ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL"

Transkript

1 En ny model for arbejdsløshedsforsikring foreslået af Ase vil styrke hovedformålet med dagpengesystemet nemlig forsikringen mod indtægtstab ved ledighed. Modellen hæver dagpengeloftet til kroner om måneden og giver flere end nyledige en bedre indtægtsdækning i begyndelsen af ledighedsperioden. Det nye forsikringssystem øger kompensationsgraden og gør arbejdsløshedsforsikringen mere attraktiv og robust. Modellen har indbygget en faldende ydelse hvert kvartal og styrker dermed incitamentet til at få job igen. Det vurderes, at forslaget samlet set vil reducere den strukturelle ledighed og styrke fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Indretningen og konsekvenserne af dagpengesystemet har været diskuteret intenst siden dagpengereformen i På trods af de åbenlyse udfordringer med den mangeårige udhulede forsikringsfunktion i dagpengesystemet og dermed faldende attraktivitet har langt det meste af diskussionen om et nyt dagpengesystem handlet om et lille hjørne i det store billede, nemlig udfald af dagpengesystemet og muligheden for at genoptjene retten til dagpenge. Denne diskussion vedrører en lille del af medlemmerne af dagpengesystemet. Ase ønsker derimod at sætte fokus på, hvordan dagpengesystemet forbliver attraktivt for flertallet af de 2,1 mio. danskere, der er medlem af en a-kasse. Ase ønsker et dagpengesystem, der tilgodeser det solidariske princip i en forsikringsordning. Det kræver balance og et system, som opfattes fair for de mange, der finansierer systemet. Her er det en særlig udfordring, at forsikringsydelsen set i forhold til lønudviklingen over en årrække er mærkbart forringet for både lønmodtagere og selvstændige. For over halvdelen af lønmodtagerne udgør dagpengene i dag kun 60 procent eller mindre af den tidligere indtægt. Og for en fjerdedel af lønmodtagerne udgør dagpengene 52 procent eller mindre af den tidligere indtægt. 1 Høj- og mellemindkomstgruppen falder mest i indtægt, hvis de bliver ledige. Og de er samtidig den gruppe, som har lavest ledighed og derfor trækker mindst på dagpengesystemet 2 Ase mener derfor, at det vigtigt, at arbejdsløshedsforsikringen kan sikre flere mod store indtægtstab ved ledighed, og at systemet også opfattes attraktivt for middelindkomstgruppen og personer med højere indkomster. Ase har derfor udviklet en dagpengemodel, der: 1. Styrker dagpengesystemets forsikringsfunktion 2. Øger incitamentet til at finde job 3. Fremtidssikrer et robust og attraktivt dagpengepengesystem Ny robust model: Større dagpengeydelse i starten - mindre senere For at styrke forsikringsfunktionen i dagpengesystemet foreslår Ase en ny dagpengemodel, hvor ydelsen sættes markant op i starten af ledighedsperioden med en efterfølgende faldende profil i resten af perioden. 1 Det Økonomiske Råd, efterår 2014, s For 50. percentil ligger arbejdsindkomsten på kr. om måneden efter skat, når der indregnes ATP, arbejdsmarkedsbidrag og personalegoder. 2 Det Økonomiske Råd, efterår 2014, s Side 1

2 Det vil give reel økonomisk tryghed for langt størstedelen af dagpengemodtagerne i den første del af ledighedsperioden. Det vil gøre dagpengesystemet mere attraktivt for de cirka ikke-forsikrede på arbejdsmarkedet, hvilket vil styrke dagpengesystemets finansiering. Og det vil samtidig sikre en stærk tilskyndelse til at søge job i takt med den faldende dagpengeydelse. Ases forslag til en ny dagpengemodel består af to centrale elementer: Højere maksimal dagpengeydelse: Den maksimale dagpengeydelse hæves med 45 procent fra 827 kroner pr. dag til kroner pr. dag. Det svarer til et løft fra maksimalt kroner til maksimalt kroner om måneden. Aftrapning af ydelsen over tid: Dagpengeydelsen aftappes med ca. 8 procent pr. kvartal. 3 De andre vilkår i dagpengesystemet ændres der ikke på. Det vil sige, at den maksimale kompensationsgrad fastholdes til 90 procent af den tidligere løn. Det er kun loftet for selve ydelsen, som hæves. Den maksimale dagpengeperiode fastholdes på to år som nu, ligesom kravet til beskæftigelse i forhold til genoptjening. Sådan virker Ases forslag Den maksimale dagpengeydelse er i dag på kroner om måneden før skat. Ase ønsker at hæve dagpengemaksimum til kroner pr. måned i første kvartal af ledigheden. Med Ases forslag vil flere opleve, at dagpengeydelsen står i et bedre forhold til den tidligere løn, når de bliver ledige. Eksempel 1: En person med en bruttoløn på kr. om måneden vil opnå den nye maksimale dagpengesats på kroner om måneden i første kvartal. Efter 8 kvartaler vil ydelsen være aftrappet til kr. pr. måned og vil ikke falde yderligere Eksempel 2: En person med en bruttoløn på kr. om måneden vil opnå en dagpengsats på kr. i første kvartal. Efter 6 kvartaler vil ydelsen være aftrappet til kr. pr måned og ikke falde yderligere. Eksempel 3: En person med en bruttoløn på kr. om måneden vil i første kvartal opnå en dagpengesats på kr. om måneden. Efter 2 kvartaler vil ydelsen være aftrappet til kr. pr. måned og vil ikke falde yderligere. 4 Arbejdsløshedsforsikringen er mærkbart forringet Det danske dagpengesystem er udfordret. Hovedformålet med dagpengesystemet, nemlig at være en indkomstforsikring ved ledighed, er efterhånden blevet så udvandet, at det rokker ved hele fundamentet under dagpengesystemet. Den gennemsnitlige kompensationsgrad for en arbejder i industrien er faldet stort set uafbrudt de sidste 35 år. 5 Og den vil falde yderligere de kommende år. 3 Efter 8 kvartaler år er den maksimale dagpengesats 678 kroner pr. dag svarende til 82 procent af det nuværende dagpengemaksimum. 4 En uddybning af virkningen af Ases forslag på kompensationsgraderne findes i Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Damvad for Ase, juli Det Økonomiske Råd, efterår 2014, s Side 2

3 pct. Makrokompensationsgraden Løn ekskl. pensionsbidrag Løn inkl. pensionsbidrag Anm.: Den viste makrokompensationsgrad er beregnet af Det Økonomiske Råd som det gennemsnitlige dagpengebeløb pr. år pr. fuldtidsdagpengeledig i forhold til den gennemsnitlige årsløn i industrien efter arbejdsmarkedsbidrag for en heltidsansat, inklusiv pension. Afstanden mellem dagpengesatsen og lønniveauet er vokset for en stor gruppe danskere som følge af en række politiske beslutninger. Det gælder blandt andet satsreguleringen fra 1990 og skattereformen fra 2012, som betyder, at dagpengesatsen årligt stiger langsommere end lønudviklingen i den private sektor. Det Økonomiske Råd peger på, at der er udsigt til yderligere fald i kompesationsgraden i de kommende år, sådan som reguleringen af dagpengeydelsen er skruet sammen. 6 Mangel på økonomisk tryghed Dagpengesystemet er i dag ved at være så uattraktivt, at størsteparten af de forsikrede med lav ledighed med rette kan spørge sig selv, om de fortsat skal være medlem af en a-kasse og finansiere det nuværende dagpengesystem. Hvis man ikke længere synes arbejdsløshedsforsikringen dækker behovet for økonomisk tryghed, hvorfor skulle man så betale til den? Derfor er det vigtigt, at de forsikrede også føler, at forsikringen rent faktisk dækker deres behov. Mener du, at den nuværende dagpengemodel giver dig en tilstrækkelig økonomisk tryghed i tilfælde af ledighed? 13% 35% 52% Ja Nej Ved ikke Kilde: Befolkningsundersøgelse foretaget af Analyse Danmark for Ase, august Det Økonomiske Råd, efterår 2014, s Side 3

4 Allerede i dag tilkendegiver 52 procent ifølge en befolkningsundersøgelse foretaget af Ase i andet halvår 2014, at dagpengesystemet ikke længere giver dem tilstrækkelig økonomisk tryghed ved ledighed. Det er kun hver tredje, som mener, at systemet giver tryghed. Den faldende kompensationsgrad har sat gang i markedet for private lønforsikringer. Udviklingen i brugen af tillægsforsikringer er et symptom på, at den generelle og nuværende arbejdsløshedsforsikringsmodel ikke er god nok, og et udtryk for, at medlemmerne af dagpengesystemet ser sig nødsaget til at tegne yderligere forsikringer mod indkomsttabet ved ledighed, fordi de oplever den nuværende dækning som utilstrækkelig. Ved at sprede forsikringen mod indtægtstab ved ledighed i flere forskellige systemer, opnår man ikke den optimale forsikringsmæssige løsning, da flere forsikringstagere i samme system altid gør forsikringspræmien billigere eller dækningen bedre. Arbejdsløshedsforsikring - Antal forsikrede ( ) Antal forsikrede * 2014 Anm.: De historiske tal fra 2010 til 2013 er opdateret, da flere selskaber har leveret data til statistikken. Tallet for antal forsikrede i 2013 er endvidere rettet som følge af en beklagelig beregningsfejl. Kilde: Forsikring & Pension På få år er der sket et boom i salget af private lønforsikringer. Ifølge brancheorganisationen Forsikring & Pension er antallet af personer med tillægsforsikringer i perioden 2010 til 2014 steget fra til personer. 7 Nogle har på eget initiativ tegnet forsikringen. Andre er omfattet af kolletive lønsikringsordninger. Men det nærmer sig hver tiende dagpengeforsikrede, som allerede nu er dækket af en tillægsforsikring og markedet vokser. 7 Sider/ArbejdsloeshedsforsikringAntalforsikrede.aspx. Side 4

5 Forsikringsfunktionen styrkes markant Med Ases forslag styrkes forsikringsfunktionen mærkbart. Den gennemsnitlige kompensationsgrad stiger til 84 procent for ledige i første kvartal mod 72 procent i dag. Samlet set vil det nye forslag til dagpengesystem medføre en stigning fra 72 procent til 76 procent i den gennemsnitlige kompensationsgrad. Den nye model vil have en højere gennemsnitlig kompensationsgrad de første tre kvartaler. Men efter ni måneders ledighed vil den gennemsnitlige kompensationsgrad ligge på et lavere niveau end i dag. Efter to års ledighed vil den være faldet til 62 procent mod 72 procent i dag. 8 Den gennemsnitlige kompensationsgrad Procent Nuværende model Forslag til ny dagpengemodel 50 Kvartaler For alle, der tjener mere end kroner om måneden, vil den gennemsnitlige kompensationsgrad være højere, uanset om man er ledig i et eller alle otte kvartaler i den nye model fra Ase. Eksempelvis vil en lønmodtager med kroner om måneden opnå en gennemsnitlig kompensationsgrad på 70 procent i Ases model i stedet for de 58 procent i dag. Ny model med mange adfærdseffekter Ases forslag til nyt dagpengesystem vil påvirke adfærden på arbejdsmarkedet. De forskellige adfærdseffekter er omfattet af usikkerhed, og Ase har ikke fået foretaget konkrete beregninger. Ase har dog bedt konsulenthuset Damvad om at vurdere, om de enkelte effekter trækker i retning af flere eller færre offentlige udgifter. 1. Større tilslutning til dagpengesystemet Forslaget styrker forsikringselementet i form af højere dagpengeydelse i starten for to tredjedele af alle nyledige. Det hæver kompensationsgraden mærkbart i begyndelsen af ledighedsperioden. Det vil gøre dagpengesystemet mere attraktivt 8 En uddybning af virkningen af Ases forslag på kompensationsgraderne findes i Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Damvad for Ase, juli Side 5

6 ikke mindst for de næsten personer, som i dag er på arbejdsmarkedet uden en ledighedsforsikring. Flere dagpengeforsikrede sikrer et robust system, styrker den private finansiering og mindsker de offentlige udgifter. 2. Større fleksibilitet på arbejdsmarkedet Der er generel enighed om, at der er en række langsigtede positive økonomiske effekter af et fleksibelt arbejdsmarked, hvor arbejdsgiverne har korte opsigelsesvarsler og betaler begrænsede fratrædelsesgodtgørelser. Til gengæld har arbejdstagerne en høj kompensation i dagpengesystemet og dermed reel sikkerhed mod store indtægtstab ved ledighed. Forslaget trækker i retning af et mere fleksibelt arbejdsmarked med kortere opsigelsesvarsler samt større villighed til produktivitetsforbedrende jobskifte. 3. Kortere dagpengeforløb Faldende dagpengesats gennem dagpengeforløbet mindsker løbende kompensationsgraden og øger tilskyndelsen til at finde arbejde især ved længerevarende ledighed. Det trækker i retning af kortere dagpengeforløb. 4. Større incitament til genoptjening Faldende dagpengesats vil øge incitamentet til at genoptjene en ny dagpengeperiode, da det med Ases forslag vil være forbundet med en højere sats at optjene en ny dagpengeperiode. Det trækker i retning af kortere dagpengeperioder som følge af incitament til at tage job af kortere varighed. Denne effekt bidrager også til at mindske både ledighed og de offentlige udgifter. 5. Længere dagpengeforløb med højere kompensation i starten Den højere kompensationsgrad i starten af dagpengeforløbet for en gruppe ledige vil reducere det økonomiske incitament til at finde job. Det vil mindske nogle af de positive effekter ved forslaget ved at trække i retning af længere dagpengeperioder. 6. Højere dagpengemaksimum kan presse lønniveau op og øge ledighed Det bliver mere økonomisk attraktivt at benytte dagpengesystemet kortvarigt, hvilket kan føre til øget brug af dagpengesystemet. Samtidig kan et højere dagpengemaksimum lægge et opadgående pres på lønniveauet på visse job. Det vil isoleret set føre til forringet konkurrenceevne og mindre beskæftigelse. Den samlede vurdering af de forskellige adfærdseffekter af Ases forslag til nyt dagpengesystem vurderes at være positiv i forhold til at sænke den strukturrelle ledighed og øge fleksibliteten på arbejdsmarkedet. Denne vurdering bygger især på Det Økonomiske Råds gennemgang af dagpengesystemet i 2014, hvor et nogenlunde sammenligneligt forslag fra vismændene til et nyt dagpengesystem med højere dagpengeydelse i starten og efterfølgende faldende profil samlet set ville føre til lavere strukturel ledighed. Side 6

7 Økonomisk ansvarligt forslag Den samlede offentlige udgift til dagpengesystemet udgør i dag kun ca. 40 procent af dagpengeudgifterne. Langt størstedelen finansieres af a-kassemedlemmernes egne bidrag, og denne andel vurderes at vokse markant i de kommende år, således at medlemmernes egne bidrag udgør ca. 90 procent af dagpengeudgifterne i Den megen fokus på den offentlige medfinansiering af dagpengesystemet kan derfor synes en smule overvurderet, når den offentlige andel af udgifterne i forvejen vurderes at falde. Desuden har det politiske system mange andre muligheder for at ændre på udgifterne til dagpenge. Alle politiske reformer og tiltag, som øger beskæftigelsen og mindsker ledigheden, vil på lige fod som et isoleret dagpengeforslag kunne reducere det offentlige bidrag til dagpengeudgifterne. Uden at medregne de positive effekter ved Ases forslag som følge af ændret adfærd beskrevet ovenfor vil Ases forslag føre til en offentlig merudgift på ca. 270 millioner kroner, når man tager højde for øget skattebetaling og tilbageløb af afgifter. 10 Set i forhold til de 20 milliarder kroner det nuværende dagpengesystem koster, er det et lille relativt beløb i størrelsesordenen 1 til 1,5 procent af de samlede udgifter. Denne merudgift er uden at man har anvendt provenuet fra den faldende strukturelle ledighed som følge af Ases forslag. Dette er en positiv effekt, som også med rimelighed kan medregnes til finansiering af et nyt og mere fair dagpengesystem. Som påpeget af Det Økonomisk Råd kan større tilslutning til a-kassesystemet også være med til at sænke de offentlige udgifter til a-kassesystemet og/eller medlemsbidraget. 11 Der er altså god grund til at overveje, hvordan man langsigtet sikrer tilslutningen i a-kassesystemet. Holdbart og robust dagpengesystem skal sikres Dagpengesystemet er med til at mindske usikkerhed om familiernes økonomi. I dag er 69 procent af arbejdsstyrken medlem af en a-kasse. 12 På længere sigt er det en udfordring for dagpengesystemet, hvis færre danskere ønsker at forsikre sig. Mange medlemmer i a-kasserne er nemlig med til at holde udgifterne nede. For nogle personer kan alternativet til dagpenge være kontanthjælp. Men kontanthjælp er - i modsætning til arbejdsløshedsforsikringen - en social foranstaltning, og mange dagpengemodtagere vil ikke være berettiget til kontanthjælp, blandt andet pga. af ægtefællens pligt til at forsørge den ledige. Desuden er kontanthjælpssystemets administration udelukkende finansieret af skattekroner i modsætning til dagpengesystemet, som finansieres af medlemmernes egne bidrag. Det er også en god grund til at forøge antallet af forsikrede på arbejdsmarkedet. Ase mener, at dagpengesystemet fortsat skal sikre økonomisk tryghed og stabilitet for flertallet af danske lønmodtagere og selvstændige - og for samfundet som helhed. 9 Det Økonomiske Råd, efterår 2014, s Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Damvad for Ase, juli Det Økonomiske Råd, oktober 2014, s AK samvirke, kvartalsrapport Side 7

8 Forsikringstanken hjælp til selvhjælp Den danske arbejdsløshedsforsikring blev etableret i 1907 og hviler på en række grundelementer: Det er frivilligt, om man er medlem af en a-kasse. A-kasserne er funderet i civilsamfundet. De drives og organiseres af medlemsejede foreninger uden profitmotiv. Forsikringsydelsen udløses ved tab af arbejdsindtægt. A-kasserne støttes af offentlige/statslige midler. Siden 2002 har det været muligt frit at vælge a-kasse uanset fag. Sunde principper skal bevares Arbejdsløshedsforsikringen i Danmark hviler på en række sunde principper, som er værd at bevare. Det gælder blandt andet hjælp til selvhjælps -principet, hvor medlemmerne hovedsageligt finansierer a-kassesystemet. A-kassemedlemsskabet er frivilligt, og der er fri mulighed for at vælge den arbejdsløshedskasse, hvor man som medlem synes man får den bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet, herunder hvor man eksempelvis føler sig bedst hjulpet i tilfælde af ledighed. A-kasseydelserne er primært finansieret af direkte bidrag fra medlemmerne og sekundært via indirekte bidrag gennem det statslige tilskud, som er finansieret af skatteindtægter, idet staten bærer den marginale omkostning. I højkonjuktur som eksempelvis i 2008 bidrager staten ikke, hvorimod staten bærer merudgifterne i forbindelse med lavkonjunktur og deraf højere ledighed. Staten kan derfor bruge mange forskellige instrumenter til at mindske udgifterne til dagpengesystemet ved at føre en politik, der sikrer en høj beskæftigelse og mindsker ledigheden, fremfor isoleret at fokusere på det direkte statslige bidrag til dagpengesystemet. A-kasserne er medlemsejede private foreninger på et frit marked med stærk konkurrence og stor fokus på pris og omkostningseffektivitet. Desuden er administrationen af a-kassesystemet omkostningsneutralt i forhold til statskassen, hvorimod de ikke-forsikrede på arbejdsmarkedet koster skattekroner i administration. Ases mener, at både forsikringselementet, frivilligheden og foreningsejet er nogle sunde principper, som derfor skal fastholdes, og som har vist sit værd ved at sikre et effektivt arbejdsløshedsforsikringssystem. Om Ase Ase er en uafhængig, tværfaglig a-kasse med medlemmer, herunder selvstændige medlemmer. Ase-familien rummer derudover fagforeningen Ase Lønmodtager og foreningen for selvstændige Ase Selvstændig. Side 8

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase 07/08/15 Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel Foretaget for a-kassen Ase 2 KONSEKVENSBEREGNINGER AF FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Problemet er ikke løst

Problemet er ikke løst Problemet er ikke løst Notat om dagpengekommissionens rapport Siden Dorthe Hedegaard faldt ud af dagpenge-systemet for halvandet år siden, har hun kæmpet for én ting: Jeg vil bare gerne have et job. Jeg

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 31. maj 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 166 (Alm. del) af 23. februar 2016

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Den danske dagpengereform 2015/2016

Den danske dagpengereform 2015/2016 Den danske dagpengereform 2015/2016 Nordisk socialforsikringsmøde Fornebu 2016 Thomas Mølsted Jørgensen tmj@bm.dk Dagpengereformens tre hovedmål 1. Større tryghed for den enkelte Mindske opbrug af dagpengeret

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 214-1 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 124 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: BESKÆFTIGELSESGEVINST PÅ 4.000 VED REDUKTION AF DIMITTENDSATSEN Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg Dimittender i Danmark har i international

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen 29-09-2016 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52), Jørgen Sloth Bjerre Hansen og Carl-Christian Heiberg Dette notat

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET II.1 Indledning Reform af dagpengesystemet Analyse af ændringer i dagpengesystemet Dagpenge forsikrer indkomst, mens kontanthjælp sikrer forsørgelse Dagpengereformen fra 2010

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Salamimetoden: 04 11 2016 vsk Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a kasse. Og i Regeringens 2025 plan lægges der op til yderligere forringelser

Læs mere

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden 14. marts 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup & Malene Lauridsen Jobgevinst på mindre end 2.000 kr. om måneden Forsørgere og par på kontanthjælp får en gevinst på under 2000 kr. for at tage et job til

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL Hvis du mister jobbet og skal leve af dagpenge, får du som fuldtidsforsikret 17.658 kroner om måneden. For

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE i:\september-99\6-a-mh.doc Af Martin Hornstrup September 1999 RESUMÈ REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE I medierne er det blevet fremført, at dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 13

Fleksibelt arbejdsmarked 13 Fleksibelt arbejdsmarked Hvis danske virksomheder skal være konkurrencedygtige, skal de have adgang til kvalificeret arbejdskraft. Et fleksibelt dansk arbejdsmarked sikrer, at arbejdskraften let kan finde

Læs mere

HANDELSKAMMERET OVERVURDERER DAGPENGEMODTAGERES INDKOMST

HANDELSKAMMERET OVERVURDERER DAGPENGEMODTAGERES INDKOMST i:\jan-feb-2001\handelskam.doc Af Martin Hornstrup 12. februar 2001 RESUMÈ HANDELSKAMMERET OVERVURDERER DAGPENGEMODTAGERES INDKOMST Handelskammeret forsøger at sælge ideen om at fjerne mellemskatten og

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomisk Analyse Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Den nye skattereform skønnes at øge beskæftigelsen med 15.8 personer. Arbejdsudbuddet øges, fordi skatten på den

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Notat Danskernes arbejdsvillighed Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Man diskuterer meget, om der er for svage incitamenter til at tage et job i tilfælde af arbejdsløshed, blandt andet som følge af et dagpengesystem

Læs mere

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45 DAGPENGEUDSPIL Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 19. oktober 2015, 14:00 Del: Dagpengesystemet får en tiltrængt

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget Sagsnr. 2013-11426 Doknr. 171224 Dato 20-11-2013 Folketingets Beskæftigelsesudvalg har d. 11.

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl Christian-Heiberg 17. oktober 213 KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Dette notat belyser det økonomiske incitament

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-4644 8. august 2012

Læs mere

Understøttelse ved ledighed i syv lande

Understøttelse ved ledighed i syv lande Understøttelse ved ledighed i syv lande Niels Henning Bjørn Anne Kristine Høj De Økonomiske Råds Sekretariat Arbejdspapir 2014:2 Sekretariatet udgiver arbejdspapirer, hvori der redegøres for tekniske,

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Arbejdspapir: Frivillig eller obligatorisk forsikring mod ledighed

Arbejdspapir: Frivillig eller obligatorisk forsikring mod ledighed Arbejdspapir: Frivillig eller obligatorisk forsikring mod ledighed DAGPENGEKOMMISSIONEN Oktober 215 1 1. Indledning Forsikring mod arbejdsløshed kan grundlæggende indrettes som en frivillig eller obligatorisk

Læs mere

KOMMUNAL VELFÆRD OG ØKONOMISK STABILISERING TRUET

KOMMUNAL VELFÆRD OG ØKONOMISK STABILISERING TRUET 17. november 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721/30687095 KOMMUNAL VELFÆRD OG ØKONOMISK STABILISERING TRUET Når kommunerne fra august 2009 overtager udgifterne til dagpenge mv., er der risiko

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen.

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen. Forudsætning for dagpengereformen. Det følgende er en afskrift af P1 Orientering, fredag den 2. november 2012, kl. 16.09 17.00. Det konkrete indslag blev bragt 16.44, jf. DR s hjemmeside. Indslaget er

Læs mere

Analyse 30. november 2014

Analyse 30. november 2014 . november Ca.. personer skønnes at opbruge deres dagpengeret i Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men vil antallet af dagpengemodtagere,

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 18. marts 2015 2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede En stigning i beskæftigelsesfradraget har været nævnt flere gange som et muligt element i det kommende skatteudspil. Indføres dette ved at den

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Hver sjette ledig står ikke til rådighed

Hver sjette ledig står ikke til rådighed 3. oktober 2013 ANALYSE Af Lone Hougaard & Jonas Zielke Schaarup Hver sjette ledig står ikke til rådighed Omkring 30 pct. af jobklare kontanthjælpsmodtagere står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

Konsekvensberegner. Hurtig guide

Konsekvensberegner. Hurtig guide Konsekvensberegner Hurtig guide Ekstra indtægts størrelse Ekstra indtægts størrelse - sådan gør du: Oplys, hvor meget du fremover forventer at tjene ekstra. Fx skal du skrive 5.000 kr., hvis du i dag tjener

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

Markant flere på invalidepension i Danmark 21. Sociale ydelser bestemmer mindstelønnen 24. Dyre medarbejdere i Sverige og Danmark 26

Markant flere på invalidepension i Danmark 21. Sociale ydelser bestemmer mindstelønnen 24. Dyre medarbejdere i Sverige og Danmark 26 Sammenfatning Danmark dårlig til jobskabelse 9 Flere offentligt forsørgede i Danmark end i andre lande 12 Stadig mest generøs arbejdsløshedsforsikring i Danmark 15 Meget attraktiv socialhjælp i Danmark

Læs mere

DØR efterårsrapport 2015

DØR efterårsrapport 2015 DØR efterårsrapport 2015 7. oktober 2015 Finansministeriets skriftlige indlæg Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Finanspolitik Finansministeriet deler DØR s overordnede vurdering

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Analyse 19. september 2013

Analyse 19. september 2013 1. september 1 Dagpengereformen virker - status efter et halvt år Der har været meget fokus på de personer, der er faldet ud af dagpengesystemet som følge af forkortelsen af dagpengeperioden. Det er en

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Faktaark: April 214 Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af regeringens udspil til en beskæftigelsesreform Regeringens udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

DAGPENGE KONTRA KONTANTHJÆLP LÆS MERE OM DINE MULIGHEDER

DAGPENGE KONTRA KONTANTHJÆLP LÆS MERE OM DINE MULIGHEDER VÆRD AT VIDE OM DAGPENGE KONTRA KONTANTHJÆLP LÆS MERE OM DINE MULIGHEDER Vidste du... Vidste du, at du kan få op til mere end dobbelt så meget i dagpenge, som du kan få i kontanthjælp? Vidste du, at du

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere