Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015"

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april/maj 2015, kr. Nr. Emne I alt Børne- og Ungdomsudvalget (-13,3 mio. kr. samt -2,3 mio. vedr. B ): SK1 Ændret ledelse og administrationsstruktur på LTU 10. klasse SK2 Bortfald af børnehavenormering til tidlig SFO-start SK3 Specialundervisning SK4 Strukturanalysen Sammenlægning af Heldagsskolen og Fuglsanggårdsskolen SK5 Strukturanalysen ledelse på Sorgenfriskolen SK6 Strukturanalysen 25 elever pr. klasse ved dannelse af nye BH SK6a Strukturanalysen 26 elever pr. klasse ved dannelse af nye BH SK7 Skoler nyt bibliotekssystem SK8 BUU beslutning 26. februar 2015 vedr. klassedannelse 2015/ SK9 Afskaffelse af pulje til dækning af manglende forældrebetaling SFO SK10 Ændring af skoledistrikter SK11 Reduktion af ledelsesressourser på Taarbæk skole SK12 Effektiviseringsramme på skolerne DA1 Strukturanalysen - Sammenlægning af institutioner 3x DA2 Ny ledelsestidsmodel og administrative opgaver DA3 Strukturanalysen Dagplejereduktion DA4 Puljenedlæggelse: "Etablering af ny struktur for dagtilbud" DA5 Opførelse af idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby KU1 Club 10 og Vandværket sammenspil med klubber og ungdomsskole UB1 Udvikling og udvidelse af Kvindekrisecentret (BUU-andel) UB2 Anvendelse af Borås-modellen og systematisk inddragelse af netværket UB3 Indførelse af kvalitetsstandarder på børneområdet I alt = mindreudgift, merindtægt += merudgift, mindreindtægt Forslag er allerede godkendt.

2 SK1 Titel: Ændret ledelse og administrationsstruktur på LTU 10. klasse Kategori: 1. Proces og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for uddannelse og pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse I den nuværende organisering består LTU af 10. Klassetilbud, modtageklasser og Ungdomsskole. Til at varetage ledelsen af LTU, er der ansat en overordnet leder af LTU, en leder af ungdomsskolen og en leder af 10. klasserne. Den overordnede administration af LTU varetages af en kontorleder samt to deltidsansatte kontorassistenter. Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. april 2015, at 10. klasserne ud fra et hensyn til kvalitet og faglighed placeres permanent på Trongårdskolen, idet der gøres plads til 4 klasser, hvormed kommunens eget behov som minimum dækkes. Det blev endvidere besluttet, at der inden for midler afsat til bygningsoptimeringen skal sikres et ungdomsmiljø. Det antages derfor, at den ændrede organisering af 10. klassetilbuddet kan medføre en ændring af organiseringen vedrørende den resterende del af LTU, hvor ungdomsskolen fortsætter med egen selvstændig ledelse og administration, mens den overordnede ledelse og administration af LTU ikke længere er nødvendig. Der gøres opmærksom på, at det i forslaget forudsættes, at administrationen af modtageklasserne løses inden for den samlede tildeling af administrative ressourcer på skoleområdet.

3 SK1 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -1,0-1,9-1,9-1,9 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 520 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Som følge heraf vurderes det, at der ved flytningen af 10. klasse til Trongårdsskolen kan gennemføres en effektivisering på 1,0 mio. kr. vedrørende overordnet ledelse og administration af LTU, samt 0,3 mio. kr. på øvrigt drift. I implementeringsåret 2016 forudsættes halv effekt. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Umiddelbart ingen. Implementering Implementeres med halv effekt i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja. Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej. Høring Skal forslag i høring: Ja. Hvis ja, angives hvem der skal høres: Bestyrelsen på LTU

4 SK2 Titel: Bortfald af børnehavenormering til tidlig SFO-start Kategori: 3. Øvrig Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse I forbindelse med Budget 2012 blev det besluttet, at elever til børnehaveklassen i august modtages i SFO'en fra 1. maj i en "tidlig SFO start". For at sikre en god start på ordningen blev det besluttet, at der i perioden 1. maj til 1. august tildeles ressourcer til de nye SFO børn svarende til børnehavenormeringen på 11,86 børn pr. pædagog. Efter at ordningen nu har fungeret i en årrække og er vel indkørt, foreslås det, at ressourcetildelingen til tidlig SFO start tilpasses den øvrige SFO normering på 14,30 børn pr. pædagog, svarende til en reduktion på 0,75 mio. kr. årligt. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -1,9-1,9-1,9-1,9 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 390 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Normeringen for kommende indskolingsbørn i SFO vil blive reduceret. Implementering Forslaget kan implementeres ved budgettildelingen til SFO , med effekt fra 1. maj 2016.

5 SK2 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslaget nyt: Nej Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Forslag er fremlagt Børne- og Ungdomsudvalget 3. april 2014, jf. processen om effektiviserings- og omstillingskatalog for budget Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Skolebestyrelser.

6 SK3 Titel: Specialundervisning Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Visitationen til specialtilbud i andre kommuner har i en række år ligget under det budgetterede niveau. Regnskab 2014 udviste et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. og de foreløbige visitationer til specialundervisning i andre kommuner i 2015 viser et tilsvarende niveau. Området forekommer derfor at være overbudgetteret. På baggrund heraf vurderes det, at budgettet kan reduceres med mindst 3 mio. kr. i 2016 og frem. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen Implementering Kan hjemtages med fuld effekt for Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja

7 SK3 Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Nej

8 SK4 Titel: Strukturanalysen sammenlægning af Heldagsskolen og Fuglsanggårdsskolen Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Forslaget udspringer af strukturanalysen, der blev gennemført på 0-18 års området i Heldagsskolen og Fuglsanggårdsskolen sammenlægges organisatorisk og administrativt, men almindelig drift fortsættes på begge matrikler. Det skønnes herved, at de samlede udgifter til ledelse og administration kan reduceres med 1 mio. kr. årligt. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 500 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Det forudsættes, at reduktionen på 1 mio. kr. tilvejebringes ved en kombination af reduktioner i lederstillinger og sammenlægning af skolernes administration. Den konkrete udmøntning skal ske i samarbejde med skolernes ledelse. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Umiddelbart ingen. Implementering Kan implementeres med halv effekt fra 2016.

9 SK4 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Strukturanalyse genbehandling BUU møde Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Skolebestyrelserne på Heldagsskolen og Fuglsanggårdsskolen

10 SK5 Titel: Strukturanalysen ledelse på Sorgenfriskolen Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Forslaget udspringer af strukturanalysen, der blev gennemført på 0-18 års området i Ledelsen på Sorgenfriskolen reduceres, så den tilbageværende ledelse skal dække både skolens undervisning og fritidstilbud. Den nuværende ledelsesstruktur på skolerne (ekskl. Taarbæk, LTU og Heldagsskolen) tager udgangspunkt i forligsaftalen for Budget vedr. en ny og ensartet ledelsesmodel for skolerne. Forligspartierne forudsætter i den forbindelse, at der er én SFO leder på hver skole undtaget herfra Taarbæk Skole. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -1,0-1,0-1,0-1,0 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 400 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) De samlede ressourcer til ledelse reduceres. Det drøftes med Sorgenfriskolens ledelse, hvordan forslaget mest hensigtsmæssigt kan implementeres. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Færre ledelsesressourcer til Sorgenfriskolens SFO. Implementering Kan implementeres fra 2016.

11 SK5 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Strukturanalyse genbehandling BUU møde Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Sorgenfriskolens bestyrelse

12 SK6 Titel: Strukturanalysen 25 elever pr. klasse ved dannelse af nye børnehaveklasser Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Forslaget udspringer af strukturanalysen, der blev gennemført på 0-18 års området i Den nuværende årlige klassedannelse af nye børnehaveklasser er baseret på 24 elever pr. klasse. Det foreslås, at klassedannelsen fra og med skoleåret 2016/2017 baseres på 25 elever pr. klasse. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Med udgangspunkt i den nuværende beregnede børnehaveklassedannelse (Befolkningsprognose/Skoleprognosen 2014) skønnes det, at der ved fremadrettet at basere klassedannelsen på 25 elever pr. klasse i gennemsnit kan oprettes to færre børnehaveklasser årligt end budgetteret. Udgiften pr. klasse udgør efter skolereformen ca. 0,9 mio. kr. Ved oprettelse af to færre børnehaveklasser i skoleåret 2016/2017 er mindreudgiften i 2016 derfor 0,9 mio. kr. * 2 klasser * 5/12 = 0,75 mio. kr. I 2017 er mindreudgiften den fulde effekt af de to færre klasser (der bliver til to færre 1. klasser) svarende 1,8 mio. kr. + 5/12 effekt af igen to færre oprettede børnehaveklasser skoleåret 2017/2018 i alt -2,55 mio. kr. i 2017.

13 SK6 Effekten af de færre oprettede klasser akkumulerer således over årene, hvilket i 2019 giver en samlet mindreudgift på 6,15 mio. kr. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Fremtidige børnehaveklasser vil blive dannet på baggrund af 25 elever pr. klasse. Implementering Forslaget implementeres fra klassedannelsen vedrørende skoleåret 2016/2017. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej. Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk? Strukturanalyse genbehandling BUU møde Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Skolebestyrelserne.

14 SK6A Titel: Strukturanalysen 26 elever pr. klasse ved dannelse af nye børnehaveklasser Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Forslaget udspringer af strukturanalysen, der blev gennemført på 0-18 års området i Den nuværende årlige klassedannelse vedrørende nye børnehaveklasser er baseret på 24 elever pr. klasse. Det foreslås, at klassedannelsen fra og med skoleåret 2016/2017 baseres på 26 elever pr. klasse. I forhold til forslag SK6, hvor klassedannelsen er baseret på 25 elever pr. børnehaveklasse, vil en klassedannelse på 26 børn pr. klasse give en yderligere effektivisering på én børnehaveklasse i 2017 og overslagsår - svarende til 0,375 mio. kr. i 2017, 1,275 mio. kr. i 2018 og 2,175 mio. kr. i Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Fremtidige børnehaveklasser vil blive dannet på baggrund af 26 elever pr. klasse. Implementering Forslaget implementeres fra klassedannelsen vedrørende skoleåret 2016/2017.

15 SK6A Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej. Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk? Strukturanalyse genbehandling BUU møde Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Skolebestyrelserne.

16 SK7 Titel: Skoler nyt bibliotekssystem Kategori: 1. Proces og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Borgerservice og Digitalisering Kontaktperson: Jakob Sylvest Nielsen Beskrivelse I første kvartal 2016 forventes Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne og kommunens skolebiblioteker at skulle gå over til et nyt fælles bibliotekssystem kaldet Cicero. Cicero er en helt ny biblioteksplatform udviklet under ledelse af Kombit, og projektet involverer 90 danske kommuner. Målet med Cicero er at have et bibliotekssystem, hvor snitflader er baseret på anerkendte standarder og med integration til andre kommunale systemer; dvs en løsning, der ikke forudsætter, at hvert bibliotek/kommune har sit eget lokale it-driftsmiljø, og som i langt højere grad end i dag er baseret på anvendelse af fælles nationale databaser/kataloger og dermed eliminerer behovet for lokale databaser. Cicero bliver bygget til primært at understøtte back-office funktion og understøtte beholdningsregistrering, status for hvert enkelt materiale, accession (indkøb), stregkode- og RFID læsere samt en række andre funktioner. Projektets overordnede målsætninger og prioriteringer er at: 1. Muliggøre driftsmæssig effektivisering ved afløftning af dele af systemadministration i den enkelte kommune og konsolidere driften i færre enheder og herigennem bidrage til lavere itudgifter på bibliotekssystemområdet på et ikke monopoliseret marked 2. Skabe et system, der favner og understøtter et samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker.

17 SK7 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) På skolerne anslås de sparede driftsudgifter at udgøre kr. i 2016 og kr. i 2017 og frem. De samlede udgifter til systemet udgør kr. årligt fra 2017 og frem. Udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem biblioteks- og skoleområdet efter de sparede driftsudgifter, således at investeringsudgiften på skoleområdet udgør Der vil ikke være systemudgifter i 2016, da systemet er gratis i brug i implementeringsåret. Den samlede nettoeffektivisering på tværs af biblioteks- og skoleområdet udgør kr. i 2016 og kr. i 2017 og frem. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Serviceniveauet for borgerne forbliver uændret Implementering Det lægges forudsætningsmæssigt til grund, at opsigelsesvarsel hos den nuværende leverandør ikke forhindrer en inddrivelse af den fulde besparelse i 2016, hvilket igen forudsætter, at systemet fra leverandørens side er klar til at kunne tages i anvendelse pr. 1. juli Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Forslaget er den del af FK9 på Fritids- og Kulturområdet. Den beskrevne besparelse er beregnet hos kommunens IT funktion ud fra en vurdering baseret på oplyste priser fra ny leverandør sammenholdt med hidtidig udgiftsstruktur. Høring Skal forslag i høring: Nej Hvis ja, angives hvem der skal høres:

18 SK9 Titel: Afskaffelse af pulje til manglende forældrebetaling SFO Kategori: 1. Proces og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse På SFO fællesområdet er der afsat 0,6 mio. kr. i puljemidler til kompensation for manglende forældrebetaling, i tilfælde af, at antallet af børn i SFO i løbet af året afviger negativt fra det oprindeligt budgetterede antal. Puljen har ikke været udmøntet de seneste budgetår og der skønnes ikke at være behov for puljen fremadrettet. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen konsekvenser. Implementering Kan implementeres umiddelbart. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja

19 SK9 Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Nej Hvis ja, angives hvem der skal høres:

20 SK10 Titel: Ændrede Skoledistrikter Kategori: 1. Proces og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Ved at ændre de nuværende ni skoledistrikter til f.eks. tre skoledistrikter, forventes det, at der vil kunne dannes færre børnehaveklasser fremadrettet, idet større skoledistrikter giver mulighed for at udnytte klassekvotienten til fulde og pakke klasserne bedre. Med udgangspunkt i ét skoledistrikt og en ren teoretisk børnehaveklassedannelse, hvor det samlede antal børnehaveklassebørn i Lyngby-Taarbæk deles med klassekvotienten uden hensyntagen til f.eks. afstand mellem skolen og elev, søskendegaranti mv. vil der kunne oprettes 4-6 klasser færre. Der arbejdes i øjeblikket med at få dispensation fra Undervisningsministeriet til færre skoledistrikter. Hvis ikke dette lykkedes, bliver det vanskeligt at realisere effektiviseringen. Derfor vurderes det skønsmæssigt, at der kan oprettes 2 færre børnehaveklasser årligt fra 2016 og frem end forudsat ved de øvrige forslag om klassedannelse. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale)

21 SK10 Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Der kan være konsekvenser for serviceniveauet herunder længere afstand for kommende elever til skole, men det vil afhænge af de konkrete nye skoledistrikter. Implementering Forslaget kræver en analyse, af hvilke skoledistrikter, der mest hensigtsmæssigt kan ændres/lægges sammen under hensyntagen til antal klasser, afstand til skole og søskendegaranti mv. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Ja. Hvis ja, angives hvem der skal høres: Skolebestyrelser

22 SK11 Titel: Reduktion af ledelsesressourcer på Taarbæk Skole Kategori: 1. Proces og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for uddannelse og pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Taarbæk Skole tildeles i dag ledelsesressourcer til to fuldtidsledere for skole, SFO og klub. Desuden er der afsat 36 ugentlig ledelsestimer til Taarbæk børnehus, normeret til 28 vuggestuepladser og 28 børnehavepladser. Det vurderes, at den samlede ledelsesressource kan reduceres med 0,25 mio. kr. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -0,5-0,5-0,5-0,5 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 550 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Reduceret antal ledelsesressourcer Implementering Kan implementeres fra 2016, men afhænger af konkrete opsigelsesvarsler Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja.

23 SK11 Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej. Høring Skal forslag i høring: Ja. Hvis ja, angives hvem der skal høres: Skolebestyrelsen Taarbæk.

24 SK12 Titel: Effektiviseringsramme på skolerne Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Skoler Center: Center for uddannelse og pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse For at nå det fastlagte mål for effektiviseringsrammen på Børne- og Ungdomsudvalgets område foreslås det at fordele 1,7 mio. kr. af effektiviseringsrammen ud på hver enkelt skole i Effektiviseringen vil udgøre i størrelsesordenen 0,4 pct. af institutionernes driftsbudgetter (løn og øvrig drift). Det vil være op til de enkelte skoler at udmønte rammen ud fra egne ideer og viden om, hvad der mest hensigtsmæssigt kan justeres eksempelvis via digitalisering, strømlining af arbejdsgange og -processer, organisering af institutionernes aktiviteter, prioritering af overhead-udgifter mv. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift -170 Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -3,3 0,0 0,0 0,0 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 465 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Det samlede budget på skolerne (skoler, specialskoler, SFO og ungdomsskolen) udgør i 2016 ca. 418 mio.kr. En besparelse på 1,7 mio. kr. svarer til en rammereduktion på 0,4 pct. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Det er udgangspunktet for institutionernes implementering, at det så vidt muligt ikke skal berøre serviceniveauet på skolerne.

25 SK12 Implementering Kan implementeres i budgetterne i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: I forbindelse med behandling af effektiviserings- og omstillingskatalog for Budget Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej. Høring Skal forslag i høring: Ja. Hvis ja, angives hvem der skal høres: Skolebestyrelserne

26 DA1 Titel: Strukturanalysen Sammenlægning af daginstitutioner 3x2 Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Dagtilbud Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse I Strukturanalysen blev der foreslået flere effektiviseringsforslag, heriblandt tre sammenlægninger på dagtilbudsområdet. Der skønnes et effektiviseringspotentiale på 0,5 mio. kr. Det drejer sig om følgende institutioner: Børnehuset Lille Ørholm og Børnehuset Bulderby Børnehuset Prinsessehøj og Vuggestuen I.H. Mundtsvej Børnehuset Askevænget og Børnehuset Skovbakken Sammenlægningsforslaget går ud på, at hver af de 3 nye sammenlagte institutioner har to matrikler, men kun én ledelse. Der lægges op til at Børnehuset Prinsessehøj (selvejende) og Vuggestuen I.H. Mundtsvej (kommunal), skal være én selvejende institution. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -1,0-1,0-1,0-1,0 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 511 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale)

27 DA1 I dag har hver af de 6 institutioner 31 timer til ledelse- og administrative opgaver. Ved en sammenlægning af institutioner anslås det, af de nye fusionerede institutioner i gennemsnit vil få 50 timer til ledelse og administration. Der opnås med andre ord en effektivisering på gennemsnitligt 12 timer pr. sammenlægning. Ved de 3 foreslåede sammenlægninger vil der være en samlet effektivisering på ca. 36 timer svarende til kr. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen konsekvenser Implementering Forslaget skal i høring og enkelte medarbejdere skal virksomhedsoverdrages, der skal udarbejdes ny driftsaftale. Forslaget kan implementeres fra 1. januar Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Strukturanalyse genbehandling BUU møde Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: De berørte institutioners forældrebestyrelser.

28 DA2 Titel: Ny ledelsestidsmodel og administrative opgaver Kategori: 1. Proces- og ressource optimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Dagtilbud Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Det foreslås som effektivisering, at ledelsestiden på dagtilbudsområdet reduceres, samtidig med at de administrative opgaver på området løses centralt. I givet fald skal der ansættes 2 medarbejdere på centralt niveau til at løse opgaverne, og ledelsestiden skal på baggrund heraf reduceres med 1,8 mio. kr. Det drejer sig om opgaver vedr. personaleadministration og økonomisk administration (bogføring mv.), som hidtil har skullet varetages af dagtilbudslederne selv. Alle beslutninger vedr. ansættelser, indkøb mv. forbliver på institutionerne. Fordelen ved forslaget er, at de administrative ressourcer samles og koncentreres, så de medarbejdere, der har de bedste kompetencer i forhold til opgaven, løser den - mens de faglige ledere får tid og rum til at koncentrere sig om den pædagogiske udvikling og personaleledelsen. En model for samarbejdet mellem centeret og institutionerne om den administrative opgaveløsning skal udvikles.

29 DA2 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -1,8-2,8-2,8-2,8 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 359 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Budgetreduktionen gennemføres ved en justering af ledelsestidsmodellen, således at alle institutioners ledelsestid reduceres. Institutionernes ledelsestid reduceres med gennemsnitligt 4 timer ugentligt, hvilket svarer til 1,8 mio. kr. Der ansættes to centrale medarbejdere, og disse skal finansieres med ca. 0,8 mio. kr., og den årlige effektiviseringsgevinst er derfor 1,0 mio. kr. En reducering af ledelsestiden betyder at de respektive institutioners leder/souschef skal bruge 4 timer mere om ugen på pædagogisk arbejde i stedet for ledelse og administration. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ledelsestiden reduceres, men dog stadig med plads til sparring mellem leder og souschef på alle institutioner. Ledelsen på dagtilbud kan koncentrere sig om kerneopgaven. Implementering Der foreslås implementeret med mindre effekt i 2016, da det kan forventes, at omstillingen til den nye opgaveløsning vil tage tid. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Alle netværksråd

30 DA3 Titel: Strukturanalysen Dagplejereduktion Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Dagtilbud Center: Center for uddannelse og pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Forslag 1a Dagplejen reduceres fra 140 til 60 pladser. Disse pladser bliver forbeholdt sårbare børn. Ved 60 pladser anslås gevinsten at være -2,6 mio. kr. Der skal findes 80 pladser i vuggestuer. En reducering på 80 dagplejepladser svarer til 20 dagplejere. I dag er der i dagplejens administration ansat 1 leder, 3 tilsynsførende pædagoger, 5 vikarer samt 1 administrativ medarbejder. Forudsætningen for effektiviseringsforslaget er, at der fremadrettet skal være ansat 2 tilsynsførende pædagoger samt 2 vikarer. En del af de ledelsesmæssige- og administrative opgaver skal i fremtiden løses i et centerunderstøttende samarbejde med fællesadministrationen i CUP. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -3,6-7,2-7,2-7,2 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 359 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Det forudsættes, at reduktionen på 1,3 mio. kr. i 2016 og 2,6 mio. kr. fra 2017 og frem kan tilvejebringes ved at effektivisere dagplejens administration, og delvis anvende eksisterende dagtilbud kombineret med effektive nybyggede institutioner. Effektiviseringsgevinsten i 2016 er reduceret i forhold til 2017 og frem, da de kapacitetsmæssige anlægsforbedringer ikke er til rådighed før 2017.

31 DA3 Forslag 1b Ved naturlig personaleafgang Ved tilpasning af administrationsressourcer kan der alternativt tages udgangspunkt i naturlig personaleafgang af dagplejere, hvilket er estimeret til to dagplejere årligt. Dagplejen justeres fra 140 pladser til 60 pladser ved naturlig afgang af dagplejere. For at opretholde det samme administrative serviceniveau reduceres administrationsudgifterne i takt med dagplejepersonale afgangen. Effektiviseringsprovenuet på 2,6 mio. kr. vil derfor kunne opnås efter ca. 10 år. Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -0,8-1,5-2,3-3,1 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 359 Forslag 2a Dagplejen reduceres fra 140 til 80 pladser. En reducering på 60 dagplejepladser svarer til 15 dagplejere. I dag er der i dagplejens administration ansat 1 leder, 3 tilsynsførende pædagoger, 5 vikarer samt 1 administrativ medarbejder. Et skøn vil være, at der ved 80 pladser vil være behov for 2 tilsynsførende pædagoger og 3 vikarer. Der vil fortsat være behov for en samlet ledelse af dagplejen, mens administrationen ville kunne reduceres. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -1,5-3,1-3,1-3,1 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 359 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Det forudsættes, at reduktionen på 0,55 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. fra 2017 og frem kan tilvejebringes ved at effektivisere dagplejens administration, og delvis anvende eksisterende dagtilbud kombineret med effektive nybyggede institutioner. Effektiviseringsgevinsten i 2016 er reduceret i forhold til 2017 og frem, da de kapacitetsmæssige anlægsforbedringer ikke er til rådighed før Forslag 2b Ved naturlig personaleafgang Ved tilpasning af administrationsressourcer kan der alternativt tages udgangspunkt i naturlig personaleafgang af dagplejere, hvilket er estimeret til to dagplejere årligt. Dagplejen justeres fra 140 pladser til 80 pladser ved naturlig afgang af dagplejere. For at opretholde det samme administrative serviceniveau reduceres administrationsudgifterne i takt

32 DA3 med dagplejepersonale afgangen. Effektiviseringsprovenuet på 1,1 mio. kr. vil derfor kunne opnås efter 4 år. Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -0,8-1,5-2,3-3,1 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 359 Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Nogle forældre foretrækker dagplejen som en alternativ mulighed til traditionelle daginstitutionspladser. Med forslaget reduceres denne mulighed. Konsekvensen af forslaget er derudover at dagplejebelægningen optimeres og flere børn vil blive tilbudt pladser i Børnehuse, hvor børnene vil opleve et helhedsorienteret tilbud og en nemmere overgang fra vuggestue til børnehave. Implementering I forbindelse med høringsperiode og opsigelsesvarsel har forslaget kun halv effekt i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Strukturanalyse genbehandling BUU møde Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Dagplejens forældrebestyrelse.

33 DA4 Titel: Puljenedlæggelse: Etablering af ny struktur for dagtilbud Kategori: 2. Opgavebortfald uden reduktion i serviceniveau Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Dagtilbud Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse I forbindelse med en tidligere omstrukturering på dagtilbudsområdet blev der bevilget en pulje. Denne strukturimplementering er nu indfaset og der er ikke længere behov for puljen. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen konsekvenser Implementering Forslaget kan implementeres med fuld effekt i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja

34 DA4 Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Høring Skal forslag i høring: Nej

35 DA5 Titel: Opførelse af idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby Kategori: 1. Proces- og ressource optimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Dagtilbud Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Kommunalbestyrelsen vedtog den 16. april 2015 at bygge en ekstra idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby. Der er dermed planlagt opførelse af to idrætsdaginstitutioner. Den første idrætsdaginstitution blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 21. maj 2012 for at imødegå et øget fremtidigt pladsbehov i distrikterne Lyngby, Virum og Lundtofte. Den anden idrætsdaginstitution foreslås at afløse den bygning, hvori børnehuset Carlshøj har til huse. Børnehuset Carlshøj lejer sig i dag ind i en utidssvarende omkostningsineffektiv bygning, der ikke er ideel til daginstitutionsdrift. Børnehuset Carlshøjs eksisterende bygning er i flere etager og Carlshøj får derfor i dag grundet bygningens beskaffenhed et tilskud for fysiske forhold ifm. udmøntning af ressourcetildelingsmodellen. Det forudsættes at dette tilskud bortfalder såfremt Carlshøj flytter til den nye bygning i idrætsbyen. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -0,47-0,94-0,94 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 359 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Carlshøj flytter til nye tidssvarende og omkostningseffektive bygninger i et hus der er bygget til moderne dagtilbudsdrift. Implementering Den nye idrætsinstitution forventes først at stå klar til indflytning medio 2017.

36 DA5 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Ja Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Idet der er tale om mere tidssvarende og omkostningseffektive bygninger, vil der blive en driftsbesparelse på Kommunale Ejendomme. Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: De berørte institutioners forældrebestyrelser.

37 KU1 Titel: Club 10 og Vandværket sammenspil med klubber og ungdomsskole Kategori: 1. Proces og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Klubber Center: Center for Uddannelse og Pædagogik Kontaktpeson: Erik Pedersen Beskrivelse Club 10 afholder en række tværgående aktiviteter for de unge i Lyngby Taarbæk kommune, herunder festarrangementer. Vandværket er et opholds- og aktivitetssted for de unge i Lyngby Taarbæk kommune. Det foreslås, at omstrukturere Club 10 og Vandværket, således at de tværgående arrangementer i Club 10 og Vandværket fremover sker i et samarbejde mellem ungdomsklubberne og ungdomsskolen. Som en konsekvens heraf bortfalder det nuværende budget til Club 10 og Vandværket svarende til i alt kr. årligt. Placeringen af ungdomsskolen blev drøftet på Kommunalbestyrelsens møde den 16. april Det blev her godkendt, at placeringen af ungdomsskolen afventer en analyse af klubstrukturen, der tillige skal indeholde en selvstændig afdækning af mulige løsninger for ungdomsskoletilbud. Børne- og Ungdomsudvalget forelægges et udkast til kommissorium på møde i april samt en endelig analyse på møde i august. Både en central løsning på stadion eller anden lokation samt mere decentrale løsninger skal belyses ud fra pædagogiske, faglige såvel som økonomiske parametre. Der belyses endvidere flere modeller, der sikrer, at kommunens unge samles på tværs af skoledistrikter. Den konkrete tilrettelæggelse af de tværgående aktiviteter vil derfor afhænge af analysen af klubstrukturen og beslutningerne i forlængelse heraf.

38 KU1 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -1,8-2,3-2,3-2,3 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 390 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Budgettet til Club 10 udgør kr. årligt, hvoraf kr. vedrører løn. Budgettet til Vandværket udgør kr., hvoraf kr. vedrører løn. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau De tværgående tilbud til de unge vil fremover blive afviklet i samarbejde mellem ungdomsklubberne på de enkelte skoler og ungdomsskolen. Aktiviteterne vil eventuelt kunne placeres rundt om i kommunen i løbet af året, så de unge får større nærhed til aktiviteterne. Implementering Den konkrete tilrettelæggelse af opgaven afhænger af analysen vedrørende klubstrukturen og beslutningerne i forlængelse heraf. Analysen skal foreligge på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i august. Det forventes på denne baggrund, at forslag kan implementeres med virkning fra 1. april Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej. Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Forslag om en omlægning af initiativer i Club 10 til fremover at ske i regi af ungdomsklubber og ungdomsskolen er fremlagt Børne- og Ungdomsudvalget 3. april 2014, jf. processen om effektiviserings- og omstillingskatalog for budget Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej. Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Ja. Hvis ja, angives hvem der skal høres: Skolebestyrelserne og bestyrelsen på LTU.

39 UB1 Titel: Udvikling og udvidelse af Kvindekrisecentret Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget / Social- og Sundhedsudvalget Aktivitetsområde: Udsatte børn / handicappede og sociale indsatser Center: Center for Social Indsats Kontaktperson: Lone Nygaard Jensen Beskrivelse Kvindekrisecentret flytter til Borrebakken, og der er i den forbindelse mulighed for at udvide Kvindekrisecentret til også at rumme 1-2 pladser til mor/barn-anbringelser, når der skal udarbejdes forældrekompetenceundersøgelser (i samarbejde med Forebyggelsescentret). Disse pladser ville i dag i vidt omfang blive købt udenbys, og der kan derfor være et besparelsespotentiale. Oprettelsen af pladser indebærer dog en risiko for, at kapaciteten ikke udnyttes fuldt ud, og der skal derfor være opmærksomhed på, at der ikke opstår tomgangsudgifter. Muligheden for salg af de oprettede pladser ved tomgang, evt. i 4K-regi, skal derfor undersøges nærmere, eller det kan overvejes at finde alternative anvendelsesmuligheder for Lyngby-Taarbæk Kommune fx i forbindelse med efterværn for kvinder, der har opholdt sig på et kvindekrisecenter, enten på LTK s eget center eller et center i en anden kommune. I regeringens 2020 mål skal gengangere reduceres med mindst 30 %, og en af måderne til at opnå dette mål kan være etablering af udslusningsboliger eller aflastningspladser. Det er forvaltningens vurdering, at dette er foreneligt med Kvindekrisecentrets nuværende målgruppe. Udover det økonomiske potentiale vil fordelen ved etablering af sådanne pladser være, at borgerne bliver i nærmiljøet, hvilket giver borgerne forbedret mulighed for at bevare tilknytning til netværk, arbejdsplads, mv., ligesom det giver en lettere adgang til tæt opfølgning fra myndighedsafdelingen, når ydelsen leveres af egne tilbud i kommunen.

40 UB1 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Budgettet til mor/barn-anbringelser er på 1,1 mio. kr. i Den daglige drift af 1-2 pladser på Kvindekrisecentret forventes at koste ca kr. om året. I forbindelse med mor/barn-anbringelserne skal bruges ca. 20 psykologtimer om ugen svarende til ca kr. om året. Besparelsespotentialet er herefter 1,1 0,3 = 0,8 mio. kr. om året. Grundet sagernes individuelle karakter vil alle anbringelser udenbys ikke kunne undgås. Ud fra en faglig vurdering mener Center for Social Indsats, at under halvdelen af alle anbringelserne kan foregå via pladserne på Kvindekrisecentret. Herefter vurderes besparelsespotentialet at være kr. Pladserne til mor/barn-anbringelser forventes ikke brugt hele året. Ved tomgang kan pladserne udnyttes af Kvindekrisecentret, og man kan undgå køb udenbys. Herved opnås en besparelse på ca kr. på aktivitetsområdet handicappede og sociale indsatser. Da Kvindekrisecenteret er en KKR-institution, og oprettelsen af de forslåede pladser til morbarn anbringelser skal godkendes af det sociale tilsyn, forventes kun halvårseffekt af forslaget i Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke indebærer et ændret serviceniveau, men at forslaget vil få den positive effekt, at mødre der skal parallelanbringes med deres børn vil kunne blive i deres nærmiljø. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at et udvidet samarbejde mellem Kvindekrisecentret, Forebyggelsescentret og myndighedsafdelingen fremadrettet kan give mulighed for nye, fleksible løsninger overfor voldsramte kvinder med børn, fx i form af forløb i eget hjem, kortere og bedre forløb i LTK frem for køb af udenbys pladser, mv. Implementering Det skal bemærkes, at Kvindekrisecentret er en takstfinansieret institution under rammeaftalen i KKR-regi. Hvis der oprettes de foreslåede pladser, skal disse godkendes særskilt af Socialtilsynet til det ønskede formål. Forslaget forventes derfor kun at have halvårs effekt i 2016.

41 UB1 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: De foreslåede pladser har indgået i tidligere sagsfremstillinger vedrørende flytning af Kvindekrisecentret, dog uden at et besparelsespotentiale har været indregnet. Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej. Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Nej. Hvis ja, angives hvem der skal høres:

42 UB2 Titel: Anvendelse af Borås-modellen og systematisk inddragelse af netværket Kategori: 3. Øvrige Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget / Social- og Sundhedsudvalget Aktivitetsområde: Udsatte børn Center: Center for Social Indsats Kontaktperson: Lone Nygaard Jensen Beskrivelse Forvaltningen foreslår, at der gennemføres et projekt vedrørende en delvis omlægning af indsatsen overfor udsatte børn og unge i retning af et øget fokus på forebyggelse og normalisering. Omlægningen skal ske efter svensk forbillede den såkaldte Borås-model -, der bl.a. er kendetegnet ved: - Relativt flere børn anbringes i familiepleje frem for i institutionelle tilbud - Anbringelsestiden er kortere, og indsatsen under anbringelsen er mere målrettet - Der arbejdes systematisk med at opstille konkrete mål for de visiterede ydelser - Der følges hyppigt op på sagerne - Sagsbehandlerne er mere specialiserede i fx udredning, børnesamtaler, mv. - Der er et stærkt fokus på faglig vidensbasering og på at inddrage ny forskning En sådan omlægning kræver en kulturforandring blandt myndighedssagsbehandlerne i Børneog Ungeafdelingen i CSI. Derudover er det nødvendigt med et intensiveret samarbejde med Center for Uddannelse og Pædagogik, herunder særligt PPR. De kulturforandringer, der ønskes, kræver erfaringsmæssigt tid og kompetenceudvikling, men også et skarpt fokus på styring og organisering. Projektet vil kræve ansættelse af yderligere sagsbehandlere, da hyppigere opfølgning på sagerne er en central del af modellen. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der ansættes ekstra sagsbehandlere, således at sagsbehandlere med nedsatte sagsstammer vil kunne udføre anvendelsen af Borås-modellen i LTK. Sagsarbejdet tager udgangspunkt i de gode erfaringer med anvendelsen af ICS og Signs of Safety, hvor der foretages socialfaglige risikovurderinger med fokus på beskyttelsesfaktorer og på samarbejde og partnerskab med familien. Sagsbehandlerne organiseres i et selvstændigt tværfagligt team, hvor også PPR og sundhedsplejen indgår. Forvaltningen vil følge tæt op på, hvilke resultater og andre konsekvenser omlægningen af indsatsen til Borås-modellen medfører. Som en del af den kvartalsvise ledelsesinformation til Børne- og Ungdomsudvalget vil forvaltningen afrapportere på centrale nøgletal til det politiske niveau.

43 UB2 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Effektiviseringspotentialet baserer sig på, at der med en målrettet indsats kan flyttes årsværk fra dyre og langvarige anbringelser til mindre indgribende og mindre omkostningstunge forebyggende foranstaltninger og/eller netværkanbringelser. Effektiviseringspotentialet forudsætter som nævnt investeringsomkostninger i form af udgifter til ekstra sagsbehandlerårsværk. Det skal bemærkes, at der i 2015 er tilført kr. i budget til Udsatte Børn til implementering af forslaget. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Jf. ovenfor forventes forslaget ikke at gå ud over kvaliteten i sagsbehandlingen. Implementering Implementering påbegyndes i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Økonomiudvalget 19. juni Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej. Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Nej. Hvis ja, angives hvem der skal høres:

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Uddannelse og pædagogik - Skoler

Uddannelse og pædagogik - Skoler SK2 Titel: Kategori: Udvalg: Udgifter til befordring på skoleområdet 1. Proces- og ressourceoptimering Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Uddannelse og pædagogik - Skoler Enhed: Center for Uddannelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 247 Overgang til børnehave ved 2,10 år I forbindelse med den seneste strukturtilpasning i 2012, blev strukturen ændret, så børn tilbydes børnehaveplads i den måned de bliver 2 år og 11 måneder.

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan Bilag 4 Fremtidens Fritidstilbud ved Amager Fælled Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud anbefaler forvaltningen, at den oprindelige

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. maj 2014 Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. 1. Resume

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Skole- og Børneudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Skole- og Børneudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486702 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Skole- og Børneudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Fordele og ulemper ved områdeledelse i Allerød kommune Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer 11-9827 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015

Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015 Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015 Redegørelse for økonomiske og organisatoriske forudsætninger forbundet med områdeledelsesstrukturen samt fordele og ulemper ved øvrige

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 25-06-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Jens Timmermann Morten

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Bilag 6.3. Analyse af ½ behandlingsmæssigt fripladstilskud med henblik på vurdering af de økonomiske styringsmuligheder på området. 0.

Bilag 6.3. Analyse af ½ behandlingsmæssigt fripladstilskud med henblik på vurdering af de økonomiske styringsmuligheder på området. 0. Bilag 6.3 Den 23. august 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Analyse af ½ behandlingsmæssigt fripladstilskud med henblik på vurdering af de økonomiske styringsmuligheder på området 0. Resume MBA-Budget

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Sagsnummer 14/34637 Åbent punkt Resume På baggrund af nye muligheder/ændringer i Folkeskoleloven i forhold til samdrift mellem dagtilbud og

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Oversigt over høringssvar til effektiviseringsforslagene

Oversigt over høringssvar til effektiviseringsforslagene Oversigt over høringssvar til effektiviseringsforslagene Børne og Ungdomsudvalget 1 Fuglsanggårdsskolen Skolebestyrelsen og MED udvalg 2 Hummeltofteskolen Skolebestyrelsen 3 Trongårdsskolen Skolebestyrelsen

Læs mere

Principper for det specialiserede børneområde

Principper for det specialiserede børneområde Principper for det specialiserede børneområde 1. Indledning Med afsæt i tidligere temadrøftelser i Undervisnings- og Børneudvalget vedrørende det specialiserede område, herunder myndighedsområdet for børn

Læs mere