Formål med Sund By Netværket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål med Sund By Netværket"

Transkript

1

2 Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Medlemmerne af Sund By Netværket arbejder sammen om at: Udvikle nye metoder og materialer Implementere de udviklede modeller lokalt Dele viden og erfaringer Afholde kurser og konferencer. Mission, vision og strategi Sund By Netværkets mission er, at styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde til gavn for folkesundheden i Danmark Sund By Netværket vision er, at være et fagligt forum for udvikling og erfaringsudveksling af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i kommuner og regioner. Derudover vil Sund By Netværket være en værdsat samarbejdspartner på det sundhedsfaglige område både nationalt og internationalt. Sund By Netværket ønsker således, at medvirker til at : - sætte sundhedsfremme og forebyggelse på den politiske dagsorden - fremme udviklingen af sunde lokalsamfund med aktive borgere - integrere sundhed i borgernes hverdagsliv - sikre høj faglig kvalitet i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde Sund By Netværkets strategi er, at: - kvalitetsudvikle det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde - evaluere og dokumentere indsatser - arbejde evidensorienteret - arbejde med borgerinddragelse - udvikle metoder og materialer at høj faglig kvalitet - implementere metoder og modeller lokalt - formidle viden og resultater nationalt og internationalt - samarbejde med nationale og internationale aktører og medvirke til at koordinere den samlede sundhedsindsats Om Sund By Netværket Sund By Netværket har eksisteret siden Netværket arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse med udgangspunkt i de risikofaktorer der er beskrevet i Regeringens folkesundhedsprogram. Netværket støtter medlemmerne i deres arbejde med de sundhedsfremmende og forebyggende opgaver som er beskrevet i Sundhedslovens 119, og medlemskab af Sund By Netværket er med til at kvalificere det dette sundhedsfremmende og forebyggende arbejde lokalt, og medlemskabet vil være en naturlig del af det daglige arbejde på dette område. Sund By Netværket har siden 2001 været medlem af WHO European Healthy Cities NETWORK. Sund By Netværket er akkrediteret ud fra WHO s kriterier som indebærer politisk forpligtelse, en etableret organisation og struktur, vedtagne politikker, synliggjorte resultater samt aktiv deltagelse i netværkets aktiviteter. Disse kriterier indgår også i kriterier for samarbejdet i Sund By Netværket i Danmark. Sund By Netværkets arbejde tager afsæt i WHO s brede sundhedsbegreb hvor

3 sundhed også handler om sociale forhold og miljø. Sund By Netværkets arbejde bygger på god faglig praksis, eksisterende viden, faglig evidens, kvalitetssikring, dokumentation og evaluering. Arbejdet støttes fagligt af nationale og internationale samarbejdspartnere som: Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Statens Institut for Folkesundhed / Syddansk Universitet AKF Anvendt KommunalForskning KL (Kommunernes Landsforening) WHO European Healthy Cities Network European Network for Workplace Health Promotion Sund By Netværket vil gerne fremstå som en model for det lokale arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse og formidler også erfaringerne til andre aktører på området. En årlig sommerhøjskole, studierejser og konferencer er fælles aktiviteter i netværket hvor både politikere og fagfolk inviteres. Kriterier for medlemskab af Sund By Netværket Følgende udfyldes som anført i boksene og fungerer herefter som ansøgning om optagelse i Sund By Netværket i Danmark. Medlemmer af Sund By Netværket i Danmark forpligter sig til at leve op til følgende kriterier: politisk tilsagn til medlemskabet arbejde med borgerinddragelse udvikle en sundhedspolitik arbejde lokalt inden for mindst to af de temaer som netværket har prioriteret at arbejde med arbejde med evalueringer og kvalitetssikring både lokalt og i netværket danne en lokal tværsektoriel styregruppe for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse udpege en lokal Sund By koordinator løbende indgå i netværkets tema- og arbejdsgrupper. Politisk tilsagn til medlemskabet Alle kommuner og regioner kan blive optaget i Netværket, hvis de giver politisk tilsagn om at arbejde målrettet for at fremme Sund By Netværkets formål samt lever op til kriterierne for medlemskab. Beslutninger og prioriteringer i Netværket træffes i forståelse med de politiske myndigheder. Det er de lokale Sund By koordinatorers opgave at sikre at der er de nødvendige tilsagn. Den kommunale og regionale beslutningskompetence begrænses ikke idet Sund By Netværkets aktiviteter sker inden for medlemmernes suveræne rammer. Social- og Sundhedsudvalget i Hvidovre Kommune har på det ordinære udvalgsmøde 12. januar 2009 besluttet at søge optagelse i Sund By Netværket og forpligter sig dermed til at leve op til Sund By Netværkets formål og kriterier for medlemskab. Arbejde med borgerinddragelse Medlemmer af Sund By Netværket skal stimulere borgernes indflydelse på spørgsmål om sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme. Det kan f.eks. være borgerinddragelse i

4 udformning af sundhedspolitikker, udvikling af konkrete aktiviteter og gennem etablering af borgerforum. Hvidovre Kommune vil som led i den forebyggende og sundhedsfremmende indsats arbejde/arbejder bl.a. med borgerinddragelse på følgende måde: Kommunalbestyrelsen har i en årrække afsat midler til en Sundhedspulje, der udmøntes i alle 6 forvaltninger. Den kan søges af institutioner i samarbejde med brugerne eller af borgere til sundhedsfremmende aktiviteter. Fx søgte ældrerådet og fik midler til 2 aktiviteter i Hvidovre Kommune sender altid nye politikker i høring i relevante fora. Fx er Kulturog fritidspolitikken i høring nu og Sundheds- og forebyggelsespolitikken var i høring i De sendes til en meget bred kreds af organiseringer, der repræsenterer såvel de lovpligtige og andre høringsparter. Kommunen foretager således både høring af potientielle eller nuværende brugere gennem deres organisationer samt af øvrige interesserede borgere. Kommunens konkrete indsatser udmøntes i tæt samarbejde med borgerne, afhængig i hvilket regi, aktiviteterne foregår: Brugerne selv (i det omfang de kan og vil), de relevante råd og bestyrelser, styregrupper og netværk inddrages med behørig hensyntagen til kommunens rolle som myndighed og det kommunale ledelsesgrundlag, som er værdibaseret ledelse. Udvikle en sundhedspolitik Medlemmer af Sund By Netværket skal vedtage en sundhedspolitik der forholder sig til sundhed, miljø samt sociale spørgsmål, herunder ulighed i sundhed. Sundhedspolitikken skal indeholde mål for sundhedsindsatsen og en konkret beskrivelse af de forebyggende og sundhedsfremmende opgaver, der skal løses i perioden. Målet er at udvikle en bred politik, som integrerer sundhed i alle sektorer. Planen skal desuden beskrive de organisatoriske rammer og de økonomiske forudsætninger. Hvidovre Kommunes Social- og Sundhedsudvalg har vedtaget en Sundheds- og forebyggelsespolitik (vedlagt) den 13. juni Arbejde lokalt inden for mindst to af de temaer som netværket har prioriteret Aktuelt arbejder netværket med følgende temaer: Tobak Alkohol Kost og Fysisk aktivitet Ældres Faldulykker Sundhed på Arbejdspladsen Seksuel Sundhed Sundhedsplanlægning. De beskrevne temaer vil i de fleste tilfælde kun udgøre en mindre eller begrænset del af kommunens eller regionens sundhedspolitik og vil naturligt være integreret i denne.

5 Hvidovre Kommune arbejder blandt andet med følgende temaer / områder i det lokale forebyggende og sundhedsfremmende arbejde: Tobak Alkohol Rusmidler Kost og Fysisk aktivitet Sundheds på arbejdspladsen Seksuel Sundhed Sundhedsplanlægning Eksempler på konkrete og tværgående tiltag SundhedsCertifikat daginstitutioner, klubber, skoler og plejehjem er Certificerede fra 2008 på spørgsmål/handlinger der relaterer til KRAM 3 dages sundhedseksperimentarium for alle 8. klasse v/sundplejen - hvor eleverne tester sig selv og modtager undervisning og vejledning om kost, rusmidler, fysisk træning og kondition, sexualvejledning m.v. Strukturel og målrettet indsats mod overvægt blandt små børn (1-4 år) og deres familier (iværksættes 2009) et samarbejde mellem sundhedsplejen, praktiserende læger, sundhedscentret, daginstitutionsafdelingen og DGI-Storkøbenhavn Åben, anonym rådgivning i SundhedsCentret, herunder livsstilssamtaler Hvidovre Kommune som arbejdsplads (ca ansatte): Sundhedstjek, Livsstilskurser, Livsstilssamtaler, Rygestop mv. Sygeplejeklinik for kommunens borgere (nyt som en del af hjemmeplejen) Sundhedsfremme: Særligt tilbud til unge mødre (16-23 år) Forebyggelse af fødselsdepressioner (sundhedsplejen) Patientskole for Diabetes 2 patienter (lægehenviste) Kostvejledning ved klinisk diætist (lægehenvist) Genoptræningsforløb for KOL patienter (lægehenvist) I mål med job at ændre usund livsstil der er en barrierer for at komme i arbejde Aktiviteter, der henhører under Sundheds- og forebyggelsespolitikken er beskrevet i vedlagte handlingsplan for den fortsatte implementering af Hvidovre Kommunes Sundhedsog forebyggelsespolitik Arbejde med evalueringer både lokalt og i netværket Sund By Netværkets medlemmer forpligter sig til at indgå i en evaluering af netværkets fælles aktiviteter, herunder en evaluering af, hvorvidt de opstillede målsætninger er nået både på netværksniveau og på det lokale niveau. Hvidovre Kommune forpligter sig til at indgå i netværkets fælles evalueringer og arbejder lokalt med evaluering på følgende måde (eksempler): Evalueringskultur Hvidovre Kommune arbejder løbende på at udvikle en evaluerings- og dokumentationskultur, der sikrer læring, videndeling, involvering, dialog og kommunikation. Arbejdet med evaluering og dokumentation skal være et middel til at synliggøre, udvikle og forbedre de kommunale opgaver på sundheds- og forebyggelsesområdet. Målet er at evaluering og dokumentation integreres i det daglige arbejde på alle niveauer. Det skal være nemt for dem, der arbejder med opgaverne, så evalueringen ikke opleves

6 som en belastning uden formål. Hvidovre Kommune uddanner i øjeblik et antal konsulenter til internt at kunne varetage evalueringsopgaver. Fremover vil evaluering således metodisk blive tænkt konsekvent ind i forebyggende og sundhedsfremmende projekter. Sundheds- og forebyggelsespolitikken evalueres Der foretages en årlig status og evaluering af Sundheds- og forebyggelsespolitikkens indsatsområder, der forelægges Social- og Sundhedsudvalget. Næste gang er marts/april Der vil blive gennemført en samlet evaluering af Sundheds- og forebyggelsespolitikken ultimo 2009 med henblik på udarbejdelse af en ny Sundheds- og forebyggelsespolitik i Evaluering af konkrete indsatser, eksempel Et eksempel på arbejdet med evaluering er kommunens nye indsats mod overvægt for børn 1-4 år og deres familier. Indsatsen vil være strukturel/rettet om alle familier kombineret med tilbud til højrisikogrupper (overvægtige familier). Indsatsen vil blive løbende evalueret gennem effektmåling og virkningsevaluering. Danne en lokal tværsektoriel styregruppe for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse Medlemmer skal arbejde hen imod at etablere en tværsektoriel koordinerings- eller styregruppe for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse. Gruppen skal have en ledelsesmæssig forankring og en tæt relation til det politiske niveau. Dette skal sikre en løbende politisk debat af de sundhedsfremmende og forebyggende initiativer. Hvidovre Kommune har i 2007 nedsat en Sundheds- og forebyggelsegruppe. Det er en tværsektoriel og koordinerende gruppe for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse med repræsentanter for alle 6 forvaltninger. Gruppens opgave er at bidrage til koordinering og opgaveløsning vedrørende: Generelle tiltag på tværs af og inden for forvaltninger i forbindelse med implementering af sundheds- og forebyggelsespolitikken Konkrete tiltag på tværs af og inden for forvaltninger i forbindelse med implementering af sundheds- og forebyggelsespolitikken Formidling af sundheds- og forebyggelsespolitikken Løbende justering af sundheds- og forebyggelsespolitikken Evaluering af sundheds- og forebyggelsespolitikken Videreudvikling af sundheds- og forebyggelsespolitikken, herunder forslag til nye indsatsområder, mål og tiltag Medlemmernes rolle er at sikre samspillet mellem egne og fælles tiltag på sundheds- og forebyggelsesområdet, at medvirke til at synliggøre Hvidovre Kommunes sundhedspolitiske mål i egen forvaltning samt at realisere Hvidovre Kommunes sundhedspolitiske mål. Udpege en lokal Sund By Koordinator Hvert medlem udpeger en lokal koordinator som forpligter sig til: at være netværkets lokale kontaktperson at arbejde med den strategiske udvikling af netværket deltage i netværkets plenummøder evt. indgå i netværkets forretningsudvalg sørge for at finde lokale deltagere til arbejdsgrupper

7 på skift at indgå i arbejdsgrupper, der står for planlægning og gennemførelse af årsmøde og den årlige sommerhøjskole distribuere lokalt udviklet materiale til de øvrige medlemmer af netværket distribuere relevant information og synliggøre materiale og projektresultater udarbejdet i Sund By Netværket til lokale samarbejdspartnere. Det er hensigtsmæssigt at Sund By Koordinatoren har en central placering i jeres organisation i forhold til det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Hvidovre Kommune har udpeget specialkonsulent Nanette Borges som Sund By Koordinator, og har afsat ressourcer til at indgå i samarbejdet. Sund By koordinator er placeret centralt i Socialog sundhedsforvaltningen, økonomi- og administrationskontoret, enhed for strategi og udvikling af sundhedsfremme og forebyggelse med reference til udviklings- og bestillerchef Ronnie Fløjboe. Kontaktoplysninger: Nanette Borges Specialkonsulent - sundhed og forebyggelse Social- og Sundhedsforvaltningen Hvidovrevej Hvidovre Løbende indgå i netværkets tema- og arbejdsgrupper Hvert medlem indgår med repræsentanter i Sund By Netværkets tema- og arbejdsgrupper, hvor medlemmerne finder det relevant at der afsættes ressourcer til samarbejdet. Der er nedsat temagrupper inden for de prioriterede temaer og derudover har netværket også etableret en en kommunikationsgruppe. Medlemmer forpligter sig til at indgå i mindst to arbejds-/temagrupper med de medarbejdere som medlemmerne finder relevante. Her er specifikke kompetencer ikke et krav og deltagelse kan godt bero på et ønske om at udvide kompetencer og netværk. Arbejdsgrupperne er dynamiske således at deltagerne kan melde til og fra. Under de enkelte temaer kan der også etableres underarbejdsgrupper evt. relateret til et specifikt projekt. Følgende tema- og arbejdsgrupper er nedsat: Tobak Alkohol Kost og Fysisk aktivitet Ældres Faldulykker Sundhed på Arbejdspladsen Seksuel Sundhed Sundhedsplanlægning Hvidovre Kommune ønsker at indgå i følgende tema- og arbejdsgrupper: Kost og Fysisk aktivitet Strategisk Kommunikation

8 Hvidovre den Helle M. Adelborg, formand for Social og Sundhedsudvalget NB! Dokumentet skal udfyldes af ansøger i elektronisk udgave herefter udskrives og underskrives af Borgmester/udvalgsformand. En elektronisk version i WORD kan findes på netværkets hjemmeside eller rekvireres i Sund By Sekretariatet. Tiltrædelsesdokumentet indsendes underskrevet til Sund By Sekretariatet. Sund By Sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade København S Att.: Sekretariatsleder Nanna Friis For yderligere information, se venligst netværkets hjemmeside eller kontakt Sund By Sekretariatet på tlf eller

9 Organisering i Sund By Netværket Plenum Plenum består af repræsentanter fra alle medlemmer - Sund By koordinatorer. Fire gange om året holdes plenummøder, hvor alle Sund By koordinatorer deltager. På møderne lægges de overordnede planer for det fremtidige arbejde, og der er faglige oplæg om aktuelle emner. Det ene af møderne er et årsmøde og holdes over to dage. Forretningsudvalg Repræsentanter fra 8 medlemmer samt formanden udgør forretningsudvalget. En repræsentant fra Sundhedsstyrelsen er født medlem, og deltager uden stemmeret. Forretningsudvalget drøfter netværkets udvikling og strategi, forbereder plenummøderne, indstiller forslag til Plenum og fører beslutningerne herfra ud i livet. Forretningsudvalget kan også tage beslutninger mellem plenummøderne. Formand og Sund By sekretariat Hvert andet år vælges en af netværkets medlemmer som Formand for Sund By Netværket. Formanden er netværkets officielle repræsentant både i nationale og internationale sammenhænge. Med opgaven følger også ansvaret for Sund By Sekretariatet. Sund By Sekretariatet varetager den daglige drift af Sund By Netværket. Opgaverne omfatter planlægning og koordinering af møder og aktiviteter, kommunikation indadtil og udadtil i netværket herunder varetagelse af hjemmeside, kontakt til medlemmer og samarbejdspartnere og samarbejder med temagrupperne om arrangementer, udgivelser og projektbevillinger. Derudover står sekretariatet for styring af netværkets økonomi samt distribution af netværkets materialer. Tema- og arbejdsgrupper For hvert tema nedsættes en temagruppe med en formand der fungerer som formand for temagruppen. Der kan under de enkelte temagrupper nedsættes arbejdsgrupper/projektgrupper, som arbejder med et specifikt område inden for temaet eller er etableret på baggrund af en konkret aktivitet eller et projekt. Udover temagrupperne og eventuelle underarbejdsgrupper, så er der i Sund By Netværket nedsat en tværgående kommunikationsgruppe og der nedsættes årligt tværgående arbejdsgrupper der står for planlægning og gennemførelse af arrangementer som årsmøde og sommerhøjskole. Økonomi Medlemmerne betaler et kontingent for at deltage i samarbejdet som går til driften af netværkets Sekretariat. Beløbet afhænger af indbyggertallet. Kontingentsatserne for 2008 (og 2009) er: Særsats for små kommuner kr. ( kr.) Under indbyggere kr. ( kr.) Over indbyggere kr. ( kr.) Over indbyggere kr. ( kr.) Regioner kr. ( kr.) Derudover afholder det enkelte medlem selv udgifter til møder og transport. Møderne holdes på skift hos medlemmerne. Støtte Til de øvrige aktiviteter søges løbende midler fra puljer og fonde primært i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

10 Medlemmer i Sund By Netværket, oktober 2008 Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brønderslev Fanø Favrskov Faxe Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Furesø Faaborg-Midtfyn Gladsaxe Greve Guldborgsund Haderslev Herlev Helsingør Herning Hjørring Holbæk Holstebro Horsens Kalundborg København Kolding Køge Lolland Middelfart Norddjurs Nyborg Næstved Odsherred Randers Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted Roskilde Rødovre Silkeborg Slagelse Sorø Stevns Svendborg Syddjurs Sønderborg Tønder Tårnby Varde Vejen Vejle Viborg Vesthimmerland Aabenraa Ålborg Århus Region Nordjylland Region Hovedstaden

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration 2007 Forebyggelse og sundhedsfremme i sundhedsaftalerne - eksempler til inspiration Forebyggelse og sundhedsfremme i sundhedsaftalerne

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Fremme af mental sundhed i kommunerne. eksempler, muligheder og barrierer

Fremme af mental sundhed i kommunerne. eksempler, muligheder og barrierer Fremme af mental sundhed i kommunerne eksempler, muligheder og barrierer 2009 Fremme af mental sundhed i kommunerne eksempler, muligheder og barrierer Fremme af mental sundhed eksempler, muligheder og

Læs mere

Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009

Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009 Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 3 2. Organisation og opgaver.. 4 3. Beretning for 2009. 6 3.1 Interne indsatsområder 6 3.2 Tandplejen og Kagshuset. 9 3.3

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

sundhedsledelse Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning

sundhedsledelse Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning sundhedsledelse Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning SUNDHEDSLEDELSE Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012 Denne vejledning er udarbejdet af en arbejdsgruppe

Læs mere

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation RAPPORT Evaluering af Sundhedscenter Vest Del 2 organisation udarbejdet af Forskning og Udvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2012 Evaluering af Sundhedscenter Vest.

Læs mere

Emne: Sophie Hæstorp Andersen indtræder i Folketinget

Emne: Sophie Hæstorp Andersen indtræder i Folketinget REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. marts 2007 Sag nr. 1 Emne: Sophie Hæstorp Andersen indtræder i Folketinget 1 bilag Region Hovedstaden Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Kongens

Læs mere

Kommunalbestyrelsesmedlemmer. December 2012. Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011

Kommunalbestyrelsesmedlemmer. December 2012. Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011 Ministeren, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2012-2448 Kommunalbestyrelsesmedlemmer December 2012 Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København LÆGEFORENINGEN Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Kære repræsentantskab Tak for jeres engagement og input på Lægemødet

Læs mere

Strategi & handleplan for Sundhedspolitikken 2012-2015 Inklusion i dialogbaseret aftalestyring

Strategi & handleplan for Sundhedspolitikken 2012-2015 Inklusion i dialogbaseret aftalestyring Strategi & handleplan for Sundhedspolitikken 2012-2015 Inklusion i dialogbaseret aftalestyring TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning Baggrund for strateginotatet side 3

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Side 1 Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter KL Sundhedskartellet Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Principper for økonomi, styring, administration og anvendelse Aftalen

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen KOLOFON 18-redegørelsen Udgivet af

Læs mere