...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent"

Transkript

1 (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Energistyrelsens afgørelse af 29. august 2007 stadfæstes Ved brev af 10. september 2007 har...[klager] indbragt Energistyrelsens afgørelse af 29. august 2007 for Energiklagenævnet. Sagens problemstilling Sagen drejer sig om Energistyrelsens afslag på klagers ansøgning om beskikkelse som energikonsulent for enfamiliehuse jf. bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger. Energistyrelsens afgørelse af 29. august 2007 Ved afgørelsen af 29. august 2007 meddelte Energistyrelsen klager afslag på ansøgning om beskikkelse som energikonsulent for enfamiliehuse. Energistyrelsens lagde i afgørelsen vægt på, at klagers uddannelse som tømrer ikke opfylder uddannelseskravet i 23, stk. 1, nr. 1 litra a i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Energistyrelsen vurderede endvidere, at klager ikke gennem sin ansøgning havde dokumenteret, at klager havde en tilsvarende anerkendt uddannelse. Det blev dog vurderet, at klager havde dokumenteret, at han havde den fornødne erhvervserfaring, jf. bekendtgørelsens 23, stk. 1, nr. 2. Energistyrelsens afgørelse af 29. august 2007 vedlægges som bilag 1.

2 Klagers synspunkter til støtte for klagen Klager har til støtte for klagen gjort gældende, at klager er uddannet tømrer og har bestået optagelsesprøven for beskikkelse som bygningssagkyndig. Klager har endvidere oplyst, at han jævnligt udfører projekter med U-værdier og lampa-værdier, som beregnes på Builddesk U 3.2. og efterfølgende bliver godkendt af en energikonsulent. Energistyrelsens bemærkninger til klagen Energistyrelsen er ved brev af 10. oktober 2007 fremkommet med bemærkninger til klagen. Energistyrelsen bemærker, at der er to krav, der skal være opfyldt for at blive godkendt til Energistyrelsens optagelseskursus for energikonsulenter. Konsulenten skal have en godkendt uddannelse, ligesom konsulenten skal kunne dokumentere 2 års erhvervserfaring inden for de sidste 6 år. Energistyrelsen finder efter en fornyet gennemgang af sagen fortsat ikke, at klager opfylder uddannelseskravet, idet uddannelsen som tømrer ikke er nævnt i 23, stk. 1, nr. 1 litra a i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Side 2 af 6 Energistyrelsen bemærker endvidere, at det forhold, at klager har bestået optagelsesprøven for beskikkelse som bygningssagkyndig ikke automatisk medfører, at klager kan godkendes som energikonsulent, idet regelsættet er anderledes, og det dermed ikke er de samme betingelser, der stilles. Energistyrelsen gør dog opmærksom på, at såfremt en ansøger ikke opfylder uddannelseskravet, kan ansøgeren godkendes på betingelse af, at ansøgeren består en teoretisk adgangsprøve efter bestemmelse fra Energistyrelsen, jf. 23, stk. 3. Fristen for indgivelse af en sådan ansøgning er nu ophævet, og det er igen muligt at indgive ansøgning herom efter 1. oktober Energistyrelsen anbefaler således klager at ansøge på ny med henblik på at deltage i den teoretiske prøve. Afsluttende bemærkninger fra klager Til Energistyrelsens oplysning om, at det nu er muligt at ansøge om at deltage i en teoretisk optagelsesprøve, bemærker klager, at han gerne deltager i en teoretisk prøve for at kunne beskikkes som energikonsulent. Klager ønsker dog ikke at betale et gebyr på kr. for at kunne ansøge herom til Energistyrelsen, idet klager allerede har betalt dette gebyr i forbindelse med sin ansøgning om beskikkelse som energikonsulent, som Energistyrelsen meddelte afslag på ved afgørelsen af 29. august Retsgrundlag Fra bekendtgørelse nr af 21. december 2006 som ændret ved bekendtgørelse nr. 352 af 18. april 2007 fremgår blandt andet:

3 [...] 22. Energistyrelsen beskikker efter ansøgning energikonsulenter til at udføre energimærkning af bygninger. Beskikkelse som energikonsulent er personlig og foretages for en af de to kategorier enfamiliehuse eller flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger. Beskikkelse som energikonsulent er gyldig i 3 år. 23. For at kunne beskikkes som energikonsulent skal konsulenten opfylde og dokumentere følgende kvalifikationskrav: 1) Ansøgeren skal, jf. dog stk. 2-4, opfylde følgende uddannelseskrav: a) En ansøger til beskikkelse for bygningskategorien enfamiliehuse skal have dansk uddannelse som civil-, akademi-, teknikum- eller diplomingeniør, maskinmester, maskinmester med udvidet maskinmesteruddannelse, cand. arch., bygningskonstruktør eller tilsvarende anerkendt uddannelse. Maskinmestre, som ikke har en maskinmesteruddannelse, skal have bestået eksamen efter den 19. oktober ) Ansøgeren skal have mindst 2 års dokumenteret erhvervsmæssig praksis inden for de seneste 6 år med relevant byggeteknisk og energimæssig rådgivning, herunder kundekontakt. 3) Ansøgeren skal have bestået en optagelsesprøve efter bestemmelse fra Energistyrelsen. Prøven skal være bestået inden et år efter, at ansøgeren er godkendt til deltagelse i optagelseskursus.... Stk. 3. Uanset at en ansøger ikke opfylder kravene til uddannelse i stk. 1, nr. 1, kan ansøgerens uddannelse godkendes på betingelse af, at ansøgeren består en teoretisk adgangsprøve efter bestemmelse fra Energistyrelsen. Ved prøven skal ansøgeren dokumentere, at vedkommende har erhvervet teoretiske og faglige kvalifikationer svarende til uddannelser nævnt i stk. 1, nr. 1. En meddelt godkendelse af en uddannelse bortfalder ikke. Stk. 4 Ansøgning om godkendelse af uddannelse som nævnt i stk. 3 skal være indgivet inden den 1. april [...] Side 3 af 6 Fra bekendtgørelse nr af 17. september 2006 om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger citeres: [...] 1. 23, stk. 4, ophæves [ ]

4 Energiklagenævnets praksis Energiklagenævnet har tidligere taget stilling til uddannelseskrav i forbindelse med ansøgning om beskikkelse som energikonsulent. Afgørelsen er truffet i henhold til den dagældende bekendtgørelses 42, stk. 2, nr. 3 (bekendtgørelse nr af 13. december 2005), nu 40, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger. Der henvises til afgørelsen j.nr.: , hvor Energiklagenævnet anførte følgende: [...] Klagers uddannelse som vvs-tekniker, gas-, vand- og sanitetsmester, teknonomuddannelse i miljøstyring, teknisk diplomuddannelse i humanøkologi og kursus i energimærkning er ikke opregnet i 23, stk. 3, nr. 1 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning i bygninger. Nævnet finder ikke, at denne uddannelse i øvrigt opfylder uddannelseskravet i denne bestemmelse. [...] Side 4 af 6 Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside, Energiklagenævnets bemærkninger Klager gør gældende, at han er uddannet tømrer og endvidere har bestået optagelsesprøven som bygningssagkyndig. Klager arbejder desuden jævnligt med projekter med U-værdier og lampa-værdier som beregnes på Builddesk U 3.2. hvorefter en energikonsulent godkender beregningerne. Klager ønsker endvidere ikke at skulle betale yderligere kr. for at ansøge Energistyrelsen på ny. Energiklagenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmål omkring betaling for ny ansøgning til Energistyrelsen, er et anliggende mellem klager og Energistyrelsen. Energiklagenævnet kan således ikke tage stilling til, hvorvidt klager skal betale et nyt gebyr for at kunne ansøge Energistyrelsen på ny som følge af, at reglerne er ændret siden Energistyrelsens afgørelse af 29. august Energistyrelsen har godkendt klagers erhvervserfaring, jf. bekendtgørelsens 23, stk. 1, nr. 2. Energiklagenævnet skal derfor alene tage stilling til, om Energistyrelsens afslag på beskikkelse er berettiget med henvisning til klagers uddannelsesmæssige kvalifikationer.

5 Klager er uddannet tømrer. Klager har endvidere bestået prøve som beskikket bygningssagkyndig. Klagers uddannelse som tømrer er ikke opregnet i 23, stk. 1, nr. 1 litra a i bekendtgørelse nr af 21. december 2006 som ændret ved bekendtgørelse nr. 352 af 18. april Nævnet finder ikke, at denne uddannelse i øvrigt opfylder uddannelseskravet i denne bestemmelse. Ansøgningen om beskikkelse som energikonsulent kan herefter imødekommes, hvis klager dokumenterer, at han på anden vis har erhvervet teoretiske og faglige kvalifikationer, som svarer til de nævnte uddannelser. Energiklagenævnet finder ikke, at uddannelsen som tømrer samt det forhold at klager har bestået optagelsesprøven for beskikkelse som bygningssagkyndig i sig selv dokumenterer, at klager har erhvervet de teoretiske og faglige kvalifikationer, som svarer til uddannelseskravet i 23, stk. 1, nr. 1 litra a. Side 5 af 6 På baggrund af den af klager fremlagte dokumentation for uddannelse findernævnet finder heller ikke, at klageren har dokumenteret, at han på anden vis har erhvervet teoretiske og faglige kvalifikationer, som svarer til de i 23, stk. 1, nr. 1 litra a nævnte betingelser. Nævnet finder derfor, at Energistyrelsens afgørelse bør stadfæstes. Energiklagenævnet bemærker, at bekendtgørelse nr af 21. december 2006 ved bekendtgørelse nr af 17. september 2007 er ændret, således at der i henhold til 23, stk. 3 er mulighed for at uddannelseskravet kan opfyldes ved, at klager består en teoretisk adgangsprøve. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 29. august 2007 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den. Afgørelsen er truffet i henhold til 29, stk. 1 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lov nr. 585 af 24. juni 2005 og 23, stk. 1, nr. 1 litra a i bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger som ændret ved bekendtgørelse nr. 352 af 18. april Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

6 Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på nævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Tina Alander Lindfors Fuldmægtig Side 6 af 6

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Page 1 of 9 BEK nr 1731 af 21/12/2006 Gældende (Energimærkningsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 30-12-2006 Transport- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 352 af 18/04/2007

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen

...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen [...].

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående samt tillige med brevpost til klager Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere