27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder for oprettelse af et fælles Center og Institut for internationale Studier og Menneskerettigheder i Grønland i samarbejde med den danske regering (punkt FM2008/85). Det daværende Landsstyre var positiv over for at foretage nærmere undersøgelser af forslaget, men pegede samtidig på den problemstilling, at der ikke var tilstrækkeligt uddannede forskere og andre med en videregående uddannelse, der kunne varetage opgaverne i et sådant center. Landsstyret fandt derfor, at det er nødvendigt at få belyst de økonomiske konsekvenser, mulighederne for at rekruttere højt uddannede medarbejdere samt mulighederne for at samarbejde med tilsvarende institutioner i andre lande. Naalakkersuisut har haft en dialog med Institut for Menneskerettigheder om hvorvidt Grønland kan trække på den ekspertise inden for menneskerettigheder, som instituttet besidder. Instituttet har erklæret sig positiv over for et samarbejde, der for eksempel kan tage form af kurser samt anden oplysningsvirksomhed om menneskerettigheder. Instituttet kan endvidere afgive høringssvar på forslag til Inatsisartutlovgivning og således vurdere forslag til Inatsisartutlove ud fra en menneskeretlig synsvinkel. Den danske regering fremsatte i februar 2012 et forslag om at nedlægge Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og samtidig etablere særskilt lovgrundlag for henholdsvis Dansk Institut for Internationale Studier og for Institut for Menneskerettigheder. I forbindelse med høringen om Forslaget til lov om Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettigheder foreslog Naalakkersuisut, at loven ved kongelig anordning skulle kunne sættes i kraft for Grønland, og at Selvstyret ved Inatsisartutlov kunne oprette et råd for menneskerettigheder i Grønland, der bl.a. skulle få mulighed for at udpege et medlem til Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitutions bestyrelse. Herved ville der på én gang kunne opnås en vigtig kompetenceopbygning, såvel som en forankring af arbejdet med menneskerettigheder i Grønland samt mere formelle rammer om samarbejdet mellem Institut for Menneskerettigheder og Selvstyret. Udenrigsministeren var positiv over for forslaget, og Folketingets Udenrigsudvalg udtalte følgende i dets betænkning over lovforslaget: EM 2012/xx 1 NSN sagsnr

2 Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne. Udvalget lægger vægt på, at Grønland og Færøerne, hvis de ønsker at sætte loven i kraft for deres områder, får mulighed for repræsentation i bestyrelsen. Udvalget lægger derfor afgørende vægt på ministerens svar på høringssvar til Grønlands Selvstyre, hvoraf det fremgår:»såfremt loven sættes i kraft for Grønland og/eller Færøerne, og der samtidig hermed oprettes lokale Råd for Menneskerettigheder på Grønland og Færøerne, kan der evt. efterfølgende vedtages en ændring af lov om etablering af Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, hvorved det grønlandske råd, henholdsvis det færøske råd, tildeles mulighed for at udpege et bestyrelsesmedlem.«udvalget opfordrer ministeren til at fremsætte forslag til ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution hurtigt efter en eventuel grønlandsk eller færøsk beslutning om at sætte loven i kraft. Lovforslaget blev vedtaget i Folketinget og er nu gældende som lov nr. 553 af 18. juni 2012 om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. Loven træder i kraft 1. januar Naalakkersuisut har haft en dialog med Udenrigsministeriet med henblik på at opfylde udenrigsministerens og Udenrigsudvalgets intentioner. Så snart nærværende forslag til Inatsisartutlov er vedtaget, vil udenrigsministeren fremsætte forslag til en lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, som skaber hjemmel til, at Grønlands Råd for Menneskerettigheder kan udpege et medlem af bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. 2. Hovedpunkter i forslaget a) Gældende ret Området har ikke været reguleret af Inatsisartutlovgivning, men lov nr. 411 af 6. juni 2002 om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder har været sat i kraft for Grønland ved kgl. anordning nr. 414 af 30. maj 2005, og som anført i ovenfor, forventes Lov nr. 553 af 18. juni 2012 om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskeretsinstitution sat i kraft for Grønland. b) Lovforslagets indhold Formålet med loven er at fremme og beskytte menneskerettighederne i Grønland ved at oprette Grønlands Råd for Menneskerettigheder som et uafhængigt råd, idet den samtidig skal 2

3 medvirke til en generel videns- og kompetenceopbygning om menneskerettigheder i Grønland. Rådet skal fungere i overensstemmelse med FN s Parisprincipper af 20. december 1993, der bl.a. vedrører krav til nationale menneskerettighedsinstitutioners kompetence og ansvar (mandat), sammensætning og garantier for uafhængighed og pluralisme, arbejdsformer mv.. Endvidere er forslaget udtryk for et ønske om at styrke dialogen og samarbejdet med Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. Ved forslaget oprettes et uafhængigt råd for menneskerettigheder i Grønland Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Rådet får følgende opgaver: 1) deltage i overvågning af og rapportering om menneskerettighedssituationen i Grønland, 2) drøfte udarbejdelse af analyser af og forskning på menneskerettighedsområdet, 3) yde rådgivning af Inatsisartut og Naalakkersuisut, andre offentlige myndigheder og private aktører om menneskerettigheder, 4) fremme koordination af og bistand til civilsamfundets arbejde med menneskerettigheder, 5) støtte og fremme undervisning i menneskerettigheder, 6) medvirke til formidling af information om menneskerettigheder, 7) foreslå aktiviteter til styrkelse af menneskerettighedernes gennemførelse i Grønland, 8) vurdere forløbet af hidtidige aktiviteter på menneskerettighedsområdet i Grønland og 9) udpege et medlem til Institut for Menneskerettigheders bestyrelse. Rådet sammensættes af medlemmer, der udpeges af en række organisationer, institutioner, foreninger samt visse offentlige myndigheder, der arbejder med menneskerettigheder. Deltagelse i rådet er frivilligt og ulønnet. Det er kun medlemmer udpeget af civilsamfundsorganisationer og offentlige institutioner, der har stemmeret og valgbarhed. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Det det skal afholde mindst 2 møder årligt. Udenrigsdirektoratet varetager sekretariatsfunktionen for rådet. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget forventes at skabe øget opmærksomhed om menneskerettighedssituationen i Grønland og dermed en større bevågenhed med de offentlige myndigheders planlægning og forvaltning af deres område i forhold til efterlevelse af menneskerettighedskonventioner m.v. Dette vil medføre både økonomiske og administrative konsekvenser for de offentlige myndigheder. Udgifterne til Grønlands Råd for Menneskerettigheder skønnes at udgøre årligt ca kr. til mødeafholdelse, eventuelle rejseudgifter og dagpenge samt udgifter til informationsvirksomhed. Udgifterne til sekretariatsbetjening varetages indenfor Udenrigsdirektoratets ordinære driftsbevilling. 3

4 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget forventes ikke direkte at have konsekvenser for det private erhvervsliv, men det må forventes at medføre en øget fokus på det private erhvervslivs overholdelse af menneskerettigheder. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Lovforslaget forventes ikke at have konsekvenser for miljø, natur eller folkesundhed. 6. Konsekvenser for borgerne Lovforslaget forventes at medvirke til at skabe øget bevidsthed hos borgerne om menneskerettigheder og dermed også at øge respekt for samt fremme og beskytte menneskerettighederne i Grønland. 7. Andre væsentlige konsekvenser Lovforslaget forventes ikke at medføre andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Høringsliste: Organisationer mv. i 3, Selvstyrets departementer, KANUKOKA, Ombudsmanden for Inatsisartut, Institut for Menneskerettigheder, Udenrigsministeriet. Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser Til 1 Lovens formål er at fremme og beskytte menneskerettighederne i Grønland. Formålet søges opnået ved at oprette et råd for menneskerettigheder i Grønland Grønlands Råd for Menneskerettigheder, som skal medvirke til en generel videns- og kompetenceopbygning om menneskerettighederne i Grønland jf. nærmere bemærkninger til 2. Rådet skal fungere i overensstemmelse med FN s Parisprincipper af 20. december 1993, der bl.a. vedrører krav til nationale menneskerettighedsinstitutioners kompetence og ansvar (mandat), sammensætning og garantier for uafhængighed og pluralisme, arbejdsformer mv.. Videns- og kompetenceopbygningen kan f.eks. gennemføres ved afholdelse af møder og seminarer og udgivelse af informationsmateriale i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder. Til stk. 3 Der lægges vægt på at Grønlands Råd for Menneskerettigheder bliver et politisk uafhængigt råd i overensstemmelse med FN s Parisprincipper, jf. bemærkninger til stk. 2, som ligeledes 4

5 danner grundlag for Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. Inatsisartutloven er udtryk for ønsket om at styrke dialogen og samarbejdet med Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution med henblik på kapacitets- og kompetenceopbygning i Grønland indenfor menneskerettigheder. Grønland har i sit høringssvar til forslaget til lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution har lagt vægt på at fortsat at være omfattet af den danske lovgivning på området og at samarbejdet med Institut for Menneskerettigheder Danmarks National Menneskerettighedsinstitution ønskes styrket, blandt andet ved at Grønland, ved oprettelse af et råd for menneskerettigheder i Grønland, gives mulighed for at udpege et medlem til dennes bestyrelse. Til 2 Til stk. 1 Grønlands Råd for Menneskerettigheder har til opgave at fremme og beskytte menneskerettighederne i Grønland ved at medvirke til at opbygge kompetence og viden vedr. menneskerettigheder i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. Der er således ingen modsætning mellem oprettelsen af rådet ved Inatsisartutlov og Institut for Menneskerettigheders virksomhed i henhold til anordning om ikraftsættelse for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. Nr. 1-3 Det er ikke hensigten, at rådet selv skal rapportere, udarbejde analyser eller udføre forskning. Dette er der ikke ressourcer til, jf. de almindelige bemærkninger. Men rådet har mulighed for lejlighedsvis og når det skønnes relevant, at yde rådgivning til Inatsisartut og Naalakkersuisut samt andre offentlige myndigheder og private aktører om menneskerettigheder og kan som led i varetagelsen af rådets formål drøfte og udtale sig om rapporter om menneskerettigheder i Grønland, samt opfodre til udarbejdelse af analyser og rapporter mv. om menneskerettigheder i Grønland. Nr. 4 Da en række civilsamfundsorganisationer er repræsenteret i rådet, vil det i sig selv kunne fremme koordinationen. Herudover kan rådet afholde møder med henblik herpå. Nr. 5-7 Rådet vil f.eks. kunne formidle undervisnings- og informationsmateriale tilpasset grønlandske forhold, samt afholde offentlige møder og seminarer. 5

6 Nr. 8 Rådet vil kunne evaluere tidligere aktiviteter på menneskerettighedsområdet med henblik på styrkelse af menneskerettighedernes gennemførelse i Grønland. Samarbejdet med Institut for Menneskerettigheder forventes at tage form af, at Institut for Menneskerettigheder deltager i rådets møder, jf. 4, stk. 5 og yder faglig bistand, jf. 6. Herudover kan samarbejdet ske ved, at Instituttet afholder kurser, seminarer mv., medvirker til udgivelse af informationsmateriale samt afgiver høringssvar om forslag til Inatsisartutlove af menneskeretlig relevans. Udpegningen af et medlem af Institut for Menneskerettigheders bestyrelse kan ske, når anordningen er udstedt, og når et ændringsforslag til loven er vedtaget, jf. de almindelige bemærkninger. Til 3 Til stk. 1 Der er lagt vægt på at begrænse antallet af medlemmer af hensyn til rådets funktionsduelighed samtidig med at der søges opnået en bred repræsentation af menneskerettighedsinteresser i Grønland. De civilsamfundsorganisationer, der i lovforslaget er peget på som medlemmer af Grønlands Råd for Menneskerettigheder, er udvalgt med henblik på at afspejle de synspunkter, som gør sig gældende blandt civilsamfundsorganisationer, der arbejder med menneskerettigheder. Der er således lagt vægt at rådet tilsammen repræsenterer en bred indsigt i menneskerettigheder og det grønlandske samfund. Ved civilsamfund forstås normalt de dele af samfundet, der er tilbage, når man fratrækker det offentlige og markedet. Til stk. 3 Ud fra ønsket om at begrænse rådets størrelse er det kun offentlige myndigheder, der har mere end en blot begrænset berøring med menneskerettighedsspørgsmål, der er foreslået repræsenteret. Til stk. 4 Kommunernes Landsforening, KANUKOKA, vurderes i denne sammenhæng til at udgøre en offentlig myndighed og har således ikke stemmeret og valgbarhed. 6

7 Til stk. 5 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution forventes at deltage i Grønlands Råd for Menneskerettigheders møder med henblik på en tæt dialog og sparring samt løbende bidrag til kapacitetsopbygningen vedr. menneskerettigheder i Grønland. Til stk. 6 Medlemmerne udpeges for to år ad gangen henset til at arbejdet i rådet er frivilligt og med henblik på at give flere personer mulighed for berøring med rådets arbejde. Til 4 Til stk. 1 Med henblik på at sikre rådets uafhængighed forudsættes det, at rådet selv vælger formand og næstformand blandt de af rådets medlemmer, der har stemmeret og valgbarhed. Jf. bemærkningerne i stk. 1 forudsættes Grønlands Råd for Menneskerettigheder selv at fastsætte en forretningsorden for sit virke, som harmonerer med at medlemskab af rådet er ulønnet og baseret på frivillighed. Til stk. 3 Der afholdes minimum 2 møder årligt, men rådet kan afholde flere møder, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt. Til stk. 4-5 Det følger af Parisprincipperne, jf. bemærkning til 1, stk. 2, at offentlige myndigheder repræsenteret i en menneskerettighedsinstitution, ikke har stemmeret og valgbarhed med henblik på at sikre uafhængighed. Til stk. 6 Muligheden for at lade observatører deltage tager sigte på, at andre personer eller organisationer, der beskæftiger sig med menneskerettigheder end de i 5, stk. 2 anførte, kan yde bidrag til debatten. Til stk. 7 Bestemmelsen tager sigte på, at Grønlands Råd for Menneskerettigheder via åbne møder, kan bidrage til at skabe debat om menneskerettigheder og dermed bidrage til formålet om at skabe respekt for, fremme og beskytte menneskerettighederne i Grønland. 7

8 Til 5 Det forventes, at Udenrigsdirektoratets sekretariatsbistand primært vil være af praktisk karakter i forbindelse med arrangering af møder og referatskrivning fra møder. Eventuel faglig bistand til rådet forventes ydet i et samarbejde med Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Institut for Menneskerettigheder. Udgifterne til sekretariatsbetjening varetages indenfor Udenrigsdirektoratets ordinære driftsbevilling. Til 6 Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnittet om økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Rejseudgifter i forbindelse med eventuelt medlemsskab af Institut for Menneskerettigheders bestyrelse, jf. 2, stk. 2 forventes afholdt inden for Landskassens tilskud. Det bemærkes, at udgifter til sekretariatsbetjening varetages inden for Udenrigsdirektoratets ordinære driftsbevilling jf. bemærkningerne til 5. Såfremt Institut for Menneskerettigheder ønsker at deltage i rådets møder, jf. 3, stk. 5, afholdes disse afgifter af instituttet selv. Til 7 Rådets møder forventes afholdt i Nuuk. Der forventes derfor kun at blive behov for at dække rejseudgifter og dagpenge mv. for deltagere, der ikke har bopæl i Nuuk. Medlemskab og deltagelse i rådets arbejde er frivilligt og ulønnet. Til 8 Til stk. 1 Inatsisartutloven forventes sat i kraft den 1. januar Bestemmelsen i 2, stk. 2 vedr. Grønlands Råd for Menneskerettigheders udpegning af et medlem til bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution forventes sat i kraft ved udstedelse af bekendtgørelse herom af Naalakkersuisut, så snart der foreligger en hjemmel hertil jf. de almindelige bemærkninger til lovforslaget. 8

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 17. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge

Læs mere

30. oktober 2012 EM2012/125 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende. Forslag til: Inatsisartutlov om Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

30. oktober 2012 EM2012/125 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende. Forslag til: Inatsisartutlov om Grønlands Råd for Menneskerettigheder. BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov om Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget har under behandlingen bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl. Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights.

Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl. Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights. Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

2011/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj Betænkning.

2011/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj Betænkning. 2011/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Institut for

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning.

Læs mere

13. november 2017 FM 2018/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

13. november 2017 FM 2018/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 13. november 2017 FM 2018/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Forslaget fremsættes som følge af de erfaringer, som Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

EM 2018/218. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

EM 2018/218. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 16-08-2018 EM 2018/218 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Forslaget fremsættes som følge af de erfaringer, som Grønlands Råd for Menneskerettigheder (rådet)

Læs mere

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 6. november 2017 FM 2018/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund for forslaget Den overordnede baggrund for ændringsforslaget er et ønske fra

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat 16. februar 2018 Høringsnotat med kommentarer vedrørende forslag til lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

9. august EM 2011/42. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om Børnetalsmand og Børneråd. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

9. august EM 2011/42. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om Børnetalsmand og Børneråd. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 9. august Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om Børnetalsmand og Børneråd. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov har til formål at fremme børns rettigheder og interesser

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Udkast til forslag til lov om etablering af Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Udkast til forslag til lov om etablering af Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 19.03.

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM2014/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

14. maj 2014 FM 2014/145. Ændringsforslag. til. Til 31

14. maj 2014 FM 2014/145. Ændringsforslag. til. Til 31 14. maj 2014 FM 2014/145 Ændringsforslag til Forslag til lnatsisartutlov om radio- og tv-virksomhed Fremsat af Naalakkersuisut til andenbehandlingen. Til 31 1. 31, stk. 1-3, affattes således: 31. KNR ledes

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale styrelse Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget

Læs mere

Forslag. til. 8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Forslag. til. 8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Forslag til Lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. august 2016 EM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2015. Det blev ved

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention 4. februar 2012 Signe Stensgaard Dagsorden Hvad er Institut for Menneskerettigheder? Hvad laver Institut for Menneskerettigheder?

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 11. august 2016 EM 2016/23 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, der blev 1. behandlet af Inatsisartut

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

16. maj 2017 FM 2017/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

16. maj 2017 FM 2017/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 16. maj 2017 FM 2017/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, som blev behandlet i og vedtaget af

Læs mere

om, at Naalakkersuisut har været inddraget i forhandlingerne om en ny af tale det har Naalakkersuisut ikke. Nick har selv siddet i Naalakkersuisut

om, at Naalakkersuisut har været inddraget i forhandlingerne om en ny af tale det har Naalakkersuisut ikke. Nick har selv siddet i Naalakkersuisut t INATSISARTUT OMBUDSMANDIAT OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT Nick Nielsen 13. marts 2015 Rekommanderet NaL. nr./j.nr.: 2015-720-0002 ÅIL. nr./brevnr.: 36611 SuLL./sagsbeh.: ÅJ Klage over formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

21. september 2018 FM 2019/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

21. september 2018 FM 2019/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 21. september 2018 FM 2019/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (storskalaloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 2010/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. februar 2011 af Høgni Hoydal (T) og Juliane Henningsen (IA) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2006 EM 2006/35 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsens ændringsforslag skal skabe en klar hjemmel for bevilling

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2017/122: Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. (Tilskudsforhøjelse)

Læs mere

24. april 2017 FM 2017/125. Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017

24. april 2017 FM 2017/125. Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017 24. april 2017 FM 2017/125 Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017 ( 13 stk. 1 og 2 er ændret og en ændring af det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt) Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2012 om ændring af Inatsisartutlov om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI

MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI SYSTE M ATISK ME NNE SKE R ETTIGHEDSOVERVÅGNI N G MED GE NNE M SLAGSKR A FT INTRO SYSTEMATISK MENNESKERETTIGHEDSOVERVÅGNING MED GENNEMSLAGSKRAFT MISSION ˮInstitut for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18-06-2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (budget- og regnskabsloven) trådte

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På efterårssamlingen 2017 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om revalidering (Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked,

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

20. september 2017 EM 2017/90. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

20. september 2017 EM 2017/90. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2017 EM 2017/90 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af den Inatsisartutbeslutning, som blev vedtaget som EM 2015/120 på efterårssamlingen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014 INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Selvstyret Den lovgivende magt Udenrigs-

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION

RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION CIVILSAMFUND OG MYNDIGHEDER Rådet for Menneskerettigheder består af repræsentanter for en lang række civilsamfundsorganisationer og myndigheder. Rådet drøfter

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

12. oktober 2012 EM2012/95 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Vedrørende Forslag til:

12. oktober 2012 EM2012/95 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Vedrørende Forslag til: BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen Afgivet

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx. xxx 2017 EM 2017/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre, at husstande hvor den ene ægtefælle eller samlever afgår ved døden, eller

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 30-01-2019 FM 2019/19 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har dels til formål at bringe den grønlandske og den danske version af Inatsisartutlovens 6 i overensstemmelse

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde September 2015 Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

10. maj 2017 FM 2017/132 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

10. maj 2017 FM 2017/132 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 10. maj 2017 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om Handicaptalsmand. (Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie,

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

8. januar 2015 FM 2015/89. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

8. januar 2015 FM 2015/89. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. januar 2015 FM 2015/89 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Nærværende forslag blev fremsat i forbindelse med efterårssamlingen 2014, men på grund af udskrivelse af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Dato: 16. marts 2018 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Louise Hauberg Wilhelmsen Sagsnr.: 2017-7610-0004 Dok.: 679097 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere