Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22."

Transkript

1 Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst i en række læserbreve i dagspressen og i radioindslag. Notatets væsentligste pointer er: At rådmanden primo 2012 har besluttet at videreføre tilskuddet til krisecentret på kr. der med statsrefusion årligt udgør kr., hvorfor der ikke skal foretages yderligere kapacitetstilpasninger på krisecentret. Det aktuelle niveau for afvisninger af kvinder på krisecentret er på niveau med tidligere, ligesom afviste kvinder har mulighed for at søge ophold på krisecentre i nærheden af Aarhus Kommune. At Århus Krisecenter overholder lovningen omkring familiestøtte og psykologbehandling til børnene, der følger med deres mor på krisecentret. Jægergården Værkmestergade Aarhus C Sagsnummer: M1/2012/ Sagsbehandler: Nis Kasper Pedersen Telefon: Telefon direkte: Telefax: At allerede har en række indsatser, der kan anvendes i forhold til børn med særlige behov på krisecentret. At aktuelt har en række overvejelser i forhold til en øget støtte og indsats over for børnene. 2. Baggrund Århus Krisecenter er et tilbud efter servicelovens 109 om ophold til voldsramte kvinder. Hvis kvinden har børn kan hun medtage disse under opholdet på Krisecentret. Centrets kerneydelse er fysisk beskyttelse af kvinder. Derudover kan der tilbydes ydelser, der primært er rettet mod kvinden, der har været udsat for vold, og børnene, som har været vidne dertil, selv har været udsat for vold eller har levet i en familie med vold. Krisecentret er en selvejende institution med fuld Side 1 af 7

2 driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Århus Krisecenter har pr. 1. oktober pladser til målgruppen. Samlet udgør medarbejderstaben 12 medarbejdere, hvoraf 10 er fuldtidsansatte samt en HK-assistent og en rengøringsassistent på hver 32 timer. Aarhus Kommune afholder udgifter til kvinder fra Aarhus Kommune, der har ophold på et kvindekrisecenter, uanset om det vedrører ophold på Århus Krisecenter eller et krisecenter i en anden kommune. 1. Økonomiske tilpasninger på Århus Krisecenter i 2012 Århus Krisecenters budget for 2012 udgør i alt 7,03 mio. kr. Ophør af satspuljemidler i 2012 Århus Krisecenters budget er i 2012 blevet reduceret som følge af ophør af statslige satspuljemidler fra projektet Krisecentre (7 pladser) på kr. årligt pr. 28. februar I den forbindelse gik Århus Krisecenter fra en normering på 16 til 14 pladser. Projektmidlerne har primært været anvendt til personale, hvor medarbejderstaben med nednormeringen blev tilsvarende reduceret med to medarbejdere. Den daværende forstander på krisecentret opsagde sin stilling pr. 31. december På baggrund af den samlede økonomi valgte krisecentret i 2012 at konstituere en af medarbejderne som forstander. Generelle tilpasninger i Hertil kommer, at Århus Krisecenter som de andre tilbud inden for s område, har mærket de generelle besparelser, hvor kr. yderligere er fratrukket budgettet. Forlængelse af puljen fra budgetforliget for 2009 I budgetforliget for 2009 fik Århus Krisecenter tildelt kr. årligt frem til og med regnskabsåret 2012 som en del af puljen til socialt udsatte og marginaliserede borgere. Grundet statsrefusion bliver de kr. reelt til kr. årligt. Der har i en periode ikke været forventninger om en forlængelse af puljetilskuddet, hvorfor der har været planlagt en yderligere pladsreducering på Århus Krisecenter til 12 pladser og et tilsvarende fald i normeringen på to medarbejdere med udgangen af Rådmanden har dog primo 2012 over for Århus Krisecenters Bestyrelsesformand tilkendegivet, at tilbuddet ikke reduceres med de Side 2 af 7

3 kr. netto ( brutto), hvorfor det på nuværende tidspunkt forventes, at normeringen på 14 pladser opretholdes i Det betyder med andre ord, at Aarhus Kommune fortsat vil yde et tilskud på kr. til krisecentret, som grundet statsrefusion i alt fortsat udgør kr. Puljen har krisecentret brugt til at finansiere lejemål af nabobygningen på Søndervangen 91 samt personale. Lejemålet opsagde krisecentret ultimo januar Belægning og afvisninger på Århus Krisecenter I løbet af oktober 2012 har forskellige medarbejdere fra Århus Krisecentre skrevet en række læsebreve i den lokale dagspresse. Her refereres der bl.a. til, at Århus Krisecenter i 2012 har afvist et stort antal kvinder på grund af høj belægning. Der har desuden været radioindslag om emnet. Århus Krisecenter er en akutmodtageinstitution med egenvisitation i døren. Det betyder udsving i belægningsprocenten, da det er vanskeligt at planlægge fuld belægning på denne type institution. Henvisninger sker ved selvhenvendelse eller fra skoler, skadestuer, politi, socialforvaltninger eller andre, der møder voldsramte kvinder. Endeligt er det værd at bemærke, at Århus Krisecenter ligesom andre krisecentre er målrettet kvinder fra hele landet. Belægningsprocent på Århus Krisecenter Problemstillingen omkring belægningsprocenter og afviste kvinder blev grundigt belyst i Analyse af Århus Krisecenter af d. 8. juni 2010, der var en specifik analyse bestilt ved budgetforliget Pr. 30. september 2012 har der i indeværende år været indskrevet 118 kvinder på krisecentret. Heraf er 46 fra andre kommuner og to er fra Center Mod Menneskehandel. Af tabel 1 ses belægningsprocenten på Århus Krisecenter i perioden Ofte sker der det, at brugere af krisecentre vælger et krisecenter, der geografisk ligger et stykke væk fra hjemkommunen. Derfor indgik i 2010-analysen en sammenligning af belægningsprocenten med de omkringliggende kommuner, jf. tabel, hvoraf det fremgår, at kvinderne har mulighed for at få ophold på andre krisecentre. Side 3 af 7

4 Tabel 1. Belægningsprocent på Århus Krisecenter sammenlignet med en række andre krisecentre (pct.). 2007* 2008* 2009* 2010** 2011*** 2012**** Aarhus 83, ,3 89,5 85,9 87,2 Herning 52,1 72,8 74,9 82 Hobro 53 64,7 74,5 - Horsens 41,6 66,5 67,4 - Odense 88,4 97,8 85,8 96,7 Randers 53,5 52,8 61,4 74,8 Roskilde 90, ,8 92,7 Silkeborg 53,9 93,4 68,2 91 Viborg 106,3 70, *Belægningsprocenter udregnet på baggrund af Landsorganisationen af Kvindekrisecentres (LOKK) årsrapporter 2007, 2008 og **Da LOKK har ændret opgørelsesprocedure er belægningsprocenten for 2010 baseret på de enkelte krisecentres egne opgørelser. ***Århus Krisecenters egen opgørelse. LOKK har ved deadline for nærværende notat ikke kunne levere belægningsprocenter for ****Århus Krisecenters egen opgørelse for 1. januar 2012 til 30. september De foreløbige belægningsprocenter for 2012 på de andre krisecenter kan kun indhentes ved særkørsler på de enkelte krisecentre. Afvisninger af kvinder på Århus Krisecenter I Aarhus Krisecenters egen opgørelse af antallet af anvisninger skal det bemærkes, at: den enkelte kvinde kan optræde flere gange i statistikken, da afvisninger ikke samkøres med personoplysninger. Den enkelte kvinde kan f.eks. henvende sig to dage i træk, men opleve afslag begge gange grundet overbelægning. afvisninger foruden høj belægning kan skyldes, at kvinden ikke tilhører Århus Krisecenters målgruppe. henvendelsesproceduren spiller ind, da krisecentret ved en henvendelse i en situation med fuld belægning, ret hurtigt i samtalen vil afvise kvinden eller den myndighed, der har taget kontakten, og anmode dem om at kontakte et krisecenter i en anden kommune. Det kan betyde, at krisecentret ikke i alle tilfælde gennem den korte samtale når at tage stilling til, om en henvendelse reelt vedrører krisecentrets målgruppe. Side 4 af 7

5 I 2010-analysen blev der foretaget en dybdegående og ressourcekrævende analyse af afvisningsårsagerne på individniveau ved gennemgang af logbøger på krisecentret for perioden Samme statistik er ikke umiddelbart tilgængelig for Tabel 2 viser, at antallet af afvisninger som følge af høj belægning på Århus Krisecenter i perioden lå på mellem 84 og 163. Tabel 2. Afvisninger på grund af høj belægning for Kilde: Århus Krisecenter Derudover afviste Århus Krisecenter i samme periode årligt mellem 82 og 99 kvinder, som lå uden for krisecentrets målgruppe grundet misbrug eller psykiske problemer. Disse tal viser, at Århus Krisecenter generelt har et højt afvisningsniveau, men også, at en stor andel af de afviste kvinder reelt ikke tilhører målgruppen. Analysen fra juni 2010 kunne konkludere, at godt nok oplever et stigende antal kvinder fra hele landet at blive afvist til en plads på Århus Krisecenter på grund af fuld belægning, men at disse kvinder kan og bliver henvist til andre krisecentre, der i mange tilfælde har en lavere belægningsprocent end Århus Krisecenter. Tabel 3 viser, at antallet afvisninger på Århus Krisecenter for perioden ligger på mellem 88 og 170. I denne opgørelse er der ikke taget højde for de kvinder, som afvises, fordi de ikke tilhører målgruppen. Med den nuværende registreringsprocedure på krisecentret, er det ikke muligt at levere opgørelser fordelt på afvisningsårsag. Tabel 3. Afvisninger * Kilde: Århus Krisecenter *Opgjort pr. 30. september 2012 Side 5 af 7

6 3. Børnene på Århus Krisecenter Krisecentret overholder de lovgivningsmæssige forpligtelser Af servicelovens 109 fremgår det, at kommunalbestyrelsen (læs Krisecentret) over for kvinder med børn har nogle særlige forpligtelser, da den skal tilbyde støtte og vejledning fra en familierådgiver til kvinder med børn og psykologbehandling til alle børn, som ledsager moderen. Krisecentret opfylder disse lovgivningsmæssige forpligtelser til at yde ovennævnte støtte til såvel kvinder som børn. Det daglige og opmærksomme børnefokus Med omlægningen af indsatsen på krisecentret i 2012 er antallet af børnepædagoger reduceret fra to til en. I læserbreve og radioindslag gøres der opmærksom på, at det har den konsekvens, at der ikke længere er tid til at sikre sig, at børnene får den fornødne voksenkontakt. Som ovenfor nævnt bliver de formelle tilbud til børnene overholdt. Børnenes primære voksenkontakt under moderens ophold på krisecentret er moderen. Børnepædagogen er en supplerende støtte, der gives ud over den lovpligtige psykologbehandling til alle børn, der ledsager moderen. Der har i 2012 været et samarbejde mellem krisecentret og s Børnecenters dagforanstaltninger. I denne sammenhæng har Børnecentrets dagforanstaltninger gjort opmærksom på, at der er et bydækkende tilbud med en særlig indsats til familier, der har været udsat for vold. Der er endvidere specialuddannede terapeuter med særlig viden om vold i familier og behandling af dette i Aarhus Kommunes Familieværksted, Vuggestedet og Småbørnsstedet. Disse tilbud er altid åbne for kvinder og børn i Aarhus Kommune. Såfremt Århus Krisecenter vurderer, at børnene har brug for mere indgribende indsatser gælder de almindelige regler for underretning til de sociale myndigheder i barnets hjemkommune. Såfremt der er tale om børn fra Aarhus Kommune gælder underretningspligten til Familiecentrets Underretningsenhed, der så overtager vurderingen af sagen. Initiativer til en styrket børneindsats For at øge støtten og indsatsen overfor børnene overvejer følgende: Side 6 af 7

7 Kvinder fra eksterne kommuner kan have behov for, at hjemkommunen køber støtte til børnene under ophold på Århus Krisecenter. Det vil blive overvejet, hvordan dette kan organiseres på Århus Krisecenter eller i dagforanstaltningsområdet. Der kan etableres støtte fra kontaktpersonordningen via myndighedsrådgiver i forhold til børn med særlige behov. Afklaring af muligheden for samarbejde med Magistratsafdelingen for Børn og Unge om et børnehavetilbud til børnene, mens de er sammen med moderen på krisecentret. Dette tilbud skulle suppleres med særlig støtte fra Børnecentrets dagforanstaltninger i daginstitutionen. Side 7 af 7

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard 2009

Kvalitetsstandard 2009 Kvalitetsstandard 2009 Herning, marts 2008 Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold, samt eventuelt

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter

Årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter Årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter Temaanalyse: Kvinderne og børnenes sundhed og trivsel Lise Barlach og Kirstina Stenager Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT

KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato December 2013 KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT 1 INDHOLD 1. Resumé

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2009 til 2010

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2009 til 2010 Rapport Rapport Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2009 til 2010 Forfatter: BAK Sidst gemt: Revision: 3 Antal sider: 53 2 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009 Rapport Rapport Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009 Forfatter: jbe Sidst gemt: Revision: 2 Antal sider: 52 2 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...1 Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 De regionale udviklingsråd...2 1.2 Sammensætning

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: ODENSE KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af

Læs mere