RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02"

Transkript

1 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres møde den 28. marts 2001 om i et notat at redegøre for Lønmodtagernes Dyrtidsfonds (LD) engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL), herunder foretage en vurdering af om engagementet opfylder reglerne om midlernes placering, jf. 6 i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. LD har oplyst, at fonden den 26. november 1998 tegnede for nominelt 17,6 mio. kr. aktier i SISL for en anskaffelsessum på 22 mio. kr. Investeringen blev foretaget i henhold til en beslutning truffet i LD s bestyrelse den 17. oktober Fonden har ikke siden købt eller solgt aktier i selskabet. Selskabets virksomhed omfatter udlejning af fabrikstrawlere, som fra sidst i 1998 til januar 2001 var indsat i fiskeri i russiske farvande. I januar 2001 annullerede de russiske myndigheder trawlernes fiskekvoter, hvorefter fiskeriet måtte indstilles. 2. Til brug for notatet har jeg gennemgået LD s retsgrundlag og retningslinjer for anbringelse af midler. Endvidere har jeg undersøgt SISL s forretningsmæssige grundlag, LD s engagement i selskabet, de væsentligste faser i projektets forløb samt LD s beslutningsgrundlag for investeringen i SISL.

2 Notatet omhandler forhold inden for Beskæftigelsesministeriets område. Notatet er udarbejdet på grundlag af oplysninger og materiale, som Rigsrevisionen i medfør af rigsrevisorlovens 4, jf. 6, har indhentet fra LD. Notatet har i udkast været forelagt Beskæftigelsesministeriet og LD, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet. LD har anmodet om, at oplysninger om de involverede private virksomheders investeringer, forpligtelser mv. behandles fortroligt. Jeg er enig i at behandle oplysninger om private virksomheders forretningsmæssige forhold fortroligt og har derfor valgt at udelade disse oplysninger af notatet. II. LD s retsgrundlag mv. 4. LD blev oprettet ved lov nr. 7 af 9. januar 1980 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD-loven). Loven knytter sig til Beskæftigelsesministeriets område, og efter loven fastsættes vedtægter for fonden af beskæftigelsesministeren. Ministeren fastsatte den 19. marts 1980 vedtægter for LD. Vedtægterne er senest ændret den 22. december Ifølge loven blev LD oprettet med den opgave at forvalte og udbetale de midler, der hidrørte fra indbetalingerne til ATP i medfør af lov nr. 230 af 2. juni 1977 om midlertidig indbetaling fra staten til ATP af visse dyrtidsportioner (dyrtidsindbetalingsloven). Disse midler blev udskilt fra ATP s midler ved LD-lovens ikrafttræden, den 1. april LD ledes af en bestyrelse på 21 medlemmer, hvoraf de 15 er de til enhver tid værende lønmodtagerrepræsentanter for ATP, medens 6 udpeges af finansministeren for 3 år ad gangen. Ét af de af finansministeren udpegede medlemmer skal efter vedtægterne udpeges efter indstilling fra statsrevisorerne. Statsrevisorerne har imidlertid ikke fundet det hensigtsmæssigt at fremkomme med indstilling herom. Bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden og har blandt sine medlemmer nedsat et forretningsudvalg på 4 personer med det formål efter bemyndigelse at træffe beslutninger samt forberede og gennemføre bestyrelsens beslutninger. Der er vedtaget en forretningsorden for LD s forretningsudvalg. Den daglige ledelse forestås af direktøren, der er ansvarlig for gennemførelse af bestyrelsens og forretningsudvalgets beslutninger. LD s direktør bistås i det daglige arbejde af LD-sekretariatet m.m.

3 LD s regnskab indgår ikke i statsregnskabet og er ikke omfattet af årsregnskabsloven. Finanstilsynet har i medfør af LD-lovens 8a fastsat regler for udarbejdelsen af årsregnskabet og eventuelt koncernregnskab. LD s regnskab skal ifølge loven revideres af mindst 2 revisorer, hvoraf mindst én skal være statsautoriseret revisor. Finanstilsynet har udfærdiget nærmere forskrifter om revisionens gennemførelse og kan pålægge revisionen at give oplysninger om LD s forhold. Det reviderede årsregnskab samt udskrift af revisionsprotokollen skal indsendes til Beskæftigelsesministeriet og Finanstilsynet. 7. LD hvis kapital er tilvejebragt ved lov er omfattet af 4 i rigsrevisorloven og falder derfor inden for de arbejdsopgaver, som Rigsrevisionen har i henhold til samme lovs Finanstilsynet fører, jf. LD-lovens kap. 5, navnlig 10, et regnskabsmæssigt tilsyn med LD, herunder med fondens anbringelse af midler efter bl.a. lovens 6, og er berettiget til at afkræve LD enhver oplysning, som Finanstilsynet anser for fornøden. Finanstilsynet udarbejder en årlig beretning om tilsynet og underretter LD om beretningens indhold. Finanstilsynet kan give LD påbud om inden for en fastsat frist at foretage de foranstaltninger, som Finanstilsynet skønner nødvendige med henblik på, at anbringelsen af LD s midler sker i overensstemmelse med LD-lovens 6 og 6a. Finanstilsynet afgiver samtidig en indberetning herom til beskæftigelsesministeren. LD har oplyst, at Finanstilsynet ikke har krævet oplysninger om LD s engagement i SISL. Beskæftigelsesministeriet har ikke særskilte interne retningslinjer for forvaltningsprocedurer/rapporteringsprocedurer vedrørende indberetning eller behandling af sager vedrørende LD. III. LD s retningslinjer for anbringelse af midler 9. Som led i redegørelsen for LD s engagement i SISL har jeg gennemgået LD s retningslinjer for anbringelse af midler.

4 LD-loven fastsætter, jf. 6, stk. 1, at bestyrelsen skal forvalte midlerne, så de bliver til størst mulig gavn for medlemmerne ved at tilstræbe en betryggende sikkerhed, opretholdelse af realværdien samt den højst mulige forrentning. LD s bestyrelse skal inden for rammerne af lovens 6, stk. 1, herunder lovens bestemmelser om investeringsaktiver, udmønte fondens investeringspolitik for midlernes anbringelse. LD kan anlægge et skøn ved midlernes anbringelse under hensyn til en rimelig balance mellem kravene til betryggende sikkerhed, opretholdelse af midlernes realværdi og afkastet. LD har oplyst, at man ved beslutning om LD s investeringer ikke foretager en selvstændig vurdering ud fra de enkelte kriterier i lovens 6, stk. 1, men derimod en samlet vurdering af den enkelte investering i forhold til lovbestemmelserne under ét. LD s bestyrelse har vedtaget forretningsordener for bestyrelsen og forretningsudvalget og fastsat retningslinjer for LD s daglige drift og virksomhed. Hertil kommer et sæt Retningslinier for anbringelse og forvaltning af LD s fondsmidler, der er grundlaget for LD s styring af investeringerne og forvaltningen i praksis. 11. I forbindelse med vedtagelsen af det årlige budget fastsætter bestyrelsen en fordeling af fondsmidlernes anbringelse i aktiver af forskellig art, sikkerhed, varighed og valuta mv. LD s direktør har det daglige ansvar for, at fondsmidlerne anbringes i overensstemmelse med denne fordeling, så de bliver til størst mulig gavn for de berettigede lønmodtagere. Direktøren skal indhente forretningsudvalgets samtykke til dispositioner af væsentlig eller usædvanlig art eller indeholdende en usædvanlig risiko vedrørende fondsmidlernes anbringelse eller forvaltning. 12. LD har oplyst, at investeringen i SISL er behandlet separat i LD s forretningsudvalg og vedtaget af bestyrelsen efter indstilling fra forretningsudvalget. Forretningsudvalget har efterfølgende godkendt forskellige ændringer i projektet, som bestyrelsen derefter er blevet orienteret om. 13. Efter gennemgang af de nævnte forretningsordener og retningslinjer finder jeg, at fonden generelt har en rimelig, betryggende og hensigtsmæssig beslutningsprocedure som grundlag for midlernes anbringelse og forvaltning i overensstemmelse med

5 - 5 - LD-lovens forskrifter. Det er min opfattelse, at beslutningsproceduren er anvendt i forbindelse med investeringen i SISL. Jeg har ikke yderligere bemærkninger hertil. 14. LD-lovens 6, stk. 2, indeholder detaljerede regler om, hvilke kategorier af aktiver LD skal anbringe sine midler inden for. LD har oplyst, at 6, stk. 2, er opdelt således, at risikoen ved de enkelte aktivgrupper er stigende. 6, stk. 2, nr. 1-3, omfatter såkaldt guldrandede aktiver, mens 6, stk. 2, nr. 13, om unoterede kapitalandele mv. udgør den formodede mest risikofyldte gruppe. I lovens 6, stk. 3-11, er det fastsat, hvor stor en del af fondens midler der må anbringes i de enkelte aktivkategorier. LD har oplyst, at investeringen i SISL er foretaget i henhold til LD-lovens 6, stk. 2, nr. 13, om unoterede kapitalandele samt andre udlån og værdipapirer, som ikke er omfattet af nr Investeringen er dermed underlagt investeringsgrænserne i LD-lovens 6, stk. 10. Efter denne bestemmelse må andre udlån eller værdipapirer, som ikke handles på en autoriseret markedsplads eller et andet reguleret marked, der er offentligt anerkendt, regelmæssigt arbejdende og åbent for offentligheden, højest udgøre 10 % af LD s aktiver. Det fremgår desuden af LD-lovens 6a, stk. 1, at der ikke må indgå elementer, der repræsenterer en risiko på en enkelt virksomhed, hvis værdi sammenlagt udgør mere end 2 % af LD s samlede aktiver. Min gennemgang har vist, at LD s investering i SISL ligger inden for de grænser, som fremgår af LD-lovens 6, stk. 10, og 6a, stk. 1, jf. 6, stk. 2, nr Efter LD-lovens 6, stk. 1, skal LD forvalte midlerne, så de bliver til størst mulig gavn for medlemmerne ved at tilstræbe en betryggende sikkerhed, opretholdelse af realværdien samt den højst mulige forrentning. LD s bestyrelse skal inden for rammerne af 6, stk. 1, udmønte fondens investeringspolitik for midlernes anbringelse. LD kan anlægge et skøn ved midlernes anbringelse under hensyn til en rimelig balance mellem kravene til betryggende sikkerhed, opretholdelse af midlernes realværdi og afkastet. Det fremgår ikke af loven eller dens forarbejder, inden for hvilke rammer skønnet skal udøves. LD har tilkendegivet, at man ikke finder, at der er grundlag for at kritisere det udøvede skøn i henhold til lovens 6, stk. 1, navnlig ikke når der som her er tale om en investering, der er klassificeret i den kategori, som ifølge LD formodes at være den

6 - 6 - mest risikofyldte, jf. 6, stk. 2, nr. 13. Beskæftigelsesministeriet har ikke umiddelbart haft bemærkninger til det skøn, som LD har udøvet i forbindelse med investeringen. Min gennemgang af engagementet i SISL har vist, at der var tale om et projekt med mulighed for et højt afkast, men også med mange risici. Det er min vurdering, at LD i projektets indledende faser foretog grundige overvejelser om, hvorledes investeringen kunne sikres mod projektets mulige risici ved tegning af forsikringer og opnåelse af garantier. Jeg må dog konstatere, at LD i 1998 efter at der var udbrudt en økonomisk og politisk krise i Rusland besluttede at tegne aktier i SISL, selv om man ikke gennem Udenrigsministeriets investeringsgarantiordning eller på anden måde kunne opnå tilfredsstillende dækning af de politiske risici. Dette skete uagtet, at LD selv havde gjort en tilfredsstillende risikodækning til en betingelse for den oprindelige beslutning om at tegne aktier i SISL. Beslutningen om at afstå fra den forudsatte risikodækning var foranlediget af et ønske om at undgå forsinkelser i projektet og var ikke begrundet i, at risikoen ved projektet var blevet mindre efter den russiske krises udbrud. IV. Konklusion 16. Min gennemgang af LD s forretningsordener og retningslinjer har vist, at fonden generelt set har en rimelig, betryggende og hensigtsmæssig beslutningsprocedure som grundlag for midlernes anbringelse og forvaltning, og det er min opfattelse, at beslutningsproceduren er anvendt i forbindelse med investeringen i SISL. Gennemgangen af selve engagementet har vist, at LD s investering i SISL ligger inden for de grænser, som fremgår af LD-lovens 6, stk. 10, og 6a, stk. 1, jf. 6, stk. 2, nr. 13. Uanset at LD-loven og dens forarbejder ikke angiver rammer for det skøn, som LD kan udøve efter 6, stk. 1, er det min opfattelse, at LD ved sin endelige beslutning om at investere i SISL har prioriteret investeringens afkastpotentiale højest. LD har dermed ikke sikret en rimelig balance mellem hensynet til betryggende sikkerhed, opretholdelse af midlernes realværdi og højest mulig forrentning. Denne opfattelse baserer jeg især på, at LD selv havde gjort en tilfredsstillende risikodækning til en betingelse for den oprindelige beslutning om at tegne aktier i SISL, og at LD alligevel afstod fra den forudsatte risikodækning, selv om risikoen ved projektet ikke var blevet mindre.

7 - 7 - Jeg vil følge den fortsatte udvikling i sagen. Henrik Otbo

Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S

Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S Beretning til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S Februar 2000 RB C101/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008 Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Maj 2008 BERETNING OM LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund for

Læs mere

13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Dansk Tipstjeneste A/S

Dansk Tipstjeneste A/S Beretning til statsrevisorerne om Dansk Tipstjeneste A/S Januar 2003 RB B201/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007 Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker August 2007 BERETNING OM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETS ENGAGEMENT I DE INTERNATIONALE

Læs mere

29. august 2011 REDEGØRELSE OM OVERDRAGELSEN AF VEDLIGE- HOLDELSESAKTIVITETER PÅ HELGOLAND DEN 19. DECEMBER 2008 OG DEN 28.

29. august 2011 REDEGØRELSE OM OVERDRAGELSEN AF VEDLIGE- HOLDELSESAKTIVITETER PÅ HELGOLAND DEN 19. DECEMBER 2008 OG DEN 28. Lars Lindencrone Petersen Partner J.nr.. 012657-0238 llp/shs T +45 72 27 35 35 llp@bechbruun.com REDEGØRELSE OM OVERDRAGELSEN AF VEDLIGE- HOLDELSESAKTIVITETER PÅ HELGOLAND DEN 19. DECEMBER 2008 OG DEN

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Energistyrelsens tilsyn med energikonsulenter og kontrol med energibesparende tilskud

Energistyrelsens tilsyn med energikonsulenter og kontrol med energibesparende tilskud Beretning til statsrevisorerne om Energistyrelsens tilsyn med energikonsulenter og kontrol med energibesparende tilskud September 2004 RB A503/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ 11/06 Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet Beretning til statsrevisorerne om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet November 2000 RB B102/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé...

Læs mere