Overenskomst for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning"

Transkript

1 Overenskomst for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning 1

2 Indholdsfortegnelse Din stemme er vigtig Særligt for HKKF Løn Særligt for OAO Serviceeftersyn Kompetenceudvikling Pligtig afgangsalder og førtidspensionsfradraget Resultater i øvrigt Det undgik vi! 2

3 Din stemme er vigtig Kære medlem Denne pjece beskriver det overenskomstresultat, som er indgået mellem Finansministeriet og de faglige organisationer i staten for perioden 2011 til 2013 og den aftale, der er indgået mellem Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) og Forsvarets Personeltjeneste for samme periode. HKKF s bestyrelse anbefaler et ja til overenskomsten, men den endelige godkendelse sker ved en urafstemning. Ved at bruge den vedlagte stemmeseddel er du med til at bestemme, om aftalen skal godkendes. Du stemmer både om den generelle overenskomst (OAO-aftalen) og om HKKF s organisationsaftale på en gang. Både som OAO-formand, og som HKKFformand, anbefaler jeg dig at stemme ja. Når jeg anbefaler et ja, skyldes det flere ting. Baggrundstæppet for forhandlingerne har været finanskrisen, en gæld for de statsansatte fordi vi har været lønførende i forhold til det private arbejdsmarked i de seneste år og generel politisk uro. Det har tilsammen skabt mere end vanskelige rammer for et godt overenskomstresultat. Set i lyset af de vilkår, er resultatet efter min opfattelse inden for skiven. De aftalte lønstigninger er på 1,48 pct. i 2011 og 1,7 pct. i De 1,48 pct. i 2011 modsvarer nøjagtigt den gæld, som vi bærer med fra OK08 og vil derfor ikke kunne ses på lønsedlen. I 2012 vil de 1,7 pct. betyde, at reallønnen kan fastholdes i forhold til de skøn over prisudviklingen, vi kender i dag. Det har været et vigtigt mål for os, og vi er glade for, at det er lykkedes. De 1,7 pct. udmøntes som generelle lønstigninger og kommer dermed alle medlemmer til gode. Det er desuden lykke- 3

4 des at hæve både vores minipension og den laveste ATP-sats. Lad mig fremhæve et par andre resultater, der er opnået for den generelle overenskomst, som du kan læse mere om fra side 8. Fokus på kompetenceudvikling videreføres, og der er afsat midler til at fastholde kompetenceudvikling for netop vores medlemsgrupper. Karensbestemmelserne for optjening af pension forbedres. Gruppelivsordningen forbedres. Også i HKKF s aftale med Forsvarets Personeltjeneste har vi opnået forbedringer trods et vanskeligt udgangspunkt for forhandlingerne. Du kan læse mere om denne aftale på side 5 7, men lad mig foreløbig fremhæve: Det er lykkedes at opnå enighed om, at medarbejdere der flyttes til ny struktur, beholder deres tillæg, hvis de fortsætter deres nuværende funktion. Vi har forhandlet en aftale om faglært løn til IT-supportere. Det er lykkedes at forhandle et særligt pensionstillæg for den gruppe tjenestemænd, som ellers ville blive særligt hårdt ramt af de nye regler om pligtig afgangsalder. Efter flere års kamp er det lykkedes at få den første aftale om faglært løn til logistikassistenter på plads. I denne overenskomst dækker aftalen faglærte logistikassistenter ved Forsvarets Depot og Distribution (FDD), som har en normeret stilling. Jeg er ikke blind for, at du skal tage stilling til denne overenskomst samtidig med, at regeringen og oppositionen har indledt valgkampen, og der kører en heftig debat om tilbagetrækningsalder og afskaffelse af efterløn. Disse emner er unægtelig vigtige, men de er ikke en del af overenskomsten. Et ja til overenskomstresultatet er ikke et ja til efterlønsreformen eller en stillingtagen til farven på en kommende regering. Jeg håber, at du vil bruge din stemme. På kan du se en videopræsentation af forliget. Med venlig hilsen Flemming Vinther Formand for HKKF, OAO-Stat og CFU Foto: Karsten Weirup 4

5 Særligt for HKKF Foto: Palle Strandgaard Sikring af tillæg (1:1) I forbindelse med implementering af forsvarsforliget, har HKKF haft som mål at sikre, at du beholder dine tillæg, hvis du flyttes til ny struktur men i øvrigt bevarer din hidtidige funktion. Forsvarskommandoen har nu givet tilsagn om, at medarbejderens lønbillede ikke skal ændres på grund af rent administrativt jobskifte, hvor medarbejderen i praksis har de samme arbejdsopgaver som før. Der bliver sendt en skrivelse ud om forvaltningen af dette område. Nyt, særligt pensionsbidrag Det er aftalt, at der indbetales et månedligt pensionsbidrag til alle, der inden ansættelsen som tjenestemand optjente pensionsår i henhold til Lov om Civilarbejdere i Forsvaret, og som ville have opnået 37 pensionsår, inklusive tillæggelse af indtil 10 pensionsår ved de 60 år. Der er afsat 1 million kroner årligt til formålet. Indbetalingen vil ske månedsvis til hver enkelt medarbejders tillægspensionskonto i HKKF Pensionsfond i perioden 1. april 2011 til 31. december Ny bagatelgrænse for udbetaling af pension i utide Fremover kan du få udbetalt opsparet pension på konti under HKKF Minipension og HKKF tillægspension fra hvilende konti (konti, hvor der ikke er sket indbetaling i mindst 12 måneder), hvis kontoen ikke overstiger kroner (niveau oktober 1997). 5

6 Tidsbestemt ansat personel Forsvarets Personeltjeneste har forpligtet sig til sammen med HKKF at følge udviklingen for de personer fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, der hjemsendes umiddelbart efter hjemkomst fra INTOPS, fordi de ikke kan få kontrakt med forsvaret. HKKF s mål er, at denne gruppe skal tilbydes uddannelsespakker, kurser eller lignende. Dette mål vil vi arbejde for i overenskomstperioden. Ydelser og indkvartering under ophold i øvelses- skydelejr I overenskomstperioden skal der tages skridt til at ændre den utilstrækkelige forvaltningspraksis vedrørende indkvartering under ophold i øvelsesskydelejr. Faglært I overenskomsterne fra 2002 og 2008 indgår et projekt om Kompetenceudvikling, hvor målet er kompetenceudvikling af konstabelgruppen med henblik på overgang til faglært aflønning. Udviklingen i denne proces har nu medført, at visse Logistikassistenter og IT-Supportere kan se frem til at overgå til faglært aflønning. Logistikassistenter ved Forsvarets Depot og Distribution Det er aftalt, at personel ved Forsvarets Depot og Distribution (FDD), som bestrider en normstilling som Logistikassistent og som har erhvervet uddannelsesbevis som faglært Logistikassistent, overgår til faglært aflønning. Aftalen har virkning fra 1. januar IT-Supportere Det er aftalt, at personel, der har uddannelsesbevis som IT- supporter, eller som er meriteret til IT-supporter, og som bestrider en normstilling som IT-supporter, overføres til faglært aflønning. Aftalen har virkning fra 1. januar EDB- tillæg omlægges til personligt pensionsgivende kvalifikationstillæg Som led i indførelsen af faglært aflønning til IT- supportere ophører aftalen om EDBtillæg. Får du EDB-tillæg i dag, vil du få tillægget omlagt til et personligt pensionsgivende kvalifikationstillæg. Kriterierne for det nye personlige, pensionsgivende kvalifikationstillæg er: 6

7 Foto: Hærens Operative Kommando a. Personel, som har uddannelsesbevis som IT supporter og som bestrider en normstilling som IT- supporter, får hidtidigt EDB-tillæg omlagt til et personligt pensionsgivende kvalifikationstillæg således: Langtidsansatte (K 60) kr. (niveau oktober1997) Korttidsansatte (K 35) kr. (niveau oktober 1997) Omlægningen sker samme dato, som overførsel sker til faglært aflønning. b. Personel, som hidtil har oppebåret EDB-tillæg, får dette omlagt til et personligt pensionsgivende kvalifikationstillæg på kr. (niveau oktober 1997) Tillægget oppebæres så længe den pågældende bestrider nuværende funktion. c. Personel, hvis EDB- tillæg omlægges til et personligt pensionsgivende kvalifikationstillæg, og som senere erhverver uddannelsesbevis som IT-Supporter og herefter bestrider en normstilling, vil blive overført til faglært aflønning. Samtidig nedskrives det personlige pensionsgivende kvalifikationstillæg således: Langtidsansatte (K 60) til kr. (niveau oktober 1997) Korttidsansatte (K 35) til kr. (niveau oktober 1997) Aftalen har virkning fra 1. januar Kompetenceudvikling og faglært løn til andre grupper Ud over ovenstående forbedringer, er der et restbeløb på kroner fra overenskomsten Disse midler er reserveret til brug indenfor det faglige område. 7

8 Løn 8 Rammen Der er aftalt en ramme på 3,15 pct. for en 2-årig periode. Resultatet bærer præg af den økonomiske krise. Der blev aftalt historisk høje lønstigninger for de statsansatte i sidste overenskomstperiode. Men så kom krisen, og lønudviklingen i den private sektor gik i stå. I pct Reguleringsordningen videreføres uændret. Lønudviklingen i staten er forbundet med den private lønudvikling via reguleringsordningen. Reguleringsordningen betyder, at lønudviklingen i staten følger den private lønudvikling med et vist efterslæb. Det gælder både i op- og nedadgående retning. Vi begyndte derfor OK11 med en gæld på 1,48 pct. Hertil kommer, at forventningerne til den private lønudvikling de næste par år ikke er store. Det har lagt Generelle lønstigninger 1,48 1,67 3,15 I alt OK Udmøntning fra reguleringsordningen mv. (skøn for 2012) -1,48 0,03-1,45 0,10 Generelle lønstigninger inkl. skøn for reguleringsordning 0,00 1,70 1,70 Bem.: Skønnet for den årlige reststigning er 0,90 pct. Ud over den centrale lønstigning er der altså stadig plads til lokal lønudvikling, som er en del af reststigningen. nogle stramme bindinger på, hvad der har været muligt, dvs. hvor stor en ramme, der har kunnet aftales. Hvis rammen er for stor, betyder det blot, at vi også begynder næste overenskomstforhandling med en gæld. De samlede aftalte lønstigninger inkl. forudsat lokal løndannelse mv. (den såkaldte reststigning) balancerer således med de økonomiske prognoser. Det betyder, at vi forventer at have et lille plus på 0,1 pct., når vi skal forhandle OK13. Løn Der udmøntes 1,7 pct. som generel lønstigning pr. 1. april Ud over den centrale lønstigning er der stadig plads til lokal lønudvikling, som er en del af reststigningen. For OAO har det været afgørende at bevare reallønnen i det andet år, og at mest muligt af rammen går til generelle lønstigninger. Med udgangspunkt i Finansministeriets skøn over prisudviklingen vil reallønnen bevares i 2012.

9 Særligt for OAO ATP Ved OK08 blev der mellem Personalestyrelsen og CFU aftalt et projekt, hvor samtlige statslige medarbejdere over tre overenskomstperioder rykkes op på ATP-sats A (den højeste sats). I forlængelse heraf er der ved OK11 enighed om at følge det planlagte forløb. Det betyder, at du, som i dag er på den laveste sats, rykkes en sats op pr. 1. januar Og det betyder i kroner og ører, at bidraget hæves fra kr. til kr. årligt. Pension Det er besluttet at hæve minipensionen med 0,37 pct.point for alle. Minipensionen stiger fra de nuværende 10,28 pct. til 10,65 pct. For tilsynsfunktionærer stiger den til 7,28 pct. og for HKKF til 6,72 pct. Der er enighed om at fjerne to karensbestemmelser i OAO s fællesoverenskomst: den såkaldte 30 dages regel og kravet om 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse. Afskaffelsen af 30 dages reglen betyder, at man får indbetalt pension fra dag 1, hvis man har været om fattet af en arbejdsmarkedspension ved tidligere ansættelse, uanset om denne var privat eller offentlig. Desuden får man indbetalt pension uanset timetal. Ændringerne træder i kraft pr. 1. april Gruppeliv Der er aftalt en række forbedringer af gruppelivsordningen for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte, som ikke er omfattet af gruppelivsforsikring via deres pensionsordning. 9

10 Serviceeftersyn Dødsfaldssummen forhøjes fra kr. til kr. Forsikringssummen til efterladte børn under 21 år forhøjes fra kr. til kr. Som noget nyt indføres en forsikringssum på kr. til børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom. Ovenstående summer gælder hændelser, der indtræffer fra og med 1. april Forbedringerne finansieres af bonusmidler. Det er desuden aftalt at ligestille samlevere med ægtefæller i forbindelse med udbetaling af børnesummer for umyndige fællesbørn. Elever Der indsættes en opfordring i OAO s fællesoverenskomst til at udpege en elevansvarlig lokalt. Sceneteknikere Sceneteknikerne på Det Kgl. Teater får kr. til et projekt til efteruddannelse og udviklingsaktiviteter i udlandet. Der er enighed om at gennemføre et fælles serviceeftersyn af de overenskomstog aftalemæssige rammer i staten, som det er anbefalet af Lønkommissionen. Der bliver tale om et bredt serviceeftersyn af overenskomst- og aftalesystemet, løndannelsen, arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse. Det har været afgørende for OAO, at TR- og SU-systemet også indgår i udvalgsarbejdet som vigtige omdrejningspunkter for det lokale samarbejde. Det har også været vigtigt for OAO, at det skal være muligt at pege på forskellige løsninger inden for de enkelte sektorer, personalegrupper og emner, så der ikke på forhånd lægges begrænsninger ned over arbejdet. Serviceeftersynet vil løbe frem til maj 2012 og skal munde ud i et idékatalog, der kan indgå i forberedelserne til næste overenskomstforhandling. 10

11 Kompetenceudvikling Pligtig afgangsalder og førtidspensionsfradraget Der er enighed om, at der fortsat skal være fokus på kompetenceudvikling. I perioden afsættes der derfor 80 mio. kr. til ministerierne til kompetenceudvikling. Derudover afsættes der godt 40 mio. kr. til udvikling af statens arbejdspladser. For OAO har det været afgørende at bevare vores eget udvalg i SCKK (Statens Center for Kompetenceudvikling), som råder over 3,96 mio. kr. om året. Midlerne skal bruges til at understøtte en målrettet indsats over for OAO-grupperne, og sikre at der er fokus på de kortuddannede. Et bredt flertal i Folketinget pålagde i Velfærdsforliget fra 2006 finansministeren at forhandle med de berørte tjenestemandsorganisationer om at ændre aftalerne om pligtige afgangsaldre og førtidspensionsfradraget. HKKF s medlemmer har i dag en pligtig afgangsalder på 60 år. Det er ved OK11 aftalt, at den pligtige afgangsalder for HKKF s medlemmer gradvist forhøjes fra 60 til 62 år fra 2019 til Forhøjelsen sker på samme måde som forhøjelsen af efterlønsalderen, der er vedtaget med Velfærdsforliget Ændringerne har virkning for medlemmer, der fratræder 1. januar 2019 eller senere. Sådan bliver du berørt Langt fra alle berøres af ændringerne i pligtig afgangsalder og førtidspensionsfradraget: 11

12 Tjenestemænd, der er født før 1959, bliver ikke berørt af ændringerne. For tjenestemænd, der er født i 1959 eller senere, er det ansættelsestidspunktet, der afgør hvilke regler, der gælder: Hvis du er overgået til tjenestemandsansættelse før den 1. januar 2007, beholder du retten til at gå på pension som 60-årig, men følger de nye fradragssatser. Hvis du er overgået til tjenestemandsansættelse efter den 1. januar 2007, omfattes du fuldt og helt af de nye regler. Det betyder, at hvis du afgår før den fastsatte pligtige afgangsalder, vil det svare til at afgå, før du fylder 60 år efter de nuværende regler. Førtidspensionsfradrag Førtidspensionsfradrag er det fradrag, som trækkes i tjenestemandspensionen, når du frivilligt går på pension fra det tidligst mulige tidspunkt og inden den lavere pligtige afgangsalder. Den pligtige afgangsalder fra 2019 og frem: Fødselsdato Før 31. dec jan juni ½ 1. juli dec jan juni ½ 1. juli dec Efter 1. januar 1963 Hvis du er født i 1959 eller senere, og ansat før 2007, gælder følgende fradrag, Fratrædelse antal år fra tidligst mulige pensionstidspunkt Pligtig afgangsalder/ tidligst mulige pensionstidspunkt Den pligtige afgangsalder stiger i takt med efterlønsalderen pct. * pct. hvis du går på pension, efter du er fyldt 60 år og før den pligtige afgangsalder. Tjenestemandspensionen fratrækkes * Derudover bliver pensionen reduceret med et beløb, der svarer til 50 pct. af U65/67-tillægget fra år U65/67 er et tillæg, der fastsættes på baggrund af pensionsalderen. 12

13 U65/67 er et tillæg, der fastsættes på baggrund af pensionsalderen. Ved optjening af for eksempel 26 pensionsår er U65/67-tillægget på ca kr. pr. år. Hvis du går på pension som 60-årig, bliver tillægget reduceret. HKKF har aftalt en særlig ordning, der indebærer, at du bevarer tillægget fuldt ud, hvis du venter med at gå på pension, til du er 61 år. I dag får du tillagt op til 10 pensionsår, når du fratræder som 60 årig. Du stilles dermed, som om du arbejder helt frem, til du er 70 år. Det er lykkedes at bibeholde denne mulighed, således at du stadig får tillagt op til 10 pensionsår, hvis du afgår med den pligtige afgangsalder. Du kan maksimalt optjene 37 pensionsår i alt. Som led i de generelle ændringer på tjenestemandsområdet er aftalt følgende forbedringer: Ophævelse af 25-års-grænsen for optjening af pensionsalder. Ændringen gælder ansættelser fra 1. januar Ophævelse af kravet om 3 års pensionsalder for ret til opsat pension. Ændringen gælder ansættelser fra 1. januar Tjenestemænd, der omklassificeres i en alder af 60 år og derover, får ret til pensionsberegning på baggrund af den opnåede indplacering uden karens. Ændringerne gælder omklassificeringer fra 1. april HKKF har desuden fået aftalt en pulje på 1 million kroner, der anvendes efter aftale med Forsvarets Personeltjeneste (se Nyt, særligt pensionsbidrag side 5). 13

14 Resultatet i øvrigt Lokalløn Lokallønsaftalen videreføres, men der afsættes ikke nye midler i perioden. Jubilæumsgratiale Gratialet forhøjes til kr. ved 25 års ansættelse, kr. ved 40 års ansættelse og kr. ved 50 års ansættelse. Beløbene er fastsat som 1997-grundbeløb og svarer i dag til hhv ,04 kr ,83 kr. og 9.043,55 kr. Det er desuden aftalt, at beløbene procentreguleres, og at ansættelsesmyndigheden kan fastsætte et højere gratiale. Decentralisering af reglerne om funktionsvederlag Der er enighed om, at funktionsaftalen (aftalen om tjenestemænds funktion i højere stilling) kan suppleres og fraviges ved lokal aftale. Hvis der ikke kan opnås enighed om en lokal aftale, eller hvis en lokal aftale opsiges, er det den centrale aftale der gælder. Tjenestefrihed Der er enighed om i perioden at drøfte mulighederne for ajourføring, forenkling og decentralisering af regelsættene om tjenestefrihed. Pension Der er enighed om at drøfte en række pensionsspørgsmål i perioden med henblik på at ajourføre og forenkle dem. Lønanciennitetsaftalen for tjenestemænd Der er enighed om at drøfte lønanciennitetsaftalen for tjenestemænd i perioden med henblik på at ajourføre og forenkle den. Samarbejdsaftalen Samarbejdsaftalen er blevet ajourført som følge af den nye arbejdsmiljølov og sygedagpengelov. Det har ingen indholdsmæssige konsekvenser for samarbejdsudvalgene. Samarbejdssekretariatet videreføres. Reguleringspct.en Reguleringspct.en nulstilles, og der indføres et nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts Det betyder, at den nuværende pct.- regulering fra 1997 på 31,066 pct. nulstilles, og at tillæg samt basis- og skalaløn mv. omregnes til nye grundbeløbsniveau. Ændringen har alene teknisk betydning. 14

15 Det undgik vi Det lykkedes at få taget arbejdsgivernes to absolutte hovedkrav af bordet. Det drejer sig for det første om krav om øget og mere fleksibel arbejdstid, herunder indførelse af en normperiode på et år, fjernelse af TR-godkendelse af plustidsaftaler og opslag af stillinger på op til 48 timer. For det andet drejer det sig om en række krav til udvidet lokal løndannelse, herunder mulighed for at fravige rammeaftalen, mulighed for lokalt at fravige lønbestemmelser i organisationsaftalerne, og krav om at lokalt aftalte tillæg ikke skal reguleres. 15

16 Hærens Konstabelog Korporalforening (HKKF) Kronprinsensgade Købehavn K Tlf Mail: 16

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat TR - møde i København den 14. marts 2011 Præsentation af det statslige forhandlingsresultat STAT CFU Pr. 1. april 2011 31. marts 2013 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. april 2010 afvikles, uden at

Læs mere

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011 Informationsmøde om OK11 Torsdag d. 10. marts 2011 Velkomst og indledning Program Velkomst og indledning Økonomi og lokal løndannelse Fastholdelse og pensionsændringer PAUSE Kompetenceudvikling og samarbejde

Læs mere

OK11. Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg. Resultatet af PERSONALESTYRELSEN

OK11. Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg. Resultatet af PERSONALESTYRELSEN PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2011 OK11 12. februar 2011 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Indholdsfortegnelse 2 4 5 7 9 10 Overenskomstresultatet for 2013 Løn Samarbejdspakken Kompetencepakken Pensionspakken

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Radioekspedienter i Forsvaret

Radioekspedienter i Forsvaret Cirkulære om organisationsaftale for Radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 2017 Cirkulære af 17. maj 2017 Modst. nr. 013-17 J.nr. 2015-1401-0014 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

OK15 HVAD SKAL DU STEMME OM?

OK15 HVAD SKAL DU STEMME OM? OK15 HVAD SKAL DU STEMME OM? OM AFSTEMNINGEN Du kan stemme via internettet, SMS eller brevstemme. Følg anvisningerne i følgebrevet og brug din personlige valgkode, der står på stemmesedlen. Afstemningen

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 036-11 PKAT 0058, 0246 J.nr. 10-330/09-7 Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2011 Dataark

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 041-13 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 12-333/09-15

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Offentligt Ansattes Organisationer

Offentligt Ansattes Organisationer Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme og periodelængde En tre-årig OK-periode Et samlet resultat på 4,50 pct. 2 Ramme og reguleringsordning OK15 Udmøntning 1.4.2015 1.4.2016 1.4.2017 1.12.2017 I alt

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Centralorganisationernes Fællesudvalg 12.december 2007 14224.26 CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2008 Det gode arbejdsliv Vi har alle et ønske om helhed og sammenhæng i vores

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING KRAVENES VEJ TIL FORHANDLINGSBORDET Krav udvalgt af HB sendt til CO10 1. september 2010. Krav drøftet i CO10 s bestyrelse og repræsentantskab og videresendt til

Læs mere

Læs hele forliget og hent plancher på

Læs hele forliget og hent plancher på Offentligt Ansattes Organisationers gennemgang af hovedpunkterne i forliget mellem CFU og Finansministeriet for perioden 1. april 2008 31. marts 2011 Rammen s. 4 Rammen OKO8 s. 4 Generelle lønstigninger

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Centralorganisationernes Fællesudvalg Sendt via e-mail til info@cfu-net.dk 17. december 2012 Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Danmark oplever økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? 1 Faglig sekretær Ansat: 1. januar 1996 i StK Arbejdsområder: Hovedaftaler OAO Fællesoverenskomster/-virksomhedsoverenskomster Tillidsrepræsentantaftaler Andre

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.30 O.13 32/2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Hvem er

Læs mere

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 AC Sendt via email til ac@ac.dk 17. december 2012 Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Danmark oplever økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Det indebærer, at statens overenskomster

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11

OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11 Resultatet Udgivet marts 2011 Udgivet af Personalestyrelsen Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms

Læs mere

BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU

BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag A Aftale om reguleringsordning... 1 Bilag B Principper for omlægning af grundbeløb... 5 Bilag C Serviceeftersyn af de overenskomst-

Læs mere

OK11. Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg. Bilag til PERSONALESTYRELSEN

OK11. Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg. Bilag til PERSONALESTYRELSEN PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2011 OK11 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Faktaark. Lærernes særlige arbejdstidsregler

Faktaark. Lærernes særlige arbejdstidsregler Lærernes særlige arbejdstidsregler Anvendelsen af lærernes arbejdstid er bundet i ufleksible aftaler Lærerne på gymnasierne, erhvervsskolerne, voksenuddannelsescentrene, SO- SU-skolerne, de frie grundskoler

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2015 Cirkulære af 26. marts 2015 Modst. nr. 010-15 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2013-overenskomstforhandlinger Den 13. marts 2013 Staten Kommuner Regioner OK13 Indhold Indledning...3 Det statslige område...4 Det

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 2. september 2008 Perst. nr. 048-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra 2013-overenskomstforhandlingerne gældende for alle kommunalt og regionalt ansatte samt for de overenskomstansatte på statens område Den 25. marts 2013

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

FLØS NYT OKTOBER 2008

FLØS NYT OKTOBER 2008 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT OKTOBER 2008 Hermed fremsendes oktober måneds information om FLØS. 1. Ingen procentregulering pr. 1. oktober 2008 Opmærksomheden henledes på,

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere