Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE"

Transkript

1 Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

2 FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen kommer især fra bearbejdningen af jorden, brugen af fossil energi og gødning og fra dyrenes foderomsætning. Der udledes kuldioxid, metan og lattergas, men belastningen omregnes til såkaldte CO 2 -ækvivalenter. Det er altid muligt at finde besparelser på klimaregnskabet, og i mange tilfælde giver det samtidig en økonomisk besparelse. Ideer til klimatiltag for en malkekvægbedrift 1 Optimér fodringen og hold dyrene sunde. Det giver bedre foderudnyttelse og dermed lavere metanudskillelse pr. kg mælk. 2 Højere mælkeydelse giver en lavere klimabelastning pr. kg mælk, da metandannelsen ved omsætning af vedligeholdelsesfoderet kan fordeles på flere kg mælk. 3 Forlænget laktation giver færre ungdyr og sparer foderdage. Det samme gælder lav kælvningsalder hos kvierne. 4 Pump gyllen ud hyppigt. Når gyllen opbevares ved lav temperatur, dannes der mindre metan. 5 Overdæk gylletanken, så udslippet af lattergas formindskes. Desuden bruges mindre diesel på at bringe regnvand ud. 6 Lad græsmarkerne ligge i længere tid. 7 Brug faste kørespor, når der køres med tunge vogne til finsnitning og gylle. 8 Dyrk efterafgrøder, så næringsstofferne opsamles og der indbygges mere kulstof i jorden. 9 Brug lavt dæktryk i marken og højt på vejen. Det sparer diesel. 10 Indstil ploven korrekt og pløj ikke for dybt, max 7 km/time det sparer på diesel. 11 Brug lastbil til transport i stedet for traktor, når afstanden er over 3-4 km. 12 Bliv energiproducent ved dyrkning af energitræer eller med vindmøller/solceller eller biogas. 2

3 13 Etablér naturstriber, læhegn og insektvolde, som binder kulstof i jorden. 14 Få målt energiforbruget for de største strømslugere, og brug gerne energikonsulent. 15 Udskift lysstofrør med LED-rør i bygningerne det mindsker strømforbruget til belysning. Modelejendom med malkekvæg I dette hæfte giver vi et eksempel på, hvor meget klimaregnskabet kan forbedres for en økologisk bedrift med mælkeproduktion. Modelejendommen har 127 malkekøer af stor race og driver 146 ha sædskiftejord plus 18 ha vedvarende græs. Køerne yder 9200 kg EKM pr. årsko. Stalden er indrettet med sengebåse og to malkerobotter. Køerne fodres med græsensilage, helsæd, korn og kraftfoder, og der indkøbes således 142 ton kraftfoder samt 185 ton korn om året. Køerne har adgang til 35 ha afgræsning omkring gården. Der er en gylletank på ejendommen og to gylletanke på andre ejendomme. Der lejes lastbil til transport af gylle mellem ejendomme. Jordvarme opvarmer stuehuset og køler mælken. Til bedriften hører en vindmølle på 600 kw 11 km væk. Der er 8,7 km læhegn på bedriften. Klimaregnskab for bedriften Den samlede klimabelastning for bedriften er beregnet til 816 ton CO 2 svarende til 0,76 kg CO 2 pr. kg mælk. Det er lidt under det gennemsnitlige niveau for andre økologiske malkekvægbedrifter. Halvdelen af belastningen kommer fra køernes opræbning af metan. 3

4 Figur 1. Udledning af drivhusgas fordelt på kilder (ton CO 2 -ækv.) Vomomsætning Stald og gødningslagre Foderindkøb Udbringning af husdyrgødning Kulstofbinding i sædskiftet Læhegn Indirekte udledning Maskinstation + transport Energiforbrug I figuren ses modelejendommens udledning af klimagasser omregnet til CO 2-ækvivalenter fordelt på kilder. 4

5 KLIMAOPTIMERING FOR MODELEJENDOMMEN Modelejendommen har allerede gjort nogle tiltag, som nedbringer klimabelastningen på ejendommen: Vindmølle sparer fossilt brændstof Der er investeret i en vindmølle, som producerer langt mere strøm end der bruges på gården. En vindmølle laver typisk mest strøm, når det er koldt og passer derfor godt sammen med jordvarme til stuehus. På større landbrug er det ofte nemmere at finde en god placering for en vindmølle. Gyllen transporteres med lastbil Når afstanden er over 3 km, kan det svare sig at bruge lastbil til transport af gylle og grovfoder. Der kan typisk spares 0,15 kg CO 2 pr. ton/km. Høj ydelse giver mindre CO 2 -belastning pr. kg mælk En høj mælkeydelse betyder, at metandannelsen pr. kg mælk bliver mindre. Højere ydelse kræver imidlertid mere foder, og produktionen af foder er også en klimabelastning. Netto er der dog en gevinst. Hvis modelejendommen har hævet ydelsen med 1000 kg EKM pr. ko, har den udledt 0,05 kg CO 2 mindre pr. kg mælk, svarende til en reduktion på 6 %. Nedenfor ses en række forslag til yderligere tiltag: Frisk græs på stald Frisk græs har højere AAT-værdi end ensilage, og der er op til 25 % højere nettoudbytte, end hvis det tilsvarende areal blev ensileret. Desuden bliver der sparet diesel til indlægning i stak og udtagning. At hente frisk græs hver eneste dag, kræver naturligvis den fornødne tid og omhu. På model ejendommen er der regnet med 6 FEN pr. ko i 150 dage. 5

6 Hyppigere udpumpning af gylle Metanproducerende bakterier trives dårligere ved lave temperaturer. Derfor kan man mindske udledningen af metan ved at pumpe gyllen hyppigere fra stald til gylletank. Effekten er naturligvis størst om vinteren. På modelejendommen pumpes gyllen hver tredje uge, vi har regnet på forskellen til udpumpning én gang om ugen. Overdækning af gyllebeholder Overdækning af gylletanken har ikke indflydelse på metanfordampningen, men der kan spares udslip af lattergas. Hertil kommer mindre diesel til udbringning af gyllen, da man undgår at køre regnvand ud med gyllen. Højere udbytter På modelejendommen er udbytterne i marken lavere end forventet for den pågældende bonitet. Vi har regnet med en udbyttestigning på ca. 600 FEN/ha. Udbytterne kan ofte hæves ved bedre management, f.eks. styring af vanding, bedre jordbearbejdning, så- og høstteknik. Større udbytter giver mindre klimabelastning, fordi der bruges samme indsats for den større høst og desuden skal der så også købes mindre foder ind. Græsmarker, som ligger i længere tid, og flere efterafgrøder Når græsmarkerne ligger længere, indbygges op mod 2 ton CO 2 /ha/år i jorden, og frigørelsen af CO 2 bliver mindre. I stedet for ompløjning, kan 6

7 markerne friskes op med isåning af kløver og græs i marts eller august. På modelejendommen ligger græsmarkerne typisk 3 år, dette bør kunne hæves til 4 til 5 år. Markerne lægges om på grund af pletter af tidsler og andet ukrudt. Slæt og afgræsning med afpudsninger bør dog kunne regulere rodukrudt til et acceptabelt niveau. Faste kørespor Faste kørespor giver en løsere jord med en bedre omsætning af kvælstof, og derfor er der en mindre udledning af lattergas fra en løs jord. Samtidig øges udbyttet med mindst 10 %. Faste kørespor er mest relevant, når der køres med tunge vogne som ved finsnitning og udbringning af gylle. Tjek energiforbruget Det er ofte muligt at få et gratis besøg af en energikonsulent, som kan gå energiforbruget igennem og finde eventuelle besparelser. Alternativt kan man selv undersøge energiforbruget på de største energislugere. På modelejendommen har vi regnet med en besparelse på 10 % af strømforbruget. Modelejendommen kan reducere klimabelastningen med 29 % Tabellen viser effekten af en række tiltag på modelejendommens klimaregnskab. Energiproduktion ved vindmølle bidrager mest til at reducere klimabelastningen på modelejendommen. Høj ydelse, optimal opbevaring af gylle og højere udbytter i marken har også væsentligt potentiale til at forbedre klimaregnskabet. 7

8 Tiltag til klimaoptimering af modelejendom Klimabelastning (ton CO 2) Procent af ikke-optimal drift Ikke-klimaoptimeret bedrift 919,9 100,0 Vindmølle -119,0 12,9 Gylle transporteres med lastbil -2,1 0,2 Ydelsesstigning på 1000 kg EKM/ko Nudrift 744,7-56,2 6,1 Staldfodring med frisk græs -15,5 1,7 Optimal opbevaring af gylle -32,0 3,5 Bedre udbytter -17,8 1,9 Mere efterafgrøde, 4-årige græsmarker -7,0 0,8 Faste kørespor i kløvergræs -14,4 1,6 10% besparelse på elforbruget -7,9 0,9 Klimaoptimeret bedrift 650,0 70,7 Koen danner metan i vommen Drøvtyggere danner naturligt metan i vommen ved omsætning af foder, og denne post udgør typisk halvdelen af klimabelastningen på en økologisk malkekvægbedrift. Man kan sænke metandannelsen ved øget fedttildeling i foderet eller højere kraftfoder/grovfoderforhold, men det er ikke oplagte tiltag i den økologiske driftsform. Tiltag, som giver færre foderdage, som f.eks. et system med forlænget laktation, vil derimod kunne reducere klimabelastningen. Målt pr. kg mælk ligger klimagasudledningen på samme niveau for konventionelle og økologiske bedrifter. Mælkeydelsen pr. ko er højere i det konventionelle system, mens det økologiske sædskifte indbygger mere kulstof. Beregningerne er foretaget ved hjælp af en tilpasset udgave af Climate Yardstick, CLM, og C-Tool. Effekter af tiltag til reduktion af landbrugets udledninger af drivhusgasser af J. E. Olesen et al. DCA rapport nr Kvæg og klima af T. Kristensen og P. Lund. DCA rapport nr Udgiver: Økologisk Landsforening Forfattere: Carsten Markussen og Irene Fisker, Økologisk Landsforening Kontakt: Carsten Markussen, tlf , mail Layout: ph7 kommunikation, Hæftet er svanemærket. Hæftet er en del af projektet Fem klimaoptimerede økologiske bedriftstyper, som har fået støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug.

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med ægproduktion SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med ægproduktion SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med ægproduktion SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Klimahandlingsplan 2012

Klimahandlingsplan 2012 Klimahandlingsplan 2012 KROGHSMINDE Lisbeth Arnbjerg & Jens Krogh Tarpvej 15 Strellev Denne klimahandlingsplan Denne klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden

Læs mere

IDÉ NR. KLIMA- KATALOGET

IDÉ NR. KLIMA- KATALOGET KLIMA- KATALOGET 34 idéer til et bedre klima Klimakataloget Med dette hæfte ønsker vi at give inspiration til, hvordan det økologiske landbrug kan øge indsatsen for et bedre klima. Vi har samlet og beskrevet

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Hvordan kan udslippet af drivhusgasser fra landbrug og fødevareforbrug reduceres? Fremtidens miljø skabes i dag

Hvordan kan udslippet af drivhusgasser fra landbrug og fødevareforbrug reduceres? Fremtidens miljø skabes i dag Hvordan kan udslippet af drivhusgasser fra landbrug og fødevareforbrug reduceres? Fremtidens miljø skabes i dag Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Klimaforandringernes betydning for natur og landskab 4 2 Klimaforandringernes

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark Workshop 25-3- 2014 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 vfl.dk Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg Udgivet: 2013 Rapporten er udarbejdet af: Tina Clausen, Videncentret

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

Produktionsøkonomi. Kvæg

Produktionsøkonomi. Kvæg 2009 Produktionsøkonomi Kvæg 2 Produktionsøkonomi Kvæg Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Hvor ikke andet er angivet, er forfatterne ansat ved Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Læs mere

Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag

Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag Bilagsrapport Maj 2001 Indholdsoversigt INDLEDNING 3 A. AFFALD: INDVINDING AF METAN FRA DEPONERINGSANLÆG 4 B. SKOV: TILSKUD TIL PRIVAT SKOVREJSNING

Læs mere

Kap.6 Potentialet for kombineret afgrøde- og energiproduktion på økologiske planteavlsbrug

Kap.6 Potentialet for kombineret afgrøde- og energiproduktion på økologiske planteavlsbrug Kap.6 Potentialet for kombineret afgrøde- og energiproduktion på økologiske planteavlsbrug Randi Dalgaard & Niels Halberg, Afdelingen for Jordbrugsproduktion og Miljø, DJF Som vist i de foregående kapitler

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6 juli 2012 nr.6 Økologisk Nyhedsbrev Helsæd kræver omhu 3 Minisommerbrak 4 Korn og frø på lager 5 Vintersæd valg af art og sort 6 Udlæg af kløvergræs i renbestand i sensommeren 7 Høj ydelse med afgræsning

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Beretning. Nr. 32. 1. Projektet titel Reduktion af landbrugets klimapåvirkning. 2. Projektperiode. Projektstart: Januar 2010

Beretning. Nr. 32. 1. Projektet titel Reduktion af landbrugets klimapåvirkning. 2. Projektperiode. Projektstart: Januar 2010 Beretning Nr. 32 1. Projektet titel Reduktion af landbrugets klimapåvirkning 2. Projektperiode Projektstart: Januar 2010 Projektafslutning: December 2011 3. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner

Læs mere

DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Dato: 29. 07. 2013

DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Dato: 29. 07. 2013 Faglig redegørelse og teknologiliste 2013 til brug i forbindelse med ordningen vedrørende tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Læs mere

Klima. Klimastrategi. Maj 2012

Klima. Klimastrategi. Maj 2012 Klima Klimastrategi Maj 2012 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst:

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED Det økologiske areal stagnerer Kunderne slagtede kyllinger Ørbæk tapper nyt overskud Mens salget af økologiske produkter bare vokser og vokser, stagnerer omlægningen til økologi - både når det handler

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Energi i økologisk jordbrug

Energi i økologisk jordbrug Energi i økologisk jordbrug Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi Uffe Jørgensen & Tommy Dalgaard (red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Energi i økologisk jordbrug

Læs mere

5.5.2. Potentialer for bæredygtig biomasse

5.5.2. Potentialer for bæredygtig biomasse Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.5 Biomasse 14/2-2014, Gunnar Boye Olesen 5.5.1. Opsummering Vi vurderer at der er bæredygtige potentialer til udbygning af biomasse til 158 PJ i Danmark,

Læs mere

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Forprojekt for Øko biogasanlæg 2.0 i BioM projektet Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere