Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016"

Transkript

1 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter sig mod enhver udbyder/leverandør, som ønsker at drive et kvindekrisecenter beliggende i Frederikssund Kommune. Standarden fastsætter samtidig de politiske mål og prioriteringer i arbejdet med udsatte kvinder og børn. Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og de ydelser, borgerne modtager under ophold på et kvindekrisecenter. Formålet med kvalitetsstandarden er således at gøre det gennemskueligt, hvad borgerne kan forvente af tilbuddet. Lovgrundlag Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter lov om social service 109 og 139 samt bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni Antal pladser i det enkelte krisecenter og de fysiske rammer Indskrivningen på krisecentret og brugen af de fysiske rammer, skal være i overensstemmelse med de af kommunen godkendte forhold til ibrugtagning. Kvinderne tilbydes enkeltværelser af varierende størrelse afhængig af antal af medfølgende børn. Værelserne er møblerede, og det skal tilstræbes, at der som minimum er seng, skrivebord med stol og garderobeskab. Alle værelser skal kunne aflåses med en nøgle, der kun passer til de pågælddende værelser. Af fælles facilliteter er der adgang til køkken med mulighed for madlavning og fælles spisning. Der er fælles stue med tv og legeværelse med legetøj til mindre

2 børn og opholdsrum med aktivitetsmuligheder for større børn. Der skal være adgang til vaskemaskine, tørretumbler og telefon mod betaling. Det bør tilstræbbes, at der er internetadgang. De fysiske rammer skal tage vare på kvindernes og børnenes sikkerhed herunder brandsikkerhed og sundhed. Der skal installeres relevant sikkerhedsudstyr. I forhold til mindre børn, f.eks. børnegitre ved trappeafsatser, afskærmning ved komfur m.v. Krav om serviceinformation Ved ankomsten udleverer krisecentret information til kvinderne i form af servicedeklaration med beskrivelse af, hvor mange personer der kan bo på krisecentret, de fysiske rammer og hvilke ydelser og tilbud der gives kvinder og børn på centret. I forhold til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er krisecentret forpligtet til at anvende autoriserede tolke for at tilgodese de særlige sprogproblemer, der kan opstå i kontakten til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Overordnede formål og målsætning for krisecentrets virksomhed Kvindekrisecentret tilbyder midlertidigt ophold, til voldsramte kvinder og deres børn. I forbindelse med opholdet tilbydes kriseintervention og rådgivning. Formål og målsætning er samtidig udtryk for de lokal politiske prioriteringer i arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn. Formålet med opholdet er: at sikre at kvinderne og deres børn mod yderligere overlast at støtte kvinderne til selv at håndtere deres situation Der arbejdes under opholdet ud fra: at indsatsen bliver koordineret og sammenhængende med øvrige indsatser at indsatsen samordnes til en helhed, og afpasses efter den enkelte kvindes og børnenes behov at indsatsen målrettes stabillisering af kvindens og børnenes akutte situation og efterfølgende yder støtte til udflytning til egen bolig Krisecentret er ikke nogen behandlingstilbud, og derfor ydes der ikke nogen former for behandling. 2

3 Beskrivelse af de ydelser og tilbud, der skal tilbydes kvinder og børn på krisecentret Kvindekrisecentret skal til kvinder og børn tilbyde følgende: Kerneydelser: beskyttet ophold kriseintervention til kvinder og medfølgende børn omsorg og aktiverende støtte samvær med andre kvinder aktiviteter for medfølgende børn Delydelser: faste beboermøder faste børnemøder rådgivning, individuelt og i gruppe rådgivning til etniske minioritetsgruppers specielle behov rådgivning af andre relevante (familie, venner, etc.) efter kvindens ønske ambulant rådgivning ved fremmøde telefonisk rådgivning Det er en måsætning, at ophold på et krisecenter ikke varer længere end 3 måneder. Ydelser, der sker i samarbejde mellem krisecentret og borgerens hjemkommune: Umiddelbart efter indflytning skal kvinden tilbydes en individuel samtale med en socialfaglig medarbejder på krisecentret. Formålet med denne samtale er at afdække kvindens behov for hjælp herunder formidle kontakt til kommune, politi m.v. Kvinde krisecentret skal sammen med borgerens hjemkommune have fokus på en udvidet og styrket indsats overfor kvinden. Kvindens hjemkommune skal efter lov om social service 109, stk. 7, tilbyde en indledende og koordinerende støtte og vejledning til kvinden. Krisecentret skal således sikre at den indledende rådgivning iværksættes så tidligt som muligt, og at kvinden bliver introduceret til den koordinerende rådgivning (sagsbehandler kontakt) i hjemkommunen. Den koordinerende rådgivning for Frederikssund kommunes borgere varetages af familieafdelingen, der i samarbejdet med job og borgercenter samt 3

4 voksenafdelingen sikre kvindens rådgivning for så vidt angår forhold om bolig, økonomi, skole, daginstitution, sundhedsvæsen m.v. Den koordinerende sagsbehandling skal blandt andet sikre den fornødne støtte og hjælp til både i den akutte situation, herunder støtte via ansøgning om supplerende ydelser (psykolog-hjælp, tolke-bistand m.v.) og med henblik på reetablering i egen bolig. Øvrige samarbejder med Frederikssund Kommune Krisecentret har et obligatorisk samarbejde med Frederikssund kommunes familieafdeling med henblik på tilsyn med børn og støtte til børn med trivselsproblemer. (Kvinderne gøres under opholdet opmærksom på, at krisecentret har skærpet indberetningspligt). Ved indflytning af nye børn og unge under 18 år er krisecentret forpligtet til at orientere Frederikssund Kommune om børn og de unges ophold på centret. Psykologbehandling til børn på kvindekrisecenter Kommunalbestyrelsen i borgerens hjemkommune - forpligtes efter lov om social service 109, stk. 5, til at tilbyde psykologbehandling til børn, som følger med deres mor på krisecenter. Forpligtelsen gælder uanset opholdets varighed. Behandlingen skal have et omfang på mindst fire timer og op til ti timer afhængig af barnets behov. Det er et krav, at behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Behandlingen skal iværksættes under barnets ophold på krisecentret eller i umiddelbar forlængelse heraf. Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på krisecentre Opholdsbetalingen er takstfinansieret. Opholdstaksten pr. døgn fastsættes for et år ad gangen og baserer sig på de principper, der er gældende for kommunerne i takstsamarbejdet under Region Hovedstaden. Opholdstaksten gøres tilgængelig på såvel krisecentrets hjemmeside som tilbudsportalen. Personer der har ophold på krisecentret betaler for kost og logi af deres indtægt (egenbetaling). Frederikssund Kommune fastsætter betalingen. Betaling for logi er 84 kr. i døgnet. Efter servicelovens 158 og 163 kan kvindens hjemkommune beslutte, at hvis beboeren bevarer sin egen bolig under opholdet, kan der ses bort fra logibetaling, der i stedet dækkes af kvindens hjemkommune. Børn betaler ikke for logi. For unge under 25 år på SU eller kontanthjælp er taksten 42 kr. i døgnet. 4

5 Hvis der er fælles husholdning i krisecentret, er kostpris for voksne 74 kr. i døgnet 32 kr. for børn under 18 år. Kvinderne betaler kostprisen til den fælles husholdning. Egenbetalingen fratrækkes døgntaksten for ophold på krisecentret. Krisecentret inddrager kvindens egenbetaling. Henvendelse og visitation (procedurer) Kvinderne kan frit henvende sig til kvindekrisecentret og anmode om optagelse. Optagelse kan ligeledes ske efter henvisning fra offentlige myndigheder. Der skal kunne rettes henvendelse til krisecentret om optagelse døgnet rundt. Kontaktoplysninger herunder telefonvagt skal fremgå af det informationsmateriale, som centret skal udarbejde. Det er lederen af krisecentret, der træffer afgørelse om optagelse. I tilfælde af overbelægning skal personalet henvise til andre krisecentre. En kvinde må aldrig efterlades uden en løsning for den akutte situation. Ved modtagelsen af kvinden og eventuelle børn vurderer krisecentret, om der er behov for lægehjælp. Kvindekrisecentret skal efter servicelovens 109 stk. 4-6 give hjemkommunen besked senest 3 dage efter optagelse eller udskrivning af tilbuddet. Orienteringen til kommunen skal som minimum indeholde kvindens og børnenes navne og cpr-numre samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelse og udskrivningen. For kvinder, der optages anonymt i boformen, jfr. stk. 2, udelades kvindens og eventuelle børns navne og cpr-numre, og det skal i øvrigt sikres, at kvindens anonymitet opretholdes. Fællesfaciliteter Fællesfaciliteterne skal tilgodese både kvinder og medfølgende børns behov. Der skal være mulighed for udendørs aktiviteter. Der skal desuden være mødefaciliteter til kvindernes møder med kommuner, samtaler mellem ansatte og beboere. Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse for personalet på krisecentret Personalepolitikken i krisecentret skal forholde sig til de gængse forhold, der regulere spørgsmål om arbejdsmiljø- og trivsel, kompetence- og medarbejderudvikling, medinddragelse, lønforhold m.v. Specifik forudsættes det, at ansatte på krisecentret har en særlig viden om og erfaring med vold, og voldens konsekvenser for den enkelte og familien. 5

6 Der forudsættes kompetencer med fokus på sorg- og kriseintervention, kommunikation og konflikthåndtering. For at sikre den faglig kvalitet skal personalet tilbydes supervision og efteruddannelse. Medarbejdere skal tilbydes en årlig medarbejderudviklingssamtale. Frivillige medarbejdere skal have en jobfunktion beskrevet med indhold og afgrænsninger i forhold til det faste personales arbejdsopgaver. Værdier og normer som indsatsen bygger på Det er den enkelte kvinde, som er centrum for indsatsen. Hun skal mødes med forståelse og respekt samt modtage omsorg og støtte til at komme videre med sit liv. Brugerindflydelse Brugerinvolvering bør være en naturlig og central del af indsatsen, idet brugere af sociale tilbud skal have indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddet. Dette foregår ved nedsættelse af beboerråd eller gennem faste beboer- og børnemøder. Klagevejledning Klager over afgørelser vedrørende visitation til eller tilbud om støtte under opholdet på krisecentre (jfr. lov om social service 109) skal rettes mundtlig til stedets leder, som genvurderer afgørelsen. Hvis lederen fastholder, efter genvurderingen, sin afgørelse, skal lederen, senest 4 uger efter klagen er modtaget, videresende klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen til Ankestyrelsen. Klager over personalets adfærd rettes til socialtilsynet Region Hovedstaden. Tilsyn og tilbudsportal Socialtilsyn Region Hovedstaden fører tilsyn med indholdet i tilbuddet og den måde opgaverne udføres på, jfr. lov om socialtilsyn 4 stk. 1, nr 2. Kommunen fører tilsyn i forhold til den enkelte person, jfr. servicelovens 148. Frederikssund Kommune fører tilsyn med forhold hvorunder børn og unge under 18 år i kommunen lever. Ved ændringer i tilbuddet skal Krisecentret opdatere oplysningerne til Tilbudsportalen. Ændringerne skal godkendes af Socialtilsyn Region Hovedstaden. 6

7 Den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet Frederikssund Kommune forestiller sig ikke selv at drive eller have driftsoverenskomst med et krisecenter, men fortsat løse sit forsyningsansvar igennem brug af krisecentre, der er godkendt på Tilbudsportalen. Øvrige informationer om kvindekrisecenter i Frederikssund Kommune eller centre uden for kommunen I Frederikssund Kommune er der for tiden et kvindekrisecenter beliggende på Lundevej 24, 3600 Frederikssund, som er ekskluderet af landsorganisationen af kvindekrisecentre LOKK. Nærmere oplysninger om andre kvindekrisecentre uden for Frederikssund Kommune findes på såvel LOKK s hjemmeside eller på Tilbudsportalen 7

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter 2014-2016

Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter 2014-2016 Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter 2014-2016 Side2/6 Baggrund Denne kvalitetsstandard indeholder en samlet information om de tilbud og ydelser, som borgere tilbydes ved ophold i Roskilde Kvindekrisecenter.

Læs mere

Kvalitetsstandard 2009

Kvalitetsstandard 2009 Kvalitetsstandard 2009 Herning, marts 2008 Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold, samt eventuelt

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området...

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området... Page 1 of 16 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Misbrug/udsatte Stormly Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for pensionatet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Krisecenter Adresse: Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 61 81 99 E-mail adresse: post@horsens-krisecenter.dk Selvejende

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007.

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007. Notat Emne Til Kopi til Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder Den 12. marts 2007. 1. Indledning Århus Kommune har den 1. januar 2007 fra Århus Amt fået overdraget

Læs mere