Specialforeningen TRP Invest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialforeningen TRP Invest"

Transkript

1 Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr

2

3 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab Global igh Yield Bonds 9... Anvendt regnskabspraksis 10 Nærværende halvårsrapport for 2012 for Specialforeningen TRP Invest indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde ultimo august Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens forskellige investeringsuniverser løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i halvårsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling. Specialforeningen TRP Invest 1

4 Foreningsoplysninger Specialforeningen TRP Invest blev stiftet den 6. december Medio 2012 omfattede foreningen en afdeling: Global igh Yield Bonds. Specialforeningen TRP Invest Otto Mønsteds Plads 9, København V Telefon: Fax: CVR nr: Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Bestyrelse ans Ejvind ansen (formand) Claus Buchwald Christjansen Søren Gjelstrup Niels Elmo Jensen asse Nilsson Depotselskab Nykredit Bank A/S Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Porteføljerådgiver T. Rowe Price Global Investment Services Limited 2 Specialforeningen TRP Invest

5 Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato aflagt og godkendt halvårsrapporten for 2012 for Specialforeningen TRP Invest. alvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. alvårsregnskabet for afdelingen giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet for perioden 1. januar juni Foreningens ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingen kan påvirkes af. København, den 3. september 2012 Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Tage Fabrin-Brasted Peter Jørn Jensen Jim Isager Larsen Bestyrelse ans Ejvind ansen Claus Buchwald Christjansen Søren Gjelstrup Formand Niels Elmo Jensen asse Nilsson Specialforeningen TRP Invest 3

6 ! " # $ % & ' ( ) * & ( + &, -. % /., " + & )( ), - ) ) )%%1...1&2 ( ( ) (, &0 - & 0 ' & / & ) )' - ) ) ) ) ' ) ) & % ) 3& &4 # $ 5678 & 0 )( ) ) ) ) & '9- *8- ) - ' :-7 8 & ' & 0, ) &; + ) ) + - ( ( & ; ' ),, ', & 0 ) ' ' ' & <, (, ', + &; +, ' & ' - + ( ) &2 ', ) & ' (,, ' & 0 ' )) -) &; ), ( ) & ' & ', - ) ( ', )' & # ' ) ' ) '... &! "0 0 0 = ) *& 69) & & ) *& ) & & ) - ' & 8 & ' &= ) ),, ':7 ) & & & ' & = ) ' 6>- ) & & & ' & ; ) ) ) - ' ) &, ->) & & & ' &; ) ) & ' - 78 ) - 78 & ' &! #00 0 ; ) " # $ % )' ' 9' ) 7-8 & &- ' ) & )) & ; )( - - -) & < ) (, - )(, & + - ) ) )' 98 ) ) ) '...1 &

7 0 ( ), ( ' - & )) &? *->' ) & ( ' ) - ) *-6' ) &? ) ( - &678 & < ) - ' ( ) ( & ) ( " # $ % )' ( - ( &?,, )' -, * ( &,, -,, & = + + ) ' & $ 0?(, ) ( & ' -, ) + ' ) )) & 2 ), ) ( ( & = - ( ( ' ) &; ) ( & ' + - )) & ), ) ( ) )) - + ) ' &; - ' ' ) A 8 ( ' &; + ( ( -) ) ( ( ), ), ) &0 + ) )( )) & ' & % ' - ) ( ) -, ) ' 8 " # $ % & 0 0 9

8 0 % 0& & 0 ;, ) + ' ) ( & 4,, ) ) ) ( 2 ), - ( -, ) ( (), & ' & ' 0 ( 00 ) 0 ; ), ) ) ( ', )' &= ) ), ) ' + - ( - ( - ' ) &?( ), ) & ' & ; ) ( ( ' ), ) &; & ( 00* ) ' ) & ' &B,, ) + ' - ) '= ( ), + ) - ) & B) + ' 2 ) ) ) & ; 2 (. ' ' ) ' & & ) & ' ( ), + ( ( & ; ) &, + ) ) ( &4 ) +) - ) ' ( & 4 ' ( ' ), + ) ' ( & < ), - ( ) ) ' ( 2 4 -) ( + ; 2 (. & ) ), )- ' ) &!, ) ) 2= = ) 2 4 &;, ) & (, ) ' $ 0 ( 00! +" 0 ;, ) ( & ' ( () ), ) % < C% - - < &; ( ( ( ' -) ' ' ) + ' )& & ' + )+ % < ) ) ( ),, ) ( & $ ), ( ; 2 (. ) ' )- ( ' ( & ) + 8 D8& ; ) E & ' ' &B ) ' ),) ; ) ) - )( ) & ),) &; ) E + ( ; 2 (. ) & ' &; ( ), E ( ) - ', & ) ( ; ( (, ) ) ) ) ' - ) & ' & ' ( ) & - 8 ) & ' & 0 0 :

9 0 ' , B ) & ' ( &, ) ( ' ) +, ( ( ) )& ; ( ) + ( - ; 2 (. ( &4 -, ( ; ) & F ' ' ' B 0-8 ->8& ' ' :8 ) ' & ' ' ) - 8 -*8 & ' - ) ' ' & ; ' ) '*-98B ; & ' & ) ( ( & ) + &B 2 ), ) ) )' - ), ) - 2B ( &; ) '), ), - ( ' + ) )) ( ) > & ' :7 & 4 )' 3& &4 " # $ >- 8 B ; & ' &3& &4 # $ 5 ' :->8)' B ; )) & ; ), B >-:8 ) & ' )' 3 4 " # $ 5& 0 ) ( ) & ' &< + ) -78-8,, )' - ) ' - 8&F, ) :- ) &B ; & ' ) - ) & B ; )) &< )) ' & 0 ' - ), & ' & '... ' - 8)' B ;-) % %% ' >- 8 :-78 & ' & 0 ' - & ' &.+ ),, ' 8 B ;-) - + ) ) ' *8& >

10 ) 0 = )! + ) &=, ( ) - =E ". ) ( + ( &; ) ), & ' C ' ) =EG ) ) ( &; ( ) - & = ', ( C? ) ) ( ) ' ) - =EG ) -F2.;" ) ) - FG ". ) ( + ) ( &? ) - ) 98 ( & ' ( ) ) & / 0 & 0 & = ' )( ) ) ) &% + ( ( (, )) & ; - ( )' & ( " 0 0 ; ( - ' )' & & 0 ; ' - ) + ' & 0 0 7

11 Global igh Yield Bonds Resultatopgørelse i kr. 1. halvår halvår 2011 Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat alvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni dec Aktiver Likvide midler Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Passiver i alt Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 86,0 96,3 Øvrige finansielle instrumenter 14,0 3,7 Finansielle instrumenter i procent 100,0 100,0 Nøgletal 1. halvår halvår halvår 2010 Periodens afkast i procent 5,43 5,41 4,44 4,37 Indre værdi pr. andel , , , ,52 Omkostningsprocent 0,28 0,58 0,28 0,30 Sharpe ratio 0,30 0,22 0,48 0,10 Periodens nettoresultat (i kr.) Medlemmernes formue ultimo (i kr.) Andele ultimo (i stk.) ÅOP - 0, Specialforeningen TRP Invest 9

12 Anvendt regnskabspraksis Generelt alvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v., herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostninger for halvåret divideret med gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et gennemsnit af de daglige formueværdier i regnskabsperioden. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Årsrapporten 2011 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, hvortil der henvises. Der er ikke foretaget review eller revision af halvårsrapporten. Præsentation af regnskabstal Alle tal i regnskabet præsenteres i hele i afdelingens funktionelle valuta uden decimaler. Sumtotaler i regnskabet er udregnet på baggrund af de faktiske tal, hvilket er den matematisk mest korrekte metode. En efterregning af sumtotalerne vil i visse tilfælde give en afrundingsdifference, som er udtryk for, at de bagvedliggende decimaler ikke fremgår for regnskabslæseren. Tal, der i regnskabet er anført med -, betyder, at det reelle tal for denne regnskabspost er 0,00 i afdelingens funktionelle valuta, mens anførelse af 0 betyder, at der for denne regnskabspost er et tal mellem 0,01 og 499,99 i afdelingens funktionelle valuta, der således er blevet afrundet til 0. Sharpe ratio Sharpe ratio er et udtryk for en afdelings afkast set i forhold til den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen på det månedlige afkast i perioden. Sharpe ratio opgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højst for en 60-måneders periode. ÅOP Årlige omkostninger i procent er et udtryk for summen af administrationsomkostninger i procent, direkte handelsomkostninger ved løbende drift i procent, samt (maksimalt emissionstillæg i procent plus maksimalt indløsningsfradrag i procent) delt med 7, idet 7 år anses som investors gennemsnitlige investeringshorisont. Til beregningen af ÅOP anvendes en gennemsnitsformue opgjort som et gennemsnit af de daglige formueværdier i regnskabsåret. ÅOP opgøres på årsbasis. Nøgletal Regnskabs- og nøgletal er opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. samt retningslinjer fra InvesteringsForeningsRådet. Der er ingen ændringer i beregningsprincipper i forhold til årsrapporten Afkast i procent Afkast i procent angiver det samlede afkast i den pågældende afdeling i halvåret. Afkastet opgøres som ændring i indre værdi fra primo til ultimo perioden med korrektion for evt. udlodning til medlemmerne i året. Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel beregnes som medlemmernes formue divideret med antal cirkulerende andele ultimo halvåret. 10 Specialforeningen TRP Invest

13

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-nvest Årsrapport 2010 VR nr. 26 08 65 31 ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Risikoforhold

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Alpha Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 30 82 15 56 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk 4 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning... 5... Udviklingen i foreningen i 2013

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2010 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Global High Yield

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Årsrapport 2008 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Væsentlige

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport 2006 CVR. nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger s. 2 Ledelsesberetning s. 3 Hoved- og nøgletalsoversigt s. 7 Afdeling Eurokredit

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Årsrapport 2006 CVR nr.: 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen BPT Invest. CVR nr. 28 30 61 56

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen BPT Invest. CVR nr. 28 30 61 56 Årsrapport 2009 CVR nr. 28 30 61 56 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse......................... 2 Foreningsoplysninger........................ 3 Væsentlige aftaler........................... 3 Bestyrelsens

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2008 (dirigent) Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Årsrapport 2005 Investeringsforeningen Dexia Invest CVR nr.: 21 35 35 31

Årsrapport 2005 Investeringsforeningen Dexia Invest CVR nr.: 21 35 35 31 Årsrapport 2005 Investeringsforeningen Dexia Invest CVR nr.: 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2009

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2009 til årsrapporten for 2009 CVR nr. 28 30 61 56 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.......................... 2 Baggrund for den supplerende/korrigerende information.................................

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2011 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2014

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2014 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2014 1 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2012 2 Bestyrelsens

Læs mere