Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn Socialcentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret"

Transkript

1 Fonden Villaen Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret

2 Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår for vurderingen... 3 Lovgrundlag... 4 Målgruppe... 4 Fysiske rammer... 4 Opfølgning fra tilsyn Samlet vurdering... 5 Organisering og medarbejdere Pædagogik... 5 Dokumentation... 6 Dialog og inddragelse... 6 Kost forplejning... 7 Helbredsmæssige forhold og opfølgning... 7 Magtanvendelse og retssikkerhed... 7 Tilbudsportal... 7 UTH (utilsigtede hændelser)... 7 Anbefalinger og påbud... 8 Anbefalinger:... 8 Fremtid... 8 Bilag

3 BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering Navn og adresse Ledelse Dato og tidspunkt for tilsynet Organisation Formål Fonden Villaen Munkholmvej Holbæk Jimmy Holm Diwas 23. september 2013 Fonden Villaen er organiseret med bestyrelse på 3 bestyrelsesmedlemmer. Vedtægter og forretningsorden er godkendt efter lovkrav. Fonden Villaen er godkendt til 3 pladser for unge mellem 16 og 25 år. Derforuden 2 pladser målrettet unge i udslusning. Formålet med tilsynet er løbende at have indsigt i stedets tilbud, herunder pædagogisk, ledelses- og personalemæssigt, organisatorisk og økonomisk drift. Tilsynsfunktionen baserer sig på 3 overordnede aspekter: Kontrolaspektet, hvorved påses, at tilbuddet overholder gældende lovgivning, og at tilbuddet fortsat lever op til de vilkår, der er fastsat i godkendelsen. Kvalitetsaspektet, hvorved sikres gode faglige standarder i tilbuddets ydelse og opgaveløsning. Udviklingsaspektet, hvor myndigheden kan bidrage til udvikling af opholdsstedets rammer, ydelser og metoder m.v. Anvendte tilsynsmetoder Der er gennemført samtale med leder af Villaen, samt dennes ægtefælle, som er medarbejder. Der er i forbindelse med besigtigelse af de fysiske rammer talt med 3 beboere. Der er talt med tidligere medarbejder, som nu fungere som vikar. Formålet har været drøftelse af konstaterede og observerede forhold. I samarbejde med stedet, er dets hjemmeside, tilbudsportalen og fremsendte dokumentation til tilsynsenheden gennemgået og drøftet i forhold til krav fra gældende lovgivning. Formålet er at konstatere en overensstemmelse mellem formaliserede handleplaner og behandlingsplaner og den faktiske indsats. Vilkår for vurderingen Tilsynet er en faglig øjebliksvurdering, som skal kontrollere og følge op på at hjælpen udføres på en ordentlig måde. Tilsynets indeholder opfølgning på f.eks. regler om retssikkerhed, og magtanvendelse. Desuden vil tilsynet følge op på embedslægeanbefalinger, da området ikke løbende er underlagt dette tilsyn. Tilsynets konklusioner udmøntes i en generel vurdering, eventuelt suppleret med anbefalinger og i grovere tilfælde påbud. Tilsynets vurderinger er basseret på observation, interview og gennemgang af dokumentation. 3

4 Lovgrundlag Servicelovens 148 a Bekendtgørelse af lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Servicelovens omhandlende magtanvendelse. Se bilag 1, bagerst rapporten. Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Målgruppe Villaen beskrives i velkomstpjece og hjemmeside som værende et ungdomsudviklingstilbud for unge mellem 16 og 25 år. Målgruppen er tidligere anbragte med identitets-vanskeligheder, unge som har været udsat for kriser, skilsmisse, omsorgssvigt mm. På Tilbudsportalen er målgruppe + alder på målgruppe bredere defineret, og ikke enslydende med hjemmeside. Lovgrundlag beskrives på tilbudsportalen som hørende under Servicelovens 107, samt 66,5. Tilsynet anbefaler, at hjemmeside og Tilbudsportal tilrettes således at de fremstår enslydende. Det er Tilsynet vurdering at Fonden Villaen fortsat er egnet til at varetage målgruppens behov, jf. Servicelovens 66,5 og 107. De unge som bor i Villaen og i udslusningslejligheden er på nuværende tidspunkt alle over 18 år. Fysiske rammer Fonden Villaen er, som navnet angiver en villa indrettet i 3 plan, med tilhørende have. Villaen fungere også som privat bopæl for leder og ægtefælle. I stueetagen er entre med trappe til 1. sal og kælder, 2 værelser, gæstetoilet, køkken og spisekrog. Fra køkken er nedgang til tilbygning som rummer stue med spiseplads og sofagruppe. Herfra er udgang til terrasse, kreativt rum, cykelskur/depotrum og have. 1.salen rummer repos, 2 værelser samt toilet med brus. I kælderen er hyggerum, kontor, depotrum, samt leder og ægtefælles private rum. I tilknytning til Villaen, er 2 1-værelses lejligheder i boligkompleks overfor, som benyttes som udslusningslejligheder. Fremadrettet skal lejlighederne afhændes. Opfølgning fra tilsyn 2012 I Tilsynsrapporten fra 2012, var der følgende påbud: Implementering af godkendt elektronisk dokumentationssystem. Fonden Villaen har i januar 2013 implementeret elektronisk dokumentationssystem Planer4you. Leder oplyser, at det har medvirket til at skabe overblik og lette hverdagen omkring målene for de visiterede ydelser. Leder oplyser, at det tilstræbes at alle dokumenter vedr. de unge skal uploades, processen er i gang. Påbud om: At der udarbejdes retningslinjer for håndtering af beboerøkonomi, så det er tydelig for alle, hvem der gør hvad, hvornår. Tilsynet har fået forevist retningsliner omkring beboerøkonomi. Materialet vurderes detaljeret og velbeskrevet. Leder oplyser, at der er udarbejdet 4

5 individuelle skriftlige aftaler med hver af de unge. Påbud om: At UTH (utilsigtede hændelser) implementeres så lovgivning følges. Leder oplyser, at der er udarbejdet procedure omkring UTH, ligeledes italesat over for medarbejder og vikar, de lovmæssige krav herfor. Påbud om: At Tilbudsportalen opdateres, således at forplejningskoncept også fremgår. Dette er tilrettet. Anbefaling fra tilsyn 2012: At referat fra indflytningssamtale bliver et samarbejdsredskab mellem stedet, den unge og de pårørende, hvor det tydeligt fremgår hvilke aftaler der laves med udgangspunkt i de pædagogiske mål. Leder har taget anbefalingen til efterretning. Der er siden sidste tilsyn ikke flyttet nye unge ind. Samlet vurdering Organisering og medarbejdere. Leder er uddannet Socialpædagog og har efterfølgende taget relevante efteruddannelser. Ægtefælle er medarbejder, har anden faglig ikke pædagogiske uddannelse. Har i de 5 år Fonden Villaen har eksisteret, taget relevante efteruddannelser med pædagogisk sigte. Siden sidste tilsyn, har Fonden Villaen reduceret den pædagogiske medarbejderstab, således at der nu, ud over leder og ægtefælle, er tilknyttet en vikar, som er uddannet pædagog. Vikaren har tidligere været fastansat. I flexjob er ansat en rengørings medarbejder. Desuden er tilknyttet superviser og psykolog til stedet. Det tilkendegives af medarbejder og vikar, at der er en åben dialog mellem dem og lederen, med respekt for forskellige holdninger og meninger. Informationsniveauet er højt, også selvom vikaren kun kommer sporadisk i villaen. Der er klare retningslinjer for vikaren, disse opdateres løbende ved behov. Leder og ægtefælle fortæller, de har fokus på opgradering af deres og medarbejderes kompetencer, hvilket vikaren bekræfter. Oftest er det leder og ægtefælle, der kommer med forslag og opfordre til relevante efteruddannelser. Tilsynet fornemmer, der er stort fokus på kompetencer og erfaringer, samt muligheder for opkvalificering. Der fornemmes åbenhed, lydhørhed og tillid fra leder og ægtefælle over for øvrige medarbejdere, vikar og andre faggrupper. Pædagogik I Fonden Villaen arbejdes målrettet med miljøterapi, relations-arbejde og botræning. Det tilstræbes at de unge indgår i en målrettet proces med en ungdoms-udviklings-profil, med det mål, at blive udsluset til livet i egen bolig som et selvstændigt og socialt individ. citat pjece. Stedets pædagogik fremgår tydeligt beskrevet i på Tilbudsportal, på hjemmeside og i pjece. Det fremgår af personalemappe, hvilke forventninger der er til medarbejders dokumentation, vurdering og refleksion. Tilsynet finder beskrivelserne med et veludførligt og nemt tilgængeligt indhold. 5

6 Leder og medarbejdere fortæller, de unge støttes i at udvikle styrker og ressourcer. Der er fokus på, at den unge går i skole, følger ungdomsuddannelse eller arbejde. Tiltagene er individuelt tilrettet, ud fra hvad, den unge magter og ønsker. Der tilstræbes en hverdag, som er så normal som muligt, med en dagsrytme som er struktureret omkring skole/arbejde, fritid og familierelationer. Den unge guides, individuelt tilpasset gennem udviklingsprocesserne. Leder og medarbejder deltager i samtaler etc. sammen med den unge internt. Ønsker den unge støtte og/eller deltagelse i forbindelse med eksterne samtaler, er der mulighed for dette. Hver uge afholdes ugemøder med den unge, hvor omdrejningspunktet er hvordan den forløbende uge er gået. Der tales om håndtering af specifikke situationer den unge oplever, hvad der rører sig mentalt samt udviklingsmål og delmål for opholdet i Fonden Villaen eller i udslusningslejlighederne. Under besøgene oplever Tilsynet, at leder og ægtefælle, møder de unge med åbenhed og ligeværd. Tilsynet fornemmer, at der er en god tone mellem ægteparret og de unge. De unge og deres familier bliver omtalt med respekt. Leder fortæller, at Fonden Villaen tilstræber at de unge skal opleve stedet som et omsorgsfulgt og trygt hjem. Tilsynet fornemmer, at der er opmærksomhed på en løbende kvalitetssikring af den pædagogiske indsats over for den unge. Det er Tilsynets indtryk, at Fonden Villaen forsøger at bygge på at danne relationer og handle i samspil med den unge. Tilsynet fornemmer, et sted hvor der tilstræbes tydelig systematik i den pædagogiske indsats. Samtidig forsøges det, at skabe et imødekommende dagligt miljø, hvor den unge får mulighed for at indgå i et gensidigt forpligtende fællesskab. Dokumentation Den daglige pædagogiske indsats dokumenteres i Planer4you. Leder oplyser, at der arbejdes på at få alle dokumenter up loaded, så alt er samlet vedr. den enkelte unge. Processen er ikke fuldført endnu. Tilsynet finder beslutningen om up-loadning, og dermed samling af dokumentation og øvrige personlige papirer for de unge hensigtsmæssigt. Det efterkommer det enstrenget system, som det opfordres Fonden Villaen at være opmærksomme på. Dialog og inddragelse De unge som Tilsynet har talt med, fortæller de ikke er i tvivl om hvilke forventninger, der er til dem og deres ophold på Fonden Villaen. De fortæller, de føler sig respekteret og inddraget i dagligdagen i fællesskabet og omkring egne forhold. Leder, medarbejder og de unge fortæller hver for sig og samstemmende, omkring husmappe som er tilgængelig for alle. I husmappen fremgår hvilke aftaler der er lavet på husmøderne, der afholdes hver 14. dag. Desuden findes der i mappen beskrivelse af forventninger til de unge omkring deltagelse i daglige opgaver i Fonden Villaen. De unge kan skrive ønsker til emner der skal tages op på husmøder, så som ønsker til turer, ferier, madønsker etc. I køkkenet er stor tavle, hvor der overordnet noteres aktiviteter for den enkelte i løbet af ugen. Således er det muligt for de andre, at følge med i hvem der er hjemme og ikke hjemme. Dette væsentligt i forhold til for eksempel maddage etc. Det er tilsynets vurdering, at Fonden Villaen, inddrager de unge i hverdagen med hensyntagen til de unges ønsker og behov. 6

7 Kost forplejning Det tilstræbes, at der tilberedes sunde og nærende måltider i Villaen. Der er 4 fællesspisninger om ugen, hvor de unge fra udslusningslejlighederne også kan deltage. De unge der ønsker det, kan få en fast ugentlig maddag, hvor de blandt andet er en del af at bestemme den pågældende menu, finde opskrifter og nedskrive indkøbsliste, handle, samt udføre madlavningen i samspil og med støtte fra Fonden Villaens leder og medarbejder. Der er et rulleskema 14 dage frem i tiden, hvor man påfører sine mad-ønsker. Leder fortæller, de unge ser frem til disse fællesspisninger, og glæder sig over rutinen og det sociale samvær, samt samtalerne over middagen og forskellige kulinariske oplevelser. Fællesspisningerne er valgfrie, og man kan til enhver tid melde til og fra. Det oplyses, fra både de unge og leder, at der disse måltider værdsættes højt. Det er Tilsynets vurdering, at afholdelse af fællesmåltiderne, samt konceptet omkring deltagelse i måltiderne i øvrigt, styrker og fremmer den unges relationer til familieforhold, samt opøver rutiner i forhold til tilberedning af måltiderne. Tilsynet finder forplejningskoncept godt og bakker op om dette. Helbredsmæssige forhold og opfølgning Leder oplyser, at der i det nye elektroniske dokumentationssystem, forefindes mappe til dokumentering af sundhedsmæssige forhold. Leder fortæller, der er fokus på kronologisk struktur i systemet, at der klart defineres aftaler med læge og andre sundhedsfaglige instanser, samt opfølgning af aftaler. Både leder og ægtefælle, har medicinkursus. Der foreligger instruks for håndtering af medicin. Hvilket Tilsynet finder fyldestgørende. Den unges medicin opbevares i aflåst pengekasse i køkken. Den unge har selv nøgle til denne. Som led i den unges udvikling og ansvarsopgaver, laves aftaler omkring hvem der er ansvarlig for administration af medicinen i samråd med den unge og dennes læge. Aftalerne foreligger på skrift og ændres ved behov. Tilsynet finder Fonden Villaens håndtering og støtte til de unge omkring medicin og helbredsmæssige forhold fornuftige. Magtanvendelse og retssikkerhed Magtanvendelsesbegreb og lovgivning er implementeret på stedet. Leder oplyser, der er udarbejdet procedure for håndtering af magtanvendelser. Fonden Villaen har ikke oplevet magtanvendelser. Leder og vikar fortæller, der er fokus på dialog og forebyggelse af magtanvendelser. De unge fortæller de inddrages omkring alle tiltag vedr. deres situation. Leder og medarbejder er opmærksomme på at notere, hvis de tager kontakt til instanser på vegne af den unge og med dennes accept. Tilbudsportal Tilsynet må konstatere at Tilbudsportalen mangler ajourføring, således at målgruppe og alder for målgruppe er samstemmende med godkendelse og hjemmeside. Tilsynet anbefaler dette snarest tilrettes. UTH (utilsigtede hændelser) Siden sidste tilsyn, har leder og medarbejdere indrapporteret UTH. Der er udarbejdet procedure for stedet. Tilsynet har erfaret at der er øget fokus på UTH, og opfølgning af disse. 7

8 Anbefalinger og påbud Fremtid Anbefalinger: At hjemmeside og Tilbudsportal tilrettes således at de fremstår enslydende. At Tilbudsportal ajourføres, således at oplysningerne er samstemmende med godkendelse. Tilsynet bliver gjort opmærksomme på, at Fonden Villaen inden for det næste 1½ år, ønsker at stoppe sit tilbud. Leder oplyser Tilsynsenheden, at bestyrelse, samarbejdspartnere, de unge der bor på Fonden Villaen og deres pårørende er orienteret. Tilsynet orienterer leder om at holde Tilsynsenheden ajour, omkring reducering af pladser etc. 8

9 Bilag 1 Servicelovens 148 Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi, herunder om grundlaget for afgørelse efter 14, stk. 3, om optagelse af et privat tilbud på Tilbudsportalen fortsat består. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Magtanvendelse, Servicelovens Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Stk. 2. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Stk. 3. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Stk. 4. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Stk. 5. Indgreb efter 126 kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal visitation yder service over for den pågældende, jf. 124 a. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af service om betingelserne for at foretage indgreb i medfør af 126, herunder om kravet om indberetning, jf I tilbud etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet. Anden gældende lovgivning som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. 9

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Abildgården. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Abildgården. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Abildgården Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Søholm Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 20. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der drives

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Granbohus. Anmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Granbohus. Anmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen Granbohus Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere