Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7"

Transkript

1 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

2 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb ved beregning af enkeltydelse 47 Orientering om Projekt Bro til arbejdsmarkedet 48 Orientering om løbende information vedr. udviklingen på beskæftigelsesområdet Afbud Ib Johansen 2

3 Punkt 45 REVA institution J. nr Sagsfremstilling Udvalget har tidligere drøftet muligheden for oprettelsen af en revalideringsinstitution lokalt i Aars. Sagen blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 21. marts Økonomiudvalgets beslutning: Der søges om lånedispensation, og sagen sendes tilbage til Beskæftigelsesudvalget, der arbejder videre med projektet. På Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. marts anmodede udvalget om at, der blev udfærdiget administrative notater vedr. et anlægs- og driftsbudget for projektet samt et notat vedr. reglerne om deponering. Administrationen ønsker en gennemgang af disse notater. Her ud over ønsker administrationen en drøftelse af det videre forløb. Administrationen indstiller Administrationen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe for det videre projekteringsarbejde. Økonomi Anlæg kr Drift inkl. Finansiering af anlægsudgift kr Bilag Bilag 1 Overslag over budget Bilag 2 Notat, adgang til låneoptagelse Beskæftigelsesudvalgs beslutning den 12. april Arbejdsgruppen nedsættes bestående af formanden for Beskæftigelsesudvalget, forvaltningschefen, souschef og arkitekt. Herudover indbydes andre aktør ad hoc. Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 3

4 Punkt 46 Rådighedsbeløb ved beregning af enkeltydelse J. nr Sagsfremstilling Vejledende rådighedsbeløb samt oversigt over udgifter der kan godkendes i rådighedsberegningen til politisk godkendelse. Ifølge Aktivlovens 81 og Integrationslovens 35 kan en kommune yde hjælp til: rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person som har været ude for ændringer i sine forhold.. hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.. hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse Det er op til den enkelte kommune om man anvender vejledende rådighedsbeløb. Administrationens forslag Enlige Ægtepar og samboende pr. måned pr. måned Herudover tillægges et beløb på kr kr. pr. måned pr. hjemmeboende barn under 18 år. Hvis ansøger modtager børnebidrag eller særligt børnetilskud reduceres beløbet pr. barn med 600 kr. Ved en enkeltansøgning der ikke vedrører børn indregnes ingen børneydelser som indtægt. Ved ansøgninger der vedrører børn medregnes børnebidrag og ordinært og ekstra børnetilskud, aldrig børnefamilieydelser. Hvis forældrene er samboende med fælles barn fordeles de kr. med 600 kr. til hver af forældrene. For unge der modtager kontanthjælp med satsen som hjemmeboende, fastsættes rådighedsbeløbet til satsen for Statens Uddannelsesstøtte for stipendium til hjemmeboende ( sats pr. 1/ kr pr. md.) 4

5 Administrationen indstiller At administrationens forslag godkendes Økonomi Budget udmøntning Bilag Bilag 3 Vejledning til rådighedsbeløb ved beregning af enkeltydelse Beskæftigelsesudvalgs beslutning den 12. april Godkendt. Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 5

6 Punkt 47 Orientering om Projekt Bro til arbejdsmarkedet J. nr Sagsfremstilling Samarbejde mellem jobcenter og virksomhed om indslusning af ikke arbejdsmarkedsparate ledige. Bro til arbejdsmarkedet er et initiativ til styrkelse af samarbejdet mellem Jobcenter Vesthimmerland og virksomhederne om indslusning af ledige, der ikke på egen hånd kan finde en plads på arbejdsmarkedet. Initiativet har fokus på samarbejdsformer mellem jobcenteret og virksomhederne og på de metoder og redskaber, som jobcentret og virksomhederne kan anvende, når der skal indsluses medarbejdere, som har brug for særlige hensyn. Metodeudviklingen skal sikre en fortsat udvikling på området for både virksomheder og jobcenter. Jobcenter Vesthimmerland er sammen med 10 andre jobcentre inviteret med i samarbejdet, og Arbejdsmarkedsstyrelsen betaler ,- kr. for deltagelse i projektet. Konsulentfirmaet DISCUS er koblet på som koordinator af projektet. De vil stå for en grundig analyse om personer på forskellige forsørgelsesydelse samt en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne. Initiativet er opbygget i tre faser: 1) Udarbejdelse af lokal handlingsplan. I første fase gennemføres en grundig analyse af borgere på forskellige forsørgelsesgrundlag. Det foregår ved, at de relevante oplysninger trækkes fra DREAMdatabasen. Desuden iværksættes en spørgeskemaundersøgelse blandt de lokale virksomheders erfaringer med, og oplevelse af samarbejde med kommunen om indslusning af svagere grupper på arbejdsmarkedet. I denne analyse inviteres alle virksomheder med over 5 ansatte til at deltage. Analysen vil afdække virksomhedernes holdninger og erfaringer samt den hidtidige myndighedspraksis på området. Endelige vil der i første fase blive udarbejdet en handlingsplan for det videre indhold i projektet, samt en prioriteringer af emner der arbejdes med. Fase 1 forventes at være afsluttet midt i august. 2) Implementeringsfase. I denne fase skal handlingsplanen føres ud i livet, og de valgte indsatsmål skal realiseres. Desuden skal der ske en langsigtet forankring af handlingsplanen, så den indgår i en cyklus, hvor den supplere jobcenterets lovpligtige årlige beskæftigelsesplan. Denne fase forventes at være fra august 2007 til februar ) Formidling. Jobcenter Vesthimmerland forpligter sig til at deltage i en landsdækkende formidling af resultaterne. Ud over denne formidling af resultater og metoder, skal Jobcenter Vesthimmerland også deltage i en tværgående erfaringsudveksling med de øvrige jobcentre, der medvirker i initiativet. 6

7 4) Lokal organisering: Det foreslås, at der gennemføres en temadrøftelse af handlingsplanen i både LBR og Beskæftigelsesudvalget, med henblik på at sikre lokal forankring og sammenhæng mellem indholdet i handlingsplanen og beskæftigelsesplanen. Desuden foreslås det, at der gennemføres en ny temadrøftelse i februar med henblik på at evaluerer resultaterne fra initiativet. Det foreslås, at der nedsættes en lokal styregruppe bestående af projektlederen, jobcenterets ledelse, forvaltningschefen samt to repræsentanter fra LBR. En fra LO siden og en fra DA-siden. Der nedsættes desuden en lokal arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra HUR, projektlederen, to teamledere og de to jobcenterchefer. DISCUS vil løbende støtte arbejdet i projektet og samtidig sikre, at vi lever op til kravene fra AMS. Administrationen indstiller At orienteringen tages til efterretning. Beskæftigelsesudvalgs beslutning den 12. april Taget til efterretning. Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 7

8 Punkt 48 Orientering om løbende information til Beskæftigelsesudvalget vedrørende udviklingen på beskæftigelsesområdet. J. nr Sagsfremstilling Ledelsesinformationssystemet Essentia er bestilt ved KMD, og der er konkrete drøftelser i forhold til implementeringen af systemet med KMD. Med implementering af Essentia, vil det være muligt løbende, at følge udviklingen på beskæftigelsesområdet. På Beskæftigelsesudvalgsmødet vil der blive udleveret en oversigt over muligheder for kommende statistiske orienteringer. Desuden forventes det, at KMD inden mødet har meddelt en dato for implementering af Essentia. Administrationen orienterer til orientering Beskæftigelsesudvalgs beslutning den 12. april Taget til efterretning. Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 8

9 Orientering: Mødet blev afsluttet kl.: Underskrifter Søren P. Johansen Bjarne Jensen Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Jette Thomsen Ib Johansen Pia Hansen 9

10 Vesthimmerlands Kommune REFERAT AF TILLÆGSDAGSORDEN FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 10

11 Indholdsfortegnelse 49 Kommunalredegørelse for krisecentre og forsorgsområdet i Vesthimmerlands Kommune Afbud Ib Johansen 11

12 Punkt 49 J. nr Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til kommunal redegørelse for sociale tilbud. Redegørelsen skal medvirke til at give et overblik over forventninger til benyttelse af pladser på de tilbud, der er i regionen. Det er en lovbestemt opgave. Hensigten med redegørelsen er at give en vurdering af pladsforbrug, beskrive ændringer og forventninger indenfor en række målgrupper i et kort og mellemlangt perspektiv. Kravene til oplysninger m.v. fremgår af Servicelovens 6. Redegørelsen omfatter de såkaldte KAN institutioner som er de tilbud, der er omfattet af den regionale forsyningspligt. Det vil sige institutioner som før 2007 var amtslige og som efter 2007 drives af regionen eller en beliggenhedskommune som har overtaget institutionen. Redegørelsen skal indarbejdes i rammeaftalen for 2008 som er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre en åben dialog om udviklingen på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Rammeaftalen skal rumme en samlet plan for forsyningskapaciteten i region Nordjylland. For beskæftigelsesudvalgets område dreje det sig om voldsramte kvinder / krisecentre, og hjemløse /forsorgsområdet. Administrationen har i forhold til disse områder vurderet at der i 2008 og de kommende år vil være et uændret behov. Økonomi: Eventuelle økonomiske konsekvenser vil fremgå af budgetterne for de respektive udvalgs områder Lovgrundlag: Servicelovens 6. Bilag Forslag til kommunal redegørelse for sociale tilbud og almene ældreboliger i Vesthimmerlands kommune Administrationens Indstilling At Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at kommunalredegørelsen for krisecentre og forsorgsområdet i Vesthimmerlands kommune godkendes. Beskæftigelsesudvalgs indstilling den 12. april Indstilles godkendt. Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 12

13 Mødet blev afsluttet kl.: Underskrifter Søren P. Johansen Bjarne Jensen Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Jette Thomsen Ib Johansen Pia Hansen 13

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 61 Orientering om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 29. januar 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Indholdsfortegnelse Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. december 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Svend Erik

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud Referat med temadrøftelserne er publiceret Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 24-08-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:40 Afbud: Finn Lykkeskov, Helle B.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 15. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 155 067. Månedlig

Læs mere