Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR.nr Årsrapport 1. januar december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR.nr. 32603769. Årsrapport 1. januar - 31. december 2011"

Transkript

1 LOKAL medlem af FSR - danske revisorer revision registreret revisionsanpartsselskab CVR nr Nygade 6, 4672 Klippinge Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR.nr Årsrapport 1. januar december 2011 Vedtaget på foreningens generalforsamling, den / dirigent:

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning Interne revisorers påtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

3 Side 1 Foreningsoplysninger Foreningen: Store Heddinge Vandværk a.m.b.a Erikstrupvej Store Heddinge Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Stevns Regnskabsår: Bestyrelse: Viggo Nielsen formand John Bøjlund næstformand Steen Hyt-Nielsen kasserer Lars Ibsen best.medlem Axel Mølgaard Andersen best.medlem Alex Ingemann Jensen best.medlem Marlene Valkonen best.medlem Revisor: LOKALREVISION Registreret revisionsanpartsselskab Nygade Klippinge Pengeinstitut: Nordea Bank A/S Nytorv Store Heddinge

4 Side 2 Ledelsespåtegning: Ledelsen aflægger hermed årsrapport 2011 for Store Heddinge Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Store-Heddinge, den / 2012 Viggo Nielsen formand Steen Hyt-Nielsen kasserer John Bøjlund næstformand Lars Ibsen best.medlem Axel Mølgaard Andersen best.medlem Alex Ingemann Jensen best.medlem Marlene Valkonen best.medlem Interne revisorers påtegning: Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg gennemgået bilagene vedrørende vandværkets regnskab for Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Store-Heddinge, den / 2012 Kjeld Frederiksen revisor

5 Side 3 Den uafhængige revisors påtegning Til forbrugerne i Store Heddinge Vandværk a.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for Store Heddinge Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet indeholdte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for vandværkets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af vandværkets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt at resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Klippinge, den / 2012 LOKALREVISION registreret revisionsanpartsselskab Hans Jørgen Rasmussen registreret revisor medlem af FSR - danske revisorer

6 Side 4 Ledelsesberetning Beretning Vandværkets væsentligste aktiviteter Vandværkets aktivitet er produktion og distribution af vand. Vandet distribueres dels til egne forbrugere dels til andre vandværker i form af nødforsyning. Væsentlige begivenheder i regnskabsåret Vandværket har i 2011 indvundet i alt kubikmeter vand, hvilket er en stigning på kubikmeter eller 14,8%. Vandværket har faktureret vand svarende til kubikmeter, så der er derfor et svind på kubikmeter eller 9,25%. Svind fra ledningsnettet er det imidlertid ikke alt sammen, idet skyllevand til vandværkets filtre i alt kubikmeter, vand til brandslukning og regulære brud på ledningsnettet også indgår. Vandværket har i regnskabsåret færdiggjort Hærvejsprojektet til en værdi af kr , projektet er til dels finansieret af tilslutningsbidrag fra de nye forbrugere. Andre investeringer har været 5 nye tilslutninger til en samlet værdi af kr , ligesom en investering på kr er foretaget i en generator, som kan holde vandværket kørende i tilfælde af strømsvigt. Der er ligeledes investeret kr i elektroniske læsbare vandmålere samt tilhørende aflæsningsudstyr. En brugt van er indkøbt og udstyret. Vandværket har været uheldige med en leverandør, og har derfor skiftet til en brøndborer i Holbæk. Uheldet bestod i at vores gamle leverandør forkludrede afsyringen af en af Bækketofte boringerne, det kom til at koste dyrt og resulterede i et overforbrug på kr i forhold til budget. Det regnskabsmæssige resultat Årets resultat viser et underskud på kr , hvilket er kr bedre end sidste år og kr bedre end budget. Årets resultat anses for tilfredsstillende, når der tages hensyn til ovenstående uventede omkostninger. Begivenheder efter statusdagen Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for vurderingen af årsrapporten for 2011.

7 Side 5 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er valgt under hensyntagen til vandværkets art og omfang. Regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Generelt Indtægts- og omkostningskriterium Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Eventuelle nye tilslutningsbidrag indtægtsføres, og indgår i årets resultatdisponering. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede kursreguleringer af værdipapirer. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, ledningsanlæg, maskinanlæg, boringer og driftsmidler iøvrigt indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Udgifter til udvidelse af eksisterende anlæg aktiveres og afskrives fra næste regnskabsår. Der foretages liniære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes til kostpris. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser indregnes til kostpris. Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser indeholder alle pantsætninger, sikkerhedsstillelser og øvrige forpligtelser, som vandværket hæfter for. Vandværket har ikke foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser, ligesom der ikke er påtaget forpligtelser ud over det i årsregnskabet nævnte.

8 Side 6 Resultatopgørelse Realiseret Budget Budget Nettoomsætning Tilslutningsbidrag Andre indtægter Salg af vand til andre forbrugere Nettoomsætning Produktionsomkostninger Driftsomkostninger værker Distributionsomkostninger Variable omkostninger Bruttoresultat Lønninger Sociale omkostninger Personaleomkostninger Dækningsbidrag Administrationsomkostninger Andre kapacitetsomkostninger Autodrift Eksterne omkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Andre driftsindtægter/-omk Resultat før finans. poster Finansielle indtægter og omkostninger Årets resultat

9 Side 7 Balance pr Realiseret Pct. Aktiver 15 Ledningsanlæg Grunde Maskinanlæg og installationer Driftsmidler Materielle aktiver Tilgodehavender Likvide midler Omsætningsaktiver Aktiver Passiver 21 Egenkapital Kreditorer og omkostninger A-skat AM-bidrag Momsopgørelse Kortfristede gældsforpligtelser Passiver

10 Side 8 Noter 1 Nettoomsætning Fast driftsbidrag kr. 550, Kubikmeterafgift kr. 6, Periodeopgørelse Nettoomsætning Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Stikledningsbidrag Tilslutningsbidrag Andre indtægter Hærvejen periodiserede indtægter Andre indtægter Timer forbrugt Materialer forbrugt Andre indtægter Salg af vand til andre forbrugere Holtug Vandværk Tommestrup Vandværk Sigerslev Vandværk Højerup Vestre Vandværk Øvrige forbrugere Salg af vand til andre forbrugere Produktionsomkostninger Vedligeholdelse boringer Køb af materialer Vandprøver og analyser Indvindingsafgift Vedligeholdelse af indvindingsområder Drift af SRO-anlæg APL-linier Forsikringer El Trommeslagervej El Bækketoftevej Refusion elafgift Trommeslagervej Refusion elafgift Bækketoftevej Afskrivninger inventar og installationer Produktionsomkostninger

11 Side 9 6 Driftsomkostninger værker Vedligehold af materiel, maskiner mv Køb af materialer Vandafledningsafgift, skyllevand Vand Rengøring Varme Diesel generator El Erikstrupvej Refusion elafgift Erikstrupvej Vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af arealer Forsikringer Afskrivninger værker Driftsomkostninger værker Distributionsomkostninger Vedligeholdelse ledninger Vedligeholdelse målere Køb af målere Afskrivninger ledninger Afskrivninger driftsmidler Distributionsomkostninger Lønninger Løn incl feriepenge Andre tillæg Rådighedsvagt Overtidsbetaling Kørsels- og telefongodtgørelse Feriepengeforpligtelse primo Feriepengeforpligtelse ultimo Løn til fordeling Lønninger Sociale omkostninger ATP Kontingent og forsikring Pensioner Vask kitler/arbejdstøj Personaleudgifter Sociale omkostninger

12 Side Administrationsomkostninger Telefon Annoncer EDB udgifter Kontorartikler Omk. opkrævns. PBS/Rambøll Vandadministration IT-omkostninger Porto og gebyrer Faglitteratur Gaver og blomster Mødeudgifter Bogføringsass./administration Revisorhonorar Revisorhonorar tidl. år Økonomisk rådgivning Løn ledelse/administration Forsikringer ledelse/adm. personale Forsyningssekretariatet Foreningen af vandværker i Danmark Kontingenter Administrationsomkostninger Andre kapacitetsomkostninger Småanskaff. inventar og maskiner Andre kapacitetsomkostninger Autodrift Brændstof mv Reparation og vedligeholdelse Vægtafgift og synsgebyr Forsikringer og Falck Autodrift Andre driftsindtægter og omkostninger Gebyrer forbrugere Tab på debitorer Andre driftsindtægter/-omk Finansielle indtægter Renteindtægt pengeinstitut Renteindtægt tilgodehavender Finansielle indtægter Ledningsanlæg Anskaffelsessum primo Tilgang i året Tilgang i året Bjælkerup Vandværk Af-/nedskrivninger primo Periodens af-/nedskrivn. nye inst Periodens af-/nedskrivn. Bjælkerup Vandværk Periodens af-/nedskrivn. værk Ledningsanlæg

13 Side Grunde Anskaffelsessum primo Grunde Maskinanlæg og installationer Tilgang i året Årets af-/nedskrivninger Maskinanlæg og installationer Driftsmidler Anskaffelsessum primo Tilgang i året Af-/nedskrivninger primo Periodens af-/nedskrivninger nye Periodens af-/nedskrivninger Driftsmidler Tilgodehavender Tilgodehavender Tilgode forbrugere opkrævning Tilgode Fas Stevns kommune Periodeopgørelse Igangv. arbejder entreprenørvand Igangv. arb. containerlager Igangv. arb. frekvensomformere Indkøbte vandmålere Mellemregning Stevns kommune Tilgodehavender Likvide midler Nordea Bank A/S Nordea Bank A/S Likvide midler Egenkapital Saldo primo Årets indskud Regl. indskud tidligere år Overført fra tidligere år Overført fra Stevns Kommune vedr. Rosenvangen Overført fra Bjælkerup Vandværk Overført driftsresultat Egenkapital

14 Side Kreditorer og omkostninger Brdr. K. Hansen Vandtech Wavin TDC A/S Bygma Stevns Forsyning A/S Frøslev Maskinforretning Diverse kreditorer Skyldig revisor Feriepengeforpligtelse Skyldige feriepenge ATP barsel Skyldigt ATP bidrag ATP Samlet betaling Mlr. Stevns kommune Holding A/S Periodiseret tilslutningsbidrag Periodeafgrænsning Kreditorer og omkostninger A-skat Tilbageholdt Afregnet A-skat Afgift ledningsført vand Opkrævede grønne afgifter Periodeopgørelse Afregnede grønne afgifter Afgift ledningsført vand Momsopgørelse Salgsmoms Købsmoms Elafgift Momsafregning Momsopgørelse

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 INTERNT Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport LOKAL tbk* M a» M J-fc. -r» CVR nr. 78 64 64 11 *5 ^» I ^9 I 11 registteret revisionsanpartsselskab Nygade 6 4672 Klippinge Telf. +45 5657 9400 Fax +45 5657 9404 Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr.

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere