Fordybelsesopgave inden modul 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordybelsesopgave inden modul 2"

Transkript

1 Fordybelsesopgave inden modul 2 Navn, arbejdssted, adresse Beata Deja, Genoptræningscenter i Herlev kommune; Fokus område: At gøre sig tanker omkring: hvordan skal hjertehold bygges op hvor mange patienter kan vi have på et hold med hensyn til det fysiske rammer hvor mange terapeuter skal være på et hold og hvem? hvor mange gange om ugen skal holdet køre og hvor lang tid i forløbet hvilke test skal vi vælge og kan vi gennemføre dem: f.eks. styrketest hvilke øvelser skal prioriteres i behandlingen indhold af træningen Indtil modul 2 vil jeg: videregive viden fra hjertekurset til mine kolleger få snakket i terapeutgruppen om test fra kurset og afprøve dem hos os at dygtiggøre mig selv i tests og uddybe min viden om hjertepatienter (læse litteratur) undersøge om træningsmuligheder for hjertepatienter i nærliggende kommuner og spørge til deres erfaringer Kort beskrivelse af hjemmeopgaven For det første har der været svært for mig at præcisere mine mål og formulere dem, fordi vi ikke har haft GOP på hjertepatienter endnu, bortset fra nogle enkelte, som er kommet med hjerteproblemmatik, som bi-diagnose (ca. 30 patienter i 2011). Disse patienter har været placeret på Geriatri hold. Ofte var der tale om ældre borger med hoveddiagnosen i GOP: almindelig svækkelse, efter fald, og lign. Jeg har haft kun to patienter med GOP/ hjerte. De Pt har haft afsluttet genoptræning på Herlev Hospital efter 12 ugers forløb. Den ene Pt er påbegyndt selvtræning hos os efter vejledning og instruktion, samt under opsyn af fysioterapeuten i de første 4 træningsgange. Derefter bliver der lavet opfølgende tests hver 2 uge og revurdering af træning. Den andet Pt ønskede ikke at træne af private årsager. GOP blev afsluttet på baggrund af det. Hvordan er det gået? Det første der kommer i mine tanker er, at det ikke har været optimalt at være alene på kurset. Det er vigtigt at være min. to til stede på sådan kursus for at kunne bedre reflektere over dens

2 indhold, samt at det er nemmere at evaluere på den. Det er vigtigt med faglig sparring. Det giver mere mening, specielt i forhold til at vi ikke har haft hjertehold endnu, og det først skal bygges op. Men på den korte tid lykkedes mig at: vække ideer til opbygning af et hjertehold at pointere at der skal være flere en mig, som er ansvarlig for et eventuelt hjertehold at gøre os opmærksomme på hvor vigtigt det er med styrketests (Før kursus opstart har vi haft denne emne op og vi skal have mere fokus på det. Vi har talt om at vi skal blive bedre i at holde fast i evalueringer af tests) Vi har også planlagt en dag, hvor vi skal afprøve styrke/udholdenheds tests i terapeutgruppen. Derefter starter vi med at lave dem på de fleste borger bl.a. Geriatri hold. RM test bruger vi på LGC allerede på ACL hold med ungre borgere. På nuværende tidspunkt står vi overfor at flytte og dermed kommer vi til at skifte vores træningsmaskiner til nye, som kan bruges til decideret styrketræning. Vi afventer i øjeblikket på afklaring, hvor vi skal være henne i kommunen. Vi har også aftalt at vi implementerer SF-36 test med start på Geriatri hold Der er udarbejdet en procedure ved hjertestop, som kan bruges på andre hold Vi har også gjort os overvejelser i forhold til diætist/rygestopkurser for Pt og hvad kan det være i vores ramme Vi har gjort os overvejelser i forhold til holdstruktur og det mulige i vores fysiske rammer kan være: et hold i op til 8 deltager; 2-3 gange ugentligt; af 1-1;5 times varighed. Forløbet på 8-12 uger i forhold til den enkeltes Pt GOP. Der skal være 2 faste terapeuter og måske den 3 standby, tilknyttet holdet. Disse overvejelser kan ikke realiseres lige nu. Der skal både de fysiske rammer samt flere terapeuts timer til at vi kan opstarte et hjertehold Vi får endnu ikke henvist borgere efter den specialiserede træning på hjetrepatienter Vi vil lave vores træningsskemaer om og fokusere mere på kvaliteten end kvantiteten i træningen, samt at følge op på mål for træningen for den enkelte borger

3 Navn, arbejdssted, Eva Friis Kamelarczyk, OUH Svendborg Sygehus, Oprindelige fokusområde: At nytænke hele vores hjerterehabiliteringskoncept. Har arvet konceptet fra andre, og det trænger nu til en grundig gennemgang og ny inspiration. Lever vi op til nyeste evidens? Fokusområde efter modul 1: Det oprindelige fokusområde var alt for omfattende til denne opgave, så jeg valgte i stedet at arbejde henimod tilblivelsen af en patientmappe med diverse informationer relevant for den fysiske del af hjerterehabilitering. I tillæg valgte jeg at arbejde for at vi som fysioterapeuter skulle have mindst en undervisningsession pr. patientforløb. Der findes nemlig på nuværende tidspunkt slet ingen undervisning på hjerteholdene. Inden modul 2 vil jeg: Vende ovennævnte med mine kolleger, da vi er tre, som er involveret i hjerterehabilitering. Hvad er der sket siden modul 1: Grundet den korte tidsramme og det faktum at vi er to, der har 14 dages ferie i sidste halvdel af februar, har det været ret svært at komme videre med opgaven. Det er dog lykkedes os at holde et par korte møder. Patientmappe: Vi er enige om, at en patientmappe vil være et særdeles godt redskab, hvis den kan blive udformet således at den rent faktisk har en funktion for pt. og ikke blot drukner i mængden af udleverede papirer. Da vores hjertehold kører med løbende indskiftning, kan det være svært for terapeuterne at have fuldstændigt overblik over, hvilke informationer de enkelte pt. har fået. Til forundersøgelsen introducerer vi f.eks. Borg skalaen, men der skal også følges op på brugen af den i træningen, hvilket vi ikke gør systematisk. Emner til mappen: Introduktion til træningen, fysioterapeuterne og lokalerne. Træningsfysiologi og principper med fokus på hjertepatienter. Beskrivelse af Borg 15 cykeltesten (eller en anden, hvis vi vælger at udfase Borg 15), resultatskema, og information om at testen går igen hos vores samarbejdspartnere. Introduktion til Borg skalaen og hvordan pt. selv kan/skal bruge den. Træningsdagbog (Både kredsløbs og styrketræning). Angivelse af niveau på Borg skalaen ved kredsløbstr. Hjemmetræning. Opfordring til daglig træning udover hjerterehab.

4 Træning efter hjerterehabiliteringsforløbet? Fokus på motiverende faktorer, træningspartnere vs. individuel træning osv. Skal tjene som en slags påmindelse om at pt. skal ind i en vane med at træne kontinuerligt i resten af livet, og at rehab. forløbet altså slutter på et tidspunkt. Undervisningssession: Som en begyndelse er det sandsynligvis kun muligt for os at indføre én undervisningssession pr. patientforløb, og dette kræver endda at vi får en hel masse logistik på plads, medmindre vi skal aflyse en træning og lave undervisning i dette tidsrum. Vi ønsker at fokusere på træning og fysisk aktivitet generelt, og undervisningen skal gerne være knyttet til patientmappen, således at de kan støtte sig til noget af materialet deri. Længere er vi ikke kommet på nuværende tidspunkt, men vi har hver fået et ansvarsområde at arbejde videre med til næste møde, nemlig patientmappe, undervisning og logistik. Implicit i dette arbejde ligger at kontakte samarbejdspartnere, både mono og tværfagligt samt tværsektorielt med henblik på inspiration og emner, der skal inkluderes i fokusområderne for at forbedre patientens helhedsfornemmelse af hjerterehabiliteringen altså fra kardiologisk ambulatorium til specialiseret rehab. på sygehus til kommunen.

5 Navn, arbejdssted, adresse Gitte Madsen, Regionshospitalet Randers, Fokusområde Vi mangler på min arbejdsplads et skriftligt materiale om fysisk træning (Hjertebog / Træningsmappe) til udlevering til vores hjertepatienter. Vi ønsker et sådant udarbejdet. Indtil modul 2 vil jeg Tale med mine kolleger i hjerterehabiliteringsteamet om, hvilket indhold vi ønsker i bogen / mappen, samt hvad vi helt præcis vil bruge bogen / mappen til. I grove træk planlægge indholdet i bogen / mappen. Formål Mit mål er at planlægge udarbejdelsen af en bog / mappe om fysisk træning / motion til de hjertepatienter, som vi møder til rehabilitering på Regionshospitalet. Bogen skal blandt andet indeholde rationalet bag fysisk træning i forhold til hjertesygdom, sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet, information om træningen på hospitalet, gode råd for hjemmetræning og et afsnit om anbefalede træningstyper og intensitet. Bogen skal danne udgangspunkt for samtale og undervisning om fysisk aktivitet under hjerterehabiliteringen, og således fungere som et sundhedspædagogisk redskab. Intervention / middel Jeg har indledningsvis talt med mine kolleger i hjerterehabiliteringsteamet om ovenstående. Vi er enige om relevansen af et sådant redskab. Vi er sammen kommet frem til, at bogen / mappen skal indeholde følgende:

6 Forside med navn. Kort indledning med beskrivelse af bogens / mappens formål og indhold. Kort beskrivelse af kontaktpersoner og disses funktion. Rationalet bag fysisk træning generelt og for hjertesyge. Hvilken gavnlig virkning har fysisk træning? Hvorfor motionere? Herunder gøre klart at fysisk træning er en vigtig del af behandlingen. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk træning hyppighed, mængde og intensitet. Borgs skala. Målsætning for rehabiliteringsforløbet. Forholdsregler for træning / gode råd i forbindelse med træning. Daglig træning Gode råd Udspænding Forslag til hjemmeøvelser Træning set i et langsigtet perspektiv Træningsdagbog Jeg vil til udarbejdelsen af bogen / mappen kunne tage udgangspunkt i de materialer, som er lavet på Roskilde sygehus og Sundhedscenter Aalborg, og som er tilgængelige via kursets hjemmeside. Resultat Bogen / mappen er under udarbejdelse, men endnu ikke færdig. Det er derfor ikke muligt at medsende et produkt. Refleksioner Mine kolleger og jeg har valgt at medtage rationalet bag og anbefalinger for fysisk træning og råd om fysisk træning for herved at have et godt udgangspunkt for de mange snakke, som vi har med hjertepatienterne under rehabiliteringsforløbet om fysisk træning (i gruppe og individuelt) vi håber herved, at vi vil opleve at have et godt udgangspunkt for disse snakke, og at vi altid vil kunne gribe fat i og henvise til bogen / mappen, når vi taler med den enkelte patient. Vi har endvidere valgt at medtage noget, som vores hjertepatienter længe har efterspurgt, nemlig forslag til hjemmeøvelser og udspændingsøvelser. Vi bliver ofte af hjertepatienterne bedt om at udlevere skriftlige øvelsesbeskrivelser til hjemmetræning, og vi ønsker at imødekomme dette behov med sidste del af bogen / mappen.

7 FOKUSOMRÅDE: Vi er ved at oprette/udvikle et holdtilbud mhp. kardiologisk rehabilitering til fase 3 patienter på klinikken. Vi er nu i gang med at forberede os på indholdet i tilbuddet, samt udvælge relevante standardiserede tests, nedskrive sikkerhedsprocedurer, medinddrage/informere kolleger, anskaffe udstyr, finde relevante samarbejdspartnere m.m.. Vi har (endnu) ikke en cykel der kan måle watt, men vi arbejder på nuværende tidspunkt på at implementere RM test/borg skalaen i vores almindelige arbejdsgang i ft. holdtræning. Endvidere forsøger vi at skabe networking for at skabe fokus på vores kommende tilbud, ligeledes for at få budskabet om tilbuddet ud til de relevante patientgrupper. INDTIL MODUL 2 VIL VI: Afprøve RM test/borg skala på udvalgte pt. med kendt hjertediagnose og på kolleger for at blive bedre til at udføre testene. Udvælge relevante tests med udgangspunkt i det træningsudstyr, som vi har til rådighed. Nedskrive sikkerhedsprocedurer til kolleger, og evt. (hvis vi kan nå det) lave test procedurer/skemaer til kolleger og pt. mhp. progression i træningen. Lave udkast til en træningsbog til patienten. Udvælge relevante samarbejdspartnere og skabe netværk til disse. FORMÅL: Vi vil klargøre så mange del elementer på klinikken som muligt, mhp. snarlig opstart af tilbud. Vi vil gerne blive bedre til at teste og re teste træningspatienter på eksisterende blandede hold, og vi vil forberede/instruere vores kolleger om essensen (træning, indikationer, kontraindikationer, sikkerhed mm) af hjerterehabilitering i fase 3. SELV EVALUERING: Vi har fundet ud af, efter at have luftet ideen om hjertetræning for vores patienter, at der faktisk er et udækket behov for træning af hjertepatienter i fase 3. Vi har øvet os i tests og brainstormet med kolleger, træningsbogen til patienterne er under udarbejdelse og der er allerede lavet nogle kontakter til relevante samarbejdspartnere ud af huset. Da vi ikke har en ergometer cykel er valget til en cardio test faldet på en 5 minutters Borg15 inspireret test i Concept II romaskine. Det giver ikke samme resultat, men da vi er fokuserede på den funktionelle og patientoplevede forbedring, mener vi godt det kan anvendes. Vi glæder os til at få sat projektet i gang, planlægningen og forberedelserne fortsætter

8 Opgave i forbindelse hjertekursus forår 2012 Navn; arbejdssted E mail adresse: Lone Jensen, Gerda Nørgaard, Hjørring Kommune Focusområde: At få styrketræning op på rette niveau vi har en formodning om at borgerne ikke træner tungt nok. Vi vil teste 10RM i benpres Vi vil inddrage deltagerens personlige træningsskemaer i den undervisning vi har om fysisk aktivitet/ hvad er motion godt for Vi vil generelt være endnu mere opmærksomme på om deltageren træner på rette BORGniveau Indtil modul vil vi gøre: Som nævnt ovenfor Kort beskrivelse af hjemmeopgaven I undervisningen: Vi vil forsøge at være mere tydelige i at fortælle deltagerne på hvilken måde/ med hvilken intensitet de bør træne for at opnå en bedre kondition og styrke og hvordan de kan gøre det i praksis. RM test: vi vil 10RM teste for at sikre af at deltageren får reel styrketræning/ max. udbytte Hvordan er det gået: I undervisningen: Vi har haft mere focus på hvilken intensitet deltageren bør træne på både for at opnå bedre kondition og øget styrke. Og vi har talt mere konkret med deltageren om, hvordan de kan udfordre sig selv mere. Ex træne intervaller og bruge deres træningsskemaer mere aktivt selv tage ansvar for at øge belastning/tid

9 RM: vores erfaring var at vi generelt ikke fandt den rette belastning vi vurderede for lavt, og måtte reteste gangen efter. Og vi blev bekræftet i, at deltageren træner med meget for lav belastning i forhold til kriterierne for styrketræning. Overvejelser: Vi vil arbejde videre med at forbedre den pædagogiske intervention i forhold til at formidle træningslæren så deltageren kan omsætte det til handling i træningssalen. Vi vil også på fremtidige hold inddrage RM test Gik det som forventet Det er stadig en udfordring for os at formidle teorien bag træningslæren om til en praktisk anvendelige/forståelig model for deltagerne, således de bliver kompetente til at tilpasse egen træning med det mål at få max udbytte Vi havde nok forventet at deltageren anvendte for lave belastninger i styrketræningen. Men hvor meget det drejede sig om var alligevel lidt overraskende. Hvad var resultaterne Vi tror på at dette hjertehold kommer til at træne mere effektivt en de tidligere og at de har fået mere fat i rationalet bag både konditionstræning og styrketræning og særligt: hvordan de anvender den viden i deres træning.

10 Fordybelsesopgave, Hjertekursus, 2012 Fysioterapeut Marianne Vejrup Madsen, Sygehus Lillebælt, Fredericia. eller Fokusområde/formål: At give vores hjertepatienter en større viden om fysisk træning/aktivitet. Vores hjertepatienter får kun sparsom information omkring fysisk træning gennem undervisning af sygeplejerske. I denne time er der mange andre emner, hvilket betyder at de samlet set på nuværende tidspunkt kun får undervisning i fysisk træning ca minutter, hvilket ikke er tilstrækkeligt. Det er vigtigt, at fysioterapeuten giver information herom, idet vi har erfaringen, den fornødne viden og baggrund for at svare fyldestgørende på spørgsmål. Det er fysioterapeuten, der står for den fysiske træning og derfor også passende, at vi underviser i emnet. Dette må give sammenhæng og mening for patienten. Det er ikke muligt, at vi bliver en fast del af underviserstabe, så derfor nødvendigt at give informationen i en af vore 12 træningstimer. Vi har 2 blandede hold, funktionsopdelt, løbende optag. 2 x træning pr. uge af 1 times varighed. 6 uger hos os og herefter 6 uger i kommunalt regi. 1 x undervisning pr. uge af 1 times varighed ved sygeplejerske (det raske og syge hjertekredsløb, undersøgelse og behandling, risikofaktorer, psykosociale problemstillinger), læge (medicin) og diætist (kost). Indtil modul 2 vil jeg: Forberede undervisning omkring fysisk træning, i samarbejde med kollega i hjerterehabiliteringsgruppen. Hvad skal de vide, hvordan skal det tilrettelægges osv. Middel/hvordan: Efter mødet med min kollega er der lavet en klar plan for en forsøgsperiode med implementering af undervisning i en træningstime. Dette skal foregå ca minutter torsdag hver 6. uge, således alle patienter i deres forløb hører oplægget. Undervisningen skal afholdes i den uge, hvor emnet til sygeplejeundervisningen er risikofaktorer, hvor der gives sparsom information om fysisk aktivitet. Det skal foregå i gymnastiksalen, og der

11 skal inddrages et par plancher (Borg 15 skala + 3 knapper). Vi vil i første omgang ikke lave et skriftligt materiale til udlevering, da de får så meget materiale i forvejen; men hvis det viser sig at være savnet/patienterne ønsker dette, vil dette blive udarbejdet. Det skal i første omgang afprøves, og vi må evaluere løbende hvad er behovet, niveauet, valg af fokuspunkter osv. Undervisningen skal indeholde følgende emner: Borg 15 skala, hvordan bruges denne Diagnose, træningsintensitet, hjertesvigt/iskæmi Effekt af træning o Fysiologiske faktorer, gevinster, hvorfor er det vigtigt at træne o Opbygning o 48 timers virkning, restitution o Central og perifer virkning o Aktiviteter, andre aktiviteter er også træning 3 knapper (intensitet, tid, hyppighed - Hjerteforeningen) Sundhedsstyrelsens anbefalinger Fremtid, livslang motion Spørgsmål, kommentarer, diskussion Selv evaluering: Tiltaget er ikke afprøvet i praksis endnu, men vil blive indført snarest. Der er enighed i kollegagruppen om, at det er meget vigtigt at vi giver den fornødne information om emnet til patientgruppen. Vi har i en længere periode haft intentioner om at få dette afprøvet og implementeret, men det har indtil nu været nedprioriteret til fordel for andre og mere presserende arbejdsopgaver.

12 Hjemmeopgave fra kursus i træning af hjertepatienter. Af Ulla Mølby, Regionshospitalet Holstebro Problemstillingen: I vores hjerterehabilitering har vi både iskæmikere og svigt patienter på samme hold. Jeg har i noget tid tænkt over, om vi er nok opmærksomme på, hvilken diagnose patienten har i forhold til hvilken træning vi skal tilbyde. Jeg har selv haft et overblik over hvilke patienter der har svigt på mit hold, men jeg har ikke udbudt anden træning end den iskæmikerne har fået. Dog er det naturligvis ikke alle patienter som yder lige meget, heriblandt svigtpatienter og ældre primært. Det har været naturligt at der har været en forskel, men jeg har ikke som udgangspunkt forventet mindre af svigtpatienterne end af iskæmikerne. Mine kolleger har ikke altid fokus på hvilke diagnoser patienterne har. Derfor vil jeg gerne forsøge at lave det mere overskueligt hvilke diagnoser vores patienter har, sådan at man som sundhedspersonale lidt hurtigere kan få et overblik over alle diagnoser på et hold. Specielt vil jeg sætte fokus på de svigtpatienter som har METS under 5, da de ifølge Ann Dorthe Zwisler er i større risiko for at blive dårlige og der bør derfor tages ekstra sikkerhedshensyn. Afprøvning i praksis: Vi max tester alle vores patienter inden start på hold og i det program vi bruger til at udregne konditallet udregnes METS også. Vi har bare ikke været vant til at bruge METS til noget. Jeg har kigget på konditallet fra alle patienterne på vores 4 hold. Vi har i øjeblikket 7 patienter som er svigtpatienter og har METS under 5. Deres label har jeg markeret med pink overstregningstusch på de oversigter vi har over holdene. Jeg har informeret mine kolleger om grunden til markeringerne og også gjort opmærksom på, at disse patienter ikke skal presses helt så hårdt og så længe, samt at der bør være et ekstra vågent øje med denne patientgruppe. Jeg har dog kun givet en overfladisk information til mine kolleger pga. tidsmangel i gruppen. Hvad skal jeg have gjort i nærmeste fremtid: Det er min plan (og også min leder ), at der skal sættes tid af til at gennemgå hvad jeg har lært på kurset og derfor også en dybere forklaring af mit lille fokusområde. Jeg har også tænkt, at sygeplejerskerne skal

13 have en gennemgang af, hvorfor der pludselig er pink overstregning på holdoversigterne, da de jo spiller en stor rolle i forhold til at sikre at det sikkerhedsmæssigt er forsvarligt og da de i høj grad er vores vågne øje. Jeg synes det har været meget lærerigt at tjekke hvilke patienter, der har svigt og METS under 5. Vi har flere end jeg umiddelbart troede. Derfor vil jeg gerne fremover, at når vi starttester, gør det til en vane at tjekke METS også, og så markere med pink hvis det er en patient med både svigt og METS under 5. Jeg har planer om at udbygge systemet en anelse, men det må blive i tættere samarbejde med både mine fys og sygeplejerske kolleger, så jeg ikke forvirrer mere end jeg skaber overblik. Jeg vil gerne markere evt. med andre farver, når patienter har svigt men ikke METS under 5, og de patienter som har fået foretaget sternumsplit. På den måde håber jeg, at vi som faggruppe kan blive lidt mere opmærksomme på, at vores patienter har forskellige diagnoser og har fået forskellige behandlinger, uden at det behøver at kræve lang tids forberedelse inden hvert hold. Hvilken træning skal de have: Derudover skal jeg have fundet mere nøje ud af hvordan træningen skal tilrettelægges for denne patientgruppe. Vi skal fortsat have dem på samme hold som iskæmikere og vi bruger meget holddynamik, når vi træner. Derfor er det svært med meget individualiserede træningsprogrammer, men vi skal have fundet ud af hvordan vi håndterer situationen. Er det blot et spørgsmål om at vi ikke presser dem så hårdt som andre (fx som målmand når vi spiller hockey...)? Eller skal vi have lavet en endnu mere struktureret plan for hvordan og hvor hårdt de skal træne? Det er nogle af de spørgsmål som er fulgt i halen af denne fokusopgave. Så der ligger en del arbejde forude for at optimere vores træning og have overblikket over patienterne i en presset hverdag. Refleksioner: Jeg har haft nogle tanker efter jeg har fået fokus på området. Vi har en del patienter som faktisk viser sig at have METS under 5. Dem jeg har markeret er kun de patienter, som har METS under 5 og samtidig EF under 45%. Men kunne det tænkes at nogle af disse patienter også kan have en så lav METS blot fordi de er gamle, ligesom vi ser det med nogle af de andre patienter? Er de så stadigvæk i risikogruppe?

14 Derudover så er der nogle patienter som stopper maxtesten fx pga. knæsmerter. De kan få udregnet en lav METS men jo ikke på baggrund af hjertesvigt. Hvordan forholder vi os til dem?

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Implementering af Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase i Region Sjælland

Implementering af Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase i Region Sjælland Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Region Sjælland Implementering af Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase i Region Sjælland Resultater fra en regional workshop d. 6.-7. juni 2013. Implementering

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Genoptræning i kommunale træningscentre

Genoptræning i kommunale træningscentre Genoptræning i kommunale træningscentre dokumentation af effekterne nr. 35 juni 2 0 08 analyse Eigil Boll Hansen, Leena Eskelinen og Vibeke Tornhøj Christensen Konklusion og anbefalinger FOKUS 1 Genoptræning

Læs mere

Statusrapporter. Pårørende i Psykiatrien

Statusrapporter. Pårørende i Psykiatrien Statusrapporter Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Oktober 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet

Læs mere

Samarbejde mellem almen praksis og kommunerne i Vestegnsprojektet

Samarbejde mellem almen praksis og kommunerne i Vestegnsprojektet Samarbejde mellem almen praksis og kommunerne i Vestegnsprojektet af Thorkil Thorsen April 2011 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Metoder og evalueringsdesign... 3 Rapportering... 4 Resultater... 5 De

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Evaluering af FIT FOR KIDS SUNDHEDSPROGRAM I HØJE TAASTRUP

Evaluering af FIT FOR KIDS SUNDHEDSPROGRAM I HØJE TAASTRUP Als Research APS februar 2013 RAPPORT Evaluering af FIT FOR KIDS SUNDHEDSPROGRAM I HØJE TAASTRUP INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Introduktion til projektet... 3 Evalueringens baggrund og

Læs mere

Evaluering af Online KOL-rehabilitering

Evaluering af Online KOL-rehabilitering Hospital Bispebjerg Hospital Lungemedicinsk Ambulatorium Evaluering af Online KOL-rehabilitering et pilotprojekt med tilbud om online KOL-rehabilitering til patienter, som ikke har mulighed for at komme

Læs mere

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Evalueringsrapport Marts 2006 Mette Hemmingsen Hulegården Indledning... 4 Projektet: Udviklingshæmmede og misbrug, Københavnsområdet... 4 Delprojekt

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

Evaluering af Årskursus i Ledelse og Udvikling i Praksis

Evaluering af Årskursus i Ledelse og Udvikling i Praksis Evaluering af Årskursus i Ledelse og Udvikling i Praksis af Thorkil Thorsen Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Kurset...3 Evaluering...6 Metoder og materiale...6 Resultater...7 Deltagernes bevæggrunde

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling Rapport om udviklingsprojekt Dokumentation og effektmåling Dokumentation, virkningsevaluering og elevinterview på Gedebjerg skole 2012-2013 Udarbejdet af Gedebjerg Skole, Gedebjergvej 8-11, 4700 Næstved

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Hjerterehabilitering i Region Nordjylland - Fysisk træning på fysioterapiklinikker

Hjerterehabilitering i Region Nordjylland - Fysisk træning på fysioterapiklinikker 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. RESUMÉ... 4 3. INDLEDNING... 5 4. ANVENDTE UDTRYK... 5 5. BAGGRUND... 5 5.1 HJERTESYGDOM I DET BREDE PERSPEKTIV... 5 5.2 DEN PRAKTISERENDE LÆGES ROLLE... 6 5.3 HJERTESYGDOMME

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober 2007 Sanne Ipsen og Rikke Dalsted CASA En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Fra Stigmatisering til Ressource

Fra Stigmatisering til Ressource Erfaringer fra projektet: Fra Stigmatisering til Ressource - et samarbejde mellem Produktionsskolen k-u-b-a* og Stofrådgivningen Udarbejdet af Susanne Pihl Hansen, PIHL INKLUSIVE Januar 2006 BAGGRUND FOR

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver

Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 4-2004 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver 1 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Poul-Erik

Læs mere