Vold i familien i Danmark og i Nicaragua.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold i familien i Danmark og i Nicaragua."

Transkript

1 Vold i familien i Danmark og i Nicaragua. Følgende artikel baserer sig på den erfaringsudveksling, der fandt sted på krisecentrene i Kolding, Aabenraa og Kolding. Aktiviteten fik støtte gennem Oplysningspuljen Artiklen er skrevet af Mie Buus, formand for Venskabsforeningen Amigos de El Doradito. Udvekslingen havde til formål: At give de deltagende parter mulighed for at lære og udveksle erfaringer omkring, hvordan man forholder sig til og arbejder med forebyggelse af vold i familien i så forskelige lande som henholdsvis Nicaragua og Danmark. Denne simple guide blev brugt i forbindelse med erfaringsudvekslingen. Problematikker på det overordnede plan: Hvor er der ligheder og forskelle i tilgangen til at arbejde med voldsrelaterede problemer i henholdsvis Danmark og Nicaragua? Hvad siger loven, og hvilke praksisser findes på området? Hvordan er arbejdet organiseret? På det mere konkrete plan: 1. Hvordan definerer man vold fysisk vold/psykisk vold osv? 2. Baggrund for voldens opståen sociale forhold, kulturelle forhold osv. Er der mønstre? 3. Hvilke metoder arbejdes med i forebyggelsen/behandlingen rådgivning, terapi, opfølgen osv? 4. Hvilke samarbejdspartnere og netværk er der til rådighed? Udvekslingen forløb ikke nødvendigvis som svar på spørgsmålene i den opstillede rækkefølge; men de nævnte problematikker blev alligevel berørt i forskelligt omfang fra sted til sted. Erfaringsudvekslingens forløb. På det praktiske plan var der arrangeret besøg på de nævnte krisecentre, hvor deltagerne fra Nicaragua havde lejlighed til at se stedet og møde det personale, der er tilknyttet centret. Der blev foretaget tolkning spansk-dansk ved deltagere fra Venskabsforeningen. Erfaringsudvekslingen blev arrangeret som en intern aktivitet med deltagelse af gæsterne og den professionelle stab på krisecentrene. I tilfældet Aabenraa Krisecenter blev der arrangeret et møde mellem den store gruppe af frivillige tilknyttet krisecentret og deltagerne fra Nicaragua og Venskabsforeningen. I de fleste tilfælde var der tale om en aktivitet af varighed på gennemsnitlig 2-3 timer. Aktiviteten blev omtalt på diverse hjemmesider samt i pressen herunder artikler i Jyske Vestkysten, Budstikken Kolding (hjemmeside link side 22) og Budstikken Aabenraa.

2 Da der er tale om vidt forskellige institutioner, der arbejder på forskellige grundlag, var det en smule svært at sammenligne måder, metoder og muligheder; men det viste sig alligevel på trods af forskelligheden, at det var muligt at foretage en meningsfuld og frugtbar dialog om erfaringer, hvor kommunikationen gik begge veje. Hvor er der ligheder og forskelle i tilgangen til at arbejde med voldsrelaterede problemer i henholdsvis Danmark og Nicaragua? I Danmark er det ikke acceptabelt at slå sin partner. Det er en skamfuld handling både for manden; men ofte også for kvinden. Det er et forhold som holdes skjult. I Nicaragua er mandens voldelige adfærd en del af en udpræget mandsdomineret kultur. Den vold der finder sted på landet i den fattigste del af befolkningen, er ofte noget, der af begge parter opfattes som naturligt. Det er dog et problem, der har en stigende bevågenhed i visse dele af befolkningen. Forskellige foreninger, der arbejder med sociale forhold, har fokus på de problemer, som skabes gennem vold i familien. Der hvor forskellen tydeligt træder frem, er i forhold til de to landes økonomiske muligheder. Nicaragua er et fattigt land, hvor der ikke findes krisecentre, som vi kender det i Danmark hverken privat selvejende krisecentre eller kommunalt drevne. De danske centre kæmper med en vis usikkerhed omkring finansiering og må lægge megen tid og stor energi i at søge fonde og forskellige andre finansieringsmuligheder. Her spiller de frivillige en stor rolle. De danske krisecentre får offentligt tilskud og har et samarbejde med offentlige myndigheder. En del af financieringen sker gennem Satspuljen. I Nicaragua er der nogle få centre som tilbyder hjælp/ophold til personer i krise. Kvinder kan hun have deres små babyer med; men ikke større børn. Fundemuni har ikke mulighed for at huse voldsramte kvinder, på det center som de driver. Det fungerer som et center med kontorer til administrative funktioner samt advokat, psykolog og socialrådgivning samt lokaler til undervisning og offentlige arrangementer som foredrag, seminar osv. En stor del af Fundemunis arbejder foregår imidlertid udenfor huset. Fundemuni kan hjælpe med at finde bosteder til voldsramte kvinder, der ønsker at forlade deres mænd samt hjælpe dem til arbejde, så de kan forsørge sig selv. Det er en vigtig forudsætning for at skabe en ny tilværelse ellers har kvinderne kun familien at støtte sig, og det betyder i praksis, at de derfor ofte går tilbage til deres voldelige mænd. Hvad siger loven og hvilke praksisser findes på området? I begge lande anerkender man problemet med vold mod kvinder/vold i familien, og der er en lovgivning, som forholder sig til problemet. Der er imidlertid stor forskel på de tiltag man i praksis møder problemet med. I Danmark bliver loven fulgt, mens det i Nicaragua som oftest ikke er tilfældet. I begge lande er det muligt at retsforfølge en person der udøver vold eksempelvis voldtægt. Ibegge tilfælde kræves der sikre beviser på, at der har fundet en forbrydelse sted. Både de danske krisecentre og Fundemuni hjælper de voldsramte kvinder med rådgivning og praktisk hjælp bl.a. til at sikre beviser på volden f.eks. ved fotos. I tilfældet med Fundemuni, der arbejder i en befolkning, som mangler oplysning om rettigheder og viden om hvor og hvordan man anmelder volden, spiller rådgivning en stor rolle og er en vigtig del af deres arbejde.

3 Det nicaraguanske parlament vedtog i januar en ny lov, der definerer og afsætter hårde straffe for overgreb, voldtægt og kvindemord. Den nye lov er et vigtigt skridt i retning af at sikre for kvinders rettigheder i Nicaragua. Loven anerkender voldtægt og vold mod kvinder som strafbare lovovertrædelser, ligesom den øger straframmen for såkaldte femicides, dvs. når mænd slår kvinder ihjel som følge af ekstrem vold. Endnu er det svært at se hvilke konsekvenser loven får i praksis, og om dommene bliver eksekverede. Fundemuni har sammen med mange kvindeorganisationer i Nicaragua presset på, og de har været fortalere for at få loven vedtaget. I Danmark er der ikke en særlig lovgivning, som specifikt forholder sig til vold mod kvinder eller voldsrelaterede drab på kvinder. Relateret til problematikken om voldtægt er retten til abort. I Danmark er der fri abort; men i Nicaragua er abort illegalt og straffes. Tidligere var der en mulighed for abort, når kvindens helbred var truet; men den ret eksisterer ikke længere, som en konsekvens af en alliance mellem den katolske kirke og den sandinistiske regering. Det gælder også hvor kvindens liv er i fare. Organisationer som Fundemuni er af den opfattelse, at den nicaraguanske start således bedriver kvindemord. Der vil sandsynligvis gå lang tid før loven bliver kendt på landet i Nicaragua, får gennemslagskraft og sætter sig igennem i det system, der skal føre loven ud i livet. Et er at loven vedtages, noget helt andet er at udbrede kendskabet til den, og gøre den effektiv. Her har organisationer som Fundemuni og foreninger som kooperativet La Esperanza en opgave vedkender begge repræsentanter. Hvordan er arbejdet organiseret? Fundemunis arbejde realiseres gennem rådgivning, information og deltagelse i den offentlige debat samt gennem udførelsen af udviklingsprojekter. Hvor man dels underviser i workshops og igangsætter/støtter selvhjælpsgrupper samt afholder offentlige arrangementer. Fundemuni igangsætter selvhjælpsgrupper, der støttes af frivillige ressourcepersoner (promotorer)som har fået nogen undervisning. Selvhjælpsgrupper er et vigtigt forum for opbygning af selvtillid og bevidstgørelse hos de kvinder, som lever/har levet i voldelige forhold. Her deles erfaringer, og her finder kvinderne støtte til at realisere egne mål. Gennem workshops tages vigtige og aktuelle temaer op. Her gives undervisning i konkrete problemstillinger - eksempelvis den førnævnte nye lov. Gennem offentlige arrangementer og møder styrkes fællesskab og organisering i samfundet, som er med til at bryde den isolation, der ofte er grobund for vold. Krisecentrene giver et opholdssted og støtte til kvinder, som har akut behov for at komme ud af et voldeligt forhold samt krisehjælp, rådgivning og praktisk hjælp til at komme videre. Både kvinderne og deres eventuelle børn tildeles individuelle kontaktpersoner, der skal sikre en individuel støtte, og mulighed for, at både den voksne og barnet kan udtrykke sig frit. På krisecentret opretholdes et sæt regler og normer, der skal sikre en normal hverdag. Der må ikke tales om vold ved eksempelvis de fælles måltider. Alle skal deltage i fælles hverdags gøremål og har praktiske opgaver osv. Opholdet sigter på et liv uden vold og afsluttes med støtte til genetablering. Der er tavshedspligt på krisecentrene. Mødre med børn er selv ansvarlige for børnenes pasning. Man må ikke indtage alkohol/hash og lignende i huset og heller ikke komme påvirket tilbage til huset. Der er kvinder med forskellige kulturelle baggrunde; men i alle tilfælde forholder man sig til individet den person man har for sig.

4 På centrene støtter man efter princippet hjælp til selvhjælp. Kvinderne opholder sig kun på centrene, til de får styr på deres tilværelse- i gennemsnit 3 måneder. Hvordan definerer man vold fysisk vold/psykisk vold osv. Hvordan opstår vold, hvem rammer den, hvordan udvikler den sig og hvordan gives den eventuelt videre? Krisecentrene opererer med flere former for vold fysisk, psykisk, økonomisk, æresrelateret vold. Nogle typer af vold er svært at definere og behandle. Økonomisk vold er f.eks. hvis manden får kvinden til at skrive under på at gældsbevis. Eller hvis kvinden får kontanthjælp; men det er manden, der administrerer den. Manden kan også ødelægge ting i hjemmet, som især tilhører kvinden tøj, smykker, parfume osv. Seksuelt relateret vold, eksempelvis hvor manden tvinger kvinden til sex - også efter vold. Hvor formålet udelukkende er at såre/skade hende. Ikke alle kvinder, der kommer på krisecentrene, er klar over, at de udsættes for vold. Personalet bruger en metode, hvor man gennemgår en række tegn med kvinden, og det sker så, at hun pludselig kan se, at hun er udsat for vold. Krisecentret har en manual, som de bruger i arbejdet. I Nicaragua definerer man også flere former for vold både fysisk og psykisk vold. En definition på vold er dog også, den situation der opstår, når manden forlader sin familie, der efterlades uden forsørger. Manden har pligt til at forsørge sine børn, til de er 15 år. Det har at gøre med de sociale omstændigheder og fattigdommen i landet, hvor der er meget ringe offentlig forsørgelse, og man er afhængig af familiebaseret netværk. I Nicaragua reproduceres volden i familien - ofte som et naturligt forhold ved livet og en hård tilværelse. I Danmark forekommer volden ofte i parforhold, hvor kvinden isoleres i forhold til familie og venner og manden udøver volden, som en del af/konsekvens af kontrollen. Et forhold ved familier, hvor der forekommer megen vold, er at de ofte skifter bopæl og kommune. Baggrund for voldens opståen sociale forhold, kulturelle forhold osv. Vold eksisterer i alle samfundslag både i Danmark og i Nicaragua. Men i Danmark er den mest synlig i udsatte og dårligt stillede familier. Der kommer næsten kun kvinder på centrene fra de laveste samfundslag, eksempelvis kvinder uden uddannelse og arbejde. Det antages at kvinder fra bedrestillede lag har andre, mere attraktive og individuelle løsninger, de benytter i krisesituationer. I Nicaragua har volden bl.a. bagrund i en forståelse af en maskulinitet, der hænger sammen med mandens dominans i parforholdet og på det seksuelle område. Volden trives især i fattige, fjerne isolerede landsbyer. I Murra gør det sig måske gældende, at samfundet som sådan er forholdsvis nyt og opstået efter borgerkrigen i 1980erne. Samfundet bygger ikke på en velfunderet fællesskabsfølelse eller fælles identitet. Befolkningen har generelt et lavt uddannelsesniveau.

5 Hvilke metoder arbejdes med i forebyggelsen/behandlingen rådgivning, terapi, opfølgen osv? Hovedparten af Fundemunis arbejde knytter sig til forebyggelse af vold gennem rådgivning og undervisning. De kan også tilbyde hjælp fra psykologer, der er tilknyttet organisationen samt advokatbistand for eksempel i tilfælde af, at kvinden vil anmelde vold samt i tilfælde af skilsmisse. Fundemuni arbejder med en metodologi der inkluderer kognitive metoder, undervisning, rollespil, bevidstgørelse og erfaringsdeling. Krisecentrene anvender i høj grad samtaler med de kriseramte kvinder som led i behandlingen. I behandlingen af vold kan krisecentrene anvise psykologhjælp gennem kommunen. De yder støtte ved efterværn hvor kvinderne får støtte til udslusning af krisecentrene efter opholdet, herunder hjælp til at opbygge netværk hvilket også virker forebyggende. Hvilke samarbejdspartnere og netværk er der til rådighed? Krisecentrene samarbejder med kommunerne og er organiserede i Landsorganisationen af Krisecentre i Danmark (LOKK) Fundemuni har et stort nationalt kontaktnet, og organisationen har forbindelse med flere internationale netværk, der arbejder med kvinders rettigheder og vold i familien. Evaluering fra krisecentrene spørgeskema. Det giver øget viden der kan udvide egen refleksion, om de forskellige kulturers måder at håndtere vold i familien på, både politisk og måden som der professionelt arbejdes med temaet vold i familien. Ja den har øget min viden om vold i Nicaragua, øget viden om at det Mandsdominerede/ maskuline samfund der stadig er styrende i Nicaragua. Har kunnet bruge den viden fornylig da jeg havde kontakt med arbejdere fra Uganda, til at spørge ind på områder omk. Kvinders trivsel. Bekræftet på at voldens ansigt er det samme hvor på kloden vi er. Viden om hvor forskelligt regeringerne takler Vold i familien. Blev overrasket over at radioen spiller så stor en rolle i oplysningsarbejdet. Umiddelbart kan jeg ikke bruge det som bestyrelsesmedlem. Men overordnet giver det rigtig god mening at se på Vold i familien ud fra en international vinkel. Dette møde giver mig viden, en viden der bliver dybere end når jeg hører om det i medierne, da informatik i medierne indimellem drukner i denne kultur. Den viden jeg har fået siger jeg tak for. Evaluering fra krisecentre Interviews. Det har afgjort betydning at udveksle erfaringer internationalt, det kan ikke diskuteres! For det første: Man får ny viden om metoder, måden man griber volden og problemerne an på. For det andet: Det giver mere forståelse for den pågældende kultur i og med man får mere viden om og tænker mere på deres kultur og at tankegangen er anderledes end her i DK. (Eksemplet med at vold er en accepteret del af

6 kulturen/familiemønstret i Nicaragua, hvor det i DK ikke er accepteret i samfundet at øve vold mod kvinder og børn eller vold i det hele taget.) Denne viden kan bruges, hvis krisecentret modtager kvinder/børn fra dette kulturområde. Den øgede viden om vold i andre kulturer går på den ovennævnte samfundsmodel, hvor det er accepteret med vold i Nicaragua men ikke i Danmark. Ellers synes volden at være meget ens. Det virker som om at volden er meget ens, både den psykiske og fysiske, måske især den fysiske vold. - - Den klare forskel viser sig ved, at i Danmark opdeles volden i de forskellige typer (fysisk, psykisk, seksuelt, økonomisk, socialt og æresrelateret), hvor det i Nicaragua blot opdeles i fysisk og psykisk vold. Men personalet på krisecentret var fulde af beundring for de nicaraguanske kvinders kampmod. Det, der virkelig undrede dem, var den verden til forskel der var imellem Nicaraguas lovgivning og hvordan det virkede i praksis!! Den metode eller det redskab, der faldt mest i øjnene, var brugen af selvhjælpsgrupper og promotorer og hvordan de bredte den videre ud. En idé som Karin nævnte at have i baghovedet hele tiden omkring, hvordan den evt. kunne implementeres. Selvom hun kunne sige, at et lignende system bruges med spredning / videregivning af viden via kommunal kontakt og kontakt bl.a. til lærere, som giver videre til børnene, som giver videre til forældre osv. Også dét at tage emnet mandighed/ny maskulinitet op var spændende, nævnte hun - og det bliver interessant at høre, hvordan det vil gå, når man tænker på, hvor svært det er, eller hvor lang tid det tager at ændre adfærdsmønstre. Men specielt hvis emnet bliver brugt i forbindelse med unge mænd / kærestepar (som der fokuseres på i DK) kunne det være meget gavnligt og hensigtsmæssigt. (Karin nævnte et dansk succes-projekt i Serbien med unge mænd). Ja, den øgede viden kan bruges - som besvaret i punkt 1 - hvis centeret modtager kvinder fra Nicaragua eller lignende kultur-områder, og/eller - som nævnt i pkt. 4 - idéen med selvhjælpsgrupper. En sidste vigtig ting, Karin nævnte var Verdenskonferencen, der afholdes hvert 4. år (afholdt i år), som virkeligt giver nyt input, fordi der kommer repræsentanter fra vidt forskellige lande, med en kultur, der er meget forskellig fra den nordiske. De nordiske lande, som holder en fælles konference hvert år, har jo generelt en meget ens kultur bortset fra Grønland.

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Handlingsplan. for regeringens indsats i perioden 2003-2005 mod tvangsægteskaber, tvangslignende ægteskaber og arrangerede ægteskaber. 15.

Handlingsplan. for regeringens indsats i perioden 2003-2005 mod tvangsægteskaber, tvangslignende ægteskaber og arrangerede ægteskaber. 15. 2036451_Handlingsplan_omslag 11/08/03 14:26 Side 1 Handlingsplan for regeringens indsats i perioden 2003-2005 mod tvangsægteskaber, tvangslignende ægteskaber og arrangerede ægteskaber 15. august 2003 Regeringen

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

Veje til et godt ungdomsliv

Veje til et godt ungdomsliv Veje til et godt ungdomsliv Inspiration til dig der arbejder med etniske minoritetsunge udsat for social kontrol Kan du sige ja til: - Synes du alle har ret til et godt ungdomsliv? - Er du i tvivl om,

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Senfølger af seksuelle overgreb

Senfølger af seksuelle overgreb Handlingsplan vedrørende Senfølger af seksuelle overgreb 2012-2016 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling November 2012 Alle har ret til livskvalitet Hvad er rimeligt for et menneske

Læs mere

Indledning. Side 1 af 34

Indledning. Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering... 2 Metode... 2 Afgrænsning... 3 Begrebsafklaring... 4 Beskrivelse af Glide... 5 Walk-In Centeret... 5 Personale og værdier... 6 Case fra Glide...

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2014 Indhold Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Redaktion: LOKK Sekretariat Grafisk design:

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE?

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? Seksualundervisning til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? Seksualundervisning også til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? seksualundervisning

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog grønlands selvstyre Departement for Sundhed Sundheds- og Forebyggelsesstyrelsen PAARISA Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog FORORD Vold og seksuelle overgreb Idékatalog er en del af implementeringen

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Chris Poole Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Indhold Forord................................................... 3 Kærestevold som undervisningstema............................

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere