En udkants udkant? - 4 landsbysamfund i Spøttrup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En udkants udkant? - 4 landsbysamfund i Spøttrup Kommune"

Transkript

1 En udkants udkant? - 4 landsbysamfund i Spøttrup Kommune Afrapportering af byfornyelsesforsøg i fi re landsbyer i Spøttrup Kommune Bilag 2 til byfornyelsesprogrammet august

2 En udkants udkant? - 4 landsbysamfund i Spøttrup Kommune Afrapportering af byfornyelsesforsøg i fi re landsbyer i Spøttrup Kommune Bilag 2 til byfornyelsesprogrammet august 2006 Forfatter og fotos sbs byfornyelse v/ Susanne Aagaard Arkitekt maa, byfornyelseskonsulent Layout sbs byfornyelse - juli 2006 v/ Hanne Holmberg Jensen Landskabsarkitekt mdl Flere andre fotos venligst udlånt af ark.fa. Hune & Elkjær, Århus og ark.fa. Møller & Grønborg, Århus 2

3 En udkants udkant? - 4 landsbysamfund i Spøttrup Kommune Afrapportering af byfornyelsesforsøg i fi re landsbyer i Spøttrup Kommune Bilag 2 til byfornyelsesprogrammet august

4 4

5 Indhold 1) Forord/Indledning Om forsøget og områdefornyelsen 2) Den forudgående proces Spøttrup Kommune Fælleskommunale strategier på Salling Lokale ressourcer og potentialer 3) Forsøget Fælles Dialogforum Forløbet Deltagerne Det videre strategiarbejde 4) Byprofiler/Brands Det stedbundne og det særlige Balling: Erhvervs- og uddannelsesbyen Rødding: Bolig- og foreningsbyen Lem: Talentfabrikken Oddense: Kunst- og kulturbyen 5) Projekter Projekterne Budget og anlægsplan 6) En udkants udkant? Forsøget Det videre strategiarbejde i Ny Skive Kommune 5

6 6

7 Forord Denne afrapportering udgør bilag 2 til byfornyelsesprogrammet, der omfatter forsøg og program for byfornyelsen i de fi re byer Balling, Rødding, Oddense og Lem i Spøttrup Kommune. Nogle afsnit går igen i programmet og dette bilag. Dette er gjort for at bilaget kan læses som en selvstændig rapport. Forsøget består bl.a. i, at det nedsatte borgerforum Fælles Dialogforum skulle udvælge, hvilke anlægsprojekter, der skulle med som gennemførelsesprojekter i byfornyelsen. Efterfølgende er de valgte projekter godkendt både i Spøttrup Kommunalbestyrelse og Sammenlægningsudvalget, som de projekter, Spøttrup Kommune og Skive Storkommune arbejder videre med i områdefornyelsen. Flere af projekterne kræver medfi nansiering fra eksterne investorer. Det forventes, at alle samarbejderne, som er sat værk med diverse eksterne investorer, fonde o. lign. er bæredygtige, og at projekterne bliver realiseret inden for de kommende fem år. Derved beløber den samlede investering af de anlagte byfornyelsesprojekter sig til ca. 61 mio. kr. En betragtelig sum for en landkommune med ca indbyggere. 7

8 8

9 1. Kort om projektet Om forsøget og områdefornyelsen I sommeren 2005 søgte sbs på vegne af Spøttrup Kommune om del i tilbagefaldsmidlerne fra årets fordeling af udgiftsrammen til områdefornyelse. Ansøgningen var på 9 mio. kr. fordelt med hhv. 3 mio. kr. i refusion fra staten og 6 mio. kr. fra Spøttrup Kommune. Ansøgningen indeholdt både et forsøg og en efterfølgende gennemførelsesdel. Spøttrup Kommune har i mange år haft et decentralt bymønster med otte ligeværdige byer. De fi re største byer, Lem, Balling, Oddense og Rødding, er omfattet af dette forsøgsprojekt. Forsøgets formål var at få fordelt byfornyelsesmidlerne mellem de fi re byer på en måde, som kunne brande hver enkelt by i den nye storkommune og samtidig give hele egnen et løft. Forsøget er gennemført i foråret og forsommeren 2006 og afsluttes med udarbejdelse af hhv. forsøgsafrapportering og byfornyelsesprogram. I forsøget har der været deltagere fra de fi re byer, fra Spøttrup Kommune og sbs byfornyelse. Skitseprojekterne er udarbejdet af eksterne konsulenter. sbs har udarbejdet forsøgsansøgningen, nærværende afrapportering og efterfølgende byfornyelsesprogram og er Spøttrup Kommunes byfornyelseskonsulent på projektet. 9

10 10

11 2. Den forudgående proces Spøttrup Kommune Globaliseringens betydning for den generelle samfundsudvikling har hidtil betydet større og mere koncentrerede bysamfund og vækstcentre, med den jyske vækstkorridor koncentreret fra Ålborg/ Randers til Trekantsområdet. På den baggrund kunne Spøttrup Kommunes fremtid godt tegne til at blive en udkant, ikke blot nationalt men også i Skive Storkommune, - en slags udkants udkant. Spøttrup skal fi nde sin rolle i den nye storkommune, som omfatter de nuværende Skive, Sundsøre, Sallingsund og Spøttrup kommuner. Den udfordring tager man op i Spøttrup ved at understøtte lokalt forankrede initiativer om det gode liv og eksponere de kvaliteter området indeholder både over for nuværende og mulige kommende beboere, brugere og erhvervsvirksomheder. Kommunens udtalte ønske om at forbedre levevilkårene generelt i kommunen med henblik på at være attraktive alternative bosætningsområder også i fremtiden har foranlediget, at Spøttrup kommune i høj grad arbejder med borgerinddragelse, styrkelse af lokale ressourcer og forankring af omdannelsesprocesser i lokalsamfundene. Spøttrup kommune er en mindre landkommune på Salling beliggende i udkanten af Viborg Amt og nabokommune til Skive. Spøttrup har et stabilt befolkningstal på ca indbyggere med en stabil befolkningsudvikling inden for både (unge), voksne og ældre men et relativt lavere fødselstal end forventet. Erhvervsstrukturen består af erhverv inden for primære (landbrug) og sekundære erhverv (virksomheder inden for træ og metalbranchen) med en deraf hovedsagelig ufaglært arbejdsstyrke, der er følsom overfor konjunktursvingninger. Spøttrup Kommune har indgået aftale med Skive, Sallingsund og Sundsøre kommuner om kommunesammenlægning, der vil få virkning fra den 1. januar Ved kommunesammenlægningerne i 1970 blev de gamle sognekommuner Brøndum- Hvidbjerg, Håsum-Ramsing, Lem-Vejby, Lihme, Rødding, Krejbjerg, Balling-Volling og Oddense-Otting sammenlagt til en fælles kommune kaldet Spøttrup efter borgen Spøttrup, der er kommunens vartegn. Kommunen består af 8 sidestillede bysamfund uden hovedby. Balling og Rødding har status som kommunecenter; Oddense og Lem har status som lokalcenter med særlige udviklingsmuligheder; Ramsing, Lihme og Krej-bjerg har status som lokalcentre; Hvidbjerg har status som lokalcenter med særlige udbygningsmuligheder som bosætningsby i forhold til Skive. Den generelle udvikling i samfundet har i stigende grad gjort denne udvikling svær at opretholde. For at imødegå den generelle tendens med frafl ytning og funktionstømning m.m. af landområderne formulerede Spøttrup Kommune sammen med Sallingsund og Sundsøre kommuner en fælles udviklingsstrategi, hvor formålet er at styrke udviklingen inden for levevilkår, bosætning, erhvervsudvikling og turisme. 11

12 Fælles kommunale strategier på Salling Spøttrup Kommune har valgt en handlingsorienteret tilgang til udkantsproblematikken og har gennem en årrække været involveret i en række banebrydende udviklingsopgaver i landdistrikterne, som bl.a. har været karakteriseret ved en meget høj grad af borgerinvolvering såvel i planlægningsfasen som i udførelsesfasen. Sundsøre, Sallingsund og Spøttrup Kommuner har iværksat et tværkommunalt samarbejde med nye udviklings- og samarbejdsaktiviteter i Salling med henblik på at fremme levevilkår, bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Der arbejdes med en fælles Salling Strategi. Projekterne har foruden økonomisk opbakning fra kommunerne og lokalbefolkningen været støttet af bl.a. EU (Mål 2 og 3, Leader II, Leader + og Artikel 33), Landdistriktspuljen, Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet. Der samarbejdes om 4 hovedområder: Byforskønnelse og bokvalitet som medvirkende faktor for en øget befolkningstilvækst; Natur og landskab; o Naturgenopretning; o Ny natur; o Adgang til naturen; o Landbrugsbygninger; Mere differentieret erhvervsstruktur med fokus på turisme; o o Bedre turistmæssig infrastruktur; Stier, teltslagningspladser, cykelruter, rideruter, strandfaciliteter, lystbådehavne, handicapfaciliteter; Profi lering af landdistrikterne (bl.a. i samarbejde med kommuner i Småland i Sverige) 12

13 Lokale ressourcer og potentialer Med baggrund i den fælles Salling Strategi, arbejder de enkelte borgergrupper proaktivt med formuleringen af strategierne for de enkelte landsbyer. Udgangspunktet for alt arbejdet er, at såvel et godt bomiljø som et godt landsbymiljø er vigtige parametre for at bevare det nuværende befolkningsunderlag og tiltrække nye indbyggere. Strategiarbejderne for de enkelte landsbyer blev færdige i efteråret For de fi re byer omfattet af denne ansøgning er indholdet i strategiarbejdet på nuværende tidspunkt bl.a. følgende: Balling Kommunens største by med fl est indbyggere, ca personer. Omkring temaet Balling som hovedby i Vestsalling arbejder borgergruppen med at fi nde 5 fyrtårne, som kan være med til at sætte byen på landkortet i den nye storkommune. Arbejdet tager bl.a. udgangspunkt i tendenserne de seneste år, hvor Balling såvel på detailhandelsområdet som i forhold til aktiviteter for de ældre er blevet det væsentlige omdrejningspunkt i Vestsalling. Følgende tema indgår pt. i borgergruppens overvejelser: Under arbejdstitlen PULSEN : Etablering af et nyt aktivitets-, erhvervs-, kultur-, uddannelses- og wellnesscenter; Generel forskønnelse af byen herunder etablering af en bedre sammenhæng mellem byens funktioner. Konkret er der bl.a. tale om at skabe et nyt indgangsparti til Balling Bypark, således at denne bliver mere synlig i bybilledet; Etablering af naturstier, således at byen bliver sammenhængende med naturelementer omkring byen ådal, mindre skovområder, små søer m.v.; Etablering af undervisnings og uddannelseslokaler i en eksisterende bygning, således at der skabes faciliteter til lokalt IT-undervisning og support, lokal undervisning via f.eks. VUC samt muligheder for video-fjern undervisning (privat-offentligt samarbejde); Rødding Kommunens anden største by med ca. 975 indbyggere. Omkring temaet Generel forskønnelse af bymiljøet arbejder borgergruppen bl.a. med at gøre bysamfundet mere attraktivt for såvel potentielle tilfl yttere som turister. Rødding er beliggende relativt tæt på Limfjordskysten i et område med et meget varieret og smukt landskab (landbrugsinteressen er ikke så dominerende). Området er derfor attraktivt for en stor målgruppe, for hvem landskabet og naturen har væsentlig indfl ydelse på bosætningen. Hertil kommer at der de sidste 10 år er sket en væsentlig udbygning af turismen i området (bl.a. Spøttrup Borg, nye sommerhusgrunde, Bed and Breakfast, mindre feriecentre i nedlagte landbrugsbygninger), hvorfor Røddings betydning for den fortsatte erhvervsudbygning er blevet mere tydelig for landsbyens aktører. Følgende temaer indgår pt. i borgergruppens overvejelser: Etablering af Kulturhal Spøttrup ; Omdannelse af et centralt beliggende naturområde til en egentlig bypark med aktivitets- og samlingsmuligheder. Etableringer af cykelstier. 13

14 Oddense Kommunens tredje største by med ca. 720 indbyggere. Omkring temaet sundhed og bevægelse arbejder borgergruppen med at etablere et område/mødested, der kan forbinde skole, kirke, sportshal, børneinstitution, plejehjem i tværgående aktiviteter. Kodeord er følgende: Opbygning og istandsættelse af Træmuseet og dets lokale, nationale og internationale aktiviteter; Opbygning af et kraftcenter omkring skolen, hallen, sports- og aktivitetslegepladsen; kirken, plejehjem og forsamlingshus; Privat-offentligt samarbejde om indretning og anlæg af areal foran hallen; Et aktivt liv for alle aldre - tennis for de ældre, sportsplads, friluftsliv m. m; Etablering af en indre og en ydre sti-ring (inkl. cykelstier) forbi udvalgte interessante steder; Manglende synlighed for udefrakommende; at åbne op og gøre tilgængeligt; Hallen som sundhedscenter for folkelig sundhed, kost, motion, sund mad m.m.; Lem Kommunens fjerde største by med ca. 550 indbyggere. Omkring temaet Styrkelse af kulturnetværket arbejder borgergruppen bl.a. med at etablere følgende: Ombygning af den eksisterende minihal til aktivitets- og kulturhus; Etablering af multibane med skateboard og rulleskøjtebane i tilknytning til aktivitetshuset; Et opholds- og aktivitetsområde i tilknytning til aktivitetshuset; 14

15 3. Forsøget Fælles Dialogforum Som nævnt indledningsvis er forsøgets formål at påvise, om det er muligt lokalt at fordele byfornyelsesmidlerne mellem de fi re byer på en måde, som både kan forbedre de fysiske forhold i de enkelte byer, give hver enkelt by et brand i den nye storkommune og samtidig medvirke til at give hele egnen et løft. Forsøget opstod på baggrund af de udtalte byfornyelsesproblemer, som findes i alle de fi re byer. De enkelte byer er for små hver især til at få del i byfornyelsesmidlerne og p.g.a. det decentrale bymønster, kan det være svært at udpege hvilken by, som evt. skulle tildeles midler. Da muligheden opstod for at søge på tilbagefaldsmidlerne, udviklede og formulerede sbs byfornyelse forsøgstemaet med henblik på at anvise alternative anvendelsesmuligheder for byfornyelsesmidler i landdistriktsområder. Forsøget skulle belyse muligheden for at: Få etableret et Fælles Dialogforum på tværs af de fi re byer; Give hver by et brand/en profi l til brug for efterfølgende planlægning og markedsføring; Udvælge projekter til gennemførelse i hver af de fi re byer; Fordele byfornyelsesmidlerne på diverse projekter; En spredt byfornyelsesindsats i fl ere sammenhængende bysamfund har en positiv effekt i alle de enkelte byer. Deltagerne Processen startede med et fællesmøde, hvortil alle deltagerne i arbejdsgrupperne fra de fi re byer var inviteret. På fællesmødet blev projektets formål og forudsætninger fremlagt. I mødet deltog ca. 25 deltagere. På mødet var der en positiv stemning for byfornyelsesprojektet og til at indgå i en konstruktiv dialog med byfornyelsesselskabet og kommunen. På 1. møde blev bl.a. fremlagt mødekalender for Dialogforum og som opgave til 2. møde blev arbejdsgrupperne bedt om at udpege to deltagere fra hver by, som skulle indgå i Fælles Dialogforum. På den baggrund kom Fælles Dialogforum til at bestå af følgende deltagere: Oddense: Erna Dyrmose, Hanne Dahl Pedersen og Niels Pedersen Rissgaard; Balling: Poul Pedersen, Kaj Sørensen, Flemming Jensen/Hanne Oxlund Lem: Åge Dahl, Susanne Jensen og Vagn Lykke; Rødding: Arne Bisgaard, Finn D. Andersen og Lars Milter Jensen; Spøttrup Kommune: Udviklingschef i ny Skive Storkommune Henrik T. Willadsen og landdistriktsmedarbejder Nanna Kold; sbs byfornyelse: Projektleder og byfornyelseskonsulent, arkitekt m.a.a. Susanne Aagaard Siden ca. medio 1990 erne har man i Spøttrup Kommune arbejdet med lokale arbejdsgrupper i hver landsby. Der er udformet strategier for hver landsby, og arbejdsgrupperne har og har haft adskillige projekter på ønskesedlen i hver landsby. Hver by var forholdsvis langt fremme med formulering af projekter, og flere af projekterne er blevet gennemført. (De gennemførte projekter er naturligvis ikke med i denne områdefornyelse). Arbejdsgrupperne i de fi re byer var på ansøgningstidspunktet bevidste om, at de andre byer også formulerede projekter, og i de enkelte arbejdsgrupper var man bevidst om behovet for at koordinere tanker og projekter. 15

16 På den baggrund var det ikke besværligt at vælge/få valgt deltagere til Fælles Dialogforum, og udpegning/valg af deltagerne til Fælles Dialogforum har været ukompliceret. De mest engagerede og interesserede fra arbejdsgrupperne blev af deres bagland bedt om at deltage i Fælles Dialogforum. Alle takkede ja. Alle deltagerne var således i stand til at repræsentere hver by på en kvalifi ceret måde, da hver deltager har et bredt kendskab til samtlige projekter, som der arbejdes med i diverse byer. Hver repræsentant har baglandets tillid i forhold til at kunne præsentere byen og byens projekter og træffe beslutninger på landsbyens vegne med hensyn til fordeling af byfornyelsesmidlerne. Ingen af medlemmerne har fået mistillidsvotum fra deres baglande, og fl ere ønsker at fortsætte i Fælles Dialogforum i gennemførelsesfasen. 16

17 Forløbet i fælles dialogforum Forløbet har været som vist i nedenstående mødekalender: DATO FORMÅL STIKORD 1. møde møde Opstart Center for forskning og udvikling i landdistrikterne -Præsentation af projekt byfornyelse; -Alle deltagerne fra de 4 landsbyråd; -Udvælgelse af 2 fra hvert råd; -Mødekalender; -Udkast til kommissorium; Landsbyvisioner/fremtidsvisioner 3. møde De fire byer -Oplæg vedr. landsbyernes visioner / fremtidsudsigter og de fire byers profiler/branding; -Præsentation af deltagerne; -Kommissorium; -Profiler - de fire byer præsenteres af hinanden; -Diskussion af diverse byers profiler; 4. møde møde møde møde De 4 byprofiler og projekter Projekter og økonomi Økonomi og prioritering Aflevering og evaluering -Mere byprofildiskussion -Overvejelser omkring mulige projekter til videre bearbejdelse; -Bearbejdelse af de udvalgte projekter; -Økonomioverslag; -Prioritering; -Endelig prioritering; -Udkast til tidsplan for gennemførelse; -Præsentation af profiler og projekter for diverse lokalråd; Et 8. møde afholdes, når Socialministeriet s svar på ansøgning om tilsagn til områdefornyelse - byfornyelsesprogrammet - foreligger. 17

18 18

19 4. Byprofiler/Brands Det stedbundne og det særlige Som opstart/kickstart på Dialogforums arbejde var Center for forskning og udvikling i landdistrikter inviteret til at holde et oplæg med temaet: Hvordan ser fremtiden ud for landsbyer og landdistrikter generelt? Oplægsrammen fra projektlederen til oplægsholderen var følgende: Er der overhovedet grund til at tro på en fremtid for landsbyer? Bliver de ikke løbet over ende i globaliseringen? og udvikles alle områder i Jylland uden for Randers-Århus-Vejle/Fredericia ikke blot som turistreservater? Hvis det ikke skal ske, hvordan udvikler landdistrikterne så deres lokale ressourcer og fi nder styrke til at fremstå som et reelt alternativ som lokaliseringsmulighed både bolig- og erhvervsmæssigt? I et inspirerende oplæg præsenterede centret muligheden for, at der kan ske en positiv udvikling i landdistrikterne og landsbyerne. Uden at gennemgå oplægget i detaljer og med fare for at tage udsagnene ud af deres rette sammenhæng er efterfølgende en række udsagn, som blev fremlagt og diskuteret og som har været en slags ledetråd for Dialogforums efterfølgende arbejde: Globalitet der er en sammenhæng mellem det stedbundne og den globale udvikling; man kan godt bo lokalt og starte en global udvikling, f.eks. Thiese Mejeri, som er startet lokalt, men nu opererer nationalt o. lign.; Det stedbundne = landsbyernes helt store mulighed for at udvikle nye kvaliteter, arbejdspladser, gode boliger?; Lokalmiljøernes udviklingsinitiativer i netværk mellem det aktive, stedlige civilsamfund (ildsjæle, foreninger m.fl.) og erhvervslivet som skaber den sociale kapital og sociale entrepreneurship. Dette sikrer stedets attraktion og sammenhæng; Identifi cere og udvikle stedlige komparative fordele det særlige; The locals ability to hold down the global; Kombinere målrettet forskning & udvikling, incitamenter, kompetenceudvikling, iværksætterfremme, fi nansiering etc. med strategi for stedlig identitet og visuelt miljø?; Med andre ord: SIKRE DET SÆRLIGE!!!!! VÆR ORIGINALE!!!!! LAD FOLK GÅ FORAN!!!!! DYNAMIK OG KVALITET!!!!! Udvikling af byprofiler i fællesskab På baggrund af ovennævnte, og med forsøgets formål in mente, gennemførtes en mini-swotanalyse og Dialogforums medlemmer blev bedt om at formulere det særlige / det stedbundne / potentialerne for hver af de fi re byer. En uvant situation for medlemmerne, som hidtil i højere grad har arbejdet med at problematisere forskellige forhold, som kommunen sammen med den enkelte landsby - kan afhjælpe på forskellig vis. Som udgangspunkt er alle medlemmerne bosat lokalt i én af de fi re byer. For at forsøge en anderledes tilgang til hver enkelt by end sædvanligt, blev medlemmerne bedt om at præsentere potentialerne i hinandens byer. I det efterfølgende kan man derfor se, at f.eks. Oddense fortæller om Balling, Balling fortæller om Lem osv. Oddense om Balling Balling ligner sig selv, som den så ud for mange år siden; ikke rigtig sket noget; Hvor er centrum; i lyskrydset?; ved Brugsen? For mange ældre er centrum ved Brugsen; den bruges som samlingssted, når man nu alligevel er ude at handle; 19

20 Byparken er usynlig i gaderummet; Mangler liv i byen især ved skolen og hallen; Skolen og hallen er for institutionsagtigt; koldt, kedeligt og klamt; Det blæser altid omkring hallen og fodboldbanerne; Skolen, hallen og fodboldbanerne vender forkert; Tidligere var byen mere frodig, fl ere gamle frugthaver og krat/skov, man kunne gemme sig i; Mange ældre sælger gård og/eller hus og fl ytter til Balling; Potentialer/gode råd/det stedbundne: Børn og unge må gerne være mere synlige; mere liv i byen; Byens fysiske rammer skal være mere indbydende; Byparken skal være mere synlig i bybilledet; Tænk på ældre som et potentiale; det grå guld; Balling om Lem Tidligere med velfungerende idrætsforeninger, som hvis nok nu er ved at begynde at fungere igen; Mangler yngre kræfter i det lokale arbejde (en generel problemstilling); Har tidligere været god til at starte nye og anderledes initiativer som f.eks. skak og rideskole; Ligger tættere på en større natur; En pæn by nye, høje huse; Potentialer/gode råd/det stedbundne: Udnyt nærheden til naturen; Åbn byen op mod Sønder Lem; Nr. Lem Plantage; Håstrup; Åbne op mod/omkring skolen; Profi ler/udnyt byens særkender/gode ideer Lem om Rødding Misundelsesværdig bl.a. p.g.a. beliggenheden tæt på naturen, udsyn over fjorden, nærheden til borgen; Har kommunens bedste erhvervsliv og har indpendlere; Der bor igangsættere/vækstdrivere; Kommunens foreningsby nr. 1; 2 skoler og 1 velfungerende ungdomsklub; Atletik er noget helt særligt i Rødding; Svært for byens borgere at nå til enighed; Hallen er placeret forkert; De 2 skoler deler befolkningen, og har også tidligere delt idrætsforeningen; Potentialer/gode råd/det stedbundne: Udnyt turismen bedre; Vestsallingstien, Dyrk erhvervslivet noget mere; Brug atletikken offensivt; Lad byen vokse nedad mod Borgen ; Rødding om Oddense Lang by, delt i hhv. nord og syd Samlingspunktet omkring hal, skole og børnehave er ikke synligt; Byen har ikke noget centrum/tyngdepunkt; Ikke megen møbelindustri tilbage, men en del små håndværkere; Godt samarbejde i byen; En aktiv idrætsforening; Salling Musikskole; 20

21 Potentialer/gode råd/det stedbundne: Aktiver hovedgaden, forskøn den og åbn den op mod de forskellige aktiviteter bl.a. omkring hallen og skolen; Forsamlingshus ja eller nej?; Opnå enighed omkring Træmuseet; Udnyt byens gode beliggenhed i Ny Skive Kommune; I Dialogforum har det som udgangspunkt været vigtigt, at hver by kunne opvise et attraktivt boligog landsbymiljø. I erkendelse af, at man i det globale samfund kan bo lokalt og arbejde globalt har det for samtlige deltagere været vigtigt, at byernes strategier fortsat omfatter gode bosætningsmuligheder og velfungerende landsbymiljøer med gode muligheder for social og kulturel udfoldelse. Med strategier om gode bosætnings- og landsbymiljøer som forudsætning har et af formålene med Dialogforum været at påpege muligheden af Hver by sin profi l/brand og udviklingsstrategi. Udpegningen af de forskellige byprofi ler/brands kan betragtes som opstarten på at udvikle de særlige potentialer, som findes i hver by, og som kan være udgangspunktet for en fremtidig udviklingsstrategi for hver landsby. For Dialogforums medlemmer var det uvant at fremhæve byernes særlige potentialer; at opfatte sig selv som et potentiale med masser af muligheder og ikke som et problem, der kunne løses ved forskellige tiltag var en ny og uvant måde at anskue verden på. Ved valg af profi l/brands var det især interessant, om byprofi lerne perspektiveres i den ny kommune og udover kommunegrænsen. Byerne ville derved kunne brande sig selv forskelligt både internt i den nye store kommune, og eksternt i regionen m.m. som værende landsbyer, der ud over gode bosætningsmuligheder og forhold kunne tilbyde noget særligt. På den baggrund kom følgende profi ler/brands til syne for de fi re byer: Balling Erhverv og uddannelse Rødding Bolig og turisme Lem Talentfabrik Oddense Kunst og kultur Som den eneste af de fi re byer har Balling en profi l, der omfatter en erhvervstilgang. Med henblik på at bevare og udvikle de eksisterende mindre erhvervsvirksomheder på egnen og i regionen ønsker man i Balling via projekt PULSEN at servicere de eksisterende mindre virksomheder på en måde, som de ikke selv har volumen til i form af at tilvejebringe mødelokaler, kursusvirksomhed, efteruddannelse, sundheds- og wellnesstilbud i form af fysioterapeut, diætist o. lign. Samtidig skal huset åbnes for de lokale beboere både i byen og i kommunen. Der er således tale om udvikling og efterfølgende opførelse af et hus, som har den nødvendige størrelse og med mulighed for de forskellige funktioner, herunder ikke mindst uddannelse, som kan anvendes både af erhvervslivet og de lokale beboere. Rødding er tilsyneladende den by i kommunen, som har den bedste beliggenhed i forhold til udvikling af turismen og samtidig med den største tilvækst i antal boliger og tilfl yttere. Det har derfor været magtpåliggende for byens medlemmer i Dialogforum, at der i Rødding skabes et kulturcenter med mulighed for at afholde begivenheder af forskellig størrelse, som kan have interesse både for lokale og turister, og som samtidig kan underbygge byens profi l som boligby med gode sociale vilkår og kulturelle tilbud. 21

22 I Lem er der tradition for at være progressiv og være lidt foran de andre. Man har haft held med at udvikle gode og interessante tiltag, som har tiltrukket folk fra hele kommunen, da tilbuddene ikke fandtes andre steder, og man har over tid fået tradition for at spotte og udvikle lokale muligheder og talenter. Man er i færd med at få opført et Multikulturhus, som skal udgøre rammerne for den lokale talentudvikling og samtidig være stedet, hvor en milliard aktiviteter fi nder sted både ude og inde. På baggrund af den aktivitet og det sociale og kulturelle netværk, som foregår omkring hallen og skolen i Oddense samt ikke mindst på grund af tilstedeværelsen af Træmuseet, har Dialogforum valgt en profi l, der lægger op til kultur og kunst med vægt på det sanselige og det smukke og det skønne. Man ønsker derfor at synliggøre/åbne byen op og fortsat arbejde med at gøre byen indbydende og skøn samt udbygge mulighederne for social og kulturel udvikling. 22

23 5. Projekter Projekterne Efter valg af brand for hver enkelt by, blev medlemmerne i Fælles Dialogforum bedt om at melde ind med projekter, som kunne understøtte de valgte byprofi ler. Dialogforums medlemmer tog punktet med tilbage til diskussion med deres respektive baggrundsgrupper. På baggrund af byprofi lerne/brands, overvejelserne i de respektive landsbygrupper samt diskussioner i Dialogforum, blev følgende projekter udvalgt som gennemførelsesprojekter i områdefornyelsen: Oddense: Indretning af forarealet/ankomstarealet ved hallen og skolen samt Træmuseets forplads; Lem: Inventar til Multikulturhuset og anlæg af arealer; Balling: Videreudvikling af PULSEN, opstart af PULSENS uddannelsesdel og udvidelse af Byparken; Rødding: Spøttrup kulturcenter; Oddense Kunst og kultur Oddense er den mindste af de fi re byer, men har på grund af det decentrale bymønster og en ihærdig lokal indsats fra de lokale beboere både en velfungerende skole, børnehave og hal. Byen er placeret omkring den nord/syd gennemkørende vej og er temmelig lukket ud mod vejen. Man kan nemt opleve den som en facadeløs gennemfartsvej, ad hvilken man hurtigt kan komme gennem byen. Gennem tiden har den lokale arbejdsgruppe sammen med halbestyrelsen arbejdet ihærdigt på at gøre byen til en køn og blomstrende boligby med et varieret tilbud inden for især kultur- og sociale aktiviteter. Det foregår især omkring hallen, og der er fælles adgangsvej til hal, skole og børnehave. På den baggrund anbefaler den lokale arbejdsgruppe, at der laves en forskønnelse af byen, som konkret skal foregå ved og omkring adgangsarealerne til hallen, skolen og børnehaven se bilag Byrum og Byforskønnelse i Oddense. I Oddense fi ndes det legendariske Træmuseum kendt ude omkring både i Norden og Europa, men ikke særlig kendt på egnen. Museet holder til i en tidligere møbelfabrik som på fl ere måder trænger til en kærlig hånd. Det samme gør ankomstforholdene til museet. Med henblik på at forbedre og forskønne byen generelt afsættes 1,5 mio. kr. til forskønnelse og forbedring af adgangsforholdene foran hallen, skolen, børnehaven med 1,5 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. til forbedring og forskønnelse af pladsen foran Træmuseet. Areal foran hallen Parkering mellem skole og hal Træskulptur fra Oddense Træmuseum. Forplads til Oddense Træmuseum Areal foran børnehave og hal 23

24 Lem Talentfabrik Lem forventer ikke den store tilvækst inden for erhvervsvirksomheder, men satser mere på at fremstå som en velfungerende boliglandsby med et progressiv og proaktivt foreningsliv. Lem har gennem mange år haft tradition for at udvikle og skabe nye sociale og kulturelle aktiviteter og tilbud, og på baggrund Projekt perler på snor (se bilaget Perler på snor ) har Kulturnetværket igangsat udvikling og etablering af Multikulturhuset. Huset skal danne rammerne om et aktivt kulturmiljø, og der er udarbejdet skitseprojekt og fi nansieringen er på plads med bidrag fra ikke mindre end ca. 10 fi nansieringskilder. På den baggrund har Dialogforum vedtaget at støtte projekt Multikulturhus med 1,4 mio. kr. til anlægsprojekter på udearealerne, d.v.s friarealerne omkring Multihuset og 0,6 mio. kr. til inventar i huset. Billederne viser udenomsarealet ved det kommende multikulturhus i Lem Parkering ved Balling Bypark Balling Erhverv og uddannelse Med henblik på at udvikle Balling med en erhvervs- og uddannelsesprofi l har Dialogforum på baggrund af Ballinggruppens indstilling valgt at støtte udviklingen af PULSEN som et kombineret erhvervs-beboerhus for byens, kommunens og regionens erhvervsliv og byens beboere. Huset er endnu på tanke/ideplanet og konceptet skal videreudvikles og ende med udarbejdelse af et skitseprojekt, detailprojektering og efterfølgende opførelse og ibrugtagning. Så langt kommer projektet ikke i denne fase. Der afsættes kr. fra byfornyelsesprojektet til at videreudvikle og bearbejde de tanker, som er beskrevet i vedlagte bilag Pulsen i Balling Notat af 28. marts 2006 fra Spøttrup Kommunes Planafdeling. Forud for Pulsens etablering skal alle samarbejdspartnerne fi ndes, økonomien skal være på plads og der skal indgås driftsaftaler. Derfor afsættes der kr. til Pulsens uddannelsesdel. Nødvendigheden af at der hurtigst muligt etableres en uddannelsesfunktion kan derfor medføre, at der, inden huset står færdigt, fi ndes egnede lokaler til indretning af et IT-miljø, som kan sikre borgerne og erhvervslivet i Balling mulighed for at opnå den mest opgraderede viden og kompetence på området se bilag Balling 2015 Frem mod nye tider s. 8. Udvidelse af Balling Bypark Der skal ske en opgradering af Byparken. Balling har som noget enestående for en landsby en nyere bypark, men den er usynlig i gadebilledet og bymiljøet. 24

25 Dialogforum vælger at udvide og bearbejde Byparken, så den bliver mere synlig i byen og samtidig medvirker til at forskønne hovedgaden. Skitseprojekt er under udarbejdelse. Der afsættes 1,25 mio. kr. til projektet. Se bilag. Med byparkens udvidelse omkring aktivitetshuset bliver byparken mere synlig fra gaden Nuværende indgang til Balling Bypark Rødding Boliger og turisme Rødding ønsker at udbygge sine tilbud til både beboerne og turisterne for at styrke brandet/profi - len som kommunens bolig- og turistby. Efter nogen diskussion i Dialogforum om behov, drift, ekstern fi nansiering m.m. valgte gruppen at afsætte kr. til opførelse af Kulturhal Spøttrup se bilag Anlægsprojekter til udvikling af Rødding s. 6 og Kulturhal Spøttrup Februar Projektet omhandler tilbygning af en forhal til Spøttruphallen. Forhallen skal indeholde multifunktionelle lokaler til oplevelser, bevægelse og motion, mødelokaler m.m. for foreningsliv og aktiviteter. Der forhandles p.t. med Lokale & Anlægsfonden, og gruppen er meget optimistiske mht. støtte fra fonden. Hvis projektet mod forventning skulle mislykkes, ønsker Dialogforum at afsætte 2,5 mio. kr. til Storstenens Folkepark se bilaget Anlægsprojekter til udvikling af Rødding. Storestenens Folkepark Parkeringsplads foran kommende Kulturhal Spøttrup 25

26 Budget og anlægsplan efterår forår efterår forår Oddense Forplads v. hallen 1,5 Træmuseet 0,5 Lem Kulturnetværk ude 1,4 Inventar 0,6 Balling Byparken 1,25 PULS 0,25 Uddannelse 0,50 Rødding Kulturhal Spøttrup 2,25 Storstenen - Generelt Konsulentbistand 0,25 0,25 0,125 0,125 I alt 3,1 3,75 1,525 0, Alle beløb er i mio. kr. 26

27 6) En udkants udkant? Forsøget Som beskrevet i det foregående, lykkedes det i løbet af forsøgsprojektet at: Etablere Fælles Dialogforum med tre repræsentanter fra hver af de fi re byer; At udarbejde og vedtage et kommissorium; At udvikle og skærpe de enkelte byers profi l i fællesskab; At prioritere mellem de indmeldte projekter; At fordele byfornyelsesmidlerne mellem de fi re byer; Deltagerne i forsøget har en klar oplevelse af, at man som beboer i de fi re landsbyer kan få et aktivt og indholdsrigt liv. Dialogforums selvopfattelse er, at man ikke befi nder sig i en udkants udkant. Fysisk er der andre områder, som ligger mere yderligt, og befolkningsmæssigt, erhvervsmæssigt, funktionelt, infrastrukturelt m.m. er der andre områder, som er hårdere ramt af den generelle samfundsudvikling. Blandt Dialogforums medlemmer er der dog en klar bevidsthed om, at man som beboer i et yderområde i høj grad må stille personlige kræfter og ressourcer til rådighed, for at egnen ikke skal gå i stå og for at opstille alternativer til udviklingen af kommunen. Resultaterne af forsøget kan være svære at måle på allerede nu, men Dialogforums forventninger omhandler følgende: Generelt at skabe smukkere omgivelser; At hæve standarden for udformning af de fysiske rammer, og forbedre de fysiske rammer og omgivelser; At se en afsmittende effekt af forskønnelsesarbejderne i diverse byer; I bedste fald at øge efterspørgslen på byggegrunde; At igangsætte et større lokalt engagement; Umiddelbart svært at vurdere, om brands/profi lerne vil gøre en forskel for byerne i den nye kommune; Håb om, at man tør prøve mere nyt i erhvervssammenhænge; Det videre strategiarbejde i Ny Skive Kommune Som det fremgår af foranstående, er der i Spøttrup Kommune tradition for, at mange beboere organiserer sig i lokale arbejdsgrupper og deltager aktivt i byernes liv og fysiske udformning. Der er ligeledes tradition for, at Kommunen anerkender lokalgrupperne som samarbejdspartnere, og borgerne inddrages i udarbejdelse af diverse kommunale strategier, handlingsplaner o. lign. Der er opbygget et godt samarbejdsklima borgergrupperne og kommunen imellem, som udgør platformen for udvikling af mange projekter, som efterfølgende realiseres. I dette projekt viser det sig ved, at midlerne søges frigivet i løbet af de første år. Dette er ikke ensbetydende med, at projekterne anlægges inden for det første år, men derved er arbejdsgrupperne sikret midlerne til diverse projekter og kan arbejde i rolig forvisning om, at midlerne er der. Erhvervslivets deltagelse i diverse projekter og processer forekommer knapt så ofte, og det er hovedsagelig det offentlige, som fi nansierer de beboerorganiserede projekter, ofte i samspil med fonde, styrelser o. lign. Borgerne, erhvervslivet og kommunen erkender, at kommunen som helhed befi nder sig i en vanskelig situation, hvor det er nødvendigt at handle for ikke at komme til at ende som en udkants udkant. Det gør mange borgere i Spøttrup, og kommunen støtter op omkring beboergrupperne og arbejder bl.a. på den måde proaktivt for at styre kommunens udvikling i positiv retning. De konkrete handlinger udspringer af de fælles kommunale strategier på Salling, hvor bl.a. byforskønnelse og bokvalitet er udpeget som et af fi re hovedområder. 27

28 Fælles Dialogforum forventes også fremover at få en aktiv rolle i kommunens strategiarbejde. I byfornyelsens gennemførelsesfase fortsætter Dialogforum som et fælles forum også for andre byer og deres projekter. På sigt ønsker Fælles Dialogforum at fortsætte som rugekasse og udviklingssted for nye, spændende projekter. Anbefalingerne fra projektet Etablering af et tværgående, koordinerende organ som Fælles Dialogforum er positivt fordi: Dialogforum er et netværkssamarbejde mellem de forskellige lokale arbejdsgrupper i de fi re byer. Netværksarbejde byerne imellem er positivt. Det har en informerende og koordinerende funktion. Man undgår derved at skabe unødig konkurrence byerne imellem. I stedet kan man supplere hinanden og udvide tilbuddene; Netværkssamarbejder kan indgå i områdets mentale oprustning, herunder bevidstgørelse og synliggørelse af det stedbundne og de lokale ressourcer; Netværkssamarbejdet medfører kortere afstand mellem netværkene og politikerne; Fordeling af byfornyelsesmidlerne mellem fl ere byer er attraktivt for kommunen fordi: For kommunen kan det være svært at prioritere mellem fl ere byer. Med et Fælles Dialogforum har politikerne fået en sparringspartner, som har fi ngeren på pulsen og som kan formidle og begrunde de kommunale investeringer; For Spøttrup Kommune ville en traditionel ansøgning omfattende én by medfører relativt mange investeringer et sted, mens der reelt er behov for forbedringer i fl ere byer; Relativt mange investeringer i én by kan medføre en skævvridning af kommunen, da det ville være økonomisk uopnåeligt at lave tilsvarende anlægsprojekter i de andre byer; More value for money når investeringerne spredes over fl ere byer. Derved løses problemer fl ere steder, som så igen kan afstedkomme fl ere lokale følgeinvesteringer i alle byerne; Løsningsmodellen med fl er-by projekterne bliver mere aktuel i de nye, store kommuner, som hver især får store landområder med mange mindre byer. Kan man kun arbejde i én by ad gangen, kan det vise sig meget svært at komme hele vejen rundt omkring alle de mindre byer og landsbyer; Spøttrup Kommune anser muligheden for fl er-by-projekter som oplagt at anvende især i landområderne. I stort set alle de nye kommuner er der udstrakte landområder, hvor det vil være oplagt at have den mulighed. Ikke alle de mindre byer vil kunne opretholdes som attraktive bosætningsbyer. Nogle byer vil på sigt gå i stå, da man fl ere steder vil have problemer med at opretholde et tilfredsstillende serviceniveau, boligudbud m.m. Andre landsbyer/mindre byer vil fortsætte, da de har noget stedbundet eller noget særligt, som danner grundlag for videre bosætning, serviceudbygning, erhvervsudvikling m.m. I forbindelse med de nye kommuners planlægning vil valg af bymønster spille en rolle, herunder bl.a. udvælgelse af de (mindre) byer, som skal have tildelt vækst. Når de valg er taget, er det oplagt at anvende en spredt byfornyelse i de udpegede mindre byer, som har behov. Man får relativt meget for pengene ved at sprede midlerne, og kommunerne kan få nogle lokale sparringspartnere med fi ngeren på pulsen. Processen kan samtidig anvendes som opstart på koordineringsarbejdet mellem de gamle kommuner, som nu i de nye kommuner skal fi nde nye måder at samarbejde på. 28

29 29

30 30

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING SPØTTRUP KOMMUNE Borgens og borgernes kommune RØDDING KREJBJERG ODDENSE BALLING LIHME LEM RAMSING HVIDBJERG Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme 1 Spøttrup Kommune - Maj 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE Etablering

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Karise, 14. november 2016 Resumé af dialogmødet Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Borgmester Knud Erik Hansen bød velkommen til aftenens dialogmøde, som er en del af Faxe Kommunes dialogprojekt.

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Samling Sammenhold UDKAST

Samling Sammenhold UDKAST & Samling Sammenhold LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017 UDKAST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 03 ALT DET, VI KAN SAMMEN 04 EN HEL KOMMUNE 05 VIRKELYST, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER 06 ATTRAKTIVE

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Samling Sammenhold UDKAST

Samling Sammenhold UDKAST & Samling Sammenhold LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017 UDKAST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 03 ALT DET, VI KAN SAMMEN 04 EN HEL KOMMUNE 05 VIRKELYST, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER 06 ATTRAKTIVE

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål Politik for landdistrikterne Visioner og mål Januar 2011 Indhold Baggrund Visioner og fremtidsbilleder 1. Kommunen og de mindre bysamfund skal trække på samme hammel 2. Offentlige kerneydelser skal være

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere