foretages en akut indsats. Ved alle underretninger indkaldes den underrettende medarbejder og leder til uddybning af underretningen. Ved viden eller mistanke om overgreb skal kommunen i forbindelse med deres videre undersøgelse benytte regionens Børnehus. Børnehuset håndterer sager, hvor der er behov for samarbejde mellem kommune, politi og/eller sundhedsvæsen. I sager med mistanke om overgreb giver Servicelovens 49b mulighed for at udveksle oplysninger mellem kommunen og politiet. Handlevejledning ved mistanke om overgreb Mistanke om overgreb begået af en voksen Herunder findes handlevejledninger for både medarbejdere og ledere, hvis man får mistanke eller konkret viden om overgreb på et barn/en ung begået af en voksen. Handlevejledningerne er opdelt i et afsnit vedrørende mistanke om overgreb mod forældre til barnet eller om det er en mere perifer eller ukendt voksen. a. Hvad er medarbejderens opgaver? Tal ikke med forældre eller stedforældre om mistanken, såfremt mistanken retter sig mod disse! Gå til den nærmeste leder og orienter om mistanken. Nedskriv hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for mistanken. Undgå at tolke på beskrivelserne. Lyt til barnet/den unge og spørg åbent og nysgerrigt uden at lægge barnet/den unge ord i munden. Undgå at udspørge eller afhøre barnet/den unge. Vis omsorg for barnet/den unge, som normalt ikke må modtage behandling, før en eventuel (video)afhøring er afsluttet. Eventuel krisehjælp og behandling koordineres i samarbejde med Familieafdelingen. Tal ikke om mistanken med nogen, der ikke er involveret i sagen. Vær opmærksom på den personlige underretningspligt. b. Hvad er lederens opgaver? Tal ikke med forældre eller stedforældre om overgrebet, såfremt overgrebet kan være begået af dem! Hvis forælderens relation til personen, som har begået overgrebet, er så nær, at denne viden kan skade barnet eller påvirke efterforskningen, skal lederen kontakte Familieafdelingen for at afklare, hvornår, hvordan og af hvem forældrene skal orienteres 9/12

10 Foretag en umiddelbar vurdering af, om barnet evt. kan være i risiko for yderligere overgreb, herunder evt. repressalier Orienter forældrene/forældremyndighedsindehaver såfremt de ikke har begået overgrebet Foretag akut underretning til Familieafdelingen Hvis det er uden for normal arbejdstid kontaktes den sociale døgnvagt. (se pkt. 6) Såfremt en underretning afleveres telefonisk eller mundtligt, skal der hurtigst muligt efterfølgende afleveres eller indsendes en skriftlig underretning. I denne beskrives, hvad man er blevet bekendt med, og hvor man har sin viden fra c. Vær opmærksom på følgende, efter underretningen er afleveret Familieafdelingen vil tage sig af de videre skridt, herunder eventuel politianmeldelse Familieafdelingen vil samtidig foretage en yderligere vurdering af barnets evt. akutte sikkerhedsbehov. Såfremt forholdene fører til politimæssig efterforskning, vil forældrene først blive orienteret, når der foreligger en plan for det videre forløb Fasthold en normal hverdag for barnet. Tryghed og forudsigelighed er vigtig i en utryg og kaotisk situation Mistanke om overgreb begået af et andet barn Børn kan også begå overgreb og udsætte et andet barn for en grænseoverskridende adfærd, enten i form af et egentligt voldeligt eller seksuelt overgreb eller en påfaldende aggressiv eller seksualiserende adfærd. Overgreb begået af børn er ikke strafbare, fordi barnet er under den kriminelle lavalder, men man bør være opmærksom på, at de kan have alvorlige konsekvenser for det barn, der udsættes for overgrebene. Derfor bør der handles ligeså alvorligt på disse hændelser som i de situationer, hvor overgrebene kan føre til straf. Ved mistanke eller viden om, at et barn begår voldelige overgreb af fysisk eller seksuel karakter eller udøver seksualiserende adfærd over for andre børn, skal der sendes en underretning til Familieafdelingen. Dette skal ske for såvel det barn, der har denne adfærd, som det barn/de børn, der har været udsat herfor. For ikke at stigmatisere børn og unge unødigt er det samtidig vigtigt at have øje for, hvornår noget reelt er et overgreb eller mistanke herom, hvornår noget er mere en pædagogisk end en forvaltningsmæssig opgave, hvornår noget sker i ufrivillighed, og hvornår handlingerne er af en karakter, så Familieafdelingen bør underrettes. Samtidig skal der også være fokus på, at det barn, som har foretaget en sådan handling, også er et barn, der kan have behov for særlig støtte. Mistanke om overgreb begået af en medarbejder Hvis man får mistanke om, at en medarbejder har begået overgreb mod et barn, skal man videregive mistanken til sin leder. Lederen kontakter herefter sin fagchef. Pressehåndtering Alle henvendelser fra pressen i sager om overgreb håndteres af direktør/fagchef, og oplysninger til pressen sker i tæt koordination mellem kommunen og politiet. 10/12

11 Sikkerhed for medarbejderne I sager, hvor der har været overgreb mod børn, kan der i sagsgangen opstå situationer, hvor de professionelle i konfrontation med krænkeren kan blive udsat for vold eller trusler herom. Det er derfor vigtigt at der i beredskabet er fokus på medarbejdernes sikkerhed. I Frederikssund Kommune foreligger en sikkerhedspolitik. Det betyder, at der er mulighed for krisehjælp til medarbejdere, som har været udsat for vold eller trusler herom. Den rekvisitionsberettigede i den forbindelse er den nærmeste leder. Kommunalt team for Børn Udsat For Overgreb - BUFO Frederikssund Kommune har et tværfagligt team for børn udsat for overgreb BUFO. I BUFO er der repræsentanter fra alle relevante afdelinger. BUFO-teamet indkaldes af sagsbehandler i forbindelse med en underretning med henblik på at hjælpe med at lægge en plan for det videre forløb Videncentret for Sociale Indsatser ved vold og Seksuelle Overgreb mod børn SISO Alle fagfolk, pårørende, børn og unge kan få telefonrådgivning hos SISO - Videncentret for Sociale Indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn. Tlf telefonrådgivningen er anonym. SISO yder endvidere vejledning til bl.a. skoler og dagtilbud til implementering af handleplaner omkring vold og seksuelle overgreb på børn. 11/12

12 FAMILIEAFDELINGEN Torvet Frederikssund Telefon: Telefax: /12

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen Overgreb Handleplan for Herningsholmskolen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder Kolofon Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Den Sammenhængende Børnepolitik

Den Sammenhængende Børnepolitik Den Sammenhængende Børnepolitik Forebyggende indsats for sårbare børn og unge Børne- & Kulturområdet April 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Faglig bekymring for barnet/familien... 3 4.

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung VEJLEDNING RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung Aarhus Kommune Børn og Unge 2 FORORD Vejledningen Respekt for grænser Når en medarbejder mistænkes

Læs mere