Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96"

Transkript

1 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96

2 Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning Kort fortalt om reglerne i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget Lov om Social Service Velfærdsministeriets vejledning om særlig støtte til voksne Betingelser der skal være opfyldte for at kunne få 96 bevilling... 4 Afsnit 3.0 Faaborg-Midtfyn Kommunes procedurer Hvordan ansøges om borgerstyret personlig assistance Procedure ved behandling af ansøgningen Indhold af bevillingen til borgerstyret personlig assistance Ferie- og week-endophold Bistands- og plejetillæg Hjælperrelaterede udgifter... 6 Afsnit 4.0 Dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsgiverforpligtelse Ansættelse af hjælpere Afskedigelse af hjælpere Bortvisning Lønindberetning Tilrettelæggelse af arbejdet Arbejdsmiljø Forsikringer...10 Afsnit 5.0 Handicaphjælperens jobfunktion Afsnit 6.0 Løn- og ansættelsesvilkår Løn Ferie Arbejdstid Overnatning udenfor arbejdspladsen Tjeneste på specialdage Frihedsperioder og hviletid Sygdom Barns 1. sygedag Forhold under barsel og adoption Opsigelsesbestemmelser Dagpengegodtgørelse G dage Frigørelsesattest Praktisk og administrativt Ansættelseskontrakten Indberetningslister Sygemelding og raskmelding Når handicaphjælperen fratræder

3 1.0 Indledning. Håndbogen er udfærdiget af Fagsekretariatet Sundhed og Handicap i Faaborg-Midtfyn Kommune. Håndbogen beskriver de retningslinier Lov om Social Service udstikker for 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), samt den praksis der gælder i Faaborg-Midtfyn Kommune for administration af BPA. Det er hensigten at håndbogen giver svar på nogle af de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med BPA. Det er naturligvis altid muligt at henvende sig hos Fagsekretariatet Sundhed og Handicap og få svar på de spørgsmål, der måtte være i forbindelse med BPA. Håndbogen er vejledende og det er vigtigt at pointere, at der altid i de enkelte situationer vedr. ansøgning om BPA og diverse tilskud er tale om individuelle vurderinger, ligesom de takster der er beskrevet, er vejledende. Afsnit 6.0 beskriver løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælperne. Disse regler gælder for alle handicaphjælpere, og der kan ikke ske en forhandling om disse vilkår. Håndbogen vil være at finde på kommunes hjemmeside Kort fortalt om reglerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bevilling af BPA er placeret i Fagsekretariatet Sundhed og Handicap. Du får tilknyttet en sagsbehandler, som kan rådgive og vejlede dig om hjælpeordningen, og som er ansvarlig for behandling af dine ansøgninger. Fagsekretariatet Sundhed og Handicap fastlægger retningslinierne for administrationen af BPA jfr. Servicelovens 96. Fra 1. januar 2009, som bruger af BPA kan du vælge at overføre arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Det drejer sig om ansvar for ansættelse, afskedigelse og lønudbetaling. Ønsker du selv at varetage arbejdsgiveransvaret, er det en forudsætning at du er i stand til at fungere som arbejdsgiver. Brugere af BPA, som har fået en bevilling før 1. januar 2009, forudsættes at kunne bestride arbejdsgiveransvaret med mindre der er sket væsentlige ændringer i ens funktionsniveau. Faaborg-Midtfyn Kommune afholder administrationsomkostninger til foreninger og private virksomheder. Ønsker du at overføre arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, kan eventuelle administrationsomkostninger ikke dækkes. Du skal selv kunne fungere som daglig arbejdsleder, det vil blandt andet sige tilrettelæggelse af det daglige arbejde, udfærdige arbejdsplaner, sørge for et ordentligt arbejdsmiljø. Faaborg- Midtfyn Kommune administrerer lønudbetalingen til dine hjælpere, hvis du selv eller din pårørende har arbejdsgiveransvaret. Der er ingen overenskomst på området. I Faaborg-Midtfyn Kommune aflønnes dine hjælpere efter skalatrin 11 samt diverse tillæg for forskudt arbejdstid. 2.0 Lovgrundlaget. 2.1 Lov om Social Service (Serviceloven) 96: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, over- 3

4 vågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. 2.2 Velfærdsministeriets vejledning om særlig støtte til voksne: Indtil der modtages ny vejledning fra Velfærdsministeriet gøres brug af den nuværende vejledning med undtagelse af de ting der direkte vedrører lovændringen på 96. Formålet med en hjælpeordning er at personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne kan leve så almindeligt som muligt og bl.a. deltage i aktiviteter på samme måde som andre borgere. Personkredsen omfatter voksne personer der p.g.a. betydeligt og varigt nedsat funktionsevne ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner. Det klassiske eksempel er personer, som p.g.a. respirationsinsufficiens har behov for sådan hjælp. Ordningen kan også stilles til rådighed for andre stærkt fysisk handicappede, hvis situation er at sidestille med respirationshandicap. Det drejer sig især om handicap som medfører udbredte lammelser eller andre vidtgående fysiske handicap, som især medfører at den pågældende ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner. Det vil typisk dreje sig om personer, som skal til at opbygge en selvstændig tilværelse eller fastholde en sådan på trods af et svært fysisk handicap. Personkredsen kan også omfatte personer med hjerneskade under forudsætning af at de opfylder betingelserne for en hjælpeordning 2.3 Betingelser der skal være opfyldte for at kunne få en hjælpeordning: - personer som i høj grad er afhængige af andre i almindelige daglige funktioner, og som har et massivt behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand, - personer hvis behov ikke kan dækkes ved almindelig personlig hjælp, omsorg og pleje mv. Dette kan skyldes, at hjælpen har så personlig karakter, at den pågældende selv skal kunne vælge sine hjælpere, og hjælpefunktionen i øvrigt skal dække opgaver, som går ud over, hvad der normalt dækkes af hjemmehjælp, herunder ledsagefunktioner. For yderligere oplysning om lov og vejledning henvises til Velfærdsministeriets hjemmeside under lovstof. 4

5 3.0 Faaborg-Midtfyn Kommunes procedurer og retningsliner. 3.1 Hvordan ansøges om borgerstyret personlig assistance. Ansøgning rettes til Fagsekretariatet Sundhed og Handicap, Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge. Du kan henvende dig personligt, tlf. eller skriftligt. Fagsekretariatets sekretær på tlf kan oplyse dig om hvilken sagsbehandler du skal tale med. 3.2 Procedure ved behandling af ansøgningen. Senest 10 dage efter din ansøgning er modtaget bliver du kontaktet af den myndighedssagsbehandler, som skal behandle din ansøgning. Der aftales herefter tid til et besøg hos dig. Ved dette besøg skal følgende emner gennemdrøftes: - omfang og konsekvenser af din betydeligt og varigt nedsatte funktionsevne - hvilke ting kan du selv klare og hvilke ting skal du have hjælp til - hvad er behovet for hjælp i hvor mange timer i døgnet og til hvilke opgaver - aktiviteter som du har eller påtænker at gå i gang med - forudsætninger for at kunne administrere en hjælpeordning - oplysning, råd og vejledning om hvad en hjælpeordning er og hvilke andre hjælpemuligheder der kan være tale om. Med din accept vil der blive indhentet oplysninger fra egen læge, hospital, speciallæge. På baggrund af dine og de indhentede oplysninger vil sagsbehandleren udarbejde en vurdering af om du opfylder betingelserne for en hjælpeordning og i hvilket omfang du har behov for hjælp. Du vil få mulighed for at se denne vurdering og evt. kommentere den. Herefter vil din ansøgning blive behandlet i et møde i Fagsekretariatet, hvor gruppelederen har den endelige kompetence til afgørelsen. Du vil modtage en skriftlig afgørelse med ankevejledning. Bevilling af hjælp ydet efter Servicelovens 96 skal følges op 1 gang årligt eller ved ændringer i hjælpebehovet. 3.3 Indhold af bevillingen til borgerstyret personlig assistance. I forbindelse med ansøgning og bevilling efter Servicelovens 96, bliver der taget en personlig og individuel vurdering af den enkeltes behov, ligesom taksterne er vejledende for Faaborg- Midtfyn Kommune. Bevillingen kan indeholde følgende: - Antal ugentlige timer der gives løntilskud til. - Hvilke behov der dækkes personligt, praktisk, overvågning, ledsagelse til behandling. - Hvilke aktiviteter med ledsagelse der indgår. - Evt. ekstrabevilling til weekendophold max. 10 døgn årligt. Ved et evt. behov ud over 10 døgn årligt, tages en særskilt, individuel vurdering af ansøgningen. - Evt. ekstrabevilling til ferieophold max. 14 døgn årligt. - Evt. ekstrabevilling til 1 årligt handicaprettet kursus. - Timer til afløser ved hjælpers ferie (og evt. sygdom.) og deltagelse i kurser om arbejdsmiljø. - Dækning af hjælperrelaterede udgifter. 5

6 3.4 Ferie- og weekendophold i Danmark. Ekstrabevillingen gives efter en individuel vurdering af dit særlige behov for hjælp ved f.eks. overnatning udenfor eget hjem, og dit eventuelle større behov for praktisk bistand end i dagligdagen. Har du en bevilling på 24 i døgnet, og skal have hjælpere med på ferie, skal du have 2 hjælpere med. Evt. weekend-bevilling gælder ved overnatning og døgnene kan benyttes enkeltvis. Der er ikke mulighed for at spare døgn sammen til efterfølgende år. Evt. feriebevilling kan ikke overføres fra det ene kalenderår til det andet. Som udgangspunkt ydes der ikke tilskud til hjælpers rejse- og opholdsudgifter ved ferieophold i udlandet. Der henvises til bekendtgørelse nr af 13. november 2006 vedr. ydelser under midlertidige ophold i udlandet 3 og Bistands- og plejetillæg. Modtager du førtidspension efter Lov om førtidspension før 1. januar 2003 har du mulighed for at få tilkendt bistands- eller plejetillæg. Bistandstillæg kan tilkendes, når invaliditeten bevirker, at ansøgeren stadig må have personlig bistand af andre, eller invaliditeten består af blindhed eller stærk svagtsynethed. Plejetillæg tilkendes, hvis invaliditeten bevirker, at ansøgeren må have vedvarende pleje eller tilsyn, der nødvendiggør andres stadige nærværelse. Som hovedregel gælder nedenstående, der vil dog altid indgå en individuel vurdering af forholdet mellem bevilling af timer til hjælp og dit behov for dækning af udgifter herudover. Hvis din hjælperordning jfr. Servicelovens 96 dækker 24 t. i døgnet vil der blive fastsat en egenbetaling svarende til dit bistands- eller plejetillæg. Hvis din hjælpeordning dækker mellem 24 t. og 16 t. i døgnet vil 75 % af dit bistands- eller plejetillæg blive fastsat som egenbetaling. Hvis din hjælpeordning dækker mellem 16 t. og 8 t. i døgnet vil 50 % af dit bistands- eller plejetillæg blive fastsat som egenbetaling. Hvis din hjælpeordning er under 8 t. i døgnet beholder du dit bistands- eller plejetillæg. 3.6 Hjælperrelaterede udgifter. Efter en individuel vurdering kan der udmåles et særskilt beløb til dækning af de direkte udgifter i forbindelse med BPA. Taksterne er vejledende og vil blive reguleret løbende. Tilskud til kost til din hjælper udgør kr. 100,00 pr. døgn ved ledsageopgaver under weekendophold, kursus og ferie eller ledsagelse til eks. Behandling, som strækker sig over 8 t. i døgnet. 6

7 Hjælpers entréudgift ved ledsagelse til kulturelle aktiviteter max kr. 1500,00 årligt. Ved ferieophold i Danmark kan der ydes et tilskud på max. kr. 2000,00 pr. uge til din hjælpers ophold. Du skal ansøge din myndighedssagsbehandler herom. Ved behov for overnatning udenfor eget hjem, og når der ikke findes andre muligheder for overnatning end hotel eller lignende, kan der bevilges max. kr. 800,00 pr. døgn pr. hjælper. Du skal huske at gemme dokumentation for dine udgifter. De merudgifter du selv måtte have i.f.m. din nedsatte funktionsevne omtales ikke i denne brugerhåndbog. 4.0 Dit hjem er en arbejdsplads. 4.1 Arbejdsgiverforpligtelse. Dit hjem er en arbejdsplads. Du kan vælge at overføre arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Disse vil i så fald have ansvaret for ansættelse, afskedigelse og lønindberetning vedrørende dine hjælpere. Du kan selv vælge hvilke hjælpere du vil have. Der henvises til Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance for yderligere oplysninger om hvilke opgaver de udfører: Du har selv ansvaret for den daglige arbejdsledelse, hvilket betyder ansvar for et godt arbejdsmiljø, forsikringspligt og tilrettelæggelse af arbejdet. Under forudsætning af at du er i stand til selv at fungere som arbejdsgiver for dine hjælpere kan du vælge at beholde arbejdsgiveransvaret. Løn og ansættelsesvilkår fremgår af håndbogens afsnit 6.0. Herudover gælder følgende regler: - Kommunen dækker ikke lønudgifter til hjælpere under 18 år. - Der dækkes ikke lønudgifter til timer, som ligger ud over den givne bevilling. - Kommunen må ikke udbetale løn til hjælpere udover 48 arbejdstimer pr. uge i gennemsnit set over en 4 måneders periode inkl. merarbejde. Perioder med ferie og sygdom medregnes ikke. - Hvis din hjælper holder ferie med feriepenge fra det faste job hos dig, kan hjælperen ikke optjene løn hos dig i samme periode. Kommunen overtager arbejdsgiverens forpligtelser i tilfælde af, at arbejdsgiveren dør eller akut indlægges på hospital og ikke er i stand til at varetage arbejdsgiverfunktionen. Kommunen forpligter sig ikke økonomisk ud over den bevilling, som er givet i sagen. 4.2 Ansættelse af hjælpere. Ved ansættelsessamtalen skal ansøgeren informeres grundigt om, hvad arbejdet indebærer, om der er væsentlige vilkår, om arbejdstider og om løn og ansættelsesvilkår (se nærmere herom i afsnit 6.0). Et Væsentlig vilkår kan være opgaver/arbejdsfunktioner, som adskiller sig fra de almindelige opgaver i et hjælperjob, og som du lægger vægt på at hjælperen skal vide og være indforstået 7

8 med. Vilkåret skal fremgå af ansættelseskontrakten. Når du ansætter en hjælper har du oplysningspligt om arbejds-, løn og ansættelsesforhold. Disse oplysninger fremgår bl.a. af ansættelseskontrakten, og det anbefales at du bruger kontrakten ved ansættelsessamtalen som disposition og huskeseddel. Den hjælper du ansætter, får dit hjem som arbejdsplads, og derfor har du ret til i en ansættelsessituation at spørge om en ansøger er tidligere straffet. Du har også ret til at bede en ansøger om at fremskaffe en straffeattest til dit brug. Fagsekretariatet anbefaler, at du beder en ansøger fremvise en straffeattest. På samme måde har du ret til i en ansættelsessituation at sikre dig at ansøgeren er sund og rask og ikke lider af en sygdom, som vil vanskeliggøre udførelsen af arbejdet hos dig. Du må til gengæld ikke konkret spørge om ansøgeren lider af bestemte sygdomme. Straks ved ansættelsen skal du udfylde ansættelseskontrakt for handicaphjælpere og fremsende den til din myndighedssagsbehandler. Myndighedssagsbehandleren ser om kontrakten er korrekt udfyldt og returnerer den til dig til underskrift. Se i øvrigt afsnit 7. Du skal oplyse om hvorvidt der bliver røget eller ikke røget i dit hjem. Vikardækning. Du skal sørge for også at ansætte personer, som kan tilkaldes i forbindelse med akut behov for vikarer, samt til dækning af faste hjælperes ferie. Du vil ikke få dækket udgiften til vikarer fra et vikarbureau uden din myndighedssagsbehandlers forudgående godkendelse. 4.3 Afskedigelse af hjælpere. De fleste ansættelsesforhold får en naturlig afslutning, typisk når hjælperen søger nye udfordringer, begynder på en uddannelse eller lignende. Evt. uoverensstemmelser med en hjælper skal søges løst gennem samtaler med hjælperen og præciseringer af forventninger til arbejdets udførelse. I nogle situationer er du, som arbejdsgiver, nødt til at opsige en hjælper. Du har ansvaret for at arbejdsforholdet afsluttes på korrekt og ordentlig måde. Opsigelsen skal altid være begrundet og foreligge skriftligt. Inden du starter en opsigelse af din hjælper, skal der finde en tjenstlig samtale sted. Hjælperen gøres opmærksom på de forhold, som du kan være utilfreds med, eller som nødvendiggør en opsigelse. Hjælperen skal have lejlighed til at udtale sig om det grundlag, der vil være for en opsigelse. Du kan bede din myndighedssagsbehandler være til stede under samtalen. Der skal laves et referat af samtalen, som skal underskrives af begge parter. Har du problemer med at komme i kontakt med din hjælper, f.eks. i forbindelse med indkaldelse til samtale / partshøring, bør du sende et anbefalet brev. Du har derved garanti for at hjælperen er blevet tilbudt samtale. Inden du afskediger din hjælper skal din myndighedssagsbehandler være kontaktet for at sikre afskedigelsens korrekthed. 8

9 Grunde til afskedigelse kan være: - Væsentlige ændringer i ansættelsen, f.eks. ændringer i en bevilling, som medfører ændret timetal. - Væsentlige samarbejdsproblemer. - Hyppig sygdom, hvor en hjælper ofte er fraværende uden egentlig begrundet sygdom. - Langvarig sygdom, hvor sygdommen er af sådan en karakter, at hjælperen enten ikke forventes at kunne vende tilbage til arbejdet, eller at sygdommen er af meget lang varighed. Der henvises til Funktionærlovens bestemmelser i 5 stk. 2 vedr. 120 dages reglen. Vær opmærksom på at der ved langvarig sygdom skal indhentes en lægeerklæring senest efter 6 uger. Betaling af lægeerklæring kan ske efter Servicelovens 96. Ved alle former for afskedigelse skal opsigelsesvarslerne overholdes jfr. ansættelseskontrakten. 4.4 Bortvisning. En hjælper der væsentligt misligholder sine forpligtelser i ansættelsesforholdet kan bortvises. Ansættelsesforholdet betragtes som ophørt uden varsel. Misligholdelsen skal være åbenlys og uden for al tvivl. Du bør aldrig bortvise en hjælper før du har rådført dig med din myndighedssagsbehandler. En bortvisning kan medføre en retssag og du kan få et erstatningskrav fra hjælperen. 4.5 Lønindberetning. Dine hjælpere skal udfylde arbejdssedler hver måned. Du er ansvarlig for at de er udfyldt korrekt og at de bliver fremsendt til Fagsekretariatet Sundhed og Handicap senest den 1. i hver måned. 4.6 Tilrettelæggelse af arbejdet. Som arbejdsgiver har du ansvar for den daglige arbejdstilrettelæggelse, ligesom du har ansvar for planlægning af vagtplaner, varsling af ferie, afholdelse af personalemøder. Du skal instruere og oplære din hjælper i de opgaver og de arbejdsrutiner hjælperen skal udføre. Du skal sørge for, at hjælperen ved hvad der forventes af ham/hende i de forskellige situationer. 4.7 Arbejdsmiljø. Du som arbejdsgiver og dine hjælpere udgør en arbejdsplads. Du har ansvar for at sikre dine hjælperes arbejdsmiljø. Du skal sørge for: - At arbejdsforholdene er forsvarlige. - At arbejdsskader undgås, f.eks. ved at de nødvendige hjælpemidler anvendes. - At hjælperne får den nødvendige instruktion og oplæring i at udføre arbejdet uden risiko. - At arbejdet tilrettelægges, så der er tid til pauser i rimeligt omfang. - At en sammenhængende vagt for en hjælper som udgangspunkt max. er på 24 timer. Grunden til dette er et sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt hensyn til hjælperne samt sikre at opgaverne kan løses forsvarligt i forhold til dig som bruger. 9

10 - At eventuelle arbejdsulykker anmeldes. Faaborg-Midtfyn Kommune kan via din myndighedssagsbehandler være dig behjælpelig med dette. Branchesikkerhedsrådet for Social- og Sundhedsvæsen har udgivet en branchevejledning om handicaphjælpernes arbejdsmiljø. I branchevejledningen er der gode råd og oplysninger at hente vedr. arbejdsmiljø, hvad du skal gøre i forskellige situationer, og hvordan du anmelder en arbejdsulykke. Denne vejledning udleveres til dig og det anbefales at du og dine hjælpere bruger vejledningen efter behov. Du kan også finde den på søgeord: handicaphjælpernes arbejdsmiljø. 4.8 Forsikringer. Der er forsikringspligt overfor dine ansatte hjælpere. Straks ved påbegyndelse af 96 hjælpeordning skal du tegne følgende forsikringer: Arbejdsskadeforsikring Erhvervsansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig og sikrer dine hjælpere erstatning, hvis de bliver ramt af en arbejdsulykke. Erhvervsansvarsforsikring er ikke lovpligtig men meget vigtig, da den dækker det erstatningsansvar du kan pådrage dig, hvis dine hjælpere under udførelse af arbejde for dig forvolder skade på andre eller andres ejendele. Arbejdsmarkeds Erhvervs Sygdomsforsikring AES er lovpligtig og dækker erhvervssygdomme opstået over tid. Denne forsikring betales igennem ATP bidraget i hjælperens løn. Faaborg-Midtfyn Kommune dækker udgift til disse forsikringer. Ved ferieophold i udlandet skal du tegne en særlig rejseforsikring for de(n) hjælper du har med. Hjælperen er ikke dækket af sit eget sygesikringskort, når han/hun er på arbejde hos dig. Du kan søge om dækning af denne udgift. Bevillingen beror på en individuel vurdering, da der som udgangspunkt ikke ydes hjælp til afholdelse af ferie i udlandet, udover den daglige bevilling jfr. Servicelovens Handicaphjælperens jobfunktion. En handicaphjælpers jobfunktion kan ikke beskrives udtømmende, da opgaverne vil variere alt efter den enkelte borgers handicap, behov og ønsker. Handicaphjælperen er populært sagt arbejdsgiverens arme og ben. Der er ikke krav om nogen specifik uddannelse / kvalifikationer, som er nødvendige for at bestride et job som handicaphjælper. En handicaphjælper skal respektere at arbejdspladsen er et privat hjem. Man skal indstille sig på og acceptere de forhold, der er i hjemmet. Opgaverne er meget forskellige og nogle af dem er af meget personlig karakter. Generelt består hjælpeopgaverne af praktisk og personlig pleje, hjælp til påklædning, madlavning, almindelig husførelse og ledsageopgaver udenfor hjemmet. Handicaphjælperen udfører således de opgaver, som borgeren selv ville have udført. 10

11 Større håndværksmæssige opgaver er ikke et handicaphjælperjob. Det vil fremgå af ansættelseskontrakten hvilke væsentlige vilkår der gælder for arbejdet. Handicaphjælperen har tavshedspligt. De væsentligste områder hvor tavshedspligten gælder er arbejdsgiverens rent private forhold, religion, sex, helbred, straffeforhold og økonomi. Arbejdsgiveren kan herudover afgøre hvilke andre områder tavshedspligten gælder. I tilfælde af at arbejdsgiveren oplever at handicaphjælperen har overskredet sin tavshedspligt, kan arbejdsgiveren anlægge en retssag for afgørelse heraf. 6.0 Løn og ansættelsesvilkår Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget følgende regler vedr. løn og ansættelsesvilkår: Hvis man er ansat på 8 timer ugentligt eller derover i mere end en måned, aflønnes man på fast månedsløn. Afløsere: ingen vagtplan tages ind efter behov ved faste hjælperes fravær, f.eks. ved ferieafholdelse og sygdomsfravær, aflønnes time for time. Ansættelseskontrakt udarbejdes ved alle ansættelser. Kontrakten udfyldes af arbejdsgiver og underskrives af arbejdsgiver og den nyansatte. Herefter sendes kontrakten til myndighedssagsbehandler, som kontrollerer om den er korrekt udfyldt. 6.1 Løn Lønnen er skalatrin 11. Der udbetales tillæg for forskudt tjeneste. Forskudt tjeneste: Aftentillæg: 28 % af timelønnen i tidsrummet mellem kl. 17 og 23. Nattillæg: 31,5 % af timelønnen i tidsrummet mellem kl. 23 og 06 Lørdagstillæg: 28 % af timelønnen i tidsrummet mellem kl. 11 og 24. Søn og helligdage: 50 % af timelønnen i tidsrummet mellem kl. 00 og 24. For ansatte i døgnvagter gælder følgende: Lønnen er skalatrin 11. Lønnen udbetales månedsvis bagud. Lønsedlen indeholder en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Pension: Til fastansatte hjælpere oprettes pensionsordning i PenSam Liv med 12,6 % efter 12 måneders ansættelse, medmindre man tidligere har været omfattet af en tilsvarende pensionsordning. Hvis man har en anden pensionskasse kan man fortsætte i denne. Pensam oplyser mere om pensionsordningen på telefon ATP: Der indbetales til arbejdsmarkedets tillægspension (ATP) 11

12 6.2 Ferie Handicaphjælperen har ret til ferie, uanset om der er optjent feriegodtgørelse eller ej. Fastansatte optjener ferie med løn. Optjeningsåret følger kalenderåret. Ferieåret er fra 1. maj til 30. april. Fastansatte, der holder ferie med løn, oppebærer herudover en særlig feriegodtgørelse på 1,0 % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret eller den til enhver tid gældende sats jf Ferieloven. Medarbejdere der ikke har optjent ret til ferie med løn vil blive trukket i løn for de pågældende timer, man afholder ferie. Afløsere optjener ikke ret til ferie med løn, men får i stedet et feriekort beregnet med 12,5 % af den ferieberettigende løn i optjeningsåret. Der udstedes feriekort ved fratræden. Varsling af ferie: Handicaphjælpernes ønske om ferietidspunkt skal i videst muligt omfang imødekommes. Træf derfor aftale om ferieafholdelse i god tid. Hovedferie skal varsles 3 mdr. før afvikling. Øvrig ferie skal varsles 1 måned før afvikling. Hvis parterne er indforståede kan ovenstående fraviges. 6.3 Arbejdstid Fastansatte skal være bekendt med vagtplanen 4 uger forud. 6.4 Overnatning udenfor arbejdspladsen Den ansatte oppebærer sædvanlig løn under ferieophold/overnatning udenfor arbejdspladsen. 6.5 Tjeneste på specialdage 1. maj, grundlovsdag, juleaften og nytårsaftensdag. Ansatte der må udføre effektiv tjeneste: a) juleaftensdag fra kl. 00 til 24 honoreres med søn og helligdagstillæg. b) 1. maj, grundlovsdag og nytårsaftensdag fra kl. 12 til 24 honoreres med søn og helligdagstillæg. 6.6 Frihedsperioder og hviletid Der henvises til KL s vejledning om hjælperordning. 6.7 Sygdom Fastansatte oppebærer fuld løn under sygdom og barsel. Afløsere oppebærer i sygdomstilfælde dagpenge efter reglerne i lov om dagpenge ved sygdom og barsel. Kronisk sygdom der giver anledning til hyppige sygefravær skal være oplyst ved ansættel- 12

13 sessamtalen. Undlades dette kan retten til sygedagpenge mistes, evt. vil ansættelsesforholdet kunne ophæves. Får handicaphjælperen under sin ansættelse en sådan kronisk sygdom, som giver hyppige sygefravær, skal dette straks oplyses til arbejdsgiveren. Der kan evt. ved en kronisk sygdom laves en 56 aftale med kommunens sygedagpenge-afdeling, med dækning af sygedagpenge, de dage hjælperen er sygemeldt. 6.8 Barns 1. sygedag Betingelser: barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte, fravær er nødvendigt af hensyn til barnet og det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. Fastansatte ydes løn ifølge deres vagtplan. Afløsere ydes beløb svarende til dagpengesats. 6.9 Forhold under barsel og adoption Under forudsætning af, at arbejdsgiveren kan få udbetalt de fulde dagpenge, som handicaphjælperen vil have ret til efter dagpengeloven, vil handicaphjælperen have ret til fuld løn ved graviditet, barsel og adoption. Der henvises til de til enhver tid gældende regler i Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Barselsloven). Adoption sidestilles med barsel. For afløsere gælder dagpengeloven Opsigelsesbestemmelser. Opsigelse fra arbejdsgiver skal ske med følgende varsel: Ved ansættelse indtil 1 år 7 dage fra arbejdsgiverside og 3 dage fra arbejdstagers side. Efter 1 års ansættelse 21 dage fra arbejdsgiverside og 7 dage fra arbejdstagers side. Efter 3 års ansættelse 49 dage fra arbejdsgiverside og 14 dage fra arbejdstagers side. Efter 6 års ansættelse 70 dage fra arbejdsgiverside og 21 dage fra arbejdstagers side. Opsigelsesvarsel for afløsere: Gensidig opsigelsesvarsel fra dag til dag Dagpengegodtgørelse G dage Arbejdsgiveren skal betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag ved afskedigelse af hjælpere eller ved ophør af en tidsbestemt ansættelse. Hjælperen skal have været beskæftiget i mindst 74 timer indenfor de sidste 4 uger og være medlem af en arbejdsløshedskasse for at få godtgørelsen. Blanketten kan rekvireres i HR afdelingen. 13

14 6.12 Frigørelsesattest Undtagelsesvis kan der gives en frigørelsesattest, hvis der ikke er andre muligheder for at få ansat en handicaphjælper. Frigørelsesattesten kan ifølge dagpengeloven kun udstedes for et år. Med en frigørelsesattest har handicaphjælperen ret til at ophøre med arbejdet med dags varsel, uanset gældende opsigelsesvarsel. 7.0 Praktisk og administrativt 7.1 Ansættelseskontrakten Kontrakten udfyldes af arbejdsgiver og underskrives af arbejdsgiver og den nyansatte. Herefter sendes kontrakten til myndighedssagsbehandler som kontrollerer om den er korrekt udfyldt, og sender herefter kopi af kontrakten til parterne og HR afdelingen. Den nyansatte handicaphjælper er herved oprettet i HR afdelingen til lønudbetaling. 7.2 Indberetningslister Indberetning af arbejdstimer sker på indberetningslister. Timerne skal være talt sammen og indberetningslisterne skal være underskrevet af både arbejdsgiver og handicaphjælper. Ferieafholdelse o.l. skal være påført. Udfyldt ferieseddel skal indsendes sammen med indberetningslisten. Indberetningslisterne skal indsendes senest den 1. i hver måned til Fagsekretariat Sundhed og Handicap, Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge, som herefter sørger for at videresende til HR kontoret. Er indberetningslisterne ikke modtaget rettidigt, kan der ikke udbetales løn. Indberetningslister kan rekvireres hos Fagsekretariatet Sundhed og Handicap, tlf Sygemelding og raskmelding Sygemelding skal ske senest 1. fraværsdag inden arbejdstids begyndelse. Meldingen skal ske telefonisk til arbejdsgiver. Raskmelding skal ske tlf. til arbejdsgiver, den dag handicaphjælperen er rask. Arbejdsgiver skal udfylde skema vedr. sygemelding, skemaet underskrives af handicaphjælperen, på første arbejdsdag efter raskmelding. Arbejdsgiver sender herefter skemaet til myndighedssagsbehandler. Skemaet rekvireres hos myndighedssagsbehandler i fagsekretariatet Sundhed og Handicap. 7.4 Når handicaphjælperen fratræder Arbejdsgiver giver meddelelse om en handicaphjælpers ophør til Fagsekretariatet Sundhed og Handicap på tlf Kopi af handicaphjælperens opsigelse fremsendes med arbejdsgivers påtegnelse af rigtigheden til Fagsekretariatet, som efter påtegning sender den til HR afdelingen. 14

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance Retningslinjer BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 95 og 96 Udarbejdet af Handicap og Psykiatri Gældende fra 1. juli 2009 Redigeret Januar

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 1. Indledning... 4 1.2. Hvad er kontant tilskud efter Servicelovens 95?... 4 2. Lovgrundlaget... 5 2.1. Servicelovens

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere