Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af hjemlenfor salg af administrative ydelse) $1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af 8. juli 2008, som ændret ved $ 7 i lov nr. 515 af 17. juni 2008, g 7 i lov nr. 517 af 17. juni 2008 og lov nr af6. november 2008 foretages følgende ændringer: S 26 b, stk. 3, affattes således: >Midlerne kan placeres i dattervirksomheder, som Arbejdsmarkedets Tillægspension ejer fuldt ud, og som har til formål at tilbyde administrative ydelser bortset fra formueforvaltning til: a) pensionskasser og tilsvarende ordninger i livsforsikringsselskaber, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed, b) virksomheder etableret i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, som driver virksomhed enten som arbejdsmarkedspensionsordning eller som arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, og som har opnået tilladelse for sådan virksomhed efter nationale bestemmelser fastsat efter fælles europæisk regulering, c) pensionsordninger, myndigheder og andre udbydere af alderdomssikring, efterløn og lign. med henblik på information til medlemmer, kunder m.v. d) ordninger efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, eller e) sammenslutninger af de under a) til c) nævnte virksomheder eller til administrationsvirksomheder for aftagere omfattet af a) til d). Et eventuelt salg af ydelser fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til en sådan dattervirksomhed skal ske efter reglerne i $ 23, stk. 4.<. Loven træder i kraft den 1. apr1l2009. $2

2 Bemærkninger til lotfbrslaget A lmindeli ge bentærkninger L lndledning og baggrundfor louforslaget Formålet med lovforslaget er at give ATP mulighed for via datterselskabet ATP PensionService A/S at sælge administrative ydelser, bortset fra formueforvaltning, til arbejdsmarkedspensionsordninger, som er etableret og driver virksomhed inden for EUlBØS-områtdet. Samtidig foreslås def, at" ATP PensionService A/S får hjemmel til at levere ydelser til sammenslutninger, administrationsfællesskaber og administrationsvirksomheder for arbej dsmarkedspensionsordni nger. 2. Lovforslagets indhold Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension har rettet henvendelse til Beskæftigelsesministeren med henblik på, at der etableres en mulighed for, at ATP via en helejet dattervirksomhed kan sælge administrative ydelser, bortset fra formueforvaltning, til arbejdsmarkedspensionsordninger, som er etableret og driver virksomhed inden for EUlEØS-omràde. ATP har i dag adgang til at sælge ydelser til arbejdsmarkedspensionsordninger i Danmark. Siden 1990 har ATP således haft hjemmel i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension til i Danmark at levere administrative ydelser til pensionskasser og tilsvarende ordninger i livsforsikringsselskaber, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed. Via denne trjemmel har ATP gennem den helejede dattervirksomhed, ATP PensionService A/S, siden 1990 leveret administrative ydelser til en række danske arbejdsmarkedspensionsordninger. Overskuddet fra ATP PensionService A/S tilgår ATP's medlemmer og pensionister via forøget bonuspotentiale i ATP. Med henblik på at skabe et fuldstændigt indre marked for finansielle tjenester har EU vedtaget direktiv llEF af 3. juni Direktivets formål er at etablere et mere effektivt indre marked for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, herunder en forenklet og mere effektiv administration. Med direktivet er der ligeledes taget skridt imod fælles og ensartede tilsynsregler. Med lovforslaget får ATP PensionService A/S adgang til at levere ydelser til arbejdsmarkedspensionsordninger eller arbejdsrnarkedsrelaterede pensionskasser etableret i et EU- eller EØS-lancl. ATP PensionService A/S får således mulighed for at tilpasse sig udviklingen i et indre markecl for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger mv., herunder grænseoverskridencle pensionsordninger. Samtidig foreslås det, at ATP PensionService A/S får hjemmel til at levere ydelser til sammenslutninger, administrationsfællesskaber og administrationsvirksomheder for ar-

3 bej dsmarkedspensionsordninger. Denne del af forslaget skal ses i lyset af udviklingen af organiseringen af arbejdsmarkedspensionsordninger, hvor enkeltstående ordninger slår sig sammen i sammenslutninger, administrationsfællesskaber og administrationsvirksomheder. Den administrative bistand vil være undergivet de samme betingelser i forhold til prisfastsættelse, regnskab og tilsyn, som gælder for ATP PensionService A/S nuværende leverancer til arbejdsmarkedspensionsordninger i Danmark. Et eventuelt salg af ydelser fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til dattervirksomheden oprettet med hjemmel i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension $ 26 b, stk. 3 og 4 skal, som det fremgår af forslaget, fortsat ske efter reglerne i $ 23, stk. 4. Et salg er således omfattet af regleme om indtægtsdækket virksomhed. Den udøvede virksomheden i datterselskabet skal regnskabsmæssigt være adskilt fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions øvrige regnskab. Ved indtægtsdækket virksomhed skal prisen på den enkelte vare og ydelse fastsættes således, at der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter, og således at de langsigtede gennemsnitsomkostninger dækkes. 3. Økonaniske og ctdministrative konseh enser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner. 4. Økonomiske og administratitte konsela enser for erhyen sliyet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Milj ømæs sige kons elç,enser Lovfors Ia get har ingen milj ømæssi ge kons ekvens er. 6. A dmi ni s t r a t it e ko n s e kv en s e r.fo r b o r ge rne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget incleholder ikke EU-retlige aspekter. B. Høring Lovforslaget har været senclt i høring hos Dansk Arbejdsgiverforening, Lanclsorganisationen i Danmark, FTF, Akademikernes Centralorganisation, Sammenslutningen af

4 Landbrugets Arbej dsgiverforeninger, Finanssektorens Arbej dsgiverforening, Ledernes Hovedorganisation, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagforening, KL, Danske Regioner, Advokatrådet, ATP, Forsikring og Pension, Foreningen af Firmapensionskasser og Landsstyret i Grønland. 9. Sammenfatning af lconselç,enser af lovforslaget Positive konsekvenser / mindre udgifter Negative konsekvenser / merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner oq regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Mili ømæssise konsekvenser Administrative konsekvenser for borseme Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlise aspekter. Bemærlcninger til de enkel.te bestemmelser Tit I Der foreslås en udvidelse af adgangen for ATP til gennem et datterselskab at sælge administrative ydelser til pensionsselskaber. Bestemmelsen giver ikke hjemmel til salg af formueforvaltningsservice såsom investeringsrådgivning og porteføljepleje. Samtidig foreslås det, at ATP PensionService A/S får hjemmel til at levere ydelser til sammenslutninger, administrationsfællesskaber og administrationsvirksomheder for arbejdsmarkedspensionsordni nger. Litra a Bestemmelsens litra a) er en videreførelse af den gældende bestemmelse, som indebærer, at ATP kan sælge af administrative ydelser til arbejdsmarkedspensionsordninger i Danmark organiseret enten som:

5 (i) (ii) (iii) tværgående pensionskasser eller arbejdsmarkedsrelateredelivsforsikringsaktieselskabereller kommercielle pensions- og livsforsikringsaktieselskaber med tilsvarende karakteristika som tværgående pensionskasser og arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikrinssaktieselskaber. Litra b Bestemmelsens litra b) indeholder en ny hjemmel for ATP til gennem et datterselskab at levere administrative ydelser, bortset fra formueforvaltning, til virksomheder etableret i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der driver virksomhed enten som "arbejdsmarkedspensionsordning" eller som "arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse". "Arbejdsmarkedspensionsordning" omfatter de virksomhedstyper, som beskrevet i litra a), og hvor virksomheden har tilladelse til sådan virksomhed efter nationale bestemmelser fastsat efter fælles europæisk regulering, "Arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse" omfatter de ordninger, der kan udledes af definitionen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003l4llEF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed. "Arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse" omfatter efter definitionen i direktivet: "en pensionskasse, der uanset dens juridiske status opererer på et kapitaliseringsgrundlag, og som er oprettet adskilt fra ethvert pensionstegnende firma eller fag med det formål at yde arbejdsmarkedsrelaterede pensioner på grundlag af: (i) (ii) en individuelt eller kollektivt indgået aftale mellem arbejclsgiver(e) og den/de ansatte eller deres respektive reoræsentanter eller en aftale indgået med selvstændige i overensstemmelse med lovgivningen i hjemlandet og i værlslandet, og hvis aktiviteter er direkte knyttet hertil." Direktivets henvisning til "hjemlandet" og "værtslandet" sigter efter definitionen i direktivet til, at aftalen mellem pensionskassen og de selvstændige skal overholde lovgivningen både i det land, hvor pensionskassen har sit hjemsted, og i det land, som regulerer medlemmernes pensionsaftale. Direktivets bestemmelser er bl.a. implementeret i lov om tilsyn med firmapensionskasser, som regulerer danske firmapensionskasser. Med "et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på clet finansielle område", forstås EØS-landene, som p.t. omfatter Island, Norge og Liechtenstein. Ved "fælles europæisk regulering" forstås direktiv 2002lB3lEF af 5. november 2002 on-r livsforsikring og direktiv 2003l4llEF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkeclsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, begge mecl senere ænclringer.

6 Litra c Bestemmelsens litra c) er en videreførelse af den gældende bestemmelse om levering af administrative ydelser til "Pensionslnfo", som er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, banker, sparekasser og offentlige myndigheder, som giver den enkelte borger et overblik over sin pension. Litra d Bestemmelsens litra d) er en videreførelse af den eældende bestemmelse for Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Litrct e I forbindelse med nærværende revision af bestemmelsen gives der ATP adgang til at levere administrative ydelser til sammenslutninger, administrationsfællesskaber ogleller administrationsselskaber. Denne ændring understøtter den aktuelle strukturtilpasning, som ses blandt arbejdsmarkedspensionsordningerne, hvor der af driftsmæssige årsager i stigende grad oprettes sammenslutninger og fællesskaber. Med tilsvarende administrative ydelser sigtes til, at der kan leveres samme bistand, som kan leveres direkte til de enkelte virksomheder. Bestemmelsens litra e) er en videreførelse af den gældende bestemmelse for så vidt angår levering af administrative ydelser til sammenslutninger omkring Pensionslnfo. Mecl forslaget får ATP gennem et datterselskab tilsvarende mulighed for at levere administrative ydelser til sammenslutninger af cle uncler litra a) og b) nævnte virksomheder, dels til administrattonsvirksomheder fbr aftagere omfattet af litra a) til litra d). Med bestemmelsens afsluttende henvisning til $ 23, stk.4 sikres, at ATP's salg af ydelser til dattervirksomheden fortsat skal ske i henhold til reslerne om indtæstsdækket virksomhed. Til î2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. aprll2009.

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling) Fremsat den [xx]. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 151 Bilag 1 Offentligt NOTAT 27. februar 2013 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II) 1. Indledning Det overordnede formål

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K. Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af ferieloven m.v.

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K. Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af ferieloven m.v. Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 01 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 EAN 5798000398566 Høringssvar

Læs mere

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne.

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne. Til sfn@star.dk, flf@star.dk, star@star.dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. Sofia Franzén og Flemming Frandsen Njalsgade 72A 2300 København S Sagsnr.: 3849.4 AMH Direkte tlf.nr.: 3347 0624

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til Forslag til Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere Anvendelsesområde 1. Økonomi- og erhvervsministeren etablerer en ordning, som indebærer, at staten kan stille

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere