Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5"

Transkript

1 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1

2 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives først i forbindelse med eventuel Aftaleindgåelse] AFTALE vedrørende rekrutteringsopgaver i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark [delaftaler nr. 1 vedr. screening af kandidater til Kunderådgiver] [delaftale nr. 2 vedr. screening af kandidater til Sektionschef] [tilkøbsydelse nr. 1 vedr. 2. runde samtaler] [tilkøbsydelse nr. 2 vedr. anvendelse af Leverandørens CV-database] 2

3 Indhold Bilag... 4 Aftale Formål og baggrund Aftalens gyldighedsperiode Samarbejdsform Opgavens omfang og tidsplan Priser Betalingsbetingelser Udførelse af opgaven Kvalitetssikring Leverandørens misligholdelse Parternes erstatningspligt Forsikring Force majeure Anvendelse af underleverandører Tavshedspligt mv Fortolkning Tvistigheder

4 Bilag bilag 1 bilag 2 Ydelsesbeskrivelse Opgavens omfang og tidsplan bilag 3A Tilbudsliste vedr. delaftale 1 bilag 3B Tilbudsliste vedr. delaftale 2 bilag 4A bilag 4B bilag 5A bilag 5B bilag 6 bilag 7 bilag 8 Detaljeret tidsplan og rekrutteringsbehov kunderådgivere Detaljeret tidsplan og rekrutteringsbehov sektionschefer Stillingsbeskrivelse kunderådgivere front Stillingsbeskrivelse sektionschef Rekrutteringsproces Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP-folder Mere end et job 4

5 Følgende Aftale e er dags dato indgået mellem ATP Kongens Vænge Hillerød CVR-nr (i det følgende kaldet ATP) og [Leverandør navn] [adresse] [CVR-nr. ] (Leverandørens CVR-nr.) (i det følgende kaldet Leverandøren) (enkeltvis kaldet Parten og samlet Parterne ) 5

6 1 Formål og baggrund Denne Aftale er indgået efter gennemførelse af en udbudsproces under overholdelse af annonceringspligten i Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Aftalen har til formål at regulere samarbejdet mellem Leverandøren og ATP om Leverandørens levering af rekrutteringsydelser som nærmere beskrevet i Bilag 1 inden for følgende ydelsesområde: [delaftale nr. 1 vedr. screening af kandidater til Kunderådgiver] [delaftale nr. 2 vedr. screening af kandidater til Sektionschef] [tilkøbsydelse nr. 1 vedr. vedr. 2. runde samtaler (option)] [tilkøbsydelse nr. 2 vedr. anvendelse af Leverandørens CV-database (option)] 2 Aftalens gyldighedsperiode Aftalen er gældende i perioden fra Aftalens underskrivelse til den 1. marts 2013, hvor den udløber uden varsel. ATP kan i Aftaleperioden frit opsige Aftalen på følgende to tidspunkter: a. Inden 14 dage efter modtagelse af Leverandørens detaljerede tids- og bemandingsplan b. inden 14 dage efter gennemførsel af screening til den første rekrutteringsbølge, dog senest den 15. juli 2012 Såfremt ATP opsiger Aftalen som anført i pkt. 2 a. har Leverandøren ikke krav på betaling. Såfremt ATP opsiger Aftalen som anført i pkt. 2 b. har Leverandøren alene krav på betaling for de til den tid gennemførte ydelser. ATP kan uanset ovenstående ophæve Aftalen med 2 måneders varsel. ATP kan forlænge Aftalen med op til 3 måneder. Eventuel forlængelse af Aftalen meddeles senest en måned før, forlængelsen træder i kraft. Aftalens ophør berører ikke gyldigheden af Aftalebestemmelser (om ansvar, tavshed, voldgift mv.), som har til formål at være gældende også efter Aftalens ophør. 3 Samarbejdsform ATP og Leverandøren udpeger hver en kontaktperson, som varetager den daglige kontakt i Aftalens gyldighedsperiode. 6

7 Samarbejdet skal foregå som nærmere beskrevet i ydelsesbeskrivelsen. 4 Opgavens omfang og tidsplan Tidsplanen for rekrutteringsopgaven fremgår af bilag 5A og 5B. Leverandøren kan ikke foretage ændringer i tidsplanen uden forudgående Aftale med ATP. Opgavens omfang fremgår af oversigten i bilag 3. I planlægning og bemanding af opgaven skal Leverandøren tage højde for rekrutteringsbehovet i de fire centerbyer og de tre rekrutteringsbølger. ATP har ret til at foretage ændringer af endelige rekrutteringsbehov. Væsentlige ændringer i volumen og tidsplan skal meddeles Leverandøren senest 30 dage før. 5 Priser Leverandørens priser fremgår af bilag 4A og 4B. Alle priser er eksklusive moms. For delaftale 1+2 afregnes pr. screenet kandidat som Leverandøren vurderer egnet til at gå videre til 2. samtalerunde. Dette honorar dækker alle udgifter i forbindelse med udførelse af opgaven inklusive udgifter til transport, logi, forplejning, materialer mv. Leverandøren er kun berettiget til betaling for det faktiske screenede kandidater (delaftale 1+2) For tilkøbsydelse 1 afregnes for forbrug af tid til udførelse af opgaven jf. Udbudsbetingelser. For tilkøbsydelse 1 dækkes særskilt udgifter til transport, logi, forplejning mv. Udgifter til transport, logi og forplejning skal på forhånd Aftales med ATP, og Leverandøren skal indsende dokumentation for afholdte udgifter, som derefter refunderes af ATP. For transport dækkes afholdte, dokumenterede udgifter eller kørselsgodtgørelse jf. statens takster. For tilkøbsydelse 1 afregnes for gennemførte aktiviteter i forbindelse med udførelse af opgaven. Ved aflysning af planlagte aktiviteter gælder følgende retningslinjer for betaling: Ved aflysning af en planlagt aktivitet senere end 8 dage før, betales 50% af den aftalte pris. Ved aflysning af en planlagt aktivitet senere end 48 timer før, betales 100% af den aftalte pris. For tilkøbsydelse 2 afregnes jf. Leverandørens angivelser i bilag 4A og 4B Priserne i bilag 4A og 4B er faste og reguleres ikke. 7

8 6 Betalingsbetingelser Leverandøren skal fakturere sine ydelser månedsvis bagud med tydelig angivelse af grundlaget for den opkrævede betaling. Betaling skal ske senest 30 dage efter, at ATP har modtaget en fyldestgørende faktura. Ved for sen betaling betales morarente med rentelovens til enhver tid gældende sats. 7 Udførelse af opgaven Leverandøren skal udføre screeninger af kandidater som beskrevet i bilag 1 Ydelsesbeskrivelse og i Leverandørens beskrivelse af opgaveløsning vedr. delaftaler (delaftale 1+2). Ydelserne skal udføres af de af Leverandøren anførte medarbejdere. Hvis Leverandøren undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte en medarbejder på grund af sygdom, ansættelsesophør eller lignende, må dette ikke påføre ATP omkostninger eller forsinkelser, og eventuelle nye medarbejdere skal have mindst de tilsvarende kvalifikationer og indsigt i opgavens udførelse. Leverandøren indestår for, at de omfattede ydelser til enhver tid udføres ud fra de retningslinjer og kvalitetskrav, som er beskrevet i udbudsmaterialet og i Leverandørens egen opgavebeskrivelse. 8 Kvalitetssikring Leverandøren skal samarbejde med ATP i kvalitetssikring af det samlede rekrutteringsprogram som beskrevet i bilag 1 Ydelsesbeskrivelse. Leverandøren skal løbende følge kvaliteten af egne ydelser, som nærmere beskrevet i Ydelsesbeskrivelsen (bilag 1). 9 Leverandørens misligholdelse ATP er berettiget til at opsige Aftalen med øjeblikkeligt varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse anses bl.a.: a. Enhver forsinkelse af de i Bilag 5A og 5B anførte tidsplaner forårsaget af Leverandøren b. At medarbejderne ikke har de i af Leverandøren oplyste kompetencer c. Anden mangel i Leverandørens ydelser, der påtales af ATP og ikke udbedres inden rimelig tid. 8

9 Såfremt der opstår forhold, som kan medføre misligholdelse, skal Leverandøren straks skriftligt meddele ATP dette. Leverandøren skal samtidig underrette ATP om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe forholdet, og hvad Leverandøren vil gøre for at undgå at tilsvarende forhold opstår igen. 10 Parternes erstatningspligt Parterne i denne Aftale ifalder erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler. En parts erstatningsansvar over for den anden part kan ikke overstige et beløb svarende til den samlede kontraktsum. Parterne er uden erstatningsansvar for indirekte tab. ATP s eventuelle tab ved dækningskøb og/eller ved egen udførelse af de pågældende opgaver, anses altid for et direkte tab. Leverandøren skal holde ATP skadesløs for ethvert krav rejst mod ATP af andre eksterne Leverandører som følge af Leverandørens misligholdelse af Aftalen, herunder i tilfælde af forsinkelser forårsaget af Leverandøren. Hvis ATP's indgåelse af Aftalen med Leverandøren indbringes for Klagenævnet for Udbud eller domstolene, og ATP's beslutning om at tildele Leverandøren Aftalen annulleres, eller ATP pålægges at bringe Aftalen til ophør, er ATP berettiget til at opsige Aftalen med et efter de konkrete omstændigheder passende varsel alene mod betaling af Leverandørens positive udgifter i anledning af opsigelsen (negativ kontraktinteresse). 11 Forsikring Leverandøren har dansk rets almindelige arbejdsgiveransvar for medarbejdere. Leverandøren er i Aftalens gyldighedsperiode forpligtet til at have en sædvanlig erhvervsansvarsforsikring. Enhver medarbejder som i henhold til Aftalen skal udføre arbejde for ATP, skal være dækket af en erhvervsansvarsforsikring uanset om pågældende er ansat hos Leverandøren, underleverandør eller arbejder freelance etc.. Leverandøren forpligter sig til at sikre, at denne dækning til enhver tid er på plads. ATP kan til enhver tid kræve at se den nødvendige dokumentation til opfyldelse af pkt Force majeure Hverken Leverandøren eller ATP skal i henhold til nærværende Aftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved Aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force ma- 9

10 jeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at opsige Aftalen, såfremt en aftalt tidsfrist overskrides med 20 arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af sådan opsigelse betaler ATP betaler for allerede leverede ydelser inden force majeure situationens opståen. Der består derefter ingen yderligere krav mellem parterne i medfør af Aftalen. 13 Anvendelse af underleverandører Ingen af parterne kan uden den anden parts skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne Aftale med bilag til tredjemand. Leverandørens overdragelse til en tredjemand med ATP's samtykke medfører ikke, at ATP fortaber nogen adgang til modregning. Det anses ikke for overdragelse, at ATP anvender de leverede ydelser i alle dele af sin virksomhed, herunder i forbindelse med administration af lovbundne ordninger, som moderselskab i forhold til datterselskaber samt i egen øvrig virksomhed eller datterselskabers virksomhed. Leverandøren hæfter for eventuelle underleverandører på ganske samme måde som for sine egne forhold. 14 Tavshedspligt mv. Leverandøren og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende ATP's eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med samarbejdet med ATP. Leverandøren pålægger alle underleverandører og andre, der bistår Leverandøren, tilsvarende forpligtelse. Tavshedspligten er også gældende efter Aftalens ophør uanset ophørsårsag. Leverandøren kan medtage ATP på en referenceliste men må ikke derudover uden ATP's forudgående skriftlige samtykke bruge ATP's navn og/eller logo i markedsføringsøjemed. Det samme gælder navnet Udbetaling Danmark. 10

11 Leverandøren må ikke uden ATP's forudgående skriftlige samtykke udsende offentlig meddelelse om denne Aftale eller offentliggøre noget om Aftalens indhold. 15 Fortolkning I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Aftalen og dens bilag har Aftalen forrang. 16 Tvistigheder Nærværende Aftale er undergivet dansk ret og dansk værneting. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, dens fortolkning eller opfyldelse, og som ikke kan bilægges af parterne i mindelighed, skal afgøres endeligt og bindende efter Regler for Behandling af Sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med ovennævnte regler. Denne Aftale er udfærdiget i to eksemplarer, hvoraf Parterne hver har fået udleveret et eksemplar. Sted: Dato: For Leverandøren: Sted: Dato: For ATP: 11

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 2

Udbudsbetingelser. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 2 Udbudsbetingelser Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 2 Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 4 2 Ordregiver... 4 3 Baggrund for udbuddet... 4 4 Udbuddets omfang...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere