Assens Revisionskontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Assens Revisionskontor"

Transkript

1 Assens Revisionskontor Ved registreret revisor Per Johansen --- Tobaksgården Assens Årsrapport for 2009 CVR: Sdr. Ringvej 2, 1. sal 5610 Assens Tlf Fax Giro reg. nr konto CVR Registrerede Revisorer FRR

2

3 Indholdsfortegnelse Side Stamoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendte regnskabsprincipper... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance... 8 Noter til regnskab Side 1

4 Stamoplysninger Institutionen Tobaksgaarden Tobaksgården Assens CVR Ejer Selvejende Institution Revision Assens Revisionskontor Sdr. Ringvej 2 1.sal 5610 Assens Pengeinstitut Vestfyns Bank Side 2

5 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dag dato aflagt årsrapporten for 2009 for Tobaksgaarden Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med tilrettelser til en selvejende institution Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 17. marts 2010 Bestyrelse Søren Edlefsen Mogens Lykke Olsen Ib Poulsen Formand Næstformand Birte Gamborg Erik Hvid Mikkel Holmgaard Jens Kr. Elvstrøm Mette Nordtorp Side 3

6 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen for den selvejende institution Tobaksgaarden Vi har revideret årsrapporten for Tobaksgaarden for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Bestyrelsens ansvar for årsrapporten Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Tobaksgaardens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Tobaksgaardens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af Bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af Bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Tobaksgaardens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Tobaksgaardens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Assens den 17. marts 2010 Assens Revisionskontor Per Johansen Registreret revisor FRR Side 4

7 Ledelsesberetning År 2009 blev et meget tilfredsstillende år for kulturhuset Tobaksgaarden, idet den positive udvikling i Tobaksgardens økonomi i 2008, videreførtes i 2009.Trods finanskrise har der været en markant øget tilgang af deltagerne til de mange arrangementer i Tobaksgaarden, hvilket kan ses af en væsentligt større entreindtægt i 2009 i forhold til Fremtrædende satsninger i koncertprogrammet og en øget markedsføring har vist sig at være rigtige dispositioner. På landsplan har 2009 været et forrygende år for landets biografer. Også for biografen på Tobaksgaarden hvor vi solgte lidt flere billetter end rekord-året Det kan derfor forekomme ulogisk, at det har været sværere at sælge biografreklamer i Alligevel er det lykkedes Tobaksgaarden, at skabe et tilfredsstillende økonomisk resultat for biografdriften. Også i 2009 var der rigtig mange frivillige som gav en hånd med til afvikling af dagligdagen i Tobaksgaarden. Med Tobaksgaardens forholdsvis lille personalegruppe, vil det uden den meget store kreds af engagerede frivillige, være svært at drive et kulturhus med et omfattende program og højt aktivitetsniveau. Bestyrelsen ser derfor frem til, at de frivillige også i de kommende år vil være med til at sikre det høje aktivitetsniveau Tobaksgaarden. I 2009 fortsatte det gode samarbejde med det lokale erhvervsliv. Mere end 40 virksomheder valgte at forny deres partnerskaber med Tobaksgaarden, og omkring 26 andre virksomheder har tilsluttet sig ordningen. Bestyrelsen kan med tilfredshed konstatere, at rigtig mange af virksomhederne og deres medarbejdere flittigt besøger Tobaksgaarden, hvilket har tilført kulturhuset den øgede trafik som man håbede på da aktiviteten blev iværksat. Bestyrelsen kan med tilfredshed konstatere, at også i 2009 skabte Tobaksgaarden et såvel kulturelt som økonomisk positivt resultat. Efter regnskabets afslutning viser årets første måneder af 2010 en fortsat positiv udvikling i salg af billetter til Tobaksgaardens arrangementer, hvorfor bestyrelsen har positive forventninger til resultatet for Side 5

8 Anvendte regnskabsprincipper Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder, tilrettet en selvejende institution. De væsentligste regnskabs- og vurderingsprincipper er følgende: Indtægtskriteriet er fakturering. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over forventet levetid. Bygninger afskrives ikke Inventar afskrives over 10 år Udstyr afskrives over 7 år Finansielle anlægsaktiver optages til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Varelager optages til kostpris. Prioritetsgæld optages til pantebrevsrestgæld. Side 6

9 Resultatopgørelse for i kr Indtægter Udgifter Markedsføring Lokaleudgifter Administration Bruttofortjeneste Personaleudgifter Resultat før afskrivninger Afskrivninger Legat Albani Fonden til flygel Resultat før renter Finansieringsudgifter Årets resultat Side 7

10 Balance pr 31. december 2009 Note Aktiver Anlægsaktiver i kr 2 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar Udstyr I alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varelager I alt Tilgodehavender Debitorer Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 8

11 Balance pr 31. december 2009 Note Passiver i kr Egenkapital Egenkapital primo Opskrivning ejendom Overført af årets resultat I alt Langfristet gæld 5 Prioritetsgæld Rentefrit lån Assens Kommune I alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristetgæld 0 92 Kassekredit Leverandørgæld Skyldige omkostninger Depositum Periodisering Anden gæld I alt Gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser: Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er deponeret Ejerpantebrev ejendom kr. Transport i tilskud fra Assens Kommune kr. Side 9

12 Noter Sidste år i kr 1 Personaleudgifter Lønninger Rengøring NB Skattefri km ATP FIB+AER+AES AER DA BARSEL Kørselsgodtgørelse Ændring feriepengeforpl Lønrefusion Diverse medarbejder omk Ialt Anlægsaktiver Ejendom Inventar Anskaffelsessum primo Opskrivning Nyanskaffelser i året Salg i året 0 0 Samlet anskaffelssum ultimo Samlede afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på solgt 0 Samlede afskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Udstyr Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Salg i året 0 Samlet anskaffelssum ultimo Samlede afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på solgt 0 Samlede afskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Side 10

13 Noter Sidste år i kr 2 Afskrivninger inventar adm afskr inventar udstyr afskr Småanskaffelser Ialt Finansieringsudgifter Renteudgift Nykredit Renteudgift pengeinstitut Renteudgifter kreditor Renter SKAT 0 4 Låneomkostninger Ialt Likvide beholdninger Kasse Kasse Tobaksgården Kasse biograf Indbetalings konto Ialt Prioritetsgæld Forfald over 5 år Forfald 2-5 år Forfald 1 år 0 92 Ialt Side 11

14 Noter Sidste år i kr 6 Anden gæld Moms primo Salgsmoms Købsmoms Elafgift Vandafgift Momsafregning I alt A skat feriepenge mv. Skyldig A-skat Skyldig AM-bidrag Afregnet A-skat & AMB Skyldig ATP Skyldig feriepenge ferieforpligtelser Skyldig FIB+AER+AES Ialt HUSET INDTÆGTER Udlejning af lokaler Tilskud fra Assens Kommune Andre indtægter (fonde + kulturrelle arr.) Medlemskontingenter UDGIFTER Markedsføring Arrangementomk. VIP club Administration/Revision Forsikring Lokaler, vedligeholdelse m.v Lønninger Løndele, ATP, AES, feriepenge Medarbejderomkostninger Inventar og udstyr Renteudgifter RESULTAT HUSET Side 12

15 Noter Sidste år i kr BIOGRAF INDTÆGTER Entré indtægter Reklame indtægter Biograf Kiosk UDGIFTER Filmleje Lønninger Driftsudgifter Prod. af reklamer RESULTAT BIOGRAF MUSIK INDTÆGTER Entré indtægter Tilskud Assens Kommune Tilskud Kunststyrelsen Sponsorer Andre tilskud/salg af annoncer 0 11 Barsalg Musikerehonorar/produktion Bureauprovision KODA Transport af musikere Teknikere Leje af flygel 0 32 Leje af suppl teknik 0 7 Diverse udgifter RESULTAT MUSIK Resultat før afskrivning Afskrivninger Legat Albani Fonden til flygel ÅRETS RESULTAT /BJ/PGJ Side 13

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Den selvejende institution Rønne Theater Teaterstræde 2, 3700 Rønne Årsrapport for 2010

Den selvejende institution Rønne Theater Teaterstræde 2, 3700 Rønne Årsrapport for 2010 Den selvejende institution Rønne Theater Teaterstræde 2, 3700 Rønne Årsrapport for 2010 CVR. nr. 42 52 38 28 Fremlagt og godkendt repræsentantskabsmødet den 27. april 2011. dirigent 1 Indhold Side Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2008 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Den uafhængige revisors påtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2007. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2007. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2007 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Den uafhængige revisors påtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a.

Solrød Vandværk a.m.b.a. Solrød Vandværk a.m.b.a. Årsrapport for året 2011 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Solrød Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere