D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.))."

Transkript

1 D O M Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 15. afd. nr. B : A (advokat Karsten Høj) mod Codan Forsikring A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) Denne sag, der er anlagt ved Retten på Frederiksberg den 6. maj 2013, er ved kendelse af 27. august 2013 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen vedrører spørgsmålet, om A, der på uheldstidspunktet som led i sit ansættelsesforhold var berettiget til ferie med løn, som en del af erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste efter erstatningsansvarslovens 2, stk. 1, har krav på erstatning svarende til feriegodtgørelse på 12,5 % og 2,5 %, svarende til værdien af den 6. ferieuge samt arbejdsgiverens ATP bidrag. Parternes påstande A har endeligt nedlagt påstand om, at Codan Forsikring A/S skal betale ,43 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente af ,68 kr. fra den 30. december 2012, af 5.465,01 kr. fra den 2. april 2013, af ,39 kr. fra den 4. juli 2013, af ,24 kr. fra den 2. november

2 , af ,69 kr. fra den 6. marts 2014 og af 2.079,42 kr. fra den 19. maj 2014, til betaling sker. Påstandsbeløbet er opgjort således, at ,53 kr. udgør feriegodtgørelse med 12,5 %, ,34 kr. er betaling for 6. ferieuge, og 3.147,56 kr. udgør ATP bidrag, i alt ,43 kr. Beløbene er beregnet på grundlag af den løn, A ville have oppebåret i perioden fra 1. september 2011 til 10. december 2013, hvor hun har fået udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Codan Forsikring A/S har principalt påstået frifindelse, subsidiært betaling af et efter landsrettens skøn fastsat mindre beløb end det af A påståede med tillæg af den til enhver tid gældende procesrente som påstået af A, indtil betaling sker. Codan Forsikring A/S har som ansvarsforsikrer anerkendt erstatningspligten og har ikke bestridt opgørelsen af det krav, som A har rejst. Sagsfremstilling Den 24. februar 2010 var A udsat for en ulykke, da hun var passager i en bus, der pludseligt bremsede op. Ved ulykken pådrog hun sig brud på en lændehvirvel. På ulykkestidspunktet var A ansat på fuld tid som regnskabsmedarbejder ved Region X. Som følge af ulykken var A sygemeldt frem til den 4. januar 2011, hvor hun genoptog sit arbejde på deltid. Hun var ikke i stand til at arbejde på fuld tid, og ved brev af 18. maj 2011 blev A afskediget på grund af hendes sygefravær til fratræden med udgangen af august Hun har herefter oppebåret sygedagpenge. Under sin ansættelse var A omfattet af overenskomsten vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontor- og IT-personale, tandklinikassistenter, laboratorie- og miljøpersonale samt tjenestemandsansat kontorpersonale i regionerne. Af overenskomstens 3 fremgår bl.a. følgende: 3. FUNKTIONÆRLOV

3 - 3 - For de ansatte gælder vilkår efter funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. 27 og 28. Bemærkninger: Ansatte, som ikke er omfattet af funktionærlovens anvendelsesområde, er tillagt funktionærstatus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom (jf. funktionærlovens 5), fratrædelsesgodtgørelse (jf. funktionærlovens 2a) samt efterløn (funktionærlovens 8). Der er mellem parterne enighed om, at A i sin stilling var omfattet af funktionærloven. Med hensyn til ferie var A under sin ansættelse omfattet af Aftale om ferie for personale ansat i kommuner (i det følgende benævnt ferieaftalen). Af aftalen fremgår bl.a. følgende: Kapitel 2. Optjening af ferie 5. Optjening af ferietimer Stk. 1. Den ansatte optjener ferietimer for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsår) i forhold til den til enhver tid gældende beskæftigelsesgrad, jf. dog 41, 42, 43 og 45. 1) Ved fuldtidsbeskæftigelse - gennemsnitligt 37 timer ugentligt - optjener den ansatte 18,50 ferietimer pr. måned gange med antal måneders beskæftigelse i optjeningsåret. 8. Ret til ferie Stk. 1 En ansat, der har været beskæftiget i kommunen i hele optjeningsåret, har ret til at holde 6 ugers ferie med løn eller feriegodtgørelse i det efterfølgende ferieår, jf. 5. Ferien holdes altid i forhold til den gældende beskæftigelsesgrad på tidspunktet for feriens afholdelse, jf. dog 43 og 45. Kapitel ferieuge 18. Optjening og afholdelse af 6. ferieuge Stk. 1.

4 - 4 - Ferietimer ud over 15,42 timer pr. måned (6. ferieuge) for en fuldtidsbeskæftiget optjenes sideløbende med de andre ferietimer. Stk. 2. Optjente ferietimer ud over 15,42 time pr. måned (6. ferieuge) for en fuldtidsbeskæftiget afholdes efter den ansattes ønske, med mindre arbejdets udførelse hindrer dette. 19. Udbetaling af 6. ferieuge Stk. 1. Ønsker en månedslønnet ansat ikke at holde optjente ferietimer ud over 15,42 time pr. måned (6. ferieuge) i ferieåret, har den ansatte ret til at få de resterende ferietimer udbetalt ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb, jf. dog 19a. Stk. 2. Udbetaling af ferietimer ud over 15,42 time pr. måned sker med 2,5 % af de samme løndele, som indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse, jf. 30, stk ferieuge i forbindelse med fratræden Stk. 1. Ved fratræden bortfalder retten til at holde mere end 15,42 ferietime for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. Godtgørelse for optjente ferietimer ud over 15,42 time pr. måned i optjeningsåret udbetales med 2,5 % beregnet af de samme løndele, som indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse, jf. 30, stk Udbetalingen sker i forbindelse med sidste lønudbetaling. Kapitel 7. Feriehindring 24. Udbetaling af manglende afholdt ferie Stk. 1. En ansat, der er helt eller delvist afskåret fra at holde hovedferie inden ferieperiodens udløb (30. september), har ret til at få udbetalt ferie med løn eller feriegodtgørelse umiddelbart efter ferieperiodens udløb og senest ved ferieårets udløb (30. april), hvis den manglende ferie skyldes: 1) Egen sygdom (hel eller delvis) Kapitel 8. Løn under ferie og særlig feriegodtgørelse

5 Løn under ferie Stk. 1. Den ansatte holder ferie med løn, jf. dog 43 og 45. Stk. 2. Lønnen under ferie er den fast påregnelige løn på ferietidspunktet. 26a feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn Stk. 1. Den ansatte kan, før optjeningsårets begyndelse, kræve feriegodtgørelse med 12,45 % af lønnen i optjeningsåret i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. Bemærkning: En ansat som opfylder betingelserne for at få løn under ferie har ret til at vælge at få beregnet feriegodtgørelse med 12,45 % af lønnen i optjeningsåret i stedet for løn under ferie og ferietillæg, selvom den ansatte ikke fratræder. Valget er bindende for den ansatte. Den ansatte skal fremsætte sit ønske før optjeningsåret begynder, det vil sige senest den 31. december i det forudgående optjeningsår. Hvis den ansatte fremsætter sit ønske f.eks. den 20. december 2008, vil den ansatte få feriekort for ferieåret, der begynder den 1. maj Stk. 2. For så vidt angår 6. ferieuge udbetales eller afholdes denne i henhold til reglerne om 6. ferieuge, jf. 19 og Særlig feriegodtgørelse Stk.1. Den ansatte har ud over ferie med løn ret til særlig feriegodtgørelse, der udgør 1,95 % af den ferieberettigede løn, jf. stk. 2 og 3. For nogle overenskomstgrupper gælder dog en forhøjet særlig feriegodtgørelse, jf. 3 bilag til aftalen. Kapitel 9. Feriegodtgørelse ved fratrædelse 30. feriegodtgørelse Stk. 1. Ved fratræden omregnes optjente ferietimer til feriedage. Stk. 2.

6 - 6 - Den ansatte får ved fratrædelsen feriegodtgørelse på 12,5 % af den ferieberettigede løn, jf. stk. 3, for det løbende optjeningsår samt for ikke afholdt ferie i tidligere optjeningsår. Af et bilag til aftalen fremgik, at den særlige feriegodtgørelse for den gruppe, A tilhørte, var 2,3 % af optjent løn. I forbindelse med sin fratræden fik A fra Region X udbetalt godtgørelse for 6. ferieuge optjent i 2010 og 2011 og feriegodtgørelse 12,5 % af løn optjent i I en udtalelse af 10. december 2013 fastsatte Arbejdsskadestyrelsen As méngrad til 20 % og erhvervsevnetabet til 75 %. A oppebærer fortsat sygedagpenge og har søgt om sygdomsbetinget førtidspension. Procedure A har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 19. maj 2014, hvoraf fremgår bl.a.: Erstatningsansvarslovens 2 har følgende ordlyd: Bestemmelsen i stk. 1 specificerer ikke, hvilken indtægt, der dækkes som tabt arbejdsfortjeneste. Imidlertid er det erstatningsansvarslovens grundlæggende udgangspunkt, at der skal betales fuld erstatning til dækning af det økonomiske tab, der er en følge af en personskade, jf. blandt andet pkt i Betænkning 679/1973 om erstatning for tab ved personskade. Der henvises tillige til de almindelige bemærkninger til forslag til lov om erstatningsansvar fra 1984 (lovforslag nr. 7 af 6. februar 1984), hvormed man ønskede at skabe bedre overensstemmelse mellem skadelidtes tab og erstatningsdækningen, ligesom det i de specielle bemærkninger til 2 om tabt arbejdsfortjeneste er gentaget, at man ikke tilsigtede en ændring i praksis altså ikke tilsigtede en ændring af udgangspunktet om fuld dækning af indtægtstab. Indtægtsmæssigt skal skadelidte dermed økonomisk stilles, som om skaden ikke var sket. Ved sin afgørelse i U H slog Højesteret fast, at feriegodtgørelse er en del af lønmodtagerens arbejdsvederlag, at lønmodtageren ville have oppebåret dette vederlag, hvis lønmodtageren ikke som følge af skaden var blevet uarbejdsdygtig, og at feriegodtgørelse ikke er en ydelse, som kompenseres ved ydelserne nævnt i stk. 2.

7 - 7 - Ferielovens regler for funktionærer: Det fremgår af ferielovens 23, stk. 6, at hvis en lønmodtager med fuld løn under ferie fratræder sin stilling, får den pågældende feriegodtgørelse efter 24 for det løbende optjeningsår og for den del af de tidligere optjeningsår, som lønmodtageren ikke har holdt ferie for endnu. Retten til løn under ferie efter ferielovens 23, stk. 1, forudsætter dermed et eksisterende ansættelsesforhold. Lønmodtageren vil for hvert kalenderår pågældende er ansat optjene ret til fuld løn under ferie i næstkommende ferieår. For at oppebære en ret til løn under ferie i ferieårene 2012 samt 2013 skal man altså være i et ansættelsesforhold som funktionær i de fulde kalenderår 2011 (altså fra 1. januar til 31. december), jf. også ferielovens 7 og 8, stk. 2, modsætningsvist. I det øjeblik funktionæren fratræder sit ansættelsesforhold, vil værdien af funktionærens optjente ret til løn under ferie i de foregående optjeningsår blive konverteret til feriegodtgørelse, med en deraf følgende pligt for arbejdsgiveren til at beregne og indbetale feriegodtgørelse til Feriekonto, jf. ferielovens 26 og 28, stk. 1. Efter opsigelsen er lønmodtageren nemlig ikke længere i et ansættelsesforhold, og optjener derfor ikke længere ret til betalt ferie i form af løn under ferie i næstkommende ferieår, jf. ferielovens 7 og 8, stk. 2, modsætningsvist. En ansvarsforsikrings udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste kan i den forbindelse ikke sidestilles med løn udbetalt i henhold til et ansættelsesforhold efter 23, stk. 1. Det skulle i givet fald forudsætte, at udbetalingen af den tabte arbejdsfortjeneste for et kalenderår i sig selv indebar en ret for skadelidte til i det næstkommende ferieår at kræve fuld løn under ferie i et nyt ansættelsesforhold, jf. ferielovens 23, stk. 1 og 7. Et sådan synspunkt kan næppe bæres igennem. Det gøres på den baggrund gældende, at Codans synspunkt om, at man alene fordi man som funktionær oppebærer ret til løn under ferie ikke har krav på feriegodtgørelse som en del af sin erstatning for tabt arbejdsfortjeneste helt savner mening efter reglerne i feriepengesystemet. Synspunktet fører endvidere til et reelt tab for skadelidte, idet feriepengesystemet for funktionærer netop forudsætter et løbende ansættelsesforhold, med deraf følgende løbende optjening, hvilken optjening funktionæren dog ifølge Codan ikke er berettiget til i en periode, hvor der alene kan kræves tabt arbejdsfortjeneste. Konsekvensen af synspunktet er derfor, at skadelidte i de næstkommende ferieår selv skal betale sin ferie, jf. ferielovens 8, stk. 2. Den konkrete sag: A var fuldtidssygemeldt frem til den 4. januar 2011, hvorefter hun forsøgte at genoptage sit arbejde, hvilket ikke lykkedes, og hun blev afskediget til fratræden 31. august Da hun var syg, var der tale om lovligt forfald, og det er derfor ikke muligt for hende at afholde ferie.

8 - 8 - Feriegodtgørelse: A har ikke siden 1. september 2011 været i et ansættelsesforhold og er derfor ikke længere er omfattet af retten til fuld løn under ferie efter lovens 23, stk. 1. Derimod er værdien af tidligere optjeningsår for i hvert fald 5 ugers ferie konverteret til en feriegodtgørelse efter 24, jf. ferielovens 23, stk. 6. Havde A fortsat været i et ansættelsesforhold, ville hun have optjent ret til ferie med løn i sammenlagt 5 uger i ferieårene 2012/2013 og 2013/2014. Udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste fra Codan kan ikke sidestilles med et ansættelsesforhold som omfattet af 23, stk. 1, og dermed give A ret til 5 ugers ferie med løn i næstkommende ferieår. A må efter sin opsigelse derimod sidestilles med en lønmodtager omfattet af 24. Hun har derfor krav på at få konverteret værdien af de feriepenge - hun under normale omstændigheder ville have optjent (ferie med løn) - til en feriegodtgørelse på 12,5 % svarende til 5 ugers ferie. 6. ferieuge: Af ferieaftalen til overenskomsten,, fremgår, at A havde ret til at få 6. ferieuge udbetalt. Da hun var sygemeldt som følge af ulykken, havde hun ikke mulighed for at afholde 6. ferieuge, hvorfor denne blev udbetalt for både 2010 og A har efter sin opsigelse heller ikke ret til 6. ferieuge. Ud fra en analogi af ferielovens bestemmelser er hun tillige berettiget til værdien af 6. ferieuge med 2,5 %, svarende til en samlet feriegodtgørelse på 15 %. ATP-bidrag: ATP-bidraget er efter de aktuelt gældende regler at ligestille med enhver anden pensionsordning, der er oprettet som led i en ansættelse. Det er ubestridt, at arbejdsgivers pensionsbidrag til den pensionsordning, som A var omfattet af under ansættelse, skal medregnes i opgørelsen af den tabte arbejdsfortjeneste; som et løngode. Der er også efter overgang til sygedagpenge betalt af kommunen indeholdt ATP... Den omstændighed, at kommunen efter lov om sygedagpenge 65 betaler det bidrag, som arbejdsgiveren ved fortsat ansættelse skulle have haft betalt, kan ikke begrunde fradrag i medfør af EAL 2, stk. 2. Det svarer til, at der heller ikke hjemmel til at fradrage invalidepension, herunder samtidig præmiefritagelse, i tabt arbejdsfortjeneste, jf. Højesteretsdom af 20. december Samlet gøres det gældende: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste opgøres løbende på månedsbasis inklusive alle løndele, jf. erstatningsansvarslovens 2. As berettigede løn under ferie, der er konverteret til en feriegodtgørelse, udgør en del af hendes arbejdsvederlag som omfattet af erstatningsansvarslovens 2, stk. 1, idet hun ville have oppebåret dette vederlag, hvis hun ikke som følge af skaden var blevet uarbejdsdygtig.

9 - 9 - As feriegodtgørelse er ikke en ydelse, som kompenseres ved ydelserne nævnt i stk. 2, hvorfor der ikke er ret til fradrag efter denne bestemmelse - heller ikke for så vidt angår de feriepenge, hun har optjent ved sin tidligere arbejdsgiver inden skaden og frem til lønophør, jf. U H. A har derfor krav på fuld dækning af sin tabte arbejdsfortjeneste for perioden 1. september 2011 til 10. december 2013, som opgjort overfor, hvorfor Codan Forsikring A/S skal betale ,43, som opgjort i den nedlagte påstand. Codan Forsikring A/S har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 13. maj 2014, hvoraf fremgår bl.a.: Til støtte for de nedlagte påstande gør sagsøgte følgende anbringender gældende: Det gøres gældende, at sagsøgeren som kravstiller har den fulde bevisbyrde for sit krav, som ikke er løftet på det foreliggende grundlag. Feriegodtgørelse på 12,5 % Det gøres gældende, at sagsøgeren er ansat som funktionær, jf. funktionærlovens 1, stk. 1, litra b, og den på området gældende overenskomst 3. Det gøres derfor gældende, at sagsøgeren fik fuld løn under sygdom og ferie samt modtog særlig feriegodtgørelse på 2,3 %, jf. ferielovens 23. Dette fremgår også af "Aftale om ferie for personale ansat i kommuner" 26, stk. 1 og 28, stk. 1, hvorefter sagsøgeren har ret til løn under ferie og særlig feriegodtgørelse. Det gøres gældende, at sagsøgeren ikke i overensstemmelse med Aftalens 26a, stk. 1, har meddelt sin arbejdsgiver, at hun ikke ønskede løn under ferie og særlig feriegodtgørelse, men i stedet feriegodtgørelse på 12,45 %. Sagsøgeren har således forud for uheldet afholdt ferie med fuld løn også 6. ferieuge. Det gøres gældende, at sagsøgeren har krav på særlig feriegodtgørelse på 2,3 %, som hun har modtaget, jf. ferielovens 23, stk. 2 og aftalens 28, stk. 1. Det bestrides, at sagsøgeren også har krav på 12,5 % i feriegodtgørelse, jf. ferielovens 24, jf. 23, stk. 6, i nærværende situation, idet der ikke er tale om en almindelig fratrædelse, som denne bestemmelse er møntet på, hvor der udbetales allerede optjent ferie. Det gøres gældende, at opgørelsen i denne sag er en erstatningsretlig opgørelse, hvor udgangspunktet er, at sagsøgeren skal stilles, som om uheldet ikke var hændt, og at hun havde fortsat sin ansættelse med samme løngoder, hvorfor ferielovens 23, stk. 6 ikke er relevant.

10 Der er tale om et ufrivilligt arbejdsophør som følge af et uheld, som medførte, at sagsøgte betalte erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til sagsøgeren i en længere periode (over 2 år) dvs. stillede sagsøgeren som om uheldet ikke var sket. På den baggrund kan lønudbetalingerne fra sagsøgte sidestilles med lønudbetalinger fra sagsøgerens daværende arbejdsgiver eller anden forsikringsordning, henset til at sagsøgte skal stille sagsøgeren økonomisk set, som om uheldet ikke var hændt, jf. erstatningsansvarslovens 2. Såfremt sagsøgeren skulle modtage fuld løn med tillæg af feriegodtgørelse på 12,5 % og særlig feriegodtgørelse på 2,3 % samt 6. ferieuge på 2,5 %, gøres det gældende, at sagsøgeren ville blive overkompenseret, da hun som funktionæransat ikke havde krav på dette under ansættelsen, jf. ferielovens 23, stk. 1. Det bestrides, at sagsøgeren har lidt et tab svarende til 12,5 % af sin løn, idet sagsøgeren aldrig har været berettiget til feriegodtgørelse på 12,5 % af lønnen, men derimod fuld løn under ferie og sygdom, som sagsøgeren er blevet kompenseret for via betalingen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i hele erstatningsperioden med tillæg af særlig feriegodtgørelse på 2,3 %. Det bestrides, at dommen U H støtter sagsøgerens krav, idet dommen omhandler en timelønnet buschauffør omfattet af ferielovens 24, der ikke havde krav på fuld løn under sygdom og ferie, men derimod havde krav på feriegodtgørelse på 12,5 % modsat funktionæransatte som sagsøgeren. Det gøres gældende, at der kan sluttes modsætningsvist fra dommen, idet Højesteret i præmisserne lagde til grund, at den pågældende lønmodtager ville have oppebåret feriegodtgørelsen som et arbejdsvederlag, hvis lønmodtageren ikke var blevet syg. Feriegodtgørelse på 12,5 % er netop ikke en del af sagsøgerens arbejdsvederlag, såfremt uheldet ikke var sket. U H omhandler også en timelønnet, og finder derfor ikke anvendelse i nærværende sag. Det bestrides således, at feriegodtgørelse på 12,5 % har været en del af sagsøgerens arbejdsvederlag, jf. erstatningsansvarslovens 2, stk. 1. Det bestrides, at der herved fradrages i sagsøgerens erstatning, jf. erstatningsansvarslovens 2, stk. 2. Der bliver blot ikke tillagt en erstatning, som sagsøgeren ikke ville have modtaget, såfremt uheldet ikke var hændt. Det bestrides, at sagsøgeren kan kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste af sin løn med tillæg af feriegodtgørelse på 12,50 %, 6. ferieuge på 2,50 % og særlig feriegodtgørelse på 2,30 %, idet det gøres gældende, at sagsøgeren overkompenseres og modtager mere end det fulde lidte økonomiske tab. Sagsøgeren har i sin erstatningsopgørelse taget det bedste af begge verdener, således har sagsøgeren beregnet sig både feriegodtgørelse på 12,50 %, 6. ferieuge på 2,50 % og særlig feriegodtgørelse på 2,30 %, i alt et tillæg til lønnen på 17,30

11 %. Det bestrides, at der er hjemmel hertil i ferieloven eller i den overenskomstmæssige aftale om ferie for personale i kommuner. Godtgørelse af 6. ferieuge på 2,5 % Det gøres gældende, at sagsøgeren ikke har krav på erstatning for 6. ferieuge på 2,5 % af den faste løn, jf. erstatningsansvarslovens 2, idet sagsøgeren ikke har bevist, at hun under sin ansættelse fik denne 6. ferieuge udbetalt. Derimod afholdt sagsøgeren alle 6 ugers ferie med fuld løn. Sagsøgeren har alene fået 6. ferieuge udbetalt efter uheldet, idet hun ikke kunne afholde ferie. Sagsøgeren modtog således fuld løn under ferie, jf. ferielovens 23, stk. 1, også under afholdelse af 6. ferie uge. På denne baggrund bestrides det, at sagsøgeren har krav på erstatning for denne ferieuge, idet sagsøgeren ikke skal stilles økonomisk bedre efter uheldet end før, og idet sagsøgeren ikke har lidt et tab på 6. ferieuge. Såfremt landsretten giver sagsøgeren medhold i synspunktet om, at sagsøgeren skal betragtes som fratrådt i ferielovens system, jf. ferielovens 23, stk. 6 og dermed være omfattet af 24, gøres det gældende, at Aftalen om ferie, 20, stk. 1 finder anvendelse, hvorefter 6. ferieuge bortfalder efter fratrædelse. På den baggrund har sagsøgeren ikke krav på 6. ferieuge efter sin fratrædelse. ATP Det bestrides, at arbejdsgivers betaling af ATP skal indgå i beregningen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. erstatningsansvarslovens 2, stk. 1 og U Ø. Det gøres gældende, at ATP bidraget ikke er en ydelse, som ellers ville være til fri rådighed for sagsøgeren, såfremt hun havde været i arbejde, ligesom ATPordningens forsikringsmæssige karakter er et økonomisk aktiv af en usikker endelig størrelse. Sagsøgeren har således ikke bevist, at hun vil lide et tab for de manglende ATP indbetalinger. Retsgrundlaget Erstatningsansvarslovens 2 havde, da ulykken fandt sted, følgende ordlyd: 2. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes, indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen. Må det antages, at skadelidte vil lide varigt erhvervsevnetab, ydes erstatning indtil det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, jf. 5-8 og 10 samt 31 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

12 Stk. 2. I erstatningen fradrages løn under sygdom, dagpenge fra arbejdsgiver eller kommunalbestyrelsen og forsikringsydelser, der har karakter af en virkelig skadeserstatning, samt lignende ydelser til den skadelidte. Ferieloven indeholder bl.a. følgende bestemmelser: Kap. 2. Optjening af ferie 7. En lønmodtager optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår (optjeningsåret) Kap. 4. Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse 23. En lønmodtager, der er antaget månedsvis eller for længere tid, og som har ret til fuld løn på søgnehelligdage og sygedage, får løn under ferie. Stk. 2. Lønnen under ferie er den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Hertil lægges værdien af eventuelle personalegoder, som lønmodtageren ikke råder over under ferien. En provisionslønnet har under ferien krav på kompensation for den provision, der mistes som følge af ferieafholdelsen. Endvidere får lønmodtageren et ferietillæg på 1 pct. af lønnen i optjeningsåret, jf. 26, stk. 1. Stk. 5. En lønmodtager kan før optjeningsårets begyndelse kræve feriegodtgørelse med 12 pct. af lønnen i optjeningsåret i stedet for løn under ferie og ferietillæg, jf. 26. Stk. 6. En lønmodtager, der fratræder, får feriegodtgørelse, jf. 24, for det løbende optjeningsår og for den del af de tidligere optjeningsår, som lønmodtageren ikke har holdt ferie for endnu. 24. En lønmodtager, der ikke er omfattet af 23, får feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen i optjeningsåret. Kap. 6. Forældelse og modregning 38. Hvis en lønmodtager på grund af særlige forhold er afskåret fra at holde ferien inden ferieperiodens eller ferieårets udløb, udbetales feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg til lønmodtageren.. Af bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om ferie fremgår bl.a. følgende:

13 En lønmodtager, der er forhindret i at holde ferie 17. Særlige forhold efter lovens 38 er: 1) Egen sygdom Stk. 4. En lønmodtager, som efter stk. 1 er forhindret i at holde ferie umiddelbart op til ferieårets udløb, skal have udbetalt feriepengene for ferien, uden at ferien holdes, medmindre ferien er overført til næste ferieår, jf. lovens 40. Arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens 31 administrerer en feriekortordning, skal udbetale feriepengene senest ved ferieårets afslutning. ATP- lovens 8 c, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd: Kap. III. Egenpension 8 c. Bidrag, der vedrører tiden fra den 1. januar 2008, med fradrag af beløb efter 16 opdeles i et garantibidrag og et bonusbidrag. Medlemmer erhverver pension af garantibidrag i overensstemmelse med den tarif, der fastsættes en gang årligt for det følgende år. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om principperne for fastsættelse af den årlige tarif, jf. stk. 1. Beskæftigelsesministeren fastsætter tariffen efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Den indstillede årlige tarif fastsættes på grundlag af en af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsat markedsværdibaseret optjeningsrente i overensstemmelse med pensionsgrundlaget, jf. 18. Bestemmelsen blev indsat i loven ved lov nr.109 af 26. februar 2008, hvorved den nuværende ordning, hvorefter ATP i modsætning til tidligere optjenes på grundlag af en markedsværdibaseret optjeningsrente, blev indført, jf. lovforslag 40 af 2007/2 til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, under specielle bemærkninger til 8 c. Om optjening af ATP i perioden fra den 1. januar 1982 til den 1. juli 1992 fremgår bl.a. følgende af den nugældende 8, stk. 1, i ATP-loven:

14 Af bidrag, der vedrører tiden fra den 1. januar 1982 til den 1. juli 1992, ydes en årlig pension på 100 kr. for hvert bidragsbeløb på 396 kr., der indbetales før det fyldte 60. år, og 100 kr. for hvert bidragsbeløb på 324 kr., der indbetales efter dette tidspunkt. Landsrettens begrundelse og resultat Det følger af Højesterets dom, gengivet i U , at feriegodtgørelse efter ferielovens 24 er en del af det arbejdsvederlag, som optjenes i et ansættelsesforhold, og dermed også er en del af den arbejdsfortjeneste, som kan kræves erstattet efter erstatningsansvarslovens 2, stk. 1. A var på ulykkestidspunktet ansat som funktionær og oppebar løn under ferie, jf. ferielovens 23. Som følge af ulykken blev A afskediget på grund af for stort sygefravær til fratræden med udgangen af august 2011, hvor hun overgik til sygedagpenge. Sagen rejser spørgsmålet, om ret til ferie med løn, der optjenes under et ansættelsesforhold, kan kræves erstattet efter erstatningsansvarslovens 2, stk. 1. Dommerne B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard udtaler herefter: Det fremgår af ferielovens 38 og af ferieaftalens 24, at en ansat, der efter ferielovens 23 oppebærer løn under ferie, under visse betingelser, herunder egen sygdom, kan kræve udbetaling af feriegodtgørelse for manglende afholdelse af ferie. Det fremgår endvidere af ferielovens 23, stk. 6, og ferieaftalens 30, stk. 2, at en ansat ved fratrædelse har krav på feriegodtgørelse på 12,5 % af den ferieberettigede løn for det løbende optjeningsår og for ikke afholdt ferie i tidligere optjeningsår. Endelig fremgår det af ferielovens 23, stk. 5, og ferieaftalens 26a, stk. 1, at en ansat før optjeningsårets begyndelse kan kræve feriegodtgørelse med henholdsvis 12 % og 12,45 % i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. Af ferieaftalens 19 fremgår det, at en ansat altid har krav på i stedet for ferieafholdelse at få den 6. ferieuge udbetalt i form af feriegodtgørelse.

15 Optjening af ret til ferie med løn forudsætter - ligesom optjening af feriegodtgørelse - et løbende ansættelsesforhold. Da A blev afskediget og overgik til sygedagpenge suppleret med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, blev hun afskåret fra at optjene ret til ferie med løn, herunder at benytte sig af de anførte muligheder for at få retten til ferie med løn og den 6. ferieuge konverteret til feriegodtgørelse. Vi finder herved, at A som følge af ulykken har lidt et økonomisk tab. På denne baggrund finder vi efter en samlet vurdering, at retten til ferie med løn, herunder retten til den 6. ferieuge, må anses som en arbejdsfortjeneste, der kan kræves erstattet efter erstatningsansvarslovens 2, stk. 1. Uanset at A tillige har oppebåret erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i de perioder, hun må antages at ville have holdt ferie, såfremt hun ikke havde været udsat for en ulykke, finder vi herefter, at hun har krav på erstatning svarende til den mistede feriegodtgørelse, jf. princippet i Højesterets dom, gengivet i U , hvorefter vi stemmer for at give hende medhold i kravet om feriegodtgørelse. Dommer Norman E. Cleaver udtaler: A skal ved opgørelsen af erstatningen efter erstatningsansvarslovens 2, stk. 1, stilles, som om uheldet ikke var sket, og hun havde fortsat sin ansættelse, hvilket betyder, at hun skal ydes fuld erstatning for hele den indtægt, hun kan dokumentere, at hun ville have haft i uarbejdsdygtighedsperioden. I så fald ville hun have haft krav på løn under sygdom og ferie, jf. ferielovens 23, stk. 1 og 2. Det følger af lovens 24, at lønmodtagere, der ikke er omfattet af 23, har krav på feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen i optjeningsåret. Efter 23, stk. 6, får en lønmodtager, der fratræder, feriegodtgørelse, jf. 24, for det løbende optjeningsår og for den del af de tidligere optjeningsår, som lønmodtageren ikke har holdt ferie for endnu. A kan i denne sammenhæng ikke anses for omfattet af 23, stk. 6, idet hun jo netop skal stilles, som om hun havde fortsat ansættelsen. Der er derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at hun ud over den ydelse, hun er berettiget til, jf. 23, stk. 1 og 2, tillige skal

16 tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i form af feriegodtgørelse på 12,5 % efter 24. Da det efter bevisførelsen må lægges til grund, at A inden ulykken holdt ferie også i 6. ferieuge, er der ligeledes ikke grundlag for at yde erstatning på 2,5 % i feriegodtgørelse for denne uge. Som følge heraf stemmer jeg for at tage Codan Forsikring A/S påstand om frifindelse til følge i spørgsmålet om feriegodtgørelse. Der træffes herom afgørelse efter stemmeflertallet. Alle dommere udtaler herefter: Størrelsen af den tillægspension (ATP), der til sin tid kommer til udbetaling, afhænger efter de gældende regler af i hvilket omfang, der er indbetalt bidrag og af den markedsværdibaserede optjeningsrente. På denne baggrund finder landsretten, at tillægspensionsordningen kan sidestilles med enhver anden pensionsordning, som arbejdsgiver indbetaler til, hvorfor bidraget er en del af den arbejdsfortjeneste, der kan kræves erstattet efter erstatningsansvarslovens 2, stk. 1. Herefter, og da Codan Forsikring A/S ikke har bestridt det rejste krav størrelsesmæssigt, tages As påstand om betaling af ATP bidrag til følge. Codan Forsikring A/S skal betale sagsomkostninger til A med i alt kr. Beløbet omfatter kr. til retsafgift, og kr. til udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens karakter, omfang og udfald. T h i k e n d e s f o r r e t : Codan Forsikring A/S skal til A betale ,43 kr. med tillæg af procesrente af ,68 kr. fra den 30. december 2012, af 5.465,01 kr. fra den 2. april 2013, ,39 kr. fra den 4. juli 2013, af ,24 kr. fra den 2. november 2013, af ,69 kr. fra den 6. marts 2014 og af 2.079,42 kr. fra den 19. maj 2014, til betaling sker. I sagsomkostninger skal Codan Forsikring A/S betale kr. til A.

17 Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser.

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser. Ferieloven Ferieloven omfatter følgende: Lovens område Optjening af ferie Afholdelse af ferie Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse Udbetaling af

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr.

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr. D O M Afsagt den 23. april 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.)). 15. afd. nr. B-2226-12: A (advokat Erik Bo

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1325004 - CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. februar 2016 af Østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bodil Dalgaard Hammer og Jakob O. Ebbensgaard (kst.)).

Læs mere

DOM. (Advokat Nicolai Westergaard) mod. DGS af 2011 A/S under konkurs. (Advokat Teis Gullitz-Wormslev)

DOM. (Advokat Nicolai Westergaard) mod. DGS af 2011 A/S under konkurs. (Advokat Teis Gullitz-Wormslev) DOM Afsagt den 4. oktober 2013 P-36-12 Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for A (Advokat Nicolai Westergaard) mod DGS af 2011 A/S under konkurs (Advokat Teis Gullitz-Wormslev) Indledning Sagen drejer

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: told skat moms mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 29.12.2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere