- innovativ læring og dannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- innovativ læring og dannelse"

Transkript

1 - innovativ læring og dannelse Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvorfor Entreprenørskabsskolen? Projektets formål Forankring af projektet målhieraki Folkeskolelovens formålsparagraf Regeringens ny strategi for uddannelse i entreprenørskab Ikast-Brande Kommunes Erhvervspolitik Ikast-Brande Kommunes vision 2016 Børne- og unge politikken Uhre Friskoles målsætning for entreprenørskab Herningsholm, HHX Ikasts målsætning med innovation og entreprenørskab Ikast Gymnasiums målsætning med innovation og entreprenørskab 5 4. Projektets visioner Projektets mål i skoleåret Organisering Styregruppe Projektleder Ledernetværk Tovholdergruppe Samarbejde med kultur- og foreningsliv Bilag 1: Den entreprenante landsby Side 2 -

3 1. Indledning 1.2. Hvorfor Entreprenørskabsskolen? Fordi: nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledere, iværksættere og borgere. Siden 2006 har man i Ikast-Brande Kommune på tværs af grundskole og ungdomsuddannelser arbejdet med at implementere Entreprenørskabsskolen I december 2008 besluttede Ikast-Brande Kommunes Byråd at gøre projektet til kommunalt indsatsområde i grundskolerne og den besluttede Byrådet, at Entreprenørskabsskolen i byrådsperioden er ét af kommunens 4 fyrtårne. I 2010 stiftedes InnovaPrisen, hvis formål er at fremme, motivere og integrere entreprenørskab i den daglige læring. Gevinsten er, at skolen og lokalsamfundet sammen involverer sig aktivt i at udvikle muligheder og aktiviteter, der skaber gensidig nytteværdi i form af viden, produkt og proces. Entreprenørskab i Ikast-Brande kommune er kendetegnet ved, at: - Der samarbejdes med det omkringliggende liv i form af den entreprenante landsby. 1 - Der ligger menneskelig handlekraft bag produkt og proces og at disse skaber forandringer - Læreren rammesætter - Der er behov for det, der laves - Der er nytteværdi for andre end eleven selv - Eleverne opfattes som ressourcer - Der er ikke én løsning eller ét facit på en opgave/et problem - Det er tilladt at dumme sig - Der stilles ikke kontrolspørgsmål 1 Se bilag 1: Visualisering og beskrivelse af den entreprenante landsby side Side 3 -

4 2. Projektets formål Projektets formål er at udvikle en kultur i undervisningen, erhvervslivet, foreningslivet og familien, der gør det muligt at opfylde visionen om, at Ikast-Brande Kommune er stedet, hvor børn og unges læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst. 3. Forankring af projektet målhieraki 3.1. Folkeskolelovens formålsparagraf "Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi samt får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle" Regeringens ny strategi for uddannelse i entreprenørskab Med den ny strategi præsenteres en ramme for, hvordan fremtidens entreprenørielle virksomhedsledere og medarbejdere skal uddannes. Regeringens ny strategi for entreprenørskab er under udarbejdelse og høring Ikast-Brande Kommunes Erhvervspolitik Entreprenørskabsskolen blev august 2009 indskrevet som parameter i Ikast-Brande Kommunes Erhvervspolitik Ikast-Brande Kommunes vision 2016 Børne- og unge politikken Entreprenørskabsskolen er et af Ikast-Brande Kommunes fire fyrtårne. Innovation, kreativitet og iværksætterlyst er en naturlig del af elevernes dagligdag og læring. Entreprenørskabsskolens styrke er det tætte samarbejde mellem kommunen og lokallivet - herunder erhvervsliv, kulturliv og offentlige organisationer. Ikast-Brande Kommune ønsker med Entreprenørskabsskolen at lægge kimen til en ny iværksættergeneration, hvor mod, handlekraft og samarbejde er bærende værdier. - Side 4 -

5 3.5. Uhre Friskoles målsætning for entreprenørskab Uhre Friskole er en del af Entreprenørskabsskolen, der sammen med et af Skandinavien største LEGO Education Centre, udgør de to væsentligste ben i skolens pædagogik. Entreprenørskab er integreret i alle klasser og alle fag og er oftest dét pædagogiske grundlag, undervisningen baserer sig på. Såvel skole som SFO-delen har gennemgået den kulturforandring, der gør, at der arbejdes entreprenørielt i hele organisationen. Uhre Friskole ønsker at betragte hele sit virke og opleve hver enkelt elev som en unik ressource gennem Entreprenørskab kreativitet, innovation og iværksætteri. 3.6 Herningsholm, HHX Ikasts målsætning med innovation og entreprenørskab Formålet med innovations- og entreprenørskabsundervisning på HHX, Ikast, er at lære eleverne at identificere og udvikle den gode idé samt at bringe den til live. Filosofien er at gøre det hele så virkelighedsnært som muligt, hvorfor de innovationsstuderende skal lave virkelighedstro forretningsplaner, prototyper og deltage i messer, hvor de får feedback fra forretningsfolk og meget mere. Desuden bliver de innovationsstuderende uddannet som procesguides og skal i løbet af året sprede deres kreative viden til de ældste folkeskoleelever igennem InnovationDAY og InnovationCAMP. 3.7 Ikast Gymnasiums målsætning med innovation og entreprenørskab Med ændrede behov i samfundet, må uddannelsessystemet også følge med. Som følge heraf er Gymnasieskolen ligeledes under forandring, og innovationstænkningen fik for alvor en plads i den danske gymnasieskole med den nye Gymnasiereform: Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans. (UVM, 2007 maj: kap1 2, stk. 4). Denne tænkning giver nogle nye udfordringer, og som Gymnasium bliver det derfor relevant at tage stilling til, hvordan innovations- samt entreprenørbegrebet skal forstås. Skal Gymnasiet tage udgangspunkt i den markedsorienterede tilgang, den alment orienterede, den fagligt orienterede, eller er der tale om en kombination? - Side 5 -

6 Ikast Brande Gymnasium har gennem de sidste par år især haft fokus på, at implementere den alment orienterede tilgang blandt andet i AT samt i projektet Bølger i hverdagen. Endvidere har der de sidste fire år været fokus på den markedsorienterede tilgang med projektet Young Enterprise som frivillig studieaktivitet. - Side 6 -

7 4. Projektets visioner Projektets visioner: - Erhvervsliv, kulturliv, fritidsliv, familieliv, grundskole, ungdomsuddannelser og Byråd oplever projektet som værdiskabende og et fælles anliggende - Alle skoler i Ikast-Brande Kommune arbejder efter det politiske indsatsområde med at skabe en entreprenant kultur - 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse - Entreprenørskabsskolen skaber grundlag for at øge antallet af nye virksomheder og vækst i eksisterende virksomheder - Entreprenørskab indgår i elevernes dagligdag, læring og dannelse - Arbejdet med entreprenørskab understøtter rekruttering af fremtidens kompetente medarbejdere - Entreprenørskabsskolen har et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, kulturliv, foreningsliv og familieliv i den entreprenante landsby Projektets mål i skoleåret Igennem projektets forløb har der været særlige fokusområder. Målet med skoleåret er: - At der arbejdes videre med de eksisterende mål i projektbeskrivelsen, som vil give mening i forbindelse med 20 % mere læring i SFO og Ny Skolereform. - At skoleåret bruges til videreudvikling og fokus på didaktik med udgangspunkt i projektets samarbejde med VIA og Fonden for Entreprenørskab. - At skolerne udpeger 1-2 entreprenørskabstovholdere, som skal indgå i et centralt netværk og mødes 8-10 gange pr. år. - At Entreprenørskabsskolen har rum på grundskolernes lederforum - At der holdes ledelsesnetværksmøder, hvor også skolernes entreprenørskabstovholder deltager. 2 Se bilag 1 side 15 - Side 7 -

8 - At Ikast-Brande Kommune deltager i projektet Innovation i Folkeskolen. - Der arbejdes fortsat med progressionsmodeller på baggrund af projektets progressionsmodel. - Medarbejdere arbejder systematisk med entreprenørskab som læringsbegreb og -tilgang igennem konkrete forløb. - Der udvikles ny uddannelsesplatform for lærere og pædagoger - Det fremgår af skolernes pædagogiske årsplaner, at der arbejdes systematisk med entreprenørskab. - Det fremgår af skolernes hjemmesider, at skolerne er Entreprenørskabsskoler. - Der er samarbejde med flere erhvervsvirksomheder, kulturinstitutioner, foreninger og kommunale institutioner. Skoleafdelingen I samarbejde med VIA University College arbejder Entreprenørskabsskolen i et projekt med det formål at udarbejde en model/en metode for eksemplarisk implementering af Entreprenørskabsskolen. Der er bevilget midler af Fonden for Entreprenørskab (FFE) til udarbejdelse af en booklet for lærere om arbejdet med entreprenørskab. Bookletten er tænkt som et redskab for lærere i grundskolen og forventes færdiggjort i løbet af skoleåret Fremadrettet vil bookletten være den faglige læringstilgang for Ikast-Brande Kommunes arbejde med Entreprenørskabsskolen og FællesSkolen. Igennem det sidste år har der været et særligt fokus på, hvilke omstændigheder, der har betydning for, at projekter ikke bliver døgnfluer men bider sig fast og skaber reel forandring i organisationer og disses kulturer, udvikling og arbejdsmetoder. Den viden om implementering, som er blevet tilgængelig medtænktes fortsat i Entreprenørskabsskolens udvikling. Der opstilles følgende mål for Skoleafdelingen i projektåret : - Der arbejdes fortsat med implementeringsplan, modeludvikling og strategier i samarbejde med VIA University College - Forsat vedligeholdelse af projektets hjemmeside - Fortsat udvikling af samarbejdet med ungdomsuddannelser - Side 8 -

9 - Skoleafdelingen sætter fokus på viden om implementeringsforskning, og hvilken betydning denne forskning har for skolernes måde at organisere og implementere Entreprenørskabsskolen på - Side 9 -

10 7. Organisering 7.1. Styregruppe Styregruppen består af: - Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget Annette Mosegaard. - Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget Peter Kempf Pedersen - Repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget Brian Bøge Christensen - Skolechef Kim Brøbech - Repræsentant fra erhvervslivet. CFO Henrik Borum, KMC Kartoffelmelscentralen Amba - Repræsentant fra erhvervslivet. Direktør i Jydske Sparekasse Christian Flensborg - Leder af Uhre Friskole Kent Lykke - Uddannelsesleder HHX i Ikast Erik Sidenius - Rektor Ikast-Brande Gymnasium Kurt Møller Pedersen - Skoleleder ved Engesvang Skole Claus Bredahl - Pædagogisk konsulent i Skoleafdelingen Lisbeth Tarp Mouritzen Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget er formand for styregruppen. Der kan indkaldes gæster ad hoc til styregruppens møder. Styregruppen mødes som udgangspunkt 2 gange årligt. Styregruppen kan mødes ekstraordinært, hvis det findes nødvendigt. Styregruppens formål er, at - sikre progression og udvikling i projektet - være ambassadører for projektet - være døråbnere til samarbejdspartnere i forbindelse med konkrete entreprenante forløb - fungere som netværk og videndelingsorgan - sikre helhedsorienteret udvikling og forankring - Side 10 -

11 7.2. Projektleder Pædagogisk konsulent i Skoleafdelingen er projektleder. Projektledernes ansvar er, at - Bistå i udarbejdelsen af dagsordner til styregruppemøder - Udarbejde dagsordner til ledernetværksmøder - Være ansvarlig for møder i tovholdergruppen - Sikre kommunikationslinjer mellem interessenterne i entreprenørskabsorganisationen - Sikre progression i projektet - Sikre pædagogisk udvikling i projektet - Synliggøre projektet i Ikast-Brande Kommune 7.3. Ledernetværk Ledernetværket består af en ledelsesrepræsentant og en tovholder fra hver af Entreprenørskabsskolerne. Projektlederen leder netværket. Formålet med ledernetværket er, at - Ledere drøfter ledelse af Entreprenørskabsskolen - Der skabes erfaringsudveksling skolerne i mellem - Ledere udvikler ledelseskompetencer, der understøtter læring og ledelse af entreprenante lærere og pædagoger - Ledere skaber sig fælles billeder og forståelse af begreberne innovation, kreativitet og iværksætteri - Ledere inspireres af det omliggende samfund i forhold til ledelse af kreative, innovative og entreprenante processer - Ledere drøfter viden om implementering, og hvordan denne viden kan støtte implementeringen af projektet på skolerne - Ledere drøfter hvilke organisationsforandringer, der kan støtte implementeringen af projektet på skolerne herunder en kobling til den nye skolereform. - Side 11 -

12 Ledernetværket mødes 4 gange i skoleåret. - Side 12 -

13 7.4. Tovholdergruppe Tovholdergruppen består af: Præstelundskolen: Lotte Stoltenborg: Nordre Skole: Christine Johansen: Østre Skole: Inge Dinis: Hanne Pedersen: Ejstrupholm Skole: Hulda Askjær: Vestre Skole: Jesper Sørensen: Poul Olesen: Dalgasskolen: Jesper Andersen: Jette Mejlgaard Christensen: Blåhøj: Bjarne Jessen: Ida Thomsen: Isenvad skole: Maria Norge: Hyldgårdskolen: Preben Marianne Thuesen: Bording Skole: Tina Buch: Engesvang Skole: Mette Riisager: - Side 13 -

14 Nørre Snede Skole: Martin Thing: IUC: Jesper Frandsen: Uhre Friskole Stine Brørup Kristensen: STX: Marie Louise Telling Jepsen: HHX: Mikkel Søndergaard Jensen: Tovholdergruppens ansvar er, at Sikre projektets progression og pædagogiske fremdrift i samarbejde med projektlederen. Sikre en fremdrift i projektet kommunalt herunder projektets vision/mission og mål, således det hænger sammen med den nye skolereform. Skabe synergi i projektet gennem erfaringsudveksling. Udforme en strategi for Kompetenceudvikling i entreprenørskab for medarbejdere på skolerne i kommunen for skoleåret 14/15 Udvikling og implementering af entreprenørskab på de enkelte skoler Deltage i ledernetværk 4 møder årligt Udvikle, planlægge og gennemføre InnovaPrisen Forsat udvikling af progressionsmodellen i samarbejde med ungdomsuddannelserne Udforme en ny projektbeskrivelse for skoleåret i samarbejde med ungdomsuddannelserne Tovholdergruppen mødes 8-10 gange om året. - Side 14 -

15 9. Samarbejde med kultur- og foreningsliv I efteråret 2009 blev Ikast-Brande Kommunes Kulturudvalg repræsenteret i Entreprenørskabsskolens styregruppe med henblik på at udvikle Entreprenørskabsskolens samarbejde med kultur- og fritidsliv. Kulturlivet er nu en naturlig integreret del af Entreprenørskabsskolen og skolerne har mange samarbejdspartnere i kulturlivet. Ikke mindst projekt Bølger i hverdagen har været med til at styrke dette. I den nye skolereform er det direkte indskrevet, at et samarbejde med kultur- og fritidslivet skal ske på alle skoler, hvilket fordrer det fremtidige samarbejde. - Side 15 -

16 Bilag 1: Den entreprenante landsby Den entreprenante landsby Nærmeste relationer Familie og venner Mulig kontakt med ekstern partner Kontakt/kontrakt med eksterne partnere E- Ambassadør Egen skole. En anden klasse problemstilling) Den entreprenante læringstilgang skal gælde i alle fag. Eleverne skal tilegne sig et fagligt fundament i et tillidsfuldt og trygt fællesskab, der motiverer eleverne til at ville og kunne bruge deres faglige kompetencer kreativt og innovativt og medføre en lyst til at sætte handlinger i gang, der skaber værdi for sig selv og for andre (det iværksættende element). Eleven ser sin læring ind i et større perspektiv, hvor faglige kompetencer afprøves i konkrete handlinger gennem samarbejde og netværk med andre om reelle problemstillinger. Dette er et godt fundament for at elevens læring bliver menings- og værdifuld. En sådan tilgang skal læres og trænes fra skolestart, hvilket den entreprenante landsby illustrerer. Samarbejde og netværk kan ske på forskellige niveauer: mellem eleven selv og sidekammeraten, mellem to klasser, mellem en klasse og en virksomhed i kommunen etc. Klassens netværk til det omgivende samfund udbygges med tid. En e- ambassadør fx en forældre eller en skolebestyrelse kan have ansvaret for at være linket i at hjælpe med at skabe kontakter til klassens/ skolens omverden. De enkelte skoler kan ligeledes opbygge skolens entreprenante landsby, hvor fx tovholderen for entreprenørskab har ansvaret.

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?... 4 1.2. Hvad er Entreprenørskabsskolens formål?... 5 2. Forankring af

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN 2011-2014 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

PARTNERSKABS GUIDE. Gensidige forpligtende samarbejder Skoler - Virksomheder - Organisationer

PARTNERSKABS GUIDE. Gensidige forpligtende samarbejder Skoler - Virksomheder - Organisationer PARTNERSKABS GUIDE Gensidige forpligtende samarbejder Skoler - Virksomheder - Organisationer Partnerskabsguide Forfattere: Inger Veng Rasmussen, UU-centerleder Anette Lauridsen, Pædagogisk udviklingskonsulent

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Foto:colourbox.com Maj 2011 1 Holbæk Byråd har på møde den 11. maj 2011 vedtaget Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune. Strategien har

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skole udviklings strategi

Skole udviklings strategi Skole udviklings strategi 2020 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Skolernes udfordringer og styrker 6 Vision & undervisnings- og læringsgrundlag 9 Tema Faglighed Læring og pædagogik - vi har fokus på hvordan

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Baggrund... 2 Gjøl skole en tilbagemelding på baggrund af temaaften... 3 Udkast til PixiVersion2030... 8 Noget om skoleledelse... 10 Ledelsesgrundlag

Baggrund... 2 Gjøl skole en tilbagemelding på baggrund af temaaften... 3 Udkast til PixiVersion2030... 8 Noget om skoleledelse... 10 Ledelsesgrundlag Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Gjøl Skole Baggrund... 2 Gjøl skole en tilbagemelding på baggrund af temaaften... 3 Udkast til PixiVersion2030... 8 Noget om skoleledelse... 10 Ledelsesgrundlag

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse

Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse 2015 - perspektiver på mål, undervisning og evaluering www.ffe-ye.dk 2 - Perspektiver på mål, undervisning og evaluering udgives af: Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Ejlskovsgade 3D 5000 Odense

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer.

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 208569 Brevid. 1514485 Ref. MKE Dir. tlf. 46 31 40 59 madspeterke@roskilde.dk IT- og medieplan på 0-16 årsområdet 22. august 2012 Denne IT- og medieplan

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2009 2010 4 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. udgives af: Fonden for Entreprenørskab

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i

Læs mere