Udarbejdet af Sisse L. Kousgaard Projektet er finansieret af Social og Integrationsministeriet. Evalueringsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Sisse L. Kousgaard Projektet er finansieret af Social og Integrationsministeriet. Evalueringsrapport"

Transkript

1 Udarbejdet af Sisse L. Kousgaard Projektet er finansieret af Social og Integrationsministeriet Idræt også for sindslidende 1

2 ISBN Idræt også for sindslidende Sisse L. Kousgaard, Cand. Scient. idræt, har i perioden oktober december 2011 udarbejdet evalueringsrapporten, arbejdet med dataindsamling og analyse fra de kvantitative undersøgelser, skrevet alle afsnit, udført den kvalitative undersøgelse og samlet bilagsmateriale. Ansatte i har på forskellig vis assisteret med dataindsamling og tilgængelighed af anden informationsmateriale. Særlig tak til sekretær Jimmy Lauridsen, Lasse R. Andersen og Lisbeth Crafack. ISBN: Copyright 2012 Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE KORT RESUMÉ s.4 UDDYBENDE RESUMÉ s.6 FORORD s.10 PROJEKTBESKRIVELSE: IDRÆT OGSÅ FOR SINDSLIDENDE s.11 EVALUERINGSRAPPORTENS METODER s.14 PROJEKTETS RESULTATER s.17 Deltagerniveau s.17 Idræts og motionsaktiviteter s.30 Kursus og uddannelsesvirksomhed s.36 Netværk og samarbejde s.41 Idrætspolitisk arbejde og aftaler s.45 Holdninger og opfattelse s.51 KONKLUSION PÅ PROJEKT IDRÆT OGSÅ FOR SINDSLIDENDE s.53 DAI s fremtidige udfordringer s.57 TABELLER OG SKEMAER s.60 REFERENCER s.61 ANDEN LITTERATUR s.61 INTERNETADRESSER s.61 BILAGSOVERSIGT s.62 3

4 KORT RESUMÉ Projektbeskrivelse (DAI) har siden 1996 arbejdet med idræt for sindslidende (IFS). Der har i tidens løb vist sig et behov for en større indsats såfremt, at sindslidende skal have mulighed for at dyrke idræt indenfor de rammer, der er nødvendige for målgruppen. Projekt Idræt også for sindslidende har givet DAI mulighed for at udvikle en langsigtet strategi om udbredelse og forankring af idræt for sindslidende med to idrætskonsulenter. Formål At styrke og eksponere idrætstilbud til sindslidende nationalt At sikre høj faglighed og systematisk forankring af idrætstilbuddene At sikre tværidrætsfaglig, praktisk og sociale netværk ml. instruktører, ansatte og brugere At styrke sundhedstilstand og livskvalitet hos sindslidende og personale At udvikle sundere arbejdspladser og institutionsmiljøer gennem superviserede idrætsaktiviteter Målgruppe Sindslidende primært i aldersgruppen år, sekundært yngre sindslidende. Projektperiode Projektets største succesoplevelser At antal af idrætsforeninger er stigende, og antal af idrætsaktive sindslidende er stigende At et stort antal af personale og sindslidende er opkvalificeret til varetagelse af idrætsaktiviteter At kursus og uddannelsesvirksomheden udvikler varierede moduler indenfor traditionelle idrætter og tilpassede motionsaktiviteter for idrætssvage grupper At der er etableret landsdækkende og regionale netværk mellem frontmedarbejderne i IFS At IFS har påbegyndt samarbejde med aktører som andre specialforbund, lokale ordinære idrætsforeninger og frivillige interesseorganisationer Projektets største udfordringer At etablere brugbare samarbejdsaftaler og partnerskaber med kommunerne med det mål at få IFS som en del af kommunernes idrætspolitiske dagsorden At danne nye idrætsforeninger i kommuner, som har prioriteret idrætsaktiviteter i dagtimerne og har fokus på ordinære foreninger At få nye deltagere på kurser og uddannelse både personale og sindslidende At synliggøre og dokumentere IFS s samfundsmæssige virke overfor samarbejdspartnere på politisk, kommunalt og foreningsniveau At tilpasse IFS s opbygning og struktur i forhold til økonomisk stramme tider At IFS og arbejdet for udsatte grupper bliver mere synligt i Danmarks Idræts Forbund (DIF), og at IFS styrker samarbejdet med DIF og med DIF s specialforbund 4

5 Vigtigste læringspunkter IFS foreninger er vigtige for den gruppe af sindslidende, der har svært ved at benytte ordinære idrætsforeninger. Personalet oplever, at sindslidende opnår større livskvalitet, sociale kompetencer og øget involvering i foreningsarbejdet og andre initiativer. IFS foreninger kan på sigt være springbrættet til deltagelse i ordinære idrætsforeninger. Der bør være ansat fagligt kvalificeret personale, der på forskellig vis er involveret i Idræt for Sindslidende gennem opsøgende arbejde, følgeordninger, tryghed ved synlig og stabil deltagelse i idrætstilbuddene og støtte til foreningsarbejdet. Dette vil være nødvendigt langt ud i fremtiden. I en tid med stadig større økonomiske trange vilkår er det essentielt for IFS, at få partnerskaber med specialforbund og frivillige sociale organisationer og interesseorganisationer, både på lokalt og nationalt niveau. I en tid med stadig større økonomiske trange vilkår ses en øget efterspørgsel på dokumentation på idrættens virke for sindslidende samt en redegørelse for holdninger til særlig tilpassede idrætstilbud vs. deltagelse i ordinære idrætsforeninger. 5

6 UDDYBENDE RESUMÉ Projekt Idræt også for sindslidende er et udviklingsprojekt placeret i Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI). Projektet har givet DAI mulighed for at udvikle en langsigtet strategi om udbredelse og forankring af idræt for sindslidende (IFS). Projektets primære mål omhandler sikring af foreningsbaserede idrætstilbud til sindslidende, oprettelse af IFS foreninger, øget antal idrætsaktive sindslidende, sikring af høj faglighed og kvalitet i idrætstilbuddene samt øget samarbejde og netværk mellem frontmedarbejdere i idrætten og relevante aktører i kommunerne med særlig fokus på forankring af idrætstilbuddene. Målgruppen er sindslidende fortrinsvis i alderen år, og projektets samarbejdspartnere er hovedsaligt IFS foreninger samt medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien i kommunerne. Derudover har IFS øget samarbejdet med øvrige aktører som ildsjæle i den frivillige sektor, uddannelsesinstitutioner, enkelte specialforbund i DIF og sociale organisationer. IFS har styrket den ledelsesmæssige og politiske profil ved at udbygge den oprindelige styregruppe med en administrativ, en politisk og en operationel styregruppe. Projekt Idræt også for sindslidende er gennemført i i samarbejde med Danmarks Idræts forbund (DIF) og med økonomisk støtte fra Socialministeriets satspuljemidler. Projektets metoder bygger på information og uddannelse gennem en udviklet kursusvirksomhed for frontmedarbejdere og sindslidende samt afvikling af lokale eller landsdækkende idrætsarrangementer, der synliggør idræt for sindslidende og øger samarbejdet mellem forskellige aktører i den civile, den frivillige og den kommunale sektor. Undervejs i projektet har IFS konsulenter samlet dokumentation i form af medlemsregistreringer, deltagelsesregistreringer i stævner og temadage, foreningsbesøg og udviklet et evalueringssystem i forbindelse med kursus og uddannelsesvirksomhed. Der er ikke foretaget øvrige målemetoder eller midtvejsevalueringer i projektforløbet pga. projektets ressourcer og prioriteringer. I efteråret 2011 gennemføres projektets afsluttende evaluering med en evalueringsrapport. Evalueringsmetoderne består af en spørgeskemaundersøgelse blandt 39 idrætskoordinatorer og medarbejdere, gruppefokusinterview med projektets idrætskonsulenter og telefoninterviews med enkelte frontmedarbejdere samt gennemlæsning af en række af IFS s dokumentationsmateriale. Resuméet samler evalueringsrapportens væsentligste resultater og konklusioner. ens væsentligste resultater Der er i projektperioden dannet 14 nye idrætsforeninger, så der i 2011 er 39 foreninger, og der er skabt et grundlag for dannelse af seks nye idrætsforeninger medio Idrætsforeningerne fordeler sig jævnt landet over med flest foreninger pr. kommune i region Nordjylland og færrest foreninger pr. kommune i region Syddanmark. Den største udvikling i antal foreninger har dog vist sig at være i Syddanmark. Ultimo 2011 er der IFS foreninger i 38 ud af 98 kommuner, hvilket svarer til 39 % af kommunerne. Det er en fremgang på 14 nye samarbejdskommuner. IFS s medlemstal er i projektforløbet steget fra omkring til omkring foreningsmedlemmer. Der er kommet flere ældre (60+) medlemmer i foreningerne, hvilket kan 6

7 tyde på, at sindslidende forbliver tilknyttet foreningen. Til gengæld er antallet af unge medlemmer (18 24 år) faldet og udgør nu blot 6 % af samtlige medlemmer i idrætsforeningerne. Der er sket en udligning i idrætsdeltagelse blandt mænd og kvinder til 49 % kvinder og 51 % mænd. Udligningen er sket ud fra, at der er kommet en større andel af kvinder. Geografisk fordeler medlemmerne sig jævnt i regionsdelenes idrætsforeninger, men det ses, at den største fremgang af idrætsmedlemmer sker i Hovedstadsregionen med næsten 300 flere medlemmer og den mindste fremgang i det øvrige Sjælland. Trods landsdækkede medlemsfremgang sker der i et fald i antal idrætsaktive i tre områder (Sjælland, Syddanmark og Midtjylland). I disse områder er flere idrætsforeninger ramt af besparelser og nedskæringer i medarbejdertimer. en kan ikke påvise en direkte forbindelse mellem besparelser og nedgang, men enkelte frontmedarbejdere beretter, at nedskæringer i arbejdstimer har betydet, at sindslindende udebliver fra foreningerne, idet der mangler motivation, støtte, tryghed og regelmæssige træningstider og idrætsaktiviteter. IFS s ekstraordinære medlemmer udgør kommunale idrætsprojekter for sindslidende, bosteder, aktivitets og samværssteder og andre medlemmer, der ikke er organiseret som idrætsforeninger. Igennem projektperioden er der sket en mindre stigning i antallet af ekstraordinære medlemmer; før projektstart er der 66 ekstraordinære medlemmer og i 2011 er der 71 medlemmer. IFS s kursus og uddannelsesvirksomhed er i projektperioden udviklet og omfatter kursustilbud for idrætsinstruktører, medarbejdere og sindslidende. Kursusdelen indeholder grunduddannelse og specialiseringsmoduler og efteruddannelsestilbud for instruktører, idrætskoordinatorer og medarbejdere. I projektperioden er der årligt afviklet fire til fem forskellige kurser og uddannelser med en samlet kursistdeltagelse på 434 personer. En hel del kursister deltager flere gange og projektet har i alt uddannet 242 forskellige instruktører, sindslidende og medarbejdere i socialpsykiatrien. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 57 % af nuværende idrætskoordinatorer og medarbejdere har deltaget i IFS s uddannelser og heraf er 90 % tilfreds med udbyttet, 81 % oplever at udbyttet er brugbart i det daglige arbejde og 85 % ønsker fortsat at drage nytte af IFS s kursus og uddannelsesvirksomhed. Projektet har planlagt, gennemført eller bistået 80 større lokale og landsdækkende idrætsstævner og turneringer. Størst er Sund By Løbet i København og Idrætsfestival for Sindslidende i Vejle med lige under tilsammen deltagere hvert år. Dertil kommer yderligere 240 forskellige deltagere på IFS s friluftsuger og til ski og sportstemature til udlandet. Samlet set har projektet motiveret, uddannet og hjulpet omkring forskellige mennesker. Derudover kommer et stort antal sindslidende, frivillige og medarbejdere, der på anden vis har nydt godt af projektets virke. F.eks. modtager omkring 500 foreninger, projekter og individuelle medlemmer IFS s nyhedsbrev fire gange årligt. DAI og IFS har desuden påtaget sig at videreføre en fysisk aktivitetsuddannelse for medarbejdere i psykiatrien i Uddannelsen er etableret i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. I projekt Idræt for sindslidende er en del af indsatsen koncentreret om forankring af idrætstilbuddene i form af velfungerende idrætsforeninger og kommunale driftstilskud og budgetforlig. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 64 % af koordinatorerne peger på, at 7

8 manglende kommunal opbakning, forankring og indsigt i værdier og funktion med IFS foreninger er en barriere for foreningernes eksistens og udvikling. 61 % af koordinatorerne har oplevet besparelser på koordinator og øvrig personaletimer, som ifølge koordinatorerne forringer den faglige kvalitet og motivationsarbejdet med de sindslidende. Særligt tid og redskaber til motivationsarbejde og fastholdelse af nuværende medlemmer bekymrer frontmedarbejderne. Et vigtigt grundlag for IFS s fremtidige eksistens er at sikre netværk og samarbejde blandt frontmedarbejdere og aktører. Netværket er fundamentalt for motivationsarbejde og følgeordninger til idræt. Spørgeskemaundersøgelse og telefoninterviews viser, at omkring 90 % af frontmedarbejdere oplever et godt samarbejde og netværk lokalt i idrætsforeningerne og på arbejdspladsen. Til sammenligning oplever lige knapt 60 % et helt eller delvist godt netværk med øvrige idrætskoordinatorer i regionen, mens 31 % ikke har sådan et brugbart netværk. Der foreligger en del udviklingsarbejde for IFS, hvis målet er, at frontmedarbejderne skal dele erfaringer og samarbejde om de stadig færre ressourcer på området. ens konklusioner Det er evalueringsrapportens konklusion, at projektet har indfriet de kvantitative succeskriterier 1 for nye idrætsforeninger, medlemstal og motivering, uddannelse og deltagelse af medarbejdere, ledere og idrætsaktive. Dertil kommer, at IFS foreninger nu er relativt godt præsenteret i Danmark og IFS er i flere kommuner blevet en integreret del af tilbud for sindslidende. Men samtidig har projektet ikke formået at øge antallet af unge sindslidende idrætsaktive, ligesom der stadig er kommuner med mindre fremgang eller ingen involvering i idræt for sindslidende. Projektet har ligeledes indfriet de kvalitative succeskriterier med udvikling af en varieret kursus og uddannelsesvirksomhed med stor brugertilfredshed og relativ stor deltagelse. I evalueringsrapporten har det dog ikke været muligt at undersøge, hvorvidt idrætsfaglighed og kvalitet i idrætsforeninger og projekter heraf er styrket. DAI forventer dog, at der er en vis sammenhæng mellem uddannelse af et stigende antal frontmedarbejdere og sindslidende og fagligheden og kvaliteten i idrætstilbuddene. Endvidere er der etableret hensigtsmæssige netværk og samarbejde mellem frontmedarbejdere indbyrdes, ligesom der er igangsat nye initiativer og partnerskaber mellem den frivillige og den offentlige sektor, som på længere sigt kan støtte strukturen og det idrætspolitiske program for IFS i DAI og DIF. På den anden side en konkluderer, at projekt Idræt også for sindslidende i konstruktion med det fundamentale økonomiske samarbejde mellem kommunerne og den frivillige foreningsorganisering stadig er et sårbart system. Ildsjæle, tilknyttede koordinatorer og instruktører kan ikke give den kontinuitet og stabilitet over tid, som er en nødvendig forudsætning for sindslidendes idrætsdeltagelse. Selvom 82 % af IFS foreningerne har kommunale støtteressourcer i form af medarbejdertimer, er der stadig en del foreninger uden støtte og en del foreninger, der næsten ikke kan fungere med de få timer (under 10 ugentlige timer) der tilknyttes. 1 Succeskriterierne var dannelse af idrætsforeninger og indflydelse på personer. 8

9 Desuden byder samarbejdet mellem IFS og den øvrige frivillige idrætsverden på en del arbejde. Særligt i samarbejdet mellem lokale IFS foreninger og ordinære idrætsforeninger med henblik på øget inklusion for sindslidende og nedbrydning af fordomme, som samfundet måtte have om sindslidende og idrætsdeltagelse. en konkluderer, at selv efter mange års struktureret og oplysende arbejde er der stadig modstridende holdninger til idræt for sindslidende, som f.eks. berettigelse af foreninger vs. idræt som kommunale dagtilbud og berettigelse af IFS foreninger som særlig tilpassede tilbud vs. ordinære idrætsforeninger. Paradokset er, at trods fremgang i andel af idrætsdeltagere, idrætsforeninger samt større offentligt mediedækkede idrætsarrangementer lider IFS stadig under ikke være synlig nok til at få den nødvendige opbakning og støtte fra samarbejdspartnere, både inden for idrætten og i kommunerne. DAI s fremtidige udfordringer en ser en stor udfordring i IFS s organisering, der bygger på frivillige foreninger med brugerinddragelse og som samtidig er mere afhængig af lønnede idrætsmedarbejdere, projekt og fondsmidler og kommunal støtte og opmærksomhed. I en tid med stadig mere økonomisk trange vilkår for både idrætten og for kommunerne er det en udfordring for IFS at tilpasse organisering og struktur til disse vilkår. Evalueringsprojektet peger på en udviklingsmulighed, hvor IFS etablerer vejledende retningslinjer i samarbejdet med kommunerne med forskellige foreningsmodeller i forhold til f.eks. udbytte og udgifter for kommuner og for sindslidende. en peger desuden på en udfordring i de stigende krav og forventninger til dokumentation af sindslidendes udbytte af idræt i foreningsregi. Det kan være dokumentation af f.eks. fysisk sundhed, sociale kompetencer, livskvalitet, recovery og samfundsdeltagelse. Der foreligger ganske vist megen viden og erfaring, men ikke i en form, der gælder som dokumentation for indsatssen. En mere struktureret og koordinerende dokumentation kan med fordel synliggøre idrættens virke for sindslidende og kommunernes udbytte i partnerskaber med IFS. en ser det som en udfordring, at DAI, der er et stort specialforbund med hensyn til antal idrætsforeninger, ikke får den fornødne og reelle opmærksomhed. Udfordringen for DAI og IFS er at etablere et tættere samarbejde med DIF og specialforbund for at fremgå mere synlige i medier og i samfundet. Her er der tale om et dobbelt afhængighedsforhold; DIF kan skabe et positivt image gennem IFS s vigtige indsats for en befolkningsgruppe, der har særlig svært ved at benytte ordinære idrætsforeninger og motionere i almindelighed. IFS har til gengæld brug for at være mere synlig og stå stærkere i samarbejde med det offentlige system og med øvrige specialforbund. På lokalt plan er der meget vigtigt, at IFS sikrer et samarbejde mellem IFSforeninger, ordinære idrætsforeninger og frivillige for at sikre bedre vilkår for sindslidendes idrætsdeltagelse. en har dermed peget på resultater og udfordringer, der kan støtte DAI og IFS s næste fase af udvikling af idræt for sindslidende. 9

10 FORORD Idræt for Sindslidende under Vi har en bruger som i starten ikke selv kunne komme uden for en dør uden bostøtte. Vi mødtes første gang på psykiatrisk hospital. Brugeren startede hos os med hjælp fra en bostøtte til at følge brugeren. I dag deltager hun selv i bowling og badminton inden for IFS. Der ud over har hun meldt sig i Randers Bowlingklub og spiller på konkurrenceplan. (Idrætskoordinator, Midtjylland). Fysisk aktivitet, idræt og motion er i løbet af de sidste årtier i stigende grad blevet en del af sindslidendes hverdag bl.a. gennem behandlingssystemet, kommunale dagtilbud og foreningsidræt. Undersøgelser viser, at sindslidende har stor gavn af fysisk aktivitet som en del af behandlingen ved siden af medicinering og samtale, og de seneste år har adskillige idrætsprojekter observeret en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og øget livskvalitet og forbedrede sociale kompetencer hos sindslidende. Det sidste års tid har behandlingspsykiatrien haft et øget fokus på sindslidendes somatiske sygdomme forårsaget af usund livsstil og ønsker at dokumentere forebyggelse af livsstilssygdomme gennem fysisk aktivitet. Der er endvidere i det offentlige kommet retningslinjer for tværfagligt samarbejde mellem faggrupper og stigende interesse rettet mod frivillige organisationer med ønsket om at skabe sammenhæng mellem forskellige tilbud i behandling, socialpsykiatri og frivillig idræt for at øge mulighederne for idræt for alle. Der er et stort fokus på at øge sindslidendes muligheder for samfundsdeltagelse f.eks. gennem uddannelse, beskæftigelse og involvering i frivillige foreninger. (DAI) har siden 1996 i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund (DIF) styrket etablering og forankring af idrætsaktiviteter for borgere med sindslidelser gennem indsatsen Idræt for Sindslidende (IFS). Med IFS arbejder DAI for at sætte idrætten i højsædet og at give sindslidende fritidstilbud, hvor idrætten er i centrum og helt uden behandlingsmæssig dagsorden. DAI er det eneste specialforbund, der har en idrætspolitisk profil for sindslidende som en udsat målgruppe, og DAI arbejder strategisk og målrettet for at sikre sindslidende muligheden for at dyrke idræt i fællesskab med andre. DAI har siden 1996 udviklet metoder og sikret de bedst optimale rammer, der tilgodeser behov som sindslidende oftest har for at starte et aktivt idrætsliv. I DAI er man bevidst om idrættens virkning på fysisk sundhed og på konsekvenserne af usund livsstil, fysisk inaktivitet, dårlige kostvaner og overvægt. Konsekvenserne kan være forringet livskvalitet, isolering og social eksklusion i f.eks. idrætten. DAI s arbejde er dog hovedsaligt fokuseret på idrætsoplevelsen, på sociale færdigheder og på høj kvalitet i idrætsinstruktion og vejledning. Idrætskonsulenterne i DAI og lokale idrætsmedarbejdere og koordinatorer har en stor erfaring med, at deltagelse i IFS foreninger forbedrer medlemmernes sociale færdigheder og behov for medbestemmelse. Målet for DAI er på længere sigt at bidrage til sindslidendes deltagelse i det ordinære foreningsliv og i samfundet i øvrigt. Her ses fysisk sundhed som en behagelig sidegevinst og en motivationsfaktor for mange nye idrætsdeltagere. I 2007 ansøgte DAI i samarbejde med DIF tilskud gennem Socialministeriets satspuljemidler til at gennemføre projekt Idræt også for sindslidende. Projektet blev godkendt, og DAI fik projektmidler til perioden Det overordnede mål med projektet er at arbejde med udvikling og effektivisering af en langsigtet strategi om en idrætspolitisk profil for idræt for sindslidende. 10

11 PROJEKTBESKRIVELSE: IDRÆT OGSÅ FOR SINDSLIDENDE Projekt Idræt også for sindslidende er gennemført på fire år, hvor projektets indhold, metoder og indsatser er blevet tilpasset i forhold til udefrakommende forandringer, f.eks. ændringer i sammensætningen af målgruppe, kommunale sundhedspolitikker for socialpsykiatrien og heraf kommunale økonomiske budgetter og indsatsområder. Nedenstående er en gennemgang af projektets formål, indhold og succeskriterier. Formål med projekt Idræt også for sindslidende At styrke og eksponere idrætstilbud til sindslidende nationalt At sikre høj faglighed og kvalitet i og systematisk forankring og implementering af idrætstilbuddene (gennem uddannelse til ansatte og brugere) At sikre tværidrætsfaglig, praktisk og sociale netværk ml. instruktører, ansatte og brugere gennem lokal stævnevirksomhed At styrke sundhedstilstand og livskvalitet hos sindslidende og ansatte gennem strukturerede og superviserede idrætsaktiviteter At udvikle sundere arbejdspladser og institutionsmiljøer med idræt, bevægelse og sund kost gennem strukturerede og superviserede idrætsaktiviteter Projektets målgruppe Den primære målgruppe er sindslidende i aldersgruppen år, sekundært aldersgruppen år med tilknytning til socialpsykiatrien. Ca danskere lider af en psykisk lidelse, som er så behandlingskrævende, at de er i kontakt med behandlingspsykiatrien. Med en struktureret indsats nationalt og lokalt forventes det, at projektet vil få indflydelse på omkring sindslidende heraf mellem organiseret i idrætsforeninger for sindslidende. Projektets indhold og projektaktiviteter Projektet forløber over fire år (opstart i 2008 og slutevaluering i 2011). Med tilskudsmidler har DAI i projektforløbet ansat en ekstra idrætskonsulent således, at den landsdækkende indsats bliver fordelt på to konsulenter, der har ansvarsområder for hhv. Jylland og hhv. Hovedstaden, Sjælland og Fyn. Projektets specifikke indhold fordeler sig på: Udbygning af kursusvirksomhed og uddannelse for deltagere og medarbejdere i idræt for sindslidende Etablering af netværk regionalt og landsdækkende mellem deltagere og medarbejdere i idræt for sindslidende Gennemførelse af lokale og nationale idrætsdage Større idrætsarrangementer i udlandet (som træningsophold på Club La Santa, Lanzarote og skiture) Oplæg og temadage om fysisk aktivitet, idræt og sundhed for sindslindende Foreningsbesøg og konsulenthjælp til opstart af foreninger og idrætsaktiviteter Projektets succeskriterier Projektets oprindelige succeskriterier fordeler sig samlet set på seks områder fordelt på kvantitative og kvalitative mål: 11

12 1. Deltagerniveau Der skal ske en mærkbar forandring i den enkeltes sundhedstilstand og livskvalitet Der skal etableres flere idrætsforeninger, hvor sindslidende inddrages i bestyrelser og foreningsdemokratiet. Specifikt: Fem idrætsforeninger inden for det første år, herefter to til fire foreninger hvert år (dvs nye foreninger) Budskabet om fysisk aktivitet, motivation og inspiration til implementering skal nå ud til ansatte, ledere og lokale politikere og til sindslidende 2. Idræts og motionsaktiviteter Der skal være motionstilbud for sindslidende efter udskrivelse Der skal være differentierede tilbud for at tilgodese ressourcestærke og mindre ressourcestærke sindslidende Udvikling og etablering af idrætstilbud målrettet yngre sindslidende samt de sværest stillede sindslidende 3. Kursus og uddannelsesvirksomhed Der skal være et alsidigt kursusudbud til idrætsinstruktører Der skal være et dokumenteret øget deltagerantal på idrætsfaglige kurser Der skal afvikles lokale og nationale temadage om idrættens betydning for både den psykiske og somatiske problemstilling Der skal sikres og udbygges uddannelse og videreuddannelse af frivillige, instruktører, medarbejdere og sindslidende 4. Netværk og samarbejde Der skal sikres forankring og netværk lokalt mellem idrætskoordinatorerne i idrætsprojekter, idrætsforeninger og kommuner 5. Idrætspolitisk arbejde og aftaler Eksisterende foreninger skal sikres støtte til daglig drift, idrætsfaglig udvikling med flere tilbud samt en lokalkommunal sammenhæng ml socialpolitik, idrætstilbud for sindslidende og økonomi Der skal være nedskrevet synlige motionspolitikker i den lokale socialpolitiske dagsorden i socialpsykiatrien inkl. afsatte økonomiske midler 6. Holdninger og opfattelse Der er skal være en synlig sundhedsforandring i de psykiatriske institutionsmiljøer Projektets dokumentation, evaluering og metode I den oprindelige projektbeskrivelse anføres, at DAI ved projektstart vil udvikle redskaber til indsamling af data, som påviser en forandring i sindslidendes nuværende livsvaner og forandring i holdninger og prioriteringer hos ledelse og medarbejdere i socialpsykiatrien. Som dokumentation ønsker man at benytte medlemsregistreringer, tema og idrætsdage, kursus og uddannelsesdeltagere. Der er i projektforløbet ikke udviklet redskaber til dokumentation på f.eks.: Synlige og nedskrevne motionspolitikker i den lokale socialpolitiske dagsorden i socialpsykiatrien med dertilhørende afsatte økonomiske midler til forankring, vedligehold og udvikling eller til: Påvisning af forandrede miljøer i socialpsykiatrien med nye samværsformer og tilbud på ernæringsrigtig kost til 12

13 sindslidende og medarbejdere, som anført i projektbeskrivelsen. Man har ikke haft de fornødne ressourcer til udvikling og anvendelse af øvrige evalueringsredskaber. DAI har brugt ressourcer på at udvikle et evalueringssystem angående instruktørers og kursisters udbytte og tilfredshed af instruktør og koordinatoruddannelsen. I efteråret 2011 afvikles en slutevaluering af projekt Idræt også for sindslidende med én ekstern medarbejder. Evaluering foretages på tre måneder og fokus i evalueringsrapporten er en analyse og evaluering af projektets succeskriterier ang. medlemsprofil, dannelse af idrætsforeninger, projektaktiviteter som idrætsstævner, kursus og uddannelsesvirksomhed, DAI s netværk og samarbejde med forskellige aktører samt det idrætspolitiske samarbejde med kommuner, DIF og andre aktører. 13

14 EVALUERINGSRAPPORTENS METODER en bygger på gennemlæsning af en række dokumentationsmaterialer som IFS s nyhedsbreve, idrætspolitisk program og strategier og evaluering af kursus og uddannelsesvirksomhed. Desuden er der foretaget en del personlige samtaler ( live eller telefonisk) med centrale aktører (personer med ansvar og kompetence i forhold til projektets udbredelse). Spørgeskema I forbindelse med evalueringsrapporten er der blevet udviklet et mindre spørgeskema, som er tilsendt idrætskoordinatorer og idrætsmedarbejdere tilknyttet de ordinære 2 idrætsforeninger i IFS. Der er således udsendt spørgeskemaer til 39 IFS idrætsforeninger og besvaret af frontmedarbejdere. Spørgeskemaets anvendelse omfatter i første omgang besvarelse af medlemsdeltagelsen i de ordinære foreninger for året 2011, da den almindelige medlemsindberetning til DIF først afvikles i januar februar 2012 og efter evalueringsperioden. De statistiske data vedr. medlemmer i IFS for 2011 i denne evalueringsrapport vil derfor ikke nødvendigvis være gældende i forhold til den egentlige medlemsregistrering i DIF. De øvrige seks områder i spørgeskemaet omfatter forskellige temaer som er relevante i forbindelse med evalueringen og som kan relateres til succeskriterierne i projekt Idræt også for sindslidende. Emnerne omhandler medlemmers sundhed, netværk, brugerinddragelse og frivilligt arbejde, kursus og efteruddannelse. Derudover har idrætskoordinatorerne og idrætsmedarbejderne mulighed for at supplere med gode historier fra idrætsarbejdet og give kommentarer på udfordringer og barrierer i forhold til deres arbejde med idræt for sindslidende. Spørgeskemaet anvendes desuden til at udvælge idrætskoordinatorer og medarbejdere til et uddybende interview. Alle besvarelser skal tilkendegive, om de ønsker at deltage i et efterfølgende interview. Idrætskoordinatorerne og idrætsmedarbejderne fik en besvarelsesfrist på 19 dage. Denne korte tidsfrist blev sat pga. det korte evalueringsforløb på tre måneder. Ved svarfristens udløb var der indkommet syv spørgeskemaer. Herefter tog det yderligere fem uger med personlige telefonopkald at indhente de resterende spørgeskemaer. Samlet er der en svarprocent på 39 ud af 39 = 100 %. Svagheder ved målemetoden Spørgeskemaet er udsendt til en gruppe af personer, som arbejder i frontlinjen med idræt for sindslidende. Der er idrætskoordinatorer og idrætsmedarbejdere, der i én eller anden form er kommunal ansat til at støtte, lede og udvikle de lokale IFS foreninger. En stor andel af disse koordinatorer og medarbejdere har relativ få arbejdstimer tilknyttet deres idrætsarbejde, derfor har det været et tidsmæssigt problem at få besvaret generelt og få besvaret uddybende nok. 2 I DAI opdeler man medlemmer i ordinære medlemmer (idrætsforeninger, der er optaget i DIF) og ekstraordinære medlemmer, som udgør en stor gruppe af idrætsprojekter, samværs og aktivitetssteder, bosteder o. lign., der ikke er organiseret som idrætsforening. 14

15 Medarbejderne anses at være kompetente til at besvare spørgsmål om de gode historier og udfordringer og barriere i deres daglige arbejde, men samtidig er der en væsentlig risiko for, at besvarelserne bliver partiske. Dvs. at den samme medarbejder, der skal bevise sit arbejde og succes med idræt også selv besvarer spørgeskemaet og på den måde kan farve virkeligheden. Omvendt har besvarelserne vist sig at være ærlige og reelle i forhold til de udfordringer og barrierer der forekommer. Medlemsregistreringen i spørgeskemaet er ikke den endelige og officielle medlemsindberetning for idrætsåret 2011, hvorfor der kan komme afvigelser i evalueringsrapportens statistikker i forhold til DIF s medlemsregistreringer Dette er påpeget i analysen. Der forekommer forskellige besvarelsesmetoder af spørgeskemaet; nogle steder har foreningsbestyrelsen i fællesskab besvaret spørgeskemaet, andre steder er det én idrætsmedarbejders personlige vurdering og oplevelse, og enkelte steder er besvarelsen blevet foretaget af en anden medarbejder i kommunen, fordi den pågældende idrætsmedarbejder ikke længere er tilgængelig. Enkelte spørgsmål var enten besvaret ukorrekt eller helt udeladt. Disse er trukket ud af behandlingen. Pga. ressourcer til evalueringsrapporten var det ikke muligt at gennemføre spørgeskemaet gennem telefonisk interview med hver enkelt koordinator og medarbejder ligesom, det ikke har været muligt at udsende spørgeskemaer til idrætsudøverne og de sindslidende selv eller indhente observationer og bidrag personligt fra 39 idrætsforeninger for at reducere bias. Endelig har der været misvisende kontaktoplysninger på idrætsforeningerne og koordinatorer og medarbejdere, hvilket har forhalet besvarelsesperioden. Følgebrev og spørgeskemaet er vedlagt evalueringsrapporten som bilag 1 og bilag 2. De udfyldte spørgeskemaer er i s besiddelse. Kvalitative interview For at afdække de aspekter af projektet som en spørgeskemaundersøgelsen og øvrig data ikke har kunnet indfange særligt de sociale og holdningsmæssige aspekter er anvendelsen af kvalitative interview essentiel, for her kan aktører i frontlinjen bidrage med oplevelser, erfaringer og holdninger. Der er anvendt to typer af kvalitative interview (1): Et fokusgruppe interview med DAI s idrætskonsulenter inden for IFS. Formålet med gruppeinterviewet er at få en flydende dialog og dynamik mellem konsulenterne. Undertiden blev konsulenterne adspurgt hver for sig, så begge bidrog til besvarelse med deres overvejelser, faglighed og erfaring. Konsulenterne er to vigtige ressourcepersoner. Deres erfaringer og faglighed er uvurderlig i denne sammenhæng. Det er dem, der har overblikket over udvikling og daglige erfaringer med de barrierer og de fremtidige udfordringer på indsatsen i idræt for sindslindende. Fokusgruppeinterviewet er foretaget i oktober

16 Desuden er der foretaget telefoninterviews med udvalgte idrætskoordinatorer og idrætsmedarbejdere. Formålet med telefoninterviewene er at få beskrevet, hvordan frontmedarbejderne har oplevet projektet og få uddybet de erfaringer og overvejelser, de har gjort sig omkring deres arbejde med idræt for sindslidende. Interviewpersonerne er udvalgt i samråd med idrætskonsulenterne ud fra geografiske placeringer, foreningsorganisering og besvarelse af spørgeskema. Interviewpersoner har på forhånd tilkendegivet at ønske at blive telefoninterviewet. Telefoninterview er foretaget i december Behandling af fokusgruppeinterview og telefoninterview I forhold til evalueringsrapportens ressourcer er interviewene er ikke transskriberet i deres fulde længde, men fokuspointerne er samlet i skriftlig form. Interviewene findes som lydfiler i deres fulde længde. Fokusgruppeinterviewguide og telefoninterviewguide er vedlagt evalueringsrapporten som bilag 3 og bilag 4. en indeholder fokuspointer og citater fra datamaterialet, men de adspurgte er sikret anonymitet i både spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interview. Al datamateriale tilfalder. Begrænsninger i evalueringen Der er foretaget prioriteringer i undersøgelsens omfang i relation til måling af projektets succeskriterier. Dette skyldes at: Evalueringen af projektet afholdes med relativt få ressourcer, der begrænser tid til evaluering Der er undervejs i projektet ændret arbejdsområder pga. ydre faktorer og pga. IFS s nye prioriteringer og ressourcer Der mangler udvikling af måleredskaber i projektet, hvorfor der ikke er foretaget midtvejsevalueringer o. lign. undervejs. Dette gør det svært at evaluere på udvikling på de pågældende områder Efter samtale med projektets konsulenter er det prioriteret at opsamle frontmedarbejdernes erfaringer og udfordringer i deres daglige arbejde med idrætsaktiviteter, kommuner og sindslidende, udbredelsen af IFS foreninger samt deltagerprofil. 16

17 PROJEKTETS RESULTATER: DELTAGERNIVEAU Idrætsforeninger Der er i projektperioden oprettet et stigende antal nye idrætsforeninger. Udviklingen fordeler sig som følgende: I 2008 dannes fire idrætsforeninger, i 2009 nedlægges én idrætsforening, i 2010 dannes otte nye idrætsforeninger og i 2011 bliver én idrætsforening dannet, mens et par idrætsforeninger i praksis fungerer men mangler at blive optaget i DAI. IFS forventer, at der primo 2012 registreres og optages seks idrætsforeninger. Samlet dannes der i projektperioden 14 IFSforeninger. Succeskriteriet for projektet er nye idrætsforeninger. Tabellen nedenunder viser en oversigt over antal idrætsforeninger under IFS i fordelt på landets fem regioner. Til sammenligning er antal idrætsforeninger i 2007 medtaget. Tabel 1: Medlemsregistrering IFS Ordinære foreninger (IFS foreninger) Ordinære foreninger Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland (+ 4) (+ 4)* ** I alt *: I 2009 adskiller region Syddanmark sig ved at have et svingende antal idrætsforeninger. Se tabel 2 og forklaring herpå. **: Sidst i 2011 er seks idrætsforeninger ved at blive dannet. De forventes optaget i DAI og i DIF medio Det gælder idrætsforeninger i følgende kommuner og regioner: Albertslund/Hovedstaden, Frederiksberg/Hovedstaden, Glostrup/Hovedstaden, Ishøj/Hovedstaden, Sorø/Sjælland samt Mariager Fjord/Nordjylland. Tabel 1 viser at der er flest IFS foreninger i Hovedstaden og færrest i region Nordjylland. Men sættes antal foreninger i forhold til antal kommuner i regionerne ses det, at region Nordjylland har den største dækning af IFS foreninger i kommunerne, mens region Syddanmark har den laveste dækning. Der ses undertiden en svingende andel af IFS foreninger, hvor der tilsyneladende forsvinder idrætsforeninger for et eller to år ad gangen. En simpel forklaring kan være, at idrætsforeningen ikke får indberettet medlemskab rettidigt for det pågældende år, hvorfor idrætsforeningen ikke registreres i de tilgængelige medlemsstatistikker. En anden og mere bekymrende årsag kan henholdes til IFS foreningers kendetegnende organisering med få ildsjæle, en svingende deltagerinvolvering og kommunalt ansatte personale til at støtte op om idrætsforeningen. Dette system betyder, at idrætsforeningen i perioder med kommunale besparelser, nedlæggelse af idrætskoordinatorstillinger o. lign. ikke kan fungere i dagligt regi. I stedet for at nedlægge idrætsforeningen, når personale og ressourcer forsvinder og, hvor de sindslidende idrætsaktive ikke alene magter at vedligeholde idrætsforeningen, aftaler IFS med forening og kontaktpersoner i kommunen at vente til nye arbejdskræfter, ressourcer og initiativer træder til. Derfor vælger man at lade foreningen stå på standby eller i dvale, som IFS kalder det. 17

18 Hvad sker der med region Syddanmark og særligt Fyn? For IFS er det vigtigt at få evalueret den indsats, der er gjort for foreningsdannelse opdelt på de forskellige regioner. Hertil kan tilføjes, at IFS s har opdelt region Syddanmark, således at Fyn er lagt under idrætskonsulenten for Østdanmark og det sydlige Jylland er lagt under idrætskonsulenten for Vestdanmark. Fyn har ifølge konsulenterne været et problematisk område at samarbejde med. De kommunale ledelser, der ifølge IFS burde bakke økonomisk op omkring idrætsforeningerne, har på forskellig vis ikke haft behov for at samarbejde med frivillige foreninger eller haft støttende holdning til særlig tilrettelagte idrætsforeninger og dermed er udviklingen af idrætsforeningerne gået i stå. I er der én IFS forening på Fyn (IFS Odense), i 2009 én ny idrætsforening på Fyn (IF Sydfyn) (IFS Odense er ikke registreret) og i er begge idrætsforeninger på Fyn registreret (IFS Odense og IF Sydfyn). Tabel 2: Ordinære foreninger i region Syddanmark ** IFS 99, Fredericia Registreret Registreret Ej registreret Registreret Registreret Sportsklubben Registreret Ej registreret Sindbevægelse, Haderslev* IFS Odense, Odense Registreret Registreret Ej registreret Registreret Registreret Sindsport, Esbjerg Registreret Registreret Ej registreret Registreret Registreret IFS Vestjyderne, Registreret Registreret Registreret Registreret Registreret Varde VGH Syd, Haderslev Registreret Ej registreret Registreret Registreret IF Sydfyn, Svendborg Registreret Registreret Registreret IF Koldinghus 09, Registreret Registreret Kolding IF Smil, Sønderborg Registreret Registreret *: Sportsklubben Sindbevægelse (Haderslev) blev i 2008 nedlagt og gendannet som VGH Syd. **I 2009 er fire idrætsforeninger på standby eller i dvale. Det er muligt, at foreningerne IFS 99, IFS Odense, Sindsport og V.G.H. Syd ikke har indbetalt kontingent i 2009 og dermed ikke er registreret i de tilgængelige medlemsstatistikker. Størrelse af foreningerne Foreningernes gennemsnitsstørrelse er 45 medlemmer, men der er kun reelt to idrætsforeninger, der har over 80 medlemmer. Resten fordeler sig omkring 36 medlemmer pr. forening. Der er altså tale om relativt små foreninger. Hvilket, for målgruppen af sindslidende, kan være med til at skabe trygge forhold og tæt samarbejde med idrætskoordinatorer og medarbejdere. Det kan dog være en ulempe med en lille medlemsandel mht. rekrutteringsmateriale til frivilligt foreningsarbejdere som instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Der er i projektperioden sket en beskeden medlemsfremgang på ca. 600 sindslidende, så der i november 2011 er omkring sindslidende organiseret i IFS foreninger. Der foreligger ikke en registrering af idrætsaktive sindslidende hos de ekstraordinære medlemmer (se næste afsnit) eller øvrige idrætstilbud for sindslidende uden om IFS. Derfor er det ikke muligt at vurdere, hvor mange 18

19 sindslidende, der reelt er idrætsaktive. Men med medlemmer ud af en mulig målgruppe på mennesker med psykisk sygdom eller sårbarhed 3 er kun en meget lille andel af sindslidende idrætsaktive i IFS regi. Ekstraordinære medlemmer IFS har en stor andel af ekstraordinære foreninger og medlemmer. Disse udgør en stor blanding af institutioner, samværs og aktivitetssteder for psykisk sårbare/syge, bosteder og varmestuer og herberger, psykiatriske afdelinger på hospitaler, kommunale idrætsprojekter for sindslidende og andre social og støttenetværk, der arbejder med idrætstilbud for sindslidende og derfor benytter sig af DAI s projekt og konsulentvirke omkring idræt for sindslidende. IFS kalder i daglig tale samlet den gruppe medlemmer for idrætsprojekter. Men denne betegnelse er misvisende, idet projekter normalt betegner en udviklingsindsats i en tidsbegrænset periode med et særligt mål eller projekt og ikke driftsaktiviteter (2). Selvom en vis del af de ekstraordinære medlemmer reelt er tidsbegrænsede projekter, udgør kommunale dagtilbud (driftsordninger) en væsentlig del af de ekstraordinære medlemmer og ikke foreninger eller projekter. Tabel 3: Medlemsregistrering IFS Ekstraordinære medlemmer Ekstraordinære medlemmer Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland I projektperioden øges antallet af ekstraordinære medlemmer en lille smule fra 66 ekstraordinære medlemmer før projektstart til 71 medlemmer i efteråret Lokalt i regionerne svinger medlemstallet en del. I region Sjælland falder medlemstallet fra 14 til 9 ekstraordinære medlemmer, mens det i Hovedstadsregionen stiger fra 27 til 34 foreninger. De øvrige landsdele ændrer sig ikke væsentligt. Forskelle i nedgang og stigning kan være tegn på kommunale besparelser, nedprioritering og tilbagetrækning fra området idræt for sindslidende, som IFSkonsulenterne og frontmedarbejdere beretter om. Det er også muligt, at nedgang forklares ved at kommunale idrætsprojekter afsluttes og, at medlemskabet ikke overdrages i forankringsarbejdet. IFS tilbyder en unik mulighed og tilbud for kommuners idræts og sundhedspolitik med idrætsarrangementer, motionstilbud og uddannelse til medarbejdere i socialpsykiatrien. Det kan måske forklare fremgang i ekstraordinære medlemmer i visse regioner. Der er i evalueringen ikke foretaget yderligere undersøgelse af de ekstraordinære medlemmer. Medlemsprofil IFS har ytret et ønske om at få medlemsprofilen evalueret. Derfor er der foretaget en optælling af de idrætsaktive sindslidende fordelt på antal medlemmer, aldersgrupper og kønsfordeling. Til 3 Antallet på er anvendt af DAI ud fra vurderinger fra Landsforeningen SIND og Psykiatrifonden. 19

20 sammenligning er medtaget registreringen fra Aflæsningen af tabellens % værdier skal læses som procent af samlet medlemstal, f.eks.: Unge medlemmer i alderen 0 24 år udgør 6 % af det samlede medlemstal i Tabel 4: Medlemsregistrering fordelt på alder og køn i ordinære foreninger Medlemmer i alt u. passive Medlemmer 0 24 år Medlemmer år Medlemmer > 60 år Medlemmer Kvinder Medlemmer Mænd (11 %) 956 (84 %) 61 (5 %) 486 (43 %) 650 (57 %) * (7 %) (83 %) 131 (10 %) 575 (44 %) 722 (56 %) (11 %) (79 %) 131 (10 %) 597 (45 %) 718 (55 %) (10 %) (80 %) 186 (10 %) 824 (46 %) 961 (54 %) 2011** (6 %) (86 %) 154 (8 %) 858 (49 %) 884 (51 %) Fremgang *: I 2008 falder andelen af unge medlemmer under 24 år og afviger således i forhold til de øvrige års andele af unge medlemmer. Medlemsregistreringerne viser, at fire ud af otte foreninger med mange unge medlemmer oplever i 2008 op til en halvering i antal af unge. I 2009 oprettes foreningen IFSHO (Idræt for Sindslidende Horsens), der bidrager med 21 unge medlemmer under 24 år, og foreningen IFK 98 fordobler på samme år andelen af unge. I 2011 falder antallet af unge medlemmer under 24 år med 73 medlemmer, og i projektperioden sker der således samlet ingen forøgelse af unge medlemmer. **: Data er indberettet fra de ordinære idrætsforeninger i oktober november 2011 og dermed ikke gældende som de officielle DIF indberetninger. Derfor kan tallene godt variere i forhold til den officielle medlemsregistrering, der offentliggøres i februar Medlemsudvikling i IfS Antal medlemmer Total Kvinder Mænd 0-24 år > Årstal Medlemsprofilen fordelt på alder har i projektperioden ikke ændret sig markant. Der er ikke kommet en større andel af yngre sindslidende (18 24 år). Det lader til, at de foreninger, der har en 20

21 større andel af unge ikke er helt så gode til at rekruttere yngre sindslidende i takt med, at de unge medlemmer bliver ældre. Nogle IFS foreninger samarbejder med kommunale ungeprojekter og ungetilbud og tilbyder herigennem idræt for unge med sindslidelse. Når projekterne ophører eller de unge afslutter kursustilbud, forsvinder de fra IFS foreningerne, såfremt der ikke er etableret et tilhørsforhold. En anden og væsentlig mere positiv forklaring er, at de unge efter endt kursustilbud inkluderes i ordinære idrætsforeninger eller fortsætter med selvorganiseret eller anden idræt. Det er dog en generel udfordring for IFS foreningerne at tiltrække og fastholde yngre sindslidende. Den manglende udvikling i yngre sindslidende foreningsmedlemmer spejler på sin vis den øvrige yngre befolknings foreningstilknytning, der i de seneste år er dalende (3). Evaluering af succeskriteriet om flere yngre sindslidende i idrætsforeninger er besværliggjort ved forskellige aldersopdelinger: I socialpsykiatrien omtaler man i daglig tale de yngre voksne sindslidende i alderen år og nogle steder år. I DIF er der en aldersopdeling på unge voksne på år, voksne på år og seniorer i 60+. Derfor kan der i evalueringsrapporten kun evalueres på aldersgruppen år og år samt 60+. Der vil uden tvivl være en andel af IFS medlemmer i alderen år, som ikke her bliver medtalt. Til sammenligning med den generelle befolkning ses det, at 60 % af unge mellem år dyrker foreningsidræt og 47 % af unge voksne mellem år dyrker foreningsidræt (3). Der er til gengæld kommet en større andel af ældre IFS medlemmer over 60 år, således at de ældre medlemmer enten fastholder medlemskabet eller, at IFS foreningerne tiltrækker nye ældre medlemmer. Fremgangen i ældre medlemmer kan skyldes, at IFS foreningerne tilbyder nye idrætsaktiviteter f.eks. stavgang og krolf, der appellerer til en ældre målgruppe. På landsbasis ses, at de ældre generationer i befolkningen er blevet mere fysisk aktive og dyrker sport og idræt som aldrig før deltager dette også i idrætsforeninger (3). Fordelingen mellem kvindelige og mandlige idrætsmedlemmer i IFS foreninger har i løbet af projektperioden udviklet sig således, at den lille kønsforskel stort set er udlignet med 49 % kvinder og 51 % mænd i Til sammenligning med den øvrige befolknings foreningsdeltagelse i idrætsforeninger under DIF ses det, at 60 % af medlemmerne er mænd og 40 % kvinder (4). Generelt er kvinder i de sidste årtier blevet stadig mere idrætsaktive både i foreningsorganiseret idræt, kommerciel idræt og selvorganiseret idræt (3). Geografisk fordeling af medlemmer Den geografiske fordeling af medlemmer af IFS foreningerne viser en medlemsfremgang i alle regioner. I region Syddanmark ses dog en stor medlemsnedgang i 2009, formentlig forårsaget af de førnævnte standby eller dvale idrætsforeninger. I sker der en medlemsnedgang i region Sjælland, region Syddanmark og region Midtjylland. Der er ikke nogen tilbagegang i antal idrætsforeninger, som kan forklare dette og medlemsregistreringer viser blot, at de enkelte IFS foreninger gennemsnitlig mister mellem to og 10 medlemmer. 21

22 Tabel 5: Medlemmer fordelt på regionerne Medlemmer i Region alt Hovedstaden uden passive Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland * Region Nordjylland Fremgang medlemmer * I 2009 sker der et medlemsfald i region Syddanmark. Dette er forårsaget af, at fire ud af fem foreninger går i dvale (og er ikke registreret i DAI). Selvom én ny forening dannes i 2009, kan det samlede medlemstal ikke løftes. Medlemsinvolvering i foreningsarbejdet Et vigtigt succeskriterium for projekt Idræt også for sindslidende er, at sindslidende i foreningerne inddrages i bestyrelser og i foreningsdemokratiet. Der foreligger ingen tidligere registreringer af brugerinvolvering i IFS foreningerne, derfor er det ikke muligt at sammenligne med tidligere oplysninger. I spørgeskemaundersøgelsen 4 spørges til om medlemmerne er involveret i bestyrelsesarbejde, som instruktør eller holdleder, beslutningsmøder og andet frivilligt arbejde i foreningens øvrige aktiviteter (f.eks. sociale aktiviteter og stævner). Resultaterne fordeler sig således: I 95 % af idrætsforeningerne udfører én eller flere medlemmer helt eller delvist bestyrelsesarbejde i 2011 Kun to foreninger melder, at medlemmer ikke deltager i bestyrelsesarbejde I 55 % af idrætsforeningerne har medlemmer idræts og holdlederfunktion, og i 19 % af foreningerne støtter op eller deltager medlemmer aktivt omkring instruktøren I 26 % af idrætsforeninger har medlemmerne ikke holdleder eller instruktørfunktion I næsten alle idrætsforeninger (97 %) deltager medlemmerne aktivt i diverse beslutningsmøder og afstemninger f.eks. om udbuddet af idrætsaktiviteter, deltagelse i idrætsstævner, kalenderplanlægning I 92 % af idrætsforeningerne udfører medlemmerne frivilligt arbejde og opgaver ved idrætsdage og sociale aktiviteter Der er dermed en relativ stor medlemsinvolvering blandt de sindslidende idrætsmedlemmer. Målet med IFS foreningerne er at bestå af 100 % frivilligt arbejde, men både koordinatorer og konsulenter peger på, at det for det meste ikke kan lade sig gøre... vi ved godt at det ikke er muligt, at de sindslidende kan lede foreningen uden støtte. De er en sårbar gruppe, der i perioder har brug for, at én udefra står til rådighed med hjælp til konkrete opgaver og samler op. Det er simpelthen ikke realistisk, at de (sindslidende) kan klare sig i de perioder, hvor de er mest sårbare. (Idrætskoordinator, Syddanmark). 4 I spørgeskemaets spørgsmål 4 Brugerinddragelse og frivilligt arbejde har 38 ud af 39 IFS foreninger besvaret. 22

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND 1 Udgiver: Dansk Arbejder Idrætsforbund Copyright Forfatter: Mikkel Bock Bonnesen, DAI Layout: Tina Skaaning, DAI Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge En evaluering af et 3-årigt projekt med stolemotion og motionsvenner fra Dansk Arbejder Idrætsforbund og Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Startevaluering

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Startevaluering Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Startevaluering Udarbejdet til Af November 2010 Startevaluering Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner November 2010 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 1.1

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF PULJEN FORPLIGTENDE SAMARBEJDE OM VIDEREFØRELSE AF DET FRIVILLIGE INTEGRATIONSARBEJDE

MIDTVEJSEVALUERING AF PULJEN FORPLIGTENDE SAMARBEJDE OM VIDEREFØRELSE AF DET FRIVILLIGE INTEGRATIONSARBEJDE Oxford Research A/S, Februar 2013 MIDTVEJSEVALUERING AF PULJEN FORPLIGTENDE SAMARBEJDE OM VIDEREFØRELSE AF DET FRIVILLIGE INTEGRATIONSARBEJDE Udarbejdet af Oxford Research A/S for Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING Maj 2012 Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resume... 4 Baggrund, evalueringsspørgsmål, metode og læsevejledning... 5 Baggrund...

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

EVALUERING AF SENIORFITNESS

EVALUERING AF SENIORFITNESS EVALUERING AF SENIORFITNESS Lejre kommune DGI Midt- og Vestsjælland oktober 2013 1 Forord Seniorfitnessprojektet blev indledt som et partnerskab mellem Lejre kommune og DGI Midt- og Vestsjælland i efteråret

Læs mere

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund Tennis i Danmark En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Karsten Østerlund Titel Tennis i Danmark en medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Forfatter Karsten Østerlund Research og analyse Peter

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Virker det? og i givet fald hvorfor?

Virker det? og i givet fald hvorfor? Virker det? og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn Annette Michelsen la Cour Virker det? Og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

your gam3 Gadeidræt i udsatte boligområder syddansk universitet Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard og Bjarne Ibsen 2013:6

your gam3 Gadeidræt i udsatte boligområder syddansk universitet Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard og Bjarne Ibsen 2013:6 syddansk universitet institut for idræt og biomekanik your gam3 Gadeidræt i udsatte boligområder Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard og Bjarne Ibsen 2013:6 YOUR GAM3 Gadeidræt i udsatte boligområder

Læs mere

Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde

Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde 0 Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere