Januar Udbud af kapitalforvaltning for Hedensted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2015. Udbud af kapitalforvaltning for Hedensted Kommune"

Transkript

1 Januar 2015 Udbud af kapitalforvaltning for Hedensted Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser Udbudsform Ordregiver Oplysning om Hedensted Kommune Aftaleperiode Alternative tilbud Tilbudsgivers forbehold Kontraktvilkår 5 3. Formkrav til indhold Åbning af tilbud Andre forhold omkring tilbuddet Spørgsmål til udbudsmaterialet Ejendomsret til udbudsmaterialet 8 4. Beslutningsprocedurer Tidsplan 9 5. Investeringsrammer Kapitalforvaltning Minimumskrav Tildelingskriterier Samlet omkostning (30 %) Kvalitet (60 %) Risikovurdering (10 %) Kontraktforhold 15

3 1. Indledning Hedensted Kommune ønsker at indgå en aftale med to kapitalforvaltere, fremover benævnt tilbudsgiver, for at håndtere diskretionær kapitalforvaltning på i alt ca. 140 mio.kr. 3 Udbud af kapitalforvaltning for

4 2. Udbudsbetingelser 2.1. Udbudsform I medfør af tilbudsloven samt bekendtgørelse nr. 712 af fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter udbyder Hedensted Kommune hermed kapitalforvaltning. Hedensted Kommune har valgt at foretage udbuddet efter de retningslinjer, der er beskrevet i tilbudsloven og foretager dermed et offentligt udbud med annonceringspligt. Ved et offentligt udbud kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i 2 faser: Udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. I udvælgelsesfasen vurderes den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Udvælgelsen sker på baggrund af udvælgelseskriterierne. I tildelingsfasen vurderes de indkomne tilbud, og på baggrund heraf besluttes det, hvilke tilbudsgivere der skal have tildelt kontrakterne. Tildelingerne vil ske på baggrund af de angivne tildelingskriterier. Hver delopgave vil blive tildelt ud fra kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud Ordregiver Den ordregivende myndighed er: Hedensted Kommune Udbuddet gennemføres i samarbejde med og med assistance fra Hedensted Kommunes rådgiver i dette udbud: Deloitte Financial Advisory Services Weidekampsgade København S 2.3. Oplysning om Hedensted Kommune Hedensted Kommune ligger midt i den østjyske vækstzone mellem Horsens og Vejle. Kommunen er kåret til det bedste sted at bo uden for hovedstadsområdet og én af Danmarks bedste kommuner at drive erhverv i. Hedensted Kommune har en årlig omsætning på ca. 3 mia. kr., og en gennemsnitlig 4 Udbud af kapitalforvaltning for

5 likviditet på ca. 120 mio. kr., der forventes forøget med årligt 30 mio. kr. de kommende 4 år Aftaleperiode Aftalen om kapitalforvaltning forventes at gælde fra 1. maj 2015 og at løbe i 4 år. Hedensted Kommune har herefter option til at forlænge aftalen med 2 gange 12 måneder med den valgte kapitalforvalter på uændrede vilkår. Etableringen og den eventuelle overflytning af kapitaldepotet til en anden kapitalforvalter, aftales efter kontraktindgåelse Alternative tilbud Tilbudsgiver har ikke adgang til at afgive alternative tilbud. Afgivelse af alternative tilbud vil medføre, at det afgivne tilbud i sin helhed må afvises som ukonditionsmæssige Tilbudsgivers forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold for grundlæggende bestemmelser i udbuds- og kontraktbetingelserne. Ordregiver er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder forbehold for grundlæggende elementer i udbuds- og kontraktbetingelserne. Sådanne tilbud betragtes som ukonditionsmæssige. Eventuelle forbehold, som ikke vedrører de grundlæggende bestemmelser i udbuds- og kontraktbetingelserne, vil blive kapitaliseret og indgå i den samlede evaluering af tilbudsgivers tilbud. Hvis tilbudsgiver opfatter elementer i materialet som uklare eller uhensigtsmæssige, opfordres denne til at stille begrundede spørgsmål, jf. pkt Kontraktvilkår Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 3 måneder fra tilbudsfristen, fredag den 20 februar Misligholdelse I tilfælde af misligholdelse, der eksempelvis kan omfatte men ikke er begrænset til overskridelse af tidsfrister, manglende advisering, fejlagtig validering, mangler eller fejl ved tilbudsgivers telekommunikationssystem, skal Hedensted Kommune kompenseres for direkte og indirekte tab, herunder kompensation til tredjemand baseret på dansk rets almindelige principper. Tilbudsgiver kan også ophæve aftalen ved misligholdelse uden varsel. Hvis Hedensted Kommune ophæver aftalen som følge af tilbudsgivers misligholdelse, er tilbudsgiver forpligtet til at erstatte Hedensted Kommune de med misligholdelsen forbundne udgifter, herunder bl.a. merudgifter eller manglende indtægter, der knytter sig til samarbejde med en anden kapitalforvalter i den resterende del af aftaleperioden. 5 Udbud af kapitalforvaltning for

6 Kravet afgøres i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler Tvister Eventuelle tvister om forståelsen af aftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse heraf skal, hvis enighed ikke opnås, afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift med senere ændringer Opsigelse Hedensted Kommune kan under aftaleperioden for kapitalforvaltningen opsige engagementet med øjeblikkelig varsel. I relation til kapitalforvaltningen står det endvidere Hedensted Kommune frit for at ændre i kapitalfordelingen mellem kapitalforvaltere. Den valgte tilbudsgiver kan skriftligt opsige aftalen med 9 måneders varsel til den 1. i en måned Overdragelse De udbudte opgaver kan ikke uden Hedensted Kommunes skriftlige samtykke overdrages helt eller delvist til andre. 6 Udbud af kapitalforvaltning for

7 3. Formkrav til indhold Hedensted Kommune har indgået aftale med Deloitte om assistance med at gennemføre dette tilbud. Tilbuddet skal derfor være Deloitte i hænde senest: Fredag den 20. februar 2015, kl Tilbud, der kommer senere end denne frist, vil blive afvist. Tilbuddet, mærket Fortroligt Udbud kapitalforvaltning Hedensted Kommune må ikke åbnes i posten, skal sendes eller afleveres til: Deloitte Financial Advisory Services Manager Frederik Hansen Weidekampsgade København S Tilbuddet skal afleveres i 2 eksemplarer i hardcopy, hvoraf 1 originalt underskrevet eksempel med 1 kopi samt 1 elektronisk udgave (USB-stik) af hele det afleverede tilbudsmateriale. Tilbuddet kan ikke sendes elektronisk, men sendes eller afleveres til den ovenfor angivne adresse. Er der uoverensstemmelse mellem papirudgaven og den elektroniske udgave (USB-stik), gælder det originale underskrevne eksemplar. Tilbud, der indleveres på andre af vores kontorer, anses ikke for rettidigt afleveret og vil ikke komme i betragtning. Tilbuddet skal være skriftligt og afgives på baggrund af samtlige krav, ønsker og bestemmelser til den del af udbuddet, der bydes på. Det skal fremgå tydeligt, hvilke ydelser, der afgives tilbud på. Tilbuddet skal indeholde navn, adresse, kontaktperson og adresse på tilbudsgiver Åbning af tilbud Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af de indkomne tilbud Andre forhold omkring tilbuddet Hedensted Kommune forbeholder sig ret til at afvise tilbud, der ikke er skrevet på dansk. Hedensted Kommune forventer, at al kommunikation med tilbudsgiver i hele aftalens løbetid vil foregå på dansk. Hedensted Kommune forventer, at kommunikation med kapitalforvalteren sker med en fast udpeget person hos kapitalforvalteren. Hedensted Kommune kan afvise tilbud, der ikke opfylder tilbudskravene. Alle omkostninger, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med udformningen og afgivelse af tilbuddet, er Hedensted Kommune uvedkommende. 7 Udbud af kapitalforvaltning for

8 3.3. Spørgsmål til udbudsmaterialet Er der spørgsmål til udbudsmaterialet, kan disse stilles pr. til: Deloitte Financial Advisory Services Assistant Director Frederik Hansen Mærket: Spørgsmål Udbud Kapitalforvaltning Hedensted Kommune Ordregiver skal som følge af ligebehandlingsprincippet behandle alle tilbudsgivere ens. Dette indebærer bl.a., at ordregiver skal give alle tilbudsgivere samme oplysninger under udbudsforretningen. Tilbudsgiver kan skriftligt stille spørgsmål til udbudsbetingelserne og udbudsforretningen i øvrigt. Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan ske senest 6 dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive sendt ud til alle tilbudsgivere. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig orienteret om spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade, idet ansvar for eventuelt forkert tilbud som følge af manglende rettelsesblade alene påhviler tilbudsgiver Ejendomsret til udbudsmaterialet Alle tilbud og de tilhørende bilag betragtes som Hedensted Kommunes ejendom og returneres ikke. 8 Udbud af kapitalforvaltning for

9 4. Beslutningsprocedurer Efter modtagelse og gennemgang af tilbuddene vil der blive afholdt teknisk afklaring med udvalgte dvs. ikke nødvendigvis alle - tilbudsgivere af ca. 1 times varighed på Rådhuset i Hedensted. Ved disse møder vil tilbudsgiver få lejlighed til at præsentere den tilbudte løsning og serviceteamet. Udvalgte tilbudsgivere vil modtage en mødeindkaldelse med dato og klokkeslæt. Herefter besluttes det, hvilke tilbudsgivere, der indstilles til Økonomiudvalget i Hedensted Kommune som værende fremtidige samarbejdspartnere på kapitalforvaltning. Efter Økonomiudvalgets møde får samtlige tilbudsgivere besked om udfaldet af udbuddet. Dette vil ske pr. . Herefter vil Hedensted Kommunes kommende samarbejdspartner blive indkaldt til møde hos Hedensted Kommune for at gennemgå og planlægge det videre arbejde Tidsplan Forventet tidsplan for gennemførelse af dette udbud: 16. januar Udsendelse af udbudsmateriale 20. februar Tilbudsfrist Primo uge 11 Uge 17 Uge 17 Uge 18 Planlagt teknisk afklaring Indstilling til økonomiudvalget Orientering af tilbudsgivere om udfaldet pr. Kontraktindgåelse og planlagt møde mellem kapitalforvalter og Hedensted Kommune. 9 Udbud af kapitalforvaltning for

10 5. Investeringsrammer Den kommunale styrelseslov 44 tillader kommuner at anbringe overskudslikviditet inden for følgende rammer: Konti i pengeinstitutter eller postgirokonti. Sådanne obligationer og investeringsforeningsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. Anbringelsesbekendtgørelsen for fonde specificerer dette som: Rentebærende obligationer, handlet på et reguleret marked udstedt af lande inden for EU/EØS-samarbejdet. Højst halvdelen af midlerne kan placeres i 1) erhvervsobligationer og konvertible obligationer, 2) udbyttegivende UCITS eller afdelinger af sådanne, 3) sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital, og 4) aktier. Vi henviser til den fulde tekst i bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler, bekendtgørelse nr. 957 af 10/07/2013 med senere ændringer. Hedensted Kommune har en gennemsnitslig korrigeret varighed på max 5 år For porteføljeplejen gælder disse investeringsrammer: Risikomodel, værdipapirbeholdningen Andel Danske obligationer (stat og real) min. 60 pct. - Udenlandske obligationer - Danske og internationale aktier - Kreditobligationer max. 15 pct. max. 20 pct. max. 25 pct. Kontant max. 10 pct. 10 Udbud af kapitalforvaltning for

11 6. Kapitalforvaltning 6.1. Minimumskrav Økonomisk og finansiel kapacitet Kopi af gyldig erhvervsansvarsforsikring Det seneste regnskab (må gerne vedlægges på USB-stik) Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2, skal tilbudsgiver godtgøre, at denne råder over de nødvendige ressourcer, fx ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende Hvis tilbudsgiver er et datterselskab i en finanskoncern dags dato, skal moderselskabet/koncernhovedselskabet garantere for tilbudsgiver, herunder for eventuelle tab som følge af fejl begået af tilbudsgiver De økonomiske aktørers personlige forhold Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at denne ikke har ubetalt gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne er optaget på Finanstilsynets liste over fondsmæglere, der er godkendt til at udøve fondsmæglervirksomhed eller drive værdipapirhandel i Danmark Organisationen Tilbudsgiver skal vedlægge cv på de medarbejdere, der skal betjene Hedensted Kommune. Kommunen lægger vægt på, at såvel pengeinstituttet som helhed som medarbejderne har erfaring med at betjene kunder af denne type og størrelse. 11 Udbud af kapitalforvaltning for

12 Teknisk og faglig formåen Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne gennem minimum de seneste 3 år har forvaltet en portefølje omfattende de i investeringspolitikken angivne typer af investeringsaktiver og rammer for investeringsomfang. Dette skal dokumenteres i form af en vedlagt composite-rapport, inkl. noter. Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne gennem minimum de seneste 3 år har erfaring med kapitalforvaltning af minimum et enkeltmandat på minimum 80 mio.kr. Angiv benchmark for den pågældende portefølje. Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne pr. den 31. december 2013 havde minimum 4 mia.kr. under forvaltning Erklæring om, at tilbudsgiver lever op til GIPS Tilbudsgiver skal vedlægge erklæring om, at denne lever op til samtlige 2010 GIPS (Global Investment Performance Standards) krav Ansvarlige investeringer Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne overholder FN s principper for ansvarlige investeringer, også kendt som UN PRI samt Global Compact Best Execution Tilbudsgiver skal erklære, at reglerne for Best Execution overholdes og efterleves. Tilbudsgiver skal specifikt erklære, at denne ikke foretager nogen form for kursskæring på dennes diskretionære kapitalforvaltningsmandater 6.2. Tildelingskriterier Tildeling vil ske på grundlag af tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Samlet omkostning 30% Kvalitet 60% Risikovurdering 10% Den samlede portefølje udgjorde pr. 31. december 2014 ca. 140 mio.kr. Underkriterierne er ikke angivet i prioriteret rækkefølge. Til bedømmelsen vil kriterierne blive vægtet inden for de fastsatte rammer, som anført ovenfor. Ved tildeling af kontrakter vedrørende forvaltning vil følgende underkriterier blive lagt til grund: 12 Udbud af kapitalforvaltning for

13 6.3. Samlet omkostning (30 %) Ved vurderingen af kriteriet vil der blive lagt vægt på den samlede omkostning forbundet med forvaltningen af kommunens midler, jf. bilag 1. Det er særdeles vigtigt, at kommunen kan se, hvad det maksimalt kan koste for den samlede forvaltning af sine midler ved den dyreste allokering. Tilbudsgiver opfordres til nøje at gennemlæse og udfylde skemaet i bilag 1. Der ønskes ikke tilbud med performance-afhængigt gebyr Kvalitet (60 %) Ved vurderingen af dette kriterium vil der blive lagt vægt på: 1. Den af tilbudsgiver anvendte investeringsproces og -strategi(er). Der vil her blive lagt vægt på argumentationen for anvendelsen af investeringsprocesser og -strategier i forhold til risiko-/afkastprofilen på den portefølje, som tilbudsgiver foreslår i sit tilbud. Eventuelle ændringer i disse investeringsstrategier gennem de seneste 5 år bedes beskrevet. Der vil endvidere blive lagt vægt på, hvilken værdi de valgte investeringsstrategier forventes at skabe for Hedensted Kommune, herunder tilbudsgivers forventninger til afkast på den af tilbudsgiver angivne portefølje på 1 og 2 års sigt. 2. Tilbudsgiver bedes beskrive, hvilke personalemæssige ændringer på ledelses-/beslutningsniveau der er sket gennem de seneste 3 år. 3. Tilbudsgiver bedes dokumentere værdien af de anvendte investeringsprocesser og -strategier i form af dokumentation af historiske afkast, som en tilsvarende portefølje har genereret gennem de seneste 5 år. Med en tilsvarende portefølje forstås en portefølje, der anvender samme aktivklasse som Hedensted Kommune. Der vil endvidere blive lagt vægt på, hvordan tilbudsgiver har håndteret perioder med eventuelle negative afkast. 4. Tilbudsgiver bedes dokumentere performance de seneste 5 år på danske stater/realer, kreditobligationer samt internationale aktier i form af composite-rapporter 5. Den af tilbudsgiver foreslåede porteføljesammensætning og relevante benchmark. Der vil her blive lagt vægt på argumentationen for den foreslåede porteføljesammensætning. Der lægges betydelig vægt på, at benchmark afspejler porteføljens sammensætning. 6. Ved vurderingen bliver der lagt vægt på det/den historiske årlige procentuelle handelsomfang/omsætning for en tilsvarende portefølje og en beskrivelse af de væsentligste bevæggrunde for denne omsætningshastighed. 7. Angiv Information Ratio (baseret på 36 observationer) på en portefølje, der indeholder de i investeringspolitikken angivne typer af investeringsaktiver og rammer for investeringsomfang. 8. Tilbudsgiver bedes oplyse, hvorvidt de modtager "kick-back", kontant vederlag mv. fra deres forskellige samarbejdspartnere. Oplysningen skal 13 Udbud af kapitalforvaltning for

14 indeholde navn på de pågældende samarbejdspartnere og den procentvise størrelse af "kick-back", kontant vederlag mv Risikovurdering (10 %) Tilbudsgiver bedes beskrive risk management- og compliance-procedurer for de områder, der er relevante for dette mandat. Der vil blive lagt vægt på, hvordan tilbudsgiver ved brug af relevante metoder og modeller måler og styrer risiko i forbindelse med porteføljeplejen og de i forlængelse heraf anvendte backupprocedurer. 14 Udbud af kapitalforvaltning for

15 7. Kontraktforhold Hedensted Kommune forventer, at tilbudsgiverne sammen med tilbuddet vedlægger udkast til kontrakt. 15 Udbud af kapitalforvaltning for

16 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 September 2014 Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver

Læs mere

Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Maj 2014 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver 4 2.3. Rekvirering

Læs mere

Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning

Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 August 2013 Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg tlf. 59 57 17 00 kontakt@klbforsyning.dk

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud

EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud På levering af Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker til Frederikshavn Kommune Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Struer Kommune. Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse. August 2010

Struer Kommune. Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse. August 2010 Struer Kommune Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse August 2010 10-08-2010 Indholdsfortegnelse 1. Udbud af Struer Kommunes hovedpengeinstitutforbindelse... 3 1.1 INDLEDNING...3 1.2 AFTALEPERIODEN...3

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere