Stress om at tilpasse sig hverdagens belastninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress om at tilpasse sig hverdagens belastninger."

Transkript

1 Stress om at tilpasse sig hverdagens belastninger. Skrevet af: Maja Kellberg og Bitta Andersen Rødlundvej 7 Sct. Paulsgade 42B, 2. sal 8462 Harlev J 8000 Århus C Vi har i vort speciale undersøgt fænomenet stress. Vi har i den forbindelse taget udgangspunkt i problemstillingen, hvorfor nogen mennesker er bedre til at tilpasse sig hverdagens stressbelastninger end andre. På baggrund af den teoretiske fremstilling, i hvilken vi har inddraget såvel klassikere som helt nye teoretiske bidrag fra den internationale videnskabelige litteratur, har vi konkluderet, at stress opstår i relationen mellem individ og miljø. I den forbindelse er det enkelte individs subjektive vurderinger et nøgleord. Da subjektive vurderinger ofte finder sted ubevidst vil et menneske, der lider af stress, ikke nødvendigvis selv kunne skabe forandring ved at "tænke anderledes om sin situation". I medierne er der ofte en tendens til at fokusere på mængden af ydre belastninger i forbindelse med stress. Som det vil fremgå af artiklen, er denne forklaringsmodel ikke fyldestgørende. Endvidere kan der være en tendens til fokusere på det enkelte individ. Nogen mennesker er mere sårbare end andre, hvilket kan skyldes individets tidlige barndomsoplevelser. Som psykologer må vi imidlertid være bevidste om, at faktorer som den genetiske udrustning samt den aktuelle kontekst tillige influerer på og medvirker til at fremkalde sårbarhed. Om at tænke anderledes om sin stress Ifølge Richard B. Lazarus, der var professor i psykologi ved University of California og én af pionererne indenfor den moderne stressforskning, har der været en tendens til at fokusere på stress som værende enten mængden af ydre påvirkninger eller som individets reaktion på disse. Udgangspunktet i Lazarus teori er, at stress opstår i relationen mellem et sårbart individ og en belastende situation.

2 I sin seneste bog skaber Lazarus en syntese mellem begreberne stress og emotion 1. Han begrunder det med, at der altid vil være emotionel reaktion i forbindelse med stress, og at det vil frembringe et mere nuanceret billede af individets tilpasning - eller mangel på samme - at fokusere på emotioner. Han opererer med 15 forskellige emotioner, der hver er et udtryk for et givent forhold mellem individ og miljø. Med en kognitiv-fænomenologisk tilgang skriver Lazarus, at det er individets subjektive vurdering af de objektive betingelser, der ligger til grund for den emotionelle reaktion. Den subjektive vurdering er influeret af forskellige faktorer ved personen og ved miljøet. Lazarus fremhæver i den forbindelse blandt andet det enkelte individs engagement og overbevisninger. Lazarus har sammen med S. Folkman fremsat en transaktionel model for stress, i hvilken den subjektive vurdering tilsammen med individets coping er nøglebegreberne 2. Denne model danner grundlag for en artikel B.A. Beresford: Resources and Strategies: How Parents cope with the Care of a Disabled Child. Beresfords hypotese er, at forældre til et handicappet barn som følge af stressfaktorer forbundet med det daglige liv kan have en øget sårbarhed. Hun konkluderer dog, at sammenhængen ikke er entydig, idet forskellige faktorer, og herunder tilgængelige copingressourcer, medierer influensen af disse stressfaktorer. Lazarus fremhæver, at den subjektive vurdering kan og ofte vil finde sted, uden at individet er bevidst herom. Denne påstand understøttes af undersøgelser af split-brain patienter foretaget af neuropsykologen Joseph LeDoux 3. Split-brain er en operation, hvor nerveforbindelserne mellem de to hjernehalvdele i et større omfang destrueres for at dæmme op for alvorlige epileptiske anfald. Information præsenteret til en hjernehalvdel er hermed ikke tilgængelig for den anden. Brocas område, der styrer talefunktionen, sidder i venstre hjernehalvdel. Hos patienterne i undersøgelsen blev højre hjernehalvdel instrueret til at udføre forskellige former for respons, som fx at vinke eller grine, af grunde, der var ukendt for venstre hjernehalvdel. Når patienterne efterfølgende blev bedt om en sprogliggørelse af deres handlinger, så tillagde venstre hjernehalvdel handlingen en forklaring, som om den kendte til årsagen, selvom det som 1 Lazarus, R. B. (1999): Stress and Emotion: A Synthesis. 2 Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984): Stress, Appraisal and Coping. Springer Publishing Company, NY. 3 LeDoux, J. (1998): The emotional Brain. The mysterious underpinnings of emotional life. NY, Simon & Schuster

3 følge af operationen ikke var tilfældet. Heraf fremgår det, at mennesker gør ting af årsager, der er ubevidste, om end de tror de er bevidste herom! Lazarus fremhæver endvidere, at der er tale om to former for ubevidste subjektive vurderinger: dels det kognitivt ubevidste og dels det ubevidste som resultat af egoforsvarsprocesser. Den kognitive videnskab har med sine undersøgelser af, hvorledes mennesker bearbejder information som en ubevidst proces, udviklet velbegrundede modeller af de mentale funktioner. Heraf fremgår det, at en stor del af et individs processering af input foregår ubevidst. Ubevidste subjektive vurderinger kan således finde sted som følge af, at individet ikke er i stand til at rette opmærksomhed på alle stimuli. Det ubevidste som følge af egoforsvarsprocesser udspringer af Freuds teori. Freuds ubevidste er en dynamisk størrelse, hvor drifterne og fortrængte oplevelser søger at styre og regere individet efter lystprincippet. Lazarus forener hermed sin kognitiv-fænomenologiske teori med den psykoanalytiske teori. Ifølge Lazarus kan det være svært at blive bevidst om sine subjektive vurderinger, og han henviser i den forbindelse især til de, som er et resultat af egoforsvarsprocesser. Det betyder, at det for den enkelte ikke altid vil være tilstrækkeligt selv at forsøge at tænke anderledes om de daglige belastninger og derved ændre sin situation. Mennesker kan i mange situationer opleve emotioner og stress uden at være bevidst om, hvad der ligger til grund for det. Psykologens opgave bliver i den forbindelse at medvirke til, at det enkelte individ opnår en større indsigt heri. Dette er for os at se af stor betydning - særligt i det moderne samfund, hvor der er et krav til det enkelte menneske om at tilpasse sig arbejdsmarkedets herskende logik og krav om fleksibilitet, omstillingsevne, mobilitet og livslang læring/kompetenceudvikling 4. Det enkelte menneske har øget kontrol over og ansvar for sin arbejdsproces, hvilket kan være positivt. Ulempen kan være, at den enkelte oftere selv må finde vejen ud af sine problemer, og det sker, ifølge Jørgensen, hyppigt ved at arbejde mere og hårdere. Grænsen for, hvor meget arbejdet må fylde, i forhold til fx familielivet, skal sættes af medarbejderen selv, hvilket kan betyde øget risiko for udbrændthed og arbejdsnarkomani. Kvinder og stress. 4 Jørgensen, C.R.(2002): Psykologien i senmoderniteten. Hans Reitzels Forlag. S. 101f.

4 Ifølge Bo Netterstrøm viser flere nyere undersøgelser, at omkring en femtedel af den danske befolkning næsten dagligt udviser symptomer på stress, hyppigst blandt ufaglærte og kvinder. Blandt den almene befolkning forklares dette med den enkeltes omfang og styrke af arbejdsopgaver og udefrakommende krav 5. Lundberg & Helleström 6 har foretaget en undersøgelse af sammenhængen mellem overarbejde og produktionen af stresshormonet cortisol hos 227 svenske kvinder. Kvinderne var ansat på fuld tid (35 timer eller mere) og arbejdede indenfor servicesektoren samt sundheds- og undervisningsområdet. Hver af kvinderne rapporterede deres samlede arbejdstid pr. uge (inklusiv overarbejde), samt den tid de anvendte til ubetalt arbejde. Ubetalt arbejde var bl.a. husholdning og børnepasning. Ca. 80 kvinder ud af de 227 havde jævnligt overarbejde, mellem 1 og 35 timer. Undersøgelsen viste, at kvinder, der arbejdede mere end 10 timer ekstra om ugen, havde et signifikant højere indhold af cortisol i deres spyt end kvinder, der arbejdede fuldtid og kvinder, der havde moderat overarbejde (mindre end 10 timer om ugen). Blandt de kvinder, der havde moderat overarbejde, fandt man derimod en stigning med hensyn til søvnproblemer. Lundberg & Hellström understreger, at de kvinder, der havde mere end ti timers overarbejde om ugen, ligeledes rapporterede om høj grad af ansvarlighed i forhold til pasningen af deres børn, hvilket tillige kan have bidraget til deres forhøjede cortisolindhold. Som det fremgår kan det forholde sig således, at kvinder er mere stressede end mænd, hvilket måske kan skyldes, at kvinder bruger mere tid på ubetalt arbejde. Ifølge Lazarus vil denne forklaring dog være for simpel, idet der hermed udelukkende fokuseres på mængden af ydre påvirkninger. En anden forklaringsmodel kunne være, at der er neurologiske forskelle på mænd og kvinder. Den russiske neuropsykolog, Elkhonon Goldberg 7 har undersøgt frontallappernes betydning for det han betegner som adaptive, aktørcentrerede beslutninger, der handler om at vælge, hvad der er godt for én selv. Han har i den forbindelse påvist, at kvinder har en tendens til at træffe kontekstuafhængige beslutninger, hvorimod mænd i højere grad beslutter sig ud fra den foreliggende situation. Hvorvidt der findes en neurologisk forklaring på dette, er dog endnu uvist. 5 Netterstrøm, B. (2002): Stress på arbejdspladsen. Årsager, forebyggelse og håndtering. Hans Reitzels Forlag. 6 Lundberg, U. & Hellström, B. (2002): Workload and morning salivary cortisol in women. Work & Stress. Vol.16. NO.4, Goldberg, E. (2002): Hjernens dirigent. Frontallapperne og den civiliserede bevidsthed. Kbh.: Psykologisk forlag.

5 En utryg opvækst giver stress senere i livet? I forhold til at undersøge hvorfor nogle mennesker er bedre til at håndtere hverdagens stress end andre er det ud fra en psykologfaglig interesse næsten uundgåeligt at stille sig selv det spørgsmål, om ikke der er en sammenhæng mellem dette og en tryg opvækst. John Bowlby foreslår f.eks. i sin tilknytningsteori, at den indre arbejdsmodel, barnet har udviklet af den tidlige tilknytning, påvirker barnet på mindst tre områder: den måde barnet relaterer sig til andre på den måde barnet nærmer sig omgivelserne på den måde barnet løser vanskelige problemer på senere igennem hele livet. Siegel 8 er enig heri, idet han påpeger, at interaktionen mellem forældre og barn er afgørende for den måde, hvorpå selvet bliver reguleret. Han hævder således, at emotionsreguleringen hele livet igennem har afgørende betydning for den grad af fleksibilitet, hvormed sindet manifesterer sig i interaktion med omgivelserne. Dysfunktionelle selvreguleringsmønstre ses ofte hos mennesker med en usikker tilknytning. Såfremt der er tale om forvirrede tilknytningsoplevelser, erhverver barnet sig evnen til at reagere på stress ved at dissociere processer, hvilket fører til dissociative tilstande. Dissociative lidelser kan bl.a. vise sig i form af angstneuroser (panikangst, fobier, tvangsneuroser og posttraumatisk stress-syndrom) og narcissistiske karakterstrukturer. Siegel understreger, at karakteren af emotionsreguleringsprocessen vil variere fra menneske til menneske, og at den sandsynligvis er under indflydelse af såvel konstitutionsmæssige træk som af tilpasninger til erfaringen. Ifølge Poul Videbech 9 har undersøgelser fra den nyeste neurobiologiske forskning vist, at rotter, der er taget fra deres mor tidligt i opvæksten, og som vokser op i et utrygt miljø med kraftig støj og andre belastninger, har øget aktivitet i det sympatiske nervesystem. Dette har vist sig også at gælde for kvinder, der i barndommen har været udsat for incest, hvor selv mild stress i forskellige situationer senere i livet giver anledning til langt voldsommere reaktioner end hos de kvinder i kontrolgruppen, der har haft en normal barndom. Videbech tolker disse resultater på følgende måde: et menneskes stresshåndteringssystem, blandt andet cortisolsystemet, indstilles under opvæksten, og dette instillingsniveau har betydning for menneskets reaktionsmåde livet igennem: en utryg opvækst kan altså medføre, at vi bliver dårligere 8 Siegel, D. J. (2002): Sindets tilblivelse og udvikling. Forlaget Klim 9 Videbech, P., i: Brinch, J., Bøgeskov, J. & Elleman, K. (red.) (2002): Hjernen og Stress: Hjerneforskningen om stress, en oversigt over aktuel viden. Hjerneforum.

6 til at håndtere stressende livsomstændigheder som voksne og lettere reagerer med depression eller angst. Michal Lewis 10 hævder dog, at det ikke er muligt at finde et lineært kausalitetsforhold mellem dårlige opvækstvilkår og uhensigtsmæssig stresshåndtering senere i livet. Via sin forskning i tilknytning mener Lewis at kunne påvise, at tilknytningsrelationerne ved etårsalderen ikke kan forudsige tilknytningsrelationerne hos unge voksne, dvs. at arbejdsmodellerne eller erindringerne ingen lighed har med det, deres tilknytningsrelationer rent faktisk var. I stedet har Lewis 11 fundet belæg for at sige, at der er sammenhæng mellem den nuværende livstilpasning hos den voksne personlighed og de aktuelle tilknytningsmodeller. Konklusionen på dette må, ifølge Lewis, være, at menneskets konstruktion af den tidlige barndom i høj grad påvirkes af, hvordan den enkelte har det med sig selv på det tidspunkt, undersøgelsen finder sted. Af undersøgelsen Resilience as process af Sroufe et al. 12 fremgår det, at nyere forskning forsøger at indfange komplekse faktorer i sammenhængen mellem risiko og beskyttelsesfaktorer og barnets udvikling samt de multiple stier til henholdsvis tilpassede og utilpassede resultater. Resilience defineres i denne undersøgelse som evnen til at fungere positivt og være i besiddelse af kompetencer på trods af høj risikostatus, kronisk stress eller alvorlige traumer, og anskuelsen er desuden her, at resilience er en bevægelig proces. Set ud fra dette perspektiv anskues udviklingsmæssige udfald som værende determineret af genetiske, biologiske, psykologiske og sociologiske faktorer i sammenhæng med miljømæssig støtte. Vi mener således ikke, at der er belæg for entydigt at konkludere, at en tryg opvækst med lyttende og empatiske forældre er en garanti for en hensigtsmæssig stresshåndtering senere i livet. Der vil være mennesker, der fungerer positivt i deres hverdag på trods af høj risikostatus eller kronisk stress i løbet af deres barndom eller nuværende livssituation. Desuden er børn født med deres individuelle temperament, hvilket også er en medbestemmende faktor i forhold til deres interaktion med omgivelserne. 10 Lewis, M. (2002): Forandringens mulighed. Hvorfor fortiden ikke kan forudsige fremtiden. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. 11 Lewis, M. & Feiring, C. (1989): Infant, Mother, and Mother-Infant Interaction Behavior and Subsequent Attachment. Child Development. 12 Sroufe, A.L., Carlson, E., Egeland, B. (1993): Resilience as process. Developmental and psychopathology, 5, Cambridge University Press.

7 Skrevet af: Maja Kellberg og Bitta Andersen Rødlundvej 7 Sct. Paulsgade 42B, 2. sal 8462 Harlev J 8000 Århus C

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Forhold der kan styrke mestringskompetance i mødet med stress

Forhold der kan styrke mestringskompetance i mødet med stress Forhold der kan styrke mestringskompetance i mødet med stress Hvilke faktorer gør sig gældende hos personer, der mestrer mødet med stressfulde livsbegivenheder på en effektiv og hensigtsmæssig måde? Tine

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Indledning. Indholdsfortegnelse. Problemfelt. Motivation

Indledning. Indholdsfortegnelse. Problemfelt. Motivation Indholdsfortegnelse Indledning(...(2 Motivation(...(2 Problemfelt(...(2 Problemformulering(...(3 Arbejdsspørgsmål(...(4 Projektmetode(...(4 Redegørelse(for(socialpolitikkens(lovændringer(fra(1930 erne(...(6

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL Bachelor i sygepleje Sygepleje til unge kvinder med stomi Cecilie Senger Byrgesen 681248 04-06-2013 Modul 14 Antal anslag: 71.849 Vejleder: Birgit Norberg Abstract The project

Læs mere

Louise Særmark Munk Bacheloreksamen. December. 2010 Gruppe 73. Hold KS07 Elsebeth Johansen. Bachelorprojekt. Når børn bliver voksne.

Louise Særmark Munk Bacheloreksamen. December. 2010 Gruppe 73. Hold KS07 Elsebeth Johansen. Bachelorprojekt. Når børn bliver voksne. Bachelorprojekt Når børn bliver voksne Den voksne med senfølger af incest i mødet med socialrådgiveren December 2010 Louise Særmark Munk Årgang: KS07 Gruppe: 73 F1 vejleder: Helle Kjems F2 vejleder: Pernille

Læs mere

Mindfulness i undervisningen

Mindfulness i undervisningen Mindfulness i undervisningen Hverdagen i skole og institutioner er fyldt med udfordringer og krav om læring og udvikling i fællesskabet. Dette stiller store krav til den enkelte, og de mange relationer

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Per Fabæch Knudsen og Dorthe Bredesen Skøt. Stammen - psykologisk set

Per Fabæch Knudsen og Dorthe Bredesen Skøt. Stammen - psykologisk set Per Fabæch Knudsen og Dorthe Bredesen Skøt Stammen - psykologisk set 1 Per Fabæch Knudsen og Dorthe Bredesen Skøt: Stammen psykologisk set Forfatterne og Dansk Videnscenter for Stammen 2003 Lay-out og

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Gruppe for voksne børn af alkoholikere

Gruppe for voksne børn af alkoholikere Ole Thofte Peer Nielsen Birgitte Andersen Vibe Buch-Ohlsen Gruppe for voksne børn af alkoholikere ***** Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Det Ambulante Team ***** side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Side 1 af 58 Bachelorprojekt Projektet titel: Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og

Læs mere

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte!

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte! Jeg hedder ikke Menière Jeg hedder Charlotte! Et speciale om de psykosociale aspekter ved øresygdommen Menière Dorte Lundgaard Susanne Steen Nemholt Københavns Universitet Institut for Almen og Anvendt

Læs mere

INDLEDNING 3 Motivation. 3 Problemformulering.. 5 Læsevejledning. 5 Begrebsafklaring & afgrænsning.. 8

INDLEDNING 3 Motivation. 3 Problemformulering.. 5 Læsevejledning. 5 Begrebsafklaring & afgrænsning.. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 Motivation. 3 Problemformulering.. 5 Læsevejledning. 5 Begrebsafklaring & afgrænsning.. 8 ÉT BEGREB MANGE BETYDNINGER. 10 Social arv - et historisk tilbageblik... 10 Kritik

Læs mere

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi Undervisningsforløb Stress (Sundhed-og arbejdspsykologi) Formålet med dette tema er at give en introduktion til det moderne livs stressende vilkår og betydningen af dette for udvikling af stress. Individuelle

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BØRNEHAVEBARNETS SELVVÆRD OG IDENTITETSDANNELSE BACHELOR PROJEKT JUNI 2013 EKSTERN PRØVE VIA UNIVERSITY COLLEGE, PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK

Læs mere

Psykologisk betinget fedme & Overspisningsforstyrrelse (BED)

Psykologisk betinget fedme & Overspisningsforstyrrelse (BED) Psykologisk betinget fedme & Overspisningsforstyrrelse (BED) - perspektiver på overspisningsadfærd og diagnosticering Foto: Colourbox.dk Christina Villendrup Lynge Institut for Psykologi - Københavns Universitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. s. 3

Indholdsfortegnelse. s. 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering... 6 2 Metode... 6 3 Empiri... 7 3.1 Beskrivelse og argumentation for undersøgelsen... 7 3.2 Centrale pointer fra empirien... 8 3.2.1 Centrale

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2015 Bachelorprojekt specialpædagogik maj 2015 -Ina Sif Erland Nielsen

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2015 Bachelorprojekt specialpædagogik maj 2015 -Ina Sif Erland Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Problemformulering 2 Læsevejledning 3 Emneafgrænsning 3 Videnskabsteoretisk perspektiv 4 Metodeafsnit 5 o Introduktion til empiri 5 o Empiri uddrag af et interview 6 Teoriapparat

Læs mere

Særlig Sensitiv. - sku det være noget særligt?

Særlig Sensitiv. - sku det være noget særligt? Syddansk Universitet Bacheloruddannelsen i Psykologi Særlig Sensitiv - sku det være noget særligt? Vejleder: Christian Gerlach B12: Bachelorprojekt, (F14) Forfatter:, 23.06.1980 312713 Antal typografiske

Læs mere

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kriterium 1: Forandringsmodel... 5 1.1. Teoretisk fundament... 5 1.1.1. De små skridts tilgang... 6 1.1.2. Motivationsarbejde... 6 1.1.3 Motivational Interviewing.... 6

Læs mere

http://ing.dk/modules/xphoto/cache/72/27507_460_460.jpg Bachelor projekt 2012 Vejleder; Jeppe Ellis Christensen Censor; Greta Jo Larsen

http://ing.dk/modules/xphoto/cache/72/27507_460_460.jpg Bachelor projekt 2012 Vejleder; Jeppe Ellis Christensen Censor; Greta Jo Larsen Det pædagogiske arbejde med formidlingen af de digitale mediers betydning for relationen mellem barn og voksen -projektet tager afsæt i brugen af mobiltelefoner. http://ing.dk/modules/xphoto/cache/72/27507_460_460.jpg

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Red: Jill Mehlbye og Anette Hammershøi SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE En antologi om forebyggelse og behandling Red: Jill Mehlbye og Anette Hammershøi børn og unge i løbet af deres op- leret om emnet

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark årsager, udbredelse og konsekvenser

Stress hos ledere i Danmark årsager, udbredelse og konsekvenser Per Bech, Hillerød Sygehus Marianne B. Andersen, Ledernes Hovedorganisation Signe Tønnesen, Ledernes Hovedorganisation Erna Agnarsdóttir, Ledernes Hovedorganisation Stress hos ledere i Danmark årsager,

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn. Early attachment between the young vulnerable mother and her infant

Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn. Early attachment between the young vulnerable mother and her infant Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn Early attachment between the young vulnerable mother and her infant Navn: Tanya Treu Jensen 11.500 & Stine Munthe Persson 11.701 Hold:

Læs mere