L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A."

Transkript

1 Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per Frost Jensen fra BDo revision, bogholder Jane Pedersen samt 28 andelshavere. I alt 33 stemmeberettigede. Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den udsendte dagsorden jf. vedtegterne for selskabet. Formanden Per Roswall bod velkommen til generalforsamlingen. L. Valg af dirigent. Til dirigent valgtes Bent Nielsen. Bent takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Revisor Per Frost Jensen og steen pedersen blev valgt som stemmetallere. Jane Pedersen blev valgt som referent 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Ar 2OI2 har som 2011, varet et meget hektisk og spendende 6r, hvor der har veret nok af opgaver, at tage fat p6, bade ude og inde, med tilbygning p6 verket og ude ijorden. Der er afholdt L1 Pd det forste konstituerede bestyrelsen sig, med Formand Per Roswall, nestformand Peter Godtfredsen, kasserer Kim Klemmensen, sekreter Steen Folke Nielsen og menigt medlem Annette Slesvig. Vi har pr.15/ registreret2t4 andelshavere, ud af Udsholt Vandverks 4825 brugere, det vil sige godt 5% er i dag andelshavere. Renoverings opgaver Derarbejdesstadig med renoveringen, af detomr6de, viharvalgt, at kalde Rdgelege Ost, med 2g3 husstande, som er en fortsettelse af projektet Rdgeleje nord p6 Store orebjergvej til grensen mod Smidstrup Vandverk, ved Udsholtvej. Dette forventes, at vere tilendebragt i begyndelsen af Sektionsm6lerbrOnde Vi har fuldfort nedgravningen af l-o stk. som skal hjelpe vandverket med, at spore vandspild, som stadig er et stort problem. I hver brond er der en m6ler og elektronik, som sender en alarm til den medarbejder, der har vagten og forteller, at der er et forbrug over det

2 normale. Pi lengere sigt kan vi sammenholde gennemstromningen, med det forbrug, der afleses hos forbrugerne og som der bliver betalt for. Fjern aflesning Udskiftningen af gamle m6lere, til elektronisk lesbar m6lere, er nu sket i 5 omr6der. Vi har ansat en medarbejder, sd vandvarket selv kan foretagefl udskiftningen. samt andet arbejde p6 verket og ved fremtidige projekter, hvor der skal findes stophaner og stikledninger. Vi har i 6r aflest elektronisk for f6rste gang. Tilbygning pd varket Bestyrelsen besluttede, da der blev et halvt 5rs ophold i renoveringen af ledningsnettet, at bruge pengene beregnet dertil, til en nodvendig tilbygning pi verket, s6 de personalemessige forhold, kunne blive lovlige, et modelokale og lager. Det viste sig hurtigt, at en ombygning af andre lokaler var nodvendig, med flytning og udskiftning af m6lertavlen. Vi glader os meget til, at invitere brugerne til besigtigelse i af sommeren, Takstblad Gribskov kommune har godkendt vort nye takstblad for 2oI3. De eneste andringer der er, er at vandafgiften er steget til kr De ovrige priser er ikke andret. Vedtegter er nu tilrettet efter beslutningen p6 sidste 6rs generalforsamling. Fra selskabsgorelsen af Udsholt vandvark L. jan. 2010, har der st6et et belgb p kr. som vi skulle betale Gribskov kommune, for jorden, hvorpd verket ligger. Det har der varet megen snak frem og tilbage om. Det er i 6rets gennem flere lykkedes os, ved forhandlinger, at fa en kompensation, pi kr., med begrundelse ivandvarkes stand, ved overdragelsen. Restbelobet skal betales ved tinglysning. Afslutning Jeg vil pi bestyrelsens vegne, sige tak til vore medarbejdere, for et godt samarbejde i endnu et travlt dr. Der blev fro forsamlingen spurgt om ombygningen pd vondvarket vor en del af budgettet 2072, hvortilformanden svorede ot der er toget penge fra Rdgeteje renoveringen. Der blev spurgt om vedtagterne giver mulighed for en renovering uden vedtagelse pd en generalforsamling. Formanden svarede at vedtegterne ikke modsogde det gjorte, og ot vifandt det bydende nadvendigt ot foretage den store renovering af hensyn til getdende lovkrov.

3 Der blev fra forsomlingen spurgt om stdldekslers isolering er god nok, vandverksbestyreren svorede ot oluminiumsldg er ikke hett sd gode som ptastik isoleringsmessigl men hidtil ingen pro b I e m e r re g istre ret m ht f rostsko de r. Formandens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget. 3. Godkendelse af revideret regnskab. Per Frost Jensen gennemgik serskabets regnskab for 2oL2. Der blev fro forsamlingen spurgt om den medarbejder der skifter mdlere er fostansot, hvortil der blev svaret at han kun er midlertidig onsat tir udskiftningen er ferdig. Der blev fro forsomlingen spurgt om der ingen penge er i kossen, hvortit per Frost Jensen svarede at den likvide beholdning ikke er sd stor. Der blev fra forsomlingen spurgt om principper for afskrivning, hvortit per Frost Jensen svorede at de ligger pd hjemmesiden iregnskabet. Der blev fro forsomlingen spurgt om hvorfor frister for indberetning til vandsektortoven ikke er overholdt, hvortil Per FrostJensen og formonden svarer ot det er en meget stor byrde som i dr er indberettet til tiden. Der blev fra forsamlingen givet en henstitling om ot man i regnskobet viser hvordon regnskab og budget henger sommen, hvortilformanden svarede ot vi gor hvod vi kan for ot klore det. Der blev fra forsamlingen spurgt om der bliver sparet pd sektionsmdlerbrande og el hvortil formanden svorede at mon prover ot holde udgifterne nede pd el og pumpemotorer. Der blev spurgt om hvad social sikring i regnskobet er, hvortil per FrostJensen svorede ot det er ATP, forsikring med mere til personalet. Der blev spurgt om hvor ofte vondmdlerne bliver aflest, hvortil bestyreren svorede ot de btiver aflast 7 gang om dret ijonuar mdned. Der blev spurgt om erfaringer med elektroniske mdlere. Er mon tilfreds, er der besporelser? Formand og bestyrer orienterede om fordele og besparelser. Der er klore besparelser ved oflasning af mdlerne. Det giver en lertere regnskabsstyring, og der opnds en bedre registrering med de mere falsomme mdlere. Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget. 4. Indkomne forslag. Der var fremsendt et forslag om at Formand og Kasserer velges pd generalforsamlingen. Formanden svarede at det ikke er bestyrelsens holdning at det bliver gjort s6dan, men det blev sendt til afstemning.

4 Afstemningen endte med at der var t2 forforslaget og L8 imod. Forslaget var dermed forkastet. 5. Godkenderse af budget for det indeverende og det nermest forgende 6r. Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget for de kommende 6r. Der blev fra forsamlingen spurgt om budgettet ikke kunne btive specificeret mere ud i 20J.3, hvortil der blev svaret at vi orbejder pd det. Der blev spurgt om man hor penge tit det underskud der bliver, hvortil der blev svaret at vi har fdet lavet en kassekredit pd 4 millioner. Der blev stemt om budgettet hvor!7 var for, 4 imod og g hverken var for elter imod. Herefter blev budgettet vedtaget. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Pd valg var steen Folke Nielsen, Anette slesvig og Peter Godtfredsen fra bestyrelsen. Dirigenten spurgte om der var nogen fra forsamlingen der havde andre forslag. Leon Jensen foreslog sig selv. De fortalte lidt om sig selv inden afstemningen. Valget endte med at steen Folke Nielsen fik 3o stemmer, Anette slesvig 2G stemmer, peter Godtfredsen 24 stemmer og Leon Jensen L1 stemmer. Herefter bestdr bestyrelsen af: Per Roswall Peter Godtfredsen Anette Slesvig Kim Klemmensen Steen Folke Nielsen. 7. Valgaf suppleantertil bestyrelsen. Thomas Slot, Klaus Norman Nielsen og Leon Jensen onskede at modtage valg som suppleanter til bestyrelsen' De fortalte om sig selv, hvorefter der var skriftlig afstemning. Afstemning endte med at Thomas Slot blev valgt til 1. suppleant med 25 stemmer. Klaus Norman Nielsen og Leon Jensen fik begge 18 stemmer og der blev en skriftlig afstemning mere.2. suppleant blev Klaus Norman Nielsen med 1.8 stemmer og Leon Jensen fik 13 stemmer. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at velge revisor af forsamlingen ud fra tilbud fra 2 revisorfirmaer. 9. Eventuelt.

5 Der blev fro forsomlingen fortolt ot der vor noget rod i referotet fro 2072 med hvor monge ste m me be retti ge de d e r vo r. Der blev fra forsamlingen givet en tak til bestyrelsen for deres store indsots. Formanden afsluttede med at fortelle at renten pd den nye kassekredit er pa 2,75% og at der bliver indvielse af det nye byggeri p6 vandverket i sommer. Der kommer besked om det p6 hjemmesiden. Formanden opfordrede alle at tilmelde sig til pbs ved betaling af vand. Hermed sluttede generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, der ligeledes takkede generalforsamlingen for interesse og engagement. Udsholt den L2 maj 2013 Jane pedersen Referent l. /"/usw --.[ \{iji..^- Bent Nielsen Dirigent

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a.

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. Referat fra Udsholt Vandverks ordinare generalforsamling afholdt d. L maj 2015 pa Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksassistent Steffen Nielsen, revisor Per

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk

I/S Reedtzholm Vandværk I/S Reedtzholm Vandværk Referat fra Plenarmøde 18/4-2015 1. Valg af Diregent: Gert Bigum Valg af referent: Charlotte Vincent Jørgensen Begge godkendt af forsamlingen. Direngenten konstatere at indkaldelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 13. juni 2012 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 48 Andelshavere 6 Medarbejdere Mod

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Beboerforeningen Sædding Strandvej

Beboerforeningen Sædding Strandvej Beboerforeningen Sædding Strandvej Referat fra forenineens ordinære generalforsamling afholdt i Andelsboligforeningen Sædding Strandvei's fælleshus 22. marts 2010: Formand Lone Nielsen bød velkommen, og

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent:

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere