Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i Danmark. Det ændrer dog ikke ved, at der fortsat er tale om et opsving med vækst over normalen og med stigende beskæftigelse. Den globale udvikling giver risiko for, at væksten bliver lavere end ventet. Omvendt er der også risiko for begyndende overophedning i Danmark. Arbejdsløsheden er ikke høj i udgangspunktet, og prognosen forudsætter en stigning i arbejdsstyrken, som vi ikke kan være sikre på. Prisvæksten på boligmarkedet er dæmpet, men stadig højere end normalt. Der er ikke tegn på, at det har udløst stigende gældsætning i husholdningerne, som kunne udløse en overophedning af økonomien, men boligkøbere skal alligevel være opmærksomme på risikoen for fremtidige prisfald. Nationalbanken kommer til at hæve renten, men med stort overskud på betalingsbalancen vil renten i Danmark fortsat skulle være lavere end eurorenten, og dermed meget lav flere år endnu. Privatforbruget ser ud til at være kommet stærkt igen oven på tilbagegangen i 2. kvartal og får medvind fra en lavere oliepris, men der er stadig ikke tale om et klassisk, gældsdrevet forbrugsopsving. Ændringer i forhold til seneste prognose Nuværende prognose Tidligere prognose % å/å BNP 1,6 1,9 1,7 2,1 Privatforbrug 2,0 2,1 1,9 1,9 Offentligt forbrug 1,2 0,2 1,0 0,3 Faste bruttoinvesteringer 0,1 2,6 0,2 3,2 Eksport 0,4 3,0 3,4 4,9 Import -1,9 2,9 1,9 4,6 Bruttoledighed (1000 personer) 124,2 116,8 125,1 116,8 Inflation 0,6 1,6 0,7 1,7 Offentlig saldo, % af BNP -1,9-2,4-1,0-2,1 Betalingsbalance, % af BNP 6,6 6,6 7,1 6,8 Det lille opsving i dansk økonomi vil fortsætte Opsvinget fortsætter Som forventet var 2. kvartal halvsløjt i dansk økonomi, selvom stigende lagerbeholdninger og faldende import gjorde, at vi ikke ligefrem fik et fald i BNP. Her i 2. halvår er der yderligere modvind til økonomien i form af afmatningen i Kina og andre emerging markets, som smitter af på Europa og dermed også Danmark. Det har fået os til at nedjustere forventningerne til eksporten og virksomhedernes investeringer og dermed også til BNPvæksten. Vi venter nu en vækst på 1,6 % i år stigende til 1,9 % næste år. Men det betyder ikke, at opsvinget så allerede er slut. Svagheden i 2. kvartal skyldtes i høj grad privatforbruget, som ser ud til allerede at have rettet sig igen. Et fornyet prisfald på olie og andre råvarer er positivt for den samlede vækst, selvom det er ubehageligt for producentbrancherne. Vores forventning er, at væksten i dansk økonomi også i de kommende år vil ligge over den trendmæssige vækst, og at beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Selvom der er udsigt til en svag stramning af finanspolitikken og en mindre renteforhøjelse, vil den samlede økonomiske politik også fortsat være understøttende for væksten. Dermed er risikobilledet også balanceret. På den ene side kan global uro trække væksten ned, men på den anden side kan der opstå kapacitetsmangel og overophedning på flere områder i Danmark. Cheføkonom Steen Bocian Privatøkonom Las Olsen Analytiker Mikael Olai Milhøj Assisterende analytiker Mark Thybo Naur

2 Knap så lyse udsigter for eksporten Siden vores seneste prognose er vi blevet knap så optimistiske hvad angår eksporten, som ikke står over for et stærkt comeback efter et skuffende 2. kvartal, hvor den samlede eksport faldt 2,2 %. Det skyldes, at den seneste tids finansielle uro og afmatningen i Kina og andre emerging markets har sendt rystelser gennem verdensøkonomien. Det har en direkte effekt på eksporten, og vores bekymring er, at der også vil være en betydelig indirekte effekt gennem økonomierne i andre lande. Den danske vareeksport til emerging markets (uden for EU) har været stigende og udgør nu godt 11 % (3,6 % af BNP), især trukket af Kina, der er vores sjette største eksportmarked. Da vi er blevet mindre positive på den økonomiske udvikling i Europa i 2. halvår, er vi også blevet mindre optimistiske med hensyn til eksporten og dermed dansk økonomi i 2. halvår. Den økonomiske udvikling i Danmark har en stærk tendens til at følge den økonomiske udvikling i Europa. Ud over eksporten regner vi også med at se effekten gennem, at investeringsvæksten vil blive lavere end tidligere vurderet. Vi tror dog ikke, at opsvinget i Europa bliver slået helt ud af kurs, og derfor forventer vi, at eksporten vil vokse de kommende kvartaler, bare ikke så stærkt som tidligere skønnet. Det er ikke kun dansk vareeksport, der bliver ramt. Danmark har en stor søtransport af gods, som bliver ramt, når verdenshandlen bremser op. Selvom den effektive kronekurs er blevet styrket, så bliver dansk eksport til gengæld stadig understøttet af en svag krone, hvis værdi fortsat er under niveauet ved årsskiftet. Dansk konkurrenceevne har også fået et løft fra, at lønvæksten i Danmark gennem nogle år har været lavere end udlandets. Vi forventer en eksportvækst på 0,4 % i år stigende til 3,0 % næste år. Lavere global vækst rammer dansk eksport Dansk økonomi følger den europæiske Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat Forbrugsvæksten tog en pause i 2. kvartal Privatforbruget faldt med 0,5 % i 2. kvartal. Men det ser ikke ud til, at det er begyndelsen på en mere varig tilbagegang i forbruget tværtimod tyder Dankort-omsætningen på, at vi ser en ganske stærk fremgang her i 3. kvartal. Alt i alt har vi opjusteret vores prognose for privatforbruget en anelse på baggrund af udviklingen ind til videre i Et fornyet fald i olieprisen giver også medvind til privatforbruget, mens vores mindre positive syn på den samlede vækst i Danmark trækker lidt i den anden retning. Med en årlig vækst på omkring to procent ser det ud til, at privatforbruget ikke længere vil trække den samlede vækst ned i Danmark. Men der er heller ikke tale om, at forbruget bliver en kraftig vækstmotor, som vi har set i tidligere opsving. Trods stigende beskæftigelse, stigende huspriser, lav rente og meget høj forbrugertillid har vi ikke set nogen stigning i husholdningernes gældsætning. Forklaringen er givetvis det høje niveau af gældsætning i udgangspunktet. Vores prognose bygger på, at forbruget vil stige i takt med realindkomsten efter pensionsindbetaling. Samlet set har husholdningerne et stort opsparingsoverskud, men det bliver opsuget af pensionsopsparingen, så den finansielle opsparing ud over det stort set er nul. Siden lavpunktet i 2009 er det indenlandske privatforbrug nu steget 4,8 %. Det er især forbruget af langvarige forbrugsgoder, der har trukket op. Bilsalget til private er således steget med knap 38 %, korrigeret for prisændringer. Det reelle bilforbrug er endda steget endnu mere, fordi flere private nu leaser biler. Målt i styk er bilsalget nu højere end før krisen, men bilerne er mindre, og husholdningernes bilforbrug er cirka 15 % under førkriseniveau, leasing medregnet. Vi forventer ikke noget kraftigt forbrugsopsving Flere, men mindre biler september 2015

3 Pas på flaskehalse på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen har klaret sig godt de seneste par år, og fremgangen fortsatte ifølge Nationalregnskabet ind i 2. kvartal, hvor beskæftigelsen steg med yderligere sammenlignet med 1. kvartal. BNP-væksten skuffede i 2. kvartal, men beskæftigelsen er et tegn på, at den underliggende vækst i dansk økonomi er fortsat. Siden bunden i 2. kvartal 2013 er den samlede beskæftigelse steget med knap , især drevet af en fremgang i den private beskæftigelse. At den private beskæftigelse har klaret sig så godt trods moderat BNP-vækst, skyldes bl.a., at BNP-væksten er blevet holdt nede af knap så arbejdskraftintensive erhverv, så som råstofudvinding. Således har bruttoværditilvæksten i private byerhverv (dvs. BVT ekskl. det offentlige, landbrug, olie og boligbenyttelse) faktisk været positiv hvert år siden Vi forventer, at beskæftigelsen vil stige med yderligere personer indtil udgangen af 2016 som følge af den generelle bedring i økonomien. Vi vurderer, at fremgangen hovedsagelig vil finde sted inden for det private, men regner også med, at den offentlige beskæftigelse vil begynde at stige svagt, da det er forudsat i den økonomiske politik. Den stigende beskæftigelse vil få bruttoledigheden til falde, om end i et noget lavere tempo end fremgangen i beskæftigelsen. Det er ikke en dårlig ting, da det er et tegn på, at arbejdsstyrken vokser som følge af de bedre jobudsigter og de forskellige arbejdsmarkedsreformer. Vi venter, at bruttoledigheden vil falde med yderligere personer frem mod udgangen af Hvis vi får ret, vil bruttoledigheden ved udgangen af næste år være svarende til 4,3 % af arbejdsstyrken. Historisk set er der tale om et meget lavt niveau for ledigheden. At fremgangen i beskæftigelsen skal komme fra arbejdsstyrken, giver en forhøjet risiko for flaskehalse på arbejdsmarkedet. Det er ikke givet, at arbejdsstyrken kan udvides så forholdsvis kraftigt på så kort tid, samtidig med at det sikres, at der ikke opstår regionale eller faglige flaskehalse. Det er derfor afgørende at have stort fokus på arbejdsmarkedets fleksibilitet over de kommende kvartaler og år. Man skal være opmærksom på, at de normale advarselssignaler som lønpres og pres på betalingsbalancen virker mindre effektivt i en tid med indvandring af arbejdskraft fra resten af Europa og strukturelt overskud på betalingsbalancen. Udsigt til meget lave pengepolitiske renter længe endnu I begyndelsen af året kom der uvant stort fokus på Danmark og den danske fastkurspolitik som følge af det stærke opadgående pres på kronen. Det pres førte til fire rentenedsættelser og valutaintervention, således at indskudsbevisrenten blev nedsat til -0,75 %, og valutareserven kom op på 38,1 % af BNP i februar mod 23,3 % i slutningen af Salget af statsobligationer blev også midlertidigt suspenderet. I slutningen af februar begyndte presset at aftage, og Nationalbanken har i perioden april-august opkøbt kroner for 190 mia. kr. for at undgå en for svag krone. Normalt vil interventionsopkøb for mia. kr. medføre en selvstændig dansk renteforhøjelse, men situationen er ikke normal. Den seneste tids finansielle uro og forventningen om en forlængelse af ECB s opkøbsprogram betyder, at Nationalbanken nok vil nedbringe valutareserven yderligere, før en renteforhøjelse kommer på tale. Givet den aktuelle valutaudstrømning venter vi, at indskudsbevisrenten forhøjes to gange over de næste seks måneder til minus 0,55 %. Det korte pengemarkedsspænd til euroområdet er dog allerede kørt ind, hvilket har virket som en implicit renteforhøjelse. Hvis rentespændet til euroområdet på det korte pengemarked holder sig på det nuværende niveau, ser vi en vis sandsynlighed for, at Nationalbanken slet ikke behøver at forhøje indskuds- Vi forventer stadig øget beskæftigelse Væksten i private byerhverv har været pæn forklarer beskæftigelsesfremgangen de senere år Vi kan snart løbe tør for arbejdskraft igen Valutareserven er blevet reduceret Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik september 2015

4 bevisrenten eller i hvert fald forhøje den mindre, end vi forventer. Selv hvis vi får ret, vil de pengepolitiske renter fortsat være ekstremt lave, og vi er stadig langt fra et normalt niveau for renterne. Der er dog taget små skridt mod en normalisering af pengepolitikken, idet udstedelsen af statsobligationer bliver genoptaget til oktober, og foliorammerne er blevet reduceret. De ekstremt lave renter har konsekvenser. For det første er det med til at presse penge ud i udlån, fordi lånene er billige og alternativet til at låne ud er minusrenten. Der bør derfor være øget fokus på kreditvæksten de kommende år. For det andet betyder den lave rente, at der er øget risiko for uholdbare prisstigninger eller ligefrem bobler på bl.a. aktie- og boligmarkedet. Især boligmarkedet er kommet i fokus i løbet af i år. Det er mindre end ti år siden, at dansk økonomi sidst oplevede et boligkrak, men de rekordlave renter har øget vores bekymring for, at vi igen vil opleve kraftige prisstigninger efterfulgt af kraftige prisfald, især på det københavnske ejerlejlighedsmarked. Fortsat ekstremt lave pengepolitiske renter Kilde: Danmarks Nationalbank og Danske Bank Huspriserne vil fortsætte med at stige Lave renter er med til at presse huspriserne op Der er kommet mere gang i boligmarkedet i år. Der var især fart på 1. kvartal, hvor renterne var allerlavest, men også i 2. og 3. kvartal steg huspriserne, dog i et noget lavere tempo, når man korrigerer for sæson. Vi tror, at fremgangen vil fortsætte de kommende kvartaler, og vi vurderer, at tempoet godt kan stige lidt igen. Boligmarkedet er understøttet af den generelle fremgang i økonomien og på arbejdsmarkedet, ligesom der ikke er udsigt til, at de meget lave renter skal stige voldsomt lige foreløbig. Da prisvæksten ikke er fortsat i samme tempo, som vi vurderede tilbage i juni, har vi nedjusteret vores skøn og forventer nu, at huspriserne vil stige med 5,5 % i år og 4,9 % til næste år. Trods nedjusteringen er der stadig udsigt til, at huspriserne stiger mere end den nominelle indkomstudvikling skulle tilsige, men vi mener ikke, at der på nuværende tidspunkt er grund til at være bekymret for bobledannelse på markedet for huse, da prisniveauet fortsat er moderat. Det understøttes også af, at der fortsat ikke er nogen vækst i udlån til husholdninger. En god nyhed for dansk økonomi er, at fremgangen på boligmarkedet ikke længere alene er koncentreret i og omkring de store byer. Ifølge Boligmarkedsstatistikken steg huspriserne i alle landsdele i 2. kvartal i år sammenlignet med 2. kvartal sidste år. Huspriserne er højere nu end sidste år i 83 ud af de 96 kommuner, der er tal for. Vi forventer, at bedringen på tværs af landet vil fortsætte de kommende år, men stadig med hovedstadsområdet som motor. Selvom det generelt går bedre i flere dele af landet, er det vigtigt at understrege, at der stadig er områder, hvor markedet er meget skrøbeligt, og hvor priserne fortsat er væsentligt under niveauet, vi så før krisen. Det er positivt for dansk økonomi, at fremgangen på boligmarkedet har spredt sig ud til flere dele af landet, da det sløje boligmarked er en væsentlig årsag til, at krisen i dansk økonomi blev så dyb, som den gjorde. Der har i år især været gang i ejerlejlighedsmarkedet, men tal fra Boligsiden og ejendomsmæglerkæden home indikerer, at fremgangen er bremset op hen over sommeren. Rentefølsomheden er stor i de store byer, så opbremsningen skyldes nok stigningen i de lange renter. Vi tror dog, at fremgangen på ejerlejlighedsmarkedet blot har taget sig en midlertidig pause, og at priserne vil fortsætte op de kommende kvartaler. Renterne er stadig utroligt lave, ligesom der stadig er en stor tilflytning til de store byer. Husprisstigninger skyldes ikke øget nettoudlån Anm: Databrud september 2013 Kilde: Danmarks Nationalbank og Danske Bank Fremgang på boligmarkedet på tværs af landet Anm: Bornholm indgår ikke i grafen. Kilde: Realkreditforeningen m.fl. og Danske Bank september 2015

5 De kraftige prisstigninger på ejerlejligheder i år har sparket gang i debatten om, hvorvidt der er tale om en lokal boligboble eller ej. Hvorvidt det er tilfældet kan i høj grad gå hen at blive en teoretisk diskussion som privatperson er det vigtigt, at man ikke gældsætter sig for hårdt, køber i forventning om fremtidige prisstigninger eller lader sig forblænde af de meget lave renter. Det er bestemt ikke udelukket, at boligpriserne, især i de store byer, kan begynde at falde om nogle år, når renterne begynder at normaliseres. Prisfaldene kan i så fald ramme hårdt, uanset om der har været tale om en egentlig boble eller ej. Prisstigninger på ejerlejligheder er bremset op Oliepris har trukket inflationen ned Faldet i olieprisen og andre råvarepriser de seneste måneder har udløst et nyt fald i inflationen og fået os til at revidere vores prognose lidt ned. Normalt slår lavere oliepris meget hurtigt igennem som lavere benzinpris, men denne gang har tilpasningen været langsom, og der er plads til yderligere fald i benzinprisen, selv om vi forventer, at olieprisen vil stige igen. I 2016 vil olieprisen trække op i den samlede inflation, og med bortfald af andre midlertidige faktorer giver det udsigt til, at inflationen bliver betydeligt højere end i år, om end den stadig vil være lav historisk set. Lønningerne på det private arbejdsmarked steg 0,5 procent i 2. kvartal (sæsonkorrigeret), hvilket var den største stigning i fire år. Lønningerne kan accelerere yderligere lidt i 2016, men rigtig høj lønvækst skal vi nok længere ud i fremtiden for at finde. Opstramning af offentlige finanser på vej Finansministeriet har nedjusteret sin vurdering af de strukturelle offentlige finanser, så den viser et forventet underskud på 0,9 procent af BNP i 2015, og også tegner til at bryde 0,5 procent-grænsen i 2016, hvis der ikke gøres noget. Dermed er regeringen forpligtet til at foretage en opstramning på i hvert fald 0,2 procent af BNP i 2016, som vil dæmpe den økonomiske vækst tilsvarende. Men det er efter vores vurdering alligevel også på tide at begynde at stramme op. Risiciene i økonomien er blevet mere afbalancerede mellem ophedning og fornyet krise, og det taler for, at finanspolitikken ikke skal være så lempelig som overhovedet muligt også set i lyset af, at pengepolitikken i praksis er indrettet efter euroomårdet, hvor der er klart mere ledig kapacitet end i Danmark. Det faktiske offentlige underskud vil ifølge regeringen blive 53,9 milliarder kroner i år, efter en kraftig nedjustering af forventningerne til, hvad pensionsafkastskatten kommer til at indbringe. Det mener vi, er for pessimistisk, både hvad angår pensionsafkastet og hvad angår indtægterne fra konvertering af kapitalpensioner. En del har formentlig udskudt konverteringen så længe som muligt, siden der blev åbnet op for dem i 2013, og det vil sige til 2015, som det ser ud nu. Det skal dog understreges, at pensionsafkastskatten er meget svær at forudsige, og under alle omstændigheder er der tale om engangsindtægter for konverteringernes vedkomne faktisk om indtægter, der kommer på bekostning af skatteindtægter i fremtiden. Den offentlige gæld falder kraftigt i 2015, hvilket skyldes, at staten i år i høj grad har trukket på sin konto i Nationalbanken i stedet for at udstede nye obligationer. Kilde: Danmarks Statistik, Boligsiden, home Inflationen på vej op Offentlig saldo tæt på grænsen men uden at bryde den september 2015

6 Danmark: Prognosen i tal Prognose Forsyningsbalance mia. kroner (løbende priser) % å/å Privatforbrug 890,2 0,0 0,8 2,0 2,1 Offentligt forbrug 504,0-0,5 0,2 1,2 0,2 Faste bruttoinvesteringer 345,7 0,9 4,0 0,1 2,6 - Erhvervsinvesteringer 205,6 3,4 1,7 0,8 4,0 - Boliginvesteringer 70,7-5,0 6,8-1,7 3,3 - Offentlige investeringer 69,3 0,3 7,8-0,3-2,0 Væksbidrag fra lagerændringer -0,2-0,2 0,4-0,5 0,3 Eksport 1023,8 0,8 2,6 0,4 3,0 - Vareeksport 627,0 1,8-0,2 3,4 2,9 - Tjenesteeksport 396,9-0,8 7,1-4,2 3,1 Import 915,5 1,5 3,8-1,9 2,9 - Vareimport 574,9 3,6 2,1-0,1 3,0 - Tjenesteimport 340,6-2,0 6,7-5,1 2,8 Vækstbidrag fra nettoeksporten -0,3-0,3-0,4 1,2 0,2 BNP 1886,4-0,5 1,1 1,6 1,9 Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr. 136,0 121,9 130,0 135,0 - % af BNP 7,2 6,3 6,6 6,6 Offentlig sektors saldo, mia. kr. -20,0 34,6-38,2-49,4 - % af BNP -1,1 1,8-1,9-2,4 Offentlig bruttogæld, mia. kr. 849,8 867,9 759,5 752,2 - % af BNP 45,0 45,2 38,4 36,8 Beskæftigelse (årsgennemsnit, 1000 pers.) 2748,8 2770,4 2796,2 2824,5 Bruttoledigheden (årsgennemsnit, 1000 pers.) 153,3 134,1 124,2 116,8 - % af arbejdsstyrken (DST definition) 5,8 5,1 4,7 4,4 Oliepris - dollar pr. tønde (årsgennemsnit) Huspriser, % å/å 2,7 3,4 5,5 4,9 Lønniveau i den private sektor, % å/å 1,2 1,3 1,6 2,2 Forbrugerpriser, % å/å 0,8 0,6 0,6 1,6 Finansielle nøgletal mdr. +6 mdr. +12 mdr. Udlånsrente 0,05 0,05 0,05 0,05 Indskudsbevisrente -0,75-0,65-0,55-0,55 2-årig swap-rente 0,33 0,20 0,20 0,25 10-årig swap-rente 1,33 1,20 1,40 1,60 EUR/DKK 7,459 7,455 7,455 7,455 USD/DKK 6,71 6,78 6,78 6,48 Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Macrobond, Danske Bank september 2015

7 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Planlagte opdateringer af analysen Analysen opdateres kvartalsvis. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens anbefalinger ifølge andre analysepublikationer. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse september 2015

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi

Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. september 205 Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi Fokus i den kommende uge Ugens vigtigste nøgletal er jobrapporten i USA.

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi er blevet overrasket over styrken i indikatorerne for industriaktiviteten i vestlige lande i september. Det

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet 27. februar 2007 Faresignaler på boligmarkedet Christian Heinig, analytiker +45 33 44 05 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. august 2015 Markedsnyt Market movers i dag Fortsat fokus på Emerging Markets og den afsmittende effekt på de globale aktiemarkeder, men der er tegn på en

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Svag økonomisk udvikling i Danmark og euroområdet Den økonomiske situation i såvel Danmark som resten af Europa er præget af betydelig usikkerhed og den manglende

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere