Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre"

Transkript

1 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato Journalnummer K Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Fra Centret deltog Konsulent Andre Storskoven, Storskovvej 15 17, 5690 Tommerup. Emil Ravn, Morten Akselsen og Anne Ravn. Birgit Hindse Kirsten Nørgaard

2 Sammenfattende vurdering: Det er Centerets vurdering, at Storskoven er et velfungerende opholdssted. Der er aktuelt indskrevet 6 unge, der er indenfor den godkendte målgruppe. Opholdsstedet har i forbindelse med en aktuel udskrivning handlet forsvarligt og omsorgsfuldt. Storskoven er bevidst omkring deres forpligtelser under varetagelse af efterfølgende efterværnsopgave. Det er Centerets vurdering, at opholdsstedets aktiviteter og pædagogiske metoder er målrettet og matcher målgruppens behov. Der er fokus på udvikling og fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge individuelle behandlingsplaner indeholdende omsorg for den unge og specifikke udfordringer i et udviklingsperspektiv. Det er Centerets vurdering, at personalet har de faglige kvalifikationer og personlige kompetencer, som målgruppen kræver. Der er tale om medarbejdere med et betydeligt kendskab til og erfaringer med udsatte unge. Der vurderes ligeledes, at der er velkvalificeret personale i den interne skole. Der er et tæt og konstruktivt samarbejde imellem bodelen og skolen. Der er forsat stor bevågenhed i forhold til Storskovens økonomiske situation fra såvel bestyrelse som ledelse. Centeret følger udviklingen ved fremsendelse af statusopgørelser jf. beslutning i stedlige kommune. 1. Prioritering af dagsorden og aftale om fokusemne: I følge standard dagsorden. 2. Opfølgning fra sidste tilsynsbesøg Drøftelse af PR muligheder. Eks. vis har temadage for sagsbehandlere været forsøgt med succes andre steder. Storskoven har haft henvendelser, men de har ikke ført til indskrivninger. Storskoven har udskrevet en ung til egen bolig pr , hvor der er lavet aftaler om efterværn. Aftalen indeholder, at den unge kan komme på Storskoven og/eller personalet fra Storskoven besøger den unge i egen bolig. Der er indgået en aftale for en 5 ugers periode, hvor der er fastlagt et program for Storskovens forpligtelser til at holde en kontakt som besøgsven og besøgssted. Herunder drøftes, at Storskovens fortsat har skærpet underretningspligt i forhold til, hvad de ser og hører. Storskoven har pointeret tydeligt overfor anbringende kommune, at opholdsstedet fralægger sig ethvert ansvar for den unges fremtid, idet de er uenige i kommunens handleplan. Kommunen er blevet gjort klar, at Storskoven finder det helt uforsvarligt og yderst risikabelt, at den unge bor med minimal støtte og opsyn, dette set i forhold til den unges særlige karakter og personlighedsmæssige vanskeligheder. Vurdering/konklusion:

3 Det er Centerets vurdering, at Storskoven har handlet forsvarligt og omsorgsfuldt i forhold til udskrivning og efterværn i en aktuel udskrivningssag. Storskoven er bevidst omkring deres forpligtelser under varetagelse af efterværnsopgaven. 3. Fokusemne: Drøftelse af oprettelse af 107 tilbud. Der overvejes tilbud om STU undervisning. Storskoven oplever, at det vil være oplagt at kunne tilbyde deres unge anbringelse i et botilbud for unge/voksne i eget regi. Dette ud fra en erfaring med, at opholdsstedets målgruppe ikke vil kunne klare sig i selvstændige boliger umiddelbart efter deres 18. år. Centeret orienterer om aktuelle forhold for 107 botilbuddene, hvor der ses nedgang i anbringelserne. Vurdering /konklusion: Der afventes evt. ansøgning om ændring. 4. Forhold vedrørende beboerne: Der er indskrevet 6 unge. Hverdagen er fortsat tilrettelagt ud fra en fast struktur, med skolegang og aktiviteter tilpasset den enkelte unge. Storskoven har oplevet unge med stammeproblemer, som giver mange vanskeligheder i samvær med andre og især i nye omgivelser. Der sættes fokus på udviklingspunkter, som over tid tydeligt giver positive resultat. Afgørende for de unge er, at de er i omgivelser, der rummer dem samt er blandt voksne, der tager ansvar og skaber ro og tryghed for dem. Fra skoledelen beskrives, at de fleste af de unge har positiv effekt af et målrettet undervisningsforløb. Der tilrettes forskellige læringsstile til at nå den enkelte, og der er stor forskel på, hvornår resultaterne kan måles. I skoleregi er der særlig opmærksomhed på, at flere af de unge har så lavt et selvværd i forhold til at tro på, at de kan modtage undervisning. Der er tale om konkret tænkende unge, hvor der helt ned i de lavpraktiske forhold skal tydeliggøres, hvad der skal ske. Storskoven har oplevet, at de i forbindelse med et praktikforløb udenfor Storskovens rammer, har fået positive tilbagemeldinger, hvor praktikstedet har set et positive udviklings- og modningsforløb hos en ung. Storskoven har unge, der gerne vil videre på Syddansk Erhvervsskole. Vurdering/konklusion: Det er Centerets vurdering, at Storskovens aktuelle ungegruppe er i overensstemmelse med den godkendte målgruppe. De unge modtager et meget velkvalificeret skoletilbud. 5. Pædagogik og aktiviteter Typisk arbejdes med et delmål i en målrettet indsats i forhold til de unges udviklingspunkter. Der er skærpet opmærksomhed på at skabe overskuelighed, og der laves individuelle ugeskemaer med gøremål i dagsplaner. Der arbejdes målrettet i forhold til at lære/ træne impulsive temperamenter og alternative tiltag i forhold til negativ adfærd. Interne praktikker i opholdsstedet er nu begrænsede og minimeret i forhold til renovering af bygningerne. Der er nu praktikker forhold til vedligeholdelse, herunder græsslåning og andet. Der er igangsat aktiviteter 3 gange ugentligt i forhold til løb og anden fysiske aktivitet, der får pulsen op. De unge og personalet er på gåtur hver morgen, inden dagens program sættes i gang.

4 Afdelingsleder og kontaktpersonen har de personlige samtaler med de unge. Konsulent Gorm Thorsen laver PAS test, som er brugbart pædagogisk redskab i behandlingsarbejdet. Gorm Thorsen kan også tage samtaler med de unge efter behov. De unge får et sundt og solidt morgenmåltid. Der laves madplaner for en uge af gangen indeholdende sunde tiltag. Vurdering og Konklusion: Det er Centerets vurdering, at opholdsstedets aktiviteter og pædagogiske metoder er målrettet og matcher målgruppens behov. Der er fokus på udvikling og fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge individuelle behandlingstiltag, indeholdende omsorg for den unge og specifikke udfordringer i et udviklingsperspektiv. Derudover generelt fokus på sundhed. 6. Medarbejdere og kompetencer: Der er opmærksomhed på, at det samlede personale bliver opkvalificeret i forhold til pædagogik og metoder og mål. Der er fokus på, at opholdsstedet kan dokumentere de praktiske og pædagogiske metoder i forhold til resultater. Der er fortsat en stabil medarbejdergruppe. Der er gode samarbejdsrelationer og der er fleksibilitet i forhold til at hjælpe hinanden. Der er en fastlagt vagtplan for 6 uger. Ledelsen har opmærksomhed i forhold til medarbejderne individuelt i forhold til trivsel og engagement. Der er forståelse for belastningerne i arbejdet med målgruppen. Der er ansat 2 fuldtidslærere i skoledelen. Der er tale om et velkvalificeret personale, der er engageret og samarbejder konstruktivt med opholdsdelen. Der er planer for at påbegynde en akkrediteringsproces, som både ledere og personale er meget engagerede i. Det er Centerets vurdering, at personalet har de faglige kvalifikationer og personlige kompetencer som målgruppen kræver. Der er tale om medarbejdere med et betydeligt kendskab til og erfaringer med udsatte unge. Ligeledes medarbejdere og ledelse, der er udviklingsorienteret. 7. Organisation og ledelse: Ingen ændringer. Ledelsen har forståelse for og opmærksomhed rettet mod medarbejdernes trivsel, herunder med fokus på belastningsgraden. 8. Fysiske Rammer: Bygningerne samt omgivelserne fremtræder renoverede, ryddelige og i orden Skoledelen er separat i en tilhørende bygning. Undervisningslokalerne og faciliteterne er velegnede og indrettede i forhold til målgruppens særlige behov. De fysiske rammer er velegnede til formålet. 9. Økonomi:

5 Centeret efterlyser den økonomiske halvårsrapport. Der er aftalt, at opholdsstedet skal aflevere kvartalsrapporter. Dette begrundet i, at der tidligere har været store afvigelser, og der i den forbindelse er opmærksomhed på mere stabilitet og hermed fokus på budgetrammerne. Det er ikke ledelsens opfattelse, at det er besluttet, at der skal afleveres kvartalsrapporter men alene halvårsrapport som hidtil. Dette afklares efter tilsynsmødet. Der er fortsat en stor negativ egenkapital. Der er opmærksomhed på opholdsstedets transportudgifter. Lederen redegør for forholdene. Der føres kørebøger, og der er opmærksomhed på forbruget. Storskoven har en bil, der ikke er velegnet til opholdsstedets brug. Lederen oplyser, at de forventer at sælge den i indeværende år. Lederen følger månedsvis op på opholdsstedets budget og balance. Der er rettet op i forhold til fokus på bilag for samtlige indkøb, som underskrives af leder eller souschef. Der er opmærksomhed på at mindske spild i husholdningen. Weekendvagten bager boller til hele ugen. Det er såvel sundhedsmæssigt som økonomisk en gevinst. Der er fortsat et dankort, som medarbejderne har adgang til. Alle indkøb over 500,- skal bevilges af leder eller souschef. Såvel ledere som revisor finder deres nuværende retningslinier tilstrækkelige. Der vurderes nu at være implementeret de nødvendige arbejdsgange ud fra økonomisk perspektiv, der sikrer overblik og driftsikkerhed. Der er fortsat fokus på økonomi af såvel bestyrelse, ledelse som Center Samarbejdspartnere: Der er fortsat et godt samarbejde med de unges forældre og pårørende. Der er aktuelt uenighed med en kommune vedr. udskrivning af en ad de unge. Storskoven finder det ganske uforsvarligt og frygter, at den unge vil få en svær tilværelse. Samarbejdet med de øvrige kommuner fungerer hensigtsmæssigt med planlagte behandlings- og opfølgningsmøder. Der ydes fortsat en stor indsats for at få samarbejdet til at fungere såvel med forældrene til de unge, som et hensigtsmæssigt samarbejde med forvaltningerne. 11. Tilbudsportalen: Der har for Storskoven været mangeartede problemer med at indberette til Tilbudsportalen, hvilket ikke er fuldt afhjulpet. Der er søgt hjælp fra Tilbudsportalen uden dog at afhjælpe aktuelle problemer. Der gøres endnu en indsats for at bringe dette i orden fra såvel Storskoven som Centeret. Der foretages den nødvendige indberetning, så snart systemet er tilgængeligt. 12. Aftalte opfølgninger: 13. Næste tilsynsbesøg: Uanmeldt tilsyn i efteråret 2012.

6 14. Stedets kommentarer til tilsynsrapport jf. dagsordenpunkt:

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 17.4.2013 Udarbejdet af Vibeke Kjær og Hanne

Læs mere

Opholdsstedets navn Opholdsstedet Storskoven, Storskovvej 15-17, 5690 Tommerup. Dato 20.12.-2010. Birgit Hindse

Opholdsstedets navn Opholdsstedet Storskoven, Storskovvej 15-17, 5690 Tommerup. Dato 20.12.-2010. Birgit Hindse Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Opholdsstedet Storskoven, Storskovvej 15-17, 5690 Tommerup Journalnummer Dato 20.12.-2010 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Familieinstitutionen Margrethevej Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Journalnummer Udarbejdet af Huset på Holmvej Dato 13-04-2010 16.15.00-K09-25-07 Charlotte Lyk Tilsynsbesøg er aftalt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013

Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 Dato: 20. maj 2014 1. Indledning Frederikshavn Kommune har pligt til at føre tilsyn med hvordan kommunens opgaver på det sociale område løses. Det

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere