Vikarlæger.dk A/S (Herefter benævnt Leverandøren)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vikarlæger.dk A/S (Herefter benævnt Leverandøren)"

Transkript

1 RAMMEKONTRAKT OM LEVERING AF VIKARBUREAUYDELSER PÅ SPECIALLÆGEOMRÅDET DELAFTALE 2 MELLEM REGION SJÆLLAND (Herefter benævnt Kunden) OG Vikarlæger.dk A/S (Herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne 1

2 2 Indholdsfortegnelse. Præambel Definitioner Kontraktens Parter og kontraktgrundlag Kunden Leverandør Parterne Kontraktgrundlag Kontraktperiode Kontraktperiode / ikrafttrædelse Prøveperiode Forlængelse af kontrakten option på prolongation Ekstraordinær opsigelse Kontraktens omfang Omfang Parallelle rammeaftaler Optioner Leverandørens ydelser Kvalitetssikring Pris Prisregulering Prisregulering af eksisterende aftaler Prisregulering ved forlængelse af aftaleperioden Afgifter Dokumentation af prisreguleringer Godtgørelse Fakturering Elektronisk fakturering Ændringer i krav Betalingsbetingelser Leveringsbetingelser Leveringsadresser Bestilling, bestillingsfrister og dækningsgrad m.v Afbestillingsfrister Statistik Samarbejde og kvalitetsopfølgning Myndighedskrav Leverandørens overdragelse af forpligtelser og tilgodehavender Tredjemandsrettigheder Reklamation

3 3 16 Forsinkelse Misligholdelser Mangler Forsikringer Erstatningsansvar Ophævelse Force majeure Tavshedspligt Ændringer i aftalen Lovvalg og tvistigheder Fortolkning Underskrifter Bilagsoversigt: 1. Aftalematerialet inklusiv eventuelle offentliggjorte supplerende oplysninger jf. CTM 2. Tilbudsgivers tilbud jf. CTM 3. ABService

4 4 Præambel Efter reglerne i udbudsdirektiv2004/18/ef Bilag IIB, under iagttagelse af art. 23 og art. 35, stk. 4, har parterne indgået denne kontrakt vedrørende lægevikar-ydelser til Region Sjælland. Kontrakten fastlægger Parternes indbyrdes rettigheder og forpligtigelser for dette samarbejde. Kontrakten indgås som en rammeaftale. Nærværende kontrakt vedrører: Vikarbureauydelser på speciallægeområdet indenfor fagområderne til Region Sjælland indeholdt i nedenstående delaftale. Delaftale 2 Langtidsvikariater Somatiske specialer (ekskl. radiologi). 1 Definitioner Ved kontrakt forstås parallel rammekontrakt. Ved Leverandøren forstås det lægevikar-bureau/firma, der leverer ydelsen. Ved Underleverandøren forstås det hjælpebureau/firma, som Leverandøren har indgået samarbejde med for at løste nærværende opgave. Ved Kunden forstås Region Sjællands leveringsadresser (bestiller). 2 Kontraktens Parter og kontraktgrundlag 2.1 Kunden Region Sjælland Alléen 15 DK 4180 Sorø CVR Nr Repræsenteret ved: Indkøb Køgevej Roskilde Kontaktperson hos kunden (Indkøb): Strategisk Udbudskonsulent Kenneth Kalsgaard Tlf.: (+45) Leverandør Vikarlæger.dk A/S Store Kongens Gade 62A 1264 København K CVR Nr

5 5 Kontaktperson (er): Daglig kontaktperson: Marianne Nattestad Bureauchef Tlf.: (+45) Kontraktuelle kontaktpersoner: Carl Frederik Nagell Direktør Tlf.: (+45) Michael Rose Direktør Tlf.: (+45) Parterne Betegnes efterfølgende henholdsvis Leverandøren" og Kunden. I fællesskab Parterne 2.4 Kontraktgrundlag Kontrakten består af nærværende dokument samt bilag i henhold til bilagsoversigten. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem bilagene og nærværende dokument, har nærværende dokument forrang. Ved uoverensstemmelse mellem bilagene gælder de i den rækkefølge, som de står anført i bilagsoversigten. Ved uoverensstemmelse mellem Kontraktbilag 6, ABService 2003, og nærværende dokument samt andre bilag, gælder sidstnævnte. 3 Kontraktperiode 3.1 Kontraktperiode / ikrafttrædelse Kontraktperioden er fra den til den , med option for forlængelse i op til 2 x 12 måneder regnet fra den Kontrakten træder i kraft, når den er forsynet med begge parters underskrift og ophører uden opsigelse ved kontraktperiodens udløb, medmindre den forlænges af Kunden. Leverandøren skal efter ikrafttrædelse kunne levere de aftalte ydelser jf. punkt Prøveperiode De første 6 måneder af aftaleperioden er prøvetid. Hvis samhandlen efter Kundens vurdering forløber tilfredsstillende, fortsætter aftalen indtil udløb. I modsat fald kan Kunden opsige aftalen med et skriftligt opsigelsesvarsel på 30 dage til den 1. i en måned. Opsigelse skal være afsendt senest den dag, hvor prøvetiden udløber. 5

6 6 3.3 Forlængelse af kontrakten option på prolongation Kunden har ret til at forlænge kontrakten 2 x 12 måneder. Kunden skal senest tage initiativ til eventuel prolongation 3 måneder før aftalens udløb. Forlængelse af kontrakten sker på uændrede vilkår, men med mulig for prisregulering jf. pkt Ekstraordinær opsigelse Såfremt der sker væsentlige ændringer i den lovgivning, der regulerer forholdene omfattet af kontrakten, og dette påvirker Regionen eller leverandøren, kan såvel Regionen som leverandøren skriftligt opsige kontrakten med 6 måneders varsel. Hvis annonceringen vedrørende de af nærværende kontrakt omfattede sundhedsydelser indbringes for klagenævnet for udbud eller domstolene, og Regionens beslutning om at tildele Leverandøren kontrakten annulleres, eller Regionen pålægges at bringe kontrakten til ophør, er Regionen berettiget til at opsige kontrakten med et efter de konkrete omstændigheder passende varsel alene mod betaling af Leverandørs positive udgifter i anledning af opsigelsen (negativ kontraktinteresse). I tilfælde af at Regionen ved politisk beslutning vælger at hjemtage aktiviteten, er Regionen berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel. 4 Kontraktens omfang 4.1 Omfang Aftalen vedrører levering af langtidsvikariater til Delaftale 2 Somatiske specialer (ekskl. radiologi). Den konkrete kravspecifikation, krav til kvalitet m.v. fremgår af kravspecifikationen / løsningsbeskrivelse, jf. CTM. De vilkår, som vil være gældende for leverancen, fremgår af CTM. De anførte mængder er skønnet årligt forbrug og skal betragtes som vejledende, idet den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Kunden forpligtiger sig ikke ud over sit faktuelle behov. Leverandøren har ikke i medfør af rammekontrakten krav på nogen minimumsomsætning. Region Sjælland tager forbehold for administrative og politiske beslutninger, som på afgørende vis eller i væsentlig omfang vil ændre nærværende ydelses indhold og udbudsmaterialemæssige grundlag. Region Sjælland agter at honorere eksisterende forpligtelser (Nuværende aftaler vedrørende speciallægevikarer) indtil den pågældende aftale udløber. Dog vil der være en revurdering af aftalens vilkår, herunder pris, og eksisterende aftaler kan opsiges såfremt de findes uforholdsmæssigt byrdefulde for regionen. 4.2 Parallelle rammeaftaler Kunden har samtidig med indgåelse af kontrakten indgået parallelle rammeaftaler med op til 5 andre leverandører på denne delaftale. Rammeaftaler er indgået med de leverandører, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige, næstmest fordelagtige og tredje mest fordelagtige tilbud pr. delaftale i henhold til tildelingskriteriet anført i udbudsmaterialet. 6

7 7 4.3 Optioner Kunden har optionsmulighed med henblik på forlængelse i yderligere 2*12 måneder. Området børnekardiologi og osteoporoseklinikken undtages fra delaftale 1 og 2, men har mulighed for at blive inkluderet i aftalen. Region Sjællands sociale område, herunder selvejende institutioner skal have mulighed for at gøre brug af denne aftale. 5 Leverandørens ydelser Leverandøren skal levere Lægevikar-ydelser, der fremgår af kontraktbilag 1 til 3 og på de vilkår, som er fastsat i kontrakten. Leverandøren indestår for, at levering af Lægevikar-ydelser til enhver tid opfylder Kundens kravspecifikation / løsningsbeskrivelse, jf. CTM, samt vilkår i nærværende kontrakt. Leverandøren har ikke noget krav mod Kunden på tildeling af et bestemt minimumsantal af Vikarbureauydelser, ligesom der principielt heller ikke gælder noget maksimum for ydelsernes omfang. Leverandøren forpligtiger sig til at levere tidsbegrænsede arbejdsydelser vedrørende de anførte vikarbureauydelser modsvarende Kundens til enhver tid værende behov. Ydelserne leveres i henhold til særlig aftale for hver arbejdsydelse. Leverandøren skal sikre overholdelse af de til enhver tid gældende arbejdsmiljøloves regler om hviletids- og fridøgnsbestemmelser. Endvidere gælder bilag 3, ABService Kvalitetssikring Leverandøren er forpligtet til gennem et kvalitetsstyringsprogram løbende at sikre, at kravene i kontrakten overholdes på det anførte niveau, jf. CTM og overholdelse skal på Kundens anmodning kunne dokumenteres. Såfremt Kunden har oplevelsen af, at kravene ikke overholdes, skal Leverandøren på Kundens forlangende fremlægge dokumentation herfor. Såfremt niveauet ikke er i overensstemmelse med de fastlagte krav, er leverandøren forpligtiget til straks at bringe forholdet op på det fastlagte niveau. Leverandøren kan ikke afvise at bringe forholdet op på niveau under påberåbelse af for sen reklamation fra Kundens side. Leverandøren er forpligtiget til at registrere større afvigelser, herunder utilsigtede hændelser, samt alle reklamationer, og iværksætte tiltag til afhjælpning af problemet og til forebyggelse mod gentagelser. 6 Pris Priserne er specificerede i prislisten jf. CTM. Priserne er nettopriser i danske kroner eksklusiv moms og inklusive alle tillæg per time, dvs. at den angivne pris skal være inklusiv alle de med ydelsen forbundne omkostninger, herunder: Løn 7

8 8 Administrationsomkostninger Transporttid mellem bopæl/leverandøren og tjenestested Tillæg af sociale og anciennitetsmæssige årsager samt ATP. Feriepenge, sygdom, barsel m.m. Der ydes betaling for følgende: De timer, der præsteres hos Kunden i henhold til Kundens bestilling Der ydes ikke særskilt betaling for følgende: Udgifter i forbindelse med transporttid og transport til og fra angivet arbejdssted, medmindre andet er aftalt. Priserne er faste de første 12 måneder af aftaleperioden. Herefter kan der finde regulering sted i henhold til kontraktens pkt Prisregulering Priserne er faste i 12 måneder fra aftalestart og kan tidligst reguleres pr. denne dato dog vil det altid være muligt for Leverandøren at reducere priserne i aftalen. Prisreguleringen foretages på baggrund af Lønindeks for kommuner og regioner, kategorien Sundhedsvæsen, fra Danmarks Statistik. Reguleringen af bolig og transport udgifter, foretages på baggrund af Danmarks Statistiks Nettoprisindeks for henholdsvist 04. Bolig, og 07. Transport, 'Ændring i pct. i forhold til samme måned året før', med de senest udsendte tal. 6.2 Prisregulering af eksisterende aftaler Alle ved kontraktstart eksisterende aftaler vedrørende udbuddets omfang skal leveres på de af de oprindelige kontrakters fastlagte vilkår og til de tilbudte priser. 6.3 Prisregulering ved forlængelse af aftaleperioden Såfremt Kunden ønsker at udnytte sin option på forlængelse vil det være muligt at indgå aftale om prisregulering iht. ovennævnte bestemmelser. 6.4 Afgifter Eventuelle ændringer i afgifter og øvrige bidrag i henhold til dansk lovgivning reguleres fuldt ud i priserne med ændringens nominelle værdi 6.5 Dokumentation af prisreguleringer Ved eventuelle prisreguleringer fremsendes dokumentation, der skal være af en sådan karakter, at Kunden kan kontrollere prisreguleringens berettigelse. Ændringen kan ikke træde i kraft uden forudgående dialog og godkendelse fra Kunden, som skal foreligge inden 14 dage efter modtagelse af meddelelsen. 6.6 Godtgørelse Kundens køb i henhold til Kontrakten må ikke danne grundlag for udbetaling af bonus, gebyrer, rabatandele eller anden form for godtgørelse for nogle af Kundens medarbejdere. 8

9 9 7 Fakturering 7.1 Elektronisk fakturering Fakturaen skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Leverandørens navn, adresse og CVR.nr. (eller SE-nr.) Vikarens navn Leveringsstedets og afdelingens navn, adresse og EAN nr. Omfanget og arten af de leverede ydelser Dato og tidspunkt for hvornår leveringen af ydelserne er foretages og afsluttet/vikarperioden For hver vagtperiode angives antal timer i perioden på de forskellige tidspunkter. Grundtimepris uden moms Tillægsudløsende faktorer specificeret pr. type Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales Separate oplysninger om transport- og boligudgift pr. uge Samlet pris Fakturering skal ske senest den 30. i efterfølgende måned. Kunden forbeholder sig ret til at modregne kreditnotaer i Leverandørens tilgodehavender hos Region Sjælland. Der tilstræbes løbende at effektivisere faktureringsproceduren til lettelse af de administrative rutiner for begge parter 7.2 Ændringer i krav Hvis der sker ændringer i den lovgivning, der danner grundlag for disse krav, eller der i øvrigt sker ændringer i anvisninger eller anbefalinger for anvendelse og/eller behandling af elektroniske handelsdokumenter for offentlige myndigheder, er Leverandøren forpligtet til at acceptere ændrede krav som følge af sådanne ændringer. 8 Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra Kundens modtagelse af fyldestgørende faktura. 9 Leveringsbetingelser 9.1 Leveringsadresser Leveringsadresser omfatter Region Sjællands Sygehuse, Psykiatriske Enheder og Sociale Institutioner m.m.. Opdaterede adresser kan findes på Kunden forbeholder sig ret til at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder under Region Sjælland i aftaleperioden efter nærmere aftale med Leverandøren. 9

10 Bestilling, bestillingsfrister og dækningsgrad m.v. Kunden kan rekvirere de i nærværende kontrakt indeholdte ydelser. Forhold omkring bestillingsprocedure og bestillingsfrister er beskrevet nærmere i Kravspecifikation, jf. CTM. Begge parter skal være enige om indholdet i bestillingen af en lægevikarydelse, inden opgaven iværksættes. Opstår der tvivl, skal bestilleren kontaktes omgående. 9.3 Afbestillingsfrister Forhold omkring afbestilling eller aflysning er nærmere beskrevet i Kontraktbilag Statistik De enkelte afdelinger kan efter aftale med Leverandøren rekvirere de statistikker, der vurderes at være relevante. Leverandøren skal på opfordring fremsende statistik til Region Sjællands kontaktpersoner på de enkelte delaftaler. Det skal være muligt at lave separat statistik for de enkelte sygehuse. Den konkrete udformning af statistikken og frekvens af statistikken aftales nærmere af Parterne. Data leveres pr. mail i Excel. Leverandørens statistik kan af Kunden videresendes til anden regional myndighed, hvis denne myndighed på vegne af flere regioner i forbindelse med aftalens udløb forestår et udbud af de af aftalen omhandlede varer. 11 Samarbejde og kvalitetsopfølgning Kunden og Leverandøren vil i kontaktperioden løbende følge op på samarbejdet i form af evalueringsmøder mellem parterne. I år 2014/2015 holdes evalueringsmøder hver 3. måned, herefter aftales den nødvendige frekvens. Leverandøren er ansvarlig for udarbejdelse af statistik til belysning heraf. Kunden er berettiget til at følge op på kvaliteten af kontraktens ydelser. Kunden er til enhver tid berettiget til at iværksætte tilfredshedsundersøgelser, ventetidsmålinger, kvalitetstests og lign. angående de ydelser som Leverandøren leverer i kontraktperioden. Evalueringen/kvalitetsopfølgningen sker med henblik på at optimere Leverandørens dækningsgrad for de enkelte typer af vikarer og for at skabe det bedst mulige samarbejde. Kunden ønsker et optimalt samarbejde med Leverandøren vil derfor være imødekommende over for forslag til forbedring af samarbejdet. Endvidere gælder 11 i bilag 3, ABService Myndighedskrav 10

11 11 Leverandøren er ansvarlig for, at opgaveudførelse sker i overensstemmelse med de krav, som fremgår af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivningens regler vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Leverandøren skal herunder opfylde gældende danske love, bekendtgørelser, regler og andre relevante myndighedskrav. Leverandøren er desuden ansvarlig for, at eventuelle offentlige tilladelser indhentes. 13 Leverandørens overdragelse af forpligtelser og tilgodehavender Leverandøren er eneansvarlig over for Kunden. Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke helt eller delvis sætte en anden i sit sted, men ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen påhviler Leverandøren fuldt ud. Hvis Leverandøren i aftaleperioden ønsker at skifte underleverandører, skal dette godkendes af Kunden. Kunden kan ikke nægte godkendelse uden saglig grund. Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke helt eller delvis diskontere eller overdrage sit tilgodehavende til tredjemand. Kunden har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtigelser efter denne kontrakt til en anden offentlig myndighed eller institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler samt til tredjemand i tilfælde af udlicitering eller lignende. 14 Tredjemandsrettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Rejser tredjemand krav mod en part med påstand om retskrænkelse, skal parten give den anden part skriftlig meddelelse herom. Leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde Kunden skadesløs. Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af aftalen i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Kunden, er Kunden efter forudgående skriftligt varsel berettiget til at hæve aftalen med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse. 15 Reklamation Konstaterer Kunden fejl/mangler ved de leverede ydelser, skal der reklameres over for Leverandøren uden ugrundet ophold. 16 Forsinkelse Hvis Leverandøren må forudse en forsinkelse i leveringen, skal Leverandøren straks give meddelelse til Kunden med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. 11

12 12 Ved gentagne forsinkelser af enkeltstående leverancer, som ikke skyldes force majeure er Kunden berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvis med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse. 17 Misligholdelser Ved væsentlige misligholdelse kan parterne ophæve kontrakten omgående. Væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til straks at ophæve Kontrakten eller bestillingen: Hvis leverandøren ikke lever op til de angivne kvalitetskrav i Kontrakten eller kravspecifikationen Hvis Leverandøren gentagne gange ikke kan overholde den anførte leveringssikkerhed af vikarydelserne Hvis Leverandøren gentagne gange leverer mangelfulde ydelser, og manglerne er byrdefulde for ordregiver Hvis Leverandørens ydelser gentagne gange er væsentligt forsinket, og forsinkelserne er byrdefulde for ordregiver Hvis Leverandøren gentagne gange overtræder lovgivninger og bekendtgørelser eller der sker væsentlig overtrædelse heraf, som leverandøren i henhold til kontrakten eller ydelsens natur er forpligtet til at overholde I tilfælde af gentagne klager, som Kunden anser for væsentlige, er denne berettiget til at betragte dette forhold som en væsentlig misligholdelse. Ovennævnte anførte forhold betragtes som væsentlig misligholdelse uanset om forholdene har kunnet udbedres ved afhjælpning, efter levering eller omlevering Kunden kan opsige aftalen med Leverandøren på en eller flere delaftaler såfremt leverandøren efter Kundens vurdering ikke lever op til den forventede leveringssikkerhed, dvs. ikke har tilbudt acceptable vikarløsninger på trods af flere forespørgsler inden den en periode på over 3 mdr. Kunden kan ved opsigelse af en leverandør beslutte at tilbyde den ledige plads til først den leverandør som i forbindelse med udbuddet afgav det økonomisk fjerde mest fordelagtige bud og dernæst den leverandør som i forbindelse med udbuddet afgav det økonomisk femte mest fordelagtige bud, under betingelserne i det i forbindelse med udbuddet afgivne tilbud. Kunden kan også vælge at gennemføre et nationalt udbud af den ledige plads. 18 Mangler Leverandøren er ansvarlig for mangler ved de af aftalen omfattede ydelser efter dansk rets almindelige regler. Leverandøren er forpligtet til at påbegynde afhjælpningen omgående efter, at Kundens reklamation er kommet til Leverandørens kundskab. Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Hvis Leverandøren tilkaldes til afhjælpning af fejl, der skyldes forhold, for hvilke Kunden bærer risikoen, afholder Kunden alle omkostninger. Hvis leverede ydelser gentagne gange er mangelfulde, eller hvis Leverandørens gentagne gange undlader at foretage afhjælpning eller omlevering, er Kunden berettiget til efter forudgående skriftligt varsel at hæve aftalen med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse. 12

13 13 19 Forsikringer 19.1 Under arbejde for Kunden er vikarerne dækket af Region Sjællands arbejdsskadeforsikring og erhvervsansvarsforsikring. Der tages dog forbehold for at Kunden eller Kundens forsikringsselskab måtte gøre regres i tilfælde af at dette forsikringsselskab eller en skade forvoldt af Leverandørens personale Leverandøren er forpligtiget til at opretholde erhvervsansvarsforsikring gældende for virksomheden og medarbejdere. Forsikring skal dække enhver form for skade, som Leverandøren eller Leverandørens underleverandører volder på Kunden eller på tredjemand, herunder også tredjemands genstande, som Kunden har i sin besiddelse Leverandøren skal i hele kontraktens løbetid være i besiddelse af de lovpligtige erhvervs- og arbejdsgiverforsikringer, som skal kunne dokumenteres på Kundens forlangende Endvidere gælder 6 i bilag 3, ABService Erstatningsansvar Leverandøren er erstatningspligtig overfor Kunden efter Dansk rets almindelige regler, herunder for beskadigelse af Kundens eller tredjemands ejendom i forbindelse med levering/uførelse af Leverandørens ydelser Leverandøren er pligtig til at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kunden af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen, en produktskade eller Leverandørens skadevoldende adfærd. Dette gælder uden begrænsning. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab. Rejses krav imod Kunden begrundet i forhold omkring leverancen, er Leverandøren pligtig samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet rejst mod Kunden. I øvrigt henvises til 28 i bilag 3, ABService 2003, som gælder udfyldende. 21 Ophævelse Udover det i paragraf 17 anførte, kan Kunden ophæve aftalen i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side med 30 dages varsel fra udgangen af en kalendermåned, dog med omgående virkning i grove tilfælde eller i gentagelsessituationer, hvis misligholdelsen ikke er ophørt efter påkrav. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet: at Leverandøren erklæres konkurs, træder i betalingsstandsning, åbner forhandling om tvangsakkord eller Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Leverandøren må anses at være ude af stand til at opfylde aftalen. Konkursboet er forpligtet til at drage omsorg for Region Sjællands behov. 13

14 14 hvis Leverandøren er et aktie- og anpartsselskab, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kræver opløst at Leverandøren trods skriftlig advarsel gentagne gange misligholder sine øvrige forpligtelser i henhold til denne aftale i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Kunden. 22 Force majeure Leverandøren er ansvarlig for misligholdelse af kontrakten, med mindre misligholdelsen skyldes forhold, Kunden bærer ansvaret eller risikoen for, eller skyldes force majeure. Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Leverandørens virksomhed. Leverandøren er forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde et nødberedskab. Kunden er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren, jf. pkt. 20. Hver part afholder egne omkostninger / bærer egne tab som følge af en force majeure begivenhed. Hvis opfyldelsen af aftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 60 dage eller i mere end 100 dage i en periode på 1 år, kan Kunden vælge at ophæve aftaleforholdet. I så fald gælder paragraf 17. Der henvises i øvrigt til 20 i bilag 3, ABService Tavshedspligt Leverandørens vikarer er undergivet samme tavshedspligt som Institutionernes og Hospitalernes medarbejdere, jf. sundhedslovens kap. 9, Forvaltningslovens 27 og Straffelovens 152 og 152a, samt de øvrige bestemmelser om tavshedspligt, der måtte være gældende for de enkelte faggrupper. Leverandørens vikarer skal underskrive en erklæring om tavshedspligt inden de påbegynder arbejde hos Leverandøren. I forbindelse med at erklæringen om tavshedspligt underskrives skal vikaren have grundig instruktion om tavshedspligten og have udleveret Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt. Leverandørens øvrige personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om aftalen eller offentliggøre noget om aftalens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Kunden i reklamemæssig sammenhæng uden Kundens forudgående skriftlige samtykke. 14

15 Endvidere gælder afsnit H i bilag 3, ABService Ændringer i aftalen Enhver ændring eller tilføjelse til aftalen skal aftales skriftligt mellem Kunden og Leverandøren og vedhæftes aftalen som tillæg. 25 Lovvalg og tvistigheder For denne aftale gælder dansk ret. Uoverensstemmelser i forbindelse med den indgåede aftale søges afgjort ved forhandling mellem Parterne. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab. Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort af en af Kunden udpeget domstol i Kundens værneting. 26 Fortolkning 26.1 De til Kontrakten hørende bilag anses for en integreret del af kontrakten. Henvisning til Kontakten eller til en bestemmelse deri omfatter også de til Kontrakten hørende bilag Udfyldende for denne kontrakt gælder bilag 3, ABService 2003 i hele dens omfang. 27 Underskrifter Nærværende kontrakt er digitalt signeret i CTM. 15

INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER

INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER MELLEM REGION NORD (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne Under

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af. Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer. mellem

Udkast til KONTRAKT. levering af. Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer. mellem Udkast til KONTRAKT om levering af Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden)

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) Udkast til KONTRAKT om køb og leje kaffemaskiner og kaffeautomater Gældende for delaftale 2 mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren)

Læs mere

KONTRAKT LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM

KONTRAKT LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM KONTRAKT OM LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM X OG REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: 1.0 Præambel... 4 2.0 Parterne... 4 3.0 Definitioner...5

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang...

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen")

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner (Rammeaftalen) Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen") 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Aarhus Kommune Herning Kommune Randers

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 2 Kontrakt Parykker

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 2 Kontrakt Parykker EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler Bilag 2 Kontrakt Parykker Præambel Parterne er ligeværdige igennem aftaleperioden og enige om at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning, for at opnå

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 194-334120

EU-UDBUD 2013/S 194-334120 EU-UDBUD 2013/S 194-334120 Varer Offentligt udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud EU-UDBUD /S 182-320748 Varer Offentligt udbud På levering af arbejdsbeklædning og -fodtøj til Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

UDKAST RAMMEAFTALE NR. 460000XXXX

UDKAST RAMMEAFTALE NR. 460000XXXX UDKAST RAMMEAFTALE NR. 460000XXXX indgået mellem Arsenalvej 55 9800 Hjørring Telefon: 72 67 11 11 Faxnr.: 72 67 11 19 E-mail: fes@mil.dk Kontaktperson: Telefon direkte: E-mail: og Leverandør XX XX XX Telefon:

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

EU-UDBUD BEGRÆNSET EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878

EU-UDBUD BEGRÆNSET EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878 EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER BEGRÆNSET EU-UDBUD TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878 ODENSE KOMMUNE JANUAR 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere