Vikarlæger.dk A/S (Herefter benævnt Leverandøren)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vikarlæger.dk A/S (Herefter benævnt Leverandøren)"

Transkript

1 RAMMEKONTRAKT OM LEVERING AF VIKARBUREAUYDELSER PÅ SPECIALLÆGEOMRÅDET DELAFTALE 2 MELLEM REGION SJÆLLAND (Herefter benævnt Kunden) OG Vikarlæger.dk A/S (Herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne 1

2 2 Indholdsfortegnelse. Præambel Definitioner Kontraktens Parter og kontraktgrundlag Kunden Leverandør Parterne Kontraktgrundlag Kontraktperiode Kontraktperiode / ikrafttrædelse Prøveperiode Forlængelse af kontrakten option på prolongation Ekstraordinær opsigelse Kontraktens omfang Omfang Parallelle rammeaftaler Optioner Leverandørens ydelser Kvalitetssikring Pris Prisregulering Prisregulering af eksisterende aftaler Prisregulering ved forlængelse af aftaleperioden Afgifter Dokumentation af prisreguleringer Godtgørelse Fakturering Elektronisk fakturering Ændringer i krav Betalingsbetingelser Leveringsbetingelser Leveringsadresser Bestilling, bestillingsfrister og dækningsgrad m.v Afbestillingsfrister Statistik Samarbejde og kvalitetsopfølgning Myndighedskrav Leverandørens overdragelse af forpligtelser og tilgodehavender Tredjemandsrettigheder Reklamation

3 3 16 Forsinkelse Misligholdelser Mangler Forsikringer Erstatningsansvar Ophævelse Force majeure Tavshedspligt Ændringer i aftalen Lovvalg og tvistigheder Fortolkning Underskrifter Bilagsoversigt: 1. Aftalematerialet inklusiv eventuelle offentliggjorte supplerende oplysninger jf. CTM 2. Tilbudsgivers tilbud jf. CTM 3. ABService

4 4 Præambel Efter reglerne i udbudsdirektiv2004/18/ef Bilag IIB, under iagttagelse af art. 23 og art. 35, stk. 4, har parterne indgået denne kontrakt vedrørende lægevikar-ydelser til Region Sjælland. Kontrakten fastlægger Parternes indbyrdes rettigheder og forpligtigelser for dette samarbejde. Kontrakten indgås som en rammeaftale. Nærværende kontrakt vedrører: Vikarbureauydelser på speciallægeområdet indenfor fagområderne til Region Sjælland indeholdt i nedenstående delaftale. Delaftale 2 Langtidsvikariater Somatiske specialer (ekskl. radiologi). 1 Definitioner Ved kontrakt forstås parallel rammekontrakt. Ved Leverandøren forstås det lægevikar-bureau/firma, der leverer ydelsen. Ved Underleverandøren forstås det hjælpebureau/firma, som Leverandøren har indgået samarbejde med for at løste nærværende opgave. Ved Kunden forstås Region Sjællands leveringsadresser (bestiller). 2 Kontraktens Parter og kontraktgrundlag 2.1 Kunden Region Sjælland Alléen 15 DK 4180 Sorø CVR Nr Repræsenteret ved: Indkøb Køgevej Roskilde Kontaktperson hos kunden (Indkøb): Strategisk Udbudskonsulent Kenneth Kalsgaard Tlf.: (+45) Leverandør Vikarlæger.dk A/S Store Kongens Gade 62A 1264 København K CVR Nr

5 5 Kontaktperson (er): Daglig kontaktperson: Marianne Nattestad Bureauchef Tlf.: (+45) Kontraktuelle kontaktpersoner: Carl Frederik Nagell Direktør Tlf.: (+45) Michael Rose Direktør Tlf.: (+45) Parterne Betegnes efterfølgende henholdsvis Leverandøren" og Kunden. I fællesskab Parterne 2.4 Kontraktgrundlag Kontrakten består af nærværende dokument samt bilag i henhold til bilagsoversigten. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem bilagene og nærværende dokument, har nærværende dokument forrang. Ved uoverensstemmelse mellem bilagene gælder de i den rækkefølge, som de står anført i bilagsoversigten. Ved uoverensstemmelse mellem Kontraktbilag 6, ABService 2003, og nærværende dokument samt andre bilag, gælder sidstnævnte. 3 Kontraktperiode 3.1 Kontraktperiode / ikrafttrædelse Kontraktperioden er fra den til den , med option for forlængelse i op til 2 x 12 måneder regnet fra den Kontrakten træder i kraft, når den er forsynet med begge parters underskrift og ophører uden opsigelse ved kontraktperiodens udløb, medmindre den forlænges af Kunden. Leverandøren skal efter ikrafttrædelse kunne levere de aftalte ydelser jf. punkt Prøveperiode De første 6 måneder af aftaleperioden er prøvetid. Hvis samhandlen efter Kundens vurdering forløber tilfredsstillende, fortsætter aftalen indtil udløb. I modsat fald kan Kunden opsige aftalen med et skriftligt opsigelsesvarsel på 30 dage til den 1. i en måned. Opsigelse skal være afsendt senest den dag, hvor prøvetiden udløber. 5

6 6 3.3 Forlængelse af kontrakten option på prolongation Kunden har ret til at forlænge kontrakten 2 x 12 måneder. Kunden skal senest tage initiativ til eventuel prolongation 3 måneder før aftalens udløb. Forlængelse af kontrakten sker på uændrede vilkår, men med mulig for prisregulering jf. pkt Ekstraordinær opsigelse Såfremt der sker væsentlige ændringer i den lovgivning, der regulerer forholdene omfattet af kontrakten, og dette påvirker Regionen eller leverandøren, kan såvel Regionen som leverandøren skriftligt opsige kontrakten med 6 måneders varsel. Hvis annonceringen vedrørende de af nærværende kontrakt omfattede sundhedsydelser indbringes for klagenævnet for udbud eller domstolene, og Regionens beslutning om at tildele Leverandøren kontrakten annulleres, eller Regionen pålægges at bringe kontrakten til ophør, er Regionen berettiget til at opsige kontrakten med et efter de konkrete omstændigheder passende varsel alene mod betaling af Leverandørs positive udgifter i anledning af opsigelsen (negativ kontraktinteresse). I tilfælde af at Regionen ved politisk beslutning vælger at hjemtage aktiviteten, er Regionen berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel. 4 Kontraktens omfang 4.1 Omfang Aftalen vedrører levering af langtidsvikariater til Delaftale 2 Somatiske specialer (ekskl. radiologi). Den konkrete kravspecifikation, krav til kvalitet m.v. fremgår af kravspecifikationen / løsningsbeskrivelse, jf. CTM. De vilkår, som vil være gældende for leverancen, fremgår af CTM. De anførte mængder er skønnet årligt forbrug og skal betragtes som vejledende, idet den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Kunden forpligtiger sig ikke ud over sit faktuelle behov. Leverandøren har ikke i medfør af rammekontrakten krav på nogen minimumsomsætning. Region Sjælland tager forbehold for administrative og politiske beslutninger, som på afgørende vis eller i væsentlig omfang vil ændre nærværende ydelses indhold og udbudsmaterialemæssige grundlag. Region Sjælland agter at honorere eksisterende forpligtelser (Nuværende aftaler vedrørende speciallægevikarer) indtil den pågældende aftale udløber. Dog vil der være en revurdering af aftalens vilkår, herunder pris, og eksisterende aftaler kan opsiges såfremt de findes uforholdsmæssigt byrdefulde for regionen. 4.2 Parallelle rammeaftaler Kunden har samtidig med indgåelse af kontrakten indgået parallelle rammeaftaler med op til 5 andre leverandører på denne delaftale. Rammeaftaler er indgået med de leverandører, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige, næstmest fordelagtige og tredje mest fordelagtige tilbud pr. delaftale i henhold til tildelingskriteriet anført i udbudsmaterialet. 6

7 7 4.3 Optioner Kunden har optionsmulighed med henblik på forlængelse i yderligere 2*12 måneder. Området børnekardiologi og osteoporoseklinikken undtages fra delaftale 1 og 2, men har mulighed for at blive inkluderet i aftalen. Region Sjællands sociale område, herunder selvejende institutioner skal have mulighed for at gøre brug af denne aftale. 5 Leverandørens ydelser Leverandøren skal levere Lægevikar-ydelser, der fremgår af kontraktbilag 1 til 3 og på de vilkår, som er fastsat i kontrakten. Leverandøren indestår for, at levering af Lægevikar-ydelser til enhver tid opfylder Kundens kravspecifikation / løsningsbeskrivelse, jf. CTM, samt vilkår i nærværende kontrakt. Leverandøren har ikke noget krav mod Kunden på tildeling af et bestemt minimumsantal af Vikarbureauydelser, ligesom der principielt heller ikke gælder noget maksimum for ydelsernes omfang. Leverandøren forpligtiger sig til at levere tidsbegrænsede arbejdsydelser vedrørende de anførte vikarbureauydelser modsvarende Kundens til enhver tid værende behov. Ydelserne leveres i henhold til særlig aftale for hver arbejdsydelse. Leverandøren skal sikre overholdelse af de til enhver tid gældende arbejdsmiljøloves regler om hviletids- og fridøgnsbestemmelser. Endvidere gælder bilag 3, ABService Kvalitetssikring Leverandøren er forpligtet til gennem et kvalitetsstyringsprogram løbende at sikre, at kravene i kontrakten overholdes på det anførte niveau, jf. CTM og overholdelse skal på Kundens anmodning kunne dokumenteres. Såfremt Kunden har oplevelsen af, at kravene ikke overholdes, skal Leverandøren på Kundens forlangende fremlægge dokumentation herfor. Såfremt niveauet ikke er i overensstemmelse med de fastlagte krav, er leverandøren forpligtiget til straks at bringe forholdet op på det fastlagte niveau. Leverandøren kan ikke afvise at bringe forholdet op på niveau under påberåbelse af for sen reklamation fra Kundens side. Leverandøren er forpligtiget til at registrere større afvigelser, herunder utilsigtede hændelser, samt alle reklamationer, og iværksætte tiltag til afhjælpning af problemet og til forebyggelse mod gentagelser. 6 Pris Priserne er specificerede i prislisten jf. CTM. Priserne er nettopriser i danske kroner eksklusiv moms og inklusive alle tillæg per time, dvs. at den angivne pris skal være inklusiv alle de med ydelsen forbundne omkostninger, herunder: Løn 7

8 8 Administrationsomkostninger Transporttid mellem bopæl/leverandøren og tjenestested Tillæg af sociale og anciennitetsmæssige årsager samt ATP. Feriepenge, sygdom, barsel m.m. Der ydes betaling for følgende: De timer, der præsteres hos Kunden i henhold til Kundens bestilling Der ydes ikke særskilt betaling for følgende: Udgifter i forbindelse med transporttid og transport til og fra angivet arbejdssted, medmindre andet er aftalt. Priserne er faste de første 12 måneder af aftaleperioden. Herefter kan der finde regulering sted i henhold til kontraktens pkt Prisregulering Priserne er faste i 12 måneder fra aftalestart og kan tidligst reguleres pr. denne dato dog vil det altid være muligt for Leverandøren at reducere priserne i aftalen. Prisreguleringen foretages på baggrund af Lønindeks for kommuner og regioner, kategorien Sundhedsvæsen, fra Danmarks Statistik. Reguleringen af bolig og transport udgifter, foretages på baggrund af Danmarks Statistiks Nettoprisindeks for henholdsvist 04. Bolig, og 07. Transport, 'Ændring i pct. i forhold til samme måned året før', med de senest udsendte tal. 6.2 Prisregulering af eksisterende aftaler Alle ved kontraktstart eksisterende aftaler vedrørende udbuddets omfang skal leveres på de af de oprindelige kontrakters fastlagte vilkår og til de tilbudte priser. 6.3 Prisregulering ved forlængelse af aftaleperioden Såfremt Kunden ønsker at udnytte sin option på forlængelse vil det være muligt at indgå aftale om prisregulering iht. ovennævnte bestemmelser. 6.4 Afgifter Eventuelle ændringer i afgifter og øvrige bidrag i henhold til dansk lovgivning reguleres fuldt ud i priserne med ændringens nominelle værdi 6.5 Dokumentation af prisreguleringer Ved eventuelle prisreguleringer fremsendes dokumentation, der skal være af en sådan karakter, at Kunden kan kontrollere prisreguleringens berettigelse. Ændringen kan ikke træde i kraft uden forudgående dialog og godkendelse fra Kunden, som skal foreligge inden 14 dage efter modtagelse af meddelelsen. 6.6 Godtgørelse Kundens køb i henhold til Kontrakten må ikke danne grundlag for udbetaling af bonus, gebyrer, rabatandele eller anden form for godtgørelse for nogle af Kundens medarbejdere. 8

9 9 7 Fakturering 7.1 Elektronisk fakturering Fakturaen skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Leverandørens navn, adresse og CVR.nr. (eller SE-nr.) Vikarens navn Leveringsstedets og afdelingens navn, adresse og EAN nr. Omfanget og arten af de leverede ydelser Dato og tidspunkt for hvornår leveringen af ydelserne er foretages og afsluttet/vikarperioden For hver vagtperiode angives antal timer i perioden på de forskellige tidspunkter. Grundtimepris uden moms Tillægsudløsende faktorer specificeret pr. type Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales Separate oplysninger om transport- og boligudgift pr. uge Samlet pris Fakturering skal ske senest den 30. i efterfølgende måned. Kunden forbeholder sig ret til at modregne kreditnotaer i Leverandørens tilgodehavender hos Region Sjælland. Der tilstræbes løbende at effektivisere faktureringsproceduren til lettelse af de administrative rutiner for begge parter 7.2 Ændringer i krav Hvis der sker ændringer i den lovgivning, der danner grundlag for disse krav, eller der i øvrigt sker ændringer i anvisninger eller anbefalinger for anvendelse og/eller behandling af elektroniske handelsdokumenter for offentlige myndigheder, er Leverandøren forpligtet til at acceptere ændrede krav som følge af sådanne ændringer. 8 Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra Kundens modtagelse af fyldestgørende faktura. 9 Leveringsbetingelser 9.1 Leveringsadresser Leveringsadresser omfatter Region Sjællands Sygehuse, Psykiatriske Enheder og Sociale Institutioner m.m.. Opdaterede adresser kan findes på Kunden forbeholder sig ret til at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder under Region Sjælland i aftaleperioden efter nærmere aftale med Leverandøren. 9

10 Bestilling, bestillingsfrister og dækningsgrad m.v. Kunden kan rekvirere de i nærværende kontrakt indeholdte ydelser. Forhold omkring bestillingsprocedure og bestillingsfrister er beskrevet nærmere i Kravspecifikation, jf. CTM. Begge parter skal være enige om indholdet i bestillingen af en lægevikarydelse, inden opgaven iværksættes. Opstår der tvivl, skal bestilleren kontaktes omgående. 9.3 Afbestillingsfrister Forhold omkring afbestilling eller aflysning er nærmere beskrevet i Kontraktbilag Statistik De enkelte afdelinger kan efter aftale med Leverandøren rekvirere de statistikker, der vurderes at være relevante. Leverandøren skal på opfordring fremsende statistik til Region Sjællands kontaktpersoner på de enkelte delaftaler. Det skal være muligt at lave separat statistik for de enkelte sygehuse. Den konkrete udformning af statistikken og frekvens af statistikken aftales nærmere af Parterne. Data leveres pr. mail i Excel. Leverandørens statistik kan af Kunden videresendes til anden regional myndighed, hvis denne myndighed på vegne af flere regioner i forbindelse med aftalens udløb forestår et udbud af de af aftalen omhandlede varer. 11 Samarbejde og kvalitetsopfølgning Kunden og Leverandøren vil i kontaktperioden løbende følge op på samarbejdet i form af evalueringsmøder mellem parterne. I år 2014/2015 holdes evalueringsmøder hver 3. måned, herefter aftales den nødvendige frekvens. Leverandøren er ansvarlig for udarbejdelse af statistik til belysning heraf. Kunden er berettiget til at følge op på kvaliteten af kontraktens ydelser. Kunden er til enhver tid berettiget til at iværksætte tilfredshedsundersøgelser, ventetidsmålinger, kvalitetstests og lign. angående de ydelser som Leverandøren leverer i kontraktperioden. Evalueringen/kvalitetsopfølgningen sker med henblik på at optimere Leverandørens dækningsgrad for de enkelte typer af vikarer og for at skabe det bedst mulige samarbejde. Kunden ønsker et optimalt samarbejde med Leverandøren vil derfor være imødekommende over for forslag til forbedring af samarbejdet. Endvidere gælder 11 i bilag 3, ABService Myndighedskrav 10

11 11 Leverandøren er ansvarlig for, at opgaveudførelse sker i overensstemmelse med de krav, som fremgår af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivningens regler vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Leverandøren skal herunder opfylde gældende danske love, bekendtgørelser, regler og andre relevante myndighedskrav. Leverandøren er desuden ansvarlig for, at eventuelle offentlige tilladelser indhentes. 13 Leverandørens overdragelse af forpligtelser og tilgodehavender Leverandøren er eneansvarlig over for Kunden. Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke helt eller delvis sætte en anden i sit sted, men ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen påhviler Leverandøren fuldt ud. Hvis Leverandøren i aftaleperioden ønsker at skifte underleverandører, skal dette godkendes af Kunden. Kunden kan ikke nægte godkendelse uden saglig grund. Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke helt eller delvis diskontere eller overdrage sit tilgodehavende til tredjemand. Kunden har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtigelser efter denne kontrakt til en anden offentlig myndighed eller institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler samt til tredjemand i tilfælde af udlicitering eller lignende. 14 Tredjemandsrettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Rejser tredjemand krav mod en part med påstand om retskrænkelse, skal parten give den anden part skriftlig meddelelse herom. Leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde Kunden skadesløs. Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af aftalen i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Kunden, er Kunden efter forudgående skriftligt varsel berettiget til at hæve aftalen med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse. 15 Reklamation Konstaterer Kunden fejl/mangler ved de leverede ydelser, skal der reklameres over for Leverandøren uden ugrundet ophold. 16 Forsinkelse Hvis Leverandøren må forudse en forsinkelse i leveringen, skal Leverandøren straks give meddelelse til Kunden med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. 11

12 12 Ved gentagne forsinkelser af enkeltstående leverancer, som ikke skyldes force majeure er Kunden berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvis med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse. 17 Misligholdelser Ved væsentlige misligholdelse kan parterne ophæve kontrakten omgående. Væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til straks at ophæve Kontrakten eller bestillingen: Hvis leverandøren ikke lever op til de angivne kvalitetskrav i Kontrakten eller kravspecifikationen Hvis Leverandøren gentagne gange ikke kan overholde den anførte leveringssikkerhed af vikarydelserne Hvis Leverandøren gentagne gange leverer mangelfulde ydelser, og manglerne er byrdefulde for ordregiver Hvis Leverandørens ydelser gentagne gange er væsentligt forsinket, og forsinkelserne er byrdefulde for ordregiver Hvis Leverandøren gentagne gange overtræder lovgivninger og bekendtgørelser eller der sker væsentlig overtrædelse heraf, som leverandøren i henhold til kontrakten eller ydelsens natur er forpligtet til at overholde I tilfælde af gentagne klager, som Kunden anser for væsentlige, er denne berettiget til at betragte dette forhold som en væsentlig misligholdelse. Ovennævnte anførte forhold betragtes som væsentlig misligholdelse uanset om forholdene har kunnet udbedres ved afhjælpning, efter levering eller omlevering Kunden kan opsige aftalen med Leverandøren på en eller flere delaftaler såfremt leverandøren efter Kundens vurdering ikke lever op til den forventede leveringssikkerhed, dvs. ikke har tilbudt acceptable vikarløsninger på trods af flere forespørgsler inden den en periode på over 3 mdr. Kunden kan ved opsigelse af en leverandør beslutte at tilbyde den ledige plads til først den leverandør som i forbindelse med udbuddet afgav det økonomisk fjerde mest fordelagtige bud og dernæst den leverandør som i forbindelse med udbuddet afgav det økonomisk femte mest fordelagtige bud, under betingelserne i det i forbindelse med udbuddet afgivne tilbud. Kunden kan også vælge at gennemføre et nationalt udbud af den ledige plads. 18 Mangler Leverandøren er ansvarlig for mangler ved de af aftalen omfattede ydelser efter dansk rets almindelige regler. Leverandøren er forpligtet til at påbegynde afhjælpningen omgående efter, at Kundens reklamation er kommet til Leverandørens kundskab. Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Hvis Leverandøren tilkaldes til afhjælpning af fejl, der skyldes forhold, for hvilke Kunden bærer risikoen, afholder Kunden alle omkostninger. Hvis leverede ydelser gentagne gange er mangelfulde, eller hvis Leverandørens gentagne gange undlader at foretage afhjælpning eller omlevering, er Kunden berettiget til efter forudgående skriftligt varsel at hæve aftalen med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse. 12

13 13 19 Forsikringer 19.1 Under arbejde for Kunden er vikarerne dækket af Region Sjællands arbejdsskadeforsikring og erhvervsansvarsforsikring. Der tages dog forbehold for at Kunden eller Kundens forsikringsselskab måtte gøre regres i tilfælde af at dette forsikringsselskab eller en skade forvoldt af Leverandørens personale Leverandøren er forpligtiget til at opretholde erhvervsansvarsforsikring gældende for virksomheden og medarbejdere. Forsikring skal dække enhver form for skade, som Leverandøren eller Leverandørens underleverandører volder på Kunden eller på tredjemand, herunder også tredjemands genstande, som Kunden har i sin besiddelse Leverandøren skal i hele kontraktens løbetid være i besiddelse af de lovpligtige erhvervs- og arbejdsgiverforsikringer, som skal kunne dokumenteres på Kundens forlangende Endvidere gælder 6 i bilag 3, ABService Erstatningsansvar Leverandøren er erstatningspligtig overfor Kunden efter Dansk rets almindelige regler, herunder for beskadigelse af Kundens eller tredjemands ejendom i forbindelse med levering/uførelse af Leverandørens ydelser Leverandøren er pligtig til at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kunden af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen, en produktskade eller Leverandørens skadevoldende adfærd. Dette gælder uden begrænsning. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab. Rejses krav imod Kunden begrundet i forhold omkring leverancen, er Leverandøren pligtig samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet rejst mod Kunden. I øvrigt henvises til 28 i bilag 3, ABService 2003, som gælder udfyldende. 21 Ophævelse Udover det i paragraf 17 anførte, kan Kunden ophæve aftalen i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side med 30 dages varsel fra udgangen af en kalendermåned, dog med omgående virkning i grove tilfælde eller i gentagelsessituationer, hvis misligholdelsen ikke er ophørt efter påkrav. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet: at Leverandøren erklæres konkurs, træder i betalingsstandsning, åbner forhandling om tvangsakkord eller Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Leverandøren må anses at være ude af stand til at opfylde aftalen. Konkursboet er forpligtet til at drage omsorg for Region Sjællands behov. 13

14 14 hvis Leverandøren er et aktie- og anpartsselskab, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kræver opløst at Leverandøren trods skriftlig advarsel gentagne gange misligholder sine øvrige forpligtelser i henhold til denne aftale i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Kunden. 22 Force majeure Leverandøren er ansvarlig for misligholdelse af kontrakten, med mindre misligholdelsen skyldes forhold, Kunden bærer ansvaret eller risikoen for, eller skyldes force majeure. Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Leverandørens virksomhed. Leverandøren er forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde et nødberedskab. Kunden er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren, jf. pkt. 20. Hver part afholder egne omkostninger / bærer egne tab som følge af en force majeure begivenhed. Hvis opfyldelsen af aftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 60 dage eller i mere end 100 dage i en periode på 1 år, kan Kunden vælge at ophæve aftaleforholdet. I så fald gælder paragraf 17. Der henvises i øvrigt til 20 i bilag 3, ABService Tavshedspligt Leverandørens vikarer er undergivet samme tavshedspligt som Institutionernes og Hospitalernes medarbejdere, jf. sundhedslovens kap. 9, Forvaltningslovens 27 og Straffelovens 152 og 152a, samt de øvrige bestemmelser om tavshedspligt, der måtte være gældende for de enkelte faggrupper. Leverandørens vikarer skal underskrive en erklæring om tavshedspligt inden de påbegynder arbejde hos Leverandøren. I forbindelse med at erklæringen om tavshedspligt underskrives skal vikaren have grundig instruktion om tavshedspligten og have udleveret Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt. Leverandørens øvrige personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om aftalen eller offentliggøre noget om aftalens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Kunden i reklamemæssig sammenhæng uden Kundens forudgående skriftlige samtykke. 14

15 Endvidere gælder afsnit H i bilag 3, ABService Ændringer i aftalen Enhver ændring eller tilføjelse til aftalen skal aftales skriftligt mellem Kunden og Leverandøren og vedhæftes aftalen som tillæg. 25 Lovvalg og tvistigheder For denne aftale gælder dansk ret. Uoverensstemmelser i forbindelse med den indgåede aftale søges afgjort ved forhandling mellem Parterne. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab. Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort af en af Kunden udpeget domstol i Kundens værneting. 26 Fortolkning 26.1 De til Kontrakten hørende bilag anses for en integreret del af kontrakten. Henvisning til Kontakten eller til en bestemmelse deri omfatter også de til Kontrakten hørende bilag Udfyldende for denne kontrakt gælder bilag 3, ABService 2003 i hele dens omfang. 27 Underskrifter Nærværende kontrakt er digitalt signeret i CTM. 15

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Kontrakt - udkast Under enkelte punkter er anført: Udfyldes

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren)

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) Udkast til KONTRAKT om levering af BANKYDELSER mellem REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) og [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren benævnes herefter samlet som Parterne/Parter

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Region Midtjyllands standardbetingelser

Region Midtjyllands standardbetingelser Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 3. udgave Standardbetingelser april 2013

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

DELAFTALE 1 NYKØBING FALSTER

DELAFTALE 1 NYKØBING FALSTER KONTRAKT OM LEVERING AF SUNDHEDSFAGLIGE VIKARYDELSER SOM SEKUNDÆR LEVERANDØR DELAFTALE 1 NYKØBING FALSTER MELLEM REGION SJÆLLAND (Herefter benævnt ordregiver) OG MG-V (Herefter benævnt Leverandøren) Ordregiver

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

STANDARDBETINGELSER. - for køb og levering af forbrugsvarer. - for køb og levering af teknisk udstyr. - for køb og udførelse af tjenesteydelser

STANDARDBETINGELSER. - for køb og levering af forbrugsvarer. - for køb og levering af teknisk udstyr. - for køb og udførelse af tjenesteydelser Side 1 af 5 STANDARDBETINGELSER - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Maj 2009-1. udgave 1. GENERELT Præambel Disse standardbetingelser

Læs mere

Rammeaftale. Levering af nødkaldssystemer til. Rebild Kommune

Rammeaftale. Levering af nødkaldssystemer til. Rebild Kommune Rammeaftale Levering af nødkaldssystemer til Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne 3 2. Definitioner 3 3. Kontraktgrundlag 4 3.1 Kontrakt og bilag 4 3.2 Ændringer 4 3.3 Underleverandører 4 4.

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-72-29-11 Udkast til kontrakt vedr. medicinske og tekniske luftarter Udbud af 21.10.2011

Sagsnr. 1-23-4-72-29-11 Udkast til kontrakt vedr. medicinske og tekniske luftarter Udbud af 21.10.2011 UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF MEDICINSKE OG TEKNISKE LUFTARTER MELLEM XX OG Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Aftalens Parter og aftalegrundlag... 4 1.1. Kunden...4 1.2. Leverandør...4 1.3.

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Rammeaftale. levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak. mellem

Rammeaftale. levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak. mellem levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak mellem [Region] [Adresse] [Postnr. og by], [Region] [Adresse] [Postnr. og by], [Region] [Adresse] [Postnr.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD xx. marts 2013 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Miljø og Rådgiver Vedr. : Side 2 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands annoncering omhandlende 17 forureningsundersøgelser

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer. Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse)

Fællesindkøb Nord. Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer. Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse) Fællesindkøb Nord Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse) Levering af Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Aftalegrundlag...

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver:

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver: Aftalevilkår 1 Aftalegrundlag 1.1 Aftalevilkårenes grundlag Disse aftalevilkår er gældende for ordregivers dynamiske indkøbssystem vedrørende lejlighedsvis buskørsel af hel og halvdagsture. Aftalegrundlaget

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

Bilag 10, udkast til rammeaftale

Bilag 10, udkast til rammeaftale Bilag 10, udkast til rammeaftale 1. Parterne Mellem Holbæk Kommune [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.] (herefter kaldet ordregiver) og [Indsæt navn på leverandør] [Indsæt adresse] [Indsæt

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. Levering af skolemælk. mellem. Frederiksberg Kommune. Kontrakthaver

Kontrakt. Levering af skolemælk. mellem. Frederiksberg Kommune. Kontrakthaver Kontrakt om Levering af skolemælk mellem Frederiksberg Kommune og Kontrakthaver Indhold 1. Parter... 4 2. Kontraktgrundlaget... 4 3. Kontraktperiode... 4 4. Kontraktens genstand... 4 5. Priser... 5 6.

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast Side 1 af 7 sider Mellem Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal 6 1220 København K CVR nr. 1188 1866 EAN nr. 5798000013001 herefter benævnt Personalestyrelsen og (Forsikringsselskabets navn) (gadenavn)

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF SERVERE, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT MELLEM REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF SERVERE, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT MELLEM REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF SERVERE, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG XX - 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆAMBEL... 3 1. PARTER... 3 1.1 Kunden... 3 1.2 Leverandøren... 3 2. DEFINITIONER...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere