Evaluering af projekt Brug For Alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt Brug For Alle"

Transkript

1 Evaluering af projekt Brug For Alle Ishøj og Vallensbæk Kommuner har fra august 2012 til juli 2013 gennemført en særlig projektindsats for midlertidigt passive borgere på kontanthjælp. Det er foregået indenfor de rammer som Arbejdsmarkedsstyrelsen har opstillet for projektet, og som er beskrevet i Udmøntningsplan for Brug-For- Alle -projektet. I alt har 182 borgere deltaget i projektet. Fokus i evalueringen er på: 1. Erfaringer med målgruppen 2. Mål og resultater 3. Erfaringer med organiseringen 4. Redegørelse for anvendelse af økonomisk tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og erfaringer n består af kontanthjælpsmodtagere fra de to kommuner, som den 1. april 2012 var i matchgruppe 3, det vil sige de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Da projektet går i gang i august 2012 var der 182 personer i målgruppen. En første screening afslørede følgende træk ved gruppen. Tabel 1: ns sammensætning i forhold til køn, alder, etnicitet og ledighedslængde i Ishøj/Vallensbæk ns sammensætning i Ishøj/Vallensbæk Matchgruppe Matchgruppe 3 Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Køn Mænd: 48,1 procent Kvinder: 51,9 procent Alder Under 30 år: 33,9 procent Ml år: 41,2 procent 50 og ældre: 24,9 procent Etnicitet Dansk oprindelse: 49,0 procent Indvandrere ikke-vestlige lande: 37,7 procent Efterkommere ikke-vestlige lande: 9,5 procent Øvrige: 3,7 procent Langtidsledige Mere end 12 måneder på kontanthjælp: 77,4 procent Geografi Ishøj: 84,2 procent Vallensbæk: 15,8 procent Kilde: Jobcenterets gennemgang ved projektets start. n i Ishøj/Vallensbæk adskiller sig ved at bestå af relativt flere indvandrere fra ikke-vestlige lande i sammenligning med de øvrige kommuner i landet. Vi valgte fra starten at inddele målgruppen i fire undergrupper for at skabe et større overblik over, hvilke borgere målgruppen indeholder: 1. Borgere, hvis primære problemstilling er beskæftigelsesrettet, og hvor der ikke umiddelbart er kontakt til Borger- og Socialservice. 1

2 2. Borgere, hvis primære problemstilling er socialfaglig, og hvor der er kendskab til borgeren i Borger- og Socialservice. 3. Unge borgere, der deltager i et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) 4. Borgere, der er fraflyttet, udvandret, overgået til FØP, terminal syge eller på barsel, og som derved ikke skal være en del af projektet. Denne inddeling skulle samtidig gøre det lettere at komme i gang med de indledende samtaler. De indledende samtaler blev inddelt på følgende måde: Borgere med primært beskæftigelsesrettede problemstillinger fik afholdt deres indledende samtale ved jobcenteret som en del af det ordinære kontaktforløb. Borgere med primært socialfaglige problemstillinger havde indledende samtale hos projektets tovholdere. Borgere i STU forløb blev delt mellem jobcenteret og tovholderne med deltagelse fra PPR i Ishøj, som har ansvaret for STU. Borgerne i den sidste kategori blev der ikke afholdt samtale med. Mål Inden vi gik i gang med projektet fastsatte vi følgende 5 konkrete mål for projektet: % færre borgere i gruppen, som fortsat er i matchgruppe % af borgerne i gruppen kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder uddannelse % af de unge under 30 i gruppen er påbegyndt uddannelse eller praktikforløb (både SUberettiget og øvrig uddannelse) % af borgerne i gruppen deltager på mødet med det tværgående team 5. Medlemmerne i det tværgående team oplever bedre samarbejde og sammenhæng på tværs af fagområder Disse 5 konkrete mål skulle supplere de overordnede mål, som på forhånd var fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det langsigtede mål er fastlagt i projektbeskrivelsen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen: Borgere i målgruppen kommer i job eller ordinær uddannelse (unge) På kortere sigt har Arbejdsmarkedsstyrelsen følgende delmål: Borgeren får en indsatsplan med klart job- eller uddannelsessigte Borgeren deltager i beskæftigelsesrettede tilbud Borgeren får en relevant indsats på social- og/eller sundhedsområdet Resultater Hvis vi starter med de lokale mål, som er mere specifikke, så kan vi se, at vi har nået 4 ud af de 5 mål. 2

3 Mål nummer 1: 15 % færre i matchgruppe 3 Som det fremgår af nedenstående tabel, så er dette mål nået. Tabel 2: Antal Antal Antal Antal Ishøj/Vallensbæk Nettomålgruppe Matchgruppe 1 Jobklar Matchgruppe 2 Indsatsklar Matchgruppe 3 Midlertidig passiv Pr Pr Bemærk: Nettomålgruppen er reduceret, bl.a. som følge af fraflytning. Tabel 2 viser deltagernes matchkategorisering ved projektets start og afslutning. Tabellen giver således en indikation af, om målgruppen er kommet tættere på arbejdsmarkedet/uddannelse i løbet af projektperioden. 40 personer er overgået fra passiv forsørgelse til at være indsatsklare, og syv personer til at være jobklare. Dertil kommer at fire er startet i job eller uddannelse, og derfor ikke længere modtager offentlig forsørgelse. Antallet af borgere i matchgruppe 3 er reduceret med 27 procent, og vi er således langt over det fastsatte mål. Mål 2: 5 % af borgerne i gruppen kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder uddannelse Som beskrevet under mål 1, så kan vi se, at 4 personer (ca. 2 %) er startet i job eller uddannelse. Ligeledes ved vi, som det fremgår af tabel 3, at 16,5 % af målgruppen har været selvforsørgende i en periode på 4 uger eller mere i løbet af projektperioden. Ud fra ovenstående data betragter vi mål nummer 2 som delvist indfriet. Tabel 3: Borgere, som har haft periode med selvforsørgelse eller er overgået til selvforsørgelse Selvforsørgelse* Nettomålgruppe Antal Andel Ishøj/Vallensbæk ,5 % Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, status pr , idet der er 1½ måneds forsinkelse på data. * Selvforsørgende defineres som det samlede antal af borgere, der i løbet af perioden har været uden offentlig ydelse i mindst fire sammenhængende uger. Tabel 3 viser borgere, der i løbet af perioden har været uden offentlig ydelse i mindst fire sammenhængende uger. Det fremgår, at 30 borgere eller 16,5 procent af den samlede målgruppe har været selvforsørgende i minimum fire uger i løbet af projektperioden. Niveauet i Ishøj/Vallensbæk svarer til niveauet på landsplan. Mål 3: 30 % af de unge under 30 år i gruppen er påbegyndt uddannelse eller praktikforløb ( både SUberettiget og øvrig uddannelse) Dette mål er indfriet. 3

4 Tabel 4: Borgere under 30 år som har påbegyndt uddannelse eller praktikforløb Ishøj/Vallensbæk Nettomålgruppe (under 30 år) Antal Andel Uddannelse ,1 % STU ,6 % Virksomhedspraktik ,7 % I alt ,3 % Kilde: Jobcenterets egen status pr , baseret på KMD Opera. Tabel 4 viser borgere under 30 år, som har påbegyndt virksomhedspraktik og uddannelse, herunder STU Særligt Tilrettelagt Uddannelse. I alt har 18 påbegyndt i uddannelse eller praktikforløb, svarende til 33 procent af målgruppen. Målsætningen er således indfriet. Mål 4: 80 % af borgerne i gruppen deltager på mødet med det tværgående team Ca. 89 % af den oprindelige målgruppe har haft deres sag for det tværgående team. Af de borgere der har haft deres sag for det tværgående team er ca. 75 % mødt op. Mål nummer 4 er ikke indfriet. Tabel 4 indeholder oplysninger om afholdelse af første samtale i de indledende samtaleforløb og afholdelse af møder i de tværfaglige teams. Det fremgår, at der er gennemført samtaler med 96 procent af borgerne, og at 89 procent har fået sin sag behandlet i tværfagligt team. Ishøj/Vallensbæk ligger højt på disse to formelle projektkrav, sammenlignet med resten af landet. Tabel 5: Gennemførte samtaler og møder for Ishøj/Vallensbæk 1. samtale Møde i tværfagligt team Nettomålgruppe Antal Andel Antal Andel Ishøj/Vallensbæk ,2 % ,0 % Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, status pr Borgerinddragelse har udgjort en hjørnesten i indsatsen, hvilket gør det interessant at se på fremmødet blandt borgerne. Som nævnt kunne vi desværre ikke indfri målet om 80 % fremmøde, men når vi tager målgruppens udfordringer i betragtning, synes vi at 75 % fremmøde er et tilfredsstillende resultat. Udfordringen i forhold til at få borgerne til at fremmøde kom også frem under Rambølls midtvejsevaluering Foreløbige erfaringer fra Brug For Alle fra april I evalueringen blev det pointeret, at mange kommuner havde svært ved at involvere borgerne i praksis, og at dette primært skyldes omfanget af gruppens sociale og helbredsmæssige problemer. (s. 5) Blandt borgerne i Ishøj og Vallensbæk er der bl.a. en stor gruppe af flygtninge og indvandrere med svære psykiske traumer, som ikke har kunnet rumme et møde med så mange mennesker på en gang. Mål 5: Medlemmer i det tværgående team oplever bedre samarbejde og sammenhæng på tværs af fagområder De medlemmer som har deltaget jævnligt i det tværgående team udtrykker alle, at de mener samarbejdet på tværs er blevet bedre gennem Brug for Alle. Bl.a. er der skabt en større viden om hinandens kompetencer samt et bedre kendskab til hinanden, hvilket har gjort samarbejdet lettere. 4

5 Jeg synes i høj grad at det ar øget sundhedscenterets samarbejde med jobcenter og socialcenter. Vi kendte centrene førhen og vidste hvad de stod for, men at få sat navn og ansigt på dem, som sidder der, og at arbejde sammen omkring en case, gør det nemmere at samarbejde. (Citat fra deltager i teamet). Øvrige mål Med hensyn til det overordnede mål for projektet, at få borgerne i uddannelse eller beskæftigelse, så er dette et langsigtet mål, og det kan derfor ikke måles endnu. Målet er dog berørt tidligere. For de 3 kortsigtede mål, som på forhånd var fastsat af arbejdsmarkedsstyrelsen, er status følgende: Borgeren får en indsatsplan med klart job- eller uddannelsessigte Dette mål er indfriet. Borgeren deltager i beskæftigelsesrettede tilbud Det har af åbenlyse årsager ikke været muligt at give alle borgere i projektet et beskæftigelsesrettet tilbud, da vi taler om en målgruppe med store socialfaglige udfordringer. I Ishøj og Vallensbæk Kommuner har over 44 % modtaget et bekæftigelsesrettet tilbud, hvilket vi mener, er et tilfredsstillende resultat med denne målgruppe. Tabel 5: Borgere, som har modtaget beskæftigelsesrettet tilbud Har modtaget beskæftigelsesrettet tilbud Nettomålgruppe Antal Andel Ishøj/Vallensbæk ,5 Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, status pr Med beskæftigelsesrettet tilbud menes vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Borgeren får en relevant indsats på social- og/eller sundhedsområdet I og med at alle borgerne har modtaget en indsatsplan, er der også fastlagt relevante social- og sundhedsfaglige indsatser, som er tilpasset borgerens unikke problemstillinger. Igangsættelse og videreførsel af indsatserne er blevet fordelt blandt de relevante sagsbehandlere. Vi kan bl.a. berette, at 28 borgere er blevet indstillet til et ressourceforløb, 11 til fleksjob og kun 8 til førtidspension. Organisering af projektet Organisering For at kunne styre projektet blev der fra start nedsat en styregruppe med sekretariat. Styregruppe samt sekretariat bestod af følgende medarbejdere: Centerchefen fra Borger og Socialservice, Ishøj Faglig leder for myndigheden i Socialservice, Ishøj Centerchefen for Jobcenteret, Vallensbæk Souschefen fra Jobcenter, Vallensbæk Faglig leder i Jobcenteret, Vallensbæk Udviklingskonsulent Jobcenter, Vallensbæk (sekretariatsfunktion) Udviklingskonsulent Borger- og Socialservice, Ishøj (sekretariatsfunktion) 5

6 De 2 tovholdere Herudover blev der udpeget to tovholdere, som har stået for selve udførslen af projektet. Som den primære tovholder valgte vi en socialrådgiver fra Borger- og Socialservice, da målgruppens udfordringer hovedsageligt er af en socialfaglig karakter. Herudover blev der udpeget en sekundær tovholder fra Jobcenteret for at få begge perspektiver med. De to tovholdere har fungeret som koordinerende sagsbehandlere under møderne i de tværfaglige teams. Bindeleddet mellem styregruppe og tovholdere er gået gennem de to faglige ledere. Følgegruppen Vi valgte også at nedsætte en følgegruppe bestående af de involverede fagcentre i de 2 kommuner. Hensigten med at nedsætte en følgegruppe var at sikre, at alle de relevante parter i projektet blev involveret og engageret i arbejdet. Dette var især vigtigt, da samarbejde skal fortsætte med FØP reformen. Der blev derfor planlagt kvartalsvise møder, hvor følgegruppen blev orienteret om, hvordan det gik med projektet, og hvor medlemmerne havde mulighed for at stille opklarende spørgsmål eller komme med forslag til forbedringer. Vi oplevede stor tilslutning og engagement fra følgegruppen hele projektet igennem. Det tværgående team I organiseringen af det tværgående team valgte vi at arbejde med en fast mindre kerne samt et antal ad hoc medlemmer. Den faste kerne bestod af: - Repræsentanter fra Socialområdet (ofte faglig leder eller teamkoordinator samt relevant socialrådgiver) - Repræsentant fra Beskæftigelsesindsatsen (ofte en faglig leder eller lederen af sygedagpenge teamet) Ad hoc gruppen bestod af: - Familiecenteret - Sundhedscenteret/Sundhed og Ældre - UU/PPR (til unge under 30 år) - Socialpsykiatrien - Læge Vores erfaringer undervejs Hvad har vi lært: Vi har lært at metoden med den tværfaglige indsats virker. Vi har lært, at der manglede viden om de forskellige fagcentres kompetencer og tilbud. Derfor valgte vi tidligt i processen at udarbejde et tilbudskatalog. Kataloget er vedhæftet som bilag. De fleste af borgerne har været glade for mødet i det tværgående team. De er glade for at blive hørt og føler sig mere delagtiggjort i deres egen sag. Fagligheden er blevet hævet, og vi er blevet bedre til at samarbejde. Den store sagsmængde har gjort os meget bevidste om vigtigheden af elektronisk kommunikation. Vi vil videreføre metoden til andre projekter. Følgegruppens medlemmer påpeger, at der er sket en stor læring i forhold til samarbejdsflader, organisation og opbygning af fælles sprog I følgegruppen er der enighed om, at den tværfaglige tilgang i sidste ende sparrer ressourcer, fordi man kan opnå en mere helhedsorienteret indsats på kortere tid. Mange borgere er blevet gjort synlige af projektet. Vi oplevede, at flere borgere havde lange sager ved Jobcenteret, men aldrig havde haft en sag i Socialcenteret på trods af massive socia- 6

7 le udfordringer. Brug for Alle gav os derfor mulighed for at iværksætte den social- eller sundhedsfaglige indsats, borgerne havde behov for. Hvilke udfordringer har vi haft: Projektet har haft en høj prioritet i begge kommuner, hvilket betyder, at der har været brugt rigtig mange ressourcer, især ledelsesmæssige, på at få det optimale ud af forløbet. Det har været en udfordring at få alle borgerne igennem og samtidig sikre en kadence, hvor medlemmerne af det tværgående team kunne nå at forberede sig. Dette blev yderligere kompliceret ved, at vi sideløbende skulle etablere rehabiliteringsteams i de 2 kommuner under FØP reformen. Vi blev midtvejs i projektet nødt til at tilføje administrative ressourcer til projektet, da projektet også indebærer en masse administration. Ligeledes måtte vi også hurtigt finde den optimale udnyttelse af at have 2 tovholdere tilknyttet projektet. Svært at motivere borgere, som ønsker førtidspension, til en indsats, der skal bringe dem tættere på arbejdsmarkedet Redegørelse for anvendelse af økonomisk tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Samtaleforløb, tværfaglig afklaring, indsatsplaner Denne pulje er primært blevet brugt til tovholderfunktionen, da de har haft hovedansvaret for gennemførslen af forløbet. Den sekundære tovholders lønsum er dog fordelt over flere poster, da hun reelt har udfyldt flere funktioner i projektet. Ligeledes er pengene blevet brugt til frikøb af/kompensation for de medarbejdere, som har været en del af projektet. Dette gælder medarbejderne fra jobcenteret, som har brugt ressourcer på de indledende samtaler, medarbejdere i Borger- og Socialservice samt medarbejdere i de øvrige centre, som har været en fast del af det tværgående team. Mentorstøtte/virksomhedskonsulent De midler vi har modtaget til etablering af mentorstøtte/virksomhedskonsulent har vi valgt at bruge på at ansætte en ekstra tovholder på projektet, som repræsenterer den beskæftigelsesrettede indsats. Baggrunden for dette var, at vi hermed kunne sikre, at der hele tiden var et beskæftigelsesmæssigt fokus i samarbejdet med borgeren. Samtidig skulle tovholderens nære relation til borgeren betyde, at det blev lettere at skabe det rette match til arbejdsmarkedet samt gøre borgeren mere tryg ved vejen til beskæftigelse. Altså en slags personlig mentor med fokus på beskæftigelse. Mentorstøtte eller kompetenceudvikling til nydanske kvinder Denne pulje er bl.a. blevet brugt til at købe et kursusforløb til den primære tovholder, som havde fokus på de nydanske kvinder og deres problemstillinger. Herudover er der brugt ressource på tolkebistand, da det første skridt på vejen til at få de nydanske borgere engagerede er at sørge for, at de forstår meningen med projektet, og at de føler sig involverede i processen. Ligeledes har vi valgt at bruge en tovholder med Tyrkisk baggrund, da borgere med tyrkisk baggrund udgør det største mindretal i Ishøj. Denne tovholder har derved været i stand til at kommunikere med og nå ind til denne målgruppe på et niveau, som ellers ikke havde været muligt. Kompetenceudviklingspuljen Kompetenceudviklingspuljen har vi brugt til 4 forskellige kompetenceudviklende forløb. 1) Vi har afholdt et kursus af 2 dages varighed, arrangeret af Rambøll, med fokus på den motiverende samtale og tværfagligt samarbejde. På temadagen deltog relevante medarbejdere fra Borger- og Socialservice, Vallensbæk Jobcenter samt deltagerne i det tværgående team. 2) Jobcenter Vallensbæk og Borger- og Socialservice Ishøj har valgt at afholde en fælles temadag med fokus på snitflader og det positive samarbejde. Samtidig blev temadagen brugt til at sørge for, at tankerne fra Brug for Alle blev implementeret i organisationen, så vi kan få de gode erfaringer med i andre projekter. I både Brug for Alle og FØP reformen er det tværfagli- 7

8 ge samarbejde essentielt, især mellem disse 2 fagcentre. Derfor har vi valgt at afholde den fælles temadag for at bryde silotænkningen, få større viden om og forståelse for hinandens arbejde og derved øge de tværfaglige kompetencer. 3) For at øge kompetencerne i det tværgående team, har vi valgt at tilkøbe timer fra en praktiserende læge til de komplicerede sager i det tværgående team. Lægen deltog derved på relevante møder i teamet, så der også kom en lægefaglig vurdering af borgerens sag. 4) For at sikre, at de værdifulde kompetencer og erfaringer fra Brug for Alle lever videre efter projektets afslutning, har vi valgt at bruge en del af kompetencemidlerne til, med bistand fra en konsulent fra Discus, at videreføre erfaringerne fra Brug for Alle til den nye FØP reform. Konsulenten fra Discus har af flere omgange mødtes med relevante medarbejdere fra Brug for Alle for at nedskrive deres erfaringer og anbefalinger i en rapport, som er præsenteret for styregruppen for etableringen af FØP reformen. Styregruppen har brugt rapporten til at fastlægge en strategi for organiseringen af rehabiliteringsteams i Vallensbæk og Ishøj kommuner. 8

9 Bilag 1: Tilbudskatalog Indhold Sundhed Rygestop Ishøj Rygestop Vallensbæk Vægtstop Kostvejledning Ishøj Hjælp til undervægtige Individuelle samtaleforløb til udsatte borgere Fars køkkenskole Kostvejledning Misbrugsbehandling Alkoholbehandling (Lænken eller Blå Kors) Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg Socialt Socialpædagogisk vejledning Crimestop for misbrugere Exit Café Vildtbanehus - tilbud til psykisk sårbare borgere Voldsramt - Mødrehjælpen Voldsudøver Dialog Mod Vold Klar til job Akutbolig - Kløverengen Akuttelefon - Kløverengen Botilbud - Kløverengen Botilbud - Spindehuset Botilbud - Løkkekrogen Beskæftigelse Genvej til praktik I tråd med verden Praktik i virksomhed Praktik i virksomhedscenter Værkstedet Lundbækvej Firmaet beskyttet beskæftigelse Mentorstøtte Jobsøgningskursus FVU- Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser AKT Fokus på adfærd, kontakt og trivsel

10 Sundhed 1. Rygestop Ishøj At motivere og støtte dig i et rygestop, fordi det sker i samråd med en rygestopinstruktør og andre rygere Ishøj-borgere, der ønsker at stoppe med at ryge. Rygestopkurset strækker sig over 6 uger á 5 mødegange. Gratis. Rygestopkurserne afholdes både på tyrkisk og dansk. I løbet af 2013 erstattes rygestopkurserne til Kom & kvit Kontakt og Visitation Tilmelding eller for information - kontakt Sundhedskonsulenterne i Ishøj på telefon / eller på Kurserne afholdes i Læge- og Sundhedscentret, Ishøj Store Torv 22. For anonym eller anden rådgivning uden for kommunens åbningstider Stoplinien kontaktes på telefon eller Senest opdateret Rygestop Vallensbæk At motivere og støtte dig i et rygestop Vallensbæk-borgere, der ønsker at stoppe med at ryge. Kom & Kvit er et nyt, gratis, fleksibelt tilbud til dig, der har lyst til at kvitte røgen for evigt sammen med andre. Det er et tilbud, der sikrer, at du altid kan få hjælp, hvis du skulle blive fristet til at ryge igen. Tilbuddet sammensættes lige efter dine behov og ønsker. Du får først en startsamtale med en rygestoprådgiver. Derefter kan du vælge at komme til temamøder, få sms'er, s eller rådgivning pr. telefon. På møderne får du opbakning fra dine medkursister, og din rygestoprådgiver giver dig gode råd og redskaber, fx om nikotin og fastholdelse af dit rygestop. Du behøver ikke at være røgfri, når du starter. Kontakt og Visitation Rygestoprådgiver Lotte Ernst i Sundhedsafdelingen på tlf Rygestoprådgiver Lotte Ernst i Sundhedsafdelingen på tlf

11 Senest opdateret Vægtstop At motivere og støtte borgere i Ishøj til en livsstilsændring og vægtvedligeholdelse eller vægttab. Borgere med et BMI over 30. Vægtstop er et fleksibelt forløb med løbende optag. Et forløb består af 8 forskellige emner der er relateret til kost- og motionsområdet. Forløbet er holdbaseret. Undervisningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens små skridt koncept. I undervisningen får borgeren gode råd og vejledning til livsstilsændringer, og hvordan disse kan fastholdes. Borgeren er selv med til at udarbejde en personlig handleplan, der tager udgangspunkt i vedkommendes behov. Målet er at borgeren vedligeholder sin vægt eller taber sig i vægt. Efter behov oprettes hold for borgere der taler tyrkisk/kurdisk Kontakt og Visitation Tilmelding eller for information - kontakt diætist Camilla Banke Nielsen på telefon eller på Senest opdateret Holdene afholdes i Læge- og Sundhedscentret, Ishøj Store Torv 22. Diætist Camilla Banke Nielsen på telefon eller på 4. Kostvejledning Ishøj Kostvejledning for borgere med bl.a. livsstilssygdomme, f.eks. type 2 diabetes, hjertekarsygdom, KOL m.m. eller for familier med overvægtige børn. Borgere i Ishøj. Gratis kostvejledning hos en klinisk diætist vedrørende: Type 2 diabetes Forhøjet blodtryk Forhøjet kolesterol 11

12 KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Overvægtige med særlige hensyn Familier med overvægtige børn Mave-tarm sygdom Kontakt og Visitation Kontakt klinisk diætist: Senest opdateret Camilla Banke Nielsen på telefon eller på Camilla Banke Nielsen på telefon eller på 5. Hjælp til undervægtige Kostvejledning for borgere der er småtspisende og/eller undervægtige. Borgere i Ishøj der er småtspisende og/eller undervægtige. Individuel vejledning enten i Sundhedscentret eller i eget hjem afhængig af borgerens tilstand. Kontakt og Visitation Kontakt klinisk diætist: Camilla Banke Nielsen på telefon eller på Senest opdateret Camilla Banke Nielsen på telefon eller på 6. Individuelle samtaleforløb til udsatte borgere At give borgeren støtte og vejledning til at navigere i kommunens system. Sårbare borgere der har behov for ekstra hjælp til at kunne finde rundt systemet samt få kontakt til de rette fagpersoner. Individuel samtale, ofte kun 1-2 samtaler, hvor der afklares videre forløb. Kontakt og Visitation Tilmelding eller for information - kontakt Sundhedskonsulenterne i Ishøj på telefon / eller på 12

13 Senest opdateret Fars køkkenskole Lær at lave sund mad sammen med andre familier. Fædre og deres børn på 6-9 år, Vallensbæk Kommune Fædre og deres børn på 6-9 år lærer at lave sund mad sammen med andre familier. Fars Køkkenskole tager fat i, at mange mænd og børn ikke rigtig har lært at lave mad. Det kræver faktisk noget at kunne læse en opskrift, finde de rigtige køkkenredskaber og råvarer - som til sidst ender med et flot og velsmagende måltid. Kontakt og Visitation Sundhedsafdelingen, Vallensbæk Rådhus. Senest opdateret Projektleder Mette Bøgebjerg Jørgensen på tlf eller 8. Kostvejledning Kostvejledning for borgere i risikogruppen Borgere i Vallensbæk Gratis kostvejledning hos en klinisk diætist vedrørende: Sukkersyge Forhøjet blodtryk Forhøjet kolesterol KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Eller er gravid og overvægtig Kontakt og Visitation Vil du vide mere eller bestille tid - så kontakt en af diætisterne: Christina Christiansen på tlf , Rebecca Leth-Nissen Johansen på tlf , NB. Borger kan henvende sig direkte til diætisterne. Christina Christiansen på tlf , Rebecca Leth-Nissen Johansen på tlf , 13

14 Senest opdateret Misbrugsbehandling At forebygge og behandle stofmisbrug og misbrugsrelaterede sygdomme. Borgere fra Ishøj eller Vallensbæk Kommuner med stofmisbrug. Hjælp til både unge og ældre misbrugere. Der ydes ambulant- og dagbehandling med eller uden substitutionsbehandling, intensive samtaleforløb samt tilbud rettet specielt til unge. Herudover er der også forskellige muligheder for gruppeterapi, pårørendesamtaler osv. Primære samarbejdspartnere: KABS Stofrådgivningen Crimestop Cenaps Alfa Fredensborg Dansk Misbrugscenter Kontakt og Visitation Borgere kan komme i behandling for deres stofmisbrug ved at henvende sig til Ishøj Kommunes misbrugsrådgiver Kristina Rye Jensen på eller Det er også muligt selv at henvende sig hos en af vores samarbejdspartnere og få hjælp, så det er ikke nødvendigt at gå igennem kommunen. Senest opdateret Kristina Rye Jensen på eller 10. Alkoholbehandling (Lænken eller Blå Kors) At forebygge og behandle alkoholmisbrug og misbrugsrelaterede sygdomme. Borgere fra Ishøj eller Vallensbæk Kommuner med alkoholmisbrug. 14

15 Ydelsen kan være i form af: Ambulant alkoholbehandling herunder antabus-behandling samt ordination af øvrig støttemedicin Dagbehandling - efter en konkret vurdering Familiebehandling - efter en konkret vurdering Kontakt og Visitation Borgere kan komme i alkoholbehandling ved enten at henvende sig til Ishøj Kommunes misbrugsrådgiver Kristina Rye Jensen på eller eller ved selv at henvende sig hos Lænken. Lænken - Hvidovre M. Bechs Allé Hvidovre Tlf.: Åbningstider Mandag og torsdag og Tirsdag, onsdag og fredag Lænke-ambulatorierne drives gennem samarbejdsaftaler med kommuner, som kan henvise dig til gratis behandling på et af Lænkens ambulatorier. Du kan også henvende dig anonymt ved Lænken uden at skulle igennem kommunen først. Senest opdateret Forebyggende hjemmebesøg Besøget har som formål at give borgeren en personlig vejledning og information om Ishøj kommunes tilbud til pensionister. Besøgene tilbydes 1 gang om året. Borgere over 75 år med anden etnisk baggrund end dansk. Hjemmebesøgene tager udgangspunkt i en personlig samtale om borgerens behov og ønsker. Under samtalen gøres nogle få notater. Dette for at sikre en sammenhæng mellem besøgene og for at kunne henvise til for eksempel hjemmehjælp eller hjemmesygepleje. Kontakt og Visitation For information - kontakt Sundhedskonsulent Aynur Deniz på telefon eller på Yderligere oplysnin- Sundhedskonsulent Aynur Deniz på telefon eller på 15

16 ger Senest opdateret Forebyggende hjemmebesøg At støtte og vejlede borgere med kroniske sygdomme. Borgere med kronisk sygdom: Type 2 diabetes (efter behov oprettes hold for borgere der taler tyrkisk/kurdisk) Hjertekarsygdom KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Demens Forløbsprogrammer består af en visiterende samtale, hvor det klarlægges hvilke tilbud, der er relevante for borgeren. Holdundervisning: Type 2 diabetes: 5 gange a 3 timer samt mulighed for motionsvejledning ved fysioterapeut. KOL: 9 gange a 2 timer inkl. fysisk træning ved fysioterapeut. Udover tilbuddet om holddeltagelse kan borgeren få hjælp til rygestop og/eller kostvejledning hos klinisk diætist. Kontakt og Visitation Lægehenvisning kræves. Senest opdateret Tilmelding eller for information - kontakt Sundhedskonsulent Sara Langsted på telefon eller på Sundhedskonsulent Sara Langsted på telefon eller på Socialt 13. Akut råd og vejledning At borgere med akutte sociale eller økonomiske problemstillinger kan få råd og vejledning om deres situation, også udenfor den normale træffetid. Borgere som er i akutte situationer, eksempelvis ved fogedudsættelser, psykiske problemstillinger o.lign., som har et akut behov for hjælp. 16

17 Akutvagten har en salgs opsamlende funktion, så borgere der har et akut behov for hjælp, men som ikke umiddelbart har nogen at henvende sig til, kan få hjælp ved akutvagten. Akutvagten vil i disse tilfælde sørge for hjælp, råd og vejledning. Akutvagten kan eksempelvis hjælpe ved fogedudsættelser eller ved akutte sociale problemstillinger. Ved advisering og mulig fogedudsættelse kan akutvagten bl.a. også hjælpe med råd og vejledning eller kontakt til boligselskabet, så problemets omfang begrænses så vidt muligt. Akutvagtens funktion er også at screene borgerne, når de henvender sig for at vurdere, om borgeren har behov for en ydelse efter Serviceloven og derved skal videresendes til en socialrådgiver. Akutvagten giver derudover også generel råd og vejledning i akutte sager og sørger for at videresende borgeren til de rette instanser. Kontakt og Visitation Akutvagten kan kontaktes ved enten at henvende sig ved Ishøj Kommunes information eller ved Borgerservice. Begge dele ligger på 2. sal på Rådhuset. Senest opdateret Socialpædagogisk vejledning et med ydelsen er, på den mindst indgribende måde, støtte den enkelte borger til at skabe en tilværelse på egne præmisser samtidig med, at borgerens fysiske og/eller psykiske såvel som social funktioner genetableres, forbedres eller stabiliseres. Voksne borgere i Ishøj og Vallensbæk, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, og derfor har behov for støtte. Støtte- og kontaktpersonerne tilbyder hjælp inden for følgende områder: Praktiske opgaver i hjemmet Egenomsorg Socialt liv Sundhed Kommunikation Mobilitet 17

18 Samfundslivet Forholdet til sine omgivelser Kontakt og Visitation Kræver kontakt til en socialrådgiver ved Socialcenteret i Ishøj kommune. Socialrådgiveren skal herefter videregive sagen til det centrale visitationsudvalg, som træffer den endelig afgørelse. Senest opdateret Crimestop for misbrugere At få stof- eller alkoholmisbrugere ud af deres misbrug og/eller at få kriminelle borgere ud af kriminalitet Borgere fra 18 år, som har et misbrug og/eller en kriminel adfærd. Har et forløb særligt rettet mod unge. Forankret i CENAPS modellen og har fokus på kognitive metoder. Behandlingen tager udgangspunkt i borgerens samlede problematik. Det særlige ved crimestop er, at de udover misbrugsbehandling også er specialiserede i at behandle borgere med antisocial (kriminel) personlighed. De har desuden et særligt forlæb til de unge borgere. Der tilbydes gratis familiebehandling til pårørende til brugere af crimestop. Kontakt og Visitation Kontakt til crimestop kan ske enten ved enten selv at henvende sig til crimestop. Deres kontaktoplysninger samt yderligere info kan findes på Det er også muligt at få kontakt til crimestop ved at henvende sig til misbrugskonsulent Kristina Rye Jensen hos Ishøj Kommunes Borger- og Socialservice på Programmet bl.a. af mad, motion, sociale aktiviteter, NADA akupunktur, socialrådgivning individuel- og gruppe baseret behandling. Senest opdateret Exit At få rocker og bandemedlemmer ud af bandemiljøet og hjælpe dem til at starte på en frisk 18

19 Kriminelle rocker- og bandemedlemmer En mentorordning for nuværende eller tidligere rockere eller bandemedlemmer, som ønsker at komme ud af bandemiljøet. Borgeren får tilknyttet en mentor, som skal hjælpe dem til at komme i gang med uddannelse, job eller lignende, så de kan starte på en frisk. Borgeren får også hjælp til at etablere netværk og opbygge en vennekreds uden kriminalitet. Kontakt og Visitation Man kan blive visiteret til et Exit tilbud ved at kontakte Ishøj Kommunes Exit koordinator, Camilla Andersen på Camilla Andersen på Senest opdateret Café Vildtbanehus - tilbud til psykisk sårbare borgere Cafétilbud/værested for psykisk sårbare borgere: et med tilbuddet er at skabe netværk, modvirke isolation og udvikle borgernes sociale færdigheder. Psykisk sårbare borgere i Vallensbæk og Ishøj Cafétilbud/værested for psykisk sårbare borgere med tilstedeværelse af socialpædagogiske vejledere samt mulighed for mentorordning og beskyttet beskæftigelse gennem jobcenteret. Kontakt og Visitation Tilbuddet er rettet mod borgere, som i forvejen modtager 85 støtte ved Ishøj Kommunes vejlederkorps. For øvrige borgere kræver tilbuddet visitation gennem Ishøj Kommunes rådgiverteam, som herefter laver en indstilling til det centrale visitationsudvalg, der træffer den endelige afgørelse. Senest opdateret Hvis man i forvejen er bruger er der mulighed for at blive ansat i beskyttet beskæftigelse med en jobmentor gennem Vallensbæk Jobcenter. 18. Voldsramt - Mødrehjælpen Samtaleforløb med en socialrådgiver eller en psykolog. Samtalen har til formål at gøre kvinden parat til et behandlingsforløb og senere et eventuelt 19

20 gruppeforløb. I et gruppeforløb for voldsramte kvinder deltager en socialrådgiver og en psykolog. En gruppe består af otte voldsramte kvinder og strækker sig over et behandlingsforløb på 13 gange. Voldsramte kvinder i Ishøj eller Vallensbæk kommuner Mødrehjælpen rådgiver bl.a. om sociale rettigheder, uddannelse og arbejde, parforhold, graviditet, abort, vold i familien, skilsmisse, forældremyndighed, samvær, økonomi og meget andet. Kontakt og Visitation Bestil tid til samtale på tlf man & ons tors & Ved samtaler med socialrådgiver vurderes behovet for hjælp Kan evt. visiteres til gruppeforløbet Ud af voldens skygge Nørre Voldgade 80, 1358 Kbh. K Senest opdateret Rådgivningen er anonym, der føres ikke journal. 19. Voldsudøver Dialog Mod Vold Behandlingsforløb for voldsudøver Voldelige borgere, Ishøj og Vallensbæk som ønsker behandling for deres egen voldelige adfærd Behandling via kognitiv terapi i form af individuelle samtaler og gruppeforløb Kontakt og Visitation For at komme i behandling i Dialog Mod Vold kræves blot en telefonopringning til eller , hvor vi aftaler en tid. Behandlingen er gratis. Yderligere oplysninger Dialog mod Vold København Åboulevard 58, 2200 Kbh. N På hjemmesiden: Senest opdateret Klar til job Intensivt sprog- og opkvalificeringsforløb for etniske minoritetskvinder m.fl. 20

21 Borgere med ringe danskkundskaber /borgere med sprogproblemer Særligt fokus: Indvandrekvinder Intensivt sprog- og opkvalificeringsforløb for etniske minoritetskvinder m.fl. hvor der arbejdes hen imod praktik og gerne løntilskud /ordinær beskæftigelse. Forløbet foregår hos Vestegnens sprog og kompetencecenter. Kontakt og Visitation Alexandra Kold, Vestegnens sprog og kompetencecenter Direkte telefonnr , Senest opdateret Alexandra Kold, Vestegnens sprog og kompetencecenter Direkte telefonnr , 21. Akutbolig - Kløverengen At sikre at Ishøj/Vallensbæk borgere som udskrives fra psykiatrien, og som er teknisk eller reelt boligløse kan tilbydes en midlertidig bolig i op til 4 uger. Borgere fra Ishøj/Vallensbæk som udskrives fra psykiatrien, og som ikke har en bolig, de kan vende hjem til. Akutboligen ligger i botilbuddet Kløverengen i Vallensbæk, der er derfor adgang til professionelle socialpædagoger fra lejligheden. Lejligheden er udstyret med sovesofa, tv, bord og radio samt adgang til toilet og bad. Kontakt og Visitation Visitationen sker igennem Borger- og Socialservices rådgiverteam, som sammen med Kløverengen træffer beslutning om tilbuddet. Rådgiverteamet kan kontaktes på Senest opdateret Borger- og Socialservices rådgiverteam 22. Akuttelefon - Kløverengen At sikre at psykisk sårbare borgere, som får det dårligt om natten, har mulighed for at få hjælp. Borgere fra Ishøj/Vallensbæk som er psykisk sårbare, og som oplever angst, 21

22 uro og søvnproblemer om natten, og som derfor kan få et akut behov for at tale med nogen. Akuttelefonen administreres af natteamet på botilbuddet Kløverengen og er åben on natten fra kl. 23:00 7:00. Kontakt og Visitation Tilbuddet kræver ikke formel visitation, det kræver blot at borgerens sagsbehandler skønner, at tilbuddet er relevant i forhold til borgerens problematikker. Senest opdateret Akuttelefonen er kun et tilbud til borgere, som er tilknyttet Ishøj Kommunes socialpsykiatri. Det er ikke et tilbud til personer, som eksempelvis er ensomme og har brug for kontakt til andre. 23. Botilbud - Kløverengen Botilbud rettet mod borgere med svære sindslidelser Borgere i alderen 18 år 35 år eller 45 år 65 år, som har en svær sindslidelse, eksempelvis skizofreni Indeholder både et 107 tilbud og et 108 tilbud samt et 103 og et 104 tilbud. Kløverengen arbejder ud fra recovory metoden, og arbejder derved ud fra opfattelsen af, at alle kan komme sig fra en sindslidelse. Kløverengen arrangerer både rejser og ture for deres beboere og har flere sociale arrangementer. Ligeledes er der en cafe tilknytte (Café Hjerterummet), et musiklokale og masse af grønne områder. Kontakt og Visitation Visitation foregår via Ishøj Kommunes rådgiverteam, som forelægger sagen for det centrale visitationsudvalg, som herefter træffer den endelige afgørelse. Senest opdateret Botilbud - Spindehuset Midlertidigt botilbud rettet mod borgere med udviklingshæmning, som skal have afklaret deres fremtidige boform. et er desuden at udvikle borgerens færdigheder og lave botræning mhp., at borgeren på sigt kan flytte i en mindre indgribende foranstaltning. Borgere med udviklingshæmning,. 22

23 Kontakt og Visitation Visitation foregår via Ishøj Kommunes rådgiverteam, som forelægger sagen for det centrale visitationsudvalg, som herefter træffer den endelige afgørelse. Senest opdateret Botilbud - Løkkekrogen Midlertidigt botilbud rettet mod borgere med udviklingshæmning, som skal have afklaret deres fremtidige boform. et er desuden at udvikle borgerens færdigheder og lave botræning mhp., at borgeren på sigt kan flytte i en mindre indgribende foranstaltning. Borgere med udviklingshæmning,. Kontakt og Visitation Visitation foregår via Ishøj Kommunes rådgiverteam, som forelægger sagen for det centrale visitationsudvalg, som herefter træffer den endelige afgørelse. Senest opdateret Beskæftigelse 26. Genvej til praktik Forforløb før virksomhedspraktik : LAB 2.3 n er sygemeldte borgere herunder unge, der skal vende tilbage til arbejdsmarkedet. Aktiveringstilbud med undervisning i bl.a. jobsøgning, praktikmuligheder og sundhed samt fysisk træning og madlavning. Varighed: Fra 4 uger 10 timer om ugen. Samarbejde mellem jobcenteret og sundhedsafdelingen i Vallensbæk. Kontakt og Visitation Kontaktoplysninger: Rikke Korndal Braad i Sundhedsafdelingen, Vallensbæk mail: Yderligere oplysnin- Visitationsskema til Rikke Foregår på Toftevej, Vallensbæk 23

24 ger Senest opdateret I tråd med verden et med projektet er at styrke etniske minoritetskvinders faglige og sociale netværk. Der arbejdes med kompetencer relateret til håndarbejde samt borgerens faglige sociale kompetencer. LAB Hovedsageligt etniske minoritetskvinder, der befinder sig i en marginal position i forhold til det ordinære arbejdsmarked. Sy-/designprojekt Fra 4 uger 25 timer om ugen Kontakt og Visitation Kontaktoplysninger: Clarissa Berg, tlf Clarissa Berg, tlf Senest opdateret Praktik i virksomhed Målet med virksomhedspraktikken er at sørge for, at den ledige kommer tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse hurtigst muligt. Virksomhedspraktik er for personer, som enten har behov for at afklare deres beskæftigelsesmål, eller som har brug for at udvikle faglige og personlige kompetencer. Praktikken kan etableres i både en offentlig eller privat virksomhed fra første ledighedsdag. Praktikperioden kan vare i op til 13 uger Kontakt og Visitation Sagsbehandler i jobcenteret Senest opdateret Sagsbehandler i jobcenteret 29. Praktik i virksomhedscenter Virksomhedspraktik, ofte med efterfølgende løntilskud eller bedst af alt ordinær beskæftigelse. 24

25 I forhold til virksomhedscentret Regnbuehuset er det formålet, at borgeren bliver stabiliseret omkring de faste rutiner, der forventes af dem på en arbejdsplads, herunder fremmødestabilitet og at kunne indgå i sociale sammenhænge på en arbejdsplads. LAB 2.3 borgere med andre problemer end ledighed 4-13 ugers praktik jf. LAB 42 (mulighed for forlængelse) Der er indgået aftaler med CUBE, Skanlog, Dansk Supermarked, Højstruphave og McDonalds. Specifikt for psykisk sårbare borgere findes Regnbuehuset i Taastrup, under Fountain House. Der er intensiv opfølgning via virksomhedskonsulent, som følger borger og virksomheden tæt. Kontakt og Visitation Kontaktoplysninger: Gurli Södergreen, Jobcenteret, tlf Senest opdateret Gurli Södergreen, Jobcenteret, tlf Ugepris mellem kr. Typisk ugepris er 500,- kr. 30. Værkstedet Lundbækvej Afklaring LAB 2.2 og 2.3 Benyttes primært til mænd, der har væsentlige sociale problemer f.eks. alkoholproblemer. Mænd der ikke er uddannelsesegnede. Kommunalt aktiveringstilbud bestående af praktisk opgaver på værkstedet og forfaldent arbejde i kommunen. Kontakt og Visitation Visitation: Søren Sørensen, mail: Kontaktoplysninger: Søren, tlf / Eller John Sørensen, tlf Adresse: Lundbækvej 7, Vallensbæk Søren, tlf / Senest opdateret

26 31. Firmaet beskyttet beskæftigelse At hjælpe unge med sindslidelser til at komme i arbejde igen eller til at få udviklet deres arbejdsmæssige færdigheder Unge med sindslidelser Firmaet er et tilbud om beskyttet beskæftigelse (SEL 103), som er oprettet ved botilbuddet Kløverengen. Firmaet er en håndværksvirksomhed, som udfører forskellige anlægs, vedligeholdelses, bygge og andre håndværksmæssige opgaver. Kontakt og Visitation Beboere på Kløverengen kan få arbejde ved Firmaet igennem Kløverengens administration. Øvrige borgere i Ishøj/Vallensbæk skal visiteres til tilbuddet gennem deres sagsbehandler, som videregiver sagen til det centrale visitationsudvalg, som træffer den endelige afgørelse. Senest opdateret Tilbuddet er primært til beboerne på Kløverengen 32. Mentorstøtte Støtte eller fastholde ansat i et arbejde/beskæftigelsesrettet tilbud : LAB 2.3 Borgere i virksomhedspraktik, løntilskud eller uddannelse med særlige behov. En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud mv. Mentoren kan fx være en af arbejdspladsens eller uddannelsesstedets faste medarbejdere, eller det kan være en ekstern konsulent. Mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære skal ligge ud over de opgaver, som man kan forvente at en arbejdsgiver eller et uddannelsessted sædvanligvis varetager. Kontakt og Visitation Via sagsbehandler i jobcenteret Yderligere oplysnin- LAB 78 26

27 ger Mentorstøtte kan gives med henblik på at fremme at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud eller ordinær ansættelse. Senest opdateret Støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen. Varighed: Timetal fastsættes i samarbejde med virksomhed/uddannelsesinstitution og jobcenteret ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger for personen Visitation: Virksomhed skal søge jobcentret om hjælp til mentorfunktion via blanket, som findes på borger.dk 33. Jobsøgningskursus At blive bedre til at søge job. Nyledige, der har været mange år på arbejdsmarkedet og som måske ikke skrevet en ansøgning i årevis, vil blive tilbudt et jobsøgningskursus, hvor vægten ud over selve ansøgning og CV bliver lagt på brug af de sociale medier i jobsøgning og netværksskabelse. Fire ugers jobsøgningsforløb med fokus på det ordinære arbejdsmarked, uddannelse, brancheskift, virksomhedspraktik og løntilskud. Kontakt og Visitation Team 1, jobcenteret Kurset tilbydes hos ekstern samarbejdspartner Team 1, jobcenteret Senest opdateret FVU- Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser Opkvalificere basale skolekundskaber Unge under 30 år med dårlige læse- og skrivekundskaber. Alle unge, der er til samtale, gennemgår en lille spørgeguide. På den baggrund kan tilbydes screening på voksenundervisningssted, der ligeledes forestår den forberedende voksenundervisning (FVU-undervisningen). På baggrund af en screening kan ledige, som har brug for at forbedre deres 27

28 basale færdigheder komme på opkvalificerende FVU kurser i læsning, skrivning og regning. Kontakt og Visitation Jobcenteret, team 1, ungeteamet Senest opdateret Alle unge under 30 år uden en ungdomsuddannelse skal screenes AKT Fokus på adfærd, kontakt og trivsel Projekt med fokus på adfærd, kontakt og trivselsproblemer. n er borgere i alderen år. Der henvises primært kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe 2. Projekt AKT-Vestegnen handler om at give målgruppen konkrete færdigheder og viden, så personerne får en reel chance for at kunne fastholde et job og/eller en uddannelse på det almindelige arbejdsmarked. Det gør vi ved at kombinere undervisning, individuel coaching og gruppecoaching. Vi bruger tiden på at lære og træne praktisk, så deltagerene bedre kan mærke og bruge ressourcerne og komme videre ad den vej, du gerne vil. n er borgere, der burde kunne komme i gang med et relevant uddannelsesforløb eller i ordinært job, men gentagende gange opleves det, at borgerne ikke formår at fastholde planerne. Fælles for gruppen er, at deres adfærd og håndtering af konflikter ofte er uhensigtsmæssig. Til projektet tilknyttes mentor og virksomhedskonsulent. Kontakt og Visitation Niels Carlsen, jobcenteret. Jobcenter Brøndby er projektleder. Kapacitet: Der vil konstant være fem borgere tilknyttet en fælles aktivitet i projektet Projekt AKT-Vestegnen er et samarbejdsprojekt for fem jobcentre på Vestegnen Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Høje-Tåstrup og Vallensbæk. EU finansieret Senest opdateret

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Projektgrundlag. Projektnavn: Projektperiode: SBSYS sagsnummer: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse 15.04.10-P20-9-20.

Projektgrundlag. Projektnavn: Projektperiode: SBSYS sagsnummer: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse 15.04.10-P20-9-20. Projektnavn: Projektgrundlag Projekt Brug for Alle Projektleder: Heidi Andersen Indsatsområde: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse Projektperiode: 01.08.2012 31.07.2013 SBSYS sagsnummer:

Læs mere

Udmøntningsplan for Brug for Alle -projektet

Udmøntningsplan for Brug for Alle -projektet Udmøntningsplan for Brug for Alle -projektet Version pr. 23.08. 2012 Indhold Introduktion... 2 Mål og succeskriterier... 2 Målgruppe... 2 Beskrivelse af organisering og forløb... 2 Projektets parter...

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Redegørelse 2010 om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune

Redegørelse 2010 om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune Notat Maj 2011 Redegørelse om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune Baggrund For at styrke integrationsindsatsen og hjælpe indvandrere med at få kontakt

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012 Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3 Informationsmøde den 14. juni 2012 Program Brug for alle et nyt initiativ Ved Beskæftigelsesregionen Formål med initiativet, elementerne

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Handleplan for udmøntning af politisk aftale

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer Beskæftigelsesregion Syddanmark Førtidspensions- og fleksjobreformen plæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer isposition Baggrund og intentioner Indhold i indsatserne Processen før og under indsatserne

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Familiens Hus Unge ledige kvinder med nuværende eller kommende forældrerolle, styrkes ved en helhedsorienteret ind i uddannelse eller beskæftigelse.

Familiens Hus Unge ledige kvinder med nuværende eller kommende forældrerolle, styrkes ved en helhedsorienteret ind i uddannelse eller beskæftigelse. Oversigt over eksisterende samarbejder mellem Jobcenter Esbjerg og andre forvaltninger ved Esbjerg Kommune. Direktørområde Kort beskrivelse af samarbejdet Projekt styrket helhedsindsats for unge. Under

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

Sygedagpengereformen

Sygedagpengereformen På Preben Thomsen 4199 8456 Sygedagpengereformen 2014-2015 Beskæftigelsesudvalget d. 24.03.15 Anni Martens Hovedpunkter Ændring af varighedsbegrænsningen Indførelse af jobafklaringsforløb Fast Track Mestringskursus

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Ressourceforløb Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar 2013 Mål: Færre personer på førtidspension Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Målgruppen Borgere med større begrænsninger

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016.

R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016. R A P P O R T Aktiveringstilbud til unge Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016. A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse...

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Status på Reform om fleksjob og førtidspension. Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet

Status på Reform om fleksjob og førtidspension. Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet Status på Reform om fleksjob og førtidspension Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet Arbejdsmarked 9. december 2016 Aktivitetsparate opdeles i 3 indsatsgrupper UngeGuiden:

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 6 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 6 Pris... 6 Kontakt... 7 Beskrivelse af

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Anette Hansen, seniorkonsulent Odense den 12. september 2013 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Fastholdelse og indslusning

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb

Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb Ansøger Kommune Middelfart Navn og titel på projektansvarlig Per Rasmussen, Jobcenterchef Telefonnummer på projektansvarlig 88 88 49 74/ 20 25 39 09 Mailadresse

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere