BILAG Udviklingsstrategi 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG Udviklingsstrategi 2013"

Transkript

1 BILAG Udviklingsstrategi 2013

2 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og landsdelsdækkende tilbud...11 Bilag 5: Status på Udviklingsstrategien for

3 Bilag Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af Udviklingsstrategien og Styringsaftalen, idet de nye aftaler også skal give et billede af det samlede behov indenfor servicelovens samlede område. Der er således også tale om, at aftalerne skal omfatte koordinering af de kommunale tilbud, som tidligere var undtaget. Aftalerne omfatter fremadrettet: 1) Særlige dagtilbud efter 32 i lov om social service. 2) Særlige klubtilbud efter 36 i lov om social service. 3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter 66, nr. 1 og 2, i lov om social service, jf. lovens 142, stk. 1, nr. 1. 4) Opholdssteder for børn og unge efter 66, nr. 5, i lov om social service. 5) Døgninstitutioner efter 66, nr. 6, lov om sociale service. 6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter 101 i lov om social service. 7) Beskyttet beskæftigelse efter 103 i lov om sociale service. 8) Aktivitets og samværstilbud efter 104 i lov om social service. 9) Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. efter i lov om social service. 10) Hjælpemiddelcentraler, jf. 5, stk. 2, i lov om social service. 11) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. 12) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap. 13) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen, jf. 11, nr. 1. I tillæg til disse kommunale tilbud, vil tilbud omfattet af regionernes koordineringsforpligtelse på specialundervisningsområdet indgå som en del af rammeaftalen. Dette gøres for at få et bedre aftalegrundlag og for at undgå en særskilt rammeaftale kun for dette område. Det drejer sig om lands og landsdelsdækkende undervisningstilbud efter 20, stk. 3 i lov om folkeskolen samt 1, stk. 2 i lov om specialundervisning for voksne samt undervisningstilbud for tale,høre eller synsvanskeligheder efter 1, stk 3 i lov om specialundervisning for voksne. I februar 2007 besluttede kommunaldirektørkredsen, at tilbud til adfærdsvanskelige børn og unge, specialundervisning samt misbrugsområdet, der lovgivningsmæssigt ligger uden for rammeaftalen, i 2008 og fremadrettet er omfattet af rammeaftalens takst og ydelsesprincipper. Denne aftale retter sig derfor ligeledes til dette område, med mindre der aftales andet. 2

4 Bilag 2: Særlige forhold Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser I henhold til lov om social service 9 skal rammeaftalen indeholde udviklingsplaner for botilbud med mere end 100 pladser. I Syddanmark drejer det sig om Ribelund, der drives af Esbjerg Kommune. Under henvisning til vejledningen om rammeaftaler mv. er formålet med udviklingsplanen at udarbejde et udviklings og styringsredskab, der sikrer udvikling og fornyelse. I Region Syddanmark blev der i 2008 på den baggrund udarbejdet en udviklingsplan for Ribelund, der er et botilbud i Ribe, drevet af Esbjerg Kommune Ribelund Ribelund er et bo og servicetilbud med 13 afdelinger for 140 voksne borgere med forskellige grader af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. I udviklingsplanen for Ribelund fra 2010 blev der sat fokus på stordriftsfordele på en række områder og på renovering af de bygningsmæssige rammer. Esbjerg Kommune oplyser, at Ribelund har fundet en form, hvor stordriftsfordelene bliver udnyttet optimalt. Samtidig bevares, gennem en decentral styreform med høj grad af selvstændighed for den enkelte afdeling, det lille bomiljøs særlige fortrin. Ribelund har i de senere år renoveret de fysiske rammer, så 50 boliger er omdannet til almene ældreboliger af tidssvarende standard. Ombygning og renovering af de resterende bygninger m.m. er så omfattende, at Esbjerg Kommunes planafdeling har vurderet, at der skal en ny lokalplan til. På den baggrund arbejdes der i 2012 med at udarbejde en helhedsplan for Ribelund området, helhedsplanen skal danne baggrund for en lokalplan for området. Ribelund indgår sammen med Esbjerg kommunes øvrige tilbud i Masterplan for det specialiserede voksenområde. I henhold til masterplanen skal der arbejdes mod fem strategiske sigtelinier. Masterplanen har samtidig medført en organisatorisk omlægning af de tidligere tilbud i Esbjerg Kommune. De tidligere 18 tilbud er fra 1. januar 2012 samlet i 8 nye organisationer. Ribelund indgår herefter i organisationen Udviklingscenter Ribe. Udviklingscenter Ribe skal give tilbud i henhold til SEL 85, 104, 107 og 108. Der arbejdes samtidig med at samle et antal enkeltmandsforanstaltninger på Ribelund, så personaleressourcerne udnyttes bedre, samt at der vil skabes større faglighed og bedre arbejdsmiljø. Gennem de seneste år har efterspørgslen fra andre kommuner været faldende, Ribelunds kapacitet vil blive tilpasset løbende. Koordinering af lands og landsdelstilbud samt sikrede afdelinger/botilbud De mest specialiserede lands og landsdelsdækkende tilbud anvendes på tværs af regionerne, og derfor skal der ske en koordinering af disse tilbud på landsplan. 3

5 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Den samlede kapacitet af sikrede pladser på landsplan fastlægges med afsæt i vurderinger af den forventede efterspørgsel samt belægningsprocenterne på de sikrede institutioner. Region Syddanmark driver den sikrede institution Egely, der er målrettet årige med dom til ophold på en sikret institution. Pr 1. januar var der 22 sikrede pladser i regionen af i alt 138 sikrede pladser på landsplan. Der tages i 2012 stilling til behovet for at justere antallet af pladser på landsplan, bl.a. som følge af, at den kriminelle lavalder er hævet fra 14 til 15 år. De sikrede pladser finansieres ved en kombination af takstbetaling og objektiv finansiering af alle kommuner i landet efter indbyggertal. Social og specialundervisningsområdet Region Syddanmark driver henholdsvis Center for Høretab samt Nyborgskolen, der er specialskoler for børn og unge med høretab. Center for Høretab varetager undervisning af børn i henhold til folkeskoleloven samt specialrådgivning for småbørn og skolebørn, mens Nyborgskolen varetager undervisning af unge og voksne. Skolerne tilbyder også døgn ophold. Udgifterne til tilbuddene finansieres delvist ved takster og ved anvendelse af objektiv finansiering efter indbyggertal på de kommuner, der har adgang til at benytte tilbuddene. Der har, som følge af nye teknologiske muligheder med Cochlear Implant operationer, i de senere år været en vigende efterspørgsel på de to tilbud, og denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år. Som følge heraf tilpasses kapaciteten på de to tilbud løbende. Desuden flyttes Nyborgskolen medio 2012 til Fredericia, så de to skoler fremadrettet deler bygninger. Der arbejdes på at forbedre planlægningsgrundlaget for disse tilbud fremadrettet. Tilsyn og fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere Fælles Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere Kommunerne i Syddanmark har sammen med regionen nedsat et Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere. Rådet består af 7 faste medlemmer og udtaler sig vejledende om sanktionsformer og retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere til politi og statsadvokaturer. Regionen varetager sekretariatsfunktionen for samrådet. Det Fælles Samråd i Syddanmark er gjort permanent fra Samrådet er finansieret som abonnementsordning det vil sige, at kommunerne betaler et fast beløb årligt pr. borger i den enkelte kommune. Det er en frivillig aftale, som alle kommuner har tilsluttet sig Nærmere beskrivelse af samrådet findes på:www.socialsekretariatet.dk og på Tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere Regionen organiserer og udfører tilsyn med udviklingshæmmede med dom på kommunernes vegne. Tilsynene udføres pt. af medarbejdere fra tre regionale botilbud. 4

6 Tilsynet udgår fra tre botilbud, hvor mange af de anbragte udviklingshæmmede lovovertrædere bor. Tilsynet har til formål at sikre, at den dømte overholder dommens vilkår, ikke begår ny kriminalitet, samt sætter en positiv udvikling i gang. Der er aftalt retningslinjer for tilsynets tilrettelæggelse, gennemførelse samt samarbejdsformen med kommunerne. Kommunernes myndighedsansvar er fastholdt gennem aftalen. Der er tale om en frivillig aftale, som alle kommuner, bortset fra Vejle og Faaborg Midtfyn er tilsluttet Nyborg Kommune dog efter konkret aftale om den enkelte borger. Tilsynet er takstfinansieret. Nærmere beskrivelse af tilsynet findes på:www.socialsekretariatet.dk og på 5

7 Bilag 3: Tendenser og behov Tendenser og behov: Overordnet set melder kommunerne om uændret eller stigende behov for pladser indenfor kommunens eget regi, og uændret eller faldende behov for pladser udenfor kommunens eget regi. En oversigt over kommunernes besvarelser kan ses på De generelle tendenser fordelt på målgrupper: Voksne med sindslidelser: Eget regi: uændret eller stigende. Udenfor eget regi: uændret eller faldende. Voksne med psykiske handicaps: Eget regi: uændret eller stigende Udenfor eget regi: uændret eller faldende Voksne med fysiske handicaps: Eget regi: uændret eller stigende Udenfor eget regi: uændret eller faldende Voksne med behov for tilbud, i eget regi, på: Taleområdet: stort set uændret Høreområdet: stort set uændret Synsområdet: stort set uændret Hjælpemiddelområdet: stort set uændret Børn med behov for tilbud, i eget regi, på: Taleområdet: stort set uændret Høreområdet: stort set uændret Synsområdet: stort set uændret Hjælpemiddelområdet: stort set uændret Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne: Eget regi: stort set uændret Udenfor eget regi: stort set uændret Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne: Autisme: Eget regi: uændret eller stigende Udenfor eget regi: stort set uændret ADHD: Eget regi: Uændret eller stigende 6

8 Udenfor eget regi: stort set uændret Udviklingshæmmede: Eget regi: stort set uændret Udenfor eget regi: uændret eller faldende Udviklingshæmmede med dom: Eget regi: stort set uændret Udenfor eget regi: stort set uændret Andre: Eget regi: Stort set uændret Udenfor eget regi: Stort set uændret Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner: Eget regi: Stort set uændret Udenfor eget regi: Stort set uændret Lands og landsdelsdækkende tilbud: Stort set uændret Sikrede afdelinger: Uændret eller faldende Almenboliger: Stort set uændret 7

9 Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud Faldende Uændret Stigende Faldende Uændret Stigende Faldende Uændret Stigende Faldende Uændret Stigende 1. Voksne med sindslidelser 2. Voksne med psykisk handicap: Autisme ADHD Udviklingshæmmede Udviklingshæmmede m/ dom Andre Voksne med fysisk handicap: Senhjerneskade Andre Personer med stofmisbrug Hjemløse og personer med særlige sociale problemer 6. Voldsramte kvinder a. Voksne med behov for tilbud på: Taleområdet Høreområdet Synsområdet

10 Hjælpemiddelområdet 7.b. Børn med behov for tilbud på: Taleområdet Høreområdet Synsområdet Hjælpemiddelområdet Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne: Autisme ADHD Udviklingshæmmede Udviklingshæmmede m/ dom Andre Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner Lands- og landsdelsdækkende tilbudog undervisningstilbud: Instituttet for Blinde og Svagsynede For de lands- og landsdelsdækkende tilbud- og undervisningstilbud fremgår det nedenfor, hvor der forventes et enten stigende eller faldende behov Døvblindecentret 1 1 Synscenter Refsnæs,Synscenter, Refsnæs/Rådgivning Kolonien Filadelfia Center for Døve 1 9

11 Aalborgskolen Center for Høretab 1 Børneklinikken Kofoedsminde Sikrede afdelinger: Egely Sølager Sønderbro Koglen Bakkegården Stevnsfortet Grenen Almenboliger (lovbestemt spørgsmål) En bruttoliste over tilbagemeldingerne kan ses på 10

12 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og landsdelsdækkende tilbud Dette notat beskriver forslag til procedurer for den mellemregionale koordinering af de mest specialiserede lands og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger på det specialiserede socialområde. Procedurerne er udarbejdet af de fælleskommunale rammeaftalesekretariater i de fem regioner, og skal sikre en gensidig koordinering af tilbuddenes kapacitet og de fremtidig behov og udviklingstendenser for tilbuddene samt en ensartet afrapportering i de fem udviklingsstrategier. Baggrund Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler af 13. marts 2011 skal kommunalbestyrelserne og regionsrådene i forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien sikre indbyrdes kooordinering om de mest specialiserede lands og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. 8. I forbindelse med fastlæggelsen af udviklingsstrategien skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om de mest specialiserede lands og landsdelsdækkende tilbud, som er nævnt i bekendtgørelse om principper for kommunernes finansiering af tilbuddene ved de mest specialiserede lands og landsdelsdækkende tilbud. Derudover skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre koordinationen af sikrede afdelinger. De mest specialiserede lands og landsdelsdækkende tilbud er nævnt i bekendtgørelsen om principper for kommunernes finansiering af tilbuddene og er følgende: Center for Døvblindhed og Høretab (region Nordjylland) Center for Høretab (region Syddanmark) Nyborgskolen (region Syddanmark) Kofoedsminde (region Sjælland). Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning (region Sjælland) Kolonien Filadelfia (region Sjælland) Instituttet for Blinde og Svagsynede (hovedstadsregionen) Center for Døve (hovedstadsregionen) Børneklinikken (hovedstadsregionen) Skolen på Kastelsvej (hovedstadsregionen) Geelsgårdsskolen (hovedstadsregionen). De sikrede afdelinger er følgende: Sikret afdeling i Brønderslev (fra september 2012) (region Nordjylland) Koglen (region Midtjylland) Grenen (region Midtjylland) Egely (region Syddanmark) 11

13 Bakkegården (region Sjælland) Stevnsfortet (region Sjælland) Sølager (hovedstadsregionen) Sønderbro (hovedstadsregionen). Procedurer for koordinering af de mest specialiserede lands og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger De fælleskommunale rammeaftalesekretariater i de 5 regioner foreslår følgende procedurer for kooordiering af mest specialiserede lands og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger: Hvert år udarbejdes i fællesskab mellem de fælleskommunale rammeaftalesekretariater en beskrivelse af ændringer i kapacitet og/eller efterspørgsel og udviklingstendenser inden for de af tilbuddene omfattende målgrupper. Beskrivelsen bygger på indmeldinger fra driftsherrere og kommuner. Beskrivelsen integreres i de fem regioners udviklingsstrategier. Som bilag til beskrivelsen udarbejdes en oversigt over tilbuddene med antal pladser. Beskrivelsen og bilaget udarbejdes på baggrund af følgende arbejde i de enkelte sekretariater: Hvert sekretariatet indsamler oplysninger fra kommuner og regioner om de pågældende tilbuds planlagte kapacitet (antal pladser) på kort og lang sigt. Hvert sekretariatet indsamler oplysninger fra kommunerne om fremtidigt efterspørgsel efter pladser og udviklingstendenser for de pågældende tilbud og de omfattede målgrupper. De enkelte sekretariaters indsamling af oplysninger om kapacitet og fremtidigt behov/udviklingstendenser skal integreres i indsamlingen af oplysninger for de øvrige tilbud omfattet af de respektiver regioners udviklingsstrategier. Derudover vil de enkelte fælleskommunale sekretariater løbende sikre at udbrede informationer om bl.a. ændringer i de lands og landsdelsdækkende tilbud til de øvrige sekretariatet. Procedurer for koordinering af de mest specialiserede lands og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger De fælleskommunale rammeaftalesekretariater i de 5 regioner foreslår følgende procedurer for koordinering af mest specialiserede lands og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger: Hvert år udarbejdes i fællesskab mellem de fælleskommunale rammeaftalesekretariater en beskrivelse af ændringer i kapacitet og/eller efterspørgsel og udviklingstendenser inden for de af tilbuddene omfattende målgrupper. Beskrivelsen bygger på indmeldinger fra driftsherrere og kommuner. Beskrivelsen integreres i de fem regioners udviklingsstrategier. 12

14 Som bilag til beskrivelsen udarbejdes en oversigt over tilbuddene med antal pladser. Beskrivelsen og bilaget udarbejdes på baggrund af følgende arbejde i de enkelte sekretariater: Hvert sekretariat indsamler oplysninger fra kommuner og regioner om de pågældende tilbuds planlagte kapacitet (antal pladser) på kort og lang sigt. Hvert sekretariat indsamler oplysninger fra kommunerne om fremtidigt efterspørgsel efter pladser og udviklingstendenser for de pågældende tilbud og de omfattede målgrupper. De enkelte sekretariaters indsamling af oplysninger om kapacitet og fremtidigt behov/udviklingstendenser skal integreres i indsamlingen af oplysninger for de øvrige tilbud omfattet af de respektiver regioners udviklingsstrategier. Derudover vil de enkelte fælleskommunale sekretariater løbende sikre at udbrede informationer om bl.a. ændringer i de lands og landsdelsdækkende tilbud til de øvrige sekretariater. Tilbagemeldingerne fra kommunerne omkring tendenser og behov for pladser på lands og landsdelsdækkende tilbud kan ses i bilag 3, samt på 13

15 Bilag 5: Status på Udviklingsstrategien for 2012 I udviklingsstrategien for 2012 var der 5 initiativer. Her følger en kort status på disse initiativer. Samarbejde om højtspecialiserede tilbud med regional betydning Arbejdet omkring samarbejde om de mest specialiserede tilbud i Syddanmark er i proces. Der foreligger en kategorisering af de mest specialiserede tilbud, samt en beskrivelse af hvordan man kan samarbejde omkring disse tilbud. Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter (ministertema) Der har været en arbejdsgruppe som har udarbejdet et idékatalog med forslag til, hvordan med fordel kunne oprette samlinger af enkeltmandsprojekter strategiske steder i Syddanmark. Endvidere indeholder kataloget gode eksempler fra Syddanmark, til hvordan opgaven med særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter kan løses på en faglig og økonomisk hensigtsmæssig måde. Dobbeltdiagnosticerede med en psykiatrisk diagnose og misbrugsproblematik En arbejdsgruppe der skal arbejde med temaet omkring borgere med misbrug og en sindslidelse er nedsat og arbejdet igangsat. Borgere med en senhjerneskade En arbejdsgruppe der skal arbejde med temaet omkring borgere med en senhjerneskade er nedsat og arbejdet igangsat. Anbringelser af børn og unge Da temaet omkring anbringelse af børn og unge og anbringelse i familiepleje også er et tema for Udviklingsstrategien for 2013, vil man arbejde med dette tema samlet. En arbejdsgruppe er nedsat. 14

16 Henvendelse vedrørende Udviklingsstrategien kan rettes til Lene Kristin Kamp Strategisk analytiker telefon: Fælleskommunalt Socialsekretariat Rådhuspassagen Vejen 15

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Rammeaftale. Syddanmark

Rammeaftale. Syddanmark Rammeaftale 2016 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen dækker de 22 syddanske kommuner og Region

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategien er den ene del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen omfatter

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 1. Målgruppedefinition i Rammeaftale 2016

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 1. Målgruppedefinition i Rammeaftale 2016 Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 1 Målgruppedefinition i Rammeaftale 2016 MÅLGRUPPEDEFINITION I RAMMEAFTALE 2016 Målgruppedefinition med afsæt i Socialstyrelsen målgruppekategorisering Overordnet

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende:

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL

1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL 1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL VOKSENOMRÅDET 1. I hvilken grad oplever kommunen sammenhæng mellem kommunens behov for specialiserede tilbud til nedenstående

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. september 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4235 Orientering om legater

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008)

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 19. august 2008 Sag nr. 3 Emne: Rammeaftale 2009 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015...1 2. SSÆ - Den Sociale

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere