Femårsoversigt Beretning for Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter Nøgletal...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Femårsoversigt... 2. Beretning for 2000... 3. Anvendt regnskabspraksis... 15. Resultatopgørelse... 17. Balance... 18. Noter... 20. Nøgletal..."

Transkript

1 Årsberetning 2000 Femårsoversigt Beretning for Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter Nøgletal Specifikation Ledelsens underskrifter Revisionspåtegninger SkandiaLinks ledergruppe

2 2 Femårsoversigt indeholder 3 år da selskabet er stiftet 12. maj /5-31/ kr Præmier f.e.r Samlet investeringsafkast Forsikringsydelser f.e.r Ændring i forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Ændring i forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat Årets resultat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Egenkapital, i alt Aktiver, i alt

3 3 Beretning 2000 Ledelsens beretning 2000 var et godt år for SkandiaLink. Resultatopgørelsen viser ganske vist et underskud på 48,5 MDKK, men dette ser vi fortsat som en investering i fremtiden. Vores præmieindtægter steg med 97% fra 221,6 MDKK i 1999 til 437,6 MDKK. Afkastet af opsparingsfondene, set over hele året, blev på 11,08% i gennemsnit - vel at mærke efter afgifter til staten. Hele afkastet bliver tilskrevet kundernes konti. Dermed blev det samlede afkast, set over SkandiaLinks første 21 2 år på det danske marked på hele 95,3% eller lidt over 30% årligt. Markedsudvikling Efter gennembruddet i 1999 fik vi i løbet af 2000 udbygget vores position på markedet for firmapensionsordninger, med en vækst i antallet af ordninger på 175%. Vi har kunne konstatere en stadig stigende interesse i markedet og denne tendens synes klart at fortsætte. En række konkurrenter har derfor, naturligt nok, meldt sig i 2000 og også på dette område ser det ud til at udviklingen fortsætter i Vi hilser de nye link-selskaber velkomne til en sund og fair konkurrence. Vi tror på, at den andel som Unit-link-pensioner står for i fremtidens pensionsmarked vil vokse voldsomt, hvorfor der er god plads til alle. Pensionskonference I september holdt vi den tredje SkandiaLink konference på Arken i Ishøj. Fokus blev sat på danskernes forhold til pensionsopsparing. Ud fra en grundig markedsanalyse blandt privatpersoner baseret på interviews og fokusgrupper, satte vi et panel i stævne for at diskutere, hvordan man kan sikre danskernes fortsatte interesse for pension. Panelet omfattede: Holger Dock - Formand for Forsikring & Pension, Jan Kæraa - Cheføkonom i LO, Thor Pedersen - Skattepolitisk Ordfører for Venstre, Linda Nielsen - Formand for Pensionsmarkedsrådet, Anders Samuelsen, Skattepolitisk Ordfører for de Radikale og Jes Lunde, Økonomisk ordfører for SF. Konferencen blev godt modtaget og SkandiaLink vil også fremover forsøge at markere sig kraftigt i denne meget vigtige samfundsdebat. Et bæredygtigt pensionssystem Med udsigten til en stadig større del af befolkningen på pension bliver den velkendte skattefinansierede folkepension for alvor sat under pres. I en rapport med titlen "Et bæredygtigt pensionssystem" som udkom januar 2000, forudsætter Økonomiministeriet da også, at den supplerende pensionsopsparing indenfor de næste år skal udgøre en kraftigt stigende og dominerende del af den samlede indkomst for fremtidens pensionister.

4 4 Beretning 2000 Beskatningen af pensionsafkastet Da vi gik ind i år 2000 lovede SkandiaLink sine kunder, at der for pensionssparerne ikke skulle herske tvivl om, hvorvidt afkastet på de udenlandske aktiefonde ville blive beskattet med 5% eller 26%, selvom lovgivningen ikke var helt tydelig på dette punkt. Med andre ord garanterede SkandiaLink, at beskatningen alene ville blive på 5%, selvom der i juridisk henseende kunne være tvivl om, at det i stedet skulle være på 26%. Gennem året påvirkede vi Skattedepartementet, og det var glædeligt, at lovforslag nr. 51 blev fremført, og dermed ville give os en halv sejr. De udenlandske aktiefonde ville med den lov stadig være lidt bortdømt, i forhold til de danske investeringsforeninger, men alt dette betød intet med vedtagelsen af den lov, der fra 1. januar 2001 sidestiller afkast fra aktiefonde og obligationsfonde. At aktieskatten er blevet øget fra 5% til 15% er ikke heldigt, men det forhold, at vi nu har kunne lancere endnu 3 store fondsforvaltere, som kan borge for et muligt merafkast til pensionssparererne, er vi i høj grad tilfredse med. Forventninger til 2001 I 2001 forventer vi en fortsat stigning i aktivitetsniveauet. Tilgangen af fimapensionsordninger og policer forventes at stige med samme takt som i I 4. kvartal 2001 begyndte aktiemarkedet en generel nedtur, og denne er fortsat i begyndelsen af Dette har dog ikke haft synderlig indflydelse på aktivitetsniveauet. Præmieindtægten og nytegningen i de sidste måneder af 2000 var ikke præget af det faldende aktiemarked. Vi har heller ikke konstateret genkøb i større omfang end forventet. Vores kunder er klar over at pensionsopsparing skal ses over en lang årrække. Analyser har da også vist, at aktieinvesteringer på lang sigt er mere attraktive end obligationer. Vores kunder kan på SkandiaLinkBørsen dagligt ændre deres fondssammensætning. Der har i perioden med det faldende marked ikke været væsentlig større aktivitet på SkandiaLinkBørsen, og kundernes andel af aktiefonde er ikke faldet væsentligt.

5 5 Beretning 2000 SkandiaLinks kunders aktieinvesteringer er forvaltet af nogle af verdens største og bedste kapitalforvaltere med en professionel approach. Så længe kapitalforvalterne investerer i selskaber, der har "det rette produkt på det rette marked" og med en professionel ledelse, vil aktieinvesteringer på længere sigt give et højere afkast end obligationer. Vi vil også i 2001 arbejde målrettet på at sikre at vores kunder tilbydes de bedste kapitalforvaltere og fonde som dækker de væsentligste markeder. Dette har i 2001 allerede resulteret i lancering af 3 nye fonde. I de første måneder af 2001 blev søsterselskabet Skandia Liv relanceret. Skandia Liv tilbyder livs- og pensionsforsikringer med garantier under navnet Skandia Bonuspension. Vi ser relanceringen som en styrke for Skandiaselskaberne - Skandia Liv, Skandia Lifeline og SkandiaLink - idet Skandias samlede udbud på pensionsmarkedet dermed er blevet styrket. I forvejen tilbyder vi en af de bedste sundhedsforsikringer i Danmark gennem Skandia Lifeline. Samarbejdet har resulteret i etablering af en fælles salgsstøttefunktion - Skandia SalgsSupport - i første omgang mellem Liv og Link, men hvor Lifeline også på sigt forventes at deltage. Siden selskabets start i 1998 har SkandiaLink stort set været alene på markedet. Flere andre selskaber er dog kommet på banen og dette vil fortsætte også i Konkurrencen vil derfor blive skærpet, men det er vores forventning, at det samlede marked giver plads til alle. Det er dog stadig vores ambition at være førende på markedet og dette forventes fastholdt også i Siden etableringen i 1998 har SkandiaLink udelukkende fokuseret på firmapensionsmarkedet. I 2001 vil vi se på mulighederne for at udvide forretningen til også at omfatte markedet for privat individuel pensionsopsparing. Endelig vil 2001 blive genstand for betydelig fokus på selskabets driftsomkostninger, således at omkostningsnøgletallene fortsat forbedres. Resultatet for 2001 forventes at blive klart bedre sammenholdt med 2000 omend der fortsat vil være underskud. Dette skyldes at selskabet endnu ikke har opnået kritisk masse. Det er afgørende for den positive udvikling, at selskabet fortsat vokser kraftigt.

6 6 Beretning 2000 Produktudvikling på forsikringsområdet Ved årsskiftet 1999/2000 fik SkandiaLink en forespørgsel på udvikling af en speciel forsikringsløsning i tilknytning til en større firmapensionsordning. Efter at have fundet passende støtte for risikosiden af produktet hos vores genforsikringspartnere, blev produktet (forsikring af piloters flycertifikater) udviklet og sat i kraft i løbet af et par måneder Dermed demonstrerede vi de muligheder vi har, for at løfte mere komplicerede opgaver på forsikringssiden af firmapensioner. I det kommende år vil det især være samarbejdet med Skandia Liv og Skandia Lifeline, der vil forbedre Skandias samlede produktudbud væsentligt. I løbet af 2001 planlægger vi at kunne tilbyde løsninger, hvor kunderne fortsat kan have indflydelse på placeringen af deres opsparing, selvom de er gået på pension og er begyndt at få udbetalinger (rate- eller livrente- opsparing). At produktudvikle, indenfor rammerne af traditionelle IT systemer, er ofte en langsommelig affære. SkandiaLinks specielle tabelopbyggede client/server baserede system har imidlertid vist sig at være til stor fordel i forbindelse med udvikling af blandt andet den specielle "Loss of License" forsikring - forsikring af piloters flycertifikater.

7 7 Beretning 2000 SkandiaLink i markedet - en kronologisk gennemgang Efter en stor fremgang i omsætningen, et højt gennemsnitligt afkast på fondene og en generel styrkelse af vores position i markedet i 1999, var forventningerne til 2000 naturligvis høje - også i relation til markedsføring. Vi bestræbte os på at fastholde den positive udvikling, og fokusområderne for året var blandt andet en udbygning af vores fondspalette, en styrkelse af salgskanalerne og en fortsat innovativ markedsføring. Januar Begejstringen var stor, da det gennemsnitlige afkast for SkandiaLinks fonde i 1999 blev opgjort og viste sig at være på mere end 50%. Det var på alle måder et flot resultat, et resultat vi reklamerede en del for i januar måned. Det skete blandt andet gennem en annoncekampagne, hvor det bærende element var en særdeles populær Carl Nielsen fra hundredekrone-sedlen, udsmykket med flere røde læbeaftryk i ansigtet. Februar Kort tid efter, i januar og februar, lancerede vi 2 af verdens største fondsforvaltere: Merrill Lynch Investment Managers og Morgan Stanley Dean Witter. Udvidelsen bragte vores samlede udbud af fonde op på 24 og forstærkede vores fondspalette og dermed vores position på Unit-link markedet. I løbet af året meddelte de traditionelle pensions-selskaber, at de indenfor kort tid ville lancere deres bud på et Unit-link produkt. SkandiaLink fulgte - og følger - udviklingen meget nøje, og optimerer til stadighed vores eget koncept. I dag findes der også Unitlink produkter hos PFA, Tryg, Codan, Danica og AP Pension. Topdanmark har meldt ud med en lancering af et Unit-link produkt inden udgangen af Lanceringen skete gennem pressemøder, arrangementer for mæglerne og annoncering. Senere på året blev alle vores fondsforvaltere genstand for en separat reklamekampagne.

8 8 Beretning 2000 Marts I marts måned påbegyndte vi gennemførelsen af årets Mægleranalyse. Da mæglerne er vores primære distributionskanal og står for størsteparten af omsætningen, er vi naturligvis meget interesserede i, hvordan SkandiaLink optræder i deres univers. Generelt viste analysen, at mæglerne mener SkandiaLink sætter referencen for Unit-link i Danmark. En klar distributionsstrategi, og deraf følgende høj attention på mæglerne har båret frugt, og sikret den "top of mind" -effekt, der er vigtig for salget. "Flere og flere selskaber vil forsøge at kopiere SkandiaLink, men det vil lykkes for meget få. SkandiaLink skal udnytte deres styrkepositioner - Internetløsningen og de store fondsforvaltere" Dansk forsikringsmægler, april 2000 Analysen gav os et klart signal om, at den høje fokus på mæglerne som primær salgskanal skal fastholdes, og at vi på den front bør distancere os. Endelig afdækkede analysen, at der bør sættes endnu kraftigere ind omkring information på fondsområdet, uddannelse og koordination med mæglerne. April I april ændrede samarbejdet med Unibank karakter. Uni-invest blev skiftet ud og vi præsenterede samtidig en ny fond fra Nordea Investment Management (tidligere Unibank Investment Management). I sig selv en forstærkning af fondsudbuddet og et led i vores overordnede strategi på området: at have udenlandsk registrerede investeringsforeninger, der sikrer, at kunderne, at de ikke skal betale købstillæg. Maj/juni Men da vi nu var kommet et afgørende skridt videre mod en komplet fondspalette, fandt vi anledning til at fortælle "PensionsDanmark" om det og søsatte derfor "Wide Fundrange Campaign 2000" i juni måned. Kampagnen bestod af 3 dele: En annoncekampagne, en Direct-mail kampagne og en såkaldt Out-dooraktivitet (bestod af en dekoreret femetagers bygning, visende en maler, der illustrerede SkandiaLinks afkast i "naturlig størrelse"). Hver del kunne stå alene, men tilsammen kommunikerede de klart og tydeligt, den styrke, der ligger i at have en bred palette af fonde fra verdens førende fondsforvaltere.

9 9 Beretning 2000 August Sensommeren - august og september - bød på 3 markante begivenheder: Lanceringen af et udvidet ekstranet for mæglerne, gennemførelsen af 2 omfattende pensionsanalyser og den efterfølgende pensionskonference på Arken - for 3. år i træk. Tilblivelsen af ekstranettet - SkandiaLinkService - havde længe været undervejs, og slutresultatet blev til gengæld godt modtaget. På SkandiaLinkService henter mæglerne informationer, nyheder, formularer, sammenligninger og meget mere. Produktet blev introduceret ved roadshows rundt omkring i landet og blev - som nævnt - generelt taget godt imod. Udviklingen af ekstranettet fortsætter og er i dag et fælles ekstranet for både Skandia Liv og SkandiaLink - under navnet Skandia SalgsSupport. SkandiaLinks pensionskonference - mæglerkonference - er blevet en fast tradition i september måned. Den indgår som en vigtig del af vores bidrag til pensionsdebatten i Danmark. September Den 18. september klokken 9.00 sad et panel af politikere og eksperter, journalister, avisskri-benter og 200 professionelle pensionsrådgivere og deres kunder, klar til at diskutere fremtidens pensionssystem. To dugfriske pensionsanalyser, som vi havde fået lavet forud for konferencen, lagde grunden til debatten, som blev dygtigt styret af DRjournalist Mogens Rubinstein. Diskussionen mellem panel og deltagere bølgede frem og tilbage dagen igennem og deltagerne gav løbende deres stemme til kende ved at stemme om de temaer, der var under behandling. Afstemningsresultaterne og indtrykkene fra konferencen som helhed blev i nogle hektiske dage efter begivenheden, nedfældet i SkandiaLinkAvisen. Avisen blev sendt ud til vores kunder og pressen.

10 10 Beretning 2000 Udplug fra avisen Oktober Kort efter pensionskonferencen skulle den danske befolkning til valg. De skulle tage stilling til omfanget af deltagelsen i det økonomiske samarbejde i EU - Euroen! SkandiaLink fandt det i den forbindelse vigtigt at informere kunderne om fondsforvalternes syn på sagen, og lavede derfor en ekstra udgave af SkandiaLinkNyt. Forud for afstemningen bad vi forvalterne svare på spørgsmål om nogle af de konsekvenser for aktiemarkederne - og dermed mulig påvirkning af pensionsopsparingen - de kunne forudse af et ja/nej. På den måde gav vi kunderne mulighed for at reagere derefter. Informationen til kunderne 4 gange om året modtager kunderne SkandiaLinkNyt. Bladet bringer nyheder fra vores egne rækker og fungerer samtidig som talerør for fondsforvalterne. Bladet gennemgik en generel forbedring i løbet af både redaktionelt og layoutmæssigt. Arbejdet med at skabe et endnu mere attraktivt og læseværdigt blad fortsætter. Efteråret Kort efter at resultaterne af mægleranalysen, fra tidligere på året, forelå, gik vi i gang med at se på nogle af de områder, hvor en forstærkning var nødvendig. Et af punkterne var indsatsen omkring SkandiaLinks fondsfunktion. En af SkandiaLinks styrker i forhold til konkurrenterne på Unit-link pensionsmarkedet, er den funktion vi har som forvalter af forvaltere. Både fra vores kontor i Danmark og fra Global Investment Research hos Skandia Life i England, følges de fondsforvaltere vi samarbejder med meget nøje, og er genstand for løbende evaluering. Udover vurderingen af de forvalterhuse vi samarbejder med, sker der også en bedømmelse af de forvaltere, som vi eventuelt på et senere tidspunkt ønsker at føje til vores palette.

11 11 Beretning 2000 At markedsføre og kommunikere denne funktion overfor mæglere og kunder, er en længerevarende proces som derfor pågår løbende. I efteråret 2000 gennemførte vi en række studieture med besøg hos udvalgte forvalterhuse, hvor vi satte mæglere og fondsforvaltere stævne til forskellige undervisnings-sessions. Arbejdet med fortsat at belyse de mange mekanismer der er i relation til afkast, fortsætter med uformindsket styrke i I forbindelse med den planlagte relancering af Skandia Liv i februar 2001, blev der i løbet af 2000 kigget meget nøje på de stordriftsfordele, Skandia selskaberne kunne opnå. Et af de områder hvor vi kunne se store muligheder, var i en fælles Salgsstøtte funktion overfor mæglerne og derfor blev arbejdet med at etablere Skandia SalgsSupport påbegyndt i efteråret Skandia SalgsSupport repræsenterer i dag SkandiaLink og Skandia Liv og er planlagt til også at repræsentere Skandia LifeLine i løbet af 2001.

12 12 Beretning 2000 Branding af SkandiaLink Danmark Indtil nu har SkandiaLink været mere eller mindre alene på den danske Unit-link scene. Vi har markedsført os intenst overfor mæglerne, og understøttet deres salg med annoncering og Direct-marketing i forbindelse med konkrete begivenheder (fondslanceringer etc.). Markedssituationen har imidlertid ændret sig. I løbet af 2000 kunne vi se, at konkurrencen fra de øvrige pensionsselskaber ville blive hårdere. Derfor blev der i efteråret 2000 lagt en marketingstrategi, som i større udstrækning tager afsæt i at kommunikere vores unikke egenskaber og vores bredde som pensionsselskab. Den "top of mind" effekt vi igennem årene har opnået hos mæglerne, skal med andre ord overføres til beslutningstagerne i de danske virksomheder. Hvor SkandiaLink, i mæglernes univers, har en endog meget høj kendskabsgrad, så ser billedet lidt anderledes ud i forhold til beslutningstagerne i de virksomheder, vi gerne så som kunder. Kendskabet til SkandiaLink som pensionsselskab, har behov for at blive større. Redskaberne er blandt andet: - annoncering - hyppigere Direct-mail aktiviteter - dialogmarkedsføring - kreativ udvikling af vores hjemmeside - PR Processen startede allerede i november/december med en taktisk kampagne og fortsætter i 2001, hvor flere aktiviteter er planlagt. Afkastkampagne I løbet af året blev det mere og mere tydeligt, at afkastet på vores forskellige fonde ikke ville blive så imponerende som i Men da vores fondsforvaltere, trods stor uro på aktiemarkederne i fjerde kvartal, formåede at skabe et fornuftigt #E8D09Egennemsnitligt afkast henover året, iværksatte vi den sidste annoncekampagne - afkast Til at starte med annoncerede vi for afkastet i de første 3 kvartaler og i januar 2001 var det det gennemsnitlige årsafkast for 2000.

13 13 Beretning 2000 IT Web-udviklingen Efter introduktionen af SkandiaLinkBørsen i 1999 kan vi konstatere, at tæt på 100% af alle de handler kunderne gennemfører på deres SkandiaLink ordninger, foretages over Internettet. På tilsvarende vis oplever vi, at det tidligere i beretningen omtalte ekstranet, Skandia SalgsSupport, anvendes flittigt ikke kun af vores mæglere, men også af fondsforvalterne. Fondsforvalterne har således adgang til elektronisk at opdatere kurser og fondsfaktablade. Gastonsystemet udbudt til markedet Den forøgede interesse for Unit-link opsparing i Danmark og en interesse fra vores svenske samarbejdspartner på udvikling af systemet, Softronic, resulterede i 2000 i en vurdering af mulighederne for videresalg af kopier af systemet. SkandiaLink anvender Internettet særdeles aktivt. Både overfor kunder og samarbejdspartnere søger vi at understøtte elektronisk, for at lette informationsgangen og give kunderne nem adgang til oplysninger om deres pensionsopsparing. Senere på året blev der således indgået en aftale med Softronic om salg af systemet. I aftalen var indbygget en prøveperiode og ved prøveperiodens udløb var der ikke interesse fra parterne om at forlænge aftalen. Vi har efterfølgende fået en henvendelse fra et andet softwarefirma som ser markedsmuligheder i vores administrative system - Gastonsystemet. Regnskab 2000 Skandia Link Livsforsikring A/S var indtil den 31. december 2000 et 100% ejet datterselskab af Skandia AFS Danmark Holding A/S, der indgik som et 100% ejet datterselskab i Skandia Koncernen. Pr. 31. december 2000 er selskabet overtaget af Skandia New Markets AB som også indgår 100% i Skandia Koncernen.

14 14 Beretning 2000 Regnskabet er udarbejdet på baggrund af danske regnskabsregler i henhold til Lov om Forsikringsvirksomhed med tilhørende bekendtgørelser udstedt af Finanstilsynet. Resultatet for perioden 1. januar december 2000 udgør t.kr. Resultatet skyldes primært omkostninger til opbygning af selskabets portefølje. De væsentligste omkostninger i året har været provisioner til forsikringsmæglere, markedsføring og udgifter til videreudvikling af IT-systemer. Forretningsforløbet Der er i 2000 modtaget t.kr. i indbetalinger. Af præmieindtægten på t.kr. hidrører de t.kr. fra gruppelivspræmier i Forenede Gruppeliv. Egenkapitalen Egenkapitalen andrager pr. 31. december t.kr. Det nødvendige kapitalkrav (solvensmargenen) andrager t.kr. Der er således en dækning af solvenskravet med 214%. Kapitalforhold For at sikre den nødvendige overholdelse af solvensmargen i selskabet og den nødvendige kapital til fortsat opbygning af forretningen, blev der i januar 2000 tilført 40 MDKK. fra moderselskabet. Teknisk set blev selskabets kapital udvidet med 0,1 MDKK. til kurs ved indskud af 40 MDKK. I december 2000 blev der tilført yderligere 35 MDKK. fra det daværende moderselskab Skandia AFS Danmark Holding A/S. Selskabets kapital blev udvidet med 0,1 MDKK. til kurs ved indskud af 35 MDKK. Selskabets aktiekapital udgør herefter 7,2 MDKK. De faktisk afholdte omkostninger i forbindelse med kapitaludvidelsen udgør 10 t.kr. Det er Skandiakoncernens politik, ikke at overkapitalisere datterselskaberne mere end nødvendigt. De nævnte kapitaltilførsler er derfor sket for løbende at tilpasse basiskapitalen til dækning af solvenskravet. Den fremtidige kapitalplan viser, at der over de kommende år fortsat vil være behov for yderligere kapitaltilførsel. Overskudsfordeling Årets resultat udgør t.kr., som overføres fra egenkapitalen.

15 15 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er udarbejdet på baggrund af danske regnskabsregler i henhold til Lov om Forsikringsvirksomhed med tilhørende bekendtgørelser udstedt af Finanstilsynet, og er ikke i alle forhold i overensstemmelse med svensk lovgivning eller Skandia's regnskabspraksis. Regnskabspraksis er uændret fra sidste regnskabsår. Resultatopgørelsen Forsikringsteknisk resultat Såvel præmieindtægt, indtægter/udgifter vedrørende investeringsaktiver, forsikringsydelser samt erhvervelses- og administrationsomkostninger er periodiseret, således at posterne vedrører regnskabsåret. Administrationen af selskabet varetages delvist af andre koncernforbundne selskaber, der modtager refusion af de til administrationen medgåede omkostninger. Omkostningsopgørelsen er foretaget i henhold til Finanstilsynets vejledning. Resultat af investeringsvirksomhed Renter og udbytter m.v. indeholder renter af værdipapirer, udlån og likvide beholdninger, gevinst ved udtrækning af obligationer og afdrag på lån, samt udbytte af aktier. Kursgevinster og tab - indeholder gevinst og tab ved salg af investeringsaktiver og værdiregulering af kapitalandele og investeringsfondsandele til balancedagens markedsværdi. Kurtage og provision ved køb og salg af værdipapirer indgår resultatmæssigt i "Kursgevinster og tab m.v." Omkostninger indeholder udgifter til forvaltning af investeringsaktiver. Overført investeringsafkast Posten overført investeringsafkast er beregnet som årets resultat af investeringsvirksomhed ganget med forholdet mellem den gennemsnitlige egenkapital og summen af den gennemsnitlige egenkapital og de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser samt hensættelser vedrørende investeringsfonde. I beregningen er i årets resultat foretaget fradrag for afkast af aktiver i investeringsfondene, ligesom der ved opgørelsen af de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser er foretaget fradrag for hensættelser vedrørende investeringsfondene.

16 16 Anvendt regnskabspraksis Valuta Valutakursregulering fremkommer ved, at poster i såvel resultatopgørelsen som balancen i udenlandsk valuta er optaget til valutakurserne pr. 31. december Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelser m.v. vedrørende skattebetalingen indgår i de finansielle poster. Aktiver Investeringsaktiver tilknyttet forsikringer, hvor forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen, omfatter børsnoterede investeringsaktiver værdiansat til den ultimo årets seneste noterede børskurs og unoterede investeringsaktiver værdiansat til indre værdi på statusdagen. Andre aktiver Inventar, EDB-anlæg samt biler m.v. er optaget til anskaffelsesværdi med fradrag ved afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid. Afskrivningperioden for enkeltaktiver varierer fra 3 til 7 år. Anskaffelser under t.kr. 50 udgiftsføres i anskaffelsesåret. Forsikringsmæssige hensættelser Bruttolivsforsikringshensættelserne er opgjort af selskabets ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med det eller de til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag og svarer mindst til summen af en for hver enkelt forsikring beregnet værdi svarende til værdien af de andele af opsparingsfonde, der er tilknyttet forsikringen.

17 17 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2000 Noter Præmier kr kr Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r Indtægter af investeringsaktiver Renter og udbytter m.v Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver, i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Forsikringsydelser Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Ændring i forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Ændring i forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Ændring i forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer,hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen f.e.r., i alt Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Renteudgifter Administrationsomk. i.f.m. investeringsvirksomhed Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursregulering Pensionsafkastskat mv Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Overført investeringsafkast ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

18 18 Balance pr. 31. december 2000 AKTIVER Noter kr kr Andre finansielle investeringsaktiver 8 Investeringsforeningsandele Obligationer 0 0 Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttet forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Investeringsforeningsandele Investeringsaktiver tilknyttet forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen, i alt Tilgodehavender hos forsikringsselskaber Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Inventar, edb-anlæg, biler m.v Anfordringstilgodehavender Øvrige Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter 0 0 Periodeafgrænsningsposter, i alt 0 0 AKTIVER, I ALT

19 19 Balance pr. 31. december 2000 PASSIVER Noter kr kr Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital, i alt Forsikringsmæssige hensættelser Livsforsikringshensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel Livsforsikringshensættelser f.e.r Erstatningshensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel 0 0 Erstatningshensættelser f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Bruttohensættelser Genforsikringsandel 0 0 Forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., i alt Genforsikringsdepoter Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gæld, i alt PASSIVER, I ALT Eventualforpligtelser note 16 Koncerninterne transaktioner note 17 Ledelseshverv note 18

20 20 Noter NOTER kr kr Note 1 Bruttopræmier Løbende præmier Engangspræmier FG I alt Individuelt tegnede forsikringer Tegnet som led i ansættelsesforhold I alt Præmier til forsikringer: med bonusordning uden bonusordning 0 0 hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstageren I alt Fordeling efter bopæl: Danmark Andre EU-lande Øvrige lande I alt Antal forsikrede Individuelt forsikrede Gruppelivsforsikringer Tegnet som led i ansættelsesforhold I alt Note 2 Resultat af afgiven forretning Afgivne genforsikringspræmier Modtaget genforsikringsdækning Ændring i genforsikringshensættelserne Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber I alt Note 3 Udbetalte ydelser Forsikringssummer ved død Præmiefritagelse Forsikringssummer ved udløb Pensions- og renteydelser Tilbagekøb I alt

21 21 Noter NOTER Note 4 Erhvervelses-og administrationsomkostninger kr kr Erhvervelsesomkostninger: Provision for direkte forsikringer Andre salgsomkostninger Stigning i fradrag for overførte erhvervelsesomkostninger Selskabet har 38 ansatte. Administrationen varetages delvist af et koncernforbundet selskab på omkostningsdækkende basis. Det samlede revisionshonorar udgør Heraf udgør øvrige honorarer til revisionen Løn og vederlag til direktion og bestyrelse andrager Note 5 Det samlede nettobeløb for kursgevinster og -tab Investeringsforeningsandele Obligationer Andet Note 6 Pensionsafkastskat m.v. Pensionsafkastskat Aktieafkastskat Andel af selskabets investeringsaktiver, hvoraf afkastet indgår i afgiftsgrundlaget efter lov om pensionsafkastskat 1,15% 0,00% Andel af det ellers afgiftsbelagte afkast, som er friholdt for pensionsafkastskat 1,33% 0,00% Latent pensionsafkastskat 0 0 Note 7 Skat Betalte skatter i regnskabsåret -468 De betalte skatter omfatter selskabets andel af betalte skatter i Forenede Gruppeliv. 468 Hensættelse til udskudt skat andrager: 0 0 Selskabet har et skattemæssigt underskud til fremførsel. Der er dog en risiko for, at underskuddet ikke ville kunne anvendes. Det er derfor ledelsens opfattelse, at der ikke skal opføres et skatteaktiv. Note 8 Andre finansielle investeringsaktiver Investeringsforeningsandele Samlet anskaffelsesværdi 1/ Samlet anskaffelsesværdi 31/

22 22 Noter NOTER Note 9 Anfordringstilgodehavender Af anfordringstilgodehavender er t.kr registreret som sikkerhed for andre forsikringsmæssige hensættelser kr kr Note 10 Aktiekapital Aktiekapital 1/ Nedskrivning af kapital til dækning af underskud Kapitalforhøjelse Aktiekapital 31/ Aktiekapitalen består af: aktier á kr I alt Note 11 Overkurs ved emission Overkurs ved emission pr. 1/ Overkurs ved emission i året Overført til dækning af underskud Overkurs ved emission pr. 31/ Note 12 Overført resultat Overført resultat pr. 1/ Kapitalnedsættelse til dækning af underskud Overført kapitalandel, Forenede Gruppeliv Overført resultat, Forenede Gruppeliv Overført af årets resultat Overført fra overkurs ved emission Overført resultat pr. 31/ Note 13 Egenkapital Egenkapital 1/ Kapitalindskud Overført kapitalandel, Forenede Gruppeliv pr. 1/ Kvoteregulering, Forenede Gruppeliv vedr Årets resultat Egenkapital 31/ Samlet basiskapital Solvensmargenen andrager (kapitalkrav)

23 23 Noter NOTER Note 14 Livsforsikringshensættelser kr kr Bruttohensættelser pr. 1/ Kvoteregulering vedr. Forenede Gruppeliv Årets forøgelse Bruttohensættelser pr. 31/ Der fragår: Genforsikringens andel pr. 1/ Årets bevægelse Livsforsikringshensættelser netto pr. 31/ Note 15 Sikkerhedsstillelse Følgende aktiver er registreret som sikkerhed for andre forsikringsmæssige hensættelser: Investeringsforeningsandele Anfordringstilgodehavender Note 16 Eventualforpligtelser Selskabet har ingen pensions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser udover hvad der er sædvanligt branchemæssigt og i øvrigt fremgår af årsberetning, regnskab eller noter. Note 17 Koncerninterne transaktioner Koncerninterne transaktioner er gennemført på markedsbaserede vilkår og/eller omkostningsdækkende basis. Visse dele af selskabets administration, f.eks. økonomi- og personalefunktion varetages af koncernforbundne selskaber, der modtager refusion af de til administrationen medgåede omkostninger. Mellemregningskonto med koncernselskaber forrentes med markedsrente. Note 18 Ledelseshverv Bestyrelsen har godkendt direktør Søren Schock Petersens l edelseshverv som Likvidator i Skandia AFS Danmark Holding A/S Bestyrelsesmedlem i Forenede GruppelivBestyrelsesmedlem i Bedømmelsesforeningen

24 24 Nøgletal I det efterfølgende vises de 11 nøgletal, som er obligatoriske for alle livsforsikringsselskaber i Danmark. Da nøgletallene i sin tid blev defineret tog man imidlertid ikke højde for de specielle forhold, der gør sig gældende for Unit-link ordninger (som Skandia Link Livsforsikring A/S). Det betyder, at nøgletallene kun i begrænset omfang har relevans for SkandiaLink. Især når man ser på afkastnøgletallene, tages der ikke hensyn til, at det er kundens individuelle investeringsmix, der bestemmer afkastet, og ikke en kollektiv pulje i selskabet. Nøgletallene siger derfor ikke noget om SkandiaLinks evne til at forrente opsparingen i selskabet. Afkastnøgletallene er beregnet som afkast før og efter pensionsafkastskat målt i procent af de investerede midler (kundernes opsparing samt egenkapitalen). Da opsparingen er vokset med næsten 150% på grund af den store vækst i indbetalinger, er nøgletallene derfor præget af afkastet sidst på året. SkandiaLink offentliggør det vægtede gennemsnitlige afkast af kundernes opsparing hvert kvartal. År 2000 startede godt med et afkast på 19,45% i første kvartal. Men andet, tredie og fjerde kvartal gav nogle mere blandede resultater på henholdsvis -3,34%, 6,17% og -9,38%. Baseret på disse afkast, ville en investering på 100 kr. 1. januar 2000 placeret efter kundernes gennemsnitsfordeling ved udgangen af hvert kvartal, være vokset med 11,08% til 111,08 kr. Omkostningsnøgletallene kan sige noget om, hvor dygtige - eller det modsatte - et selskab er til at gennemføre en effektiv administration, og omkostningsnøgletallene er i princippet retvisende også for SkandiaLink. Man skal dog huske på, at de investeringer, Skandia foretager ved introduktionen af Unit-link forsikringer i Danmark, er store og at antallet af tegnede ordninger stadig er relativt lavt, da forretningsgrundlaget er under opbygning. Omkostningsnøgletallene for 2000 giver derfor ikke noget reelt billede af, hvordan fremtiden vil se ud for SkandiaLink i Danmark. Risikonøgletallet er relevant, da forsikringselementerne baserer sig på en udjævning af risikoen i bestanden af forsikringer. De to første konsolideringsnøgletal er ikke anvendelige på SkandiaLink, da vi ikke opererer med bonus, og da disse nøgletal netop viser noget om selskabets bonusevne. Det sidste nøgletal - Solvensgrad giver imidlertid et retvisende billede af SkandiaLink, men også her skal man være opmærksom på, at SkandiaLink ikke har det samme behov som de traditionelle livsforsikringsselskaber for solvens til at dække finansrisiko, da selskabet ikke garanterer kunderne en minimumsforrentning.

25 25 Nøgletal Nøgletal Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat 2,15% 39,92% 19,29% Afkast efter pensionsafkastskat 1,92% 37,38% 16,28% Afkast efter korrigeret pensionsafkastskat 1,92% 37,38% 16,28% Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent 14,96% 20,83% 182,25% Omkostninger regnet som rentemarginal 15,48% 35,90% 359,44% Omkostninger i kr. pr. forsikret Omkostningsresultat -15,48% -35,90% -359,44% Risikonøgletal Risikoresultat -0,30% -0,14% 0,69% Konsolideringsnøgletal Bonusreserve 0,00% 0,00% 0,00% Egenkapitalreserve 7,33% 1,04% 16,11% Solvensgrad 213,56% 117,09% 150,67% Der henvises til ledsagetekst jvf. 34

26 26 Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi I DKK Bogført værdi Markedsværdi Afkast i % p.a. før realrenteafgift og selskabs skat primo ultimo primo ultimo 1) 1 Grunde og bygninger i alt Grunde og bygninger der er direkte ejet Ejendomsaktieselskaber Andre dattervirksomheder 3 Øvrige kapitalandele ,66% 4 Obligationer i alt ,00% 4.1 Nominelle obligationer i DKK ,00% 4.2 Indeksobligationer i DKK 4.3 Obligationer i fremmed valuta 5 Pantsikrede udlån 6 Andre finansielle investeringsaktiver 7 Investeringsaktiver i alt ,12% 8 Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld mv Nettoaktiver i alt ) Markedsværdi afkast opgjort i forhold til gennemsnitlig investeret kapital. I relation til kundernes opsparing kan afkastet for de enkelte aktivtyper opgøres således: Afkast i %. Afkast i %. Gennem- af gns. af gns. Værdi Værdi snitlig Gevinst beholdning beholdning primo ultimo. beholdning før skat før skat efter skat Danske Obligationer ,01% 1,49% Udenlandske Aktier ,68% -2,55% Udenlandske Obligationer ,08% -0,06% Danske Aktier ,38% 6,07%

27 27 Ledelsens underskrifter Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsregnskabet for Årsregnskabet er behandlet og vedtaget dags dato. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt efter lovgivningens krav. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet. Hvidovre, den 18. april 2001 Direktion: Søren Schock Petersen Gerner Abildtrup Torben Søndergaard. Larsen Bestyrelse: Claes Erik Oscarson Henrik Danckwardt Ole Møller Nielsen (formand) Cecilia Kragsterman Malcolm Campbell

28 28 Revisionspåtegning Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2000 for Skandia Link Livsforsikring A/S. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Hvidovre, den 18. april 2001 Ernst & Young KPMG Statsautoriseret Revisionsaktieselskab C. Jespersen Statsautoriserede Revisorer Peter Hertz statsautoriseret revisor Jesper Dan Jespersen statsautoriseret revisor Henrik Barner Christiansen statsautoriseret revisor

29 29 SkandiaLinks ledergruppe Direktionen Søren Schock Petersen Adm. direktør, ansv. aktuar Gerner Abildtrup Direktør Ledergruppen Lotte Zangenberg HR Manager Anne-Marie Olsson Kontorchef Dorte Gottschalck IT Chef Marie-Claire Reffs Ass. Aktuar Peter Holm Marketingchef Kenn Hansen AU Ansvarlig Ole Dyhr Analysechef Torben Søndergaard Larsen Controller Intern revision Claus Pommer Intern Revisor

Årsberetning 1999. 230 millioner. 18 millioner. SkandiaLink. Dine penge. Din pension

Årsberetning 1999. 230 millioner. 18 millioner. SkandiaLink. Dine penge. Din pension Årsberetning 1999 230 millioner 18 millioner SkandiaLink Dine penge. Din pension Femårsoversigt 1 000 kr 12/5-31/12 1998 1999 Præmier f.e.r. 18 455 219 440 Samlet investeringsafkast 1 356 48 899 Forsikringsydelser

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Årsregnskab 2002 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002. Skandia Link Livsforsikring A/S

Årsregnskab 2002 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002. Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia Link Livsforsikring A/S RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002 (5. REGNSKABSÅR) Indholdsfortegnelse Femårsoversigt...3 Beretning for 2002...4 Planer

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS

HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 16 32 79 HTS Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 10 10 95 B&A Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG

PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG SPECIALARBEJDERE ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 15 75 34 71 PKS Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di Skandia Liv A/S Halvårsrapport 2011 mere til di Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 3 Nærtstående parter 4 Begivenheder efter regnskabsperiodens

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Aftale ml. Erhvervs og Vækstministeriet og branchen ændrede

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Aftale ml. Erhvervs og Vækstministeriet og branchen ændrede

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

BG PENSION. Årsrapport 1999

BG PENSION. Årsrapport 1999 BG PENSION Årsrapport 1999 2 Indhold Femårsoversigt 4 Beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Ledsagetakst til nøgletal 10 Revisionspåtegninger 11 Aktiver og afkast til markedsværdi 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere