Vejledning om folkekirkens konsulenter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om folkekirkens konsulenter."

Transkript

1 Udkast Vejledning om folkekirkens konsulenter. 1. Indledning. Kirkeministeriet har med ikrafttrædelse den 1. januar 2010 udstedt bekendtgørelse nr.... af... om folkekirkens konsulenter samt fællesinstruks af... for folkekirkens konsulenter. Bekendtgørelsen og fællesinstruksen udgør sammen med denne vejledning regelgrundlaget for den virksomhed, der udøves af folkekirkens konsulenter, som er følgende: 2 varme-, energi- og klimakonsulenter, 2 orgelkonsulenter, 2 klokkekonsulenter, 10 kirkegårdskonsulenter, 10 bygningskonsulenter for tjenesteboliger m.v. og 10 præstegårdskonsulenter for landbrug. Den konsulentvirksomhed, som De Kongelige Bygningsinspektører, Nationalmuseet og Akademiet for de skønne Kunster udfører vedr. folkekirkens kirker og kirkegårde, er ikke omfattet af dette regelsæt. De tre institutioner er statslige med tilknytning til henholdsvis Finansministeriet og Kulturministeriet, og deres virksomhed for folkekirken udøves i henhold til 8, stk. 1. i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Ved bekendtgørelsen ophæves 7 regelsæt af ældre dato, jf. bekendtgørelsens 6, stk De enkelte konsulenters forhold Varme-, energi- og klimakonsulenter Ansættelse m.v. Til afløsning for den hidtidige varmekonsulentstilling oprettes to stillinger som varme-, energi og klimakonsulenter. Den ene stillings funktionsområde er Københavns, Helsingør, Roskilde og Lolland-Falsters stifter, medens den andens er Fyens, Ålborg, Viborg, Århus, Ribe og Haderslev stifter. Ansættelse i stillingerne sker efter opslag og foretages af Kirkeministeriet eller en stiftsøvrighed efter ministeriets bemyndigelse. I stedet for at ansætte en person i en konsulentstilling kan der indgås aftale med et rådgivende in-

2 geniørfirma om, at dette varetager konsulentfunktionen. Reglerne i fællesinstruksen for folkekirkens konsulenter gælder også i sådanne tilfælde. Side 2 Sigtet med det ændrede stillingsindhold er, at der i højere grad skal sættes fokus både på energiforbruget i folkekirken, således at dette kan optimeres, og på kravene til klimaet særligt i kirkerummene, således at kravene fastlægges med ligelig hensyntagen til personkomfort og bevaring af det historiske inventar og dekoration Uddannelse. For ansættelse i en stilling som varme-, energi- og klimakonsulent kræves, at man skal have en uddannelse som ingeniør eller lignende med speciale i varme-, energi- og klimaforhold. Den, der ansættes i en sådan stilling, må ikke have økonomisk interesse i virksomheder, der fremstiller, forhandler eller reparerer varme- eller klimaanlæg eller komponenter til sådanne anlæg, jf. bekendtgørelsens 2, stk Fagområde. Varme-, energi- og klimakonsulenternes fagområde er sager om udførelse af nye varme-, ventilations- eller befugtningsanlæg, eller ombygning af bestående anlæg i kirker, herunder foretage en faglig varmeteknisk og økonomisk vurdering vedr. udførelse og brug af kirkevarmeanlæg. Endvidere sager om energiforbrug samt lokalisering og udnyttelse af energisparemuligheder samt sager om klimaforhold, herunder klimaproblemer for kirkernes historiske inventar m.v Orgelkonsulenter Ansættelse m.v. Der oprettes to orgelkonsulentstillinger. Den enes funktionsområde er Københavns, Helsingør, Roskilde og Lolland- Falsters stifter, medens den andens er Fyens, Ålborg, Viborg, Århus, Ribe og Haderslev stifter. Ansættelse i stillingerne sker efter opslag og foretages af Kirkeministeriet eller en stiftsøvrighed efter ministeriets bemyndigelse Uddannelse. For ansættelse i en orgelkonsulentstilling kræves, at man har bestået kirkemusikalsk diplomeksamen fra et dansk musikkonservatorium eller en tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen. Den, der ansættes i en orgelkonsulentstilling, må ikke have økonomisk interesse i virksomheder, der fremstiller, forhandler eller reparerer orgler eller tilbehør til orgler, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 2.

3 Fagområde. Orgelkonsulenternes fagområde er orgelsager og andre sager af betydning for musikudøvelsen i kirkerne, Side Klokkekonsulenter Ansættelse m.v. Der oprettes to stillinger som klokkekonsulenter. Den ene stillings funktionsområde er Københavns, Helsingør, Roskilde og Lolland-Falsters stifter, medens den andens er Fyens, Ålborg, Viborg, Århus, Ribe og Haderslev stifter. Ansættelse i stillingerne sker efter opslag og foretages af Kirkeministeriet eller en stiftsøvrighed efter ministeriets bemyndigelse Uddannelse. For ansættelse i en klokkekonsulentstilling kræves, at man har bestået kirkemusikalsk diplomeksamen fra et dansk musikkonservatorium eller har gennemført diplom- klokkenistuddannelsen eller tilsvarende godkendte udenlandske eksamener. Den, der ansættes i en klokkekonsulentstilling må ikke have økonomisk interesse i virksomheder, der fremstiller, forhandler, eller reparerer klokker eller tilbehør til klokker, jf. bekendtgørelsens 2, stk Fagområde. Klokkekonsulenternes fagområde er sager vedr. kirkeklokker, herunder klokker på kirkegårde samt klokkespil til kirker Kirkegårdskonsulenter Ansættelse. I hvert stift oprettes en stilling som kirkegårdskonsulent. Ansættelse i stillingerne sker efter opslag og foretages af vedkommende stiftsøvrighed Uddannelse. For ansættelse i en kirkegårdskonsulentstilling kræves, at man skal være uddannet landskabsarkitekt eller have tilsvarende uddannelse, jf. bekendtgørelsens 2, stk Fagområde. Kirkegårdskonsulenternes fagområde er sager vedr. folkekirkens kirkegårde, herunder anlæggelse, udvidelse, indretning og nedlæggelse af kirkegårde samt opførelse af bygninger på kirkegårde. Endvidere sager, der angår kirke-

4 gårdenes nære omgivelser, f.eks. om salg af ejendom, der tilhører kirken eller præsteembedet samt om lokalplaner. Derimod er sager vedr. øvrig plan- eller zonelovgivning ikke en del af fagområdet. Side Bygningskonsulenter for tjenesteboliger m.v Ansættelse. I hvert stift oprettes en stilling som bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. Ansættelse i stillingerne sker efter opslag og foretages af vedkommende stiftsøvrighed Uddannelse. For ansættelse i en stilling som bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. kræves, at man skal være uddannet arkitekt m.a.a. eller have en tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen, jf. bekendtgørelsens 2, stk Fagområde. Bygningskonsulenternes fagområde er sager vedr. præsteembedernes bygninger, herunder sager om ombygning og nedrivning af bygninger, opførelse af nye bygninger samt køb, leje eller salg af bygninger og byggegrunde Præstegårdskonsulenter for landbrug Ansættelse. I hvert stift oprettes en stilling som præstegårdskonsulent for landbrug. Ansættelse i stillingerne sker efter opslag og foretages af vedkommende stiftsøvrighed. I stedet for at ansætte en person som præstegårdskonsulent kan stiftsøvrigheden vælge at indgå aftale med et landbrugsrådgivningscenter om, at dette varetager funktionen som stiftets præstegårdskonsulent. Reglerne i fællesinstruksen for folkekirkens konsulenter gælder også i disse tilfælde Uddannelse. For ansættelse i en stilling som præstegårdskonsulent for landbrug kræves, at man skal have en landbrugsfaglig uddannelse som agronom eller lignende, jf. bekendtgørelsens 2, stk Fagområde. Præstegårdskonsulenternes fagområde er sager om forpagtningsaftaler og rettigheder i tilknytning hertil samt om andre dispositioner over præstegårdsbrug, herunder om køb, salg eller leje af fast ejendom samt om opførelse, ombygning og nedrivning af bygninger eller vedr. servitutter på en ejendom.

5 3. Fælles regler. Side Opsigelse og nyansættelse af konsulenter. Alle nuværende konsulenter skal opsiges til fratræden med udgangen af 2009, og alle konsulentstillingerne skal opslås ledige med henblik på nyansættelse pr. 1. januar 2010 efter de regler, der er fastsat i det nye regelsæt, jf. bekendtgørelsens 3. Nuværende konsulenter kan søge de ledige stillinger og kan genansættes, såfremt de opfylder ansættelsesbetingelserne Tidsbegrænset ansættelse. For samtlige konsulentstillinger gælder, at ansættelse skal foretages tidsbegrænset for en periode af 7 år med mulighed for genansættelse. 4. Hvem kan rekvirere konsulentydelser Erklæringer. Et provstiudvalg eller en stiftsøvrighed, der efter gældende regler er tillagt kompetence til at godkende en sag vedr. et projekt eller en disposition, som et menighedsråd ønsker gennemført, kan anmode en konsulent under hvis fagområde sagen hører om at afgive en erklæring til brug for sagens afgørelse. Et menighedsråd kan vælge selv at indhente en erklæring hos vedkommende konsulent over et udarbejdet projekt eller en påtænkt disposition, forinden menighedsrådet sender sagen til godkendelse hos provstiudvalget eller stiftsøvrigheden. Konsulenterklæringen skal så medsendes sagen Rådgivning. Såfremt et menighedsråd ønsker sagkyndig rådgivning og vejledning i de indledende faser af rådets overvejelser om iværksættelse af et projekt eller en disposition, kan menighedsrådet beslutte at rekvirere rådgivningsbistand hos vedkommende konsulent. 5. Udgifternes finansiering m.v Kirkekasseudgifter. Alle udgifter til folkekirkens konsulenter afholdes fremover af kirkekasserne. Udgifterne omfatter honorar til konsulenterne samt transportudgifter og timeog dagpenge på besigtigelsesrejser, jf. bekendtgørelsens 4. Dette gælder

6 både, hvor en konsulent afgiver erklæring til brug for en sags afgørelse, og hvor en konsulent yder rådgivning til menighedsråd. Side 6 Denne finansieringsmodel har hidtil været gældende ved afholdelse af udgifterne til bygningskonsulenter for tjenesteboliger m.v. og præstegårdskonsulenter for landbrug, medens udgifterne til de øvrige konsulenters virksomhed har været afholdt af fællesfonden. Baggrunden for ændringerne er, at det for rådgivningsvirksomheden er helt naturligt, at det menighedsråd, der anmoder om rådgivningen, selv betaler for denne af kirkekassen. Hvad angår konsulenternes erklæringer, så afgives disse over projekter eller om dispositioner vedr. en kirke, kirkegård, tjenestebolig, landbrugsejendom eller andet, som et menighedsråd har igangsat og som kræver godkendelse af provstiudvalget eller stiftsøvrigheden. Det er derfor også her naturligt, at udgiften til konsulenterklæringen, der er nødvendig for, at projektet eller dispositionerne kan realiseres, behandles som en projektudgift, der ligesom andre projektudgifter afholdes af kirkekassen Udgiftsdokumentation, honorarfastsættelse m.v. Har en stiftsøvrighed eller et provstiudvalg rekvireret en erklæring hos en konsulent, sender konsulenten en opgørelse over honorar m.m. til stiftsøvrigheden eller provstiudvalget. Såfremt honoraropgørelsen kan godkendes, attesteres den af stiftsøvrigheden eller provstiudvalget, der derefter sender den til betaling hos det menighedsråd, der er ansvarlig for projektet. Har et menighedsråd selv rekvireret erklæringen, kontrolleres opgørelsen, og udgiften betales af kirkekassen. I rådgivningssager sender konsulenten opgørelse over honorarer m.m. til det menighedsråd, der har bedt om rådgivningen. Menighedsrådet skal kontrollere opgørelsen og afholde udgiften af kirkekasse Konsulenternes honorar, der er ens for dem alle, er med hjemmel i bekendtgørelsens 5, fastsat af Kirkeministeriet i fællesinstruksens 7, stk. 1, og 8. Honorarstørrelsen baseres på den vejledende maksimale timebetaling for teknisk rådgivning og bistand vedr. byggeri. Denne timebetaling udgør i 2009 kr. 843 og honoraret i erklæringssager er fastsat til 1 1/2 gange 843 eller kr.1265 pr. erklæring. Honoraret reguleres årligt pr. 1. januar på baggrund af stigningen i byggeomkostningsindekset i boliger. På besigtigelsesrejser er konsulenterne berettigede til transportgodtgørelse samt time- og dagpenge efter statens regler, jf. fællesinstruksens 6, stk. 2.

7 6. Sagsgange m.v Stjernehøringer. I de tilfælde, hvor en sag skal forelægges flere konsulenter til afgivelse af erklæring, skal der ske samtidig høring af alle konsulenter på en gang. Dog har Nationalmuseet ret til først at udtale sig, når alle andre erklæringer foreligger Besøgsrunder. Der er i dag i nogle stifter etableret konsulentbesøgsrunder, hvor menighedsrådene får tilbud om at drøfte kommende eller igangværende projekter med konsulenterne på stedet. Sådanne besøgsrunder praktiseres i Lolland-Falsters, Fyens, Ribe og Haderslev stifter. Det anbefales, at en stiftsøvrighed, der ønsker råd om, hvorledes en besøgsrundeordning kan tilrettelægges og iværksættes, retter henvendelse til stiftsøvrigheden i et af de fire stifter. Når folkekirkens konsulenter fremover medvirker i besøgsrunder, behandles deres medvirken som rådgivning af det menighedsråd, der har rekvireret besøget, og menighedsrådet vil efterfølgende blive opkrævet betaling af honorar efter fællesinstruksens Frist for afgivelse af erklæringer. Det er i fællesinstruksens 3, stk. 3, fastsat, at en konsulent skal afgive sin erklæring senest 30 kalenderdage efter at have modtaget en anmodning om det. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal konsulenten straks underrette vedkommende myndighed om det, samt oplyse, hvornår erklæringen kan forventes at foreligge. En sådan situation kan f.eks. foreligge, hvis der skal rekvireres yderligere materiale i en sag. Side 7 Kirkeministeriet, den.

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster. (Til stiftsøvrighederne, provstiudvalgene og menighedsrådene)

Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster. (Til stiftsøvrighederne, provstiudvalgene og menighedsrådene) Dokumentnr.: 331970 Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster (Til stiftsøvrighederne, provstiudvalgene og menighedsrådene) Efter forhandling med Den danske Præsteforening, og efter drøftelse

Læs mere

Vejledning om præstegårdsbrug m.v.

Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Side 1 af 9 Dato for udstedelse 16-05-2006 Dokumenttype Vejledning Forskriftens nr. 41 Forskriftens titel Ressortministerium Status Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Kirkeministeriet Gældende Populærtitel

Læs mere

Årsrapport for fællesfonden 2002

Årsrapport for fællesfonden 2002 Årsrapport for fællesfonden 2002 KIRKEMINISTERIET Årsrapport for fællesfonden 2002 KIRKEMINISTERIET Årsrapport for fællesfonden 2003 2 Indholdsfortegnelse 1. KIRKEMINISTERENS FORORD 3 10.3 Kordegne-,

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Cirkulære 2012-06-26 nr. 55 om tjenestebolig for folkekirkens præster

Cirkulære 2012-06-26 nr. 55 om tjenestebolig for folkekirkens præster Cirkulære 2012-06-26 nr. 55 om tjenestebolig for folkekirkens præster (Til stiftsøvrighederne, provstiudvalgene og menighedsrådene) Efter forhandling med Præsteforeningen og Finansministeriet samt drøftelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Vejledning i orgelsager

Vejledning i orgelsager Kortfattet overblik over dansk orgelbygning Vejledning i orgelsager Den danske Folkekirke forvalter en enestående kulturarv, herunder ca. 2500 kirkeorgler af vidt forskellig alder, oprindelse, størrelse,

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser... 2 Bilag 1. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Page 1 of 9 BEK nr 1731 af 21/12/2006 Gældende (Energimærkningsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 30-12-2006 Transport- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 352 af 18/04/2007

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stift

Årsrapport 2012 for Roskilde Stift Årsrapport 2012 for Roskilde Stift Marts 2013 dok. nr. 25473-13 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.4 Forventninger til det kommende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Hermed bekendtgøres lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 2002 med de ændringer, der følger

Læs mere

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN STIFTERNES BYGGE- OG PLANGRUPPE SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN Her kan menighedsrådet få råd og vejledning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af bygge- og planlægningsopgaver i sognet.

Læs mere