Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap"

Transkript

1 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk Støtte-Kontaktperson (opsøgende) Kontaktpersonordning for døvblinde Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Væresteder Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Specialundervisning til voksne Ledsagerordning Merudgiftsydelse til voksne handicappede Borgerstyret personlig assistance Herberg Alkohol- og stofmisbrugsbehandling 1

2 område 618 Psykiatri og Handicap Tabel 1: Driftsbudget fordelt på hovedopgaver Hele kr., Oprindeligt 2014 i årets priser, Regnskab i PL-niveau 2013 budget Psykiatri og Handicap Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Pleje og omsorg m.v af ældre og handicappede U I U I -813 U I U I Kørsel specialundervisning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med sociale problemer U I -8 U I U I Alkoholbehandling U I -300 Behandling af stofmisbrugere U I Botilbud længerevarende ophold U Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse I U I U I U I

3 område 618 Psykiatri og Handicap Tabel 1, Fortsat Hele kr., i årets priser, i PL-niveau 2014 Regnskab 2013 Oprindeligt budget Aktivitets- og samværstilbud U I Merudgifter til voksne U I Øvrige sociale formål U I -48 Indt.dyre enkeltsager I Sekretariat og forvalt. U 3 Tabel 2 Driftsbevillingsoplysninger i årets priser, Regnskab Oprindeligt i P/L overslags- overslags- overslagsniveau år 2016 år 2017 år Psykiatri og Handicap I kr. Rammestyret Udgifter Indtægter Ikke rammestyret Udgifter Indtægter Total Udgifter Indtægter område 618 Psykiatri og Handicap er fordelt på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede område. forslag 2015 er samlet set på netto 282,3 mio. kr. jf. tabel 2. Kommunen overtog i forbindelse med strukturreformen en stor del af de opgaver som det tidligere amt tidligere havde på dette område. Der har gennem de senere år været en stigning i udgifterne på det specialiserede voksenområde. Det betyder, at der er en udfordring med at få bragt balance mellem forbrug og budget. 3

4 område 618 Psykiatri og Handicap I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 besluttede Byrådet at løfte budgettet med 25 mio. kr. for at tilpasse budgettet til aktivitetsniveauet i Herfra blev fratrukket 5 mio. kr. i 2013 og 10 mio. kr. i 2014 og frem i en generel besparelse. Socialudvalget har i 2013 vedtaget en række ændrede kvalitetsstandarder, som fastsætter rammen for visitation og indholdet i tilbuddene. Kvalitetsstandarderne er således sagsbehandlernes redskab til at sikre ligebehandling og ensartet bevillingsniveau samt den indholdsmæssige ramme som foranstaltningsdelen har i de enkelte tilbud. Der er godkendt kvalitetsstandarder på de fleste paragrafområder, og de revideres en gang årligt. I 2014 vil Socialudvalget derfor også blive forelagt en række forslag til ændrede kvalitetsstandarder med henblik på at udmønte den forventede økonomiske besparelse. Tabel 3: Specifikation af totalrammeenheder Driftsbevilling 2015, i kr. Rammestyrede Ikke rammestyret I alt 618 Psykiatri og Handicap Psykiatrien Foranstaltninger voksne Center for Job og Oplevelse Kronborghus SPUC Kronborgsund Lindevang Værkstedet Ellehammersvej Misbrugscentret Pensionatet Petersborg/Broen Bostøtteteam/Springvandet Seniorhuset I alt område 618 Psykiatri og Handicap består af en række totalrammer. De enkelte totalrammer kan have budget på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede område. jf. tabel Lovgrundlaget Tilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne bliver reguleret i lov om social service. Kommunen har ansvaret for at afdække den enkeltes behov og tilbyde relevante støtteforanstaltninger i form af blandt andet bolig, socialpædagogisk støtte, ledsagelse, beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt misbrugsbehandling. 4

5 område 618 Psykiatri og Handicap Lovgivningen anviser krav til udførelse og forskellige foranstaltningsmæssige muligheder, som kommunen skal overholde. Lov om social service er dog en rammelov, dvs. at kommunalbestyrelsen fastsætter metoder og serviceniveau. Drift 2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet Botilbud samt støtte i eget hjem Området omfatter udgifter til botilbud i midlertidig og længerevarende ophold samt bostøtte i eget hjem. Botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer er ofte selvstændige boliger f.eks. i et bofællesskab, hvor den enkelte beboer får den nødvendige støtte i egen bolig. Beboerne betaler almindelig husleje og kan søge boligstøtte. Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Endelig er Helsingør Kommune betalingskommune for en række borgere, der er placeret i andre kommuner. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Kommunen skal sikre tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til personer under 65 år, som er tilkendt førtidspension eller er berettiget hertil. Behandling af stof og alkoholmisbrug Helsingør Kommunes Misbrugscenter udreder behov og sikrer at behandlingsgarantien bliver opfyldt. Derudover visiterer Misbrugscentret til døgnbehandling i privat regi, og i særlige målgrupper bliver der endvidere tilbudt dagbehandling i privat regi. Krisecentre og herberg Helsingør Kommune tilbyder ophold på kvindekrisecentre til voldsramte kvinder med og uden børn. Derudover har Helsingør Kommune pensionatet i Hornbæk som hovedsageligt bruges til misbrugere. Specialundervisning for voksne Helsingør Kommune skal tilbyde specialundervisning til voksne borgere og kommunen varetager myndighedsopgaven i forhold til denne opgave. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Alle unge med særlige behov, dvs. unge der ikke har evnerne til en almindelig ungdomsuddannelse, skal have tilbudt en 3-årig ungdomsuddannelse som er afpasset deres formåen og behov. Ungdommens Uddannelsesvejledning Øresund (UU) skal sammen med den unge og forældrene indstille et relevant uddannelsesforløb til den kommunale myndighed, som har til opgave at vurdere indstilling og dermed bevilge eller give helt eller delvist afslag. De unge tilbydes et sammensat uddannelsesforløb, bestående af specialundervisning, botræning og praktikforløb på beskyttet værksted (f.eks. Center for Job og Oplevelse) og på 5

6 område 618 Psykiatri og Handicap almindelige private og offentlige arbejdspladser. For de bedst fungerende kan der blive tale om aktivering/revalidering. Den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse indgår som et tilbud i afklaringen af den unges fremtidige forsørgelsesgrundlag og mulighederne for beskæftigelse og botilbud. Borgerstyret personlig assistance Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Ydelsen vurderes konkret og individuelt med løbende opfølgning. Ydelsen strækker sig fra 10 til 24 timer i døgnet. Ledsagerordning Der kan max. tilbydes 15 timers ledsagelse om måneden. Merudgifter til voksne handicappede Kommunen skal jf. serviceloven dække en række merudgifter som borgeren har som følge af nedsat funktionsevne. En borger som kan sandsynliggøre udgifter på over 500 kr. om måneden får udbetalt ydelsen. 3. korrektioner I forhold til budgetoverslagsår i vedtaget budget 2013 er der i budget indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 4. Tabel 4 Specifikation af ændringer (drift) Hele kr. - - overslags- overslags- overslags år 2016 år 2017 år Psykiatri og Handicap 1. Rammestyret 4 P/L regulering Omplacering mellem konto 5 og Omplacering husleje Nyruphus Omplacering krisecentre Pmplacering objektiv finansiering Rammestyret, i alt Ikke-rammestyret 4 P/L regulering Ikke-rammestyret, i alt I alt Der er til budget udarbejdet driftskorrektioner på -0,5 mio. kr. i

7 område 618 Psykiatri og Handicap Ændringen vedrører omplacering af midler til medarbejder til Økonomiudvalgets område, ændrede p/l samt omplacering af midler til Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområde. Anlæg forslag 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det vedtagne budget 2014 (inklusiv det tilpassede pris- og lønniveauet for 2015). Efterfølgende er der foretaget tekniske korrektioner samt indarbejdet byrådsbeslutninger i budget Tabel 7 Specifikation af anlæg inkl. afledt drift Anlægsprojekter i kr overslagsår 2016 overslagsår 2017 overslagsår Psykiatri og Handicap Bofællesskab Teglhuset Beskrivelse af anlægsbudgetområdet Der er i budgetperioden afsat budget til bygning af et nyt bofællesskab. Formålet med byggeriet er at tilbyde fysisk og psykisk syge en bolig, der lever op til kommunens kvalitetsstandard på området. 7

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget : Tirsdag den 09. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Foventet sluttidspunkt: kl. 16.00 Medlemmer: Ib

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag

Læs mere

Budget 2007-2010. Social- og sundhedsudvalgets

Budget 2007-2010. Social- og sundhedsudvalgets Budget 2007-2010 Social- og sundhedsudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 558

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter. 15 Driftsområde Fritid, Bibliotek og Kultur 286773 5410000000 Øvrige sociale formål (057299) 286773 Kommunale tilskud og overførsler: Støtte til frivilligt socialt arbejde Her konteres udgifter til støtte

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere