Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010"

Transkript

1 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 (v/kantinen) Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Handicaprådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Valg af formand Valg af næstformand Mødekalender Forretningsorden Introduktion for Handicaprådet Handicaprådets budget Møde med Udvalget for Ældre og Handicappede midler (aktivitetsmidler jf. Serviceloven) Medicin Udpegning til arbejdsgrupper mv Diætistvejledning af diabetespatienter Gensidig orientering Lovpligtige kvalitetsstandarder Evt

3 Handicaprådet, Side 1 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med de tilføjelser, at tillægsdagsordenpunktet optages på dagsorden og at der fremover medtages et punkt om gensidig orientering på dagsorden. 2. Valg af formand Handicaprådet vælger sin formand. Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Handiciaprådet vælger sin formand. Anni Bælum valgt som formand. 3. Valg af næstformand Handicaprådet vælger sin næstformand. Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Handicaprådet vælger sin næstformand.

4 Handicaprådet, Side 2 Lone Ravn valgt som næstformand. 4. Mødekalender Forslag til mødekalender 2010 for Handicaprådet: Onsdag, den 10. marts 2010, kl. 15 Onsdag, den 7. april 2010, kl. 15 Onsdag, den 12. maj 2010, kl. 15 Onsdag, den 2. juni 2010, kl. 15 Onsdag, den 25. august 2010, kl. 15 Onsdag, den 15. september 2010, kl. 15 Onsdag, den 6. oktober 2010, kl. 15 Onsdag, den 10. november 2010, kl. 15 Onsdag, den 1. december 2010, kl. 15. Bilag Totalkalender 2010 (941491) Voksen- og Sundhedsservice instiller, at Handicaprådet træffer beslutning om mødekalender Handicaprådets mødekalender for 2010 fastsættes til: Mandag, den 15. marts 2010, kl. 16 Onsdag, den 7. april 2010, kl. 16 Mandag, den 12. maj 2010, kl. 16 Onsdag, den 2. juni 2010, kl. 16 Onsdag, den 25. august 2010, kl. 16 Onsdag, den 15. september 2010, kl. 16 Onsdag, den 6. oktober 2010, kl. 16 Onsdag, den 10. november 2010, kl. 16 Onsdag, den 1. december 2010, kl Forretningsorden Handicaprådet fastsætter sin forretningsorden.

5 Handicaprådet, Side 3 Den gældende forretningsorden for det tidligere Handicapråd vedlægges. Bilag Forretningsorden af 16. september 2008 (601133) Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Handicaprådet drøfter forretningsorden. Godkendt, med følgende ændringer: 2, stk. 1 ændres til at Handicaprådet "skal" høres. 2, stk. 5 suppleres med, at Handicaprådet afgiver beretning om rådets arbejde og eventuelle forslag til Byrådet. 4, stk. 2, ændres til, at et medlem og en suppleant fra Voksen- og Sundhedsservice, efter indstilling fra af direktøren. 8, stk. 2 ændres til, at dagsorden udsendes 6 hverdage før mødet. 8, stk. 6 ændres til, at ved et medlems forfald, indkalder sekretariatet suppleanten. "Kommunalbestyrelsen" ændres til "Byrådet" og forretningsorden gennemgås og ajourføres i forhold til den nye administrative organisation. 6. Introduktion for Handicaprådet Med udgangspunkt i den nye administrative organisaton ønskes drøftet, hvilke afdelinger rådet ønsker en særskilt præsentation af. Voksen- og Sundhedsservice indstiller til drøftelse. På næste møde gives en nærmere orientering om den nye administrative organisation. Efterfølgende aftaler Handicaprådet, på hvilke områder, der ønskes en uddybende orientering og hvilke institutioner mv. rådet ønsker at besøge. Handicaprådets suppleanter

6 Handicaprådet, Side 4 inviteres med til næste møde til dette punkt. 7. Handicaprådets budget 2010 Handicaprådets budget 2010 udgør: Diæter og kørselsgodtgørelse, kr Drift, såsom kurser, traktment til møder m.v., kr Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 8. Møde med Udvalget for Ældre og Handicappede Udvalget for Ældre og Handicappede inviterer Handicaprådet til fællesmøde, mandag den 22. marts 2010, kl. 16. Der udsendes særskilt invitation/dagsorden til mødet. Der er afbud fra Asta Freund og Lone Ravn midler (aktivitetsmidler jf. Serviceloven) DIANBR / 10/1927 I henhold til Styrelsesvedtægten for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 har Udvalget for Sundhed og Forebyggelse overtaget ansvaret for at støtte og facilitere det frivillige arbejde efter

7 Handicaprådet, Side 5 Servicelovens 79. Det tidligere Voksenudvalg har på deres møde den 20. januar 2009 vedtaget tildelingskriterier for uddeling af støtte efter 79, samt nedsat et bevillingsråd bestående af 2 udvalgsmedlemmer, 1 Seniorrådsmedlem, 1 Handicaprådsmedlem og 3 medlemmer udpeget af brugerorganisationer ved offentlig møde. Bevillingsrådet har gennem 2 møder i 2009, og i henhold til de vedtagne tildelingskriterier, forestået den konkrete uddeling af 79 midlerne til aktivitetscentre, bugerråd og øvrige foreninger. Med henblik på fortsat at sikre høj brugerinddragelse i tildelingen af 79 midler foreslår forvaltningen, at ovennævnte procedure videreføres således at Udvalget for Sundhed og Forebyggelse beslutter tildelingskriterier for uddeling af støtte samt nedsætter et bevillingsråd med repræsentanter fra udvalget, Seniorrådet, Handicaprådet og brugerorganisationerne. Sundhed og Forebyggelse har revideret de tidligere tildelingskriterier i overensstemmelse med den organisatoriske flytning af opgaven. Der lægges i forslaget fortsat op til, at målgruppen er aktivitetsgrupper, brugerråd, omsorgs- og andre grupper, som efter ordningen får mulighed for at få tilskud til aktiviteter for brugere over 60 år. I tildelingen lægges vægt på: at brugernes forskellige ønsker og behov tilgodeses at brugerne har ansvar og indflydelse på aktiviteterne at de aktiviteter, der sættes i gang, har et aktiverende og forebyggende sigte. at grupper af brugere med særlige behov tilgodeses og at der er et sundhedsfremmende aspekt. I forhold til bevillingsrådet foreslår forvaltningen, at Udvalget for Sundhed og Forebyggelse udpeger 2 medlemmer af deres midte. Derudover foreslås bevillingsrådet sammensat af 1 Handicaprådsmedlem, 1 Seniorrådsmedlem samt 3 repræsentanter fra brugerorganisationerne. I forhold til sidstnævnte foreslås, at de nuværende 3 repræsentanter fra brugerorganisationerne fortsætter i bevillingsrådet i 2010, og at der i 2011 vælges nye repræsentanter ved offentligt møde. Vedlagt sagen er oversigt over uddeling af 79 midler i 2009, forslag til tildelingskriterier for uddeling af 79 midler i 2010 samt forslag til sammensætning af bevillingsråd. Som det fremgår af proceduren sendes sagen til høring i Seniorråd og Handicapråd før behandling i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Økonomiske forhold Der er i budget 2010 afsat i alt kr. til uddeling i 2010.

8 Handicaprådet, Side 6 Juridiske aspekter Servicelovens 79: Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter stk. 1. Procedure 18. februar 2010: Høring i Seniorråd 24. februar 2010: Høring i Handicapråd 4. marts 2010 : Beslutning i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Tovholder/informationsansvarlig Sundhedschef Anne Sophie Brodersen / Sundhedskoordinator Annette Brandi Bilag 79 Kriterier (927802) Oversigt par 79 bev 2009.xls (929271) 79 bevillingsråd 2010 (929300) Sundhed og Forebyggelse indstiller, at Seniorrådet og Handicaprådet anbefaler proces og uddelingskriterier samt hver udpeger 1 medlem til bevillingsrådet Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådet anbefaler proces og uddelingskriterer. Seniorrådet udpeger Vagn Mattson til bevillingsrådet. Seniorrådet anbefaler, at der tages stilling til uddeling af midler så tidligt på året, at brugerne kender bevillingen ved sæsonens start. Handicaprådet godkender og proces og uddelingskriterier.

9 Handicaprådet, Side 7 Flemming Jensen udpeges som medlem af Bevillingsrådet. 10. Medicin 10/1416 Handicaprådsmedlem Solveig Gajda har fremsendt følgende til Handicaprådets dagsorden: "Dosisportioner af medicin er en rigtig god ide, men mange borgere, patienter har store mængder af medicin liggende, når de får den nye pose medicin. Det kan være medicin af værdier på flere hundrede kroner. Denne medicin, får de at vide hos sygeplejersken, skal pakkes i en plastpose og afleveres på apoteket til destruktion. Borgerne har betalt medicinen der bare skal destrueres. Kunne der findes en ordning, så portionsmedicinen først udleveres når borgerens først indkøbte medicin er opbrugt? Kommunen sparer sygeplejerske tid, med den nye ordning, men det er ikke fair overfor borgeren at betalt den medicin der bliver destrueret." Vejledningen "Procedure for opstart på dosisdisponering hos borgere, som skal have hjælp af hjemmesygeplejen" uddelt. Hvis procedurebeskrivelsen giver anledning til spørgsmål, tages emnet op igen. 11. Udpegning til arbejdsgrupper mv. Handicaprådet er repræsenteret i forskellige grupper, udvalg og råd. Handicaprådet udpeger medlemmer til: Kostrådet (medlem og suppleant) Følgegruppen vedrørende bevægelse på stierne Byggeudvalget vedrørende udbygning af Odinsgården.

10 Handicaprådet, Side 8 Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Handicaprådet udpeger medlemmer til Kostrådet, Bevægelse på stierne og Byggeudvalget. Handicaprådet udpeget følgende: Kostrådet: Henny Jacobsen og Solvej Gajda. Følgegruppen vedrørende Bevægelse på stierne: Hans Jacob Hansen. Byggeudvalget vedrørende udbygning af Odinsgård: Flemming Jensen. Forvaltningen undersøger, om der er andre arbejdsgrupper/udvalg m.v, hvor Handicaprådet er repræsenteret. 12. Diætistvejledning af diabetespatienter 10/1416 Handicaprådsmedlem Solveig Gajda har fremsendt følgende til Handicaprådets dagsorden: "Diabetikerne i Haderslev mangler stadig individuel vejledning af deres diæt. Når praksislægen har stillet diagnosen diabetes, kan diabetikeren tage på diabeteshold på Kildebakken eller Bregnbjerglund. Det er holdtræning med diætistvejledning i 1 time resten er motion. Det er holdtræning ikke individuel vejledning. Det kræver diabetikeren er hjemmegående, idet der kun er hold om dagen, formiddag og middag. Sygdommen diabetes kræver stor forståelse for de 3 vigtige faktorer: mad, motion og medicin. Det er ikke en forståelse man opnår at få på en time. De patienter der bliver behandlet på sygehusene har adgang til sygehusenes diætist, og kan mindst en gang om året blive genvejledt. En god forståelse for madens betydning vil kunne spare diabetikeren for mange komplikationer senere i livet."

11 Handicaprådet, Side 9 Drøftet. Der afventes en afklaring mellem Regionen og kommunerne vedrørende opgavens placering. 13. Gensidig orientering I forbindelse med oplysninger i dagspressen om etablering af et sundhedshus i Vojens for privatpraktiserende sundhedspersoner, gør Carsten Høgsmnann opmærksom på, at adgangsforholdene skal gøres handicapvenlige, også for synshandicappede. Emnet tages op overfor Teknik og Miljø i forbindelse med introduktionsrunden. Anne Leth orienterer om STU uddannelsen og finansieringen heraf. 14. Lovpligtige kvalitetsstandarder DIMECH / 10/2572 Ifølge Lov om Social Service (SEL) skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, SEL 83 samt den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning, SEL 86. I henhold til Styrelsesvedtægten for Haderslev Kommune varetager Udvalget for Ældre og Handicappede forvaltningen vedrørende kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp. Den kommunale genoptræning SEL 86 hører under Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Af hensyn til helhedssynet på borgeren, har genoptræningsområdet informativ relevans for Udvalget for Ældre og Handicappede. Kvalitetsstandarden skal indeholde en generel serviceinformation til

12 Handicaprådet, Side 10 borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for hjælp efter SEL 83 og 86. Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, der er godkendt. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal være præcis og skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen. Kvalitetsstandarderne skal indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål. Der er udarbejdet og godkendt kvalitetsstandarder på flere områder, end det er lovpligtigt. F.eks. vedrørende sygepleje, boliger for handicappede og vareudbringning til pensionister samt beskyttet beskæftigelse og for social behandling af stofmisbrugere. Erfaringen viser, at pjecer er mere læsevenlige og forståelige end kvalitetsstandarder. Voksen- og Sundhedsservice foreslår, at der fremadrettet kun forefindes kvalitetsstandarder, hvor det er lovpligtigt. Udover udarbejdelse af pjecer vedrørende de nævnte ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder, kan der f.eks. også laves pjecer vedrørende nødkald, plejeboliger, ældre og handicapvenlige boliger, botilbud til handicappede og sindslidende, beskyttede værksteder og cafeer. Voksen- og Sundhedsservice foreslår, at de godkendte kvalitetsstandarder er gældende indtil der er udarbejdet et andet informationsmateriale/pjecer, med samme information til borgerne. Juridiske aspekter Lov om Social Service 139. Vejledning nr. 94 af 05/ om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse m.v. Bekendtgørelse nr af 12/ om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef for Visitationen, Mette Christensen Bilag Praktisk hjælp (senest godkendte kvalitetsstandard) (933308) Genoptræning uden syghus (senest godkendte kvalitetsstandard) (933309)

13 Handicaprådet, Side 11 Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at der foreligger kvalitetsstandarder på de lovpligtige områder at kvalitetsstandarder på øvrige områder erstattes af læsevenlige pjecer. Beslutning i Udvalget for Ældre og Handicappede den Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Drøftet. Udvalget for Ældre og Handicappede sender Voksen- og Sundhedsservice s indstilling til høring i Seniorrådet og Handicapådet. Beslutning i Seniorrådet den Godkendt som indstillet. Seniorrådet ser frem til den årlige lovpligtige revision. Endvidere ser rådet frem til gennemsyn af de foreslåede pjecer, inden de videresendes til godkendelse i Udvalget for Ældre og Handicappede. Afbud/fraværende: Ingen Handicaprådet godkender indstillingen og tilslutter sig Seniorrådets udtalelse. 15. Evt. 1. VSU (VoksenSpecialUndervisning) inviterer til åbent hus, onsdag den 24. februar 2010, kl på Bygnaf 14, st, 6100 Haderslev. Invitation vedlagt. 2. Socialpolitisk Netværk i Region Syddanmark inviterer til temadag, lørdag, den 10. april 2010, kl. 10 i Fagforeningernes Hus, Vesterballevej 3A, 7000 Fredericia. Tilmelding senest 26. marts Program vedlagt. 3. Handicapidrættens Videnscenter har fremsendt pjecen

14 Handicaprådet, Side 12 Idrætsrum for alle. Pjecen fremlægges i mødelokalet fra kl Center for Ligebehandling af Handicappede fremsender "Status over udviklingen i ligebehandlingen af handicappede 2009". Publikationen fremlægges i mødelokalet fra kl Det Centrale Handicapråd har fremsendt et antal eksemkplarer af De forenede Nationers (FN) "Konvention om retteigheder for personer med handicap" Publikationerne fremlægges i mødelokale fra kl. 15. Tovholder/informationsansvarlig v Taget til efterretning. Anne Leth orienterer om, at Udvalget for Ældre og Handicappede på førstkommende møde orienteres om forslag til udvidelse af værkstedet Damgården, Moltrup.

15 Handicaprådet, Side 13 Underskriftsside Lone Ravn Irene Høgh Asta Freund Gunnar Nielsen Carsten Høgsmann Flemming Jensen Solveig Gajda Anni Bælum Henny Jacobsen Anne Leth

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 23-11-2010 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 23-11-2010 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl.

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: Frivillighedscentret Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 04-12-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 01-12-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den 07-02-2008 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Prinsensvej 10

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den 07-02-2008 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Prinsensvej 10 Referat Møde nr.: Ældrerådsmøde Mødedato: torsdag den 07-02-2008 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Prinsensvej 10 Medlemmer Anker Hvidesten Hansen Inge Jørgensen Birgit Thomsen Anne Margrethe Hermansen

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Social- og Omsorgsudvalget, 09-04-2014 Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødested: Meldahls Rådhus, Udvalgsværelset Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere