for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted"

Transkript

1 Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til i lov om social service er der indgået overenskomst med virkning fra den 1. januar 2007 med Herning Kommune om institutionens drift. Den selvejende institutions drift gennemføres med tilskud fra Herning Kommune samt ved betaling fra brugerne. Herning Krisecenter er berettiget til at søge og modtage tilskud fra fonde, organisationer, private med flere. Sådanne bidrag skal bruges i overensstemmelse med de formål, hvortil de er ydet og nedsætter ikke ovennævnte tilskudsmyndigheders økonomiske forpligtelser i forhold til den på et hvert tidspunkt gældende samarbejdsaftale og det gældende budget. 2. Formål Krisecenterets formål er at tilbyde voldsramte kvinder og deres eventuelle børn midlertidig bolig, hjælp til selvhjælp samt at yde støtte i en reetableringsperiode. Endvidere er det centrets formål at formidle kendskabet til volden i familier og parforhold. Det sker blandt andet gennem samarbejde med andre offentlige myndigheder om de forebyggende og opfølgende aktiviteter, der iværksættes omkring brugerne af krisecenteret. 3. Særlige forhold vedrørende anonymitet og registrering. Bortset fra daglig beboerfortegnelse, må registrering og journalisering, der kan identificere den enkelte bruger, ikke finde sted. 4. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed og afholdes hvert år i første kvartal. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har betalt kontingent til Støtteforeningen Kvinder i Herning, og i mindst tre måneder har været aktiv medlem af en vagtgruppe. Der henvises til 8, stk.. 2 i vedtægterne for Støtteforeningen Kvinder i Herning. side 1 af 5

2 Repræsentanten for Herning Kommune er ligeledes stemmeberettigede på generalforsamlingen. Alle stemmeberettigede har hver een stemme. Ansatte har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen beslutter ved almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 1 måneds varsel ved udsendelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. For generalforsamlingen opstiller bestyrelsen en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formandens/bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab og budget for Herning Krisecenter. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Herning Krisecenter, samt valg af suppleanter. 6. Fremlæggelse af Støtteforeningens regnskab. 7. Behandling af indkomne forslag 8. Eventuelt Alle valg skal ske ved skriftlig afstemning, såfremt dette begæres af et stemmeberettiget medlem. Endelig dagsorden med indkomne forslag udsendes til alle medlemmer af Støtteforeningen Kvinder i Herning, mindst 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. 5. Ekstraordinær generalforsamling Stk.1. Bestyrelsen forpligter sig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 1/3 af foreningens medlemmer ved skriftligt tilsagn har ytret ønske herom, med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis den finder det nødvendigt. Indkaldelse med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter begæringens modtagelse. side 2 af 5

3 6. Bestyrelsen Stk.1 Herning, marts 2013 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Krisecentret, og Krisecenterlederen varetager den daglige ledelse og drift af centret. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, sammensat på følgende måde: 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Herning Byråd. 1 bestyrelsesmedlem udpeges blandt personalet. De øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter vælges blandt støtteforeningens Kvinder i Herning aktive medlemmer for 2 år ad gangen. Dog kan bestyrelsen supplere sig med 1 passivt medlem af Støtteforeningen Kvinder i Herning. Et eventuelt supplerende medlem sidder i bestyrelsen for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Suppleanter er de, der har fået flest stemmer efter de valgte bestyrelsesmedlemmer. Der vælges én suppleant i lige år og én i ulige år. Byrådsrepræsentanten udpeges for en 4 års periode, svarende til den kommunale valgperiode. Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer jfr. 6 stk. 1 er til stede. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens (i dennes fravær næstformandens) stemme afgørende. Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 4 Der føres beslutningsreferat ved bestyrelsesmøderne. 7. Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen påser, under ansvar overfor generalforsamlingen, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens godkendelse. side 3 af 5

4 Beslutning om indgåelse eller ophævelse af overenskomst med Herning Kommune og om indgåelse og ophævelse af aftaler, som vedrører den selvejende institutions kapital, kræver tilslutning fra 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne jfr. 6 stk. 1. Ansættelse/afskedigelse af leder forudsætter godkendelse af Herning Kommune. Ved ansættelse af leder skal repræsentant fra Herning Kommune deltage i ansættelsesudvalg og dermed bedømmelse af ansøgere. Ved afskedigelse af leder skal Herning Kommunes løn- og personaleafdeling konsulteres, forinden bestyrelsen skrider til afskedigelse. Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere foretages af lederen i samråd med bestyrelsen. 8. Fællesmødet Bestyrelsen for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder indkalder mindst to gange årligt til fællesmøde med deltagelse af bestyrelsen, leder og aktive medlemmer af Støtteforeningen Kvinder i Herning. Fællesmødet er et forum hvor dialog, informationer og visioner udveksles. det ene møde kan lægges i forbindelse med generalforsamlingen!! Støtteforeningen Kvinder i Herning har blandt andet til formål at støtte og deltage i driften af den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder. 9. Økonomisk ansvar Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionen påhvilende gældsforpligtelser. Der kan ikke pålægges den valgte bestyrelse personligt økonomisk ansvar. Til at forpligte institutionen kræves underskrift af formanden eller næstformanden og et af bestyrelsens øvrige medlemmer. Ved dispositioner, der henhører under den daglige ledelse og drift, forpligtiges institutionen ved lederens underskrift. side 4 af 5

5 10. Vedtægter Herning, marts 2013 Vedtægtsændringer skal behandles på en ordinær generalforsamling og forelægges Herning Kommune til godkendelse. 11. Institutionens nedlæggelse Stk.1. I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapitalen, efter godkendelse af Herning Kommune anvendes til lignende sociale formål for kvinder. Ovennævnte vedtægter for Herning Krisecenter for voldsramte kvinder godkendes herved af Herning Kommune marts 2013 side 5 af 5

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere