Formål med Sund By Netværket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål med Sund By Netværket"

Transkript

1

2 Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Medlemmerne af Sund By Netværket arbejder sammen om at: Udvikle nye metoder og materialer Implementere de udviklede modeller lokalt Dele viden og erfaringer Afholde kurser og konferencer. Mission, vision og strategi Sund By Netværkets mission er, at styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde til gavn for folkesundheden i Danmark Sund By Netværket vision er, at være et fagligt forum for udvikling og erfaringsudveksling af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i kommuner og regioner. Derudover vil Sund By Netværket være en værdsat samarbejdspartner på det sundhedsfaglige område både nationalt og internationalt. Sund By Netværket ønsker således, at medvirker til at : - sætte sundhedsfremme og forebyggelse på den politiske dagsorden - fremme udviklingen af sunde lokalsamfund med aktive borgere - integrere sundhed i borgernes hverdagsliv - sikre høj faglig kvalitet i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde Sund By Netværkets strategi er, at: - kvalitetsudvikle det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde - evaluere og dokumentere indsatser - arbejde evidensorienteret - arbejde med borgerinddragelse - udvikle metoder og materialer at høj faglig kvalitet - implementere metoder og modeller lokalt - formidle viden og resultater nationalt og internationalt - samarbejde med nationale og internationale aktører og medvirke til at koordinere den samlede sundhedsindsats Om Sund By Netværket Sund By Netværket har eksisteret siden Netværket arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse med udgangspunkt i de risikofaktorer der er beskrevet i Regeringens folkesundhedsprogram. Netværket støtter medlemmerne i deres arbejde med de sundhedsfremmende og forebyggende opgaver som er beskrevet i Sundhedslovens 119, og medlemskab af Sund By Netværket er med til at kvalificere det dette sundhedsfremmende og forebyggende arbejde lokalt, og medlemskabet vil være en naturlig del af det daglige arbejde på dette område. Sund By Netværket har siden 2001 været medlem af WHO European Healthy Cities NETWORK. Sund By Netværket er akkrediteret ud fra WHO s kriterier som indebærer politisk forpligtelse, en etableret organisation og struktur, vedtagne politikker, synliggjorte resultater samt aktiv deltagelse i netværkets aktiviteter. Disse kriterier indgår også i kriterier for samarbejdet i Sund By Netværket i Danmark. Sund By Netværkets arbejde tager afsæt i WHO s brede sundhedsbegreb hvor

3 sundhed også handler om sociale forhold og miljø. Sund By Netværkets arbejde bygger på god faglig praksis, eksisterende viden, faglig evidens, kvalitetssikring, dokumentation og evaluering. Arbejdet støttes fagligt af nationale og internationale samarbejdspartnere som: Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Statens Institut for Folkesundhed / Syddansk Universitet AKF Anvendt KommunalForskning KL (Kommunernes Landsforening) WHO European Healthy Cities Network European Network for Workplace Health Promotion Sund By Netværket vil gerne fremstå som en model for det lokale arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse og formidler også erfaringerne til andre aktører på området. En årlig sommerhøjskole, studierejser og konferencer er fælles aktiviteter i netværket hvor både politikere og fagfolk inviteres. Kriterier for medlemskab af Sund By Netværket Følgende udfyldes som anført i boksene og fungerer herefter som ansøgning om optagelse i Sund By Netværket i Danmark. Medlemmer af Sund By Netværket i Danmark forpligter sig til at leve op til følgende kriterier: politisk tilsagn til medlemskabet arbejde med borgerinddragelse udvikle en sundhedspolitik arbejde lokalt inden for mindst to af de temaer som netværket har prioriteret at arbejde med arbejde med evalueringer og kvalitetssikring både lokalt og i netværket danne en lokal tværsektoriel styregruppe for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse udpege en lokal Sund By koordinator løbende indgå i netværkets tema- og arbejdsgrupper. Politisk tilsagn til medlemskabet Alle kommuner og regioner kan blive optaget i Netværket, hvis de giver politisk tilsagn om at arbejde målrettet for at fremme Sund By Netværkets formål samt lever op til kriterierne for medlemskab. Beslutninger og prioriteringer i Netværket træffes i forståelse med de politiske myndigheder. Det er de lokale Sund By koordinatorers opgave at sikre at der er de nødvendige tilsagn. Den kommunale og regionale beslutningskompetence begrænses ikke idet Sund By Netværkets aktiviteter sker inden for medlemmernes suveræne rammer. Social- og Sundhedsudvalget i Hvidovre Kommune har på det ordinære udvalgsmøde 12. januar 2009 besluttet at søge optagelse i Sund By Netværket og forpligter sig dermed til at leve op til Sund By Netværkets formål og kriterier for medlemskab. Arbejde med borgerinddragelse Medlemmer af Sund By Netværket skal stimulere borgernes indflydelse på spørgsmål om sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme. Det kan f.eks. være borgerinddragelse i

4 udformning af sundhedspolitikker, udvikling af konkrete aktiviteter og gennem etablering af borgerforum. Hvidovre Kommune vil som led i den forebyggende og sundhedsfremmende indsats arbejde/arbejder bl.a. med borgerinddragelse på følgende måde: Kommunalbestyrelsen har i en årrække afsat midler til en Sundhedspulje, der udmøntes i alle 6 forvaltninger. Den kan søges af institutioner i samarbejde med brugerne eller af borgere til sundhedsfremmende aktiviteter. Fx søgte ældrerådet og fik midler til 2 aktiviteter i Hvidovre Kommune sender altid nye politikker i høring i relevante fora. Fx er Kulturog fritidspolitikken i høring nu og Sundheds- og forebyggelsespolitikken var i høring i De sendes til en meget bred kreds af organiseringer, der repræsenterer såvel de lovpligtige og andre høringsparter. Kommunen foretager således både høring af potientielle eller nuværende brugere gennem deres organisationer samt af øvrige interesserede borgere. Kommunens konkrete indsatser udmøntes i tæt samarbejde med borgerne, afhængig i hvilket regi, aktiviteterne foregår: Brugerne selv (i det omfang de kan og vil), de relevante råd og bestyrelser, styregrupper og netværk inddrages med behørig hensyntagen til kommunens rolle som myndighed og det kommunale ledelsesgrundlag, som er værdibaseret ledelse. Udvikle en sundhedspolitik Medlemmer af Sund By Netværket skal vedtage en sundhedspolitik der forholder sig til sundhed, miljø samt sociale spørgsmål, herunder ulighed i sundhed. Sundhedspolitikken skal indeholde mål for sundhedsindsatsen og en konkret beskrivelse af de forebyggende og sundhedsfremmende opgaver, der skal løses i perioden. Målet er at udvikle en bred politik, som integrerer sundhed i alle sektorer. Planen skal desuden beskrive de organisatoriske rammer og de økonomiske forudsætninger. Hvidovre Kommunes Social- og Sundhedsudvalg har vedtaget en Sundheds- og forebyggelsespolitik (vedlagt) den 13. juni Arbejde lokalt inden for mindst to af de temaer som netværket har prioriteret Aktuelt arbejder netværket med følgende temaer: Tobak Alkohol Kost og Fysisk aktivitet Ældres Faldulykker Sundhed på Arbejdspladsen Seksuel Sundhed Sundhedsplanlægning. De beskrevne temaer vil i de fleste tilfælde kun udgøre en mindre eller begrænset del af kommunens eller regionens sundhedspolitik og vil naturligt være integreret i denne.

5 Hvidovre Kommune arbejder blandt andet med følgende temaer / områder i det lokale forebyggende og sundhedsfremmende arbejde: Tobak Alkohol Rusmidler Kost og Fysisk aktivitet Sundheds på arbejdspladsen Seksuel Sundhed Sundhedsplanlægning Eksempler på konkrete og tværgående tiltag SundhedsCertifikat daginstitutioner, klubber, skoler og plejehjem er Certificerede fra 2008 på spørgsmål/handlinger der relaterer til KRAM 3 dages sundhedseksperimentarium for alle 8. klasse v/sundplejen - hvor eleverne tester sig selv og modtager undervisning og vejledning om kost, rusmidler, fysisk træning og kondition, sexualvejledning m.v. Strukturel og målrettet indsats mod overvægt blandt små børn (1-4 år) og deres familier (iværksættes 2009) et samarbejde mellem sundhedsplejen, praktiserende læger, sundhedscentret, daginstitutionsafdelingen og DGI-Storkøbenhavn Åben, anonym rådgivning i SundhedsCentret, herunder livsstilssamtaler Hvidovre Kommune som arbejdsplads (ca ansatte): Sundhedstjek, Livsstilskurser, Livsstilssamtaler, Rygestop mv. Sygeplejeklinik for kommunens borgere (nyt som en del af hjemmeplejen) Sundhedsfremme: Særligt tilbud til unge mødre (16-23 år) Forebyggelse af fødselsdepressioner (sundhedsplejen) Patientskole for Diabetes 2 patienter (lægehenviste) Kostvejledning ved klinisk diætist (lægehenvist) Genoptræningsforløb for KOL patienter (lægehenvist) I mål med job at ændre usund livsstil der er en barrierer for at komme i arbejde Aktiviteter, der henhører under Sundheds- og forebyggelsespolitikken er beskrevet i vedlagte handlingsplan for den fortsatte implementering af Hvidovre Kommunes Sundhedsog forebyggelsespolitik Arbejde med evalueringer både lokalt og i netværket Sund By Netværkets medlemmer forpligter sig til at indgå i en evaluering af netværkets fælles aktiviteter, herunder en evaluering af, hvorvidt de opstillede målsætninger er nået både på netværksniveau og på det lokale niveau. Hvidovre Kommune forpligter sig til at indgå i netværkets fælles evalueringer og arbejder lokalt med evaluering på følgende måde (eksempler): Evalueringskultur Hvidovre Kommune arbejder løbende på at udvikle en evaluerings- og dokumentationskultur, der sikrer læring, videndeling, involvering, dialog og kommunikation. Arbejdet med evaluering og dokumentation skal være et middel til at synliggøre, udvikle og forbedre de kommunale opgaver på sundheds- og forebyggelsesområdet. Målet er at evaluering og dokumentation integreres i det daglige arbejde på alle niveauer. Det skal være nemt for dem, der arbejder med opgaverne, så evalueringen ikke opleves

6 som en belastning uden formål. Hvidovre Kommune uddanner i øjeblik et antal konsulenter til internt at kunne varetage evalueringsopgaver. Fremover vil evaluering således metodisk blive tænkt konsekvent ind i forebyggende og sundhedsfremmende projekter. Sundheds- og forebyggelsespolitikken evalueres Der foretages en årlig status og evaluering af Sundheds- og forebyggelsespolitikkens indsatsområder, der forelægges Social- og Sundhedsudvalget. Næste gang er marts/april Der vil blive gennemført en samlet evaluering af Sundheds- og forebyggelsespolitikken ultimo 2009 med henblik på udarbejdelse af en ny Sundheds- og forebyggelsespolitik i Evaluering af konkrete indsatser, eksempel Et eksempel på arbejdet med evaluering er kommunens nye indsats mod overvægt for børn 1-4 år og deres familier. Indsatsen vil være strukturel/rettet om alle familier kombineret med tilbud til højrisikogrupper (overvægtige familier). Indsatsen vil blive løbende evalueret gennem effektmåling og virkningsevaluering. Danne en lokal tværsektoriel styregruppe for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse Medlemmer skal arbejde hen imod at etablere en tværsektoriel koordinerings- eller styregruppe for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse. Gruppen skal have en ledelsesmæssig forankring og en tæt relation til det politiske niveau. Dette skal sikre en løbende politisk debat af de sundhedsfremmende og forebyggende initiativer. Hvidovre Kommune har i 2007 nedsat en Sundheds- og forebyggelsegruppe. Det er en tværsektoriel og koordinerende gruppe for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse med repræsentanter for alle 6 forvaltninger. Gruppens opgave er at bidrage til koordinering og opgaveløsning vedrørende: Generelle tiltag på tværs af og inden for forvaltninger i forbindelse med implementering af sundheds- og forebyggelsespolitikken Konkrete tiltag på tværs af og inden for forvaltninger i forbindelse med implementering af sundheds- og forebyggelsespolitikken Formidling af sundheds- og forebyggelsespolitikken Løbende justering af sundheds- og forebyggelsespolitikken Evaluering af sundheds- og forebyggelsespolitikken Videreudvikling af sundheds- og forebyggelsespolitikken, herunder forslag til nye indsatsområder, mål og tiltag Medlemmernes rolle er at sikre samspillet mellem egne og fælles tiltag på sundheds- og forebyggelsesområdet, at medvirke til at synliggøre Hvidovre Kommunes sundhedspolitiske mål i egen forvaltning samt at realisere Hvidovre Kommunes sundhedspolitiske mål. Udpege en lokal Sund By Koordinator Hvert medlem udpeger en lokal koordinator som forpligter sig til: at være netværkets lokale kontaktperson at arbejde med den strategiske udvikling af netværket deltage i netværkets plenummøder evt. indgå i netværkets forretningsudvalg sørge for at finde lokale deltagere til arbejdsgrupper

7 på skift at indgå i arbejdsgrupper, der står for planlægning og gennemførelse af årsmøde og den årlige sommerhøjskole distribuere lokalt udviklet materiale til de øvrige medlemmer af netværket distribuere relevant information og synliggøre materiale og projektresultater udarbejdet i Sund By Netværket til lokale samarbejdspartnere. Det er hensigtsmæssigt at Sund By Koordinatoren har en central placering i jeres organisation i forhold til det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Hvidovre Kommune har udpeget specialkonsulent Nanette Borges som Sund By Koordinator, og har afsat ressourcer til at indgå i samarbejdet. Sund By koordinator er placeret centralt i Socialog sundhedsforvaltningen, økonomi- og administrationskontoret, enhed for strategi og udvikling af sundhedsfremme og forebyggelse med reference til udviklings- og bestillerchef Ronnie Fløjboe. Kontaktoplysninger: Nanette Borges Specialkonsulent - sundhed og forebyggelse Social- og Sundhedsforvaltningen Hvidovrevej Hvidovre Løbende indgå i netværkets tema- og arbejdsgrupper Hvert medlem indgår med repræsentanter i Sund By Netværkets tema- og arbejdsgrupper, hvor medlemmerne finder det relevant at der afsættes ressourcer til samarbejdet. Der er nedsat temagrupper inden for de prioriterede temaer og derudover har netværket også etableret en en kommunikationsgruppe. Medlemmer forpligter sig til at indgå i mindst to arbejds-/temagrupper med de medarbejdere som medlemmerne finder relevante. Her er specifikke kompetencer ikke et krav og deltagelse kan godt bero på et ønske om at udvide kompetencer og netværk. Arbejdsgrupperne er dynamiske således at deltagerne kan melde til og fra. Under de enkelte temaer kan der også etableres underarbejdsgrupper evt. relateret til et specifikt projekt. Følgende tema- og arbejdsgrupper er nedsat: Tobak Alkohol Kost og Fysisk aktivitet Ældres Faldulykker Sundhed på Arbejdspladsen Seksuel Sundhed Sundhedsplanlægning Hvidovre Kommune ønsker at indgå i følgende tema- og arbejdsgrupper: Kost og Fysisk aktivitet Strategisk Kommunikation

8 Hvidovre den Helle M. Adelborg, formand for Social og Sundhedsudvalget NB! Dokumentet skal udfyldes af ansøger i elektronisk udgave herefter udskrives og underskrives af Borgmester/udvalgsformand. En elektronisk version i WORD kan findes på netværkets hjemmeside eller rekvireres i Sund By Sekretariatet. Tiltrædelsesdokumentet indsendes underskrevet til Sund By Sekretariatet. Sund By Sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade København S Att.: Sekretariatsleder Nanna Friis For yderligere information, se venligst netværkets hjemmeside eller kontakt Sund By Sekretariatet på tlf eller

9 Organisering i Sund By Netværket Plenum Plenum består af repræsentanter fra alle medlemmer - Sund By koordinatorer. Fire gange om året holdes plenummøder, hvor alle Sund By koordinatorer deltager. På møderne lægges de overordnede planer for det fremtidige arbejde, og der er faglige oplæg om aktuelle emner. Det ene af møderne er et årsmøde og holdes over to dage. Forretningsudvalg Repræsentanter fra 8 medlemmer samt formanden udgør forretningsudvalget. En repræsentant fra Sundhedsstyrelsen er født medlem, og deltager uden stemmeret. Forretningsudvalget drøfter netværkets udvikling og strategi, forbereder plenummøderne, indstiller forslag til Plenum og fører beslutningerne herfra ud i livet. Forretningsudvalget kan også tage beslutninger mellem plenummøderne. Formand og Sund By sekretariat Hvert andet år vælges en af netværkets medlemmer som Formand for Sund By Netværket. Formanden er netværkets officielle repræsentant både i nationale og internationale sammenhænge. Med opgaven følger også ansvaret for Sund By Sekretariatet. Sund By Sekretariatet varetager den daglige drift af Sund By Netværket. Opgaverne omfatter planlægning og koordinering af møder og aktiviteter, kommunikation indadtil og udadtil i netværket herunder varetagelse af hjemmeside, kontakt til medlemmer og samarbejdspartnere og samarbejder med temagrupperne om arrangementer, udgivelser og projektbevillinger. Derudover står sekretariatet for styring af netværkets økonomi samt distribution af netværkets materialer. Tema- og arbejdsgrupper For hvert tema nedsættes en temagruppe med en formand der fungerer som formand for temagruppen. Der kan under de enkelte temagrupper nedsættes arbejdsgrupper/projektgrupper, som arbejder med et specifikt område inden for temaet eller er etableret på baggrund af en konkret aktivitet eller et projekt. Udover temagrupperne og eventuelle underarbejdsgrupper, så er der i Sund By Netværket nedsat en tværgående kommunikationsgruppe og der nedsættes årligt tværgående arbejdsgrupper der står for planlægning og gennemførelse af arrangementer som årsmøde og sommerhøjskole. Økonomi Medlemmerne betaler et kontingent for at deltage i samarbejdet som går til driften af netværkets Sekretariat. Beløbet afhænger af indbyggertallet. Kontingentsatserne for 2008 (og 2009) er: Særsats for små kommuner kr. ( kr.) Under indbyggere kr. ( kr.) Over indbyggere kr. ( kr.) Over indbyggere kr. ( kr.) Regioner kr. ( kr.) Derudover afholder det enkelte medlem selv udgifter til møder og transport. Møderne holdes på skift hos medlemmerne. Støtte Til de øvrige aktiviteter søges løbende midler fra puljer og fonde primært i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

10 Medlemmer i Sund By Netværket, oktober 2008 Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brønderslev Fanø Favrskov Faxe Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Furesø Faaborg-Midtfyn Gladsaxe Greve Guldborgsund Haderslev Herlev Helsingør Herning Hjørring Holbæk Holstebro Horsens Kalundborg København Kolding Køge Lolland Middelfart Norddjurs Nyborg Næstved Odsherred Randers Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted Roskilde Rødovre Silkeborg Slagelse Sorø Stevns Svendborg Syddjurs Sønderborg Tønder Tårnby Varde Vejen Vejle Viborg Vesthimmerland Aabenraa Ålborg Århus Region Nordjylland Region Hovedstaden

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Forbeholdt SBN Dokument modtaget den: Medlemsdato per den:

Forbeholdt SBN Dokument modtaget den: Medlemsdato per den: Forbeholdt SBN Dokument modtaget den: Medlemsdato per den: 2 Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner, som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. januar 2009, Kl. 16.30 i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser fra

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

INDGÅET 2 h APR. 2014

INDGÅET 2 h APR. 2014 24-04-2014 08:4:5 Rebild Kommune Peter Foged Rådhuset, Hobrovej 88 530 Støvring B-post INDGÅET 2 h APR. 2014 Rebild Kommune RÅDET FOR SIKKER TRAFIK Rådet for Sikker Trafik Lerse Parkallé 111 21D0 København

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Overblik over det delte boligmarked

Overblik over det delte boligmarked NR. 4 APRIL 2015 Overblik over det delte boligmarked Boligmarkedet i Danmark ser stadig mere opdelt ud. Den lidt mere positive økonomiske udvikling og den meget lave rente, ses nu meget tydeligt på boligmarkedet

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra 45.400 til 44.100. Det er det første fald i en periode på over 10

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter fs10 10.-klasseprøven Matematik December 2013 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette

Læs mere

Q1 Hvilken kommune bor du i?

Q1 Hvilken kommune bor du i? Q1 Hvilken kommune bor du i? Aabenraa Aalborg Aarhus Ærø Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Faaborg-Midtf yn Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

SKÆV REGIONAL FORDELING I FORÅRSPAKKE 2.0

SKÆV REGIONAL FORDELING I FORÅRSPAKKE 2.0 11. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 SKÆV REGIONAL FORDELING I FORÅRSPAKKE 2.0 Mens indbyggerne i Gentofte kommune får en gennemsnitlig gevinst på 12.600 kr. af

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere