Februar Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2014. Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB I henhold til tilbudslovens afsnit II 15"

Transkript

1 Februar 2014 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser Udbudsform Ordregiver Rekvirering af udbudsmateriale Oplysning om HAB Aftaleperiode Alternative tilbud Tilbudsgivers forbehold Kontraktvilkår 7 3. Formkrav til indhold Åbning af tilbud Andre forhold omkring tilbuddet Spørgsmål til udbudsmaterialet Ejendomsret til udbudsmaterialet 9 4. Beslutningsprocedure Tidsplan Likviditet Cash flow-oversigt daglige bankforretninger Kapitalforvaltning Investeringsrammer Rammer for placering af HAB s likviditet Minimumskrav Minimumskrav daglige bankforretninger Minimumskrav kapitalforvaltning Tildelingskriterier daglige bankforretninger Daglige bankforretninger Tilbuddets samlede økonomi (40%) It-løsninger (30%) Kvalitet og service (30%) Tildelingskriterier kapitalforvaltning Kapitalforvaltning Samlet omkostning (35%) 22

3 11.2. Kvalitet (55%) Risikovurdering (10 %) Kontraktforhold 24 Bilag 25

4 1. Indledning HAB ønsker at indgå en aftale med 1 pengeinstitut og 1 eller 2 kapitalforvaltere, fremover benævnt tilbudsgiver, for at håndtere de daglige bankforretninger samt kapitalforvaltning. Udbuddet udformes som et udbud med 3 deludbud, hvor deludbud 1 omfatter de daglige bankforretninger og de kortfristede trækningsretter. Deludbud 2 og 3 omfatter de 2 mandater for Boligselskabets kapitalforvaltning. En enkelt tilbudsgiver vil således højest kunne få tildelt 2 delopgaver, nemlig de daglige bankforretninger og 1 kapitalforvaltningsmandat. De daglige bankforretninger og de kortfristede trækningsretter De 2 kapitalforvaltningsmandater 4 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

5 2. Udbudsbetingelser 2.1. Udbudsform I medfør af tilbudsloven samt bekendtgørelse nr. 712 af fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter udbyder HAB hermed daglig bankforretning og kapitalforvaltning. HAB har valgt at foretage udbuddet efter de retningslinjer, der er beskrevet i tilbudsloven og foretager dermed et offentligt udbud med annonceringspligt. Ved et offentligt udbud kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i 2 faser: Udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. I udvælgelsesfasen vurderes den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Udvælgelsen sker på baggrund af udvælgelseskriterierne. I tildelingsfasen vurderes de indkomne tilbud, og på baggrund heraf besluttes det, hvilke tilbudsgivere der skal have tildelt kontrakterne. Tildelingerne vil ske på baggrund af de angivne tildelingskriterier. Hver delopgave vil blive tildelt ud fra kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud Ordregiver Den ordregivende myndighed er: HAB Udbuddet gennemføres i samarbejde med og med assistance fra Boligselskabets rådgiver i dette udbud: Deloitte Financial Advisory Services Weidekampsgade København S 2.3. Rekvirering af udbudsmateriale Udbudsmaterialet kan rekvireres på HABs hjemmeside: 5 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

6 2.4. Oplysning om HAB HAB er en almennyttig boligforening, der administrerer godt boliger i Haderslev Kommune. Vi har en årlig omsætning på 229 mio. kr. og fysiske projekter i 2014 på 520 mio. kr. HAB blev stiftet som Haderslev Andels Boligforening i 1938, og vi har skabt rammerne om gode hjem lige siden. I dag er vi en moderne og smidig boligorganisation. Vi samarbejder bredt med mange aktører, offentlige som private. Vi kan tilbyde et bredt spænd af boligtilbud. Fra ungdomsboliger over familieboliger i alle størrelser til seniorbofælleskab og plejehjem. Vores ambition er at kunne tilbyde et godt hjem til alle livet igennem. At bo til leje er ikke ensbetydende med, at man ikke kan sætte sit eget præg på sit hjem. Vi tror på, at man skal have indflydelse og mulighed for at vise sin personlighed i sin bolig også når den er almennyttig. Blandt andet derfor gør vi meget ud af at have et veludviklet beboerdemokrati, som vi altid er i dialog med, når der skal renoveres, bygges om eller bygges nyt. For flere oplysninger henviser vi til HABs hjemmeside: Aftaleperiode Aftalen om daglige bankforretninger og kapitalforvaltning er fortløbende indtil aftalen ophæves 2.6. Alternative tilbud Tilbudsgiver har ikke adgang til at afgive alternative tilbud. Afgivelse af alternative tilbud vil medføre, at det afgivne tilbud i sin helhed må afvises som værende ukonditionsmæssigt Tilbudsgivers forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold for grundlæggende bestemmelser i udbuds- og kontraktbetingelserne. Ordregiver er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder forbehold for grundlæggende elementer i udbuds- og kontraktbetingelserne. Sådanne tilbud betragtes som ukonditionsmæssige. Eventuelle forbehold, som ikke vedrører de grundlæggende bestemmelser i udbuds- og kontraktbetingelserne, vil blive kapitaliseret og indgå i den samlede evaluering af tilbudsgivers tilbud. Hvis tilbudsgiver opfatter elementer i materialet som uklare eller uhensigtsmæssige, opfordres denne til at stille begrundede spørgsmål, jf. pkt Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

7 2.8. Kontraktvilkår Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 3 måneder fra tilbudsfristen, fredag den 1. april Misligholdelse I tilfælde af misligholdelse, der eksempelvis kan omfatte, men ikke er begrænset til overskridelse af tidsfrister, manglende advisering, fejlagtig validering, mangler eller fejl ved tilbudsgivers telekommunikations system, skal Boligselskabet kompenseres for direkte og indirekte tab, herunder kompensation til tredjemand baseret på dansk rets almindelige principper. Tilbudsgiver kan også ophæve aftalen ved misligholdelse uden varsel. Hvis HAB ophæver aftalen som følge af tilbudsgivers misligholdelse, er tilbudsgiver forpligtet til at erstatte HAB de med misligholdelsen forbundne udgifter, herunder bl.a. merudgifter eller manglende indtægter, der knytter sig til antagelse af et andet pengeinstitut i den resterende del af aftaleperioden. Kravet afgøres i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler Tvister Eventuelle tvister om forståelsen af aftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse heraf skal, hvis mindelig ordning ikke opnås, afgøres endelig ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 553 af om voldgift med senere ændringer Opsigelse Boligselskabet kan under aftaleperioden for bankforretningerne og kapitalforvaltningen opsige engagementet med øjeblikkelig varsel. I relation til kapitalforvaltningen står det endvidere HAB frit for at ændre i kapitalfordelingen mellem kapitalforvalterne. De valgte tilbudsgivere kan skriftligt opsige aftalen med 9 måneders varsel til den 1. i en måned Overdragelse De udbudte opgaver kan ikke uden Boligselskabets skriftlige samtykke overdrages helt eller delvist til andre. 7 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

8 3. Formkrav til indhold HAB har indgået aftale med os om assistance med at gennemføre dette tilbud. Tilbuddet skal derfor være os i hænde senest: Onsdag den 1. april kl Tilbud, der kommer senere end denne frist, vil blive afvist. Tilbuddet, mærket Fortroligt Udbud pengeforretninger HAB må ikke åbnes i posten, skal sendes eller afleveres til: Deloitte Financial Advisory Services Assistant Director Frederik Hansen Weidekampsgade København S Tilbuddet skal afleveres i 3 eksemplarer i hardcopy, hvoraf et originalt underskrevet eksempel med 2 kopier samt en elektronisk udgave (USB-stik) af hele det afleverede tilbudsmateriale. Tilbuddet kan ikke sendes elektronisk, men sendes eller afleveres til den ovenfor angivne adresse. Er der uoverensstemmelse mellem papirudgaven og den elektroniske udgave (USB-stik), gælder det originale underskrevne eksemplar. Tilbud, der indleveres på andre af vores kontorer, anses ikke for rettidigt afleveret og vil ikke komme i betragtning. Tilbuddet skal være skriftligt og afgives på baggrund af samtlige krav, ønsker og bestemmelser til den del af udbuddet, der bydes på. Det skal fremgå tydeligt, hvilke delydelser der afgives tilbud på. Tilbuddet skal indeholde navn, adresse, kontaktperson og adresse på tilbudsgiver Åbning af tilbud Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af de indkomne tilbud Andre forhold omkring tilbuddet Boligselskabet forbeholder sig ret til at afvise tilbud, der ikke er skrevet på dansk. Boligselskabet forventer, at al kommunikation med tilbudsgiver i hele aftalens løbetid vil foregå på dansk. Boligselskabet kan afvise tilbud, der ikke opfylder tilbudskravene. Boligselskabet kan endvidere vælge at afvise samtlige tilbud, hvis der ligger saglige grunde herfor. Alle omkostninger, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med udformningen og afgivelse af tilbuddet, er Boligselskabet uvedkommende. 8 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

9 3.3. Spørgsmål til udbudsmaterialet Er der spørgsmål til udbudsmaterialet, kan disse stilles pr. til: Deloitte Financial Advisory Services Assistant Director Frederik Hansen Mærket: Spørgsmål Udbud HAB Ordregiver skal som følge af ligebehandlingsprincippet behandle alle tilbudsgivere ens. Dette indebærer bl.a., at ordregiver skal give alle tilbudsgivere samme oplysninger under udbudsforretningen. Tilbudsgiver kan skriftligt stille spørgsmål til udbudsbetingelserne og udbudsforretningen i øvrigt. Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan ske senest 6 dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på hjemmesiden på adressen: Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig orienteret om spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade, idet ansvar for eventuelt forkert tilbud som følge af manglende rettelsesblade alene påhviler tilbudsgiver Ejendomsret til udbudsmaterialet Alle tilbud og de tilhørende bilag betragtes som HAB s ejendom og returneres ikke. 9 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

10 4. Beslutningsprocedure De indkomne tilbud åbnes, og det vurderes, om de modtagne tilbud er konditionsmæssige. Tilbud, der ikke er konditionsmæssige, vil blive afvist. Er et tilbud ikke konditionsmæssigt, vil tilbudsgiver blive orienteret herom. Efter modtagelse og gennemgang af tilbuddene vil der efter behov blive afholdt teknisk afklaring med udvalgte tilbudsgivere af ca. 1 times varighed hos HAB. Ved disse møder vil tilbudsgiver få lejlighed til at præsentere den tilbudte løsning og serviceteamet. Udvalgte tilbudsgivere vil modtage en mødeindkaldelse med dato og klokkeslæt. Herefter besluttes det, hvilke tilbudsgivere der indstilles til Boligselskabets Organisationsbestyrelse som værende fremtidige samarbejdspartnere på daglige bankforretninger og på kapitalforvaltning. Efter Organisationsbestyrelsens møde får samtlige tilbudsgivere besked om udfaldet af udbuddet. Dette vil ske pr. . Herefter vil Boligselskabets kommende samarbejdspartnere blive indkaldt til møde for at gennemgå og planlægge det videre arbejde. Det forventes, at valgte tilbudsgivere medbringer en detaljeret implementeringsplan Tidsplan Forventet tidsplan for gennemførelse af dette udbud: 28. februar Udsendelse af udbudsmateriale 1. april Tilbudsfrist Ultimo uge 15 Uge 17 Uge 18 Eventuel afholdelse af teknisk afklaring Indstilling til organisationsbestyrelsen Planlagt orientering af tilbudsgivere om udfaldet pr. 10 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

11 5. Likviditet 5.1. Cash flow-oversigt daglige bankforretninger Nedenfor har vi vist Boligselskabets likviditet (beløb i mio.kr.) for januar 2013 til december 2013 på Boligselskabets hovedkonto Kapitalforvaltning HAB har i dag ca. 170 mio.kr. under forvaltning. Et beløb, der kan ændre sig over tid, alt afhængig af Boligselskabets økonomiske dispositioner. HAB ønsker 1-2 forvaltere, der varetager ens mandater, der beløbsmæssigt skønnes at udgøre enten samlet 170 mio. kr., eller ca. 85 mio kr. pr. stk. 11 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

12 6. Investeringsrammer Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr af 16. december 2013, kapitel 12, 49, tillader HAB at investere inden for nedenstående rammer: 1) I indlån i pengeinstitutter, som har hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, 2) I realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre obligationer, som frembyder en tilsvarende sikkerhed, idet værdipapirerne skal være udstedt i og optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, 3) I obligationer eller gældsbreve udstedt eller garanteret af stater eller regionale eller lokale myndigheder med skatteudskrivningsret inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller 4) I afdelinger i investeringsforeninger eller tilsvarende institutter, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger eller registrerede professionelle foreninger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., når afdelingerne alene har almene boligorganisationer som medlemmer og alene placerer midlerne som anført i nr.1-3. Hvis midlerne anbringes i afdelinger af en forening, der administreres af et foreningsejet investeringsforvaltningsselskab, kan afdelingens midler dog i fornødent omfang placeres som aktier i investeringsforvaltningsselskabet Rammer for placering af HAB s likviditet Inden for rammerne af ovenstående bestemmelser gælder følgende specifikke investeringsbegrænsninger for HAB: På anfordringskonti i godkendte pengeinstitutter På aftalekonti i godkendte pengeinstitutter I skatkammerbeviser I indskudsbeviser I danske stats- og realkreditobligationer, herunder andre obligationer som tilbyder samme sikkerhed og samme grad af likviditet I investeringsforeninger, der investerer i danske stats- og realkreditobligationer, og som kun har boligforeninger som medlemmer. 12 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

13 7. Minimumskrav For læsevenlighedens skyld anbefaler vi tilbudsgiver at anvende samme opbygning og rækkefølge ved besvarelsen som i dette udbudsmateriale. Til vurderingen af tilbud skal vedlægges en række oplysninger. Tilbud der mangler dokumentation af de ønskede oplysninger, kan forkastes som ikkekonditionsmæssige tilbud Minimumskrav daglige bankforretninger Økonomisk og finansiel kapacitet Kopi af gyldig erhvervsansvarsforsikring Det seneste regnskab (må gerne vedlægges på USB-stik) Tilbudsgiver skal endvidere dokumentere, at tilbudsgiver er udpeget som systemisk bank De økonomiske aktørers personlige forhold Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at denne ikke har ubetalt gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession Tilbudsgiver skal dokumentere at være optaget på Finanstilsynets liste over pengeinstitutter, der er godkendt til at udøve pengeinstitutvirksomhed i Danmark Organisationen Tilbudsgiver skal som minimum tilbyde en løsning i Haderslev, så Haderslev Andelsboligforening har mulighed for at indlevere kontanter og valuta. 13 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

14 Elektronisk banksystem Tilbudsgiver skal kunne tilbyde en netbankløsning, der sikrer høj effektivitet i de daglige bankforretninger Leverede ydelser Tilbudsgiver skal tilbyde en trækningsret på 10 mio.kr Minimumskrav kapitalforvaltning Økonomisk og finansiel kapacitet Kopi af gyldig erhvervsansvarsforsikring Det seneste regnskab (må gerne vedlægges på USB-stik) Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2, skal tilbudsgiver godtgøre, at denne råder over de nødvendige ressourcer, fx ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende Hvis tilbudsgiver er et datterselskab i en finanskoncern dags dato, skal moderselskabet/koncernhovedselskabet garantere for tilbudsgiver, herunder for eventuelle tab som følge af fejl begået af tilbudsgiver De økonomiske aktørers personlige forhold Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at denne ikke har ubetalt gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne er optaget på Finanstilsynets liste over fondsmæglere, der er godkendt til at udøve fondsmæglervirksomhed eller drive værdipapirhandel i Danmark Organisationen Tilbudsgiver skal vedlægge cv på de medarbejdere, der skal betjene HAB. Boligselskabet lægger vægt på, at såvel pengeinstituttet som helhed som medarbejderne har erfaring med at betjene kunder af denne type og størrelse. 14 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

15 Teknisk og faglig formåen Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne gennem minimum de seneste 3 år har forvaltet en portefølje omfattende de i investeringspolitikken angivne typer af investeringsaktiver og rammer for investeringsomfang. Dette skal dokumenteres i form af en vedlagt composite-rapport. Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne gennem minimum de seneste 3 år har erfaring med kapitalforvaltning af minimum et enkeltmandat på minimum 100 mio.kr. Angiv benchmark for den pågældende portefølje. Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne pr. den 1. december 2013 havde minimum 4 mia.kr. under forvaltning Erklæring om, at tilbudsgiver lever op til GIPS Tilbudsgiver skal vedlægge erklæring om, at denne lever op til samtlige 2010 GIPS (Global Investment Performance Standards) krav Asset Manager Code of Professional Conduct Tilbudsgiver skal oplyse, om denne har underskrevet Claim of Compliance Acknowledgement med CFA Institute s Asset Manager Code of Professional Conduct (AMCPC), subsidiært om tilbudsgiver lever op til kravene i AMCPC Ansvarlige investeringer Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne overholder FN s principper for ansvarlige investeringer, også kendt som UN PRI samt Global Compact. 15 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

16 8. Tildelingskriterier daglige bankforretninger Kontrakten vil blive tildelt ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på økonomi, it-løsninger, kvalitet og service. Af hensyn til beregning af det økonomisk mest fordelagtige tilbud er det vigtigt for Boligselskabet at kende alle omkostninger og eventuelle gebyrer, der vil blive opkrævet ved håndteringen af de ovenfor nævnte deludbud. Tilbudsgiver bedes derfor oplyse, hvilke serviceydelser der er gebyr- eller omkostningsfri, samt hvilke der skal betales for, og hvor meget denne betaling vil udgøre. Der lægges betydelig vægt på, at oplysningerne er udtømmende i forhold til aftalen. Indholdet af, og krav til, de enkelte tildelingskriterier er beskrevet under de enkelte punkter nedenfor i udbudsmaterialet. Tilbuddets samlede økonomi (40%) It-løsninger (30%) Kvalitet og service (30%) 16 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

17 9. Daglige bankforretninger 9.1. Tilbuddets samlede økonomi (40%) Kontoformer Som udgangspunkt opererer HAB med ca. 2 bankkonti til at håndtere alle de daglige bankforretninger, som består primært af 1 hovedkonto. Tilbuddene ønskes udformet således, at Boligselskabet modtager samme rentesats på alle bankkonti. Boligselskabet fraskriver sig ikke retten til at disponere over likviditet til aftaleindlån, men forventer, at denne aktivitet vil være meget begrænset, da der ikke forventes at være et forretningsmæssigt grundlag for denne aktivitet Rentevilkår Det forventes at rentevilkårene er ens for alle konti. Renteberegning bør ske ved daglig forrentning af nettosaldoen for alle konti. Tilbudsgiver skal for de ovennævnte bankkonti anføre, hvordan renteberegning på kontoen finder sted, herunder: Rentekonvention Frekvens for tilskrivning Principper for fastlæggelse af rente og variation i denne samt valideringsprincipper Oplysningerne skal have en sådan detaljeringsgrad, at de kan danne grundlag for en beregning af forventet renteindtægt på en antaget modellikviditet. Tilbudsgiver skal anføre, hvilken rentesats (365/366 dage) i forhold til tillæg/fradrag for CIBOR 3 alternativt Nationalbankens Indskudsbevisrente til enhver tid gældende rentesats, som Boligselskabet vil opnå af inde- og udestående på sine konti ved rentetilskrivning månedligt bagud. Er renten afhængig af størrelsen på ind- og udestående, skal rentesatserne opgives i saldointervaller. Boligselskabet forventer, at der ultimo hver måned vil være træk på kassekreditten. Det skønnes, at trækningsretten kun i ganske få tilfælde vil blive udnyttet fuldt ud. Er renten afhængig af niveauet af trækket, skal dette opgives i tilbudsmaterialet. 17 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

18 Validering Tilbudsgiver skal endvidere anføre principperne for validering af overførsler af midler fra Boligselskabets konti til konti i andre pengeinstitutter, ligesom principper for validering af ind- og udbetalinger fra tredjemand skal beskrives. Der lægges vægt på, at tilbudsgiver reducerer Boligselskabets rentetab som følge af valørprincipper Ind- og udbetalinger Gns. pr. md. indbetalinger Gns. pr. md. udbetalinger ca. 225 ca HAB foretager ca årlige ind- og udbetalinger, jf. ovenstående tabel Kredit- og hævekort HAB har i dag 3 hævekort hvoraf de to er MasterCards. Boligselskabets behov forventes ikke at være mindre fremadrettet. Kortene bruges primært i forbindelse med rejseaktiviteter m.m. Der er som regel tilknyttet et eller flere kort til hver konto Depoter etablering og varetagelse af depoter Der ønskes en oversigt over prisstrukturen for depoter Kontant- og checkindbetalinger, herunder døgnboks Der ønskes en klar beskrivelse af gebyrer for møntoptælling herunder betjening/selvbetjening. Hvordan vil dette blive håndteret af banken? Generelt Tilbudsgiver bør redegøre for nedenstående forhold: Hvorledes en eventuel overdragelsesforretning vil foregå, herunder datakonvertering. Alle omkostninger i forbindelse med varetagelse af opgaven skal oplyses i skemaform It-løsninger (30%) Netbank og systemkrav Boligselskabet anvender EG Bolig Tilbudsgiver skal stille en netbankløsning til rådighed for Boligselskabet. Banksystemet skal være baseret på anvendelse af internetbrowser fra Microsoft. Tilbudsgiver skal beskrive, hvorvidt der skal foretages særlig opsætning af browser eller installeres supplerende programmer på de computere, der skal anvende systemet. 18 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

19 Derudover er der følgende forventninger til systemet: Vi ønsker, at systemet opleves som brugervenligt. Dette kan ske ved, at følgende kan udføres enkelt og nemt: Give mulighed for gruppering af konti og mulighed for at lægge en konto ind som favorit, så den er nem at udpege. Give mulighed for at søge på et beløbsinterval og/eller en tekststreng i en nærmere angivet periode. Kunne vise de daglige posteringer/kontoudtog med kontoens løbende saldo pr. postering, inklusiv tekst (hvem har overført pengene) Give online-adgang til at søge på posteringer/kontoudtog minimum ét år tilbage. Give mulighed for at søge og slette/tilbageføre endnu ikke-effektuerede udbetalinger fra HABs udbetalingssystem. Tilbudsgiver skal beskrive muligheden. Mulighed for at danne betalinger til udenlandske konti. Give mulighed for, at nogle brugere kun har forespørgselsadgang. Betalinger skal altid ske af indlægger og godkender. Give mulighed for, at HABs administratorer af systemet kan oprette, ændre og slette fuldmagtsforhold. Det skal kunne ske pr. konto og for samtlige konti. Altid 2 i forening. Det er en forudsætning, at tilbudsgiver understøtter interface med HABs eksisterende økonomisystem. Det pålægges tilbudsgiver selv at undersøge dette. Tilbudsgiver bedes beskrive eventuelle andre muligheder Kvalitet og service (30%) Rådgivning om daglige transaktioner Boligselskabet ønsker rådgivning med henblik på effektivisering af dels pengestrømme, der indebærer minimalt rentetab og dels arbejdsgange internt i Boligselskabet Rådgivning om gældspleje og lånoptagelse Boligselskabet ønsker løbende rådgivning om gældspleje og lånoptagelse. Der skal oplyses om eventuelle honorarer, gebyrer og andre omkostninger i forbindelse med rådgivningen Aftalekonti Boligselskabet står frit i valget af placering af sin likviditet på aftalekonti. Boligselskabet forventer at anvende aftalekonti i mindre omfang. Hvis tilbudsgiver 19 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

20 kommer med et attraktivt tilbud på forrentning af samtlige løbende konti, vil anvendelsen af aftalekonti blive minimeret. I tilbuddet bør det fremgå, i hvilket omfang Boligselskabet kan søge råd og vejledning om kortvarig placering af overskudslikviditet for at undgå indestående på bankkontoen Servicering i implementeringsfasen Boligselskabet lægger vægt på og forventer, at det valgte pengeinstitut påtager sig arbejdet med at gennemføre et eventuelt skifte af finansiel samarbejdspartner. Det er vigtigt, at et eventuelt skifte forløber let og glidende uden omkostninger for Boligselskabet. Dette gælder specifikt for eventuelt skifte af netbanksystem. Her forventes det, at den valgte tilbudsgiver er ansvarlig for hele konverteringen af netbanksystem og stiller med et team af kompetente medarbejdere, der gennemfører alle opgaver forbundet med konverteringen, herunder datakonvertering, eventuel implementering af hardware, uddannelse, overvågning og tests mv Generel servicering og rådgivning Tilbudsgiver bedes beskrive, hvordan denne vil servicere Boligselskabet på daglig basis, herunder kontaktpersoner, hvordan Boligselskabet vil blive informeret og rådgivet om nye tiltag og ændringer inden for fx informationsteknologi, betalingsservice, bankoverførsler og andre områder af interesse. 20 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

21 10. Tildelingskriterier kapitalforvaltning Kontrakterne vil blive tildelt ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på omkostninger, kvalitet, risikovurdering og service, jf. nedenstående vægtning: Samlet omkostning 35% Kvalitet 55% Risikovurdering 10% Indholdet af og krav til de enkelte tildelingskriterier er beskrevet under de enkelte punkter nedenfor i udbudsmaterialet. Den samlede portefølje udgjorde pr ca. 170 mio.kr. 21 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

22 11. Kapitalforvaltning Tildeling af hver enkelt af de vindende kontrakter vil ske på grundlag af tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Underkriterierne er ikke angivet i prioriteret rækkefølge. Til bedømmelsen vil kriterierne blive vægtet inden for de fastsatte rammer som anført ovenfor. Ved tildeling af kontrakter vedrørende forvaltning vil følgende underkriterier blive lagt til grund: Samlet omkostning (35%) Ved vurderingen af kriteriet vil der blive lagt vægt på den samlede omkostning forbundet med forvaltningen af Boligselskabets midler Kvalitet (55%) Ved vurderingen af dette kriterie vil der blive lagt vægt på: 1. Den af tilbudsgiver anvendte investeringsproces og -strategi(er). Der vil her blive lagt vægt på argumentationen bag anvendelsen af de anvendte investeringsprocesser og -strategier i forhold til risiko-/afkastprofilen på den portefølje, som tilbudsgiver foreslår i sit tilbud. Eventuelle ændringer i disse investeringsstrategier gennem de seneste 5 år bedes beskrevet. Der vil endvidere blive lagt vægt på, hvilken værdi de valgte investeringsstrategier forventes at skabe for Boligselskabet, herunder tilbudsgivers fremtidige forventninger til afkast på den af tilbudsgiver angivne portefølje på 1 og 2 års sigt. 2. Tilbudsgiver bedes beskrive beslutningsprocessen for investering i hver aktivklasse, samt hvilke personalemæssige ændringer på ledelses-/beslutningsniveau, der er sket på de enkelte aktivklasser gennem de seneste 5 år. 3. Tilbudsgiver bedes dokumentere værdien af de anvendte investeringsprocesser og -strategier i form af dokumentation af historiske afkast, som en tilsvarende portefølje har genereret gennem de seneste 5 år. Med en tilsvarende portefølje forstås en portefølje, der anvender samme aktivklasser som Boligselskabet, og som tilbudsgiver tilretter for strategiske/taktiske allokeringer, så de er i overensstemmelse med Boligselskabets i den omtalte 5-årige periode. Der vil endvidere blive lagt vægt på, hvordan tilbudsgiver har håndteret perioder med negative afkast. 4. Tilbudsgiver bedes dokumentere performance på de enkelte aktivklasser de seneste 5 år (Stater og realer) i form af composite-rapporter. 22 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

23 5. Den af tilbudsgiver foreslåede porteføljesammensætning og relevante benchmarks. Der vil her blive lagt vægt på argumentationen for den foreslåede porteføljesammensætning. Der lægges betydelig vægt på, at benchmark afspejler porteføljens sammensætning. 6. Ved vurderingen bliver der lagt vægt på det historiske årlige procentuelle handelsomfang/omsætning for en tilsvarende portefølje og en beskrivelse af de væsentligste bevæggrunde for denne omsætningshastighed. 7. Angiv Information Ratio (baseret på 36 observationer) på en portefølje, der indeholder de i investeringspolitikken angivne typer af investeringsaktiver og rammer for investeringsomfang Risikovurdering (10 %) Tilbudsgiver bedes beskrive Risk management- og compliance-procedurer på de områder, der er relevante for dette mandat. Der vil blive lagt vægt på, hvordan tilbudsgiver ved brug af relevante metoder og modeller måler og styrer risiko i forbindelse med porteføljeplejen og de i forlængelse heraf anvendte backup-procedurer. 23 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

24 12. Kontraktforhold HAB forventer, at tilbudsgiverne sammen med tilbuddet vedlægger udkast til kontrakt. 24 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

25 Bilag Bilag 1: Finansiel Strategi mangler endelig politisk godkendelse 25 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB

26 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 September 2014 Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver

Læs mere

Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning

Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 August 2013 Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg tlf. 59 57 17 00 kontakt@klbforsyning.dk

Læs mere

Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Maj 2014 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver 4 2.3. Rekvirering

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Juli 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Struer Kommune. Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse. August 2010

Struer Kommune. Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse. August 2010 Struer Kommune Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse August 2010 10-08-2010 Indholdsfortegnelse 1. Udbud af Struer Kommunes hovedpengeinstitutforbindelse... 3 1.1 INDLEDNING...3 1.2 AFTALEPERIODEN...3

Læs mere

EU-UDBUD DAGLIGE BANKFORRETNINGER OFFENTLIGT EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER EU-UDBUD NR: 2010/S 231-353698

EU-UDBUD DAGLIGE BANKFORRETNINGER OFFENTLIGT EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER EU-UDBUD NR: 2010/S 231-353698 EU-UDBUD DAGLIGE BANKFORRETNINGER OFFENTLIGT EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER EU-UDBUD NR: 2010/S 231-353698 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af

Læs mere

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger Nationalt udbud af Lejre Kommunes Daglige pengeinstitutforretninger Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formkrav til indhold m.m. 3. Tidsplan 4. Udvælgelseskriterier 5. Tildelingskriterium

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Kontraktperiode... 4 1.3 Udbudsmaterialet... 5 2. UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbud af finansielle tjenesteydelser

Udbud af finansielle tjenesteydelser Udbud af finansielle tjenesteydelser Indholdsfortegnelse 1. Udbudsvilkår 1.1. Udbudsbetingelser 1.1.1 Tilbudsgivning 1.1.2 Tilbudsprocessen 1.1.3 Tilbudsudformning 1.1.4 Tilbudsforhold og optioner 1.1.5

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Strategisk Kompetenceudvikling

Strategisk Kompetenceudvikling Offentligt udbud Udbudsmateriale for Strategisk Kompetenceudvikling Bekendtgjort 10.9.2015 på www.udbud.dk 18-09-2015 12:42:13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. Forsikringsydelser. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. August 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. Forsikringsydelser. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. August 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på Forsikringsydelser til Fredericia kommune Offentligt udbud August 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere