AT P Koncernen. Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT P Koncernen. Årsrapport 2014"

Transkript

1 AT P Koncernen Årsrapport 2014

2 Ledelsens beretning Værdiskabelse Risiko Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Samfundsansvar Koncernregnskab Indholdsfortegnelse Indledning 3 Årsrapporten på få min. 4 Kort fortalt Ledelsens beretning 5 Ledelsens beretning Værdiskabelse 13 Værdiskabelsen i ATP Pension 15 Resultat af Pension 16 ATP pensionsprodukt justeres 17 Forudsigelig pension - hele livet 20 Pensionsordning for førtidspensionister Omkostninger 22 Lave omkostninger Afdækning og investering 25 Bestyrelsens målsætning 26 Finanstilsynets afkastnøgletal Investering 28 Positive afkast i tre ud af fem risikoklasser 31 Renter 32 Kredit 33 Aktier 34 Inflation 36 Råvarer Afdækning 38 Stærkt værn mod rentefald Administrationsforretningen 42 Administrationsforretningen Risiko 46 Risici og risikostyring Samfundsansvar 49 Samfundsansvar i investeringer Regnskab 52 Oversigt over ATP Koncernen 53 Ledelsens regnskabspåtegning 54 Intern revisors erklæringer 55 Den uafhængige revisors erklæringer 56 Resultatopgørelse 58 Totalindkomstopgørelse 59 Balance 61 Pengestrømsopgørelse 62 Noter Specifikationer 113 Specifikationer ATP s ledelse 114 Bestyrelse 115 Repræsentantskab 116 Forretningsudvalg, revisonsudvalg, daglig ledelse og ankenævn 117 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv 118 ATP s overordnede ledelse Supplerende oplysninger 119 Supplerende oplysninger til ATP Koncernens årsrapport på ATP s organisering ATP s aktiviteter er organiseret i Pensions- og Investeringsforretningen samt i Administrationsforretningen. Pensions- og ATP Investeringsforretningen forvalter ATP Livslang Pension, mens Administrationsforretningen administrerer andre ord- Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen ninger på vegne af arbejdsmarkedets parter, staten og kommuner. Pension Afdækning Investering Administrerede ordninger 2

3 ÅRSRAPPORTEN PÅ FÅ MINUTTER GARANTI Pr. år: Arbejdsgiver kr. Lønmodtager kr. Indbetaling kr. pr. år 80% 20% Investering Afdækning Bonuspotentiale Garanti Bonus Pr. år: kr. fuld årlig pension Indbetalinger I år er der indbetalt 9,0 mia. kr. for ATP s medlemmer. For en typisk lønmodtager indbetales der hvert år kr. til ATP. Heraf betales 2/3 af arbejdsgiveren. Hos ATP Den største del af indbetalingerne - 80 pct. - svarende til 7,2 mia. kr. garanteres og afdækkes, så ATP altid kan leve op til garantierne. Værdiskabelsen fra de samlede garantier var i år 3,9 pct. Den resterende del - 20 pct. - svarende til 1,8 mia. kr. af bidraget investeres bredt i aktier, ejendomme mv. Afkastet blev i år på 6,5 pct. Fratrukket omkostninger og skat har ATP tjent 5,3 mia. kr. i år. Heraf bruger ATP 2,8 mia. kr. til at forhøje pensionerne for nuværende pensionister. Resultatet efter bonustilskrivning udgør herefter 2,5 mia. kr., som forøger bonuspotentialet (reserverne). Når bonuspotentialet er tilstrækkelig stort, giver det mulighed for at forhøje de garanterede pensioner yderligere. Udbetalinger Når lønmodtageren bliver folkepensionist, kommer ATP Livslang Pension til udbetaling. Pensionisterne har fået udbetalt i alt 13,7 mia. kr. i år. Udbetalingen består af de oprindelige garanterede pensioner samt de bonustilskrivninger, der er foretaget. En fuld årlig pension for en 65-årig, der har indbetalt i et helt arbejdsliv, udgør kr.

4 KORT FORTALT 5,3 mia. kr. årets resultat før bonus 96 mia. kr. bonuspotentiale 704 mia. kr. formue 6,5 pct. afkast af Investering pensionister 3,8 pct. samlet værdiskabelse kr. fuld ATP pension for 65-årig 9,7 pct. gennemsnitligt årligt afkast de seneste 20 år N1 4,9 mio. medlemmer ATP Koncernen - Årsrapport

5 LEDELSENS BERETNING 2014 var præget af massive rentefald. Vi beskyttede vores garantier, tjente 6,1 mia. kr. på vores investeringer, reducerede vores administrationsomkostninger med 5 pct. og forhøjede ATP pensionen for de nuværende pensionister. Carsten Stendevad Direktør for ATP ATP blev stiftet i 1964 og har gennem 50 år udviklet sig til en af Europas største pensionskasser. ATP har nu 4,9 mio. medlemmer og en formue på 704 mia. kr. ATP s opgave er at skabe gode og stabile pensioner, således at ATP sammen med folkepensionen kan levere danskernes grundpension. Til det formål har ATP altid haft pensionsgarantier. Garantierne er løbende blevet tilpasset de økonomiske omstændigheder. Dette skete også i 2014, hvor ATP s bestyrelse besluttede at ændre den garanterede forrentning af pensionerne fremover. Formålet med ændringen er at sikre pensionernes købekraft bedre og samtidig at tage højde for den lavere likviditet i dele af de finansielle markeder. Alle eksisterende garantier er uberørte. Finansmarkederne var i 2014 domineret af det massive rentefald, som betød, at ATP s garantier blev 109 mia. kr. dyrere. Men takket være et afdækningsafkast på 132 mia. kr. er alle ATP s garantier fortsat fuldt ud beskyttede. I Investeringsporteføljen blev skabt et afkast på 6,1 mia. kr. Det var et godt år for de fleste af ATP s investeringer. Olieinvesteringer og den langsigtede forsikringsstrategi mod stigende inflation gav dog negative afkast. Lave omkostninger bidrager til højere pensioner, og derfor har ATP fokus på at holde omkostningerne så lave som muligt. For andet år i træk reducerede ATP administrationsomkostningerne med 5 pct., og de er nu 62 kr. pr. medlem. Årets afkast udløste en pensionsafkastskat på 21 mia. kr. - den største i ATP s historie. Det samlede resultat før bonus blev for 2014 på 5,3 mia. kr. For andet år i træk besluttede bestyrelsen at forhøje pensionsudbetalingerne med 1,5 pct. for de nuværende pensionister var et godt år for ATP s Administrationsforretning, der står for administration og udbetaling af en række større velfærdsordninger. Udbygning af Udbetaling Danmark forløb tilfredsstillende og målsætningen om besparelser på 33 pct. over 2 år forventes opnået. For de øvrige administrationsopgaver nåede vi også vores mål om konkurrencedygtig drift. Carsten Stendevad direktør 5

6 Ledelsens beretning Værdiskabelse Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Risiko Samfundsansvar Koncernregnskab Femårsoversigt for ATP Koncernen Mio. kr Pensions- og Investeringsforretningen: Investering Investeringsafkast Omkostninger vedrørende investering Pensionsafkastskat og selskabsskat Øvrige poster Resultat af Investering Afdækning Ændring i garanterede ydelser vedrørende rente og løbetidsforkortelse Afkast af afdækningsportefølje mv Pensionsafkastskat Resultat af Afdækning Resultat af Investering og Afdækning Pension Bidrag Pensionsydelser Ændring i garanterede ydelser vedrørende bidrag, udbetalinger og levetid mv Omkostninger til administration af ATP Pension Resultat af Pension Resultat af Pensions- og Investeringsforretningen Resultat af Administrationsforretningen: Indtægter vedrørende administration for eksterne parter Omkostninger vedrørende administration for eksterne parter Selskabsskat Resultat af Administrationsforretningen Resultat før bonus Ændring i garanterede ydelser som følge af ændring i skøn over levetid Årets tilskrevne bonus Årets resultat Garanterede ydelser Bonuspotentiale Formue i alt Nøgletal for ATP Koncernen Omkostningsnøgletal Omkostninger til administration af ATP Pension pr. medlem i kr Investeringsomkostninger pr. medlem i kr Bonusgrad 15,8 18,7 15,6 14,7 17,2 Afkastnøgletal Afkast af Investering ift. bonuspotentiale (før omk. og skat) i pct. 6,5 17,9 16,7 23,9 36,5 Afkast af Investering ift. bonuspotentiale (efter omk. og skat) i pct. 5,1 14,5 13,6 20,1 30,6 Nøgletal for værdiskabelse for medlemmer i pct. Værdiskabelse fra garanteret pension 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 Værdiskabelse fra bonuspotentiale 3,6 14,2 14,2 3,7 34,5 Samlet værdiskabelse 3,8 5,9 5,8 4,0 9,4 6

7 Ledelsens beretning Værdiskabelse Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Risiko Samfundsansvar Koncernregnskab Afdækning af pensionshensættelserne beskytter reserverne Mia. kr Afkast af afdækningsporteføljen efter skat Ændring i garanterede ydelser ATP s garantier er godt beskyttet imod renteudsving. ÅRET I HOVEDTRÆK ATP Koncernen opnåede i 2014 et resultat på 5,3 mia. kr. inden tilskrivning af bonus. Bonuspotentialet var tilstrækkeligt til at forøge pensionen for alle de nuværende pensionister med 1,5 pct. ved indgangen til Efter bonustilskrivning var resultatet 2,5 mia. kr., og bonusgraden var på 15,8 pct. ATP s reserver bonuspotentialet blev øget til 95,8 mia. kr. Værdien af pensionsforpligtelserne steg i 2014 med 109,4 mia. kr. og udgjorde ved udgangen af året 608,3 mia. kr. Den samlede formue var dermed på 704,1 mia. kr. PENSIONS- OG INVESTERINGSFORRETNINGEN Investering og Afdækning Det samlede resultat af Investering og Afdækning blev på 4,0 mia. kr. Det overordnede mål for ATP er at levere de bedst mulige pensioner i form af en livsvarig garanti. ATP har tilrettelagt en afdækning, der skal sikre, at ATP til enhver tid kan leve op til garantierne. Afdækningen tilrettelægges, så markedsværdien af afdækningsporteføljen forventes at svinge i samme omfang som pensionsforpligtelserne, når renten ændrer sig. Som følge af årets massive rentefald samt løbetidsforkortelsen for året, steg markedsværdien af de livslange pensioner med 112,7 mia. kr. i Rentefaldet medførte desuden et positivt afkast af afdækningsporteføljen før skat på 132,2 mia. kr. (efter skat på 112,0 mia. kr.) Resultatet af afdækning, som således dækker over store bruttobevægelser, blev et underskud på 0,8 mia. kr., svarende til mindre end en kvart procent af de garanterede ydelser. Bonuspotentialet forvaltes i Investeringsforretningen. Resultatet af Investering for Koncernen blev på 4,8 mia. kr. Før omkostninger og skat blev afkastet på 6,1 mia. kr., hvilket svarer til en forrentning på 6,5 pct. af bonuspotentialet. Tre ud af fem risikoklasser gav positive afkast, og især investeringerne i aktier bidrog markant til årets resultat med et afkast på 8,5 mia. kr. Også illikvide investeringer i ejendomme, infratruktur og kreditrelaterede investeringer bidrog positivt. De største negative afkast kom fra olieinvesteringer samt den langsigtede forsikringsstrategi mod stigende inflation. Bestyrelsens målsætning for Afdækningen er at ATP til enhver tid skal kunne leve op til garantierne. I 2014 steg markedsværdien af afdækningsporteføljen i samme omfang som pensionforpligtelserne, og målsætningen blev dermed opfyldt. Derudover har bestyrelsen fastsat som langsigtet mål, at resultatet af Investering og Afdækning over tid skal være tilstrækkeligt til at opskrive pensionerne i takt med prisudviklingen. Resultatmålet beregnes med udgangspunkt i inflationen samt et tillæg på én pct. Beregnet isoleret set for 2014 var målsætningen 6,5 mia. kr. Med et resultat på 4,0 mia. kr. blev dette mål ikke nået. Pensionsafkastskatten blev for ATP i 2014 på 20,8 mia. kr. For den seneste femårige periode er den samlede pensionsafkastskat for ATP på i alt 53,3 mia. kr. Pension Ved udgangen af 2014 modtog pensionister ATP Pension, og pensionsudbetalingerne udgjorde i alt 13,7 mia. 7

8 Ledelsens beretning Værdiskabelse Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Risiko Samfundsansvar Koncernregnskab Udviklingen i aktiekurserne i 2014 ATP Pension - 50 år Indeks kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Note: Beregnet som 5 dages glidende gennemsnit Danmark USA Emerging Markets Europa Mia. kr Indbetalinger Udbetalinger kr. For over halvdelen af landets mere end en million folkepensionister er ATP den eneste pensionsindtægt udover folkepensionen. Den fulde årlige ATP Pension for en 65-årig, der har indbetalt i et helt arbejdsliv, var kr. i 2014, svarende til 34 pct. af folkepensionens grundbeløb. ATP s medlemmer opnår ret til en garanteret livsvarig pension ved indbetaling af bidrag. Der er en entydig sammenhæng mellem det indbetalte bidrag og den enkeltes ret til udbetalinger. Bidragsindbetalinger for året var 9,0 mia. kr. Resultatet af Pension blev et overskud på 1,2 mia. kr. ATP foretager årligt en opdatering af egen levetidsmodel. Dette års opdatering havde ingen væsentlig effekt på resultatet og var udtryk for, at den observerede stigning i levetiden i Danmark svarede til det forventede i modellen. For Danmark isoleret set er levetiden i 2014 for kvinder steget med 2½ måned og for mænd med 2 måneder. Bonustilskrivning ATP s bonuspolitik giver mulighed for at forhøje pensionerne for alle nuværende pensionister, såfremt reserverne overstiger 10 pct. af værdien af de garanterede ydelser. ATP s bestyrelse har for andet år i træk besluttet at forhøje pensionsudbetalingerne for de nuværende pensionister med 1,5 pct. årligt med virkning fra 1. januar Forhøjelsen har en resultateffekt på 2,8 mia. kr. Bonusgraden er 15,8 pct. efter tilskrivning af bonus. Justering af ATP s pensionsprodukt I august 2014 vedtog bestyrelsen en ændring i måden at fastsætte forrentningen af nye indbetalinger på gældende fra 1. januar Formålet er at sikre pensionernes købekraft, og endvidere er der ved ændringen også taget højde for lavere likviditet i dele af de finansielle markeder. Alle eksisterende garantier er uberørte. De hidtidige garantier fastlåser forrentningen i op til 80 år. Derfor var særligt de unge medlemmer meget afhængige af renteniveauet på indbetalingstidspunktet. Fremover fastsættes forrentningen af ATP-indbetalingerne for 15 år ad gangen for medlemmer under 50 år. De nye pensionsgarantier vil fortsat blive fuldt afdækket, men vil have væsentlig lavere rentefølsomhed end de eksisterende garantier. Denne ændring for fremtidige pensionsgarantier ligger i forlængelse af ATP s tiltag i 2013 i forbindelse med den nye diskonteringskurve, der reducerede rentefølsomheden på eksisterende garantier med 25 pct. Lave omkostninger kommer medlemmerne til gode Lave omkostninger bidrager væsentligt til større pensioner. Administrationsomkostninger I ATP fokuseres der på at opnå de lavest mulige administrationsomkostninger. I 2014 var omkostningerne til administration af ATP Pension 300 mio. kr., svarende til 62 kr. pr. medlem. Igen i år reducerede ATP administrationsomkostningerne med 3 kr. pr. medlem i forhold til året før. Det er andet år 8

9 Ledelsens beretning Værdiskabelse Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Risiko Samfundsansvar Koncernregnskab ATP s pensionsforpligtelser Mia. kr Forskellen mellem ATP s og Finanstilsynets levetidsberegning Forskellen mellem ATP s og Finanstilsynets rentekurve ATP fastholder en konservativ tilgang til opgørelse af pensionsforpligtelserne. 0 ATP s opgørelsesmetode Finanstilsynets opgørelsesmetode i træk, at omkostningsnøgletallet for ATP Pension reduceres med 5 pct. ATP høster nu fordelene ved en struktureret og velfungerende it-understøttelse, effektiviseringer samt fordelene ved øget digitalisering og optimering af service overfor kunderne. Den internationale sammenligning af omkostninger på pensionsområdet (CEM-benchmarking) viser, at administrationsomkostningerne til ATP Pension er 1/8 af gennemsnittet for de sammenlignelige globale pensionskasser af samme størrelse som ATP. Investeringsomkostninger ATP har også fokus på at holde investeringsomkostningerne på et lavt niveau, men samtidig med blik for det afkastpotentiale, en ekstra omkostningskrone kan give. ATP s samlede direkte og indirekte investeringsomkostninger var mio. kr., svarende til 0,18 pct. af den gennemsnitlige formue, som ATP forvaltede i 2014, eller 264 kr. pr. medlem. De samlede investeringsomkostninger er steget med knap 7 pct. i forhold til omkostningerne for Stigningen skyldes primært flere due diligence processer på større investeringer og en styrkelse af likvide aktive investeringsstrategier. De øgede omkostninger forventes at give et merafkast i forhold til de afholdte omkostninger. forhold til sammenlignelige globale pensionskasser af nogenlunde samme størrelse som ATP og 17 pct. lavere end gennemsnittet. Konservativ opgørelse af pensionsforpligtelserne ATP anvender egen rentekurve til at værdiansætte pensionsforpligtelserne, som er mere konservativ end Finanstilsynets rentekurve. ATP anvender desuden egen levetidsmodel, som indebærer større forventede levetidsforbedringer end Finanstilsynets model. Såfremt ATP anvendte både Finanstilsynets levetidsmodel og Finanstilsynets rentekurve, ville ATP s pensionsforpligtelser være 55,1 mia. kr. lavere og bonuspotentialet tilsvarende højere. VÆRDISKABELSE Den samlede værdiskabelse for ATP s medlemmer var i 2014 på 3,8 pct. Det udtrykker den værdiskabelse, der ligger i garantierne, og hvad ATP har tjent i året. Værdiskabelse fra garantierne, som ATP har lovet sine medlemmer, var på 3,9 pct. Værdiskabelsen fra ATP s bonuspotentiale, som på sigt giver mulighed for forhøjelse af pensionerne, var på 3,6 pct. Nøgletallet er hovedsageligt drevet af investeringsafkastet, men er også påvirket af ATP s evne til at afdække pensionsforpligtelserne og forudsige levetid. Den seneste internationale sammenligning af omkostninger på investeringsområdet (CEM Benchmarking) viser, at ATP s samlede investeringsomkostninger var de absolut laveste i ADMINISTRATIONSFORRETNINGEN Udover ATP Pension varetager ATP Koncernen administrationsopgaver for arbejdsmarkedets parter, staten og kommu- 9

10 Ledelsens beretning Værdiskabelse Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Risiko Samfundsansvar Koncernregnskab Administrationsomkostninger for ATP Pension Indeks ATP Gennemsnit i sammenlignelige pensionskasser ATP høster fordelene ved effektiviseringer og reducerer administrationsomkostningerne fra 65 kr. i 2013 til 62 kr. pr. medlem. Note: CEM Benchmarking nerne. Opgaverne er placeret hos ATP i Administrationsforretningen på omkostningsdækket basis, hvilket vil sige uden avance og omkostningsmæssig risiko. Driftsomkostningerne styres ud fra ambitiøse mål om effektiv og konkurrencedygtig drift. Digitalisering, optimering, strukturerede arbejdsprocesser og effektiv driftsledelse har igen i 2014 sikret lave driftsomkostninger. Der blev i Administrationsforretningen afholdt omkostninger for 1,4 mia. kr., som blev viderefaktureret primært på omkostningsdækket basis. Resultatet af Administrationsforretningen blev på 51 mio. kr. Der har fortsat været stort fokus på Udbetaling Danmark. Fra marts 2015 skal de årlige omkostninger på de oprindelige opgaver, der blev overdraget, være reduceret med knap 300 mio. kr., svarende til en besparelse på 33 pct. opnået over 2 år. Dette mål forventes fortsat opfyldt. Der overdrages nye opgaver til Udbetaling Danmark den 1. maj 2015, som består af internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension. Der forventes her, at omkostningerne kan reduceres med 45 pct. efter 9 måneders drift. Pr. 1. maj 2015 etableres der også en ny fælles dataenhed hos Udbetaling Danmark, der skal sikre et bedre grundlag og forpligtende samarbejde vedrørende kontrol af kommunale sociale ydelser. RISICI ATP arbejder målrettet med at identificere og håndtere de væsentligste risici knyttet til ATP Pension og koncernens øvrige aktiviteter. Arbejdet med at inddrage de væsentligste risici og afveje forskellige risici i forhold til hinanden er forankret i ATP s bestyrelse. Bestyrelsen lægger specielt vægt på, at ATP s økonomiske handlefrihed forbliver intakt også i meget vanskelige situationer. ATP udbetaler en månedlig pension lige så længe medlemmerne lever. Derfor er udviklingen i levetid den største risiko, ATP har på pensionsområdet. ATP håndterer levetidsrisikoen via egen levetidsmodel, der bygger på sammenlignelige data fra 18 OECD-lande. Udover at indregne den udvikling i levetid, der allerede er konstateret, tager modellen højde for den forventede fremtidige forbedring af levetiden. Risici i forbindelse med investering omfatter først og fremmest de markedsrisici, ATP påtager sig i forbindelse med Investering og Afdækning. De markedsrisici, ATP påtager sig, er nøje afstemt med strategien, der indeholder fire hovedelementer: Afdækning af renterisikoen på pensionsforpligtelserne, hensigtsmæssigt niveau for risiko, spredning af risiko og køb af forsikring, som beskytter mod kraftige værdifald. ATP er ikke omfattet af Solvens II regulering, men har valgt at følge regelsættet, blandt andet fordi det styrker risikostyringen. ATP anvender en intern model til opgørelse af reservekrav, og modellen anvendes til overordnet styring af risici. ATP er afhængig af velfungerende finansielle markeder, og 10

11 Ledelsens beretning Værdiskabelse Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Risiko Samfundsansvar Koncernregnskab Medlemmernes formue Mia. kr Bonuspotentiale reserver Pensionsforpligtelser enhver udvikling, der reducerer markedslikviditeten, hvor ATP er repræsenteret, kan have betydning for ATP. SAMFUNDSANSVAR ATP udøver forretningsdrevet samfundsansvar i investeringsbeslutninger med sigte på at opnå det højst mulige risikojusterede afkast til gavn for medlemmerne. Dette afspejler sig i bestyrelsens retningslinjer vedrørende social ansvarlighed i investeringerne og aktivt ejerskab. ATP bakker op om de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, der processuelt understøtter ATP s arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar i investeringer. ATP er tilsluttet FN s Global Compact. I den forbindelse udarbejdes en fremskridtsrapport, som er tilgængelig under supplerende oplysninger på stigninger på de finansielle markeder samtidig med, at ATP til enhver tid kan leve op til garantierne overfor medlemmerne. ATP s bestyrelse har fastsat som langsigtet mål, at resultatet af Investering og Afdækning over tid skal være tilstrækkeligt til, at ATP kan opskrive pensionerne i takt med prisudviklingen. Den hidtidige resultatmålsætning er baseret på inflationen med et tillæg på én pct. ATP s bestyrelse har fra 2015 besluttet at anvende en ny langsigtet målsætning, som hviler på de hidtidige ambitiøse grundlæggende principper, men som samtidig er robust overfor ændringer i rente- og inflationsniveauet. For at kunne sikre den ønskede langsigtede værdiskabelse er det fremadrettede resultatmål efter skat og omkostninger fastsat til 7 pct. af bonuspotentialet primo, svarende til godt 9 pct. før skat og omkostninger. I 2014 var den hidtidige målsætning at tjene 6,5 mia.kr. Med den nye metode for fastsættelse af målsætning vil resultatkravet i 2015 være 6,7 mia. kr., og dermed stort set uændret i forhold til LEDELSESFORHOLD Rammerne for ATP s ledelsesforhold er fastlagt i ATP-loven. For yderligere information om ATP s ledelsesforhold, herunder hvordan ATP lever op til anbefalingerne for god selskabsledelse samt lønpolitik, henvises til side samt supplerende oplysninger på FORVENTNINGER TIL 2015 ATP s investeringsstrategi skal sikre, at ATP får del i fortsatte På baggrund af ATP s bonuspolitik, den aktuelle bonusgrad samt forventningerne til 2015 vurderer ATP s ledelse for nuværende, at der igen til næste år vil være mulighed for at forhøje pensionerne for eksisterende pensionister. ATP s ledelse forventer endvidere, at omkostningerne til administration af ATP Pension vil ligge på niveau med Herudover forventes investeringsomkostningerne at stige i mindre omfang i forbindelse med aktivitetsudvidelser. Jørgen Jørgen Søndergaard Søndergaard formand formand Carsten Lars Stendevad Rohde direktør direktør 11

12 VÆRDISKABELSE ATP er gledet stilfærdigt ind på kapitalmarkedet. ATP Årsrapport 1964

13 Ledelsens beretning Værdiskabelse Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Risiko Samfundsansvar Koncernregnskab Værdiskabelsen i ATP Værdiskabelse fra garantier og bonuspotentiale (efter skat) Værdiskabelse i pct Værdiskabelse fra garantierne 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 Værdiskabelse fra bonuspotentiale 3,6 14,2 14,2 3,7 34,5 Samlet værdiskabelse 3,8 5,9 5,8 4,0 9,4 Regnskabet afspejler det årlige resultat af ATP s virksomhed og beskriver, hvordan årets resultat overføres til bonuspotentialet. Afdækningen af garantierne er ligeledes beskrevet i regnskabet, men den forrentning, der ligger i garantierne, belyses ikke direkte 1. Forrentningen er et helt afgørende element i værdiskabelsen set fra den enkeltes perspektiv. Med sigte på at forbedre beskrivelsen af den samlede værdiskabelse i ATP, har ATP siden 2013 beregnet yderligere tre nøgletal. Disse tre nøgletal giver et mere dækkende billede af værdiskabelsen fra medlemmernes synspunkt end Finanstilsynets nøgletal ( N1 ) i særdeleshed i forhold til garantierne. De tre nøgletal i ATP ATP s garanterede pensionsprodukt er et løfte om en bestemt livsvarig ydelse en indkomststrøm. Konkret bliver pensionen til som summen af de løfter, der år for år er erhvervet gennem arbejdslivet. Indbetalingerne til ATP deles i to. Medlemmerne køber pension for 80 pct., mens de resterende 20 pct. overføres til bonuspotentialet - ATP s ufordelte reserver. Den samlede værdiskabelse for ATP s medlemmer stammer således fra begge kilder: garantierne og bonuspotentialet. Værdiskabelse fra garantierne illustrerer den gennemsnitlige forrentning af de løfter, der er erhvervet over tid - på tværs af aldersgrupper. Nøgletallet er beregnet ud fra historiske indbetalte bidrag og de tilknyttede garantier. Værdiskabelsen fra garantierne var i 2014 på 3,9 pct. I perioden har værdiskabelsen i gennemsnit været ca. 4 pct. Tallet har været stabilt over de seneste år dog med en svagt faldende tendens som konsekvens af det faldende renteniveau. I et faldende rentemiljø vil dette nøgletal falde, idet de nye garantier da er dyrere at udskrive. Omvendt vil nøgletallet stige, når renten stiger, idet ATP da vil kunne udskrive nye bedre garantier. Værdiskabelse fra bonuspotentialet illustrerer forrentningen af bonuspotentialet. I 2014 var denne værdiskabelse på 3,6 pct. Værdiskabelsen har været positiv i hele perioden Nøgletallet er hovedsagligt drevet af investeringsafkastet, men var i 2014 også påvirket af forhold vedrørende afdækning og pension. Samlet værdiskabelse viser ATP s evne til at generere værdiskabelse under ét. Nøgletallet er det vægtede gennemsnit af de to foregående nøgletal. For 2014 var den samlede værdiskabelse på 3,8 pct., og denne har været positiv i hele femårsperioden. For yderligere oplysninger om definition af ATP s nøgletal for værdiskabelse henvises til supplerende oplysninger på 1 Årets forrentning af garantierne illustreres af posten Ændring i garanterede ydelser som følge af løbetidsforkortelse. 13

14 PENSION...I slutningen af 1983 påbegyndtes udsendelse af kontoudtog til ATP s medlemmer. Af praktiske årsager udsendes kun ca kontoudtog pr. måned. Samtlige 3,1 mill. ATP-medlemmer vil således indenfor en 3-årig periode have modtaget et kontoudtog. ATP Årsrapport 1984

15 Ledelsens beretning Værdiskabelse Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Risiko Samfundsansvar Koncernregnskab Resultat af Pension Observeret stigning i levetiden svarede til det forventede i ATP s levetidsmodel Resultat af Pension Mio. kr Løbende bidrag Bidrag som følge af konvertering af SUPP opsparinger Bidrag i alt Pensionsydelser Ændring i garanterede ydelser som følge af bidrag og pensionsydelser i ATP Ændring i garanterede ydelser som følge af konvertering af SUPP opsparinger Ændring i garanterede ydelser i alt Omkostninger Øvrige poster Resultat før ændring i levetid Ændring i garanterede ydelser som følge af ændring i levetid Resultat af Pension Ekstra hensættelser som følge af stigning i levetid Øgede udgifter som følge af stigning i levetid Mia. kr. År Indeks 100 = år Levetider for 65-årige (gns. af begge køn) Akkumulerede hensættelser siden årtusindskiftet til dækning af forøgelser af levetiden > Fremskrivning Pensionsforretningen gav et overskud på 1,2 mia. kr. I forbindelse med halvårsregnskabet foretog ATP den årlige opdatering af sin levetidsmodel. Dette års opdatering medførte en reduktion af de garanterede ydelser på 0,1 mia. kr. Den marginale reduktion af hensættelsen til garanterede ydelser er primært udtryk for, at den observerede stigning i levetiden i Danmark svarer til det forventede i modellen, og at der ikke har været nye levetidsoplysninger tilgængelig fra alle de øvrige OECD-lande, som levetidsmodellen er baseret på. For Danmark isoleret set er levetiden i 2014 for kvinder steget med 2½ måned og for mænd med 2 måneder. ATP har siden år 2000 hensat 50 mia. kr. til dækning af forøgelser af levetiden. Disse hensættelser medfører, at ATP s bonuspotentiale er tilsvarende reduceret. Danskernes gennemsnitlige levetid er historisk set steget betydeligt, og den forventes fortsat at stige. I dag kan 65-årige mænd og kvinder forvente at leve til de er 84 henholdsvis 87 år. Det er hele 3 år mere end i 1990, men 3-4 år mindre end det, der forventes at gælde i Levetiden har stor betydning i pensionsmæssig sammenhæng. Jo længere levetid, desto mere skal der udbetales i pension. 15

16 Ledelsens beretning Værdiskabelse Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Risiko Samfundsansvar Koncernregnskab ATP pensionsprodukt justeres Livsvarige pensionsgarantier fastholdes, men fastsættelsen af forrentningen ændres Illustration af optjeningen af rettigheder for en 20-årig Optjent pensionsret Formålet med den ændring, vi foretager nu, er dels bedre sikring af pensionens købekraft, dels at tage højde for lavere likviditet i dele af de finansielle markeder Endelig opskrivning 2. opskrivning 1. opskrivning Pensionsret tildelt Nuværende Justeret produkt produkt ATP s bestyrelse besluttede i august 2014, at den garanterede forrentning af nye ATP-indbetalinger fremover skal fastsættes for 15 år ad gangen. Hidtil er forrentningen blevet fastsat på indbetalingstidspunktet og har været gældende for resten af livet. ATP s pensionsgarantier betyder fortsat, at den garanterede ATP-pension kun kan stige, men ikke falde. Ændringen træder i kraft 1. januar 2015 og gælder nye indbetalinger. Ændringen omfatter medlemmer, der er født i 1964 eller senere. Det vil sige, at ændringen omfatter medlemmer, der har mere end 15 år til pensionsalderen. De pensionsgarantier, ATP allerede har givet, bliver ikke påvirket. Formålet er bedre sikring af købekraften De nuværende garantier fastlåser forrentningen i op til 80 år. Derfor er det enkelte medlem meget afhængig af renteniveauet på indbetalingstidspunktet. Fremover fastsættes forrentningen af ATP-indbetalingerne for 15 år ad gangen. Eksempelvis vil den garanterede pension af en 20-årigs indbetaling fremover blive forhøjet flere gange inden pensionsalderen. På indbetalingstidspunktet garanterer ATP på baggrund af markedsrenten en forrentning de efterfølgende 15 år og en heraf følgende garanteret livslang pension. Når de 15 år er gået, og medlemmet er fyldt 35 år, fastsætter ATP en garanteret forrentning for de næste 15 år og en heraf følgende forhøjelse af den garanterede livslange pension. Sådan fortsættes til der er mindre end 15 år til pensonsalderen, hvor der en sidste gang fastsættes en garanteret forrentning og heraf følgende forhøjelse af pensionen denne gang for resten af livet. Samme forløb gælder for personens indbetalinger i alle de efterfølgende år, indtil der er mindre end 15 år til pensionsalderen. Det enkelte medlems ATP-pension bliver derfor fremover mindre afhængig af, hvad renten er i indbetalingsåret, og vil i højere grad afspejle renten over livsforløbet. Formålet er at sikre pensionernes købekraft bedre. Ændringen tager højde for lavere likviditet Efter finanskrisen er likviditeten i den længste del af rentemarkederne blevet lavere. Derimod er der god likviditet i de dele af rentemarkedet, der skal bruges til afdækning af de fremtidige kortere garantier. Med ændringen tilpasser ATP sig de forhold, der er på de finansielle markeder. Lavere rentefølsomhed De nye pensionsgarantier vil fortsat blive fuldt afdækket, men vil have væsentlig lavere rentefølsomhed end de eksisterende garantier. Denne ændring for fremtidige pensionsgarantier ligger i forlængelse af ATP s tiltag med ny diskonteringsrentekurve i efteråret 2013, der reducerede rentefølsomheden på eksisterende garantier med 25 pct. Begge tiltag nedbringer ATP s rentefølsomhed og giver større investeringsfleksibilitet til fordel for ATP s medlemmer. 16

17 Ledelsens beretning Værdiskabelse Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Risiko Samfundsansvar Koncernregnskab Forudsigelig pension - hele livet Pensionisternes udbetalinger forhøjes Pensionspyramiden ATP s medlemmer ultimo 2014 Medlemmer i alt Individuelle ordninger Arbejdsmarkedsordninger Folkepension og ATP Livslang Pension Medlemmer over pensionsalder med løbende pension med indbetalinger i Medlemmer under pensionsalder med indbetalinger i ATP blev oprettet og udformet ved lov i 1964 som et tillæg til folkepensionen og er i dag velintegreret som en del af den grundlæggende pensionsdækning i Danmark. ATP er med til at sikre økonomisk grundtryghed for stort set alle landets pensionister. ATP er dermed med til at sikre en høj mindstepension i Danmark og indgår samtidig i det fundament, som andre pensioner bygger ovenpå. Med 4,9 mio. medlemmer er ATP Danmarks største supplerende pensionsordning. Ni ud af ti folkepensionister personer - modtog livsvarig pension fra ATP ved udgangen af 2014, og for halvdelen af landets folkepensionister er ATP-pensionen den eneste pensionsindtægt ud over folkepensionen. 91 pct. af den danske befolkning mellem 25 og 60 år betalte i 2014 ATP-bidrag og optjente dermed ret til ATP-pension. ATP-ordningen er obligatorisk for alle lønmodtagere og langt de fleste overførselsmodtagere. Enkelte grupper herunder selvstændige, efterlønsmodtagere og modtagere af fleksydelse er ikke med i ATP, men kan vælge frivilligt at indbetale. I 2014 var der , som frivilligt indbetalte til ATP. Heraf udgjorde efterlønsmodtagerne den største gruppe. Som konsekvens af ATP-ordningens modning har udbetalingerne fra ATP i de senere år været større end indbetalingerne. ATP er først fuldt modnet, når alle pensionister har kunnet indbetale til ordningen i et helt arbejdsliv. Modningen vil fortsætte i de kommende årtier, og forskellen mellem indbetalinger og udbetalinger vil gradvist blive større. 12,7 mia. kr. udbetalt i løbende pensioner Af de samlede udbetalinger i 2014 på 13,7 mia. kr. gik 12,7 mia. kr. til løbende pensioner og de resterende til engangsudbetalinger. I 2014 var den fulde årlige udbetaling for en 65-årig kr. svarende til 34 pct. af folkepensionens grundbeløb. Beløbet bliver udbetalt til medlemmer, som har betalt fuldt bidrag fra 18-års alderen og frem til pensioneringen. Pensionsudbetalingens størrelse afhænger af den enkeltes bidrag til ATP i løbet af arbejdslivet, og den enkeltes bidrag er uafhængigt af indkomst, men varierer med beskæftigelsesomfang. Udbetalingernes størrelse præges af relativt store forskelle. Yngre pensionister får generelt mere end ældre, fordi de har optjent ATP gennem en større del af deres arbejdsliv. ATP blev oprettet i 1964, hvor mange af de nuværende ældre pensionister allerede havde adskillige år på arbejdsmarkedet bag sig. Mænd får gennemsnitligt mere end kvinder, fordi de typisk har haft en højere beskæftigelsesgrad. 17

18 Ledelsens beretning Værdiskabelse Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Risiko Samfundsansvar Koncernregnskab Pensionsudbetalinger i 2014 Gennemsnitlig årlig ATP Livslang Pension for 65-årige Antal Mio. kr. Løbende alderspensioner egenpension ægtefællepensioner Årlig pension i tusinde kr Engangsudbetalinger egenpension ægtefælle-/samleversummer børnesummer bosummer Kvinder (gns.) Mænd (gns.) Fuld pension ATP-pensionen udgjorde i 2014 i gennemsnit kr. på årsbasis. For pensionister, der gik på pension som 65-årige i 2014, var den gennemsnitlige årlige udbetaling fra ATP Livslang Pension på kr. Udbetaling fra ATP ved dødsfald Hvis et medlem dør inden pensionsalderen, får dennes ægtefælle eller samlever og børn under 21 år som hovedregel udbetalt en engangssum på kr. I 2014 modtog ægtefæller og samlevere samt børn under 21 år et engangsbeløb fra ATP. Antallet af udbetalinger har ligget på dette niveau i en årrække. Tilsammen fik ægtefæller og samlevere udbetalt 698 mio. kr., mens børn fik udbetalt 130 mio. kr. I 2014 var betalingen for dødsfaldsydelsen 61 kr. pr. medlem. Medlemmer, der også indbetaler til SUPP, har en supplerende dødsfaldsdækning, der udbetales til boet. ATP-bidrag Godt 3,1 mio. medlemmer betalte tilsammen 9,0 mia. kr. i bidrag til ATP i 2014 og optjente dermed livsvarig pension. 23 pct. af indbetalingerne kom fra modtagere af overførselsindkomster. ATP bidraget er et fast kronebeløb, som fastsættes af arbejdsmarkedets parter. Bidraget reguleres, hvis og når parterne bliver enige herom. Det almindelige ATP-bidrag udgør kr. årligt. Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening har besluttet at anbefale ATP s repræsentantskab at forhøje det samlede årlige ATP-bidrag fra kr. til kr. med virkning fra 1. januar Mens bidragsreguleringen kun har begrænset betydning for ATP s pensioner på kort sigt, er en kontinuerlig regulering afgørende for pensionerne på lang sigt. I en moden pensionsordning som ATP vil en manglende regulering af bidraget betyde en reduktion af købekraften for kommende pensionister. En række offentlige overenskomster har haft bestemmelser om særligt lave ATP-bidrag. Men i 2008 blev det besluttet at sikre, at offentligt ansatte med tiden kan få udbetalt samme ATP Livslang Pension som ansatte på det private arbejdsmarked. Processen, der forventes afsluttet i løbet af de kommende år, indebærer, at de berørte grupper skiftede til en højere bidragssats primo Bonus I ATP betyder bonus en forhøjelse af medlemmernes pension udover det, der ligger i den garanterede optjening. 18

19 Ledelsens beretning Værdiskabelse Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Risiko Samfundsansvar Koncernregnskab Bidrag til ATP i 2014 Mio. kr. Samlet bidragssum Heraf vedrørende - beskæftigede dagpenge førtidspension efterløn andre overførselsindkomster 347 Antal indbetalende arbejdsgivere ATP s bonuspolitik giver mulighed for at forhøje pensionerne for alle medlemmer, når reserverne overstiger 20 pct. af værdien af de garanterede ydelser de lovede pensioner. Såfremt reserverne overstiger 10 pct., kan pensionerne forhøjes for alle nuværende pensionister. ATP s reserver udgjorde ved udgangen af tredje kvartal i år 17,9 procent, hvorfor der ikke udbetales generel bonus i Bestyrelsen har besluttet, at pensionsudbetalingerne for de nuværende pensionister pr. 1. januar 2015 bliver forhøjet med 1,5 pct. ATP s bonuspolitik er vejledende. Beslutningen om forhøjelser tages af ATP s bestyrelse og træffes for et år ad gangen. Udgiften til denne forhøjelse er i 2015 isoleret set på 211 mio. kroner, men svarer samlet set til en forøgelse af værdien af de garanterede ydelser på 2,8 mia. kr. 19

20 Ledelsens beretning Værdiskabelse Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Risiko Samfundsansvar Koncernregnskab Pensionsordning for førtidspensionister Fire ud af ti førtidspensionister betaler frivilligt til SUPP SUPP s medlemmer ultimo 2014 Medlemmer i alt Medlemmer under folkepensionsalderen heraf medlemmer med indbetaling i Pensionsudbetalinger og bidrag i 2014 Udbetaling antal mio. kr. Løbende pensioner Udbetaling som engangssum 50 1 Udbetaling ved død Medlemmer over folkepensionsalderen Nye SUPP-medlemmer i Indbetaling Bidrag til SUPP efter AMB 520 SUPP er en frivillig ordning, som giver førtidspensionister en fordelagtig mulighed for at spare op til livsvarig pension. Når førtidspensionisten i 2014 indbetalte 163 kr. om måneden til SUPP, bidrog staten til opsparingen med yderligere 326 kr. Staten bidrager dermed med det dobbelte af førtidspensionisten udgjorde 43 mio. kr. Den livslange pension til SUPPmedlemmerne udgjorde i 2014 i gennemsnit kr. på årsbasis. For SUPP-medlemmer, der gik på pension som 65-årige i 2014, var den årlige livslange pension i gennemsnit kr. Der blev samlet udbetalt 1 mio. kr. i engangssummer. Flere end 4 ud af 10 førtidspensionister indbetaler til SUPP, og andelen er stigende. Siden 2013 har SUPP været en del af ATP. Indbetalingerne til SUPP forvaltes sammen med indbetalingerne til ATP. SUPP-medlemmerne optjener løbende garanteret livslang pension på samme måde som ATP-medlemmerne. SUPPmedlemmerne bidrager også på samme måde til bonuspotentialet og er tilsvarende omfattet af ATP s bonuspolitik. Pensionsudbetalinger og bidrag De samlede udbetalinger til løbende alderspensioner i Hvis et SUPP-medlem dør inden pensionsalderen, får boet udbetalt et beløb, der svarer til halvdelen af de forrentede indbetalte bidrag. Beløbet aftrappes efter pensionsalderen. I 2014 blev der udbetalt 27 mio. kr. fra SUPP ved dødsfald i gennemsnit kr. pr. afdød. Betalingen for dødsfaldsdækningen er i gennemsnit 10 pct. af de indbetalte bidrag. Det fulde årsbidrag til SUPP var i 2014 på kr., og SUPP-medlemmerne indbetalte tilsammen 520 mio. kr. SUPP-bidraget reguleres hvert år med satsreguleringsprocenten. 20

21 Omkostninger vejledning...medlemmerne har selv mulighed for at beregne størrelsen af den tillægspension, som de kan blive berettiget til. Pjecen kan købes hos boghandleren for 2 kr. ATP Årsrapport 1965

22 Ledelsens beretning Værdiskabelse Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Risiko Samfundsansvar Koncernregnskab Lave omkostninger ATP s lave omkostninger betyder mere pension til medlemmerne Omkostninger i ATP Pr. medlem Pr. medlem mio. kr. pct. 1 kr. mio. kr. pct. 1 kr. Administrationsomkostninger 300 0, ,05 65 Investeringsomkostninger ,18 2, , Omkostninger er opgjort i forhold til den gennemsnitlige formue (garanterede ydelser plus bonuspotentiale). 2 Omkostningsprocent eksklusiv commitments. Inklusiv commitments udgør den 0,17 pct. 3 Herudover er der performance fees på knap 1,2 mia. kr. 4 Nøgletallet er opgjort eksklusiv administrationsomkostninger til NOW Pensions (189 mio. kr. i 2014), da disse ikke vedrører varetagelsen af ATP s almindelige formueforvaltning. Niveauet for omkostninger har stor betydning for den fremtidige pension, der kommer til udbetaling. Små forskelle i omkostninger kan over et langt opsparingsforløb vokse til betydelige forskelle i pensionsmæssige udbetalinger. Derfor tilstræber ATP at holde omkostninger til administration og investering lave. Omkostninger til administration I ATP fokuseres der på at opnå de lavest mulige administrationsomkostninger. I 2014 var omkostningerne til administration af ATP Pension 300 mio. kr., svarende til 62 kr. pr. medlem. Igen i år reducerede ATP administrationsomkostningerne med 3 kr. pr. medlem i forhold til året før. Det er andet år i træk, at omkostningsnøgletallet reduceres med 5 pct. Der har igennem en årrække været fokuseret på implementering og driftsmodning af ATP s operationelle platform. Og det er nu, ATP høster fordelene ved en struktureret og velfungerende it-understøttelse, effektiviseringer samt fordelene ved øget digitalisering og optimering af service overfor kunderne. Omkostninger til administration af ATP Pension består primært af løn og medarbejderrelaterede omkostninger samt itomkostninger. ATP har altid haft fokus på lave omkostninger. Der har samtidig været fokus på at gøre store dele af kommunikationen med medlemmerne digital. Det er heller ikke uvæsentligt, at ATP er en obligatorisk ordning med et enkelt produkt. Og endeligt betyder antallet af medlemmer, at det er muligt at realisere en række stordriftsfordele. Den internationale sammenligning af omkostninger på pensionsområdet (CEM-benchmarking) viser, at administrationsomkostningerne til ATP Pension er 1/8 af gennemsnittet for de sammenlignelige globale pensionskasser af samme størrelse som ATP. De øvrige pensionskasser i analysen er fra Skandinavien, Holland, Canada og USA. Sammenlignet med danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er ATP s administrationsomkostninger pr. medlem også de laveste. Investeringsomkostninger ATP tilstræber lave investeringsomkostninger, men med blik for det afkastpotentiale, som en ekstra omkostningskrone kan give. Der er fokus på at investere på den mest hensigtsmæssige og omkostningseffektive måde. Det vurderes f.eks. løbende, om et givent afkastpotentiale skal realiseres ved at købe de pågældende aktiver via indgåelse af finansielle kontrakter eller ved brug af eksterne forvaltere. Investeringsomkostningerne skal nødvendigvis ses i lyset af det afkast, som de bidrager til at generere. 22

23 Ledelsens beretning Værdiskabelse Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Risiko Samfundsansvar Koncernregnskab Administrationsomkostninger Investeringsomkostninger Indeks ATP Gennemsnit i sammenlignelige pensionskasser Indeks ATP Gennemsnit i sammenlignelige pensionskasser Note: CEM Benchmarking Note: CEM Benchmarking ATP s samlede direkte og indirekte investeringsomkostninger udgjorde mio. kr. i 2014, svarende til 0,18 pct. af den gennemsnitlige formue, som ATP forvaltede - eller 264 kr. pr. medlem. De samlede investeringsomkostninger er steget med knap 7 pct. i forhold til omkostningerne for Stigningen skyldes primært flere due diligence processer på større investeringer og en styrkelse af likvide aktive investeringsstrategier. De øgede omkostninger forventes at give et merafkast i forhold til de afholdte omkostninger. Den seneste internationale sammenligning af omkostninger på investeringsområdet (CEM Benchmarking) viser, at ATP s samlede investeringsomkostninger er de absolut laveste i forhold til sammenlignelige globale pensionskasser og 17 pct. lavere end gennemsnittet. Gruppen af sammenlignelige globale pensionskasser består af selskaber med nogenlunde samme formuestørrelse som ATP og omfatter 14 institutter fra Sverige, Holland, Canada og USA. 23

24 INVESTERING OG AFDÆKNING investeringspolitikken tilrettelægges med det sigte at medvirke til en rolig udvikling på kapitalmarkedet. ATP Årsrapport 1984

25 Ledelsens beretning Værdiskabelse Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Risiko Samfundsansvar Koncernregnskab Bestyrelsens målsætning Afdækningen beskyttede garantierne og det samlede resultat af Investering og Afdækning for ATP udgjorde 4,0 mia. kr. Resultat af Investering og Afdækning i forhold til resultatmålsætning Resultat af Investering og Afdækning i perioden i forhold til resultatmålsætning Mia. kr. Mia. kr Samlet resultat af Investering og Afdækning Resultatmål tillæg Resultatmål inflation Samlet resultat af Investering og Afdækning Resultatmålsætning Det samlede resultat af Investering og Afdækning blev 4,0 mia. kr. i Resultatet var først og fremmest positivt påvirket af et overskud af ATP s investeringer på 4,8 mia. kr., mens afdækningen gav et underskud på 0,8 mia. kr. Investering og Afdækning Det overordnede mål for ATP er at levere de bedst mulige pensioner i form af en livsvarig garanti. For at beskytte garantierne har ATP tilrettelagt en afdækning, der skal sikre, at ATP kan leve op til garantierne. Investeringer, der ikke indgår i afdækningen, indgår i Investering. Investering har til formål at skabe et afkast, så pensionernes købekraft sikres bedst muligt på langt sigt. Bestyrelsens målsætning Bestyrelsens målsætning for Afdækningen er, at ATP til enhver tid skal kunne leve op til garantierne. I 2014 steg markedsværdien af afdækningsporteføljen i samme omfang som pensionforpligtelserne, og målsætningen blev dermed opfyldt. Derudover har bestyrelsen fastsat som langsigtet mål, at resultatet af Investering og Afdækning over tid skal være tilstrækkeligt til, at ATP kan opskrive pensionerne i takt med prisudviklingen. Derfor har ATP hidtil fastsat resultatmålet ud fra inflationen med et tillæg på én pct. og dermed uafhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. Det er en absolut målsætning, der er ambitiøs, og som skal nåes langsigtet, men som ikke nødvendigvis nåes hvert år. Beregnet isoleret set for 2014 er resultatmålsætningen for Investering og Afdækning opgjort til 6,5 mia. kr. Den faktiske inflation førte til et resultatkrav på 1,5 mia. kr., mens tillægget førte til et resultatkrav på 5,0 mia. kr. Med et samlet resultat af Investering og Afdækning på 4,0 mia. kr. blev målet ikke nået i Resultatmålsætning fra 2015 ATP s bestyrelse har fastlagt en ny beregningsmetode til fastsættelse af målsætningen fra 2015 med henblik på at opnå en mere robust målsætning, der fortsat hviler på de hidtidige grundlæggende principper om, at medlemmernes interesser skal være i centrum, at pensionerne skal købekraftsbeskyttes, og at målsætningen skal være ambitiøs. Endvidere er princippet om en absolut målsætning fastholdt. Den hidtidige metode til fastsættelse af målsætningen har eksisteret siden Resultatkravet har vist store udsving drevet af ændringer i inflationsraten, bonusgraden og ikke mindst de garanterede ydelser. Den langsigtede målsætning er fra 2015 fastsat som 7 pct. efter skat og omkostninger af bonuspotentialet primo året, svarende til 9 pct. før skat og omkostninger. Målsætningens robusthed overfor ændringer i rente- og inflationsniveauet er styrket. Den er afpasset efter, at den skal være realistisk givet bonuspotentialets og risikobudgettets størrelse samt de langsigtede risikojusterede afkastforventninger. Endelig er den i overensstemmelse med den ønskede langsigtede værdiskabelse. Såfremt den nye metode for fastsættelse af målsætningen havde været anvendt i 2014, havde det resulteret i samme absolutte mål på 6,5 mia. kr. som den hidtidige målsætning. 25

-9,9 mia. kr. 9,3 mia. kr. -0,6 mia. kr. 15,0 pct. 4,4 pct. 8,8 pct kr. 100 mia. kr. 759 mia. kr. -24,8 mia. kr. 51,5 mia. kr. 26,7 mia. kr.

-9,9 mia. kr. 9,3 mia. kr. -0,6 mia. kr. 15,0 pct. 4,4 pct. 8,8 pct kr. 100 mia. kr. 759 mia. kr. -24,8 mia. kr. 51,5 mia. kr. 26,7 mia. kr. Resultat i kr. 9,3 mia. kr. årets resultat før opdatering af levetid -9,9 mia. kr. opdatering af levetid (overført fra bonuspotentialet til garantier) -0,6 mia. kr. årets resultat Afkast i pct. 15,0 pct.

Læs mere

AT P Koncernen. Årsrapport 2015

AT P Koncernen. Årsrapport 2015 AT P Koncernen Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Kort fortalt 4 Året der gik 6 ATP s forretningsmodel på få minutter 7 Femårsoversigt for ATP Koncernen 8 Ledelsens beretning Afdækning

Læs mere

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således:

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således: Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. 1. Ændring af SUPP-ordningen tekst fra lovforslaget i høring (4. sept. 2012). Normalt skrives navne fuldt ud i

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Formål med pensionsopsparinger Pensionsordninger skal sikre den højst mulige købekraft

Læs mere

ATP Koncernen i ATP Koncernen opnåede i 2012 et positivt resultat på 10,1 mia. kr.

ATP Koncernen i ATP Koncernen opnåede i 2012 et positivt resultat på 10,1 mia. kr. ATP Koncernen i 2012 ATP Koncernen opnåede i 2012 et positivt resultat på 10,1 mia. kr. Bag det positive resultat på 10,1 mia. kr. ligger der et positivt afkast på 58,0 mia. kr. og bidragsindtægter på

Læs mere

ATP Koncernen Halvårsrapport 2015

ATP Koncernen Halvårsrapport 2015 ATP Koncernen Halvårsrapport Beretning 4,7 mia. kr. Periodens resultat 12,0 pct. Afkast af Investering 101 mia. kr. Bonuspotentiale 960.000 Pensionister 7,2 mia. kr. Udbetalt i pensionsydelser 691 mia.

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

ATP Koncernen Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014

ATP Koncernen Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014 ATP Koncernen Kvartalsrapport 1.-3. kvartal Beretning for 1.-3. kvartal 7,6 mia. kr. Resultat 9,6 pct. Afkast af Investering 101 mia. kr. Bonuspotentiale 942.000 Pensionister 10,2 mia. kr. Udbetalt i pensionsydelser

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse 2011

ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse 2011 ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse ATP Koncernen opnåede i et overskud på 4,0 mia. kr. Dermed blev ATP s reserver - bonuspotentialet - øget til 74,1 mia. kr. Bag resultatet på de 4,0 mia. kr. ligger

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

ATP Koncernen Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

ATP Koncernen Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 ATP Koncernen Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Beretning 4,3 mia. kr. Periodens resultat 924.000 Pensionister 5,1 pct. Afkast af Investering ift. bonuspotentiale (før omkostninger og skat) 3,4 mia. kr.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

ATP Koncernen - kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2013

ATP Koncernen - kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2013 ATP Koncernen opnåede et overskud på 6,5 mia. kr. i årets første tre kvartaler. Overskuddet kan tilskrives et positivt resultat af ATP s investeringsvirksomhed. Periodens overskud betød, at ATP s reserver

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

ATP Koncernen Halvårsrapport 2014

ATP Koncernen Halvårsrapport 2014 ATP Koncernen Halvårsrapport Beretning 7,7 mia. kr. Periodens resultat 9,4 pct. Afkast af Investering 101 mia. kr. Bonuspotentiale 934.000 Pensionister 6,8 mia. kr. Udbetalt i pensionsydelser 641 mia.

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

ATP s nye pensionsmodel: Investment-Driven Liabilities i praksis

ATP s nye pensionsmodel: Investment-Driven Liabilities i praksis ATP s nye pensionsmodel: Investment-Driven Liabilities i praksis Beskæftigelsesministeriet har netop afgivet betænkning om ændring af ATP-loven, så pensionsoptjeningen ændres til et markedsværdiprincip.

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere