Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015"

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april/maj 2015, kr. Nr. Emne I alt Børne- og Ungdomsudvalget (-13,3 mio. kr. samt -2,3 mio. vedr. B ): SK1 Ændret ledelse og administrationsstruktur på LTU 10. klasse SK2 Bortfald af børnehavenormering til tidlig SFO-start SK3 Specialundervisning SK4 Strukturanalysen Sammenlægning af Heldagsskolen og Fuglsanggårdsskolen SK5 Strukturanalysen ledelse på Sorgenfriskolen SK6 Strukturanalysen 25 elever pr. klasse ved dannelse af nye BH SK6a Strukturanalysen 26 elever pr. klasse ved dannelse af nye BH SK7 Skoler nyt bibliotekssystem SK8 BUU beslutning 26. februar 2015 vedr. klassedannelse 2015/ SK9 Afskaffelse af pulje til dækning af manglende forældrebetaling SFO SK10 Ændring af skoledistrikter SK11 Reduktion af ledelsesressourser på Taarbæk skole SK12 Effektiviseringsramme på skolerne DA1 Strukturanalysen - Sammenlægning af institutioner 3x DA2 Ny ledelsestidsmodel og administrative opgaver DA3 Strukturanalysen Dagplejereduktion DA4 Puljenedlæggelse: "Etablering af ny struktur for dagtilbud" DA5 Opførelse af idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby KU1 Club 10 og Vandværket sammenspil med klubber og ungdomsskole UB1 Udvikling og udvidelse af Kvindekrisecentret (BUU-andel) UB2 Anvendelse af Borås-modellen og systematisk inddragelse af netværket UB3 Indførelse af kvalitetsstandarder på børneområdet I alt = mindreudgift, merindtægt += merudgift, mindreindtægt Forslag er allerede godkendt.

2 SK1 Titel: Ændret ledelse og administrationsstruktur på LTU 10. klasse Kategori: 1. Proces og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for uddannelse og pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse I den nuværende organisering består LTU af 10. Klassetilbud, modtageklasser og Ungdomsskole. Til at varetage ledelsen af LTU, er der ansat en overordnet leder af LTU, en leder af ungdomsskolen og en leder af 10. klasserne. Den overordnede administration af LTU varetages af en kontorleder samt to deltidsansatte kontorassistenter. Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. april 2015, at 10. klasserne ud fra et hensyn til kvalitet og faglighed placeres permanent på Trongårdskolen, idet der gøres plads til 4 klasser, hvormed kommunens eget behov som minimum dækkes. Det blev endvidere besluttet, at der inden for midler afsat til bygningsoptimeringen skal sikres et ungdomsmiljø. Det antages derfor, at den ændrede organisering af 10. klassetilbuddet kan medføre en ændring af organiseringen vedrørende den resterende del af LTU, hvor ungdomsskolen fortsætter med egen selvstændig ledelse og administration, mens den overordnede ledelse og administration af LTU ikke længere er nødvendig. Der gøres opmærksom på, at det i forslaget forudsættes, at administrationen af modtageklasserne løses inden for den samlede tildeling af administrative ressourcer på skoleområdet.

3 SK1 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -1,0-1,9-1,9-1,9 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 520 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Som følge heraf vurderes det, at der ved flytningen af 10. klasse til Trongårdsskolen kan gennemføres en effektivisering på 1,0 mio. kr. vedrørende overordnet ledelse og administration af LTU, samt 0,3 mio. kr. på øvrigt drift. I implementeringsåret 2016 forudsættes halv effekt. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Umiddelbart ingen. Implementering Implementeres med halv effekt i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja. Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej. Høring Skal forslag i høring: Ja. Hvis ja, angives hvem der skal høres: Bestyrelsen på LTU

4 SK2 Titel: Bortfald af børnehavenormering til tidlig SFO-start Kategori: 3. Øvrig Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse I forbindelse med Budget 2012 blev det besluttet, at elever til børnehaveklassen i august modtages i SFO'en fra 1. maj i en "tidlig SFO start". For at sikre en god start på ordningen blev det besluttet, at der i perioden 1. maj til 1. august tildeles ressourcer til de nye SFO børn svarende til børnehavenormeringen på 11,86 børn pr. pædagog. Efter at ordningen nu har fungeret i en årrække og er vel indkørt, foreslås det, at ressourcetildelingen til tidlig SFO start tilpasses den øvrige SFO normering på 14,30 børn pr. pædagog, svarende til en reduktion på 0,75 mio. kr. årligt. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -1,9-1,9-1,9-1,9 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 390 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Normeringen for kommende indskolingsbørn i SFO vil blive reduceret. Implementering Forslaget kan implementeres ved budgettildelingen til SFO , med effekt fra 1. maj 2016.

5 SK2 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslaget nyt: Nej Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Forslag er fremlagt Børne- og Ungdomsudvalget 3. april 2014, jf. processen om effektiviserings- og omstillingskatalog for budget Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Skolebestyrelser.

6 SK3 Titel: Specialundervisning Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Visitationen til specialtilbud i andre kommuner har i en række år ligget under det budgetterede niveau. Regnskab 2014 udviste et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. og de foreløbige visitationer til specialundervisning i andre kommuner i 2015 viser et tilsvarende niveau. Området forekommer derfor at være overbudgetteret. På baggrund heraf vurderes det, at budgettet kan reduceres med mindst 3 mio. kr. i 2016 og frem. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen Implementering Kan hjemtages med fuld effekt for Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja

7 SK3 Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Nej

8 SK4 Titel: Strukturanalysen sammenlægning af Heldagsskolen og Fuglsanggårdsskolen Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Forslaget udspringer af strukturanalysen, der blev gennemført på 0-18 års området i Heldagsskolen og Fuglsanggårdsskolen sammenlægges organisatorisk og administrativt, men almindelig drift fortsættes på begge matrikler. Det skønnes herved, at de samlede udgifter til ledelse og administration kan reduceres med 1 mio. kr. årligt. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 500 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Det forudsættes, at reduktionen på 1 mio. kr. tilvejebringes ved en kombination af reduktioner i lederstillinger og sammenlægning af skolernes administration. Den konkrete udmøntning skal ske i samarbejde med skolernes ledelse. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Umiddelbart ingen. Implementering Kan implementeres med halv effekt fra 2016.

9 SK4 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Strukturanalyse genbehandling BUU møde Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Skolebestyrelserne på Heldagsskolen og Fuglsanggårdsskolen

10 SK5 Titel: Strukturanalysen ledelse på Sorgenfriskolen Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Forslaget udspringer af strukturanalysen, der blev gennemført på 0-18 års området i Ledelsen på Sorgenfriskolen reduceres, så den tilbageværende ledelse skal dække både skolens undervisning og fritidstilbud. Den nuværende ledelsesstruktur på skolerne (ekskl. Taarbæk, LTU og Heldagsskolen) tager udgangspunkt i forligsaftalen for Budget vedr. en ny og ensartet ledelsesmodel for skolerne. Forligspartierne forudsætter i den forbindelse, at der er én SFO leder på hver skole undtaget herfra Taarbæk Skole. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -1,0-1,0-1,0-1,0 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 400 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) De samlede ressourcer til ledelse reduceres. Det drøftes med Sorgenfriskolens ledelse, hvordan forslaget mest hensigtsmæssigt kan implementeres. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Færre ledelsesressourcer til Sorgenfriskolens SFO. Implementering Kan implementeres fra 2016.

11 SK5 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Strukturanalyse genbehandling BUU møde Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Sorgenfriskolens bestyrelse

12 SK6 Titel: Strukturanalysen 25 elever pr. klasse ved dannelse af nye børnehaveklasser Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Forslaget udspringer af strukturanalysen, der blev gennemført på 0-18 års området i Den nuværende årlige klassedannelse af nye børnehaveklasser er baseret på 24 elever pr. klasse. Det foreslås, at klassedannelsen fra og med skoleåret 2016/2017 baseres på 25 elever pr. klasse. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Med udgangspunkt i den nuværende beregnede børnehaveklassedannelse (Befolkningsprognose/Skoleprognosen 2014) skønnes det, at der ved fremadrettet at basere klassedannelsen på 25 elever pr. klasse i gennemsnit kan oprettes to færre børnehaveklasser årligt end budgetteret. Udgiften pr. klasse udgør efter skolereformen ca. 0,9 mio. kr. Ved oprettelse af to færre børnehaveklasser i skoleåret 2016/2017 er mindreudgiften i 2016 derfor 0,9 mio. kr. * 2 klasser * 5/12 = 0,75 mio. kr. I 2017 er mindreudgiften den fulde effekt af de to færre klasser (der bliver til to færre 1. klasser) svarende 1,8 mio. kr. + 5/12 effekt af igen to færre oprettede børnehaveklasser skoleåret 2017/2018 i alt -2,55 mio. kr. i 2017.

13 SK6 Effekten af de færre oprettede klasser akkumulerer således over årene, hvilket i 2019 giver en samlet mindreudgift på 6,15 mio. kr. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Fremtidige børnehaveklasser vil blive dannet på baggrund af 25 elever pr. klasse. Implementering Forslaget implementeres fra klassedannelsen vedrørende skoleåret 2016/2017. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej. Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk? Strukturanalyse genbehandling BUU møde Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Skolebestyrelserne.

14 SK6A Titel: Strukturanalysen 26 elever pr. klasse ved dannelse af nye børnehaveklasser Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Forslaget udspringer af strukturanalysen, der blev gennemført på 0-18 års området i Den nuværende årlige klassedannelse vedrørende nye børnehaveklasser er baseret på 24 elever pr. klasse. Det foreslås, at klassedannelsen fra og med skoleåret 2016/2017 baseres på 26 elever pr. klasse. I forhold til forslag SK6, hvor klassedannelsen er baseret på 25 elever pr. børnehaveklasse, vil en klassedannelse på 26 børn pr. klasse give en yderligere effektivisering på én børnehaveklasse i 2017 og overslagsår - svarende til 0,375 mio. kr. i 2017, 1,275 mio. kr. i 2018 og 2,175 mio. kr. i Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Fremtidige børnehaveklasser vil blive dannet på baggrund af 26 elever pr. klasse. Implementering Forslaget implementeres fra klassedannelsen vedrørende skoleåret 2016/2017.

15 SK6A Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej. Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk? Strukturanalyse genbehandling BUU møde Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Skolebestyrelserne.

16 SK7 Titel: Skoler nyt bibliotekssystem Kategori: 1. Proces og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Borgerservice og Digitalisering Kontaktperson: Jakob Sylvest Nielsen Beskrivelse I første kvartal 2016 forventes Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne og kommunens skolebiblioteker at skulle gå over til et nyt fælles bibliotekssystem kaldet Cicero. Cicero er en helt ny biblioteksplatform udviklet under ledelse af Kombit, og projektet involverer 90 danske kommuner. Målet med Cicero er at have et bibliotekssystem, hvor snitflader er baseret på anerkendte standarder og med integration til andre kommunale systemer; dvs en løsning, der ikke forudsætter, at hvert bibliotek/kommune har sit eget lokale it-driftsmiljø, og som i langt højere grad end i dag er baseret på anvendelse af fælles nationale databaser/kataloger og dermed eliminerer behovet for lokale databaser. Cicero bliver bygget til primært at understøtte back-office funktion og understøtte beholdningsregistrering, status for hvert enkelt materiale, accession (indkøb), stregkode- og RFID læsere samt en række andre funktioner. Projektets overordnede målsætninger og prioriteringer er at: 1. Muliggøre driftsmæssig effektivisering ved afløftning af dele af systemadministration i den enkelte kommune og konsolidere driften i færre enheder og herigennem bidrage til lavere itudgifter på bibliotekssystemområdet på et ikke monopoliseret marked 2. Skabe et system, der favner og understøtter et samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker.

17 SK7 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) På skolerne anslås de sparede driftsudgifter at udgøre kr. i 2016 og kr. i 2017 og frem. De samlede udgifter til systemet udgør kr. årligt fra 2017 og frem. Udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem biblioteks- og skoleområdet efter de sparede driftsudgifter, således at investeringsudgiften på skoleområdet udgør Der vil ikke være systemudgifter i 2016, da systemet er gratis i brug i implementeringsåret. Den samlede nettoeffektivisering på tværs af biblioteks- og skoleområdet udgør kr. i 2016 og kr. i 2017 og frem. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Serviceniveauet for borgerne forbliver uændret Implementering Det lægges forudsætningsmæssigt til grund, at opsigelsesvarsel hos den nuværende leverandør ikke forhindrer en inddrivelse af den fulde besparelse i 2016, hvilket igen forudsætter, at systemet fra leverandørens side er klar til at kunne tages i anvendelse pr. 1. juli Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Forslaget er den del af FK9 på Fritids- og Kulturområdet. Den beskrevne besparelse er beregnet hos kommunens IT funktion ud fra en vurdering baseret på oplyste priser fra ny leverandør sammenholdt med hidtidig udgiftsstruktur. Høring Skal forslag i høring: Nej Hvis ja, angives hvem der skal høres:

18 SK9 Titel: Afskaffelse af pulje til manglende forældrebetaling SFO Kategori: 1. Proces og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse På SFO fællesområdet er der afsat 0,6 mio. kr. i puljemidler til kompensation for manglende forældrebetaling, i tilfælde af, at antallet af børn i SFO i løbet af året afviger negativt fra det oprindeligt budgetterede antal. Puljen har ikke været udmøntet de seneste budgetår og der skønnes ikke at være behov for puljen fremadrettet. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen konsekvenser. Implementering Kan implementeres umiddelbart. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja

19 SK9 Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Nej Hvis ja, angives hvem der skal høres:

20 SK10 Titel: Ændrede Skoledistrikter Kategori: 1. Proces og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Ved at ændre de nuværende ni skoledistrikter til f.eks. tre skoledistrikter, forventes det, at der vil kunne dannes færre børnehaveklasser fremadrettet, idet større skoledistrikter giver mulighed for at udnytte klassekvotienten til fulde og pakke klasserne bedre. Med udgangspunkt i ét skoledistrikt og en ren teoretisk børnehaveklassedannelse, hvor det samlede antal børnehaveklassebørn i Lyngby-Taarbæk deles med klassekvotienten uden hensyntagen til f.eks. afstand mellem skolen og elev, søskendegaranti mv. vil der kunne oprettes 4-6 klasser færre. Der arbejdes i øjeblikket med at få dispensation fra Undervisningsministeriet til færre skoledistrikter. Hvis ikke dette lykkedes, bliver det vanskeligt at realisere effektiviseringen. Derfor vurderes det skønsmæssigt, at der kan oprettes 2 færre børnehaveklasser årligt fra 2016 og frem end forudsat ved de øvrige forslag om klassedannelse. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale)

21 SK10 Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Der kan være konsekvenser for serviceniveauet herunder længere afstand for kommende elever til skole, men det vil afhænge af de konkrete nye skoledistrikter. Implementering Forslaget kræver en analyse, af hvilke skoledistrikter, der mest hensigtsmæssigt kan ændres/lægges sammen under hensyntagen til antal klasser, afstand til skole og søskendegaranti mv. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Ja. Hvis ja, angives hvem der skal høres: Skolebestyrelser

22 SK11 Titel: Reduktion af ledelsesressourcer på Taarbæk Skole Kategori: 1. Proces og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for uddannelse og pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Taarbæk Skole tildeles i dag ledelsesressourcer til to fuldtidsledere for skole, SFO og klub. Desuden er der afsat 36 ugentlig ledelsestimer til Taarbæk børnehus, normeret til 28 vuggestuepladser og 28 børnehavepladser. Det vurderes, at den samlede ledelsesressource kan reduceres med 0,25 mio. kr. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -0,5-0,5-0,5-0,5 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 550 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Reduceret antal ledelsesressourcer Implementering Kan implementeres fra 2016, men afhænger af konkrete opsigelsesvarsler Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja.

23 SK11 Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej. Høring Skal forslag i høring: Ja. Hvis ja, angives hvem der skal høres: Skolebestyrelsen Taarbæk.

24 SK12 Titel: Effektiviseringsramme på skolerne Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for uddannelse og pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse For at nå det fastlagte mål for effektiviseringsrammen på Børne- og Ungdomsudvalgets område foreslås det at fordele 1,7 mio. kr. af effektiviseringsrammen ud på hver enkelt skole i Effektiviseringen vil udgøre i størrelsesordenen 0,4 pct. af institutionernes driftsbudgetter (løn og øvrig drift). Det vil være op til de enkelte skoler at udmønte rammen ud fra egne ideer og viden om, hvad der mest hensigtsmæssigt kan justeres eksempelvis via digitalisering, strømlining af arbejdsgange og -processer, organisering af institutionernes aktiviteter, prioritering af overhead-udgifter mv. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift -170 Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -3,3 0,0 0,0 0,0 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 465 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Det samlede budget på skolerne (skoler, specialskoler, SFO og ungdomsskolen) udgør i 2016 ca. 418 mio.kr. En besparelse på 1,7 mio. kr. svarer til en rammereduktion på 0,4 pct. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Det er udgangspunktet for institutionernes implementering, at det så vidt muligt ikke skal berøre serviceniveauet på skolerne.

25 SK12 Implementering Kan implementeres i budgetterne i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: I forbindelse med behandling af effektiviserings- og omstillingskatalog for Budget Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej. Høring Skal forslag i høring: Ja. Hvis ja, angives hvem der skal høres: Skolebestyrelserne

26 DA1 Titel: Strukturanalysen Sammenlægning af daginstitutioner 3x2 Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Dagtilbud Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse I Strukturanalysen blev der foreslået flere effektiviseringsforslag, heriblandt tre sammenlægninger på dagtilbudsområdet. Der skønnes et effektiviseringspotentiale på 0,5 mio. kr. Det drejer sig om følgende institutioner: Børnehuset Lille Ørholm og Børnehuset Bulderby Børnehuset Prinsessehøj og Vuggestuen I.H. Mundtsvej Børnehuset Askevænget og Børnehuset Skovbakken Sammenlægningsforslaget går ud på, at hver af de 3 nye sammenlagte institutioner har to matrikler, men kun én ledelse. Der lægges op til at Børnehuset Prinsessehøj (selvejende) og Vuggestuen I.H. Mundtsvej (kommunal), skal være én selvejende institution. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -1,0-1,0-1,0-1,0 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 511 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale)

27 DA1 I dag har hver af de 6 institutioner 31 timer til ledelse- og administrative opgaver. Ved en sammenlægning af institutioner anslås det, af de nye fusionerede institutioner i gennemsnit vil få 50 timer til ledelse og administration. Der opnås med andre ord en effektivisering på gennemsnitligt 12 timer pr. sammenlægning. Ved de 3 foreslåede sammenlægninger vil der være en samlet effektivisering på ca. 36 timer svarende til kr. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen konsekvenser Implementering Forslaget skal i høring og enkelte medarbejdere skal virksomhedsoverdrages, der skal udarbejdes ny driftsaftale. Forslaget kan implementeres fra 1. januar Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Strukturanalyse genbehandling BUU møde Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: De berørte institutioners forældrebestyrelser.

28 DA2 Titel: Ny ledelsestidsmodel og administrative opgaver Kategori: 1. Proces- og ressource optimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Dagtilbud Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Det foreslås som effektivisering, at ledelsestiden på dagtilbudsområdet reduceres, samtidig med at de administrative opgaver på området løses centralt. I givet fald skal der ansættes 2 medarbejdere på centralt niveau til at løse opgaverne, og ledelsestiden skal på baggrund heraf reduceres med 1,8 mio. kr. Det drejer sig om opgaver vedr. personaleadministration og økonomisk administration (bogføring mv.), som hidtil har skullet varetages af dagtilbudslederne selv. Alle beslutninger vedr. ansættelser, indkøb mv. forbliver på institutionerne. Fordelen ved forslaget er, at de administrative ressourcer samles og koncentreres, så de medarbejdere, der har de bedste kompetencer i forhold til opgaven, løser den - mens de faglige ledere får tid og rum til at koncentrere sig om den pædagogiske udvikling og personaleledelsen. En model for samarbejdet mellem centeret og institutionerne om den administrative opgaveløsning skal udvikles.

29 DA2 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -1,8-2,8-2,8-2,8 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 359 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Budgetreduktionen gennemføres ved en justering af ledelsestidsmodellen, således at alle institutioners ledelsestid reduceres. Institutionernes ledelsestid reduceres med gennemsnitligt 4 timer ugentligt, hvilket svarer til 1,8 mio. kr. Der ansættes to centrale medarbejdere, og disse skal finansieres med ca. 0,8 mio. kr., og den årlige effektiviseringsgevinst er derfor 1,0 mio. kr. En reducering af ledelsestiden betyder at de respektive institutioners leder/souschef skal bruge 4 timer mere om ugen på pædagogisk arbejde i stedet for ledelse og administration. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ledelsestiden reduceres, men dog stadig med plads til sparring mellem leder og souschef på alle institutioner. Ledelsen på dagtilbud kan koncentrere sig om kerneopgaven. Implementering Der foreslås implementeret med mindre effekt i 2016, da det kan forventes, at omstillingen til den nye opgaveløsning vil tage tid. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Alle netværksråd

30 DA3 Titel: Strukturanalysen Dagplejereduktion Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Dagtilbud Center: Center for uddannelse og pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Forslag 1a Dagplejen reduceres fra 140 til 60 pladser. Disse pladser bliver forbeholdt sårbare børn. Ved 60 pladser anslås gevinsten at være -2,6 mio. kr. Der skal findes 80 pladser i vuggestuer. En reducering på 80 dagplejepladser svarer til 20 dagplejere. I dag er der i dagplejens administration ansat 1 leder, 3 tilsynsførende pædagoger, 5 vikarer samt 1 administrativ medarbejder. Forudsætningen for effektiviseringsforslaget er, at der fremadrettet skal være ansat 2 tilsynsførende pædagoger samt 2 vikarer. En del af de ledelsesmæssige- og administrative opgaver skal i fremtiden løses i et centerunderstøttende samarbejde med fællesadministrationen i CUP. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -3,6-7,2-7,2-7,2 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 359 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Det forudsættes, at reduktionen på 1,3 mio. kr. i 2016 og 2,6 mio. kr. fra 2017 og frem kan tilvejebringes ved at effektivisere dagplejens administration, og delvis anvende eksisterende dagtilbud kombineret med effektive nybyggede institutioner. Effektiviseringsgevinsten i 2016 er reduceret i forhold til 2017 og frem, da de kapacitetsmæssige anlægsforbedringer ikke er til rådighed før 2017.

31 DA3 Forslag 1b Ved naturlig personaleafgang Ved tilpasning af administrationsressourcer kan der alternativt tages udgangspunkt i naturlig personaleafgang af dagplejere, hvilket er estimeret til to dagplejere årligt. Dagplejen justeres fra 140 pladser til 60 pladser ved naturlig afgang af dagplejere. For at opretholde det samme administrative serviceniveau reduceres administrationsudgifterne i takt med dagplejepersonale afgangen. Effektiviseringsprovenuet på 2,6 mio. kr. vil derfor kunne opnås efter ca. 10 år. Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -0,8-1,5-2,3-3,1 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 359 Forslag 2a Dagplejen reduceres fra 140 til 80 pladser. En reducering på 60 dagplejepladser svarer til 15 dagplejere. I dag er der i dagplejens administration ansat 1 leder, 3 tilsynsførende pædagoger, 5 vikarer samt 1 administrativ medarbejder. Et skøn vil være, at der ved 80 pladser vil være behov for 2 tilsynsførende pædagoger og 3 vikarer. Der vil fortsat være behov for en samlet ledelse af dagplejen, mens administrationen ville kunne reduceres. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -1,5-3,1-3,1-3,1 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 359 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Det forudsættes, at reduktionen på 0,55 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. fra 2017 og frem kan tilvejebringes ved at effektivisere dagplejens administration, og delvis anvende eksisterende dagtilbud kombineret med effektive nybyggede institutioner. Effektiviseringsgevinsten i 2016 er reduceret i forhold til 2017 og frem, da de kapacitetsmæssige anlægsforbedringer ikke er til rådighed før Forslag 2b Ved naturlig personaleafgang Ved tilpasning af administrationsressourcer kan der alternativt tages udgangspunkt i naturlig personaleafgang af dagplejere, hvilket er estimeret til to dagplejere årligt. Dagplejen justeres fra 140 pladser til 80 pladser ved naturlig afgang af dagplejere. For at opretholde det samme administrative serviceniveau reduceres administrationsudgifterne i takt

32 DA3 med dagplejepersonale afgangen. Effektiviseringsprovenuet på 1,1 mio. kr. vil derfor kunne opnås efter 4 år. Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -0,8-1,5-2,3-3,1 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 359 Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Nogle forældre foretrækker dagplejen som en alternativ mulighed til traditionelle daginstitutionspladser. Med forslaget reduceres denne mulighed. Konsekvensen af forslaget er derudover at dagplejebelægningen optimeres og flere børn vil blive tilbudt pladser i Børnehuse, hvor børnene vil opleve et helhedsorienteret tilbud og en nemmere overgang fra vuggestue til børnehave. Implementering I forbindelse med høringsperiode og opsigelsesvarsel har forslaget kun halv effekt i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Strukturanalyse genbehandling BUU møde Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Dagplejens forældrebestyrelse.

33 DA4 Titel: Puljenedlæggelse: Etablering af ny struktur for dagtilbud Kategori: 2. Opgavebortfald uden reduktion i serviceniveau Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Dagtilbud Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse I forbindelse med en tidligere omstrukturering på dagtilbudsområdet blev der bevilget en pulje. Denne strukturimplementering er nu indfaset og der er ikke længere behov for puljen. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen konsekvenser Implementering Forslaget kan implementeres med fuld effekt i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja

34 DA4 Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Nej

35 DA5 Titel: Opførelse af idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby Kategori: 1. Proces- og ressource optimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Dagtilbud Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Kommunalbestyrelsen vedtog den 16. april 2015 at bygge en ekstra idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby. Der er dermed planlagt opførelse af to idrætsdaginstitutioner. Den første idrætsdaginstitution blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 21. maj 2012 for at imødegå et øget fremtidigt pladsbehov i distrikterne Lyngby, Virum og Lundtofte. Den anden idrætsdaginstitution foreslås at afløse den bygning, hvori børnehuset Carlshøj har til huse. Børnehuset Carlshøj lejer sig i dag ind i en utidssvarende omkostningsineffektiv bygning, der ikke er ideel til daginstitutionsdrift. Børnehuset Carlshøjs eksisterende bygning er i flere etager og Carlshøj får derfor i dag grundet bygningens beskaffenhed et tilskud for fysiske forhold ifm. udmøntning af ressourcetildelingsmodellen. Det forudsættes at dette tilskud bortfalder såfremt Carlshøj flytter til den nye bygning i idrætsbyen. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -0,47-0,94-0,94 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 359 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Carlshøj flytter til nye tidssvarende og omkostningseffektive bygninger i et hus der er bygget til moderne dagtilbudsdrift. Implementering Den nye idrætsinstitution forventes først at stå klar til indflytning medio 2017.

36 DA5 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Ja Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Idet der er tale om mere tidssvarende og omkostningseffektive bygninger, vil der blive en driftsbesparelse på Kommunale Ejendomme. Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: De berørte institutioners forældrebestyrelser.

37 KU1 Titel: Club 10 og Vandværket sammenspil med klubber og ungdomsskole Kategori: 1. Proces og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Klubber Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktpeson: Erik Pedersen Beskrivelse Club 10 afholder en række tværgående aktiviteter for de unge i Lyngby Taarbæk kommune, herunder festarrangementer. Vandværket er et opholds- og aktivitetssted for de unge i Lyngby Taarbæk kommune. Det foreslås, at omstrukturere Club 10 og Vandværket, således at de tværgående arrangementer i Club 10 og Vandværket fremover sker i et samarbejde mellem ungdomsklubberne og ungdomsskolen. Som en konsekvens heraf bortfalder det nuværende budget til Club 10 og Vandværket svarende til i alt kr. årligt. Placeringen af ungdomsskolen blev drøftet på Kommunalbestyrelsens møde den 16. april Det blev her godkendt, at placeringen af ungdomsskolen afventer en analyse af klubstrukturen, der tillige skal indeholde en selvstændig afdækning af mulige løsninger for ungdomsskoletilbud. Børne- og Ungdomsudvalget forelægges et udkast til kommissorium på møde i april samt en endelig analyse på møde i august. Både en central løsning på stadion eller anden lokation samt mere decentrale løsninger skal belyses ud fra pædagogiske, faglige såvel som økonomiske parametre. Der belyses endvidere flere modeller, der sikrer, at kommunens unge samles på tværs af skoledistrikter. Den konkrete tilrettelæggelse af de tværgående aktiviteter vil derfor afhænge af analysen af klubstrukturen og beslutningerne i forlængelse heraf.

38 KU1 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -1,8-2,3-2,3-2,3 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 390 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Budgettet til Club 10 udgør kr. årligt, hvoraf kr. vedrører løn. Budgettet til Vandværket udgør kr., hvoraf kr. vedrører løn. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau De tværgående tilbud til de unge vil fremover blive afviklet i samarbejde mellem ungdomsklubberne på de enkelte skoler og ungdomsskolen. Aktiviteterne vil eventuelt kunne placeres rundt om i kommunen i løbet af året, så de unge får større nærhed til aktiviteterne. Implementering Den konkrete tilrettelæggelse af opgaven afhænger af analysen vedrørende klubstrukturen og beslutningerne i forlængelse heraf. Analysen skal foreligge på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i august. Det forventes på denne baggrund, at forslag kan implementeres med virkning fra 1. april Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej. Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Forslag om en omlægning af initiativer i Club 10 til fremover at ske i regi af ungdomsklubber og ungdomsskolen er fremlagt Børne- og Ungdomsudvalget 3. april 2014, jf. processen om effektiviserings- og omstillingskatalog for budget Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej. Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Ja. Hvis ja, angives hvem der skal høres: Skolebestyrelserne og bestyrelsen på LTU.

39 UB1 Titel: Udvikling og udvidelse af Kvindekrisecentret Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget / Social- og Sundhedsudvalget Aktivitetsområde: Udsatte børn / handicappede og sociale indsatser Center: Center for Social Indsats Kontaktperson: Lone Nygaard Jensen Beskrivelse Kvindekrisecentret flytter til Borrebakken, og der er i den forbindelse mulighed for at udvide Kvindekrisecentret til også at rumme 1-2 pladser til mor/barn-anbringelser, når der skal udarbejdes forældrekompetenceundersøgelser (i samarbejde med Forebyggelsescentret). Disse pladser ville i dag i vidt omfang blive købt udenbys, og der kan derfor være et besparelsespotentiale. Oprettelsen af pladser indebærer dog en risiko for, at kapaciteten ikke udnyttes fuldt ud, og der skal derfor være opmærksomhed på, at der ikke opstår tomgangsudgifter. Muligheden for salg af de oprettede pladser ved tomgang, evt. i 4K-regi, skal derfor undersøges nærmere, eller det kan overvejes at finde alternative anvendelsesmuligheder for Lyngby-Taarbæk Kommune fx i forbindelse med efterværn for kvinder, der har opholdt sig på et kvindekrisecenter, enten på LTK s eget center eller et center i en anden kommune. I regeringens 2020 mål skal gengangere reduceres med mindst 30 %, og en af måderne til at opnå dette mål kan være etablering af udslusningsboliger eller aflastningspladser. Det er forvaltningens vurdering, at dette er foreneligt med Kvindekrisecentrets nuværende målgruppe. Udover det økonomiske potentiale vil fordelen ved etablering af sådanne pladser være, at borgerne bliver i nærmiljøet, hvilket giver borgerne forbedret mulighed for at bevare tilknytning til netværk, arbejdsplads, mv., ligesom det giver en lettere adgang til tæt opfølgning fra myndighedsafdelingen, når ydelsen leveres af egne tilbud i kommunen.

40 UB1 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Budgettet til mor/barn-anbringelser er på 1,1 mio. kr. i Den daglige drift af 1-2 pladser på Kvindekrisecentret forventes at koste ca kr. om året. I forbindelse med mor/barn-anbringelserne skal bruges ca. 20 psykologtimer om ugen svarende til ca kr. om året. Besparelsespotentialet er herefter 1,1 0,3 = 0,8 mio. kr. om året. Grundet sagernes individuelle karakter vil alle anbringelser udenbys ikke kunne undgås. Ud fra en faglig vurdering mener Center for Social Indsats, at under halvdelen af alle anbringelserne kan foregå via pladserne på Kvindekrisecentret. Herefter vurderes besparelsespotentialet at være kr. Pladserne til mor/barn-anbringelser forventes ikke brugt hele året. Ved tomgang kan pladserne udnyttes af Kvindekrisecentret, og man kan undgå køb udenbys. Herved opnås en besparelse på ca kr. på aktivitetsområdet handicappede og sociale indsatser. Da Kvindekrisecenteret er en KKR-institution, og oprettelsen af de forslåede pladser til morbarn anbringelser skal godkendes af det sociale tilsyn, forventes kun halvårseffekt af forslaget i Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke indebærer et ændret serviceniveau, men at forslaget vil få den positive effekt, at mødre der skal parallelanbringes med deres børn vil kunne blive i deres nærmiljø. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at et udvidet samarbejde mellem Kvindekrisecentret, Forebyggelsescentret og myndighedsafdelingen fremadrettet kan give mulighed for nye, fleksible løsninger overfor voldsramte kvinder med børn, fx i form af forløb i eget hjem, kortere og bedre forløb i LTK frem for køb af udenbys pladser, mv. Implementering Det skal bemærkes, at Kvindekrisecentret er en takstfinansieret institution under rammeaftalen i KKR-regi. Hvis der oprettes de foreslåede pladser, skal disse godkendes særskilt af Socialtilsynet til det ønskede formål. Forslaget forventes derfor kun at have halvårs effekt i 2016.

41 UB1 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: De foreslåede pladser har indgået i tidligere sagsfremstillinger vedrørende flytning af Kvindekrisecentret, dog uden at et besparelsespotentiale har været indregnet. Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej. Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Nej. Hvis ja, angives hvem der skal høres:

42 UB2 Titel: Anvendelse af Borås-modellen og systematisk inddragelse af netværket Kategori: 3. Øvrige Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget / Social- og Sundhedsudvalget Aktivitetsområde: Udsatte børn Center: Center for Social Indsats Kontaktperson: Lone Nygaard Jensen Beskrivelse Forvaltningen foreslår, at der gennemføres et projekt vedrørende en delvis omlægning af indsatsen overfor udsatte børn og unge i retning af et øget fokus på forebyggelse og normalisering. Omlægningen skal ske efter svensk forbillede den såkaldte Borås-model -, der bl.a. er kendetegnet ved: - Relativt flere børn anbringes i familiepleje frem for i institutionelle tilbud - Anbringelsestiden er kortere, og indsatsen under anbringelsen er mere målrettet - Der arbejdes systematisk med at opstille konkrete mål for de visiterede ydelser - Der følges hyppigt op på sagerne - Sagsbehandlerne er mere specialiserede i fx udredning, børnesamtaler, mv. - Der er et stærkt fokus på faglig vidensbasering og på at inddrage ny forskning En sådan omlægning kræver en kulturforandring blandt myndighedssagsbehandlerne i Børneog Ungeafdelingen i CSI. Derudover er det nødvendigt med et intensiveret samarbejde med Center for Uddannelse og Pædagogik, herunder særligt PPR. De kulturforandringer, der ønskes, kræver erfaringsmæssigt tid og kompetenceudvikling, men også et skarpt fokus på styring og organisering. Projektet vil kræve ansættelse af yderligere sagsbehandlere, da hyppigere opfølgning på sagerne er en central del af modellen. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der ansættes ekstra sagsbehandlere, således at sagsbehandlere med nedsatte sagsstammer vil kunne udføre anvendelsen af Borås-modellen i LTK. Sagsarbejdet tager udgangspunkt i de gode erfaringer med anvendelsen af ICS og Signs of Safety, hvor der foretages socialfaglige risikovurderinger med fokus på beskyttelsesfaktorer og på samarbejde og partnerskab med familien. Sagsbehandlerne organiseres i et selvstændigt tværfagligt team, hvor også PPR og sundhedsplejen indgår. Forvaltningen vil følge tæt op på, hvilke resultater og andre konsekvenser omlægningen af indsatsen til Borås-modellen medfører. Som en del af den kvartalsvise ledelsesinformation til Børne- og Ungdomsudvalget vil forvaltningen afrapportere på centrale nøgletal til det politiske niveau.

43 UB2 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Effektiviseringspotentialet baserer sig på, at der med en målrettet indsats kan flyttes årsværk fra dyre og langvarige anbringelser til mindre indgribende og mindre omkostningstunge forebyggende foranstaltninger og/eller netværkanbringelser. Effektiviseringspotentialet forudsætter som nævnt investeringsomkostninger i form af udgifter til ekstra sagsbehandlerårsværk. Det skal bemærkes, at der i 2015 er tilført kr. i budget til Udsatte Børn til implementering af forslaget. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Jf. ovenfor forventes forslaget ikke at gå ud over kvaliteten i sagsbehandlingen. Implementering Implementering påbegyndes i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Økonomiudvalget 19. juni Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej. Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Nej. Hvis ja, angives hvem der skal høres:

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 08-01-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

HANDLEKATALOG 2012-15

HANDLEKATALOG 2012-15 HANDLEKATALOG 2012-15 31. AUGUST 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune 31.08.2011 HANDLEKATALOG 2012-15 Total 1 SKOLER -8.925-22.383-26.258-26.516-84.082 2 BØRN -10.601-14.602-16.228-16.028-57.459 3 FRITID -691-1.021-1.043-1.064-3.819

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. 15-01-2015 kl. 16:30 Udvalgsværelse 1. Medlemmer

Økonomiudvalget. Protokol. 15-01-2015 kl. 16:30 Udvalgsværelse 1. Medlemmer Økonomiudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Sofia Osmani Simon Pihl Sørensen Mette Hoff Søren P. Rasmussen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Henrik Brade Johansen Anne Jeremiassen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 24-09-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 14-06-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 03-04-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen var fraværende under punkt 6-9, 11 og 13. Anne Jeremiassen var fraværende under punkt 13. Derudover

Læs mere

Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011

Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011 Kommunaldirektøren 15. marts 2011 Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011 I 2011 er budgetoverholdelse endnu vigtigere end tidligere år. Årsagen til dette er, at kommunerne risikerer at skulle

Læs mere

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 Budget 2016-2019 Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 (1.000 kr.) Uddannelsesudvalget 37.404 22.992-598 -2.048 Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder -28.192-29.276-29.616-29.716

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr. 340-2010-21001 Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi

Læs mere

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016 Høring af udkast til Mulighedskatalog - 1: Øget inklusion og målretning af specialtilbud i folkeskolen _x Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016

Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016 19. juni 2015 Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 SIDE 2 Indhold Forord... 5 Analyse på området

Læs mere

Generelle forslag Budget 2015-18

Generelle forslag Budget 2015-18 Generelle forslag (G-1) Fastholdelsesforslag 1. Forventet demografi regulering Der justeres for demografi på 4 områder jf. befolknings-/elevprognose. I budgetlægningen for 2014-17 udviste befolkningsprognoserne

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere