De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17."

Transkript

1 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og visse andre fællesskabstoldkontingenter og om visse gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår tilpasning af disse toldkontingenter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1808/95 RÅDET FOR DENEUROPÆISKE UNIONHAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Fællesskabet har som led i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) forpligtet sig til hvert år og på visse betingelser at åbne fællesskabstoldkontingenter til nedsat told eller nultold for en række varer; (2) Rådets forordning (EF) nr. 1808/95 af 24. juli 1995 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og af visse andre fællesskabskontingenter for visse landbrugsprodukter, industri- og fiskerivarer og om gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår ændring eller tilpasning af disse toldkontingenter ( 1 ), er flere gange blevet ændret betydeligt; i forbindelse med nye ændringer er det af klarhedshensyn nødvendigt at foretage en omarbejdelse og forenkling af nævnte forordning, jf. Rådets resolution af 25. oktober 1996 ( 2 ); (3) toldkontingenterne for GATT-bundne landbrugsprodukter er dækket ved Rådets forordning (EF) nr. 3290/ 94 af 22. december 1994 om de tilpasninger og overgangsforanstaltninger, der er nødvendige i landbrugssektoren for gennemførelsen af de aftaler, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguayrundens regi ( 3 ) og berøres ikke af denne forordning; indføres toldfrit; der er således ikke grund til at anføre dem i nærværende forordning; (5) for avispapir (løbenummer ) har Fællesskabet indgået en aftale med Canada, der fastsætter åbning af et toldkontingent på tons, hvoraf tons i henhold til artikel XIII i GATT indtil den 30. november hvert år er forbeholdt varer fra Canada; aftalen fastsætter tillige en forpligtelse til at hæve den del af kontingentet, der er forbeholdt importen fra Canada, med 5 % i tilfælde af, af den pågældende andel er opbrugt inden udgangen af et givet år; (6) Fællesskabet har i overensstemmelse med sit tilbud i forbindelse med FN's konference om handel og udvikling (UNCTAD) og parallelt med sin generelle præferenceordning (GSP) siden 1971 åbnet toldpræferencer for forarbejdede varer af jute og kokos med oprindelse i visse udviklingslande, som har bestået i en gradvis nedsættelse af toldsatserne i den fælles toldtarif og fra 1978 til den 1994 i en fuldstændig suspension af disse satser; (7) siden den nye generelle præferenceordning trådte i kraft den 1. januar 1995, har Fællesskabet uden for GATT autonomt åbnet fællesskabstoldkontingenter for forarbejdede varer af jute og kokos til nultold for fastsatte mængder indtil den 1999 ved forordning (EF) nr. 764/96 ( 4 ) og (EF) nr. 1401/98 ( 5 ); den generelle præferenceordning er blevet forlænget indtil den 31. december 2001 ved forordning (EF) nr. 2820/98 ( 6 ), og det er derfor nødvendigt også at forlænge denne ordning til den 2001; (4) efter de toldnedsættelser, der er opnået enighed om inden for GATT, kan visse varer, der tidligere var omfattet af forordning (EF) nr. 1808/95, imidlertid (8) i sine forbindelser med tredjelande har Fællesskabet over for Schweiz forpligtet sig til årligt at åbne et fællesskabstoldkontingent for perioden fra den 1. september til den ( 1 ) EFT L 176 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1401/98 (EFT L 188 af , s. 1). ( 4 ) EFT L 104 af , s. 1. ( 2 ) EFT C 332 af , s. 1. ( 5 ) EFT L 188 af , s. 1. ( 3 ) EFT L 349 af , s ( 6 ) EFT L 357 af , s. 1.

2 L 5/2 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende august det følgende år, der giver toldfritagelse for forskellige behandlinger af visse tekstilvarer under Fællesskabets procedure for passiv forædling; i overensstemmelse med mestbegunstigelsesklausulen kan Schweiz og andre tredjelande udnytte dette kontingent; (9) Fællesskabet har for visse varer fremstillet i hånden og for stoffer vævet på håndvæve erklæret sig rede til at åbne årlige fællesskabstoldkontingenter med toldfritagelse; adgangen til disse fællesskabstoldkontingenter er imidlertid betinget af, at toldmyndighederne i Fællesskabet forelægges et ægthedscertifikat udstedt af de kompetente myndigheder i det præferenceberettigede land, som attesterer, at varerne er fremstillet i hånden eller vævet på håndvæv; (10) af hensyn til ordningens rette virkemåde er det nødvendigt at definere»varer fremstillet i hånden«; (11) der bør indføres en ny ordning for ajourføring for så vidt angår de myndigheder, der er kompetente til at udstede ægthedscertifikater; (12) for at ordningerne kan anvendes korrekt på dels varer fremstillet i hånden, dels vævet stof fremstillet på håndvæve, skal der åbnes mulighed for en midlertidig fuldstændig eller delvis tilbagetrækning af fordelen i tilfælde af uregelmæssigheder eller manglende administrativt samarbejde, samt metoder for administrativt samarbejde om kontrol med udstedelsen af ægthedscertifikater; (13) da fordelen ved toldkontingenter for varer fremstillet i hånden og stoffer vævet på håndvæve kan indrømmes udviklingslande inden for rammerne af den generelle præferenceordning, skal der åbnes mulighed for, at Kommissionen efter officiel anmodning fra et ansøgerland og efter at have modtaget en udtalelse fra Toldkodeksudvalget kan tilføje nye lande omfattet af det generelle præferencesystem, som afgiver de nødvendige garantier med hensyn til kontrol af disse varers ægthed, til listen over præferenceberettigede lande; (14) i henhold til dets internationale forpligtelser påhviler det Fællesskabet at træffe afgørelse om at åbne toldkontingenter; der bør navnlig sikres, at der er lige og vedvarende adgang for alle importører i Fællesskabet til nævnte kontingenter, og at de toldsatser, der er fastsat for disse kontingenter, anvendes uden afbrydelse på al import af de pågældende varer i alle medlemsstater, indtil de er opbrugt; følge datoerne for godtagelse af erklæringer om overgang til fri omsætning; (16) af hensyn til en hurtig og effektiv kommunikation mellem medlemsstaterne og Kommissionen kan denne, i det omfang det er muligt, ske elektronisk; (17) ændringer af den kombinerede nomenklatur og Tarickoderne og de tilpasninger af mængderne og toldkontingentsatserne, der følger af afgørelser truffet af Rådet eller af Kommissionen, medfører ingen substansændringer; med henblik på en forenkling bør det fastsættes, at Kommissionen efter at have indhentet udtalelse fra Toldkodeksudvalget kan foretage ændringerne og de tekniske tilpasninger af denne forordning; (18) denne forordning bør tilpasses i tilfælde af ændringer i de bestående aftaler inden for GATT, herunder toldnedsættelser, og, for så vidt angår forarbejdede varer af jute og kokos, i tilfælde af en forlængelse af den generelle præferenceordning; det bør derfor fastsættes, at Kommissionen efter at have indhentet udtalelse fra Toldkodeksudvalget kan foretage de relevante ændringer i denne forordnings bestemmelser, herunder bilagene, i det omfang de således aftalte ændringer præciserer, hvilke varer der kan henføres under toldkontingenterne, deres mængde, toldsatser og kontingentperiode, samt eventuelt de respektive adgangsbetingelser; (19) der kan påtænkes en harmonisering af definitionerne for varer fremstillet i hånden og stoffer vævet på håndvæve og af ægthedscertifikater, og det bør derfor fastsættes, at Kommissionen efter at have indhentet udtalelse fra Toldkodeksudvalget, kan tilpasse disse definitioner og erstatte modellerne i bilag VI og VII med andre modeller; (20) de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger til denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen ( 2 ) UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: AFSNIT I GENEREL ORDNING (15) Rådets forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks ( 1 ), har systematiseret bestemmelserne for forvaltning af de toldkontingenter, der skal benyttes, ved kronologisk at Artikel 1 1. For de varer, der er opført i bilag I til V, anvendes der i de perioder og efter de bestemmelser, der er fastsat i denne forordning og nævnte bilag, toldnedsættelser inden for fællesskabstoldkontingenter. ( 1 ) EFT L 253 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1662/1999 (EFT L 197 af , s. 25). ( 2 ) EFT L 184 af , s. 23.

3 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/3 2. Artikel 18 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks ( 1 ) finder anvendelse ved beregningen af modværdien i national valuta af beløb angivet i euro for medlemsstaterne undtagen for de medlemsstater, som er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 974/ 98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen ( 2 ). AFSNIT II SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR VISSE TOLDKONTIN- GENTER Afdeling 1 Toldkontingent for avispapir Artikel 2 1. Fra den 30. november hvert år kan restmængden på de i bilag I angivne kontingenter for avispapir, som ikke er blevet anvendt pr. 29. november, eller som sandsynligvis ikke vil blive anvendt inden den, dække import af den pågældende vare fra Canada eller andre tredjelande. 2. I tilfælde, hvor det bundne kontingent på tons fra Canada er opbrugt, eller hvor der ikke er åbnet noget autonomt kontingent på mere end tons for resten af kalenderåret, forhøjer Kommissionen det bundne kontingent med 5 %. Kommissionen offentliggør forhøjelsen af kontingentet i C-udgaven af De Europæiske Fællesskabers Tidende. Afdeling 2 Toldkontingenter for varer fremstillet i hånden eller vævet på håndvæve Artikel 3 Toldkontingentfordelen for varer fremstillet i hånden er forbeholdt de i bilag IV angivne varer, der er ledsaget af et ægthedscertifikat udstedt af den kompetente myndighed i det præferenceberettigede land, som stemmer overens med modellen i bilag VI. Artikel 4 Toldkontingentfordelen for varer vævet på håndvæve er forbeholdt de i bilag V angivne varer, der er ledsaget af et ægthedscertifikat udstedt af den kompetente myndighed i det præferenceberettigede land, som stemmer overens med modellen i bilag VII. De pågældende varer skal i begge ender af hvert stofstykke bære et af de nævnte myndigheder godkendt stempel eller undtagelsesvis en plombe, der er godkendt af myndighederne i fabrikationslandet og påsat hvert stykke. ( 1 ) EFT L 302 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 955/1999 (EFT L 119 af , s. 1). ( 2 ) EFT L 139 af , s. 1. Artikel 5 De i artikel 3 og 4 omhandlede varer skal transporteres direkte mellem fabrikationslandet og Fællesskabet. I denne forbindelse betragtes som transporteret direkte: a) varer, hvis transport foregår uden passage af et land, der ikke er medlem af Fællesskabet; anløb af havne i lande, der ikke er medlemmer af Fællesskabet, udgør ikke en afbrydelse af den direkte transport på betingelse af, at varerne ikke omlades under disse anløb b) varer, hvis transport foregår ved passage af et område henhørende under et eller flere lande, der ikke er medlemmer af Fællesskabet, eller som omlades i et sådant land, såfremt transporten gennem disse lande eller omladningen foregår i henhold til et gennemgående transportdokument udfærdiget af fabrikationslandet. Afdeling 3 Administrativt samarbejde om varer fremstillet i hånden eller vævet på håndvæve Artikel 6 1. Den i artikel 3 og 4 omhandlede toldkontingentfordel kan til enhver tid midlertidig, fuldstændig eller delvis, tilbagetrækkes i tilfælde af uregelmæssigheder eller manglende administrativt samarbejde om kontrol af ægthedscertifikater. 2. Midlertidig, fuldstændig eller delvis tilbagetrækning af de toldkontingentfordele, der er omhandlet i stk. 1, vedtages efter proceduren i artikel 10, stk. 2, efter at Kommissionen forudgående har ført passende konsultationer med det pågældende præferenceberettigede land. 3. a) Såfremt der gøres brug af proceduren for midlertidig, fuldstændig eller delvis tilbagetrækning af toldkontingentfordelen, offentliggør Kommissionen en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, om, at der er begrundet tvivl om berettigelsen af at anvende denne forordning, og gør nøje rede for, hvilke varer producenter og eksportører tvivlen vedrører. b) Den del af denne toldskyld, der svarer til præferencefordelene i medfør af denne forordning, anses for ikke at være opstået, medmindre den er opstået efter datoen for offentliggørelsen af den i litra a) nævnte meddelelse og vedrører en vare, en producent eller en eksportør, der udtrykkeligt er nævnt i meddelelsen, eller medmindre der foreligger omstændigheder, som gør anvendelse af artikel 221, stk. 3, andet punktum i forordning (EØF) nr. 2913/ 92 berettiget. Artikel 7 1. De præferenceberettigede lande sender Kommissionen navne og adresser på de statslige myndigheder på deres område, der kan udstede ægthedscertifikater, aftryk af de stempler, som anvendes af disse myndigheder, samt navn og

4 L 5/4 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende adresse på de statslige myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen af nævnte certifikater. Disse stempelaftryk er gyldige fra den dato, hvor Kommissionen modtager dem. Kommissionen videregiver disse oplysninger til medlemsstaternes toldmyndigheder, om muligt elektronisk. Når sådanne meddelelser finder sted som led i en ajourføring af tidligere meddelelser, angiver Kommissionen datoen for disse nye stempelaftryks gyldighed ud fra de oplysninger, der gives af de præferenceberettigede landes kompetente myndigheder. Disse oplysninger behandles som fortrolige; dog kan toldmyndighederne i forbindelse med angivelse til overgang til fri omsætning give importører eller deres repræsentanter adgang til at se de i dette stykke nævnte stempelaftryk. 2. Kommissionen offentliggør i De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, navnene på de myndigheder i fabrikationslandet, der kan udstede nævnte ægthedscertifikat, samt i givet fald datoen, fra hvilken de nye præferenceberettigede lande har opfyldt de i stk. 1 nævnte forpligtelser. 3. Den efterfølgende kontrol af ægthedscertifikaterne foretages ved stikprøve, eller hver gang toldmyndighederne i Fællesskabet har begrundet tvivl om dokumentets ægthed eller korrektheden af oplysningerne om de pågældende varer. 4. Med henblik på anvendelse af stk. 1 sender Fællesskabets toldmyndigheder en kopi af ægthedscertifikatet til den kompetente statslige myndighed i det eksporterende præferenceberettigede land, om fornødent med angivelse af de formelle eller reelle årsager, der berettiger en undersøgelse. De vedlægger en kopi af ægthedscertifikatet, fakturaen eller en kopi af denne samt alle andre eventuelle bevisdokumenter. De fremsender ligeledes enhver oplysning, der har kunnet fremskaffes, og som tyder på, at angivelserne i ægthedscertifikatet er urigtige. Hvis Fællesskabets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere anvendelsen af toldkontingentet, mens de afventer resultatet af kontrollen, tilbyder de importøren at frigive varerne under forbehold af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, som de måtte finde nødvendige. 6. Hvis der i tilfælde af begrundet tvivl ikke fremkommer svar inden udløbet af den i stk. 5 anførte frist på seks måneder, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå det pågældende dokuments ægthed eller rigtigheden af oplysningerne om de pågældende varer, rettes der på ny henvendelse til de kompetente myndigheder. Hvis resultaterne af undersøgelsen efter denne anden henvendelse ikke meddeles de anmodende myndigheder inden for en frist på fire måneder, eller hvis resultaterne ikke gør det muligt at fastslå det pågældende certifikats ægthed, afslår de nævnte myndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder. 7. Hvis det af kontrolproceduren eller andre foreliggende oplysninger synes at fremgå, at denne artikels bestemmelser overtrædes, skal det præferenceberettigede udførselsland på eget initiativ eller på Fællesskabets anmodning hurtigt foretage eller lade foretage passende undersøgelser for at afsløre og forebygge sådanne overtrædelser. Fællesskabet kan med henblik herpå deltage i disse undersøgelser. 8. Med henblik på efterfølgende kontrol af ægthedscertifikater skal den kompetente statslige myndighed i det præferenceberettigede udførselsland i mindst tre år opbevare kopier af certifikaterne samt eventuelle eksportdokumenter, hvortil de henviser. AFSNIT III FORVALTNING AF TOLDKONTINGENTER Artikel 8 Kommissionen forvalter de i artikel 1 omhandlede toldkontingenter i overensstemmelse med artikel 308a til 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93. Kommunikationen mellem medlemsstaterne og Kommissionen med henblik herpå foregår så vidt muligt elektronisk. Medlemsstaterne og Kommissionen arbejder nært sammen for at sikre, at denne forordnings bestemmelser overholdes. Hver medlemsstat sikrer importørerne af de pågældende varer lige og kontinuerlig adgang til kontingenterne, så længe den resterende kontingentmængde tillader det. AFSNIT IV AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 5. Når der i medfør af stk. 1 fremsættes anmodning om efterfølgende kontrol, skal denne kontrol foretages og resultatet meddeles toldmyndighederne i Fællesskabet inden for en frist på højst seks måneder. Det skal på grundlag heraf bestemmes, om det omtvistede ægthedscertifikat vedrører varer, der faktisk er udført, og om disse faktisk kan henføres under toldkontingentet. Artikel 9 1. De nødvendige bestemmelser for anvendelsen af denne forordning vedtages efter proceduren i artikel 10, stk. 2, navnlig: a) ændringer og tekniske tilpasninger, hvor sådanne er nødvendige som følge af ændringer af den kombinerede nomenklatur eller Taric-koderne b) de nødvendige tilpasninger som følge af: Rådets indgåelse af aftaler eller aftaler i form af brevveksling inden for rammerne af GATT, eller som følge af forpligtelser, Fællesskabet har påtaget sig over for visse tredjelande inden for rammerne af GATT, eller en forlængelse af den generelle præferenceordning for så vidt angår jute- og kokosvarer

5 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/5 c) tilføjelse af udviklingslande på listerne i bilag IV og V efter officiel anmodning fra ansøgerlande, der afgiver de nødvendige garantier for kontrol med de pågældende varers ægthed d) ændringer og tilpasninger af definitioner for varer fremstillet i hånden og stoffer vævet på håndvæve samt modeller for ægthedscertifikater. 2. Bestemmelser vedtaget i henhold til stk. 1 giver ikke Kommissionen ret til: at overføre uudnyttede præferencemængder fra en kontingentperiode til en anden at ændre de i aftalerne eller aftalerne i form af brevveksling fastsatte tidsplaner undergive adgangen til disse kontingenter importlicenser. Artikel Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 247 i forordning (EØF) nr. 2913/ Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF. 3. Den frist, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder. Artikel 11 Forordning (EF) nr. 1808/95 ophæves. Henvisningerne til forordning (EF) nr. 1808/95 betragtes som henvisninger til nærværende forordning og skal læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag VIII. Artikel 12 Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Den anvendes fra den 1. januar Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december På Rådets vegne K. HEMILÄ Formand

6 L 5/6 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende BILAG I LISTE OVER GATT-BUNDNE FÆLLESSKABSTOLDKONTINGENTER Uanset bestemmelserne for anvendelse af den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af varebeskrivelserne kun for vejledende, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag fastlægges på grundlag af KN-kodernes anvendelsesområde. I de tilfælde, hvor der er anført»ex«kn-koder, fastlægges præferenceordningen ved anvendelse af KN-koden og den dertil svarende varebeskrivelse tilsammen KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode Løbenummer Taricunderinddeling Kontingentmængde Toldsats (%) Sild, på betingelse af at referencepriserne over- fra 1. januar ( 1 ) holdes 2000 til februar 2000 ex og fra 16. juni til 14. februar t ex Torsk af arterne Gadus morhua og Gadus ogac og fra 1. januar til t 0 ex fisk af arten Boreogadus saida: ex Tørret, også saltet, men ikke røget ex Saltet, men ikke tørret eller røget, i saltlage ex ex ex ex ex Nordamerikansk kulmule (Merluccius bilinearis), fra 1. januar til t 8 ex fersk, kølet eller frosset ex Krydsfiner af nåletræ uden anvendelse af andet fra 1. januar til m 3 0 ex materiale: ex Af en tykkelse på over 8,5 mm, med ubearbejdede overflader eller slebet, af en tykkelse på over 18,5 mm Avispapir ( 2 )( 3 ): fra 1. januar til ex Fra Canada t Fra andre tredjelande t Ferrosillicium fra 1. januar til t Ferrosilicummangan fra 1. januar til t 0

7 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/7 KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode Løbenummer Taricunderinddeling Kontingentmængde Toldsats (%) ex Ferrochrom med et kulstofindhold på 0,10 vægt- fra 1. januar til t 0 ex procent eller derunder og med et indhold af chrom (raffineret ferrochrom) på over 30, men højst 90 vægtprocent ex Fisk af arten Coregone, frosset fra 1. januar til t 5, ex Krebs, kogt med dild, frosset fra 1. januar til t ex Rejer af arten Pandalus borealis, pillede, kogt, fra 1. januar til 500 t 0 ex frosset, men ikke på anden måde bearbejdede ex ex Filet af slægten Allocyttus og af arten Pseudocyttus maculatus, frosset fra 1. januar til 200 t ex Ubleget garn af hør (undtagen blågarn), ikke i fra 1. januar til 400 t 1,8 ex detailsalgsoplægninger, af finhed 333,3 decitex eller derover (men ikke over 30 metrisk nummerering), til fremstilling af flertrådet eller kabelslået garn, til fodtøjsindustrien og til ombinding af kabler ( 2 ) Lignende smågenstande af glas, undtagen glasperler, imitationer af naturperler og imitationer af ædel- og halvædelsten fra 1. januar til 52 t Kemisk ren fruktose fra 1. januar 2000 til 30. juni 2000 og fra 1. juli til 30. juni ( 4 ) 20( 5 ) t KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode Løbenummer Taricunderinddeling Kontingentmængde (i liter ren alkohol) ( 6 ) Toldsats Rom og tafia: I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder: Andre varer, undtagen rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på 225 g eller derover pr. hl ren alkohol (med 10 % tolerance): Med en værdi pr. liter ren alkohol på over 7,9 fra til fra til fra til ,4 / % vol/ hl + 1,8 /hl ,3 / % vol/ hl + 1,2 /hl ,2 / % vol/ hl + 0,6 /hl

8 L 5/8 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode Løbenummer Taricunderinddeling Kontingentmængde (i liter ren alkohol) ( 6 ) Toldsats I beholdere med indhold over 2 liter: Andre varer, undtagen rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på 225 g eller derover pr. hl ren alkohol (med 10 % tolerance): Med en værdi pr. liter ren alkohol på over 2 fra til fra til fra til ,4 / % vol/hl 0,3 / % vol/hl 0,2 / % vol/hl ( 1 ) Uudnyttede kontingentmængder i perioden 1999/2000 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1808/95. ( 2 ) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til de fællesskabsbestemmelser, der er udstedt på dette område. ( 3 ) Som»avispapir«betragtes papir, hvidt eller let farvet i massen, med indhold af mekanisk træmasse på 70 % og derover (beregnet af den samlede fibermængde), med et glitningstal efter Bekk på ikke over 130 sekunder, ulimet, med en vægt pr. m 2 på 40 g og derover, men ikke over 57 g, i ruller af bredde 31 cm eller derover, med indhold af fyldstof på ikke over 8 vægtprocent og bestemt til trykning af aviser, ugeblade og andre tidsskrifter (pos. 4902), der udkommer mindst ti gange årligt. ( 4 ) Uudnyttede kontingentmængder i perioden 1999/2000 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1808/95. ( 5 ) Suspension af særtold fra den ; anvendelse af ad valorem toldsat, som gælder i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af ), som ændret. ( 6 ) Kontingentmængden finder anvendelse på de to varer tilsammen.

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og 2.8.2003 L 196/7 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger,

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

BILAG BILAG XII. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG XII. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 12 BILAG BILAG XII Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER

BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet. Juli 2013

Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet. Juli 2013 Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet Juli 2013 Kolofon Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet Juli 2013 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

PROTOKOL OM DEFINITIONEN AF "PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS" OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

PROTOKOL OM DEFINITIONEN AF PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE PROTOKOL OM DEFINITIONEN AF "PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS" OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE EU/KR/P1/da 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFDELING A OPRINDELSESREGLER AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.11.2000 KOM(2000) 751 endelig 2000/0297 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EØF) Nr.

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter

Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter December 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter December 2009 Denne

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere