Præsentation af klinisk uddannelsessted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af klinisk uddannelsessted"

Transkript

1 Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder Ulla Nordtorp (central kontakt til VIA) Teamleder Susanne Henriksen (Nord) Teamleder Ellen Fredsgaard (Centrum) Teamleder Lone Grønnebæk (Sydvest) Dorthe Taudal Jensen (Øst) Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning 1. Ansatte (antal/timer) 1 leder, 57 sundhedsplejersker (49/50 FN); heraf 4 teamledere med hver 13 timer til ledelse. Teamlederen er også uddannelsesansvarlig for sundhedsplejerskestuderende. 1 Faglig Konsulent / Stedfortræder for leder. 1 børn og unge-læge (som varetager opgaver ud fra samme BEK som sundhedsplejerskerne, men som er ansat i anden forvaltning: Forvaltning for sundhed og kultur) 2 sekretærer (1½FN) 2. Den kommunale sundhedsordnings organisering Sundhedsområdet for børn og unge er organiseret under Center for Børn, Unge og Familier (CBUF), der er en del af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. I CBUF hører forskellige opgavefællesskaber, foruden sundhedsområdet for børn & unge, bl.a. Dag- og døgnbehandlingstilbud for børn og familier, Familieplejen, en Opvækstinstitution og andre specialinstitutioner, som f.eks. Børnerådgivningen samt et stort sekretariat. Der er fælles faglig ledelse af den samlede kommunale sundhedstjeneste, som bærer navnet: Sundhedsområdet for børn og unge. Teamledere og Sundhedskonsulent indgår i ledergruppen sammen med lederen af Sundhedsområdet for børn & unge. Sundhedsplejerskerne er lokalt forankret i 4 geografiske områder med en teamleder, som nærmeste leder. Alle sundhedsplejersker er specialiseret som enten småbørnseller skolesundhedsplejerske. Sundhedsområdet for børn og unge har eget LMU, CBUF har et

2 OMU, som leder indgår i. Der er 4 lokale arbejdsmiljøgrupper med arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og teamlederen som lokal arbejdsmiljøgruppe (AMG); samt en TR i hvert område. 3. Sundhedsplejens tilbud til gravide, børn, unge og deres forældre med almene behov I småbørnssundhedsplejen arbejdes efter et fleksibelt tilbud med følgende ramme: 5 besøg/konsultationer til henh. førsteog flergangsfødende; samt konsultationer og besøg efter behov ud fra en handleplan. - For en 4 års periode er bevilget et barselstilbud til ambulante fødende og som tilrettelægges ud fra en spørgeguide. Endvidere: Graviditetsbesøg efter henvisning / behov & Åbent hus i visse lokalmiljøer. Daglig telefontid kl Desuden er der i 2014 igangsat forældreuddannelse til alle 1. gangs forældre. I skolesundhedsplejen arbejdes ud fra følgende ramme: indskolings-undersøgelse og deltagelse i forældremøde i bhkl. Herefter tilbydes sundhedssamtaler, screening og/eller sundheds-pædagogiske aktiviteter i 1. kl., 3. kl., 5. kl. 7. kl. og evt. 9 kl. Tilbuddet vurderes og justeres årligt, herunder afprøvning af nye metoder og åben konsultation på forskellige måder. Det samlede tilbud er sidst evalueret media Sundhedsplejersken indgår som fast medlem af skolens Trivselsforum. Fra skoleåret 2013/14 er fokus på sundhedsog seksualundervisningen i samarbejdet med skoleforvaltningen. Der overvejes et gruppetilbud til udvalgte grupper. Børn og unge-læge og sundhedsplejersker tilbyder udskoling i 9. kl.: En individuel undersøgelse/ samtale & visse screeninger. Sundhedsplejersker, læge og/eller leder deltager ved flere tværfaglige og tværsektorielle møder. 4. Sundhedsplejens tilbud til gravide, børn, unge og deres forældre med særlige behov Alle sundhedsplejersker arbejder efter en fleksibel ramme, der har til formål at tilgodese familier, børn og unge med særlige sundhedsmæssige behov. Herved frigives tid til ekstra indsats af både småbørns- og skolesundhedsplejersken; og der arbejdes med hurtig opsporing af mistrivsel, helbreds- eller udviklingsproblemer, som medfører ekstra indsats og/eller henvisning til andre. På småbørnsområdet samarbejdes med 4 tværfaglige teams, der kan yde forskellig form for støtte, der ikke involverer sociale myndigheder, men udgør en tidlig indsats til familien. Der er tilbud om rygestop til gravide. Der er pr igangsat et 4 årigt projekt vedr. udsatte gravide, som jordemor og sundhedsplejerske samarbejder om. Mulighed for henvisning til mange former for frivillige tilbud.

3 Som beskrevet er skolesundhedsplejersken fast medlem af skolens trivselsforum, der er tværfagligt sammensat. Her behandles aktuelle problemstillinger hos skoleelever, og der aftales konkrete handlinger evt. med deltagelse af forældre. Der kan henvises til rygestop for de ældste elever. Der kan henvises til Vanebryderne (tilbud til overvægtige elever) og tæt samarbejde med Julemærkehjem. Mulighed for henvisning til Børnerådgivning, frivillige tilbud (Head Space, Mødrehjælp, Bydelsmødre mm) Børn og unge-lægen kan rådgive sundhedsplejerskerne og kan se enkelte behovsbørn. Projekt med udvidet sundhedsundervisning, samtalegrupper og forældreinddragelse for særlige sårbare grupper af skoleelever er netop afsluttet og evalueret. 5. Konsulentfunktionen i kommunen Konsulent for dagpleje og daginstitution i sundhedsspørgsmål varetages i Aalborg kommune af de 4 tværfaglige teams. Hertil kan sundhedsplejersken i teamet trække på børn og ungelægen samt faglig konsulent i sundhedsfaglige spørgsmål. I skoleområdet viser skolesundhedsplejersken ved opslag og/eller på skolens skoleintra, hvornår hun er tilgængelig / har åben konsultation. 6. Andre tilbud I kommunens centrale Sundhedscenter er forskellige tilbud om rygestopkurser til unge, som sundhedsplejersker ansættes til at forestå. Her er også tværfaglige tilbud (Vanebryderne) til overvægtige børn og deres familier (børn fra 3-15 år), kostvejleder og andre sundhedstilbud. Sundhedsplejersken henviser ofte til disse tilbud. De tværfaglige team har et gruppetilbud til kvinder med efterfødselsreaktion / depression. Familiegrupperne består af socialrådgiver/myndighedsperson, hjemme-hos pædagoger og psykologer. I FCBUF er forskellige rådgivnings- og behandlingstilbud til børn og unge og til børnefamilier, der har brug for støtte til forældrerollen. Tilbud som kun Familiegruppen kan visitere til. Der er i stigende grad fokus på forskellige frivillige tilbud (f.eks. Bydelsmødre og de førnævnte tilbud), som sundhedsplejersken skal kende og henvise til. I alle lokalområder foregår boligsocialt arbejde som den lokale

4 sundhedsplejerske indgår i, f.eks. ved at afholde Åbent Hus her og i samarbejde med andre. Der arbejdes på at beskrive en tilbudsvifte bestående af Sundhedspleje som Foranstaltning ; en ydelse som Familiegruppen kan tilkøbe. Uddannelses- og læringsmuligheder 1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne Specialisering i småbørns- og skolesundhedsplejen har betydet en stadig stigende kompetenceudvikling hos alle. Der er flere, der indgår i forskellige interessegrupper. Den faglige konsulent har specifikke kompetencer med projektledelse, udvikling af Sundhedsjournalen, faglig sparring og kvalificering i udarbejdelse af underretninger til de sociale myndigheder. Børn og unge-lægen har udviklet et unikt koncept i udskolingen: Sundhedseksperimentariet ; som dog pt. ikke anvendes. 2. Interne og eksterne samarbejdsparter af betydning for uddannelses- og læringsmuligheder Sundhedscenter med Vanebryderne (sundhedsplejersker, diætister, fysioterapeuter, idrætskyndig mm). Børnefysio- og ergoterapeuter; Tværfagligt team; PPR; Skolerne; Børnerådgivningen; Familiegrupperne; Center for Voksne; Praktiserende læger; Tandplejen. Regionen: Jordemorcenter, barselsgang, patienthotel og diverse børneafdelinger. Der arbejdes med sundhedspædagogiske metoder i Åbent hus og i Skolesundhedsplejens tilbud på forskelligt alderstrin. Der arbejdes ud fra forskellige evaluerings- og læringsmodeller 3. Undervisnings-, vejlednings- og supervisionstilbud til de ansatte I den kommunale sundhedsordning Faste teammøder hver 3 uge ud fra faglig responsmodel. Faste arbejdsmøder i eget team (skole/småbørn). Temadage for hele / dele af sundhedsområdet. Tværfaglig sparring / udredningsmøder. 4. Aktuelle projekter i kommunen Vi har i samarbejdet med Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig udvikling (nu SUN) afsluttet 2 forskellige projekter rettet mod forebyggelse af og indsats i forhold til overvægt

5 hos gravide og hos småbørn. Der er arbejdet ud fra små skridt koncept. Projekterne er evalueret og har resulteret i et blivende tilbud: Vanebryderne. Projektet med undervisning, samtalegrupper og forældreinddragelse for særlige sårbare grupper af skoleelever er afsluttet og evalueret (se pkt. 4 og evt. rapport). Resultaterne er drøftet med Skoleforvaltningen med henblik på et fælles initiativ til at kvalificere Sundheds- og seksualundervisningen og et gruppetilbud for udsatte grupper. Projekt vedr. udsatte gravide 4 årigt er igangsat Forældreuddannelse ud fra konceptet: Forældreiværksætterne er igangsat i 2014 og evalueres løbende. Forhold af betydning for ansættelse som sundhedsplejerskestuderende i kommunen (eks: ansøgere med bopæl i kommunen, transport (bil/cykel)) Sundhedsplejerskerne arbejder som selvtilrettelæggende efter gældende regler. Den studerende tilknyttes et af de 4 sundhedsplejeområder, som varierer i størrelse og geografisk udbredelse. Det betyder, at det forventes, at man både kan transportere sig på cykel, bus og/eller i bil på egen hånd for at udføre sundhedsplejens kerneydelser. Der vil være cykel og firmabil til rådighed i et vist omfang, eller man kan anvende eget transportmiddel. Dette aftales ved ansættelsen. Der kan blive tale om arbejde mellem kl. 8 og kl. 19, hvor sædvanlig arbejdstid ligger mellem 8 og 16, og deltagelse i forældrekurser gennemføres mellem kl. 17 og 19.

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Tlf. 7257 7667 e-mail: dia@jammerbugt.dk

Læs mere

Indhold Baggrund for kortlægning... 3 Indirekte indsatser: Mødefora og samarbejde... 4 Direkte indsatser overfor børn, unge og familier...

Indhold Baggrund for kortlægning... 3 Indirekte indsatser: Mødefora og samarbejde... 4 Direkte indsatser overfor børn, unge og familier... 1 Indhold Baggrund for kortlægning... 3 Læsevejledning til kortlægning... 3 Indirekte indsatser: Mødefora og samarbejde... 4 Gennemgående indsatser 0-18 år... 4 Indsatser 0-5 år... 4 Indsatser 6-18/25

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Sundhedspleje Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Oversigt over Sundhedsplejens

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 13. oktober 2014 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet sendes til fobs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 7 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Børne og Ungdomstandpleje Sundhedsloven

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Retningslinier

Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Retningslinier Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Retningslinier 1995 I forbindelse med Folketingets vedtagelse af Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge i juni 1995, nedsatte Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

2 Sårbare gravide. Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier. 1. Målgruppe. 1 Indledning

2 Sårbare gravide. Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier. 1. Målgruppe. 1 Indledning Dato: 27. januar 2009 Sagsnummer: Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier 1 Indledning Kvalitet og Udvikling Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57 87 52 57 boe@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014-2015. Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP

PERSPEKTIVPLAN 2014-2015. Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP PERSPEKTIVPLAN 2014-2015 Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP Giv børnene ret til at lege og lære, at drømme og forme, leve og være. Kun der, hvor børn kan føle sig trygge, gror det,

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2)

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet

Læs mere