Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab"

Transkript

1 Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr Årsrapport for regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. april 2005 dirigent

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om selskabet 1 Årsberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning 10 Revisionspåtegning 11 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 15 Balance 17 Noter 19

3 1 OPLYSNINGER OM SELSKABET Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej Viby J. Telefon: Telefax: Website: Aros Forsikring g/s delegerede (stemmeberettigede ved generalforsamlingen): Århus Amt Jørgen B. Damgaard Birkegårdsvej Hasselager Carsten Therkelsen Krekærvej Malling Erik Vinther Andersen Clemens Torv Århus C. Jesper Smed Søtoften Egå Hans Peter Lund Skovvænget Ry Michael Busck Junovej 7 B 8270 Højbjerg Bente Yde Nissen Norsmindevej Malling Nordjyllands Amt O.K. Engemann Bakkelygade Nørresundby Vejle, Ribe og Sønderjyllands Amter Niels Erik Nielsen Lassensvej Gråsten Mikael Høst Ulkebøldam Sønderborg Erik Kristensen Hjelmdrupvej Egtved Fyns Amt Frank Bøilerehauge Odensevej Søndersø Vestsjællands Amt Anne Jensen Lorupvej 42, Bøstrup 4200 Slagelse Københavns Amt Carl E. Orbesen Sankt Olavs Alle Tåstrup Frederiksborg Amt Maria Buch-Jacobsen Ndr. Strandvej Ålsgårde

4 2 OPLYSNINGER OM SELSKABET - fortsat Bestyrelse: Erik Vinther Andersen, Århus (formand) Frank Bøilerehauge, Odense (næstformand) Bente Yde Nissen, Malling Jørgen B. Damgaard, Tranbjerg J. Carsten Therkelsen, Malling Direktion: Johnny Krogh Pedersen Selskabets direktør er medlem af bestyrelsen i følgende virksomhed: Insurance EDP Cooperation A/S (CVR-nr ) Bestyrelsen for Aros Forsikring har givet tilladelse til ledelseshvervet i medfør af bestemmelsen i 35 i Lov om finansiel virksomhed. Generalforsamlingsvalgte revisorer: Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Cityrevision, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

5 3 ÅRSBERETNING Præmieindtægter Selskabet modtog i 2004 en bruttopræmieindtægt på 120,1 mio. kr., efter ændring i bruttopræmiehensættelsen, mod tilsvarende 125,6 mio. kr. i Der er tale om en omsætningsnedgang på 5,5 mio. kr., svarende til et fald i bruttopræmieindtægten på 4,4%. I beløbet indgår dog en tilbagebetaling af præmier til selskabets knap helkunder på 7,0 mio. kr., som selskabets ledelse besluttede skulle finde sted, på baggrund af et helt exceptionelt flot forløb i forsikringsforretningen. Bruttopræmieindtægten baserer sig på, at selskabet ultimo 2004 havde ikraftværende policer, mod tilsvarende policer ved udgangen af Der er tale om en nedgang i antallet med i alt policer, svarende til 4,8%. Faldet i antallet af ikraftværende policer er en fortsat konsekvens af, at selskabet gennemførte en markant præmieforhøjelse i 2003, som fik fuld virkning i 2004, ligesom det også må tillægges betydning for antallet af ikraftværende policer, at selskabet ikke længere entrerer med forsikringsmæglere, som traditionelt og historisk set tilførte selskabet mange nye kunder. Erstatningsudgifter Der blev i 2004 anmeldt og behandlet nye skader, mod tilsvarende nye skader i Den samlede skadefrekvens blev i 2004 på 12,54, mod tilsvarende 13,32 i 2003, svarende til et fald i frekvensen på cirka 5,9%. Faldet i skadefrekvensen tilskriver vi fremdeles, at der til stadighed er en meget høj kvalitet i den indtegnede forretning, som følge af en fortsat særdeles selektiv udvælgelsespolitik, men naturligvis også, at der i 2004 ikke indtraf vejrbetingede skader i et omfang, som man har set i nogle af de foregående år. De samlede bruttoerstatninger udgjorde i ,5 mio. kr., efter ændring i bruttoerstatningshensættelsen, mod 93,6 mio. kr. det foregående år. Bruttoerstatningsprocenten udgør således 66,2%, mod 74,5% det foregående år, hvilket er særdeles tilfredsstillende. Når der tages hensyn til, at der skete en præmietilbagebetaling til selskabets helkunder på 7,0 mio. kr., som i sin helhed fragår i bruttopræmieindtægten i 2004, kan bruttoskadeprocenten reelt beregnes til 62,5 med det aktuelle præmieniveau.

6 4 ÅRSBERETNING - fortsat Genforsikring Der blev i 2004 anvendt 8,0 mio. kr. til genforsikringsdækning, mod tilsvarende 9,8 mio. kr. i Af bruttopræmieindtægten er der således i 2004 anvendt cirka 6,7% til genforsikringsdækning, hvor den tilsvarende andel i 2003 var cirka 7,8%. Genforsikringens andel af de samlede bruttoerstatningsudgifter har i 2004 udgjort 1,5%, mod tilsvarende 7,6% det foregående år, hvilket viser en fortsat meget beskeden udnyttelsesgrad af de indgåede genforsikringskontrakter. I procent af de betalte genforsikringspræmier er der i 2004 modtaget cirka 15% retur fra genforsikringsselskaberne, hvor der tilsvarende blev modtaget 72% i Vi forventer også i de kommende år, at skulle anvende en stadigt mindre andel af bruttopræmieindtægterne til genforsikringsdækning, fordi selskabet kontinuerligt påtager sig moderate større selvbehold af de enkelte skadebegivenheder i takt med, at selskabets soliditet generelt styrkes. Erhvervelses- og administrationsomkostninger Erhvervelsesomkostningerne består overvejende af provisioner til selskabets assurandører og øvrige samarbejdspartnere, og beløbet hertil udgjorde i ,0 mio. kr., mod tilsvarende 15,0 mio. kr. det foregående år. I 2004 blev der således anvendt 11,7% af bruttopræmieindtægten til erhvervelse, hvor den procentuelle andel i 2003 udgjorde 11,9%. Administrationsomkostningerne, som for størstedelens vedkommende er løn- og pensionsomkostninger til selskabets administrative medarbejdere, men hvor der også indgår beløb, som investeres i ny teknologi, herunder udgifter til selskabets generelle brug af edb, beløb sig i 2004 til 19,1 mio. kr. mod 16,5 mio. kr. det foregående år. Det svarer til, at der til administration er anvendt 15,9% af bruttopræmieindtægten i 2004, hvor den tilsvarende andel det foregående år var på 13,1%. I administrationsomkostningerne indgår en ekstraordinær omkostning til selskabets it-løsning, ligesom det indgår i beløbet, at samtlige hjemmearbejdspladser, herunder assurandørernes arbejdspladser, i 2004 er blevet opgraderet med nye pc er, skærme m.m. De samlede forsikringsmæssige driftsomkostninger i 2004 beløb sig til 32,9 mio. kr., efter indregning af en gevinstandel fra et genforsikringsselskab på 0,2 mio. kr., hvor der tilsvarende i 2003 blev anvendt 31,5 mio. kr. I forhold til præmieindtægten for egen regning (bruttopræmieindtægten med fradrag af afgivne genforsikringspræmier) er der således i 2004 anvendt 29,3% til forsikringsmæssige driftsomkostninger, mod tilsvarende 27,2% det foregående år.

7 5 ÅRSBERETNING - fortsat Når der tages hensyn til den beskrevne præmietilbagebetaling til selskabets helkunder på 7,0 mio. kr., kan omkostningsprocenten reelt beregnes til 27,7%, set i forhold til det præmieniveau, som selskabet reelt, og fortsat, har efter præmietilbagebetalingen. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat i 2004 viser et overskud på 3,6 mio. kr., efter indregning af en forsikringsteknisk rente på 2,6 mio. kr., mod et tilsvarende overskud på 0,3 mio. kr. det foregående år. Selskabets combined ratio kan på denne baggrund beregnes til 99,1, mod tilsvarende 101,9 det foregående år. Nøgletallet combined ratio udtrykker, at der i 2004 er anvendt godt 99 kr. til erstatninger og forsikringsmæssige driftsomkostninger, for hver gang der er modtaget 100 kr. i præmier fra forsikringstagerne. Selskabets combined ratio i 2004, og dermed det opnåede forsikringstekniske resultat, er særdeles tilfredsstillende, i betragtning af selskabets gensidige forretningsform. Før der skete tilbagebetaling af præmier til selskabets helkunder, var selskabets combined ratio på 93,3. Investeringsvirksomhed Resultatet af investeringsvirksomheden viser, efter overførsel af en beregnet forsikringsteknisk rente til det forsikringstekniske resultat på 2,6 mio. kr., et overskud i 2004 på 11,6 mio. kr., mod et overskud det foregående år på 6,7 mio. kr., hvilket er særdeles tilfredsstillende. Resultatet af investeringsvirksomheden er dog i betydelig grad påvirket af urealiserede kursgevinster på selskabets aktie- og obligationsbeholdning på 6,6 mio. kr., men herudover har selskabets investeringsejendomme givet et fortsat tilfredsstillende resultat i 2004, med et afkast på 3,3 mio. kr., svarende til en afkastprocent på 5,1. Årets resultat før skat Årets samlede resultat før skat viser et overskud på 15,3 mio. kr., mod et overskud det foregående år på 7,2 mio. kr., svarende til en forbedring af årets resultat før skat på 8,1 mio. kr., hvilket er særdeles tilfredsstillende.

8 6 ÅRSBERETNING - fortsat Egenkapital Efter overførsel af nettooverskuddet for 2004 udgør selskabets egenkapital nu 67,9 mio. kr. Den gennemsnitlige egenkapital er i 2004 blevet forrentet med 16,3%, mod et tilsvarende afkast på 10,8% i 2003, hvilket vurderes at være særdeles tilfredsstillende. Selskabet opfylder, ved udgangen af 2004, lovgivningens krav til kapital i selskabet (solvensdækningen) 3,1 gange, hvor den tilsvarende solvensdækning ved udgangen af 2003 var 2,7. Begivenheder efter balancedagen Fra regnskabsårets afslutning den 31. december 2004, til tidspunktet for aflæggelsen af denne årsrapport, er der ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt forringer selskabets økonomiske stilling. Stormen, der ramte Danmark den 8. januar 2005, afstedkom cirka anmeldelser om stormskader, og skaderne påførte selskabet en bruttoskadeomkostning på cirka 10,0 mio. kr. Selskabet er dog i fornødent omfang genforsikret mod sådanne skadebegivenheder, således at begivenheden alene koster selskabet cirka 2,0 mio. kr. for egen regning. Selskabets forventede udvikling I 2005 vil det fortsat være selskabets strategi alene at operere på privatkundemarkedet, og vi vil fortsætte med at betjene vores private kunder med veluddannede assurandører, og derigennem give kunderne den service og de forsikringsprodukter, som vi mener de har krav på. Og som de har en berettiget forventning om at få. Selskabet har i starten af 2005 ansat yderligere et antal assurandører, for at styrke den generelle salgsmæssige indsats på privatkundeområdet, og for i endnu højere grad at være repræsenteret i de fleste egne af landet. Vi forventer i de kommende år at kunne generere en vis kontrolleret vækst i forsikringsforretningen i takt med, at de forventede positive tendenser i det samlede resultat viser sig, men samtidig på et grundlag, hvor fokus på intet tidspunkt fjernes fra lønsomheden i de enkelte kundeforhold. Vi mærker i særdeleshed, at de private kunder bifalder selskabets koncept om, at ingen risiko principielt påtages, uden at én af selskabets assurandører på forhånd har foretaget en selektiv og subjektiv vurdering af den pågældende risiko.

9 7 ÅRSBERETNING - fortsat Vi har en usvækket forventning om, med det salgs- og servicekoncept, der er bygget op i selskabet i de senere år, sammen med en kontinuerlig tilpasning og modernisering af selskabets forsikringsprodukter, som er fortsat ind i 2005, at det vil være muligt at fastholde selskabets position på markedet, samtidig med, at selskabet vil være i stand til at erobre markedsandele, på et solidt, kontrolleret og værdiskabende grundlag. I 2005 vil vi fortsætte arbejdet med at udvide den generelle betjeningsfunktionalitet på selskabets hjemmeside, så selskabets kunder fremover også får mulighed for blandt andet at se deres engagement med selskabet, og bestille forsikringsoversigter. Vi vil dog fortsat ikke tilbyde forsikringstegning via hjemmesiden, men vil fremdeles foretage en nøje kundeudvælgelse, på et yderst selektivt grundlag, og med anvendelse af egne fastansatte assurandører. Resultatdisponering Årets resultat foreslås disponeret således: Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Dispositionsfond

10 8 ÅRSBERETNING - fortsat Femårsoversigt (t.kr.) Hovedtal Præmieindtægter f.e.r Erstatningsudgifter f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed i alt Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. i alt Basiskapital Solvensmargen Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Erstatningsprocent f.e.r. 69,8 74,7 81,4 78,7 84,8 Omkostningsprocent 29,3 27,2 30,2 29,7 26,8 Combined ratio 99,1 101,9 111,6 108,4 111,6 Egenkapitalforrentning i % 16,3 10,8-5,2-3,6 5,3 Solvensdækning 3,1 2,7 2,8 2,8 3,0

11 9 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt i henhold til Lov om Forsikringsvirksomhed, herunder den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse af 18. december 2002 om skadesforsikringsselskabers årsregnskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Viby J, den 11. marts 2005 Direktionen: Johnny Krogh Pedersen Bestyrelsen: Erik Vinther Andersen (formand) Frank Bøilerehauge (næstformand) Bente Yde Nissen Jørgen B. Damgaard Carsten Therkelsen

12 10 REVISIONSPÅTEGNING Til medlemmerne i Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Vi har revideret årsrapporten for Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab for regnskabsåret 1. januar december 2004, der aflægges efter lov om forsikringsvirksomhed. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2004 i overensstemmelse med lov om forsikringsvirksomheds krav til regnskabsaflæggelsen. Århus, den 11. marts 2005 Århus, den 11. marts 2005 Ernst & Young Cityrevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Keld Hasle Jakobsen statsautoriseret revisor Ole Schaldemose statsautoriseret revisor

13 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om Forsikringsvirksomhed, herunder den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse af 18. december 2002 om skadesforsikringsselskabers årsregnskaber. Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende: Resultatopgørelsen Præmieindtægter f.e.r. Præmieindtægter f.e.r. omfatter årets opkrævede præmier med fradrag af præmier afgivet til genforsikringsselskaber. Der er foretaget regulering af præmiereserverne i henhold til opgørelse af forudbetalte præmier. Forsikringsteknisk rente f.e.r. Forsikringsteknisk rente f.e.r. er opgjort som et beregnet afkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Som rente er anvendt et gennemsnitligt fondsafkast fra Københavns Fondsbørs (for 2004 beregnet til 2,47%). Erstatningsudgifter f.e.r. Erstatningsudgifter f.e.r. indeholder de i årets løb udbetalte erstatninger med fradrag af genforsikringsandele. Der er taget hensyn til reguleringer af erstatningshensættelserne og genforsikringsandele i erstatningshensættelserne. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Under erhvervelsesomkostninger er opført den andel af forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden. Administrationsomkostninger omfatter tillige udgifter til offentlige myndigheder f.eks. lønsumsafgifter og bidrag til Finanstilsynet. Endvidere indgår afskrivninger af licensrettigheder samt inventar, edb-anlæg og biler m.v. Indtægter fra associeret virksomhed Indtægter fra associeret virksomhed omfatter den forholdsmæssige andel af resultat efter skat i virksomheden.

14 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat Indtægter af grunde og bygninger Der er i opgørelsen medregnet en beregnet lejeværdi for egne lokaler i selskabets domicilejendom. Lejeværdien er udgiftsført under administrationsomkostninger. Renter og udbytter m.v. Herunder er medtaget de i regnskabsåret indtjente renter og modtagne udbytter af kapitalandele. Gevinster og tab på investeringsaktiver Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab ved salg og værdireguleringer af beholdning af værdipapirer og andre investeringsaktiver indgår i opgørelsen af resultat af investeringsvirksomheden. Kursgevinster og -tab opgøres som forskellen mellem salgssummen og enten den bogførte værdi primo regnskabsåret eller anskaffelsessummen, såfremt de afhændede værdipapirer er anskaffet i regnskabsåret. Handelsomkostninger ved anskaffelse og salg af investeringsaktiver indgår i opgørelsen af kursgevinster og -tab. Overført til forsikringsteknisk rente Af det samlede investeringsafkast overføres en beregnet andel til forsikringsdriften på 2,47%. Skat Skat omfatter beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret med udskudt skat. Udskudt skat afsættes efter gældsmetoden med 30% af alle midlertidige forskelle mellem de regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og passiver. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af udskudt skat, såfremt underskuddene med overvejende sandsynlighed vil kunne udnyttes. Fremkommer der ved opgørelsen af udskudt skat et aktiv, optages dette under posten Udskudte skatteaktiver. Balancen Licensrettigheder Licensrettigheder værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af de samlede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært med 20% p.a. Grunde og bygninger Selskabets ejendomme er opført til markedsværdi opgjort efter et budgetteret investeringsafkast og selskabets krav til afkastprocent. I en af udlejningsejendommene indgår driftsmidler, der afskrives lineært med 20% p.a.

15 13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat Kapitalandele i associeret virksomhed Kapitalandele i associeret virksomhed værdiansættes efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedens egenkapital. Finansielle investeringsaktiver Børsnoterede obligationer og kapitalandele værdiansættes til den på balancetidspunktet senest noterede børskurs for alle handler. Unoterede kapitalandele værdiansættes til en skønnet markedsværdi i henhold til seneste årsregnskab. Pantesikrede udlån værdiansættes til markedsværdi på balancetidspunktet. Andre udlån værdiansættes til nominel værdi med fradrag af en individuel nedskrivning. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af en individuel nedskrivning. Inventar, edb-anlæg og biler m.v. Aktiverne værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af de samlede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært således: Edb-anlæg, software o.l. Inventar, biler m.v. 25% p.a. 20% p.a. Anskaffelser under kr pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Præmiehensættelser f.e.r. Præmiehensættelser f.e.r. opgøres efter pro rata temporis-metoden og udgør den del af præmierne, hvis forsikringsmæssige dækning rækker ind i det efterfølgende regnskabsår. Erstatningshensættelser f.e.r. Erstatningshensættelser f.e.r. omfatter beløb, der er hensat til dækning af kendte, men endnu ikke afviklede erstatningssager, beløb til dækning af indtrufne, men endnu ikke anmeldte skader samt beløb til dækning af erstatningssager, som kan genoptages eller på anden måde er behæftet med usikkerhed. Bruttoerstatningshensættelserne er opgjort med fradrag for værdien af aktiver eller rettigheder, der er overtaget eller forventes overtaget ved erstatningernes udbetaling. Beløbet er af mindre omfang og er derfor ikke angivet særskilt.

16 14 RESULTATOPGØRELSE 1. januar december 2004 Præmieindtægter Note kr. t.kr. Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i bruttopræmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 0 0 Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i bruttoerstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. 0 0 Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT

17 15 RESULTATOPGØRELSE 1. januar december 2004 Indtægter af investeringsaktiver Note kr. t.kr. Indtægter fra associeret virksomhed Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter m.v Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver, i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Administrationsomkostninger i f.m. investeringsvirksomhed Renteudgifter 0 0 Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver 0 0 Overført til forsikringsteknisk rente RESULTAT AF INVESTERINGSVIRKSOMHED, I ALT Andre ordinære indtægter RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

18 16 BALANCE pr. 31. december 2004 AKTIVER Immaterielle aktiver 31/ / Note kr. t.kr. Licensrettigheder IMMATERIELLE AKTIVER, I ALT Investeringsaktiver Grunde og bygninger Kapitalandele i associeret virksomhed Andre finansielle investeringsaktiver 15 Kapitalandele Obligationer Pantesikrede udlån Andre udlån Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Tilgodehavender Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsselskaber 0 0 Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Andre aktiver Inventar, edb-anlæg, biler m.v Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender ANDRE AKTIVER, I ALT Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT

19 17 BALANCE pr. 31. december 2004 PASSIVER Egenkapital 31/ / Note kr. t.kr. Grundfond Reservefond Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Opskrivningshenlæggelser grunde og bygninger Dispositionsfond EGENKAPITAL, I ALT Forsikringsmæssige hensættelser Præmiehensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel 0 0 Præmiehensættelser f.e.r Erstatningshensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel Erstatningshensættelser f.e.r Andre forsikringsmæssige hensættelser Hensættelse til ikke afløben risiko 0 0 Andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. 0 0 FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER F.E.R., I ALT Hensættelser til andre risici og omkostninger Hensættelser til skatter HENSÆTTELSER TIL ANDRE RISICI OG OMKOSTNINGER, I ALT Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Anden gæld GÆLD, I ALT PASSIVER, I ALT

20 18 Noter N O T E R Note 1. Forsikringsteknisk rente kr. t.kr. Årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser Beregnet renteafkast heraf, 2,47% (for 2003: 2,62%) Note 2. Erhvervelsesomkostninger Provisioner til assurandører m.v Personbilens drift Annoncer og reklame Telefon assurandører Faglitteratur og tidsskrifter 0 8 Undersøgelseshonorarer Diverse

21 19 N O T E R Note 3. Administrationsomkostninger kr. t.kr. Gager og pensioner m.v Honorarer til bestyrelse og repræsentantskab Lønsumsafgift og ATP-bidrag m.v Edb-udgifter Husleje, el, varme og rengøring Porto og telefon Tryksager og kontorartikler Finanstilsynet Stempelafgift Generalforsamling og møder Rejsegodtgørelse til bestyrelse og kontorpersonale m.v Kantine- og personaleudgifter Revision og andre ydelser Juridisk assistance Repræsentation Kontingenter og forsikringer Småanskaffelser og vedligeholdelse Vagtselskab Kursusudgifter Afskrivning på inventar, edb-anlæg, biler m.v Afskrivning på licensrettigheder Indgåede gebyrer, porto m.v

22 20 N O T E R Note 3. Administrationsomkostninger - fortsat I erhvervelses- og administrationsomkostninger er indeholdt følgende vederlag m.v. til personale: kr. t.kr. Gager Pensioner Andre udgifter til social sikring Heraf udgør vederlag til bestyrelse, repræsentantskab og direktion: Bestyrelse Repræsentantskab Direktion (inkl. pension og værdi af fri bil) Gennemsnitligt antal ansatte Note 4. Indtægter af grunde og bygninger Huslejeindtægter - udlejningsejendomme Huslejeindtægter - egne lokaler Huslejeindtægter i alt Ejendomsskatter Vedligeholdelse Salg af telefonanlæg 0 40 Øvrige driftsudgifter (administration, el, vand, varme m.v.) Note 5. Renter og udbytter m.v. Obligationer Pengeinstitutter Pantesikrede udlån Aktieudbytter

23 21 N O T E R Note 6. Realiserede gevinster på investeringsaktiver kr. t.kr. Kapitalandele Note 7. Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Kapitalandele Obligationer Note 8. Realiserede tab på investeringsaktiver Obligationer Note 9. Nettobeløb for kursgevinster og -tab m.v. Det samlede nettobeløb for kursgevinster og -tab på andre finansielle investeringsaktiver samt op- og nedskrivninger på grunde og bygninger udgør: Grunde og bygninger 0 0 Kapitalandele Obligationer Pantesikrede udlån 0 0 Andre udlån 0 0 I alt Note 10. Andre ordinære indtægter Overskud af agenturvirksomhed Note 11. Skat Aktuel skat Ændring i udskudt skat

24 22 N O T E R Note 12. Licensrettigheder Anskaffelsessum 31/ / kr. t.kr. Saldo pr. 1/ Årets tilgang Saldo pr. 31/ Afskrivninger Saldo pr. 1/ Årets afskrivninger Saldo pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Note 13. Grunde og bygninger Indgangsværdi/anskaffelsessum Domicil- og udlejnings- Udlejnings- 31/ ejendom ejendomme I alt t.kr. Saldo pr. 1/ Årets tilgang Saldo pr. 31/ Opskrivninger Saldo pr. 1/ Årets opskrivninger Saldo pr. 31/ Afskrivninger Saldo pr. 1/ Årets afskrivninger Saldo pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/

25 23 N O T E R Note 13. Grunde og bygninger - fortsat Afkast Domicil- og Domicil- og udlejnings- Udlejnings- udlejnings- Udlejningsejendom ejendomme ejendom ejendomme 31/ / / / Selskabets krav til ejendomsafkast 7,5% 4,5%/6,0% 7,5% 5,0%/6,0% Andel af bygning som selskabet benytter til drift 14,1% 0,0% 14,1% 0,0% Den offentlige ejendomsvurdering af ejendomme pr. 1/ andrager t.kr Note 14. Kapitalandele i associeret virksomhed Anskaffelsessum 31/ / kr. t.kr. Saldo pr. 1/ Årets tilgang 0 0 Saldo pr. 31/ Opskrivninger Saldo pr. 1/ Årets regulering Saldo pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Kapitalandele i associeret virksomhed består af: Selskabs- Egenkapital Resultat Ejerandel kapital 31/ Insurance EDP Cooperation A/S (hjemsted Videbæk) 20% Samhandel med nærtstående parter er baseret på markedsbaserede vilkår.

26 24 N O T E R Note 15. Andre finansielle investeringsaktiver Anskaffelsesprisen for andre finansielle investeringsaktiver udgør: 31/ / kr. t.kr. Kapitalandele Obligationer Pantesikrede udlån Andre udlån Note 16. Inventar, edb-anlæg, biler m.v. Anskaffelsessum Saldo pr. 1/ Årets tilgang Årets afgang Saldo pr. 31/ Afskrivninger Saldo pr. 1/ Årets afskrivninger Årets afgang af afskrivninger Saldo pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Note 17. Aktiver, i alt I henhold til 167 i Lov om finansiel virksomhed er der registreret aktiver til fyldestgørelse af forsikringstagerne til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. De registrerede aktiver udgjorde pr. 31/ t.kr

27 25 N O T E R Note 18. Egenkapital Reserve for netto- Opskrivopskriv- ningshenning efter læggelser indre værdis grunde og Dispositions- Grundfond Reservefond metode bygninger fond I alt Saldo pr. 1/ Årets resultat Saldo pr. 31/ Note 19. Hensættelser til skatter 31/ / kr. t.kr. Tilgodehavende selskabsskat Udskudt skat Note 20. Anden gæld Statsafgift, stempelafgift m.v Lønsumsafgift, A-skat, ATP og AM-bidrag Feriepengeforpligtigelse, funktionærer Forudbetalt husleje Lønsomhedsbonus inkl. pension Revision Gæld vedr. udlejningsejendomme Diverse skyldige poster Note 21. Honorar til den generalforsamlingsvalgte revision Ernst & Young - revision Ernst & Young - andre ydelser City Revision - revision City Revision - andre ydelser

28 26 N O T E R Note 22. Afløbsresultat Erstatninger vedrørende skader før regnskabsåret t.kr. t.kr. Udbetalte erstatninger Erstatningsreserve ultimo Erstatningsreserve primo For lidt afsat brutto Genforsikringens andel For lidt afsat erstatningsreserve f.e.r Note 23. Solvensmargen og basiskapital Solvensmargen Basiskapital Note 24. Forsikringsteknisk resultat opgjort på 3 største og øvrige forsikringsklasser (t.kr.) 44,3% 18,0% 17,5% 20,2% 100,0% Motor- Grundkøretøjs- ejer- Familie- Øvrige forsikring forsikring forsikring forsikringer I alt Bruttopræmier Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Resultat af afgiven forretning Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Bruttodriftsomkostninger Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Samtlige bruttopræmier m.v. vedrører forsikringer i Danmark.

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2006 86. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. april 2007.

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2005 85. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2006.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2007 87. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. april 2008.

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

NEM s.m.b.a. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2014 CVR 68 24 01 15

NEM s.m.b.a. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2014 CVR 68 24 01 15 NEM s.m.b.a. CVR 68 24 01 15 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den, / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår)

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår) Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 92 71 02 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 1999 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Tandlægernes Tryghedsordninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 B o r n h o l m s B R A N D f o r s i k r i n g A / S C V R n r. 1 5 4 6 5 9 7 2 T o r n e g a d e 8 3 7 0 0 R ø n n e w w w. b o r n h o l m s b r a n d. d k i n f o @ b o

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere