ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL"

Transkript

1 En ny model for arbejdsløshedsforsikring foreslået af Ase vil styrke hovedformålet med dagpengesystemet nemlig forsikringen mod indtægtstab ved ledighed. Modellen hæver dagpengeloftet til kroner om måneden og giver flere end nyledige en bedre indtægtsdækning i begyndelsen af ledighedsperioden. Det nye forsikringssystem øger kompensationsgraden og gør arbejdsløshedsforsikringen mere attraktiv og robust. Modellen har indbygget en faldende ydelse hvert kvartal og styrker dermed incitamentet til at få job igen. Det vurderes, at forslaget samlet set vil reducere den strukturelle ledighed og styrke fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Indretningen og konsekvenserne af dagpengesystemet har været diskuteret intenst siden dagpengereformen i På trods af de åbenlyse udfordringer med den mangeårige udhulede forsikringsfunktion i dagpengesystemet og dermed faldende attraktivitet har langt det meste af diskussionen om et nyt dagpengesystem handlet om et lille hjørne i det store billede, nemlig udfald af dagpengesystemet og muligheden for at genoptjene retten til dagpenge. Denne diskussion vedrører en lille del af medlemmerne af dagpengesystemet. Ase ønsker derimod at sætte fokus på, hvordan dagpengesystemet forbliver attraktivt for flertallet af de 2,1 mio. danskere, der er medlem af en a-kasse. Ase ønsker et dagpengesystem, der tilgodeser det solidariske princip i en forsikringsordning. Det kræver balance og et system, som opfattes fair for de mange, der finansierer systemet. Her er det en særlig udfordring, at forsikringsydelsen set i forhold til lønudviklingen over en årrække er mærkbart forringet for både lønmodtagere og selvstændige. For over halvdelen af lønmodtagerne udgør dagpengene i dag kun 60 procent eller mindre af den tidligere indtægt. Og for en fjerdedel af lønmodtagerne udgør dagpengene 52 procent eller mindre af den tidligere indtægt. 1 Høj- og mellemindkomstgruppen falder mest i indtægt, hvis de bliver ledige. Og de er samtidig den gruppe, som har lavest ledighed og derfor trækker mindst på dagpengesystemet 2 Ase mener derfor, at det vigtigt, at arbejdsløshedsforsikringen kan sikre flere mod store indtægtstab ved ledighed, og at systemet også opfattes attraktivt for middelindkomstgruppen og personer med højere indkomster. Ase har derfor udviklet en dagpengemodel, der: 1. Styrker dagpengesystemets forsikringsfunktion 2. Øger incitamentet til at finde job 3. Fremtidssikrer et robust og attraktivt dagpengepengesystem Ny robust model: Større dagpengeydelse i starten - mindre senere For at styrke forsikringsfunktionen i dagpengesystemet foreslår Ase en ny dagpengemodel, hvor ydelsen sættes markant op i starten af ledighedsperioden med en efterfølgende faldende profil i resten af perioden. 1 Det Økonomiske Råd, efterår 2014, s For 50. percentil ligger arbejdsindkomsten på kr. om måneden efter skat, når der indregnes ATP, arbejdsmarkedsbidrag og personalegoder. 2 Det Økonomiske Råd, efterår 2014, s Side 1

2 Det vil give reel økonomisk tryghed for langt størstedelen af dagpengemodtagerne i den første del af ledighedsperioden. Det vil gøre dagpengesystemet mere attraktivt for de cirka ikke-forsikrede på arbejdsmarkedet, hvilket vil styrke dagpengesystemets finansiering. Og det vil samtidig sikre en stærk tilskyndelse til at søge job i takt med den faldende dagpengeydelse. Ases forslag til en ny dagpengemodel består af to centrale elementer: Højere maksimal dagpengeydelse: Den maksimale dagpengeydelse hæves med 45 procent fra 827 kroner pr. dag til kroner pr. dag. Det svarer til et løft fra maksimalt kroner til maksimalt kroner om måneden. Aftrapning af ydelsen over tid: Dagpengeydelsen aftappes med ca. 8 procent pr. kvartal. 3 De andre vilkår i dagpengesystemet ændres der ikke på. Det vil sige, at den maksimale kompensationsgrad fastholdes til 90 procent af den tidligere løn. Det er kun loftet for selve ydelsen, som hæves. Den maksimale dagpengeperiode fastholdes på to år som nu, ligesom kravet til beskæftigelse i forhold til genoptjening. Sådan virker Ases forslag Den maksimale dagpengeydelse er i dag på kroner om måneden før skat. Ase ønsker at hæve dagpengemaksimum til kroner pr. måned i første kvartal af ledigheden. Med Ases forslag vil flere opleve, at dagpengeydelsen står i et bedre forhold til den tidligere løn, når de bliver ledige. Eksempel 1: En person med en bruttoløn på kr. om måneden vil opnå den nye maksimale dagpengesats på kroner om måneden i første kvartal. Efter 8 kvartaler vil ydelsen være aftrappet til kr. pr. måned og vil ikke falde yderligere Eksempel 2: En person med en bruttoløn på kr. om måneden vil opnå en dagpengsats på kr. i første kvartal. Efter 6 kvartaler vil ydelsen være aftrappet til kr. pr måned og ikke falde yderligere. Eksempel 3: En person med en bruttoløn på kr. om måneden vil i første kvartal opnå en dagpengesats på kr. om måneden. Efter 2 kvartaler vil ydelsen være aftrappet til kr. pr. måned og vil ikke falde yderligere. 4 Arbejdsløshedsforsikringen er mærkbart forringet Det danske dagpengesystem er udfordret. Hovedformålet med dagpengesystemet, nemlig at være en indkomstforsikring ved ledighed, er efterhånden blevet så udvandet, at det rokker ved hele fundamentet under dagpengesystemet. Den gennemsnitlige kompensationsgrad for en arbejder i industrien er faldet stort set uafbrudt de sidste 35 år. 5 Og den vil falde yderligere de kommende år. 3 Efter 8 kvartaler år er den maksimale dagpengesats 678 kroner pr. dag svarende til 82 procent af det nuværende dagpengemaksimum. 4 En uddybning af virkningen af Ases forslag på kompensationsgraderne findes i Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Damvad for Ase, juli Det Økonomiske Råd, efterår 2014, s Side 2

3 pct. Makrokompensationsgraden Løn ekskl. pensionsbidrag Løn inkl. pensionsbidrag Anm.: Den viste makrokompensationsgrad er beregnet af Det Økonomiske Råd som det gennemsnitlige dagpengebeløb pr. år pr. fuldtidsdagpengeledig i forhold til den gennemsnitlige årsløn i industrien efter arbejdsmarkedsbidrag for en heltidsansat, inklusiv pension. Afstanden mellem dagpengesatsen og lønniveauet er vokset for en stor gruppe danskere som følge af en række politiske beslutninger. Det gælder blandt andet satsreguleringen fra 1990 og skattereformen fra 2012, som betyder, at dagpengesatsen årligt stiger langsommere end lønudviklingen i den private sektor. Det Økonomiske Råd peger på, at der er udsigt til yderligere fald i kompesationsgraden i de kommende år, sådan som reguleringen af dagpengeydelsen er skruet sammen. 6 Mangel på økonomisk tryghed Dagpengesystemet er i dag ved at være så uattraktivt, at størsteparten af de forsikrede med lav ledighed med rette kan spørge sig selv, om de fortsat skal være medlem af en a-kasse og finansiere det nuværende dagpengesystem. Hvis man ikke længere synes arbejdsløshedsforsikringen dækker behovet for økonomisk tryghed, hvorfor skulle man så betale til den? Derfor er det vigtigt, at de forsikrede også føler, at forsikringen rent faktisk dækker deres behov. Mener du, at den nuværende dagpengemodel giver dig en tilstrækkelig økonomisk tryghed i tilfælde af ledighed? 13% 35% 52% Ja Nej Ved ikke Kilde: Befolkningsundersøgelse foretaget af Analyse Danmark for Ase, august Det Økonomiske Råd, efterår 2014, s Side 3

4 Allerede i dag tilkendegiver 52 procent ifølge en befolkningsundersøgelse foretaget af Ase i andet halvår 2014, at dagpengesystemet ikke længere giver dem tilstrækkelig økonomisk tryghed ved ledighed. Det er kun hver tredje, som mener, at systemet giver tryghed. Den faldende kompensationsgrad har sat gang i markedet for private lønforsikringer. Udviklingen i brugen af tillægsforsikringer er et symptom på, at den generelle og nuværende arbejdsløshedsforsikringsmodel ikke er god nok, og et udtryk for, at medlemmerne af dagpengesystemet ser sig nødsaget til at tegne yderligere forsikringer mod indkomsttabet ved ledighed, fordi de oplever den nuværende dækning som utilstrækkelig. Ved at sprede forsikringen mod indtægtstab ved ledighed i flere forskellige systemer, opnår man ikke den optimale forsikringsmæssige løsning, da flere forsikringstagere i samme system altid gør forsikringspræmien billigere eller dækningen bedre. Arbejdsløshedsforsikring - Antal forsikrede ( ) Antal forsikrede * 2014 Anm.: De historiske tal fra 2010 til 2013 er opdateret, da flere selskaber har leveret data til statistikken. Tallet for antal forsikrede i 2013 er endvidere rettet som følge af en beklagelig beregningsfejl. Kilde: Forsikring & Pension På få år er der sket et boom i salget af private lønforsikringer. Ifølge brancheorganisationen Forsikring & Pension er antallet af personer med tillægsforsikringer i perioden 2010 til 2014 steget fra til personer. 7 Nogle har på eget initiativ tegnet forsikringen. Andre er omfattet af kolletive lønsikringsordninger. Men det nærmer sig hver tiende dagpengeforsikrede, som allerede nu er dækket af en tillægsforsikring og markedet vokser. 7 Sider/ArbejdsloeshedsforsikringAntalforsikrede.aspx. Side 4

5 Forsikringsfunktionen styrkes markant Med Ases forslag styrkes forsikringsfunktionen mærkbart. Den gennemsnitlige kompensationsgrad stiger til 84 procent for ledige i første kvartal mod 72 procent i dag. Samlet set vil det nye forslag til dagpengesystem medføre en stigning fra 72 procent til 76 procent i den gennemsnitlige kompensationsgrad. Den nye model vil have en højere gennemsnitlig kompensationsgrad de første tre kvartaler. Men efter ni måneders ledighed vil den gennemsnitlige kompensationsgrad ligge på et lavere niveau end i dag. Efter to års ledighed vil den være faldet til 62 procent mod 72 procent i dag. 8 Den gennemsnitlige kompensationsgrad Procent Nuværende model Forslag til ny dagpengemodel 50 Kvartaler For alle, der tjener mere end kroner om måneden, vil den gennemsnitlige kompensationsgrad være højere, uanset om man er ledig i et eller alle otte kvartaler i den nye model fra Ase. Eksempelvis vil en lønmodtager med kroner om måneden opnå en gennemsnitlig kompensationsgrad på 70 procent i Ases model i stedet for de 58 procent i dag. Ny model med mange adfærdseffekter Ases forslag til nyt dagpengesystem vil påvirke adfærden på arbejdsmarkedet. De forskellige adfærdseffekter er omfattet af usikkerhed, og Ase har ikke fået foretaget konkrete beregninger. Ase har dog bedt konsulenthuset Damvad om at vurdere, om de enkelte effekter trækker i retning af flere eller færre offentlige udgifter. 1. Større tilslutning til dagpengesystemet Forslaget styrker forsikringselementet i form af højere dagpengeydelse i starten for to tredjedele af alle nyledige. Det hæver kompensationsgraden mærkbart i begyndelsen af ledighedsperioden. Det vil gøre dagpengesystemet mere attraktivt 8 En uddybning af virkningen af Ases forslag på kompensationsgraderne findes i Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Damvad for Ase, juli Side 5

6 ikke mindst for de næsten personer, som i dag er på arbejdsmarkedet uden en ledighedsforsikring. Flere dagpengeforsikrede sikrer et robust system, styrker den private finansiering og mindsker de offentlige udgifter. 2. Større fleksibilitet på arbejdsmarkedet Der er generel enighed om, at der er en række langsigtede positive økonomiske effekter af et fleksibelt arbejdsmarked, hvor arbejdsgiverne har korte opsigelsesvarsler og betaler begrænsede fratrædelsesgodtgørelser. Til gengæld har arbejdstagerne en høj kompensation i dagpengesystemet og dermed reel sikkerhed mod store indtægtstab ved ledighed. Forslaget trækker i retning af et mere fleksibelt arbejdsmarked med kortere opsigelsesvarsler samt større villighed til produktivitetsforbedrende jobskifte. 3. Kortere dagpengeforløb Faldende dagpengesats gennem dagpengeforløbet mindsker løbende kompensationsgraden og øger tilskyndelsen til at finde arbejde især ved længerevarende ledighed. Det trækker i retning af kortere dagpengeforløb. 4. Større incitament til genoptjening Faldende dagpengesats vil øge incitamentet til at genoptjene en ny dagpengeperiode, da det med Ases forslag vil være forbundet med en højere sats at optjene en ny dagpengeperiode. Det trækker i retning af kortere dagpengeperioder som følge af incitament til at tage job af kortere varighed. Denne effekt bidrager også til at mindske både ledighed og de offentlige udgifter. 5. Længere dagpengeforløb med højere kompensation i starten Den højere kompensationsgrad i starten af dagpengeforløbet for en gruppe ledige vil reducere det økonomiske incitament til at finde job. Det vil mindske nogle af de positive effekter ved forslaget ved at trække i retning af længere dagpengeperioder. 6. Højere dagpengemaksimum kan presse lønniveau op og øge ledighed Det bliver mere økonomisk attraktivt at benytte dagpengesystemet kortvarigt, hvilket kan føre til øget brug af dagpengesystemet. Samtidig kan et højere dagpengemaksimum lægge et opadgående pres på lønniveauet på visse job. Det vil isoleret set føre til forringet konkurrenceevne og mindre beskæftigelse. Den samlede vurdering af de forskellige adfærdseffekter af Ases forslag til nyt dagpengesystem vurderes at være positiv i forhold til at sænke den strukturrelle ledighed og øge fleksibliteten på arbejdsmarkedet. Denne vurdering bygger især på Det Økonomiske Råds gennemgang af dagpengesystemet i 2014, hvor et nogenlunde sammenligneligt forslag fra vismændene til et nyt dagpengesystem med højere dagpengeydelse i starten og efterfølgende faldende profil samlet set ville føre til lavere strukturel ledighed. Side 6

7 Økonomisk ansvarligt forslag Den samlede offentlige udgift til dagpengesystemet udgør i dag kun ca. 40 procent af dagpengeudgifterne. Langt størstedelen finansieres af a-kassemedlemmernes egne bidrag, og denne andel vurderes at vokse markant i de kommende år, således at medlemmernes egne bidrag udgør ca. 90 procent af dagpengeudgifterne i Den megen fokus på den offentlige medfinansiering af dagpengesystemet kan derfor synes en smule overvurderet, når den offentlige andel af udgifterne i forvejen vurderes at falde. Desuden har det politiske system mange andre muligheder for at ændre på udgifterne til dagpenge. Alle politiske reformer og tiltag, som øger beskæftigelsen og mindsker ledigheden, vil på lige fod som et isoleret dagpengeforslag kunne reducere det offentlige bidrag til dagpengeudgifterne. Uden at medregne de positive effekter ved Ases forslag som følge af ændret adfærd beskrevet ovenfor vil Ases forslag føre til en offentlig merudgift på ca. 270 millioner kroner, når man tager højde for øget skattebetaling og tilbageløb af afgifter. 10 Set i forhold til de 20 milliarder kroner det nuværende dagpengesystem koster, er det et lille relativt beløb i størrelsesordenen 1 til 1,5 procent af de samlede udgifter. Denne merudgift er uden at man har anvendt provenuet fra den faldende strukturelle ledighed som følge af Ases forslag. Dette er en positiv effekt, som også med rimelighed kan medregnes til finansiering af et nyt og mere fair dagpengesystem. Som påpeget af Det Økonomisk Råd kan større tilslutning til a-kassesystemet også være med til at sænke de offentlige udgifter til a-kassesystemet og/eller medlemsbidraget. 11 Der er altså god grund til at overveje, hvordan man langsigtet sikrer tilslutningen i a-kassesystemet. Holdbart og robust dagpengesystem skal sikres Dagpengesystemet er med til at mindske usikkerhed om familiernes økonomi. I dag er 69 procent af arbejdsstyrken medlem af en a-kasse. 12 På længere sigt er det en udfordring for dagpengesystemet, hvis færre danskere ønsker at forsikre sig. Mange medlemmer i a-kasserne er nemlig med til at holde udgifterne nede. For nogle personer kan alternativet til dagpenge være kontanthjælp. Men kontanthjælp er - i modsætning til arbejdsløshedsforsikringen - en social foranstaltning, og mange dagpengemodtagere vil ikke være berettiget til kontanthjælp, blandt andet pga. af ægtefællens pligt til at forsørge den ledige. Desuden er kontanthjælpssystemets administration udelukkende finansieret af skattekroner i modsætning til dagpengesystemet, som finansieres af medlemmernes egne bidrag. Det er også en god grund til at forøge antallet af forsikrede på arbejdsmarkedet. Ase mener, at dagpengesystemet fortsat skal sikre økonomisk tryghed og stabilitet for flertallet af danske lønmodtagere og selvstændige - og for samfundet som helhed. 9 Det Økonomiske Råd, efterår 2014, s Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Damvad for Ase, juli Det Økonomiske Råd, oktober 2014, s AK samvirke, kvartalsrapport Side 7

8 Forsikringstanken hjælp til selvhjælp Den danske arbejdsløshedsforsikring blev etableret i 1907 og hviler på en række grundelementer: Det er frivilligt, om man er medlem af en a-kasse. A-kasserne er funderet i civilsamfundet. De drives og organiseres af medlemsejede foreninger uden profitmotiv. Forsikringsydelsen udløses ved tab af arbejdsindtægt. A-kasserne støttes af offentlige/statslige midler. Siden 2002 har det været muligt frit at vælge a-kasse uanset fag. Sunde principper skal bevares Arbejdsløshedsforsikringen i Danmark hviler på en række sunde principper, som er værd at bevare. Det gælder blandt andet hjælp til selvhjælps -principet, hvor medlemmerne hovedsageligt finansierer a-kassesystemet. A-kassemedlemsskabet er frivilligt, og der er fri mulighed for at vælge den arbejdsløshedskasse, hvor man som medlem synes man får den bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet, herunder hvor man eksempelvis føler sig bedst hjulpet i tilfælde af ledighed. A-kasseydelserne er primært finansieret af direkte bidrag fra medlemmerne og sekundært via indirekte bidrag gennem det statslige tilskud, som er finansieret af skatteindtægter, idet staten bærer den marginale omkostning. I højkonjuktur som eksempelvis i 2008 bidrager staten ikke, hvorimod staten bærer merudgifterne i forbindelse med lavkonjunktur og deraf højere ledighed. Staten kan derfor bruge mange forskellige instrumenter til at mindske udgifterne til dagpengesystemet ved at føre en politik, der sikrer en høj beskæftigelse og mindsker ledigheden, fremfor isoleret at fokusere på det direkte statslige bidrag til dagpengesystemet. A-kasserne er medlemsejede private foreninger på et frit marked med stærk konkurrence og stor fokus på pris og omkostningseffektivitet. Desuden er administrationen af a-kassesystemet omkostningsneutralt i forhold til statskassen, hvorimod de ikke-forsikrede på arbejdsmarkedet koster skattekroner i administration. Ases mener, at både forsikringselementet, frivilligheden og foreningsejet er nogle sunde principper, som derfor skal fastholdes, og som har vist sit værd ved at sikre et effektivt arbejdsløshedsforsikringssystem. Om Ase Ase er en uafhængig, tværfaglig a-kasse med medlemmer, herunder selvstændige medlemmer. Ase-familien rummer derudover fagforeningen Ase Lønmodtager og foreningen for selvstændige Ase Selvstændig. Side 8

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET II.1 Indledning Reform af dagpengesystemet Analyse af ændringer i dagpengesystemet Dagpenge forsikrer indkomst, mens kontanthjælp sikrer forsørgelse Dagpengereformen fra 2010

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen 114 Dagpengesystemet og flexicurity-modellen Mikkel Mailand Oktober 2010 ISBN 978-87-91833-55-7 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University of Copenhagen Forskningscenter for

Læs mere

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen 114 Dagpengesystemet og flexicurity-modellen Mikkel Mailand Oktober 2010 ISBN 978-87-91833-55-7 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University of Copenhagen Forskningscenter for

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Understøttelse ved ledighed i syv lande

Understøttelse ved ledighed i syv lande Understøttelse ved ledighed i syv lande Niels Henning Bjørn Anne Kristine Høj De Økonomiske Råds Sekretariat Arbejdspapir 2014:2 Sekretariatet udgiver arbejdspapirer, hvori der redegøres for tekniske,

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2014

Dansk Økonomi Efterår 2014 Dansk Økonomi Efterår 2014 Danish Economy Autumn 2014 English Summary Konjunkturvurdering Dagpengesystemet Formandskabet Dansk Økonomi, efterår 2014 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2012

Dansk Økonomi Efterår 2012 Dansk Økonomi Efterår 2012 Danish Economy Autumn 2012 English Summary Konjunkturvurdering Arbejdsmarkedspolitik i høj- og lavkonjunktur INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 27 I.1 Indledning

Læs mere

LEDIGHED OG ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE

LEDIGHED OG ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE LEDIGHED OG ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE November 213 LEDIGHED OG ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: November

Læs mere

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model Millionen Bagsiden af den danske flexicurity-model Af Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen Internationalt fremhæves Danmark ofte som et land, hvor velfærdssamfundet, virksomhederne og organisationerne

Læs mere

Dagpengereformer og flexicurity i forandring

Dagpengereformer og flexicurity i forandring 146 Dagpengereformer og flexicurity i forandring Mikkel Mailand April 2015 ISBN 978-87-93320-03-1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne NFT 2/2006 i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark af Per Bremer Rasmussen og Peter Skjødt Per Bremer Rasmussen pbr@forsikringenshus.dk Som en lang

Læs mere

Forsikring i velfærdssamfundet

Forsikring i velfærdssamfundet Forsikring i velfærdssamfundet Forsikringserhvervets bidrag til velfærdsdebatten Indhold Forord................................Side 3 Forsikring i velfærdssamfundet...............side 4 Sygdom og forsikring

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere