Overenskomst for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning"

Transkript

1 Overenskomst for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning 1

2 Indholdsfortegnelse Din stemme er vigtig Særligt for HKKF Løn Særligt for OAO Serviceeftersyn Kompetenceudvikling Pligtig afgangsalder og førtidspensionsfradraget Resultater i øvrigt Det undgik vi! 2

3 Din stemme er vigtig Kære medlem Denne pjece beskriver det overenskomstresultat, som er indgået mellem Finansministeriet og de faglige organisationer i staten for perioden 2011 til 2013 og den aftale, der er indgået mellem Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) og Forsvarets Personeltjeneste for samme periode. HKKF s bestyrelse anbefaler et ja til overenskomsten, men den endelige godkendelse sker ved en urafstemning. Ved at bruge den vedlagte stemmeseddel er du med til at bestemme, om aftalen skal godkendes. Du stemmer både om den generelle overenskomst (OAO-aftalen) og om HKKF s organisationsaftale på en gang. Både som OAO-formand, og som HKKFformand, anbefaler jeg dig at stemme ja. Når jeg anbefaler et ja, skyldes det flere ting. Baggrundstæppet for forhandlingerne har været finanskrisen, en gæld for de statsansatte fordi vi har været lønførende i forhold til det private arbejdsmarked i de seneste år og generel politisk uro. Det har tilsammen skabt mere end vanskelige rammer for et godt overenskomstresultat. Set i lyset af de vilkår, er resultatet efter min opfattelse inden for skiven. De aftalte lønstigninger er på 1,48 pct. i 2011 og 1,7 pct. i De 1,48 pct. i 2011 modsvarer nøjagtigt den gæld, som vi bærer med fra OK08 og vil derfor ikke kunne ses på lønsedlen. I 2012 vil de 1,7 pct. betyde, at reallønnen kan fastholdes i forhold til de skøn over prisudviklingen, vi kender i dag. Det har været et vigtigt mål for os, og vi er glade for, at det er lykkedes. De 1,7 pct. udmøntes som generelle lønstigninger og kommer dermed alle medlemmer til gode. Det er desuden lykke- 3

4 des at hæve både vores minipension og den laveste ATP-sats. Lad mig fremhæve et par andre resultater, der er opnået for den generelle overenskomst, som du kan læse mere om fra side 8. Fokus på kompetenceudvikling videreføres, og der er afsat midler til at fastholde kompetenceudvikling for netop vores medlemsgrupper. Karensbestemmelserne for optjening af pension forbedres. Gruppelivsordningen forbedres. Også i HKKF s aftale med Forsvarets Personeltjeneste har vi opnået forbedringer trods et vanskeligt udgangspunkt for forhandlingerne. Du kan læse mere om denne aftale på side 5 7, men lad mig foreløbig fremhæve: Det er lykkedes at opnå enighed om, at medarbejdere der flyttes til ny struktur, beholder deres tillæg, hvis de fortsætter deres nuværende funktion. Vi har forhandlet en aftale om faglært løn til IT-supportere. Det er lykkedes at forhandle et særligt pensionstillæg for den gruppe tjenestemænd, som ellers ville blive særligt hårdt ramt af de nye regler om pligtig afgangsalder. Efter flere års kamp er det lykkedes at få den første aftale om faglært løn til logistikassistenter på plads. I denne overenskomst dækker aftalen faglærte logistikassistenter ved Forsvarets Depot og Distribution (FDD), som har en normeret stilling. Jeg er ikke blind for, at du skal tage stilling til denne overenskomst samtidig med, at regeringen og oppositionen har indledt valgkampen, og der kører en heftig debat om tilbagetrækningsalder og afskaffelse af efterløn. Disse emner er unægtelig vigtige, men de er ikke en del af overenskomsten. Et ja til overenskomstresultatet er ikke et ja til efterlønsreformen eller en stillingtagen til farven på en kommende regering. Jeg håber, at du vil bruge din stemme. På kan du se en videopræsentation af forliget. Med venlig hilsen Flemming Vinther Formand for HKKF, OAO-Stat og CFU Foto: Karsten Weirup 4

5 Særligt for HKKF Foto: Palle Strandgaard Sikring af tillæg (1:1) I forbindelse med implementering af forsvarsforliget, har HKKF haft som mål at sikre, at du beholder dine tillæg, hvis du flyttes til ny struktur men i øvrigt bevarer din hidtidige funktion. Forsvarskommandoen har nu givet tilsagn om, at medarbejderens lønbillede ikke skal ændres på grund af rent administrativt jobskifte, hvor medarbejderen i praksis har de samme arbejdsopgaver som før. Der bliver sendt en skrivelse ud om forvaltningen af dette område. Nyt, særligt pensionsbidrag Det er aftalt, at der indbetales et månedligt pensionsbidrag til alle, der inden ansættelsen som tjenestemand optjente pensionsår i henhold til Lov om Civilarbejdere i Forsvaret, og som ville have opnået 37 pensionsår, inklusive tillæggelse af indtil 10 pensionsår ved de 60 år. Der er afsat 1 million kroner årligt til formålet. Indbetalingen vil ske månedsvis til hver enkelt medarbejders tillægspensionskonto i HKKF Pensionsfond i perioden 1. april 2011 til 31. december Ny bagatelgrænse for udbetaling af pension i utide Fremover kan du få udbetalt opsparet pension på konti under HKKF Minipension og HKKF tillægspension fra hvilende konti (konti, hvor der ikke er sket indbetaling i mindst 12 måneder), hvis kontoen ikke overstiger kroner (niveau oktober 1997). 5

6 Tidsbestemt ansat personel Forsvarets Personeltjeneste har forpligtet sig til sammen med HKKF at følge udviklingen for de personer fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, der hjemsendes umiddelbart efter hjemkomst fra INTOPS, fordi de ikke kan få kontrakt med forsvaret. HKKF s mål er, at denne gruppe skal tilbydes uddannelsespakker, kurser eller lignende. Dette mål vil vi arbejde for i overenskomstperioden. Ydelser og indkvartering under ophold i øvelses- skydelejr I overenskomstperioden skal der tages skridt til at ændre den utilstrækkelige forvaltningspraksis vedrørende indkvartering under ophold i øvelsesskydelejr. Faglært I overenskomsterne fra 2002 og 2008 indgår et projekt om Kompetenceudvikling, hvor målet er kompetenceudvikling af konstabelgruppen med henblik på overgang til faglært aflønning. Udviklingen i denne proces har nu medført, at visse Logistikassistenter og IT-Supportere kan se frem til at overgå til faglært aflønning. Logistikassistenter ved Forsvarets Depot og Distribution Det er aftalt, at personel ved Forsvarets Depot og Distribution (FDD), som bestrider en normstilling som Logistikassistent og som har erhvervet uddannelsesbevis som faglært Logistikassistent, overgår til faglært aflønning. Aftalen har virkning fra 1. januar IT-Supportere Det er aftalt, at personel, der har uddannelsesbevis som IT- supporter, eller som er meriteret til IT-supporter, og som bestrider en normstilling som IT-supporter, overføres til faglært aflønning. Aftalen har virkning fra 1. januar EDB- tillæg omlægges til personligt pensionsgivende kvalifikationstillæg Som led i indførelsen af faglært aflønning til IT- supportere ophører aftalen om EDBtillæg. Får du EDB-tillæg i dag, vil du få tillægget omlagt til et personligt pensionsgivende kvalifikationstillæg. Kriterierne for det nye personlige, pensionsgivende kvalifikationstillæg er: 6

7 Foto: Hærens Operative Kommando a. Personel, som har uddannelsesbevis som IT supporter og som bestrider en normstilling som IT- supporter, får hidtidigt EDB-tillæg omlagt til et personligt pensionsgivende kvalifikationstillæg således: Langtidsansatte (K 60) kr. (niveau oktober1997) Korttidsansatte (K 35) kr. (niveau oktober 1997) Omlægningen sker samme dato, som overførsel sker til faglært aflønning. b. Personel, som hidtil har oppebåret EDB-tillæg, får dette omlagt til et personligt pensionsgivende kvalifikationstillæg på kr. (niveau oktober 1997) Tillægget oppebæres så længe den pågældende bestrider nuværende funktion. c. Personel, hvis EDB- tillæg omlægges til et personligt pensionsgivende kvalifikationstillæg, og som senere erhverver uddannelsesbevis som IT-Supporter og herefter bestrider en normstilling, vil blive overført til faglært aflønning. Samtidig nedskrives det personlige pensionsgivende kvalifikationstillæg således: Langtidsansatte (K 60) til kr. (niveau oktober 1997) Korttidsansatte (K 35) til kr. (niveau oktober 1997) Aftalen har virkning fra 1. januar Kompetenceudvikling og faglært løn til andre grupper Ud over ovenstående forbedringer, er der et restbeløb på kroner fra overenskomsten Disse midler er reserveret til brug indenfor det faglige område. 7

8 Løn 8 Rammen Der er aftalt en ramme på 3,15 pct. for en 2-årig periode. Resultatet bærer præg af den økonomiske krise. Der blev aftalt historisk høje lønstigninger for de statsansatte i sidste overenskomstperiode. Men så kom krisen, og lønudviklingen i den private sektor gik i stå. I pct Reguleringsordningen videreføres uændret. Lønudviklingen i staten er forbundet med den private lønudvikling via reguleringsordningen. Reguleringsordningen betyder, at lønudviklingen i staten følger den private lønudvikling med et vist efterslæb. Det gælder både i op- og nedadgående retning. Vi begyndte derfor OK11 med en gæld på 1,48 pct. Hertil kommer, at forventningerne til den private lønudvikling de næste par år ikke er store. Det har lagt Generelle lønstigninger 1,48 1,67 3,15 I alt OK Udmøntning fra reguleringsordningen mv. (skøn for 2012) -1,48 0,03-1,45 0,10 Generelle lønstigninger inkl. skøn for reguleringsordning 0,00 1,70 1,70 Bem.: Skønnet for den årlige reststigning er 0,90 pct. Ud over den centrale lønstigning er der altså stadig plads til lokal lønudvikling, som er en del af reststigningen. nogle stramme bindinger på, hvad der har været muligt, dvs. hvor stor en ramme, der har kunnet aftales. Hvis rammen er for stor, betyder det blot, at vi også begynder næste overenskomstforhandling med en gæld. De samlede aftalte lønstigninger inkl. forudsat lokal løndannelse mv. (den såkaldte reststigning) balancerer således med de økonomiske prognoser. Det betyder, at vi forventer at have et lille plus på 0,1 pct., når vi skal forhandle OK13. Løn Der udmøntes 1,7 pct. som generel lønstigning pr. 1. april Ud over den centrale lønstigning er der stadig plads til lokal lønudvikling, som er en del af reststigningen. For OAO har det været afgørende at bevare reallønnen i det andet år, og at mest muligt af rammen går til generelle lønstigninger. Med udgangspunkt i Finansministeriets skøn over prisudviklingen vil reallønnen bevares i 2012.

9 Særligt for OAO ATP Ved OK08 blev der mellem Personalestyrelsen og CFU aftalt et projekt, hvor samtlige statslige medarbejdere over tre overenskomstperioder rykkes op på ATP-sats A (den højeste sats). I forlængelse heraf er der ved OK11 enighed om at følge det planlagte forløb. Det betyder, at du, som i dag er på den laveste sats, rykkes en sats op pr. 1. januar Og det betyder i kroner og ører, at bidraget hæves fra kr. til kr. årligt. Pension Det er besluttet at hæve minipensionen med 0,37 pct.point for alle. Minipensionen stiger fra de nuværende 10,28 pct. til 10,65 pct. For tilsynsfunktionærer stiger den til 7,28 pct. og for HKKF til 6,72 pct. Der er enighed om at fjerne to karensbestemmelser i OAO s fællesoverenskomst: den såkaldte 30 dages regel og kravet om 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse. Afskaffelsen af 30 dages reglen betyder, at man får indbetalt pension fra dag 1, hvis man har været om fattet af en arbejdsmarkedspension ved tidligere ansættelse, uanset om denne var privat eller offentlig. Desuden får man indbetalt pension uanset timetal. Ændringerne træder i kraft pr. 1. april Gruppeliv Der er aftalt en række forbedringer af gruppelivsordningen for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte, som ikke er omfattet af gruppelivsforsikring via deres pensionsordning. 9

10 Serviceeftersyn Dødsfaldssummen forhøjes fra kr. til kr. Forsikringssummen til efterladte børn under 21 år forhøjes fra kr. til kr. Som noget nyt indføres en forsikringssum på kr. til børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom. Ovenstående summer gælder hændelser, der indtræffer fra og med 1. april Forbedringerne finansieres af bonusmidler. Det er desuden aftalt at ligestille samlevere med ægtefæller i forbindelse med udbetaling af børnesummer for umyndige fællesbørn. Elever Der indsættes en opfordring i OAO s fællesoverenskomst til at udpege en elevansvarlig lokalt. Sceneteknikere Sceneteknikerne på Det Kgl. Teater får kr. til et projekt til efteruddannelse og udviklingsaktiviteter i udlandet. Der er enighed om at gennemføre et fælles serviceeftersyn af de overenskomstog aftalemæssige rammer i staten, som det er anbefalet af Lønkommissionen. Der bliver tale om et bredt serviceeftersyn af overenskomst- og aftalesystemet, løndannelsen, arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse. Det har været afgørende for OAO, at TR- og SU-systemet også indgår i udvalgsarbejdet som vigtige omdrejningspunkter for det lokale samarbejde. Det har også været vigtigt for OAO, at det skal være muligt at pege på forskellige løsninger inden for de enkelte sektorer, personalegrupper og emner, så der ikke på forhånd lægges begrænsninger ned over arbejdet. Serviceeftersynet vil løbe frem til maj 2012 og skal munde ud i et idékatalog, der kan indgå i forberedelserne til næste overenskomstforhandling. 10

11 Kompetenceudvikling Pligtig afgangsalder og førtidspensionsfradraget Der er enighed om, at der fortsat skal være fokus på kompetenceudvikling. I perioden afsættes der derfor 80 mio. kr. til ministerierne til kompetenceudvikling. Derudover afsættes der godt 40 mio. kr. til udvikling af statens arbejdspladser. For OAO har det været afgørende at bevare vores eget udvalg i SCKK (Statens Center for Kompetenceudvikling), som råder over 3,96 mio. kr. om året. Midlerne skal bruges til at understøtte en målrettet indsats over for OAO-grupperne, og sikre at der er fokus på de kortuddannede. Et bredt flertal i Folketinget pålagde i Velfærdsforliget fra 2006 finansministeren at forhandle med de berørte tjenestemandsorganisationer om at ændre aftalerne om pligtige afgangsaldre og førtidspensionsfradraget. HKKF s medlemmer har i dag en pligtig afgangsalder på 60 år. Det er ved OK11 aftalt, at den pligtige afgangsalder for HKKF s medlemmer gradvist forhøjes fra 60 til 62 år fra 2019 til Forhøjelsen sker på samme måde som forhøjelsen af efterlønsalderen, der er vedtaget med Velfærdsforliget Ændringerne har virkning for medlemmer, der fratræder 1. januar 2019 eller senere. Sådan bliver du berørt Langt fra alle berøres af ændringerne i pligtig afgangsalder og førtidspensionsfradraget: 11

12 Tjenestemænd, der er født før 1959, bliver ikke berørt af ændringerne. For tjenestemænd, der er født i 1959 eller senere, er det ansættelsestidspunktet, der afgør hvilke regler, der gælder: Hvis du er overgået til tjenestemandsansættelse før den 1. januar 2007, beholder du retten til at gå på pension som 60-årig, men følger de nye fradragssatser. Hvis du er overgået til tjenestemandsansættelse efter den 1. januar 2007, omfattes du fuldt og helt af de nye regler. Det betyder, at hvis du afgår før den fastsatte pligtige afgangsalder, vil det svare til at afgå, før du fylder 60 år efter de nuværende regler. Førtidspensionsfradrag Førtidspensionsfradrag er det fradrag, som trækkes i tjenestemandspensionen, når du frivilligt går på pension fra det tidligst mulige tidspunkt og inden den lavere pligtige afgangsalder. Den pligtige afgangsalder fra 2019 og frem: Fødselsdato Før 31. dec jan juni ½ 1. juli dec jan juni ½ 1. juli dec Efter 1. januar 1963 Hvis du er født i 1959 eller senere, og ansat før 2007, gælder følgende fradrag, Fratrædelse antal år fra tidligst mulige pensionstidspunkt Pligtig afgangsalder/ tidligst mulige pensionstidspunkt Den pligtige afgangsalder stiger i takt med efterlønsalderen pct. * pct. hvis du går på pension, efter du er fyldt 60 år og før den pligtige afgangsalder. Tjenestemandspensionen fratrækkes * Derudover bliver pensionen reduceret med et beløb, der svarer til 50 pct. af U65/67-tillægget fra år U65/67 er et tillæg, der fastsættes på baggrund af pensionsalderen. 12

13 U65/67 er et tillæg, der fastsættes på baggrund af pensionsalderen. Ved optjening af for eksempel 26 pensionsår er U65/67-tillægget på ca kr. pr. år. Hvis du går på pension som 60-årig, bliver tillægget reduceret. HKKF har aftalt en særlig ordning, der indebærer, at du bevarer tillægget fuldt ud, hvis du venter med at gå på pension, til du er 61 år. I dag får du tillagt op til 10 pensionsår, når du fratræder som 60 årig. Du stilles dermed, som om du arbejder helt frem, til du er 70 år. Det er lykkedes at bibeholde denne mulighed, således at du stadig får tillagt op til 10 pensionsår, hvis du afgår med den pligtige afgangsalder. Du kan maksimalt optjene 37 pensionsår i alt. Som led i de generelle ændringer på tjenestemandsområdet er aftalt følgende forbedringer: Ophævelse af 25-års-grænsen for optjening af pensionsalder. Ændringen gælder ansættelser fra 1. januar Ophævelse af kravet om 3 års pensionsalder for ret til opsat pension. Ændringen gælder ansættelser fra 1. januar Tjenestemænd, der omklassificeres i en alder af 60 år og derover, får ret til pensionsberegning på baggrund af den opnåede indplacering uden karens. Ændringerne gælder omklassificeringer fra 1. april HKKF har desuden fået aftalt en pulje på 1 million kroner, der anvendes efter aftale med Forsvarets Personeltjeneste (se Nyt, særligt pensionsbidrag side 5). 13

14 Resultatet i øvrigt Lokalløn Lokallønsaftalen videreføres, men der afsættes ikke nye midler i perioden. Jubilæumsgratiale Gratialet forhøjes til kr. ved 25 års ansættelse, kr. ved 40 års ansættelse og kr. ved 50 års ansættelse. Beløbene er fastsat som 1997-grundbeløb og svarer i dag til hhv ,04 kr ,83 kr. og 9.043,55 kr. Det er desuden aftalt, at beløbene procentreguleres, og at ansættelsesmyndigheden kan fastsætte et højere gratiale. Decentralisering af reglerne om funktionsvederlag Der er enighed om, at funktionsaftalen (aftalen om tjenestemænds funktion i højere stilling) kan suppleres og fraviges ved lokal aftale. Hvis der ikke kan opnås enighed om en lokal aftale, eller hvis en lokal aftale opsiges, er det den centrale aftale der gælder. Tjenestefrihed Der er enighed om i perioden at drøfte mulighederne for ajourføring, forenkling og decentralisering af regelsættene om tjenestefrihed. Pension Der er enighed om at drøfte en række pensionsspørgsmål i perioden med henblik på at ajourføre og forenkle dem. Lønanciennitetsaftalen for tjenestemænd Der er enighed om at drøfte lønanciennitetsaftalen for tjenestemænd i perioden med henblik på at ajourføre og forenkle den. Samarbejdsaftalen Samarbejdsaftalen er blevet ajourført som følge af den nye arbejdsmiljølov og sygedagpengelov. Det har ingen indholdsmæssige konsekvenser for samarbejdsudvalgene. Samarbejdssekretariatet videreføres. Reguleringspct.en Reguleringspct.en nulstilles, og der indføres et nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts Det betyder, at den nuværende pct.- regulering fra 1997 på 31,066 pct. nulstilles, og at tillæg samt basis- og skalaløn mv. omregnes til nye grundbeløbsniveau. Ændringen har alene teknisk betydning. 14

15 Det undgik vi Det lykkedes at få taget arbejdsgivernes to absolutte hovedkrav af bordet. Det drejer sig for det første om krav om øget og mere fleksibel arbejdstid, herunder indførelse af en normperiode på et år, fjernelse af TR-godkendelse af plustidsaftaler og opslag af stillinger på op til 48 timer. For det andet drejer det sig om en række krav til udvidet lokal løndannelse, herunder mulighed for at fravige rammeaftalen, mulighed for lokalt at fravige lønbestemmelser i organisationsaftalerne, og krav om at lokalt aftalte tillæg ikke skal reguleres. 15

16 Hærens Konstabelog Korporalforening (HKKF) Kronprinsensgade Købehavn K Tlf Mail: 16

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Afholdt d. 21. marts 2011 Munkebjerg Hotel Vejle Indholdsfortegnelse Dagsorden.. Side 1 Mødet åbnes.. Side 1 Valg af dirigenter, sekretær, mandatudvalg

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11

OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11 Resultatet Udgivet marts 2011 Udgivet af Personalestyrelsen Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Indholdsfortegnelse 2 4 5 7 9 10 Overenskomstresultatet for 2013 Løn Samarbejdspakken Kompetencepakken Pensionspakken

Læs mere

BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU

BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag A Aftale om reguleringsordning... 1 Bilag B Principper for omlægning af grundbeløb... 5 Bilag C Serviceeftersyn af de overenskomst-

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 19-02-2008 Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 Indholdsfortegnelse: Overenskomst-/aftaleperiode Generelle lønforhøjelser (og den samlede ramme) Reguleringsordning Lønstatistik Andre

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 18. februar 2008 11.30 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 6. februar 201506-02-2015 20:11 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Status OK2008 7. udgave af 3. december 2010 Nærværende materiale behandles på 17. møde i Områdegruppebestyrelsen den 13. december 2010 Udsendt

Læs mere

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05 De generelle KTO-aftaler KTO-håndbog Til brug ved OK-05 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Afsnit 1. Generelle lønaftaler... 7 Lønjusteringsaftaler, - lønsystem... 7 Lønberegning/lønfradrag... 11 Frigivelse

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette.

OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette. OK - 2015 - Redegørelse om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne for staten, kommuner og regioner for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 Akademikernes bestyrelse træffer efter indstilling

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Integrationsindsatsen skal ud i lyset Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 15. årgang juni 2005 Indhold Vi er der, når du har brug for hjælp! Mange medlemmer får gavn af socialrådgiverordningen

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten Løn- og ansættelsesvejledning Staten PR. 1.4.2015 Løn- og ansættelsesvejledning for staten pr. 1.4.2015 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 11-77 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juni

Læs mere

overenskomst stem Omx kommunal bladet SÆRNUMMER OM OK-FORLIGET OBS: STEMME- SEDDEL VEDLAGT STEM OG VIND PRÆMIER

overenskomst stem Omx kommunal bladet SÆRNUMMER OM OK-FORLIGET OBS: STEMME- SEDDEL VEDLAGT STEM OG VIND PRÆMIER hk kommunal bladet Omx stem 0KI16I03I2011 ll For ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder ll OBS: STEMME- SEDDEL VEDLAGT STEM OG VIND PRÆMIER overenskomst 2011 SÆRNUMMER OM OK-FORLIGET

Læs mere

Generelle bemærkninger... 3

Generelle bemærkninger... 3 ORGANISATIONSAFTALE FOR STAMPERSONEL AF LINJEN OG RESERVEN SAMT ELEVER I FOR- SVARSMINISTERIET MED TILHØRENDE MYNDIGHEDER. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 3 Kapitel 1. Organisationsaftalens

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår OK 2011-2013 Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår 2011-2013 Efterskoler og Husholdnings- og håndarbejdsskoler Tryk: Tarm Bogtryk A/S Frie

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere