Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013."

Transkript

1 Lovtidende A juni Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 6, 75, stk. 8, 77, stk. 9-11, 77 a, stk. 9, 78, stk. 6-8, og 89, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 22. juni 2012, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet, fastsættes: Kapitel 1 Begreber Medlems- og efterlønsbidraget 1. Det samlede medlemsbidrag, jf. lovens 77, består af medlemsbidraget og det frivillige efterlønsbidrag. Medlemsbidraget består af 3 dele: 1) et bidrag til arbejdsløshedsforsikringen, 2) et administrationsbidrag, og 3) et bidrag til ATP. Stk. 2. A-kassen fastsætter selv størrelsen af administrationsbidraget, jf. dog stk Stk. 3. Der kan ikke kræves højere administrationsbidrag af medlemmer, der ikke er medlem af en faglig organisation, end af de øvrige medlemmer. Stk. 4. Der kan ikke opkræves højere administrationsbidrag af medlemmer, der modtager ydelser fra a-kassen, end af de øvrige medlemmer, som tilhører samme kategori, afdeling, faggruppe e.l. Stk. 5. Tværfaglige a-kasser kan ikke fastsætte forskellige administrationsbidrag for særlige faggrupper eller brancher. Stk. 6. I a-kasser, hvor administrationen betales af en faglig organisation, kan det årlige administrationsbidrag for medlemmer, der ikke er medlem af den faglige organisation, højst fastsættes til 1,5 gange højeste dagpengesats. Stk. 7. Fritagelse for betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikringen sker efter reglerne i A-kassen opkræver efterlønsbidrag af et medlem, der skriftligt tilmelder sig efterlønsordningen, jf. lovens 77, stk. 4. Stk. 2. A-kassen kan ikke opkræve efterlønsbidrag, hvis medlemmet 1) har givet a-kassen skriftlig besked om, at medlemmet ikke længere ønsker at betale efterlønsbidrag, jf. 3, stk. 1, og 4, stk. 1, 2) er frameldt betaling af bidraget, jf. 14, eller 3) er omfattet af lovens 77, stk. 6. Pause med indbetaling af efterlønsbidrag 3. Et medlem, der betaler efterlønsbidrag, kan vælge at holde pause i bidragsbetalingen. Pausen har tidligst virkning fra den dato, hvor a-kassen modtager skriftlig besked om, at medlemmet vil holde pause. Stk. 2. A-kassen opkræver tidligst efterlønsbidrag igen med virkning fra den dato, hvor a-kassen modtager skriftlig besked om, at medlemmet igen vil betale bidrag. Hvis medlemmet ikke længere kan opfylde lovens 74 a inden pensionsalderen, anses medlemmet for at have fravalgt efterlønsordningen, jf. 4. Medlemmet kan ikke efterbetale efterlønsbidraget for den periode, hvor der er holdt pause, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Indtil 3 måneder efter, at a-kassen har modtaget besked om, at medlemmet vil holde pause, kan medlemmet vælge at efterbetale efterlønsbidrag for perioden. Stk. 4. Betaler medlemmet ikke efterlønsbidraget til tiden, træffer a-kassen afgørelse om, at medlemmet frameldes betaling af efterlønsbidrag, jf Fra- og tilvalg af efterlønsordningen, herunder fortrydelsesordningen 4. Et medlem kan vælge efterlønsordningen fra. Fravalget har tidligst virkning fra den dato, hvor a-kassen modtager skriftlig besked om, at medlemmet vælger efterlønsordningen fra. Stk. 2. Medlemmet kan tilmelde sig efterlønsordningen igen, medmindre medlemmet er omfattet af lovens 77, stk. 6, nr. 3-4 eller nr. 6. Tilmeldingen har tidligst virkning fra den dato, hvor a-kassen modtager skriftlig besked om, at medlemmet tilmelder sig efterlønsordningen, jf. dog 5, stk. 2. Stk. 3. A-kassen opkræver efterlønsbidrag fra den dato, hvor medlemmet er tilmeldt efterlønsordningen, jf. dog stk. 4. Medlemmet kan ikke efterbetale efterlønsbidrag for den periode, hvor efterlønsordningen var valgt fra. Stk. 4. Hvis et medlem er omfattet af lovens 77, stk. 6, nr. 5, opkræver a-kassen tidligst efterlønsbidrag fra den dato, hvor medlemmet er tilmeldt fortrydelsesordningen, jf. 5, stk. 2, og hvor den bidragsfri periode, jf. 9, stk. 4, 1. pkt., er brugt, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Stk. 4 gælder ikke, 1) hvis medlemmet har fået efterlønsbidraget tilbage, eller Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr BE005509

2 20. juni ) hvis medlemmets fravalg eller framelding før 1. januar 2008 har betydet, at medlemmet ikke ved at tilmelde sig efterlønsordningen den 1. januar 2008 ville kunne have fået ret til efterløn efter lovens 74 a inden pensionsalderen. Stk. 6. Den periode fra 1. april 1999, hvor medlemmet tidligere har betalt efterlønsbidrag, som ikke er betalt tilbage, jf. kap. 8, kan medregnes til den periode, hvori der er betalt efterlønsbidrag, jf. lovens 74 a, stk. 1-4, og stk. 6, og 75, stk. 1, nr. 3. Det gælder dog ikke for den periode, som medlemmet har efterbetalt efterlønsbidrag i efter lovens 74 a, stk. 7. Tilmelding til fortrydelsesordningen 5. Den skriftlige tilmelding til fortrydelsesordningen, jf. lovens 75, stk. 1, nr. 2, skal være modtaget i a-kassen senest 15 år før den dato, hvor medlemmet når efterlønsalderen efter lovens 74. Stk. 2. Et medlem, der er født i perioden 1. juli 1963 til 31. december 1970, kan tidligst tilmelde sig fortrydelsesordningen, når der er forløbet 2 år fra den dato, hvor a-kassen modtog skriftlig besked om fravalget, jf. 4, stk. 1, eller når der er forløbet 2 år fra den dato, hvor medlemmet blev frameldt betaling af efterlønsbidrag, jf. 14, stk. 1, medmindre medlemmet er omfattet af 4, stk. 5, nr. 1 eller 2. Kapitel 2 Betaling af medlems- og efterlønsbidrag Betaling og opkrævning 6. A-kassen bestemmer, hvornår medlemmet skal betale medlems- og efterlønsbidrag. A-kassen kan bestemme, at der skal betales for en uge, en måned eller et kvartal ad gangen. Det kan enten være forud eller bagud. Det skal fremgå af opkrævningen, hvilken periode der betales for. Stk. 2. Medlemmet skal betale bidraget, når det forfalder. Bidraget kan tidligst forfalde den første dag i den periode, bidraget gælder for. Stk. 3. Det skal tydeligt fremgå af opkrævningen, hvad medlemmet skal betale i bidrag til henholdsvis arbejdsløshedsforsikringen, ATP, administrationsudgifter og efterløn. Hvis a-kassen ikke sender en opkrævning, skal a-kassen sende et brev om, hvad medlemmet skal betale i bidrag. Brevet skal sendes hvert år inden udgangen af januar måned. A-kassen skal sende et nyt brev, hvis bidragene ændres i løbet af året. Stk. 4. Hvis der sker samlet opkrævning af medlemsbidrag til a-kassen og kontingent til den faglige organisation, skal det fremgå af opkrævningen, hvad der skal betales til a- kassen alene. Stk. 5. Hvis medlemmet ikke betaler hele det opkrævede beløb, afskrives indbetalingen først på medlemsbidraget og derefter på efterlønsbidraget. Det gælder dog ikke, hvis medlemmet har meddelt a-kassen, hvordan beløbet skal fordeles på de enkelte bidrag. Medlemmet kan kun betale efterlønsbidrag, hvis medlemmet også betaler medlemsbidrag. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet er omfattet af 8 eller 26. Modregning 7. A-kassen skal modregne forfaldne medlems- og efterlønsbidrag, hvis medlemmet har dagpenge eller andre ydelser til gode i a-kassen. Stk. 2. A-kassen kan modregne medlemsbidrag i efterløn. Kapitel 3 Fritagelse for betaling af medlemsbidrag 8. Et medlem kan blive fritaget for at betale medlemsbidraget, bortset fra administrationsbidraget, hvis medlemmet: 1) Er blevet frihedsberøvet i mere end 30 dage. Det gælder dog ikke, hvis medlemmet under frihedsberøvelsen arbejder uden for Kriminalforsorgens institutioner. Fritagelsen ophører ved løsladelsen. 2) Er ledig, tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret, og retten til dagpenge er ophørt. 3) Er voksenlærling, fyldt 30 år, betaler efterlønsbidrag, jf. dog 9, og er omfattet af en uddannelsesaftale, der er indgået i henhold til 98 c-g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 4) Er fyldt 30 år, følger en erhvervsmæssig uddannelse, der giver ret til dagpenge efter lovens 54, og betaler efterlønsbidrag, jf. dog 9. Fritagelsen er betinget af, at a) de samlede indtægter fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende under uddannelsen ikke overstiger det maksimale dagpengeniveau eller elevlønnen, og at b) beskæftigelseskravet ved uddannelsens start enten er opfyldt eller har været opfyldt på grundlag af beskæftigelse, jf. lovens 53, stk. 2, og stk. 3, nr. 1 og 3, og dagpengeretten består, jf. lovens 55, stk. 1. 5) Er under 30 år, og følger en erhvervsmæssig uddannelse, der giver ret til dagpenge efter lovens 54. Fritagelsen er betinget af, at de samlede indtægter fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende under uddannelsen ikke overstiger det maksimale dagpengeniveau eller elevlønnen. Stk. 2. Medlemmet skal skriftligt anmode a-kassen om fritagelse. Medlemmet bliver fritaget fra den dato, hvor a-kassen har modtaget anmodningen. Er medlemmet blevet frihedsberøvet i Danmark, gælder fritagelsen fra frihedsberøvelsens start. Stk. 3. Er medlemmet ledig, jf. stk. 1, nr. 2, kan medlemmet højst blive fritaget for 6 måneder ad gangen. Stk. 4. For uddannelsessøgende, jf. stk. 1, nr. 4 og 5, gives fritagelse for 1 år ad gangen i op til sammenlagt 5 år. Fritagelsen ophører, når medlemmet afslutter eller ophører med uddannelsen. Stk. 5. Medlemmet kan ikke blive fritaget, hvis medlemmet modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende lovgivning. Stk. 6. Medlemmet kan ikke blive fritaget, hvis medlemmet ønsker at gøre brug af muligheden for efterløn, selvom dagpengeretten er udløbet, jf. lovens 74 a, stk. 8.

3 20. juni Stk. 7. Medlemmet kan ikke få ydelser fra a-kassen i den periode, hvor medlemmet er fritaget for at betale bidrag. Stk. 8. Medlemmet skal efterbetale medlemsbidraget for fritagelsesperioden, hvis det efterfølgende viser sig, at medlemmet ikke opfyldte betingelserne for at være fritaget, også selvom den fejlagtige fritagelse skyldes en fejl fra a-kassens side. Hvis medlemmet er fritaget efter stk. 1, nr. 2, skal der dog kun efterbetales for de dage eller den periode, hvor medlemmet havde arbejde. A-kassen skal opkræve det skyldige medlemsbidrag efter proceduren i lovens 78. Kapitel 4 Efterlønsbidragsfri perioder 9. Et medlem kan, jf. lovens 74 a, stk. 5, få en efterlønsbidragsfri periode, hvis medlemmet 1) er født senest den 31. december 1975 og inden den 1. januar 2008 har indbetalt efterlønsbidrag før det fyldte 35. år, der ikke er betalt tilbage, eller 2) er født den 2. juli 1960 eller senere og efter det fyldte 35. år har indbetalt efterlønsbidrag i perioden 1. januar 2007 til og med 31. december 2007, der ikke er betalt tilbage. Stk. 2. Perioden med indbetalt efterlønsbidrag skal dog ved efterlønsalderen udgøre mindst 25 år, jf. lovens 74 a, stk. 4, 2. pkt. Bidragsfri perioder kan ikke medregnes som perioder med indbetalt efterlønsbidrag. Stk. 3. Medlemmet skal skriftligt anmode a-kassen om at få bidragsfri periode. Medlemmet får tidligst bidragsfri periode fra den dato, hvor a-kassen modtager anmodningen. Stk. 4. Den bidragsfri periode svarer til den periode, som medlemmet uanset forsikringsstatus inden den 1. januar 2008 har indbetalt efterlønsbidrag i, jf. stk. 1. Den bidragsfri periode ophører, når perioden er udløbet. Stk. 5. Den bidragsfri periode, jf. stk. 3, kan deles op i flere perioder. Medlemmet skal give a-kassen skriftlig besked, hvis medlemmet ønsker at afbryde den bidragsfri periode. Afbrydelsen har tidligst virkning fra den dato, hvor a-kassen modtager anmodningen. Stk. 6. Hvis medlemmet er omfattet af lovens 75, stk. 3, skal medlemmet bruge den bidragsfri periode fra den dato, hvor der er forløbet 2 år fra det skriftlige fravalg, jf. 4, stk. 1, eller hvor der er forløbet 2 år fra den dato, hvor medlemmet er frameldt, jf. 14, stk. 1, medmindre medlemmet er omfattet af 4, stk. 5, nr. 1 eller 2. Kapitel 5 Rykker- og sletteproceduren for medlemsbidraget Rykkerproceduren 10. Betaler et medlem ikke medlemsbidraget til tiden, skal a-kassen sende et rykkerbrev, jf. lovens 78, stk. 3. Stk. 2. Opkræver a-kassen et restancegebyr, skal dette pålægges alle medlemmer, der ikke har betalt bidraget, inden rykkerbrevet sendes. Restancegebyret må ikke fremstå som en del af medlemsbidraget. Stk. 3. Det skal fremgå af rykkerbrevet, at medlemmet vil blive slettet, hvis medlemsbidraget til a-kassen ikke bliver betalt senest 3 uger efter, at rykkerbrevet er sendt. Stk. 4. Betales medlemsbidraget til a-kassen, kan medlemmet ikke slettes som medlem af a-kassen, selvom det faglige kontingent ikke er betalt. Stk. 5. A-kassen skal kunne dokumentere, at rykkerbrevet er sendt. Hvis a-kassen ikke har en kopi af rykkerbrevet, skal dokumentationen bestå af en edb-udskrift, der viser afsendelsesdatoen, og et standardrykkerbrev. Stk. 6. Stk. 1-5 gælder også, selvom der verserer en sag Slettelse og genoprettelse af medlemskabet 11. Betaler et medlem ikke medlemsbidraget inden udløbet af betalingsfristen på 3 uger, jf. 10, stk. 3, skal a-kassen straks sende et brev om, at medlemmet er slettet som medlem af a-kassen. Slettelsen er sket fra den dato, hvortil der er betalt. Stk. 2. Det skal fremgå af slettebrevet, at medlemskabet bliver genoprettet, hvis det tidligere medlem senest 4 uger efter, at slettebrevet er sendt, betaler det opkrævede bidrag, samt de bidrag, der senere skulle have været betalt. Stk. 3. Hvis slettebrevet kommer retur til a-kassen med postvæsenets oplysning om, at det tidligere medlem er ukendt på adressen, skal a-kassen forsøge at finde det tidligere medlems adresse og sende slettebrevet på ny. Der skal sættes en ny 4-ugers frist, jf. stk. 2, hvis a-kassen sender slettebrevet på ny. Stk. 4. Hvis slettebrevet, jf. stk. 1, er sendt anbefalet og kommer retur til a-kassen med postvæsenets oplysning om, at slettebrevet ikke er afhentet, har a-kassen ikke pligt til at foretage sig yderligere. Stk. 5. Betaler det tidligere medlem, hvad der skyldes i medlemsbidrag senest 4 uger efter, at a-kassen har sendt slettebrevet, genoprettes medlemskabet. Betaler det tidligere medlem det opkrævede bidrag senest den dag, slettebrevet sendes, genoprettes medlemskabet. Stk. 6. Betaler det tidligere medlem bidraget efter udløbet af betalingsfristen på 3 uger i rykkerbrevet, og bliver medlemskabet genoprettet, får medlemmet en karantæne, jf. 12, stk. 1. Stk. 7. A-kassen skal kunne dokumentere, at slettebrevet er sendt. Hvis slettebrevet ikke er sendt anbefalet, skal dokumentationen bestå af en kvittering for indlevering til afsendelse. Stk. 8. Stk. 1-7 gælder også, selvom der verserer en sag Karantæne ved for sen betaling 12. Hvis der betales efter udløbet af betalingsfristen på 3 uger, jf. 11, stk. 1, får medlemmet en effektiv karantæne på 7,4 timer. Karantænen omfatter ikke feriedagpenge og godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Stk. 2. Karantænen løber fra dagen efter, at betalingsfristen på 3 uger er udløbet. Den falder bort, hvis den ikke er

4 20. juni udstået senest 2 år fra denne dato, eller medlemmet udmelder sig af a-kassen. Kapitel 6 Rykker- og frameldeproceduren for efterlønsbidraget Rykkerproceduren 13. Betaler medlemmet ikke efterlønsbidraget til tiden, skal a-kassen sende et rykkerbrev. Stk. 2. A-kassen skal sende rykkerbrevet, når a-kassen konstaterer, at medlemmet ved den forudgående måneds afslutning ikke har betalt hele det bidrag, der skulle betales i denne måned. Opkræver a-kassen et restancegebyr, skal dette pålægges alle medlemmer, der ikke har betalt bidraget, inden rykkerbrevet sendes. Omfatter rykkerbrevet også det almindelige medlemsbidrag, skal det stå i rykkerbrevet, hvad der skal betales henholdsvis i medlemsbidrag og i efterlønsbidrag. Stk. 3. Det skal fremgå af rykkerbrevet, at medlemmet bliver frameldt betaling af efterlønsbidrag, hvis det opkrævede bidrag ikke bliver betalt senest 3 uger efter, at rykkerbrevet er sendt, og at medlemmet kan risikere at miste sin ret til efterløn. Stk. 4. A-kassen skal kunne dokumentere, at rykkerbrevet er sendt. Hvis a-kassen ikke har en kopi af rykkerbrevet, skal dokumentationen bestå af en edb-udskrift, der viser afsendelsesdagen, og et standardrykkerbrev. Stk. 5. Stk. 1-4 gælder også, selvom der verserer en sag Framelding af efterlønsbidraget 14. Betaler medlemmet ikke efterlønsbidraget inden udløbet af betalingsfristen på 3 uger, jf. 13, stk. 3, skal a-kassen straks sende et brev om, at medlemmet er blevet frameldt betaling af bidraget. Medlemmet frameldes fra den dato, hvortil medlemmet har betalt. Stk. 2. Det skal fremgå af frameldebrevet, at medlemmet ikke får nogen afbrydelse i sin betaling af efterlønsbidrag, hvis medlemmet senest 4 uger efter, at frameldebrevet er sendt, betaler det opkrævede bidrag samt de bidrag, der senere skulle have været betalt. Det skal endvidere fremgå af frameldebrevet, at medlemmet kan vælge igen at betale efterlønsbidrag, jf. 3, stk. 2, og 4, stk. 3. Er frameldebrevet også et slettebrev, skal det stå i brevet, hvad der skal betales henholdsvis i medlemsbidrag og i efterlønsbidrag. Stk. 3. Hvis frameldebrevet kommer retur til a-kassen med postvæsenets oplysning om, at medlemmet er ukendt på adressen, skal a-kassen forsøge at finde medlemmets adresse og sende frameldebrevet på ny. Der skal sættes en ny 4-ugers frist, jf. stk. 2, hvis a-kassen sender frameldebrevet på ny. Stk. 4. Hvis frameldebrevet, jf. stk. 1, er sendt anbefalet og kommer retur til a-kassen med postvæsenets oplysning om, at frameldebrevet ikke er afhentet, har a-kassen ikke pligt til at foretage sig yderligere. Stk. 5. Betaler medlemmet, hvad medlemmet skylder i efterlønsbidrag senest 4 uger efter, at a-kassen har sendt frameldebrevet, får medlemmet ikke nogen afbrydelse i sin anciennitet, når det drejer sig om efterlønsbidraget. Stk. 6. A-kassen skal kunne dokumentere, at frameldebrevet er sendt. Hvis frameldebrevet ikke er sendt anbefalet, skal dokumentationen bestå af en kvittering for indlevering til afsendelse. Stk. 7. Stk. 1-6 gælder også, selvom der verserer en sag Kapitel 7 Tilbagebetaling af medlems- og efterlønsbidrag 15. Medlemsbidraget og efterlønsbidraget, bortset fra administrationsbidraget, skal betales tilbage, hvis medlemmet: 1) Slettes på grund af svig med tilbagevirkende kraft. 2) Får annulleret sit medlemskab, fordi medlemmet ikke opfylder betingelserne for at blive optaget i en a-kasse, jf. lovens 41. 3) Uretmæssigt har været forsikret i en dansk a-kasse, jf. bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland og bekendtgørelse om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne. Kapitel 8 Tilbagebetaling af efterlønsbidrag 16. A-kassen betaler efterlønsbidraget tilbage efter reglerne i lovens 77 a, stk. 1-2, hvis medlemmet skriftligt anmoder om det. Stk. 2. Det er tilbagebetalingstidspunktet, der afgør, om et medlem er omfattet af lovens 77 a, stk. 1, eller lovens 77 a, stk. 2. Stk. 3. A-kassen betaler af egen drift efterlønsbidraget tilbage efter reglerne i lovens 77 a, stk Stk. 4. Når et medlem har fået efterlønsbidraget tilbage, kan medlemmet ikke medregne den tid, som medlemmet har betalt efterlønsbidrag i, til at opfylde anciennitetskravene for ret til efterløn i lovens 74 a og 75. Overførsel til en pensionsordning, jf. lovens 77 a, stk Det er en betingelse for at få efterlønsbidraget overført til en pensionsordning, at a-kassen har modtaget et skriftligt fravalg af efterlønsordningen, jf. 4, stk. 1. Stk. 2. Medlemmet skal over for a-kassen dokumentere, at den danske pensionsordning, som medlemmet ønsker bidraget overført til, er omfattet af pensionsbeskatningslovens kap. 1. Stk. 3. Efterlønsbidraget kan ikke overføres til en pensionsordning, hvis medlemmet skal have det kontant tilbage, jf. lovens 77 a, stk Kontant tilbagebetaling, jf. lovens 77 a, stk. 2-4 Efterlønsalderen er nået, jf. lovens 77 a, stk. 2, nr Det er en betingelse for at få efterlønsbidraget kontant tilbage, når medlemmet har nået efterlønsalderen, at a- kassen har modtaget et skriftligt fravalg af efterlønsordnin-

5 20. juni gen, jf. 4, stk. 1, eller at medlemmet er ophørt med at betale efterlønsbidrag, jf. 3, stk. 1, eller 14, stk. 1, uden at have fået et efterlønsbevis eller efterløn. Emigration, jf. lovens 77 a, stk. 2, nr Det er en betingelse for at få efterlønsbidraget kontant tilbage, når medlemmet er emigreret eller skal emigrere, at a-kassen har modtaget et skriftligt fravalg af efterlønsordningen, jf. 4, stk. 1. Stk. 2. Medlemmet skal over for a-kassen dokumentere, at medlemmet er emigreret eller skal emigrere. Bagatelgrænsen, jf. lovens 77 a, stk. 2, nr Det er en betingelse for at få efterlønsbidraget kontant tilbage, når tilbagebetalingsbeløbet maksimalt udgør 7 gange dagpengesatsen for fuldtidsforsikrede på den dato, hvor a-kassen betaler efterlønsbidraget tilbage, at a-kassen har modtaget et skriftligt fravalg af efterlønsordningen, jf. 4, stk. 1. Pensionsalderen er nået, jf. lovens 77 a, stk A-kassen skal i forbindelse med, at medlemskabet ophører på grund af alder, jf. lovens 43, betale efterlønsbidraget tilbage, hvis medlemmet hverken har fået efterløn eller optjent præmie efter lovens 74 m. Stk. 2. Hvis a-kassen ikke er bekendt med medlemmets adresse og ikke er i stand til at finde adressen, har a-kassen ikke pligt til at foretage sig yderligere. Dødsfald, jf. lovens 77 a, stk Når a-kassen bliver bekendt med, at et medlem er afgået ved døden inden pensionsalderen, skal a-kassen betale efterlønsbidraget tilbage til dødsboet, hvis afdøde ikke har optjent præmie efter lovens 74 m omfatter også personer, der ikke længere er medlemmer af en a-kasse. Er man ikke længere medlem af en a-kasse, skal man fremsætte krav om tilbagebetaling mv. over for sin seneste a-kasse. Stk. 2. A-kassen skal betale efterlønsbidraget tilbage, jf , for egne medlemmer samt for tidligere medlemmer, som ikke på ny er optaget i en a-kasse. Opgørelse af tilbagebetalingsbeløbet 24. Det beløb, som a-kassen skal betale tilbage, jf , skal opgøres efter lovens 77 a, stk Stk. 2. A-kassen skal trække skat eller afgift af beløbet efter pensionsbeskatningslovens 49 A, stk. 2-9, jf. lovens 77 a, stk. 5, 2. pkt. Stk. 3. Skylder et medlem eller en person, der ikke længere er medlem af en a-kasse, en a-kasse penge, skal den a- kasse, der tilbagebetaler beløbet kontant, modregne gælden, efter at der er foretaget fradrag for skat eller afgift. Kapitel 9 Dispensationsbestemmelse 25. Direktøren for Arbejdsskadestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde give tilladelse til, at et medlem eller en person, der ikke længere er medlem af en a-kasse, kan få efterlønsbidraget kontant tilbage, hvis medlemmet eller personen uden egen skyld mister retten til at overgå til efterløn. Stk. 2. Beløbet opgøres efter 24 og udbetales af a-kassen. Kapitel 10 Efterbetaling af efterlønsbidrag 26. Har et medlem været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, kan medlemmet efterbetale efterlønsbidrag, når medlemmet på ny er blevet medlem af en dansk a-kasse. Efterbetalingen sker for perioder fra den 1. april 1999, hvor medlemmet har været forsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. Stk. 2. Efterbetalingsbeløbet udgør det antal dagpengesatser efter lovens 47 og 70, som medlemmet skulle have betalt i efterlønsbidrag, hvis medlemmet havde været forsikret i Danmark. Beløbet opgøres på grundlag af dagpengenes størrelse på det tidspunkt, hvor medlemmet bliver optaget i a-kassen. Stk. 3. Efterbetaling af bidraget skal ske senest 3 måneder efter, at medlemmet har fået en opkrævning fra a-kassen, jf. stk. 1 og 2. Kapitel 11 Vejledningspligt 27. A-kassen skal, når a-kassen første gang opkræver efterlønsbidrag fra et medlem, vejlede om: 1) hvilken betydning betaling af efterlønsbidrag har for muligheden for at opnå ret til efterløn, 2) betingelserne for at gøre brug af fortrydelsesordningen i lovens 75, 3) muligheden for at holde pause i bidragsbetalingen, jf. 3, 4) muligheden for at få eventuelt indbetalte bidrag tilbage, jf , og 23, og 5) at et medlem, der er optaget i en a-kasse efter det fyldte 24. år, ikke vil kunne opnå ret til efterløn efter lovens 75. Stk. 2. Når et medlem skriftligt har anmodet om at betale efterlønsbidrag, og medlemmet kan opfylde lovens 74 a, men ikke ved efterlønsalderen, skal a-kassen informere om muligheden for i stedet at opnå ret til efterløn ved efterlønsalderen efter lovens 75 og om konsekvenserne af valget. Vejledning skal dog kun ske, hvis medlemmet kan opfylde lovens 75. Stk. 3. Når et medlem vælger at holde pause i bidragsbetalingen, jf. 3, stk. 1, skal a-kassen vejlede om: 1) konsekvenserne for retten til efterløn, retten til seniorjob og fleksydelse, når medlemmet ikke betaler efterlønsbidraget, 2) at medlemmet kan fortryde sin pause, jf. 3, stk. 3,

6 20. juni ) muligheden for at få det indbetalte efterlønsbidrag tilbage, jf og 23, og 4) betingelserne for at gøre brug af fortrydelsesordningen i lovens 75. Stk. 4. Når et medlem vælger efterlønsordningen fra, jf. 4, skal a-kassen vejlede medlemmet efter stk. 3, nr. 1, 3 og 4. A-kassen skal også vejlede om, at medlemmet, når efterlønsbidraget er betalt tilbage, kun kan opnå ret til efterløn, hvis anciennitetskravet på ny kan opfyldes, jf. 16, stk. 4. Stk. 5. Bliver et medlem optaget i en a-kasse før det fyldte 30. år, skal a-kassen vejlede om muligheden for at betale efterlønsbidrag forud for det fyldte 30. år. Stk. 6. Bliver et medlem optaget i en a-kasse efter det fyldte 30. år, skal a-kassen før opkrævning af efterlønsbidrag fra et medlem, der ønsker at være tilmeldt efterlønsordningen, undersøge, om medlemmet kan opnå ret til efterløn, jf. lovens 77, stk. 6, nr. 3. Kan medlemmet opnå ret til efterløn, skal a-kassen senest, når a-kassen sender en opkrævning, informere om kravet om indbetaling af efterlønsbidrag efter lovens 74 a. Stk. 7. Bliver et medlem genoptaget i en dansk a-kasse efter ophold i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, skal a-kassen vejlede om betingelsen om skriftlig tilmelding til efterlønsordningen, jf. 2, og at det er muligt at efterbetale efterlønsbidrag, jf. 26. Stk. 8. Bliver a-kassen bekendt med, at et medlem får tilkendt førtidspension, skal a-kassen vejlede om, at medlemmet kan få indbetalte efterlønsbidrag tilbage. Kapitel 12 Ikrafttræden og overgangsbestemmelse mv. 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. juni ) Stk. 2. A-kassen skal i perioden fra 1. juli 2013 til og med 30. juni 2014 finde og orientere medlemmer, der er omfattet af 74 a, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 642 af 22. juni 2012 af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. samt af 9 i bekendtgørelsen, og som har mulighed for efterlønsbidragsfri perioder ud over det, a-kassen tidligere har meddelt efter 28, stk. 9, i den hidtil gældende bekendtgørelse nr.113 af 27. februar 2008 om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. A-kassens undersøgelse omfatter medlemmer af a-kassen pr. 30. juni Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 113 af 27. februar 2008 om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse ophæves. Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 20. juni 2013 MARIE HANSEN / Vibeke Dalbro

7 20. juni ) Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse BEK nr 723 af 20/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0020054 Senere ændringer til

Læs mere

Endvidere vedlægges godkendt referat af mødet den 12. december 2012.

Endvidere vedlægges godkendt referat af mødet den 12. december 2012. Ydelsesudvalget Sekretariatet Til medlemmerne af Ydelsesudvalget Der indkaldes til møde i Ydelsesudvalget Dato: Onsdag den 22. maj 2013, kl. 14.30 Sted: Arbejdsmarkedsstyrelsens mødelokale E, Holmens Kanal

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 27. februar 2008. Nr. 113. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 5, 75, stk. 6, 77, stk. 9-11, 77

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1176 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018832 af 7. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse BEK nr 1180 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1587 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 703 af 27/05/2015 Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027133 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 1. februar

Læs mere

2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Forslag. til

2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Forslag. til 2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 07-21-0018 Fremsat den 5. december 2007 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Indledning I bekendtgørelse nr.xx er der fastsat regler om fleksydelse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler. Fleksydelsesalder Fleksydelsesalderen

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN EØS-REGLERNE OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM EØS-REGLERNE OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om fleksydelse

Bekendtgørelse af. lov om fleksydelse 1 of 13 21/09/2010 13:36 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Formål Betingelser for ret til fleksydelse Overgang

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

UDKAST. Forslag. til. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag UDKAST Forslag til Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 1. En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Rundskrivelse nr. 15/07

Rundskrivelse nr. 15/07 Rundskrivelse nr. 15/07 23. marts 2007 Spørgsmål om fortrydelsesordningen I forbindelse med ændringen af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven) pr. 1. januar 2007 har direktoratet modtaget nogle

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag Lovforslag nr. L 89 Folketinget 2017-18 Fremsat den 14. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Rundskrivelse nr. 21/08

Rundskrivelse nr. 21/08 Rundskrivelse nr. 21/08 20. maj 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag 2017/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/09006 Fremsat den

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af Denne pjece giver dig en vejledning til at udfylde Blanket til fravalg af efterlønsbidrag eller ordning Læs pjecen

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Indledning I bekendtgørelse nr. 559 af 29. april 2015 om fleksydelse er der fastsat regler om fleksydelse. I denne vejledning, som afløser vejledning nr. 9368

Læs mere

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE INDHOLD HK s a-kasse en god investering 3 Medlemskab 4 Arbejde inden for EØS-området 7 Efterlønsordningen 8 Kontingent 9 Overflytning til en anden a-kasse 10 HK s Fagforening

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. af XX. XX. 2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. af XX. XX. 2018 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. af XX. XX. 2018 Bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a- kasser. I medfør af 46, stk. 7, 74 k, stk. 3, 74

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Grundoplysninger AK-Samvirke, den 6. marts 2012, version 3.03 afsender_reference ex Efterlønsreg.projekt 2001 el. j.nr. 01-02-1234 Afsendende a-kasses

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love LOV nr 1365 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0011482 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 16. april 2018 J. Nr. 18/04778 CKA / JWAE Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 12 og 13, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1569 af 15.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love LOV nr 701 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/15768

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand I medfør af 10, stk. 4, 10, stk. 6, og 10, stk. 7, 3. pkt., i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 77 Bilag 6 Offentligt Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Indledning I bekendtgørelse nr. 559 xx af 29xx. april 2015 2017 om fleksydelse er der fastsat regler

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Arbejde i udlandet før efterlønsalderen og indbetaling af efterlønsbidrag

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Baggrund Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 er det muligt at få udbetalt ens efterlønsopsparing skattefrit. Det vedtog Folketinget den 20. december

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere