Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i Danmark. Det ændrer dog ikke ved, at der fortsat er tale om et opsving med vækst over normalen og med stigende beskæftigelse. Den globale udvikling giver risiko for, at væksten bliver lavere end ventet. Omvendt er der også risiko for begyndende overophedning i Danmark. Arbejdsløsheden er ikke høj i udgangspunktet, og prognosen forudsætter en stigning i arbejdsstyrken, som vi ikke kan være sikre på. Prisvæksten på boligmarkedet er dæmpet, men stadig højere end normalt. Der er ikke tegn på, at det har udløst stigende gældsætning i husholdningerne, som kunne udløse en overophedning af økonomien, men boligkøbere skal alligevel være opmærksomme på risikoen for fremtidige prisfald. Nationalbanken kommer til at hæve renten, men med stort overskud på betalingsbalancen vil renten i Danmark fortsat skulle være lavere end eurorenten, og dermed meget lav flere år endnu. Privatforbruget ser ud til at være kommet stærkt igen oven på tilbagegangen i 2. kvartal og får medvind fra en lavere oliepris, men der er stadig ikke tale om et klassisk, gældsdrevet forbrugsopsving. Ændringer i forhold til seneste prognose Nuværende prognose Tidligere prognose % å/å BNP 1,6 1,9 1,7 2,1 Privatforbrug 2,0 2,1 1,9 1,9 Offentligt forbrug 1,2 0,2 1,0 0,3 Faste bruttoinvesteringer 0,1 2,6 0,2 3,2 Eksport 0,4 3,0 3,4 4,9 Import -1,9 2,9 1,9 4,6 Bruttoledighed (1000 personer) 124,2 116,8 125,1 116,8 Inflation 0,6 1,6 0,7 1,7 Offentlig saldo, % af BNP -1,9-2,4-1,0-2,1 Betalingsbalance, % af BNP 6,6 6,6 7,1 6,8 Det lille opsving i dansk økonomi vil fortsætte Opsvinget fortsætter Som forventet var 2. kvartal halvsløjt i dansk økonomi, selvom stigende lagerbeholdninger og faldende import gjorde, at vi ikke ligefrem fik et fald i BNP. Her i 2. halvår er der yderligere modvind til økonomien i form af afmatningen i Kina og andre emerging markets, som smitter af på Europa og dermed også Danmark. Det har fået os til at nedjustere forventningerne til eksporten og virksomhedernes investeringer og dermed også til BNPvæksten. Vi venter nu en vækst på 1,6 % i år stigende til 1,9 % næste år. Men det betyder ikke, at opsvinget så allerede er slut. Svagheden i 2. kvartal skyldtes i høj grad privatforbruget, som ser ud til allerede at have rettet sig igen. Et fornyet prisfald på olie og andre råvarer er positivt for den samlede vækst, selvom det er ubehageligt for producentbrancherne. Vores forventning er, at væksten i dansk økonomi også i de kommende år vil ligge over den trendmæssige vækst, og at beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Selvom der er udsigt til en svag stramning af finanspolitikken og en mindre renteforhøjelse, vil den samlede økonomiske politik også fortsat være understøttende for væksten. Dermed er risikobilledet også balanceret. På den ene side kan global uro trække væksten ned, men på den anden side kan der opstå kapacitetsmangel og overophedning på flere områder i Danmark. Cheføkonom Steen Bocian Privatøkonom Las Olsen Analytiker Mikael Olai Milhøj Assisterende analytiker Mark Thybo Naur

2 Knap så lyse udsigter for eksporten Siden vores seneste prognose er vi blevet knap så optimistiske hvad angår eksporten, som ikke står over for et stærkt comeback efter et skuffende 2. kvartal, hvor den samlede eksport faldt 2,2 %. Det skyldes, at den seneste tids finansielle uro og afmatningen i Kina og andre emerging markets har sendt rystelser gennem verdensøkonomien. Det har en direkte effekt på eksporten, og vores bekymring er, at der også vil være en betydelig indirekte effekt gennem økonomierne i andre lande. Den danske vareeksport til emerging markets (uden for EU) har været stigende og udgør nu godt 11 % (3,6 % af BNP), især trukket af Kina, der er vores sjette største eksportmarked. Da vi er blevet mindre positive på den økonomiske udvikling i Europa i 2. halvår, er vi også blevet mindre optimistiske med hensyn til eksporten og dermed dansk økonomi i 2. halvår. Den økonomiske udvikling i Danmark har en stærk tendens til at følge den økonomiske udvikling i Europa. Ud over eksporten regner vi også med at se effekten gennem, at investeringsvæksten vil blive lavere end tidligere vurderet. Vi tror dog ikke, at opsvinget i Europa bliver slået helt ud af kurs, og derfor forventer vi, at eksporten vil vokse de kommende kvartaler, bare ikke så stærkt som tidligere skønnet. Det er ikke kun dansk vareeksport, der bliver ramt. Danmark har en stor søtransport af gods, som bliver ramt, når verdenshandlen bremser op. Selvom den effektive kronekurs er blevet styrket, så bliver dansk eksport til gengæld stadig understøttet af en svag krone, hvis værdi fortsat er under niveauet ved årsskiftet. Dansk konkurrenceevne har også fået et løft fra, at lønvæksten i Danmark gennem nogle år har været lavere end udlandets. Vi forventer en eksportvækst på 0,4 % i år stigende til 3,0 % næste år. Lavere global vækst rammer dansk eksport Dansk økonomi følger den europæiske Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat Forbrugsvæksten tog en pause i 2. kvartal Privatforbruget faldt med 0,5 % i 2. kvartal. Men det ser ikke ud til, at det er begyndelsen på en mere varig tilbagegang i forbruget tværtimod tyder Dankort-omsætningen på, at vi ser en ganske stærk fremgang her i 3. kvartal. Alt i alt har vi opjusteret vores prognose for privatforbruget en anelse på baggrund af udviklingen ind til videre i Et fornyet fald i olieprisen giver også medvind til privatforbruget, mens vores mindre positive syn på den samlede vækst i Danmark trækker lidt i den anden retning. Med en årlig vækst på omkring to procent ser det ud til, at privatforbruget ikke længere vil trække den samlede vækst ned i Danmark. Men der er heller ikke tale om, at forbruget bliver en kraftig vækstmotor, som vi har set i tidligere opsving. Trods stigende beskæftigelse, stigende huspriser, lav rente og meget høj forbrugertillid har vi ikke set nogen stigning i husholdningernes gældsætning. Forklaringen er givetvis det høje niveau af gældsætning i udgangspunktet. Vores prognose bygger på, at forbruget vil stige i takt med realindkomsten efter pensionsindbetaling. Samlet set har husholdningerne et stort opsparingsoverskud, men det bliver opsuget af pensionsopsparingen, så den finansielle opsparing ud over det stort set er nul. Siden lavpunktet i 2009 er det indenlandske privatforbrug nu steget 4,8 %. Det er især forbruget af langvarige forbrugsgoder, der har trukket op. Bilsalget til private er således steget med knap 38 %, korrigeret for prisændringer. Det reelle bilforbrug er endda steget endnu mere, fordi flere private nu leaser biler. Målt i styk er bilsalget nu højere end før krisen, men bilerne er mindre, og husholdningernes bilforbrug er cirka 15 % under førkriseniveau, leasing medregnet. Vi forventer ikke noget kraftigt forbrugsopsving Flere, men mindre biler september

3 Pas på flaskehalse på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen har klaret sig godt de seneste par år, og fremgangen fortsatte ifølge Nationalregnskabet ind i 2. kvartal, hvor beskæftigelsen steg med yderligere sammenlignet med 1. kvartal. BNP-væksten skuffede i 2. kvartal, men beskæftigelsen er et tegn på, at den underliggende vækst i dansk økonomi er fortsat. Siden bunden i 2. kvartal 2013 er den samlede beskæftigelse steget med knap , især drevet af en fremgang i den private beskæftigelse. At den private beskæftigelse har klaret sig så godt trods moderat BNP-vækst, skyldes bl.a., at BNP-væksten er blevet holdt nede af knap så arbejdskraftintensive erhverv, så som råstofudvinding. Således har bruttoværditilvæksten i private byerhverv (dvs. BVT ekskl. det offentlige, landbrug, olie og boligbenyttelse) faktisk været positiv hvert år siden Vi forventer, at beskæftigelsen vil stige med yderligere personer indtil udgangen af 2016 som følge af den generelle bedring i økonomien. Vi vurderer, at fremgangen hovedsagelig vil finde sted inden for det private, men regner også med, at den offentlige beskæftigelse vil begynde at stige svagt, da det er forudsat i den økonomiske politik. Den stigende beskæftigelse vil få bruttoledigheden til falde, om end i et noget lavere tempo end fremgangen i beskæftigelsen. Det er ikke en dårlig ting, da det er et tegn på, at arbejdsstyrken vokser som følge af de bedre jobudsigter og de forskellige arbejdsmarkedsreformer. Vi venter, at bruttoledigheden vil falde med yderligere personer frem mod udgangen af Hvis vi får ret, vil bruttoledigheden ved udgangen af næste år være svarende til 4,3 % af arbejdsstyrken. Historisk set er der tale om et meget lavt niveau for ledigheden. At fremgangen i beskæftigelsen skal komme fra arbejdsstyrken, giver en forhøjet risiko for flaskehalse på arbejdsmarkedet. Det er ikke givet, at arbejdsstyrken kan udvides så forholdsvis kraftigt på så kort tid, samtidig med at det sikres, at der ikke opstår regionale eller faglige flaskehalse. Det er derfor afgørende at have stort fokus på arbejdsmarkedets fleksibilitet over de kommende kvartaler og år. Man skal være opmærksom på, at de normale advarselssignaler som lønpres og pres på betalingsbalancen virker mindre effektivt i en tid med indvandring af arbejdskraft fra resten af Europa og strukturelt overskud på betalingsbalancen. Udsigt til meget lave pengepolitiske renter længe endnu I begyndelsen af året kom der uvant stort fokus på Danmark og den danske fastkurspolitik som følge af det stærke opadgående pres på kronen. Det pres førte til fire rentenedsættelser og valutaintervention, således at indskudsbevisrenten blev nedsat til -0,75 %, og valutareserven kom op på 38,1 % af BNP i februar mod 23,3 % i slutningen af Salget af statsobligationer blev også midlertidigt suspenderet. I slutningen af februar begyndte presset at aftage, og Nationalbanken har i perioden april-august opkøbt kroner for 190 mia. kr. for at undgå en for svag krone. Normalt vil interventionsopkøb for mia. kr. medføre en selvstændig dansk renteforhøjelse, men situationen er ikke normal. Den seneste tids finansielle uro og forventningen om en forlængelse af ECB s opkøbsprogram betyder, at Nationalbanken nok vil nedbringe valutareserven yderligere, før en renteforhøjelse kommer på tale. Givet den aktuelle valutaudstrømning venter vi, at indskudsbevisrenten forhøjes to gange over de næste seks måneder til minus 0,55 %. Det korte pengemarkedsspænd til euroområdet er dog allerede kørt ind, hvilket har virket som en implicit renteforhøjelse. Hvis rentespændet til euroområdet på det korte pengemarked holder sig på det nuværende niveau, ser vi en vis sandsynlighed for, at Nationalbanken slet ikke behøver at forhøje indskuds- Vi forventer stadig øget beskæftigelse Væksten i private byerhverv har været pæn forklarer beskæftigelsesfremgangen de senere år Vi kan snart løbe tør for arbejdskraft igen Valutareserven er blevet reduceret Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik september

4 bevisrenten eller i hvert fald forhøje den mindre, end vi forventer. Selv hvis vi får ret, vil de pengepolitiske renter fortsat være ekstremt lave, og vi er stadig langt fra et normalt niveau for renterne. Der er dog taget små skridt mod en normalisering af pengepolitikken, idet udstedelsen af statsobligationer bliver genoptaget til oktober, og foliorammerne er blevet reduceret. De ekstremt lave renter har konsekvenser. For det første er det med til at presse penge ud i udlån, fordi lånene er billige og alternativet til at låne ud er minusrenten. Der bør derfor være øget fokus på kreditvæksten de kommende år. For det andet betyder den lave rente, at der er øget risiko for uholdbare prisstigninger eller ligefrem bobler på bl.a. aktie- og boligmarkedet. Især boligmarkedet er kommet i fokus i løbet af i år. Det er mindre end ti år siden, at dansk økonomi sidst oplevede et boligkrak, men de rekordlave renter har øget vores bekymring for, at vi igen vil opleve kraftige prisstigninger efterfulgt af kraftige prisfald, især på det københavnske ejerlejlighedsmarked. Fortsat ekstremt lave pengepolitiske renter Kilde: Danmarks Nationalbank og Danske Bank Huspriserne vil fortsætte med at stige Lave renter er med til at presse huspriserne op Der er kommet mere gang i boligmarkedet i år. Der var især fart på 1. kvartal, hvor renterne var allerlavest, men også i 2. og 3. kvartal steg huspriserne, dog i et noget lavere tempo, når man korrigerer for sæson. Vi tror, at fremgangen vil fortsætte de kommende kvartaler, og vi vurderer, at tempoet godt kan stige lidt igen. Boligmarkedet er understøttet af den generelle fremgang i økonomien og på arbejdsmarkedet, ligesom der ikke er udsigt til, at de meget lave renter skal stige voldsomt lige foreløbig. Da prisvæksten ikke er fortsat i samme tempo, som vi vurderede tilbage i juni, har vi nedjusteret vores skøn og forventer nu, at huspriserne vil stige med 5,5 % i år og 4,9 % til næste år. Trods nedjusteringen er der stadig udsigt til, at huspriserne stiger mere end den nominelle indkomstudvikling skulle tilsige, men vi mener ikke, at der på nuværende tidspunkt er grund til at være bekymret for bobledannelse på markedet for huse, da prisniveauet fortsat er moderat. Det understøttes også af, at der fortsat ikke er nogen vækst i udlån til husholdninger. En god nyhed for dansk økonomi er, at fremgangen på boligmarkedet ikke længere alene er koncentreret i og omkring de store byer. Ifølge Boligmarkedsstatistikken steg huspriserne i alle landsdele i 2. kvartal i år sammenlignet med 2. kvartal sidste år. Huspriserne er højere nu end sidste år i 83 ud af de 96 kommuner, der er tal for. Vi forventer, at bedringen på tværs af landet vil fortsætte de kommende år, men stadig med hovedstadsområdet som motor. Selvom det generelt går bedre i flere dele af landet, er det vigtigt at understrege, at der stadig er områder, hvor markedet er meget skrøbeligt, og hvor priserne fortsat er væsentligt under niveauet, vi så før krisen. Det er positivt for dansk økonomi, at fremgangen på boligmarkedet har spredt sig ud til flere dele af landet, da det sløje boligmarked er en væsentlig årsag til, at krisen i dansk økonomi blev så dyb, som den gjorde. Der har i år især været gang i ejerlejlighedsmarkedet, men tal fra Boligsiden og ejendomsmæglerkæden home indikerer, at fremgangen er bremset op hen over sommeren. Rentefølsomheden er stor i de store byer, så opbremsningen skyldes nok stigningen i de lange renter. Vi tror dog, at fremgangen på ejerlejlighedsmarkedet blot har taget sig en midlertidig pause, og at priserne vil fortsætte op de kommende kvartaler. Renterne er stadig utroligt lave, ligesom der stadig er en stor tilflytning til de store byer. Husprisstigninger skyldes ikke øget nettoudlån Anm: Databrud september 2013 Kilde: Danmarks Nationalbank og Danske Bank Fremgang på boligmarkedet på tværs af landet Anm: Bornholm indgår ikke i grafen. Kilde: Realkreditforeningen m.fl. og Danske Bank september

5 De kraftige prisstigninger på ejerlejligheder i år har sparket gang i debatten om, hvorvidt der er tale om en lokal boligboble eller ej. Hvorvidt det er tilfældet kan i høj grad gå hen at blive en teoretisk diskussion som privatperson er det vigtigt, at man ikke gældsætter sig for hårdt, køber i forventning om fremtidige prisstigninger eller lader sig forblænde af de meget lave renter. Det er bestemt ikke udelukket, at boligpriserne, især i de store byer, kan begynde at falde om nogle år, når renterne begynder at normaliseres. Prisfaldene kan i så fald ramme hårdt, uanset om der har været tale om en egentlig boble eller ej. Prisstigninger på ejerlejligheder er bremset op Oliepris har trukket inflationen ned Faldet i olieprisen og andre råvarepriser de seneste måneder har udløst et nyt fald i inflationen og fået os til at revidere vores prognose lidt ned. Normalt slår lavere oliepris meget hurtigt igennem som lavere benzinpris, men denne gang har tilpasningen været langsom, og der er plads til yderligere fald i benzinprisen, selv om vi forventer, at olieprisen vil stige igen. I 2016 vil olieprisen trække op i den samlede inflation, og med bortfald af andre midlertidige faktorer giver det udsigt til, at inflationen bliver betydeligt højere end i år, om end den stadig vil være lav historisk set. Lønningerne på det private arbejdsmarked steg 0,5 procent i 2. kvartal (sæsonkorrigeret), hvilket var den største stigning i fire år. Lønningerne kan accelerere yderligere lidt i 2016, men rigtig høj lønvækst skal vi nok længere ud i fremtiden for at finde. Opstramning af offentlige finanser på vej Finansministeriet har nedjusteret sin vurdering af de strukturelle offentlige finanser, så den viser et forventet underskud på 0,9 procent af BNP i 2015, og også tegner til at bryde 0,5 procent-grænsen i 2016, hvis der ikke gøres noget. Dermed er regeringen forpligtet til at foretage en opstramning på i hvert fald 0,2 procent af BNP i 2016, som vil dæmpe den økonomiske vækst tilsvarende. Men det er efter vores vurdering alligevel også på tide at begynde at stramme op. Risiciene i økonomien er blevet mere afbalancerede mellem ophedning og fornyet krise, og det taler for, at finanspolitikken ikke skal være så lempelig som overhovedet muligt også set i lyset af, at pengepolitikken i praksis er indrettet efter euroomårdet, hvor der er klart mere ledig kapacitet end i Danmark. Det faktiske offentlige underskud vil ifølge regeringen blive 53,9 milliarder kroner i år, efter en kraftig nedjustering af forventningerne til, hvad pensionsafkastskatten kommer til at indbringe. Det mener vi, er for pessimistisk, både hvad angår pensionsafkastet og hvad angår indtægterne fra konvertering af kapitalpensioner. En del har formentlig udskudt konverteringen så længe som muligt, siden der blev åbnet op for dem i 2013, og det vil sige til 2015, som det ser ud nu. Det skal dog understreges, at pensionsafkastskatten er meget svær at forudsige, og under alle omstændigheder er der tale om engangsindtægter for konverteringernes vedkomne faktisk om indtægter, der kommer på bekostning af skatteindtægter i fremtiden. Den offentlige gæld falder kraftigt i 2015, hvilket skyldes, at staten i år i høj grad har trukket på sin konto i Nationalbanken i stedet for at udstede nye obligationer. Kilde: Danmarks Statistik, Boligsiden, home Inflationen på vej op Offentlig saldo tæt på grænsen men uden at bryde den september

6 Danmark: Prognosen i tal Prognose Forsyningsbalance mia. kroner (løbende priser) % å/å Privatforbrug 890,2 0,0 0,8 2,0 2,1 Offentligt forbrug 504,0-0,5 0,2 1,2 0,2 Faste bruttoinvesteringer 345,7 0,9 4,0 0,1 2,6 - Erhvervsinvesteringer 205,6 3,4 1,7 0,8 4,0 - Boliginvesteringer 70,7-5,0 6,8-1,7 3,3 - Offentlige investeringer 69,3 0,3 7,8-0,3-2,0 Væksbidrag fra lagerændringer -0,2-0,2 0,4-0,5 0,3 Eksport 1023,8 0,8 2,6 0,4 3,0 - Vareeksport 627,0 1,8-0,2 3,4 2,9 - Tjenesteeksport 396,9-0,8 7,1-4,2 3,1 Import 915,5 1,5 3,8-1,9 2,9 - Vareimport 574,9 3,6 2,1-0,1 3,0 - Tjenesteimport 340,6-2,0 6,7-5,1 2,8 Vækstbidrag fra nettoeksporten -0,3-0,3-0,4 1,2 0,2 BNP 1886,4-0,5 1,1 1,6 1,9 Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr. 136,0 121,9 130,0 135,0 - % af BNP 7,2 6,3 6,6 6,6 Offentlig sektors saldo, mia. kr. -20,0 34,6-38,2-49,4 - % af BNP -1,1 1,8-1,9-2,4 Offentlig bruttogæld, mia. kr. 849,8 867,9 759,5 752,2 - % af BNP 45,0 45,2 38,4 36,8 Beskæftigelse (årsgennemsnit, 1000 pers.) 2748,8 2770,4 2796,2 2824,5 Bruttoledigheden (årsgennemsnit, 1000 pers.) 153,3 134,1 124,2 116,8 - % af arbejdsstyrken (DST definition) 5,8 5,1 4,7 4,4 Oliepris - dollar pr. tønde (årsgennemsnit) Huspriser, % å/å 2,7 3,4 5,5 4,9 Lønniveau i den private sektor, % å/å 1,2 1,3 1,6 2,2 Forbrugerpriser, % å/å 0,8 0,6 0,6 1,6 Finansielle nøgletal mdr. +6 mdr. +12 mdr. Udlånsrente 0,05 0,05 0,05 0,05 Indskudsbevisrente -0,75-0,65-0,55-0,55 2-årig swap-rente 0,33 0,20 0,20 0,25 10-årig swap-rente 1,33 1,20 1,40 1,60 EUR/DKK 7,459 7,455 7,455 7,455 USD/DKK 6,71 6,78 6,78 6,48 Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Macrobond, Danske Bank september

7 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Planlagte opdateringer af analysen Analysen opdateres kvartalsvis. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens anbefalinger ifølge andre analysepublikationer. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse september

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. marts 2015 Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter At den danske fastkurspolitik er ufravigelig, blev understreget i januar og februar,

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Research Danmark Væksten skuffer igen

Research Danmark Væksten skuffer igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. marts 2016 Research Danmark Væksten skuffer igen BNP-væksten skuffede fælt i anden halvdel af 2015, og det trækker også væksttallet for 2016 ned under én

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving 25. september 2014 Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving Danmark befinder sig i begyndelsen af et økonomisk opsving, men de økonomiske nøgletal understreger, at opsvinget er svagt og skrøbeligt, og

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Research Danmark Et underligt opsving

Research Danmark Et underligt opsving Investment Research General Market Conditions 28. marts 2017 Research Danmark Et underligt opsving Vi er langt inde i et økonomisk opsving, men virksomhedernes omsætningsvækst minder mere om stagnation.

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Research Danmark Jobopsvinget er taget til

Research Danmark Jobopsvinget er taget til Investeringsanalyse generelle markedsforhold 23. september 2016 Research Danmark Jobopsvinget er taget til Vækst i både job og BNP er taget til, men BNP-væksten er fortsat skuffende, og der er god grund

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. januar 2017 Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Vi forventer fortsat opsving i dansk økonomi understøttet af en voksende arbejdsstyrke og

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Research Danmark Vækst men ingen job

Research Danmark Vækst men ingen job 19. marts 2013 Research Danmark Vækst men ingen job 2012 blev et år med økonomisk tilbagegang. Særligt havde eksporten det svært sidste år, hvor europæisk økonomi generelt gik tilbage. Det gik blandt andet

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Research Danmark Nu er væksten kommet

Research Danmark Nu er væksten kommet 1. oktober 2013 Research Danmark Nu er væksten kommet Den økonomiske krise er på tilbagetog, og dansk økonomi er begyndt at vokse igen. Det har allerede givet anledning til svag fremgang på arbejdsmarkedet.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Research Danmark. Det bliver varmere. Vi er kun lige fri af krisen. Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet

Research Danmark. Det bliver varmere. Vi er kun lige fri af krisen. Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. oktober 2017 Research Danmark Det bliver varmere Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet strammer til. Men de er ikke

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

Research Danmark Økonomien klar til temposkift

Research Danmark Økonomien klar til temposkift Nordic Outlook 26. juni 2013 Research Danmark Økonomien klar til temposkift Dansk økonomi står i øjeblikket stille. Den indenlandske efterspørgsel viser godt nok bedringstegn, men til gengæld har eksporten

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Research Danmark På vej ud af krisen

Research Danmark På vej ud af krisen 19. december 2013 Research Danmark På vej ud af krisen Dansk økonomi har gennem de seneste kvartaler oplevet økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Vi venter, at fremgangen kommer til at fortsætte

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Investment Research General Market Conditions 9. juli 9 Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Dansk Jobindex viser, at der endnu ikke er tegn på en bedring på arbejdsmarkedet virksomhederne er fortsat ikke

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet Germany Sweden UK USA Norway Netherlands France Italy China Poland Finland Spain Japan Russia Hong Kong Belgium Canada Ireland Singapore Switzerland Czech Republic Australia Austria South Korea Turkey

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Research Danmark. Det bliver ikke bedre. Opsvinget har fået yderligere fart på her i 2017 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse.

Research Danmark. Det bliver ikke bedre. Opsvinget har fået yderligere fart på her i 2017 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse. Investeringsanalyse 15. juni 17 Research Danmark Det bliver ikke bedre Opsvinget har fået yderligere fart på her i 17 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse. Ændringer i forhold til seneste prognose

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2017

Status på udvalgte nøgletal august 2017 Status på udvalgte nøgletal august 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod det første år siden 26 med vækst på over 2%. De økonomiske

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster USA: Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk k k Side 1/9 Rentestigning: hvad skal vi holde øje med? Den 10-årige åi rente

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere