Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner. En kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner. En kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser"

Transkript

1 Nanna Bjerg Eskildsen Dan Biswas Nanna Ahlmark Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner En kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser

2 Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner En kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser Nanna Bjerg Eskildsen, Dan Biswas, Nanna Ahlmark Copyright Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. København Gengivelse af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse det skal herunder fremgå, at rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Omslag og Layout: Danielle Brandt, Forsideillustration: Udstrækning efter løbetræning. Folkesundhed Aarhus. Foto: Folkesundhed Aarhus Tryk: Syddansk Universitet Print & Sign Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Øster Farimagsgade 5 A, København K Elektronisk ISBN: Rapporten kan downloades på under udgivelser. 2

3 FORORD Borgere med etnisk minoritetsbaggrund udgør over 10 % af den danske befolkning. Etniske minoriteter er i højere risiko for en række kroniske sygdomme, mange har lavere social position, hvilket påvirker sundhedsadfærden, ligesom strukturelle, kulturelle og sproglige forhold kan medvirke til uformelle barrierer i adgangen til sundhedsydelser. Det stiller krav til tilrettelægningen af forebyggelses-og sundhedsfremmeindsatser, hvis vi stræber efter at skabe lighed i sundhed. Strukturreformen i 2007 skabte en forstærket arena for forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser i kommunalt regi, inklusive indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed. Der er imidlertid stadig begrænset dokumentation af omfanget og karakteren af indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed. Fem år efter strukturreformen har vi i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed, som koordineres af Statens Institut for Folkesundhed, oplevet en efterspørgsel blandt forskere og praktikere i at få en samlet oversigt over de mange tiltag på området. Formålet med denne kortlægning er at give et overblik over kommunernes indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed og herigennem skabe et grundlag for inspiration, sparring og erfaringsudveksling. Vi håber, dette kan medvirke til at styrke de mange gode tiltag yderligere. Kortlægningen henvender sig til kommunale og regionale aktører, praktikere, forskere og beslutningstagere, der søger overblik over igangværende initiativer på feltet, viden om relevante aktører og om, hvor der kan hentes mere information. Rapporten er udfærdiget som en del af koordinatorfunktionen for Etniske Minoriteters Sundhed, som er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Rapporten er udarbejdet af ph.d.- studerende og forskningskoordinator Nanna Ahlmark samt studentermedhjælpere Nanna Bjerg Eskildsen og Dan Biswas. Morten Grønbæk Direktør 3

4 Indhold Forord Introduktion Datagrundlag og fremgangsmåde Kategorisering af indsatser Kost Rygestop Vægtstop Seksuel sundhed Tandsundhed Type 2 diabetes/kronisk sygdom Netværk og bred Koordineret forløbsindsats vha. narrativ metode Konkluderende bemærkninger og tendenser Litteraturliste Appendiks

5 1. Introduktion Etniske minoriteter udgør en stadig voksende andel af den danske befolkning. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der per 1. januar 2012 var indvandrere og efterkommere i Danmark, svarende til 10,4 % af den samlede befolkning (heraf 6,8 % fra ikke-vestlige lande og 3,6 % fra vestlige lande) [1]. Tidligere oversigtsrapporter viser, at mange indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner, regioner og private organisationer har været planlagt og udført som enkeltstående projekter, ofte drevet af ildsjæle og med begrænset dokumentation af planlægnings- og implementeringsfaserne og ofte uden evaluering [2-5]. Dette gør det svært at lære af erfaringerne, prioritere på baggrund af og bygge videre på vellykkede initiativer. Med strukturreformen i Danmark i 2007 og kommunernes nye ansvarsområder inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering uden for hospitalsindlæggelse finder indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed primært sted i kommunalt regi. Denne rapport giver et overblik over disse indsatser samt kontaktinformation på relevante nøglepersoner. Kortlægningen består af to dele: 1) denne rapport, som opsummerer de overordnede trends på området etniske minoriteters sundhed i kommunerne, og 2) et oversigtsdokument (appendiks 1) med aktiviteter og kontaktinformation i de respektive kommuner. 5

6 2. Datagrundlag og fremgangsmåde Dataindsamlingen fandt sted fra september 2011 til maj De 98 kommuner blev kontaktet per eller telefon med henblik på at kortlægge den enkelte kommunes tilbud målrettet etniske minoriteters sundhed. Vi sendte s til kommuner, hvor vi kunne lokalisere en adresse via kommunens hjemmeside. Vi kontaktede de resterende kommuner via telefon. Vi fulgte op med telefonopkald og yderligere s til kommuner, der ikke havde svaret på den første inden for halvanden måned. Som udgangspunkt rettede vi henvendelse til kontaktpersoner i sundhedsafdelingen eller sundhedscentre. Kontaktpersonerne henviste herefter til forskellige relevante personer på området etniske minoriteters sundhed. I få tilfælde er vi blevet opmærksomme på initiativer ad anden vej. Kontaktpersonen er blevet bedt om at svare på, om kommunen har eller har haft indsatser målrettet etniske minoriteter på sundhedsområdet inklusive indsatsens fokusområde, målgruppe, form, varighed, start og eventuelt sluttidspunkt, samt om der er foretaget eller planlægges en evaluering af indsatsen. Evalueringer er rekvireret, og hvor muligt er der angivet et hyperlink til evalueringsrapporter i oversigtdokumentet. Vi har i rapporten medtaget indsatser, som har været direkte målrettet etniske minoriteter, eller hvor indsatserne de facto efterhånden er blevet målrettet etniske minoritetsborgere pga. efterspørgslen blandt disse borgere. Vi har medtaget indsatser, afsluttet inden for to år eller tidligere, hvis der forefindes en evaluering. Nogle kommuner har sendt meget detaljerede svar og andre mindre detaljerede. Vi har i nogen grad standardiseret beskrivelserne af indsatser i oversigtsdokumentet. Oversigten over indsatser (appendiks 1) er blevet delt med alle kommuner, og yderligere bidrag er blevet inkorporeret i denne endelige version. Vi skal understrege, at der kan være tiltag i kommuner, vi ikke er blevet opmærksomme på, da vi ikke nødvendigvis har fået kontakt med alle relevante personer. Rapporten skal derfor ikke ses som en fuldstændig og udtømmende liste over indsatser på området etniske minoriteters sundhed. Den er snarere et skridt i retning af at skabe overblik og en platform for kontakt med fagfæller. Den skal desuden betragtes som et levende dokument, der løbende kan opdateres. 6

7 3. Kategorisering af indsatser Vi har registreret indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i 64 danske kommuner eller 65 % af kommunerne. Formålet med oversigten over indsatser har været at give et billede af karakteren af forekommende indsatser snarere end at vise antal indsatser. Indsatserne spænder vidt. Formen er både korte kurser og længere gruppeforløb, åbne gruppearrangementer, enkeltstående foredrag og informationsmøder, temadage og individuelle handlingsplaner. Flere indsatser er støttet af Sundhedsstyrelsen, Integrationsministeriet eller NGO er og foregår i en lang række kommunale arenaer som jobcentre, boligselskaber, sundhedscentre, lokalcentre, biblioteker, sprogskoler mv. Vi har etableret 12 kategorier af temaer, der indgår i indsatserne, baseret på kommunernes formuleringer af formål og indhold: 1) Kost, 2), 3) Rygestop, 4) Vægtstop, 5) Seksuel sundhed, 6) Tandsundhed, 7) Type 2 diabetes/kronisk sygdom, 8) og familie, 9) Netværk og bred, 10), 11) Koordineret forløbsindsats og 12). Kategorierne afspejler i otte tilfælde et sundhedsfagligt tema. I tre tilfælde, hvor temaerne ikke på forhånd er fastlagte, afspejler de indsatsens form (Netværk og bred, Koordineret forløbsindsats, ). I et tilfælde afspejler kategorien målgruppen ( ), eftersom flere forskellige men relaterede temaer tages op i forhold til denne målgruppe. Mange indsatser er kønsopdelt eller kun målrettet kvinder, mens blot to indsatser er målrettet mænd (Vordingborg og Frederiksberg). Flere tværgående temaer og delmål er ikke medtaget som en kategori for sig. Mange kommuner gør fx opmærksom på, at de relevante indsatser også bidrager til mental sundhed. Mange indsatser har desuden som delmål at hjælpe etniske minoritetsborgere tættere på arbejdsmarkedet, hvilket heller ikke er medtaget som en kategori for sig. Endvidere har en række kommuner udarbejdet informations- eller undervisningsmateriale om diverse sundhedsrelaterede emner på forskellige sprog ofte knyttet til en indsats. Dette er heller ikke anført som en kategori. Nogle kommuner har flere forskellige indsatser med samme tema. Her er temaet talt med flere gange. Én indsats kan desuden indeholde flere af de nævnte temaer. Indsatser kategoriseret under de bredt favnende temaer Netværk og bred, Koordineret forløbsindsats, og har ikke fået anført andre temaer. Indsatser med temaet vægtstop har desuden ofte elementer af kost og motion, uden at vi her har anført sidstnævnte to kategorier. 7

8 Flere kommuner har meddelt, at deres politik er ikke at differentiere mellem borgere på baggrund af etnicitet, og at mange af kommunens sundhedstilbud således er åbne for etniske minoritetsborgere med tolk. Generelle indsatser, hvor der er mulighed for tolk, er i udgangspunktet ikke medtaget. De forskellige kategorier beskrives og uddybes i det følgende: Figur 1. Andelen af kommuner med og uden indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i procent 35% 35% Kommuner Kommuner med med indsatser indsatser målrettet målrettet etniske etniske minoriteters minoriteters sundhed sundhed 65% 65% Kommuner Kommuner uden uden indsatser indsatser målrettet målrettet etniske etniske minoriteters minoriteters sundhed sundhed Figur 2. Udbredelsen af kommunale tilbud målrettet etniske minoriteters sundhed fordelt på temaer Kost Rygestop Vægtstop Seksuel sundhed Tandsundhed Type 2 diabetes/kronisk sygdom Koordineret forløbsindsats

9 3.1. Kost I 14 kommuner findes indsatser vedrørende kostvaner hos etniske minoriteter. Disse indsatser dækker både over et teoretisk og et praktisk indhold. For eksempel har sundhedscentret i Sønderborg afholdt kurset Sunde kostvaner, som indebar undervisning i praktisk madlavning med udgangspunkt i egen madkultur og inddrog pårørende. I Frederikshavn Kommune kører projektet Sundhed til døren, hvor etniske minoriteter tilbydes besøg fra medarbejdere fra kommunen inklusive en integrationsmedarbejder med formålet at hjælpe og rådgive om indkøb og madlavning. Kommuner med indsatser målrettet kost: Frederiksberg, Frederikshavn, Greve, Guldborgsund, Helsingør, Hjørring, Kolding, Lejre, Næstved, Rødovre, Silkeborg, Sønderborg, Vordingborg, Aarhus I alt 18 kommuner rapporterede at have indsatser med fokus på motion hos etniske minoriteter. Indsatserne inkluderer både formidling om motion samt motionshold med forskellige øvelser. Nogle indsatser har specifikt fokus på cykling, golf, gymnastik, svømning eller løb. Mange af disse indsatser er specifikt målrettet kvinder eller børn. For eksempel tilbyder Hillerød Kommune svømning for kvinder med minoritetsbaggrund hver uge, hvor svømmehallen lukkes for mænd. Tilbuddet benyttes både til at lære at svømme og til motion. Kommuner med indsatser målrettet motion: Ballerup, Frederiksberg, Gladsaxe, Greve, Guldborgsund, Helsingør, Hillerød, Hjørring, Køge, København, Lejre, Mariagerfjord, Næstved, Rødovre, Silkeborg, Slagelse, Vordingborg, Aarhus Rygestop Fem kommuner har rapporteret, at de har rygestopindsatser målrettet etniske minoriteter. Aarhus Kommune har en særlig fremrykket rygestopindsats med fokus på at reducere ulighed i sundhed forårsaget af tobaksrygning. Indsatsen er tilpasset den enkeltes behov og ressourcer og har en erfaren rygestoprådgiver tilknyttet i Bazaren, det lokale marked, 20 timer om ugen. Desuden tilbyder kommunen rygestopkurser til gravide af anden etnisk baggrund end dansk. Kommuner med indsatser målrettet rygestop: Greve, Hjørring, Ishøj, Sønderborg, Aarhus 9

10 3.4. Vægtstop 12 kommuner rapporterede at have indsatser målrettet vægtstop hos etniske minoriteter, flere i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Eksempelvis tilbyder Esbjerg Kommune vægtstoprådgivning for tyrkisktalende borgere i forbindelse med et 12 måneders forløb, der er bygget op omkring undervisning og gruppediskussion. Seks af de 12 kommuner har indsatser til forebyggelse af overvægt og fejlernæring med særligt fokus på børn. Denne type indsats er for eksempel gennemført i Sundhedscenter Vollsmose i Odense Kommune, som efterfølgende har foretaget en proces- og effektevaluering af indsatsen [6]. Kommuner med indsatser målrettet vægtstop: Esbjerg, Glostrup, Greve, Køge, Mariagerfjord, Norddjurs, Odense, Roskilde, Svendborg, Syddjurs, Vejle, Aarhus Seksuel sundhed Fire kommuner har indsatser med fokus på seksuel sundhed blandt etniske minoriteter. Frederiksberg Kommune, i samarbejde med STOP AIDS, tilbyder tests og individuel rådgivning vedrørende HIV/AIDS og syfilis til mænd, der har sex med mænd. I Rødovre og Viborg Kommune afholdes arrangementer med fokus på oplysning om seksuel sundhed i samarbejde med Cross-Over. Desuden indgår seksuel sundhed ofte som tema i mødregrupperne (under kategorien ). Kommuner med indsatser målrettet reproduktiv sundhed: Frederiksberg, Rødovre, Silkeborg, Viborg 3.6. Tandsundhed To kommuner rapporterede at have indsatser med fokus på tandsundhed. I Københavns Kommune er indsatsen målrettet børn og er tilknyttet tandplejen på udvalgte projektskoler, som bl.a. tilbyder hjemmebesøg. Desuden er tandpleje et tema, der ofte indgår både i mødregrupperne og i sundhedsformidlernes arbejde. Kommuner med indsatser målrettet tandsundhed: København, Rebild 3.7. Type 2 diabetes/kronisk sygdom Syv kommuner rapporterede at have indsatser målrettet etniske minoriteter med type 2 diabetes og/eller anden kronisk sygdom som KOL og hjertekarsygdomme. Nogle indsatser er tilrettelagt som hjertecaféer i sundhedscentre, nogle som faste konsultationer med en diabeteskonsulent og andre som kurser. Odense, Aarhus, København og Aalborg Kommune har alle 10

11 kursusforløb, hvor undervisning og træning kombineres. Kurserne er tilrettelagt med henblik på, at både den teoretiske og den praktiske del skal give anledning til refleksion over egne sundhedsvaner og hverdagsliv. Kurserne indledes og afsluttes med individuelle samtaler samt målinger af vægt, højde, BMI, taljemål, konditest/gangtest og HbA1C. Kommuner med indsatser målrettet type 2 diabetes/kronisk sygdom: Greve, Ishøj, København, Odense, Sønderborg, Aalborg, Aarhus kommuner har indsatser målrettet gravide,. Disse indsatser inkluderer fx graviditetsbesøg til familier med anden etnisk baggrund end dansk med henblik på opsporing af familier, som har behov for ekstra støtte. Det kan være hyppige besøg af sundhedsplejerske, familierådgivning eller mødregruppeundervisning. I ni kommuner er der oprettet internationale mødregrupper med det formål at danne netværk på tværs af kulturer og oprindelseslande. I mødregrupperne tages emner op som kost, motorik, tandsundhed, udvikling, sociale forhold, støttemuligheder, kulturelle forhold og kvindekroppen efter fødslen. Kommuner med indsatser målrettet gravide, : Brønderslev, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Greve, Gribskov, Hillerød, Kalundborg, Kolding, Nyborg, Silkeborg, Skive, Slagelse, Vallensbæk, Aarhus Netværk og bred 14 kommuner har indsatser, som dækker en bred vifte af sundhedsrelaterede temaer. Flere af disse indsatser er ofte udviklet med henblik på også at skabe et mødested, der kan danne rammen for netværk og tilhørsforhold til nærmiljøet. I Greve har projekt Netmeq fokus på at styrke netværksdannelse for etniske minoritetskvinder gennem forskellige motionsaktiviteter og dialogmøder om sundhed. Her er settingen en café. Gladsaxe Kommune har udviklet en sundhedsbutik, hvor der tilbydes råd og vejledning om sundhed af forskellige fagspecialister. Denne kategori dækker også over tilbud, der har til formål at fremme deltagelse i foreningslivet. I Slagelse hjælper frivillige fritidsguider således etniske minoritetsborgere til en aktiv fritid i foreningslivet. Kommuner med indsatser målrettet Netværk og bred : Ballerup, Esbjerg, Gladsaxe, Greve, Haderslev, Helsingør, Høje Taastrup, Køge, Mariagerfjord, Rødovre, Slagelse, Sønderborg, Varde, Aarhus. 11

12 kommuner har indsatser, der fokuserer på støtte til eller potentielt personer og forebyggelse af sekundær traumatisering. Varde Kommune har fokus på at forebygge sekundær traumatisering hos børn (6-12årsalderen) af flygtninge og krigsveteraner. Her uddannes terapeuter på udvalgte skoler til at praktisere strukturerede lege, der kan hjælpe til at aflæse egne og andres følelser gennem handling. Flere kommuner har deltaget i projekterne TRIB og Job og rehabilitering, der havde fokus på flygtninges adgang til arbejdsmarkedet med det udgangspunkt, at beskæftigelse kan være styrkende for rehabiliteringsprocessen. Kommuner med indsatser målrettet : Faaborg-Midtfyn, Favrskov, Haderslev, Herning, Hillerød, Holstebro, Køge, København, Odense, Odsherred, Sønderborg, Varde, Vejle, Aalborg, Aarhus Koordineret forløbsindsats vha. narrativ metode Fem kommuner udfører i samarbejde med Region Midtjylland en indsats med titlen Interkulturel Sundhedsfremme og Rehabilitering. Fem koordinatorer i de respektive kommuner er blevet trænet i at anvende narrativ fortælleteknik i mødet med borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Den narrative samtale skal dels fungere som en terapeutisk metode, der kan være med til at skabe sammenhæng i borgerens liv, og dels som et redskab til at lytte, prioritere og planlægge et tværsektorielt sundhedstilbud i kommunen for borgeren med fokus på øget deltagelse og egenomsorg. De konkrete sundhedstilbud har været arrangeret i samarbejde med offentlige og private aktører (sundhedscentre, jobcentre, frivillige organisationer m.m.) og har haft fokus på specifikke diagnoser som fx diabetes eller mere komplekse socio-somatiske forløb. Projektperioden er tre år, hvorefter projektet evalueres. Kommuner med indsatser koordineret forløbsindsats: Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Aarhus (formidling gennem ligemand) findes i forskellige varianter i 37 kommuner. Under denne kategori er inkluderet sundhedsambassadører, sundhedsformidlere, bydelsmødre og projektet mindspring. Det overordnede koncept er uddannelsen af tosprogede personer med etnisk minoritetsbaggrund til at informere, skabe dialog eller facilitere samtale om sundhedsrelaterede emner til etniske minoritetsborgere, fx vedrørende det danske sundhedsvæsen, sund mad, motion, indkøb, netværksdannelse og stress. Sundhedsformidlerne og sundhedsambassadørerne kan ofte bestilles gratis af foreninger, institutioner og lignende. Folkesundhed København uddannede de første etniske sundhedsformidlere i 2005, og indsatsen har været evalueret i 2006 og 2008 [7,8]. Der findes flere netværk 12

13 af kommuner i Danmark, som samarbejder om sundhedsformidlerindsatsen, fx Vestegnssamarbejdet. Bydelsmødre er en landsdækkende frivilig indsats, som er placeret under den almennyttige non-profit fond, Fonden for Socialt Ansvar. Projektet uddanner kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i emner som børn, sundhed, kost, ret og pligt. Kvinderne formidler deres viden og erfaring i lokalmiljøet bl.a. gennem hjemmebesøg og kan fx være tilknyttet sundhedsplejen, medborgercenteret eller biblioteket i kommunerne. Fem kommuner deltager i projektet Mindspring, der er målrettet nyankomne flygtninge- og asylansøgerforældre. Projektet har fokus på psykisk helbred, livskvalitet og netværksdannelse. Flygtninge, som selv har deltaget i Mindspring-gruppeforløb, faciliterer gruppeforløb for familier med samme etniske baggrund. Gruppemøderne har en åben dagsorden, og kan omhandle traumer, stress, opdragelse, regler i det danske retssystem mv. Kommuner med peer-education: Albertslund, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør, Esbjerg, Fredericia, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Helsingør, Herning, Holbæk, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Høje Taastrup, Ikast-Brande, Ishøj, Jammerbugt, Kalundborg, Kolding, København, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Odense, Randers, Skanderborg, Slagelse, Sønderborg, Tårnby, Varde, Viborg, Vejle, Aalborg, Aarhus. 13

14 4. konkluderende bemærkninger og tendenser Der er ikke overraskende flest indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i de større byer og i områder, hvor der er en større andel af etniske minoriteter. Der er i høj grad fokus på KRAM-faktorerne i igangværende indsatser, også i de bredtfavnende tværfaglige indsatser. Dette er i tråd med kommunernes generelle forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser [3]. Der er desuden mange indsatser, som eksplicit søger at styrke netværket i lokalmiljøet. Selvom dette ofte er nævnt som et delmål, synes det at være udtryk for et stigende fokus på betydningen af psykosociale ressourcer og sociale relationer for sundhed sammenlignet med tidligere [2,3]. Der er få indsatser målrettet særligt udsatte grupper, som for eksempel sexarbejdere eller handicappede. Indsatser målrettet unge, mænd og ældre er desuden få. Ældre er en gruppe, der vil vokse i de kommende år, hvilket lægger op til en ny, professionel udfordring på dette felt. Der synes at være fremskridt i samarbejdet og netværksdannelsen mellem kommunerne sammenlignet med før strukturreformen fx i form af Vestegnssamarbejdet, nogle gange foranlediget af større projekter støttet af satspuljemidler. Der er stadig kun få indsatser, der er evaluerede, selvom flere kommuner udfærdiger forskellige former form for erfaringsrapporter. Ud af de 156 registrerede indsatser er de 44 enten evalueret, planlagt evalueret eller beskrevet i en intern erfaringsrapport. Af disse 44 indsatser er mange en del af en større projektpulje og evalueret samlet af konsulentfirmaer. Oftest er der kun afsat midler til evalueringer, når projekterne er finansieret af eksterne fonde og satspuljemidler. Det peger på udfordringer i forhold til økonomisk prioritering af udviklings- og evalueringsfasen. Generelt tegner der sig et billede af et felt, som stadig er sparsomt, hvad angår dokumentation af planlægnings- og implementeringsprocesser samt evalueringer, men som er i stor udvikling og rummer en bred vifte af erfaringer, der kan trækkes på. 14

15 5. Litteraturliste [1] Danmarks Statistik. Indvandrere og efterkommere, 2011 URL: [2] Kristiansen M & Nielsen AM. Kortlægning af aktiviteter om forebyggelse og sundhedsfremme tilrettelagt for etniske minoriteter i Danmark, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, 2006 URL: [3] Sundhedsstyrelsen. Kortlægning af kommunernes forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, 2008 URL: ForebygSundfr08_14maj08.pdf [4] Sundhedsstyrelsen. Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen, 2008 URL: [5] Holmberg T, Ahlmark N, Curtis T. State of the Art Report: Etniske minoriteters sundhed i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2009 URL: etniske_minoriteters_sundhed_i_ danmark pdf.pdf [6] Karkov M, Nielsen CB, Møller A. Forebyggelse og behandling af overvægt og fejleernæring blandt børn i Vollsmose: Evaluering af kostvejledningstilbud, Sundhedscenter Vollsmose, Odense Kommune, 2008 URL: Vollsmose/~/media/BMF/Sundhedsportal/Evalueringsrapport%20til%20pressen.ashx [7] Nielsen AS. Sundhed på dit sprog: Evalueringsrapport, Folkesundhed København, Københavns Kommune, 2006 URL: EtniskeMinoriteter/evalueringsrapportomprojektsundhedpaaditsprog2006.pdf.ashx [8] Hansen KH, Mygind A, Duus L. Evaluering af Sundhed på dit sprog, Folkesundhed København, Københavns Kommune 2008 URL: EtniskeMinoriteter/evalueringsrapportomprojektsundhedpaaditsprog2008.pdf.ashx 15

16 6. Appendiks 1 Oversigt over indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i de danske kommuner Kommune Kontakt Beskrivelse af indsatsen Temaer Albertslund Kristine Rødgaard Andersen kristine.rodgaard. albertslund.dk Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. Projektet er en del af Sundhed på dit sprog og Vestegnssamarbejdet, hvor seks vestegnskommuner har etableret et fælles korps af tosprogede sundhedsformidlere. Se projektbeskrivelse: Allerød Dorte Andersen Anni Kirk Assens Helle Andersen assens.dk Lene Puggaard Madsen Ballerup Lisbeth Jørgensen Karin Marguerite Larson 1. Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner på arabisk, serbo-kroatisk, farsi, albansk og tyrkisk. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. Projektet er en del af Sundhed på dit sprog. 2. Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. 3. Træning og aktivitet består af træning i varmtvandsbassin kun for kvinder. Underviseren er kvindelig, og der er ingen mænd på holdene; heller ikke på holdene før og efter træningen. 4. I KRAM-butikken blev lokalt-forankrede aktiviteter og vejledning vedr. kost, motion, rygning og alkohol tilbudt ( ). Indsatsen er i dag en del af sundhedsformidlerkorpset i samarbejde med sundhedskonsulenter fra SundhedsHuset. 5. Tidligt forebyggende hjemmebesøg med et bredt fokus på sundhed blev tilbudt ældre med anden etnisk baggrund end dansk i et projekt i samarbejde med KL. Der overvejes en fuld etablering af indsatsen på baggrund af erfaringer fra projektet (indsatsen er afsluttet). Billund Margit Stycke Bornholm Birgitte Jørgensen brk.dk Deltager som en ud af fem kommuner i projekt Mindspring målrettet nyankomne kvoteflygtninge- og asylsøgerforældre. Projektet har fokus på psykisk helbred, livskvalitet og netværksdannelse. En tidligere deltager i Mindspring uddannes til at facilitere gruppemøder om traumer, stress, opdragelse, regler i det danske system mv. Projektet gennemføres i samarbejde med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Se evaluering: flygtning.dk/fileadmin/uploads/pdf/saadan_hjaelper_vi_pdf/cuf_pdf/ Sluteveluering%20af%20MindSpring_1.pdf 16

17 Kommune Kontakt Beskrivelse af indsatsen Temaer Brøndby Dilek Pinar Atici Secilmis 1. Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. Projektet er en del af Sundhed på dit sprog og Vestegnssamarbejdet, hvor seks vestegnskommuner har etableret et fælles korps af tosprogede sundhedsformidlere. Se projektbeskrivelse: 2. Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. Brønderslev Anne Bonde dk Der tilbydes en mødregruppe for etniske minoriteter arrangeret af sundhedsplejen. Dragør Hanne Munch Deltager som en ud af fem kommuner i projekt Mindspring målrettet nyankomne kvoteflygtninge- og asylsøgerforældre. Projektet har fokus på psykisk helbred, livskvalitet og netværksdannelse. En tidligere deltager i Mindspring uddannes til at facilitere gruppemøder om traumer, stress, opdragelse, regler i det danske system mv. Projektet gennemføres i samarbejde med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Se evaluering: CUF_PDF/Sluteveluering%20af%20MindSpring_1.pdf Egedal Jacob Fog Nielsen egekom.dk Esbjerg Sanne Hansen esbjergkommune.dk 1. Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner på syv forskellige sprog. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. Der er foretaget en midtvejsevaluering på projektet. Se link: dinsundhedesbjerg.dk/borger/din%20sundhed/etniske%20minoriteter/ Sundhedsformidlere.aspx Ny evaluering vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside i løbet af Der er et netværk for kommuner, der har sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund i Jylland (Herning, Kolding, Esbjerg, Sønderborg). 2. Mosaikken er et multietnisk aktivitetshus for ældre, etniske minoritetsborgere. Her tilbydes danskundervisning, sociale aktiviteter samt. Det bliver fortrinsvist benyttet af somaliere, tyrkere, bosnier og vietnamesere. Borger/Din%20sundhed/Etniske%20minoriteter/Aktivitetshuset%20Mosaikken.aspx 3. Vægtstoprådgivning tilbydes borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Tilbuddet benyttes især af tyrkisktalende borgere. Forløbet strækker sig over 12 måneder og er bygget op omkring undervisning og gruppediskussion om emnerne: drikkevarer, fysisk aktivitet, søde sager, frugt og grønt, fedt (mængder, sult og overspisning), motivation og sundhed. 4. Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. Vægtstop Faaborg- Midtfyn Pia K. Jørgensen dk Deltog som en af syv kommuner i projektet TRIB ( ) med fokus på at hjælpe i beskæftigelse. Projektet indebar bl.a. adgang til psykolog, ergoterapeut, sprogundervisning og hjælp til praktikophold, ofte i samarbejde med sprog- eller jobcentre. Projektet er gennemført i samarbejde med UC2, Videnscenter for tosprogethed og interkulturalitet samt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Metodehæfte findes. Se evaluering: Slutevaluering%20af%20TRIB-projektet% pdf 17

18 Kommune Kontakt Beskrivelse af indsatsen Temaer Fanø Sundhedshuset Fanø Favrskov Pia Simonsen Deltog som en af tre kommuner i projekt Job og rehabilitering ( ), et gruppeorienteret rehabiliteringsforløb med et beskæftigelsesrettet sigte. Det inkluderede bl.a. praktikforløb. Projektet er gennemført i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Se evaluering: uploads/pdf/saadan_hjaelper_vi_pdf/cuf_pdf/evalueringsrapport%20 Job%20og%20Rehabilitering%20%20LG%20Insight% pdf Faxe Anne Rosell Holt Fredensborg Jette Nielsen Projekt Åbent børnehus tilbydes i Børnehusene Kokkedal en gang månedligt. Forældre inviteres til foredrag og debat om emner som opdragelse, sundhed, fritidstilbud, skolestart m.m. Projektet er en del af kommunens partnerskabsaftale med Integrationsministeriet. 2. En Sundhedscafé er etableret, og den tiltrækker mange småbørnsmødre med etnisk minoritetsbaggrund. De bruger cafeen i stedet for en mødregruppe. Fredericia Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk uddannes i sundhedsfaglige og andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. Frederiksberg Grith Mai Tønnesen 1. Projekt om seksuel sundhed tilbydes etniske minoritetsmænd, der har sex med mænd. Der tilbydes tests og individuel rådgivning vedrørende HIV og syfilis. Projektet køres i samarbejde med STOP AIDS. 2. saktiviteter direkte eller indirekte målrettet etniske minoritetsbørn og -unge: (i) Dans for piger, (ii) Løb for unge piger, (iii) Fodboldskole (hver efterårsferie) og (iiii) Basketball. 3. Madlavningskurser tilbydes borgere med etnisk minoritetsbaggrund. 4. Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. Seksuel sundhed Kost Frederikshavn Birgitte Kvist Sundhed til døren er et løbende projekt, der har til formål at hjælpe etniske minoriteter med indkøb og madlavning. Det er et hands on - projekt, hvor en medarbejder fra kommunen i samarbejde med en integrationsmedarbejder besøger etniske minoriteter, der har behov for det, op til ti gange. Kost Frederikssund Birte Grothe Furesø Hanne Lindhardt Graviditetsbesøg tilbydes alle nydanske familier med henblik på opsporing af familier, som har behov for en særlig indsats. Dette kan indebære hyppige besøg af sundhedsplejerske, tilbud om familierådgiver og mødregruppeundervisning. Gentofte Pleje og Sundhed gentofte.dk Hjemmebesøg tilbydes etniske minoritetsforældre med børn fra 0-6 år. Der tilbydes også informationsmøder i daginstitutioner og udføres tværfagligt samarbejde omkring etniske minoritetsbørn og deres familier. Gladsaxe Kirsten Wedel 1. Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner på dansk, urdu, punjabi, tyrkisk, kurdisk, arabisk og somali. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. 2. Bevægelsesformidlere er uddannede med viden om og redskaber til, at støtte etniske minoritets borgere til at komme i gang med motion og bevægelse. Målgruppen er kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. 18

19 Kommune Kontakt Beskrivelse af indsatsen Temaer Gladsaxe 3. Sundhedsbutik i boligområdet Værebro Park, hvor der ugentligt tilbydes råd og vejledning fra hhv. en sundt liv-vejleder, en diabetes-konsulent, en sundhedsplejerske, en motionsvejleder og sundhedsformidlere. Majoriteten af brugerne har etnisk minoritetsbaggrund. Glostrup Mette Nielsen 1. Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. Projektet er en del af Sundhed på dit sprog og Vestegnssamarbejdet, hvor seks vestegnskommuner har etableret et fælles korps af tosprogede sundhedsformidlere. Se projektlink: 2. Sund skolestart ( ) havde til formål at opspore og forebygge overvægt hos indskolingsbørn. En del af projektet havde fokus på børn fra familier med anden etnisk baggrund end dansk, hvor der blev tilknyttet sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund. Projektet fortsætter med særligt fokus på etniske minoriteter. Se projektbeskrivelse: Sund%20skolestart.aspx Vægtstop Greve Kira Gilling Hansen Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner på 10 forskellige sprog. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. Projektet er en del af Sundhed på dit sprog. Der er etableret en ledsageordning, hvor ældre tilbydes at blive ledsaget af sundhedsformidlere til motion. 2. Lighed i sundhed er et afsluttet projekt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Her havde man bl.a. fokus på etniske minoriteter i Greve Nord. Der blev tilbudt undervisning i bl.a. cykling og svømning. Projektet er evalueret af Sundhedsstyrelsen: Lighed_sundhed/Lighed_i_Sundhed.pdf 3. Projektet Netmeq er målrettet etniske minoritetskvinder og har til formål at styrke netværksdannelsen mellem kvinderne, hjælpe dem ud i samfundet samt at give dem støtte til motion og sociale aktiviteter. Aktiviteter som svømning, gymnastik og zumba er fortsat efter projektets ophør. Kvinde-/ældrecafé, hvor der afholdes dialogmøder om sundhed og dyrkes moderat motion, er ligeledes fortsat og videreudviklet. Intern evaluering findes. 4. Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. 5. Mødregruppe for mødre med etnisk minoritetsbaggrund arrangeres af sundhedsplejen, når der er behov. 6. Diabetes og hjertecafeer afholdes 4 gange årligt for etniske minoritetsborgere i samarbejde med Diabetes- og Hjerteforeningen. Der udleveres diabetes- og hjertevenlige opskrifter, tilbydes gratis motion, og der måles blodtryk og blodsukker. 7. Der tilbydes rygestopkurser af sundhedsformidlerne, der er uddannede rygestoprådgivere i regi af Kræftens Bekæmpelse. 8. Projekt Multiminen ( ) blev tilbudt 6-8årige børn med overvægt. Der var en særlig indsats for at få børn med etnisk minoritetsbaggrund med; bl.a. blev der tilkoblet sundhedsformidler og oprettet specialhold i nærområdet. Støttet af Sundhedsstyrelsen og eksternt evalueret. 9. Der samarbejdes med Greve Nord Projektet, der har base i flere boligområder i Greve med en høj population af borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Her findes bl.a. Job- og Sundhedsbutikken, hvor der afholdes dialogmøder, caféarrangementer og gives vejledning om at leve sundere og mere aktivt. Der formidles generel viden om sundhed, der afholdes rygestopkurser og der gives tilbud om motion og kostvejledning. Type 2 diabetes/ kronisk sygdom Kost Rygestop Vægtstop 19

20 Kommune Kontakt Beskrivelse af indsatsen Temaer Gribskov Hanne Toke Multietniske mødregrupper organiseres gennem sundhedsplejen og frivilligcentret for mødre med børn op til tre år. Formålet er at danne netværk på tværs af kulturer og at drøfte både mødrenes og børnenes sundhed i forhold til kost, motorik, tænder, udvikling, sociale forhold og støttemuligheder, kulturelle forhold samt kvindekroppen efter fødslen. Der er en sundhedsplejerske og to frivillige kvinder ved møderne, og gruppemøderne foregår i Frivilligcenter Helsinge. Projektet evalueres i løbet af Guldborgsund Else Mortensen dk Projekt Restart Lindholm har fokus på udvikling af boligområdet Lindholmen, der har en høj repræsentation af etniske minoriteter. Der tilbydes motionskurser og madlavningsarrangementer samt sundhedstjek og andre sundhedsaktiviteter. Der er tilbud til både børn, kvinder og mænd. Kost Haderslev Birgit S. Rewitz Rasmussen 1. Projektet Idræt, sundhed og foreningskultur har sårbare grupper, herunder etniske minoriteter som målgruppe. Formålet er at få børn og unge engageret i foreningslivet med henblik på fysisk aktivitet og sociale fællesskaber. Det finansieres af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler. Se evaluering: Social%20ulighed%20i%20sundhed/Pulje%20udsatte%20og%20saarbare/ Statusrapporter/Status_%20Haderslev.ashx 2. Familierettet rehabilitering er en helhedsorienteret indsats for flygtninge, deres familier og netværk. Projektet søger at optimere ressourcer og mestringsstrategier, der kan stabilisere hverdagslivet. Statusrapport og projektbeskrivelse: Halsnæs Christina H. Schneekloth Hedensted Karin Iversen hedensted.dk Helsingør Lone Just 1. Kostkursus er etableret for borgere med Roma baggrund. 2. I Projekt SUNDHED i almene boligområder fokuseres der på at skabe sundhedsfremme i Vapnagård og Nøjsomhed ud fra KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og ) og socialpsykologiske faktorer som tryghed, trivsel og socialt netværk. Der tilbydes bl.a. (i) cykelkurser for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, (ii) sundhedsambassadørordning med uddannede ambassadører med etnisk minoritetsbaggrund, der arbejder frivilligt og (iii) mad og motionskurser for etniske minoriteter i de to almene boligområder. Se evaluering: https://helsingorkommune.dk/ Nyheder/Pressemeddelelser/~/media/nyheder/pdf-filer/Nyheder/Evaluering%20SUNDHED.ashx 3. En forening for piger/kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er dannet, så de herigennem kan få mulighed for at svømme i Helsingør Svømmehal i overensstemmelse med deres ønsker og kulturelle normer (fx ift. svømmedragt, omklædning, brusebad). 4. Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. Kost Herlev Lisbeth Naver Herning Rikke Gormsen 1. Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner på ti forskellige sprog. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. Projektet er ikke evalueret, men der findes en erfaringsrapport: dk/~/media/dokumenter/borger/sundhed/patientuddannelse/rapport%20 om%20etniske%20sundhedsformidlere/rapport%20etniske%20sundhedsformidlere%20%20%20herning%20%20%20jan% ashx Der er et netværk for kommuner, der har sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund i Jylland (Herning, Kolding, Esbjerg, Sønderborg). 20

21 Kommune Kontakt Beskrivelse af indsatsen Temaer 2. Er med i projektet Interkulturel Sundhedsfremme og Rehabilitering, som Region Midtjylland er tovholder på. Projektet anvender narrativ fortællemetode terapeutisk og som middel til at skabe et interkulturelt uddannelsestilbud med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Projektet sigter mod at øge motivation og handlekompetencer til deltagelse og egenomsorg. Projektperioden er 3 år fra Se projektlink: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/midtjylland/nyheder/meddelelser-fra-naere-sundhedstilbud/tilbud-etniske-minoritetsborgere/ 3. Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. 4. Deltog som en af syv kommuner i projektet TRIB ( ) med fokus på at hjælpe i beskæftigelse. Projektet indebar bl.a. adgang til psykolog, ergoterapeut, sprogundervisning og hjælp til praktikophold, ofte i samarbejde med sprog- eller jobcentre. Projektet er gennemført i samarbejde med UC2, Videnscenter for tosprogethed og interkulturalitet samt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Metodehæfte findes. Se evaluering: Slutevaluering%20af%20TRIB-projektet% pdf 5. Familierettet rehabilitering er en helhedsorienteret indsats for flygtninge, deres familier og netværk. Projektet søger at optimere ressourcer og mestringsstrategier, der kan stabilisere hverdagslivet. Statusrapport og projektbeskrivelse: Koordineret forløbsindsats Hillerød Perle MacDonald 1. Kvindesvømning for etniske minoritetskvinder tilbydes en gang om ugen. Svømmehallen lukkes for mænd, og tilbuddet benyttes både til at lære at svømme og til motion for overvægtige. Projektet støttes af afdelingen for Kultur og Udvikling. 2. Projektet Mama Mia har via sundhedsplejen dannet mødregrupper for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. 3. Et halvt års psykologisk behandlingstilbud (gruppe og individuelt) tilbydes flygtninge. Tilbuddet er i samarbejde med Jobcentret (med støtte fra TrygFonden). Hjørring Mette Jakobsen hjoerring.dk Sundt samspil i Hjørring Vestby er en del af satspuljeprojektet: Forebyggelse i nærmiljøet. En af målgrupperne er indvandrere og efterkommere. Der tilbydes indsatser inden for rygestop, fysisk aktivitet og kost til denne målgruppe. Rygestop Kost Holbæk Gitte Harbo Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk uddannes i sundhedsfaglige og andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. Holstebro Holstebro Sundhedscenter holstebro.dk 1. Er med i projektet Interkulturel Sundhedsfremme og Rehabilitering, som Region Midtjylland er tovholder på. Projektet anvender narrativ fortællemetode terapeutisk og som middel til at skabe et interkulturelt uddannelsestilbud med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Projektet sigter mod at øge motivation og handlekompetencer til deltagelse og egenomsorg. Projektperioden er 3 år fra Se projektlink: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/midtjylland/nyheder/meddelelser-fra-naere-sundhedstilbud/tilbud-etniske-minoritetsborgere/ 2. Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. 3. Deltog som en af syv kommuner i projektet TRIB ( ) med fokus på at hjælpe i beskæftigelse. Projektet indebar bl.a. adgang til psykolog, ergoterapeut, sprogundervisning og hjælp til praktikophold, ofte i samarbejde med sprog- eller jobcentre. Koordineret forløbsindsats 21

22 Kommune Kontakt Beskrivelse af indsatsen Temaer Holstebro Projektet er gennemført i samarbejde med UC2, Videnscenter for tosprogethed og interkulturalitet samt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Metodehæfte findes. Se evaluering: Slutevaluering%20af%20TRIB-projektet% pdf 4. Familierettet rehabilitering er en helhedsorienteret indsats for flygtninge, deres familier og netværk. Projektet søger at optimere ressourcer og mestringsstrategier, der kan stabilisere hverdagslivet. Statusrapport og projektbeskrivelse: Horsens Karen Lind-Frandsen Barbara Staniul Pedersen Er med i projektet Interkulturel Sundhedsfremme og Rehabilitering, som Region Midtjylland er tovholder på. Projektet anvender narrativ fortællemetode terapeutisk og som middel til at skabe et interkulturelt uddannelsestilbud med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Projektet sigter mod at øge motivation og handlekompetencer til deltagelse og egenomsorg. Projektperioden er 3 år fra Se projektlink: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/midtjylland/nyheder/meddelelser-fra-naere-sundhedstilbud/tilbud-etniske-minoritetsborgere/ 2. Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. Koordineret forløbsindsats Hvidovre Hvidovre Sundhedscenter hvidovre.dk Nanette Borges / Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. Projektet er en del af Sundhed på dit sprog og Vestegnssamarbejdet, hvor seks vestegnskommuner har etableret et fælles korps af tosprogede sundhedsformidlere. Se projektlink: files/0/650.pdf Høje Taastrup Maria Habroe 1. Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. Projektet er en del af Sundhed på dit sprog og Vestegnssamarbejdet, hvor seks vestegnskommuner har etableret et fælles korps af tosprogede sundhedsformidlere. Se projektlink: files/0/650.pdf 2. Projektet Sundhed i nærmiljøet er forankret i et socialt belastet boligområde og har fokus på etniske minoriteter. Projektet har fokus på KRAM-faktorer, trivsel og empowerment. Det finansieres af satspuljemidler. 3. Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. Hørsholm Lene Lykke Kjærgaard horsholm.dk 22

Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner

Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner Nanna Bjerg Eskildsen Dan Biswas Nanna Ahlmark Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner En kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser Indsatser målrettet etniske

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere