KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade København Ø. og Røde kors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Røde kors"

Transkript

1 KONTRAKT mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade København Ø og Røde kors om Almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgere m.fl. (Sundhedskontrakten) af 30. januar 2014 Side 1 af 32

2 1. Baggrund og formål Denne kontrakt har til formål at regulere den del af indkvarteringssamarbejdet mellem parterne, der omhandler levering af ydelser til asylansøgere m.fl. vedr. sundhedsbetjening samt det godkendelseskrævende social- og sundhedsmæssige område. Kontrakten er, hvor intet andet er anført, omfattet af de bindende aftaler i kontrakten om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. for 2014, der indgået mellem Udlændingestyrelsen og Røde kors. I bilag 1 beskrives den økonomiske afregning, baseret på forventningerne i indkvarteringsprognosen af 19.december I efterfølgende bilag beskrives hhv. de leverede ydelser, samt rammer for opfølgning, rapportering, samarbejdsorganisation mv. Der henvises endeligt til bilag 7 med en oversigt over lovgrundlaget for løsning af opgaverne i denne kontrakt. Operatøren må frit anvende underleverandører til de ydelser, som er beskrevet i denne kontrakt. Dog er det operatørens ansvar, at underleverandøren lever op til kontraktens standarder for kvalitet i ydelser, arbejdsvilkår, økonomisk stabilitet mv. 2. Kontraktens løbetid Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2014 og løber til og med den 31. december Parterne er dog enige om, at samarbejdet har et flerårigt sigte. Udlændingestyrelsen gør opmærksom på, at der som led i udmøntningen af budgetanalysen er indbudgetteret en række effektiviseringer fra 2015 og frem på finansloven for Udlændingestyrelsen forventer, at der inden udgangen af 1. halvår 2014 er klarhed over implementeringsforudsætningerne for disse effektiviseringer. Det må derfor forventes, at der senest 1. juli 2014 varsles ændringer i social- og sundhedsopgaven for Underskrifter Kontrakten underskrives i to originale eksemplarer, hvoraf parterne hver modtager ét. Endvidere opbevarer hver af parterne en elektronisk version af kontrakten med henblik på senere ændringer. 2

3 3

4 Bilagsoversigt Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 3.1 Bilag 3.2 Bilag 3.3 Bilag 3.4 Bilag 3.5 Bilag 3.6 Bilag 3.7 Bilag 3.8 Bilag 3.9 Bilag 3.10 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Økonomi Lovgrundlag Operatørens ydelser Almen sundhedsbetjening (alle) - opholdscentre Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige) - opholdscentre Almen sundhedsbetjening (alle) - omsorgscentre Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige) omsorgscentre Almen sundhedsbetjening (alle) - Centre for uledsagede mindreårige Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige) - Centre for uledsagede mindreårige Almen sundhedsbetjening (alle) modtage-/udrejse centre Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige) modtage-/udrejsec. Modtagefunktion og medicinsk screening (nyindrejste 0- årige) modtage-/udrejsec. Transport Hjælpemidler Samarbejdsorganisation og rapportering Regnskabsmæssig forvaltning og opfølgning Gældende retningslinjer og andre myndighedsforskrifter 4

5 Bilag 1 Økonomi 1. Indkvarterede, indkvarteringsregioner og -steder Honoreringen for social- og sundhedsydelser tager udgangspunkt i nedenstående forventninger aktivitetsniveau og fordeling på følgende indkvarteringssteder og regioner i kontraktperioden. Oversigt over indkvarteringsregioner og forventede bevillinger Forvent. bevilling Region Forventet årspersoner Forvent. bevilling almen sundhedsbetjening forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Forvent. bevilling i alt Østsjælland Auderød Midtsjælland Midtjylland Djurs Økonomi Operatøren honoreres for social- og sundhedsopgaven ud fra det anførte nedenfor. 1 I forbindelse med lukning af center Sigerslev er operatøren sikret en fast minimumsbetaling på takster for de leverede ydelser for 175 pladser på centret svarende til 29,17 årspersoner i driftsperioden. 2 Operatøren er sikret en fast minimumsbetaling på takster for de leverede ydelser på omsorgscenter Kongelunden for 100 personer i perioden frem til 1. juli, hvorefter det minimumsgaranterede antal øges til 120 personer frem til årsskiftet. Herudover er operatøren sikret en fast minimumsbetaling for 50 personer på omsorgscenter Sandholm frem til omdannelse af center Sandholm til rent modtagecenter (pt. januar til september). Endvidere kan operatøren modtage takster for de leverede ydelser på et omsorgscenter for det realiserede antal helårspersoner pr. kalenderår, der overstiger de minimumsgaranterede henholdsvis 100/120 og 50 personer. 2 For at sikre mulighed for løbende at udnytte den fulde modtagekapacitet er operatøren sikret en fast minimumsbetaling på taksten for indkvartering og socialt netværk på modtage-/udrejsecenter Sandholm for 600 helårspersoner pr. kalenderår. 3 I forbindelse med den midlertidige cateringordning på center Auderød, som anvendes som led i den forestående udrejse, er operatøren sikret en fast minimumsbetaling på takster for de leverede ydelser for 350 personer på cateringordningen frem til ordningens ophør. Endvidere kan operatøren modtage takster for de leverede ydelser for det realiserede antal personer på cateringordning, der overstiger de minimumsgaranterede 350 personer. Endvidere er operatøren sikret en fast minimumsbetaling på takster for de leverede ydelser for 195 personer på selvhushold på center Auderød til og med maj 2014, svarende til 81 årspersoner. Herudover kan operatøren modtage takster for de leverede ydelser for det realiserede antal personer på selvhushold, der overstiger de minimumsgaranterede 195 personer. 4 Operatøren skal tidligst muligt reducere kapaciteten på Center Avnstrup til et niveau på 500 pladser. I forbindelse med reduktion af kapaciteten fra 550 pladser til 500 pladser er operatøren sikret en fast betaling på takster for de leverede ydelser for 50 helårspersoner pr. kalenderår i tillæg til afregningen for belægningsdøgn op til 500 pladser på centret. 5 I forbindelse med lukning af center Ebeltoft er operatøren sikret en fast minimumsbetaling på takster for de leverede ydelser på centret svarende til 53 årspersoner for

6 Betalingen dækker, medmindre andet er anført, samtlige direkte og indirekte udgifter i forbindelse med varetagelse af de i kontrakten beskrevne opgaver, herunder også uforudsete udgifter, der ikke kan henføres til ændrede budgetteringsforudsætninger. Hvor intet andet fremgår, er alle beløb på helårsbasis Almen sundhedsbetjening og forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (takstafregnede ydelser) For ydelser beskrevet i bilag 3 honoreres operatøren ud fra de på finanslov for 2014 angivne takster i forhold til ydelsernes respektive målgrupper. Opkrævningsgrundlaget herfor er dels beboere indkvarteret i operatørens regi og dels privat indkvarterede personer. Uforbrugte midler inden for det takstafregnede område kan genanvendes indenfor og på tværs af området (almen sundhedsbetjening og forebyggende sundhedsordninger for børn og unge) Særlige social- og sundhedsudgifter (godkendelseskrævende ydelser) På det særlige social- og sundhedsområde afregnes efter to principper. Rammeafregning og refusion efter forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen Rammeafregnede social- og sundhedsudgifter Operatøren kan afholde udgifter til visse særlige sundhedsydelser inden for en ramme på kr. på årsbasis. Det rammestyrede område omfatter udgifter til psykolog- og psykiaterbehandling, speciallæger, tandlægebehandling og fysio-, ergo- og fodterapi. Rammen kan justeres ved væsentlige ændringer i forudsætningerne 6. Uforbrugte midler under det rammestyrede områder kan ikke anvendes til andre initiativer, og tilbageføres til Udlændingestyrelsen i forbindelse med den endelige økonomiske afrapportering for året. Behandlinger der gives til handlede udlændinge, som følge af at den pågældende er handlet, er ikke omfattet af det rammeafregnede område, men kræver forudgående godkendelse i Udlændingestyrelsen Refusion for særlige social- og sundhedsbehandlinger efter forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen refunderer operatørens udgifter til særlige social- og sundhedsydelser, der kræver forudgående godkendelse i Udlændingestyrelsen Øvrig honorering og afregning vedrørende social- og sundhedsområdet 1. Honorering for medicinsk screening i modtagefunktionen 6 Nogle leverandører af sundhedsbehandlinger er forpligtiget til at tegne en lovpligtig patientforsikring, hvilket kan påvirke prisen på udgifter til blandt andet speciallæge i

7 Operatøren honoreres med kr. for medicinsk screening af nyankomne asylansøgere. Honoreringen er baseret på antallet af indrejste Honorering for psykologiske screeninger m.v. Operatøren honoreres med 6 mio. kr. for opgaver vedrørende indledende psykologiske screeninger af nyankomne asylansøgerbørn, pædagogiske psykologiske helbredsscreeninger samt psykoedukationsforløb. Operatøren tilrettelægger ydelserne således at flest mulige børn med behov screenes. Herudover modtager operatøren 1,0 mio. kr. til husleje og ejendomsdrift vedrørende psykologenheden. 3. Honorering for registrering af sundhedsklinikker Operatøren honoreres for udgifter til registrering af sundhedsklinikker med en fast ramme på kr. Denne delramme kan indgå i operatørens samlede ramme i forhold til prioritering af opgaver. 4. Dækning af udgifter til forebyggelse af Hepatitis B Operatøren honoreres for udgifter til forebyggelse af hepatitis B med en fast ramme på kr. 5. Honorering for opretholdelse af fælles arkiv for sundhedsjournaler Operatørens honoreres for opretholdelse af et fælles arkiv for sundhedsjournaler med en fast ramme på kr. 6. Honorering for nye vaccinationsprogrammer Operatøren honoreres for udgifter i forbindelse med nye vaccinationsprogrammer med en fast ramme på kr. 7. Honorering af virksomhedsansvarlig læge Operatøren honoreres for udgifter til aflønning af lovpligtig virksomhedsansvarlig læge med en fast ramme på kr. 2.4 Honorering for transport Operatøren honoreres for transport af asylansøgere til sundhedsbehandling mv. inden for rammerne af kontrakten om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 3. Fakturering Operatøren modtager senest den 10. i hver måned en fakturaskabelon for den foregående måned fra Udlændingestyrelsen og sender senest 3 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for leverede ydelser jf. bilag 3. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den 21. i samme måned. 7 Operatøren er sikret en fast minimumsbetaling for modtagefunktioner for nyindrejste. Endvidere kan operatøren modtage takster for modtagefunktioner for det realiserede antal nyindrejste pr. kalenderår, der overstiger de minimumsgaranterede nyindrejste. 7

8 Operatøren skal fremsende den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelon, jf. fakturaskabelon for social- og sundhedsydelser. Fakturering af de takstafregnede ydelser baseres på årets takster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede årspersoner i de enkelte alderskategorier, der fremgår IBS. Fakturering af de rammestyrede ydelser sker med udgangspunkt i 1/12 af den forventede rammebetaling pr. måned. Fakturering af udgifter der refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura skal fremsendes enkeltvis og elektronisk, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende område. Regninger på øvrige områder skal ikke medsendes, men operatøren skal dog opbevare disse regninger, jf. bilag 6. 8

9 Bilag 2. Lovgrundlag Efter udlændingelovens 42 a, stk. 1, 1. pkt., får en udlænding, der opholder sig her i landet og indgiver ansøgning om opholdstilladelse i medfør af 7, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser eller udsendes, jf. dog stk. 3 og 4 og 43, stk. 1. Dette samme gælder udlændinge, der opholder sig ulovligt her i landet, jf. 42, stk. 2, såfremt det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlændingen. Efter udlændingelovens 42 a, stk. 5, tilvejebringer og driver Udlændingestyrelsen indkvarteringssteder for udlændinge, som er omfattet af 42 a, stk. 1 og 2. Dette kan ske i samarbejde med private organisationer eller selskaber eller statslige styrelser, som er godkendt hertil af justitsministeren, eller kommuner. Udlændinge, som er omfattet af 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, har adgang til en række ydelser mv., som er nærmere beskrevet i udlændingelovens 42 a 42 l med tilhørende bekendtgørelser og øvrige administrative retningslinjer. 9

10 Bilag 3 Operatørens ydelser Bilag 3.1. Almen sundhedsbetjening (alle) - opholdscentre Formål Sundhedsbetjeningen har til formål at sikre beboerne adgang til nødvendige sundhedsydelser samt sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, f.eks. sundhedsinformation og sundhedspædagogik, som understøtter beboerne i at tage ansvaret for egen sundhed. Aktiviteter og servicekrav 1. Information om sundhedsbetjening samt forebyggelse Operatøren skal forestå information til beboerne om organiseringen af sundhedsbetjeningen, og om hvilke rettigheder og pligter beboerne har på sundhedsområdet. Løsning af opgaven tilrettelægges med udgangspunkt i beboerens individuelle behov og skal finde sted umiddelbart efter indflytningen. Operatøren skal herudover forestå information, vejledning og rådgivning af beboerne vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. 2. Akut opstået behov for sundhedsbehandling Operatøren skal sikre, at beboerne har adgang til sundhedsbehandling ved akut opstået sygdom, dels gennem information af beboerne om hvordan man skal agere i tilfælde af akut opstået sygdom, og dels gennem at personalet (eventuelt vagten uden for normal arbejdstid) kan iværksætte de nødvendige initiativer såsom tilkaldelse af ambulance m.v. I tilfælde af sultestrejke kontakter operatøren straks Udlændingestyrelsen, det lokale sygehus, jf. Procedurer vedrørende omsorg, overvågning og behandling af asylansøgere som sultestrejker. Herudover kontaktes Embedslægen hvis det vurderes nødvendigt. 3. Konsultationer og behandlinger m.v. hos læger, sygeplejersker m.fl. Operatøren skal sikre, at beboerne har eller gives adgang til ikke-godkendelseskrævende sundhedskonsultationer, såfremt der opstår behov herfor. Det gælder for almen sundhedsbetjening og for de rammestyrede sundhedsydelser, jf. Model for rammestyring af visse kautionsbelagte sundhedsbehandlinger. I en række tilfælde kan behandling eller undersøgelse kun iværksættes efter indhentelse af forudgående godkendelse hos Udlændingestyrelsen. Såfremt en ansøgning imødekommes, skal operatøren sikre, at den godkendte behandling/undersøgelse kan iværksættes. Operatørens opgavevaretagelse skal ske i overensstemmelse med Udlændingestyrelsens Retningslinjer for sundhedsbehandling af voksne asylansøgere m.v., Retningslinjer for sundhedsbehandling af asylansøgerbørn m.v., Retningslinjer for bevilling til tandbehandling af voksne asylansøgere m.v. 4. Tilvejebringelse af medicin, sygeplejeartikler og hjælpemidler m.v. 10

11 Operatøren skal sikre tilvejebringelse af nødvendig medicin (både receptpligtig og ikkereceptpligtig) ordineret af en læge som led i behandlingsforløb samt sygeplejeartikler og hjælpemidler (herunder briller), der ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering er nødvendige for den enkelte beboer. Medicin, der ikke er ordineret af en læge, skal beboeren selv afholde udgifterne til. Beboere på bespisningsordning kan få udleveret håndkøbsmedicin, cremer o. lign. i nødvendigt omfang. Udgifter til særligt omkostningskrævende hjælpemidler (hjælpemidler dyrere end kr.) kan søges bevilget særskilt i Udlændingestyrelsen. Hjælpemidler skal registreres og genanvendes hvor muligt, jf. bilag 4 5. Støtteforanstaltninger i forbindelse med sundhedsmæssige eller sociale begivenheder Støtteforanstaltninger, der kræver forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen, kan efter en konkret vurdering ydes til beboere med særlige fysiske eller psykiske helbredsproblemer, som eksempelvis gør at de midlertidigt ikke er i stand til at klare sig selv eller tage vare på egne børn. I disse tilfælde er det operatørens ansvar at sikre at der er opnået godkendelse inden behandlingen eller foranstaltningen iværksættes. Operatørens opgavevaretagelse skal ske i overensstemmelse med Udlændingestyrelsens retningslinjer. 6. Administration i relation til sundhedsbetjening I de tilfælde, hvor behandling m.v. forudsætter forudgående godkendelse i Udlændingestyrelsen inden iværksættelsen må finde sted, skal operatøren forestå udarbejdelsen af ansøgninger til Udlændingestyrelsen herom. Der henvises i den forbindelse til Udlændingestyrelsens Retningslinjer for sundhedsbehandling af voksne asylansøgere m.v., Retningslinjer for sundhedsbehandling af asylansøgerbørn m.v. samt Retningslinjer for bevilling til tandbehandling af voksne asylansøgere m.v. I de tilfælde hvor operatøren tildeler en sundhedsbehandling indenfor det rammestyrede område, skal operatøren i eget system dokumentere, at tildelingen sker i overensstemmelse med Udlændingestyrelsens Retningslinjer for sundhedsbehandling af voksne asylansøgere m.v., Retningslinjer for sundhedsbehandling af asylansøgerbørn m.v. samt Retningslinjer for bevilling til tandbehandling af voksne asylansøgere m.v. Operatøren skal forestå den løbende administration af beboernes journal i EMAR, jf. 42 h i udlændingeloven. Journaler vedrørende beboere, som overgår til integration, kan med beboerens samtykke videregives til integrationskommunen. 8. Særlige programmer Operatøren skal foretage opfølgende vaccinationer af nytilkomne asylansøgerbørn i alderen 0-6 år mod smitsom leverbetændelse (hepatitis B). Der henvises i den forbindelse til Sundhedsstyrelsens besvarelse på forespørgsel fra Udlændingestyrelsen af 31. januar 2012 samt Udlændingestyrelsens skrivelse af 2. september 2004 om udgifter til screening for hepatitis B. En arbejdsgruppe mellem Røde Kors og Udlændingestyrelsen er i gang med at gennemgå modtagelse og indkvartering af asylansøgere med ikke synlige traumer. 9. Hygiejne 11

12 Operatøren skal sikre, at de hygiejniske forhold, herunder i køkkener, badeværelser, toiletter m.v., lever op til almindelige sundhedsmæssige standarder. Der henvises i øvrigt til Vejledning om hygiejne i asylcentre. 10. Arkiv for fælles sundhedsjournal Operatøren skal sikre, at journaler vedrørende egne og øvrige operatørers beboere, som overgår til integration, udsendes eller forsvinder, opbevares i mindst 10 år, jf. 13, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om udøvelse af lægegerning. Øvrige operatører fremsender papirjournaler til Røde Kors når beboere overgår til integration, udsendes eller forsvinder. Oversendelse sker i overensstemmelse med de af Røde Kors udarbejdede retningslinjer vedr. pakning og forsendelse af journaler til arkivet i Sandholm. Operatøren skal til brug herfor opretholde et fælles arkiv for sundhedsjournaler for alle indkvarteringsoperatørerne. 12

13 Bilag 3.2. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige) opholdscentre Formål Formålet med forebyggende sundhedsordninger for børn og unge er at sikre grundlaget for en sund opvækst samt gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Aktiviteter og servicekrav 1. Sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske Operatøren skal tilbyde sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger til mindreårige beboere, oplysning og vejledning til børn og forældre med det formål at fremme børnenes legemlige og psykiske sundhed og trivsel samt føre tilsyn med det enkelte barns legemlige og psykiske helbredstilstand. Arbejdet skal tage udgangspunkt i den enkelte families/det enkelte barns ressourcer, således at det understøtter dem og medvirker til at udvikle familiens evne til selv at mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med det at have børn. Operatøren skal indtil undervisningspligtens ophør tilbyde følgende: o Op til 7 konsultationer/hjemmebesøg i et barns første leveår for førstegangsfødende, hvoraf den første skal finde sted senest 5 dage efter barnet og moderen er vendt tilbage fra fødeafdelingen. For flergangsfødende skal der ligeledes tilbydes op til 7 konsultationer/hjemmebesøg i et barns første leveår o 1 konsultation/et hjemmebesøg årligt for børn i alderen 1-6 år o Undersøgelse af f.eks. syn, hørelse, højde og vægt samt sundhedssamtale for børn i den skolepligtige alder hvert år Herudover skal operatøren tilbyde: o En konsultation/et hjemmebesøg i 7. svangerskabsmåned o Information i forbindelse med overgivelse til integration til alle forældre med børn i alderen 0-17 år, der indeholder oplysninger om sundhedstilbud, eventuel behandling m.v. i det ordinære sundhedssystem Endelig skal operatøren medvirke til, at forældre til børn i ekstern pleje eller anbringelse så vidt muligt bevarer forældreevnen. For så vidt angår indhold af konsultationer/hjemmebesøg, undersøgelser og samtaler m.v., henvises der til Sundhedsstyrelsens forebyggende sundhedsordninger for børn og unge - vejledning. Der henvises i øvrigt til kapitel 36 i sundhedsloven og vejledning om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. 2. Forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge Operatøren skal tilbyde alle indkvarterede børn forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge. 13

14 Operatøren skal tilbyde alle børn under den undervisningspligtige alder forebyggende helbredsundersøgelser ved en praktiserende læge eller tilsvarende, således at barnet i alt modtager 7 undersøgelser. Undersøgelserne skal så vidt muligt foretages på følgende alderstrin: 5 uger, 5 og 12 måneder samt 2, 3, 4 og 5 år. Det er operatørens ansvar at sikre, at der løbende er tilbudt de til alderen forudsatte helbredsundersøgelser. Operatøren skal i tilknytning til gennemførelsen af de forebyggende helbredsundersøgelser tilbyde vaccination i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende vejledning. Operatøren skal tilbyde alle børn i den undervisningspligtige alder en indskolingsundersøgelse i barnets første skoleår. Såfremt et barn påbegynder skolegangen hos operatøren efter det første skoleår, tilbydes indskolingsundersøgelsen snarest efter, at skolegangen er påbegyndt (og såfremt den ikke måtte være gennemført af en eventuel anden operatør eller i andet regi). Operatøren skal tilbyde alle børn i den undervisningspligtige alder en udskolingsundersøgelse umiddelbart før undervisningspligtens ophør. Der henvises i øvrigt til kapitel 2 i Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, kapitel 36 i sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens forebyggende sundhedsordninger for børn og unge - Vejledning. 3. Børn og unge med særlige behov For børn med særlige behov, jf. afgrænsningen heraf i bilag 6 til Sundhedsstyrelsens forebyggende sundhedsordninger for børn og unge - Vejledning, skal kontaktfrekvensen, som den er anført under pkt. 1 og 2 ovenfor, forøges, således at den svarer til barnets/familiens behov. Der henvises i øvrigt til kapitel 3 og kapitel 4 i Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, sundhedsloven samt Sundhedsstyrelsens forebyggende sundhedsordninger for børn og unge - Vejledning. 4. Koordination af aktiviteter m.v. I forbindelse med gennemførelse af aktiviteterne skal der sikres koordination af de tilbud, der gives af en sundhedsplejerske og de tilbud, der gives af enten en praktiserende læge (eller tilsvarende) eller en kommunallæge (eller tilsvarende), dels i det daglige arbejde, dels i forbindelse med skolestart og skoleafslutning. Der henvises i øvrigt til kapitel 6 i Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. 5. Forebyggende og behandlende tandpleje Operatøren skal sikre alle børn under 18 år adgang til forebyggende og behandlende tandpleje med udgangspunkt i lov om tandpleje m.v. Operatøren skal sikre, at børnene indkaldes til en forebyggende undersøgelse første gang i 2-års alderen, hvor forældrene tillige informeres om barnets tandsundhed og gives råd om gennemførelse af daglig hjemmetandpleje. 14

15 Operatøren skal herefter tilbyde forebyggende undersøgelser til børn efter behov, dog mindst én gang om året indtil barnet fylder 18 år. 15

16 Bilag 3.3. Almen sundhedsbetjening (alle) Omsorgscentre Formål Formålet er at sikre særligt omsorgskrævende beboere, som er visiteret til et omsorgscenter af visitationsudvalget, adgang til sundhedsydelser samt sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, som understøtter beboerne i at tage ansvar for egen sundhed. Der henvises i øvrigt til de i bilag 3.1. angivne formål. Aktiviteter og servicekrav Udover de i bilag 3.1. nævnte aktiviteter og servicekrav er nedenstående gældende for beboere indkvarteret på et omsorgscenter. 1. Konsultationer og behandlinger m.v. hos læger, sygeplejersker m.fl. Operatøren skal sikre beboerne udvidet og fleksibel adgang til nødvendige behandlinger, vejledning, instruktion m.v. gennem behandlere, herunder psykologer og læger. Operatøren skal tillige sikre, at aften- og nattevagter kan håndtere udlevering af medicin m.v. 2. Særlig indsats over for børn Operatøren skal sikre, at indkvarterede børn, som har behov herfor, har udvidet adgang til sundhedsplejerske samt behandlere. 3. Administration i relation til godkendelsesbelagte ydelser Som følge af den særlige beboersammensætning på indkvarteringsstedet skal operatøren varetage en mere omfattende administration af ansøgninger om godkendelsesbelagte ydelser på de sociale og sundhedsmæssige områder. 16

17 Bilag 3.4. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige) - Omsorgscentre Formål Der henvises til de i bilag 3.2. angivne formål. Aktiviteter og servicekrav De i bilag 3.2. angivne aktiviteter og servicekrav gælder ligeledes for indkvarterede på et omsorgscenter. 17

18 Bilag 3.5. Almen sundhedsbetjening (alle) - Centre for uledsagede mindreårige Formål Formålet er at sikre uledsagede mindreårige en udvidet adgang til sundhedsydelser samt sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, som understøtter børnene i at være med til at tage ansvaret for egen sundhed. Der henvises i øvrigt til de i bilag 3.1. angivne formål. Aktiviteter og servicekrav Ud over de i bilag 3.1. nævnte aktiviteter og servicekrav er nedenstående gældende for indkvarterede på et center for uledsagede mindreårige. 1. Konsultationer og behandlinger m.v. hos læger, sundhedsplejerske m.fl. Som følge af at beboerne er særligt sårbare, skal operatøren sikre en udvidet adgang til sundhedskonsultationer. Alle uledsagede børn tilbydes medicinsk interview hos en sundhedsplejerske samt undersøgelse hos læge. 18

19 Bilag 3.6. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige) - Centre for uledsagede mindreårige Formål Formålet er at sikre grundlaget for en sund opvækst samt gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Der henvises i øvrigt til de i bilag 3.2. angivne formål. Aktiviteter og servicekrav Ud over de i bilag 3.2. nævnte aktiviteter og servicekrav er nedenstående gældende for indkvarterede på et center for uledsagede mindreårige. 1. Introduktionsprogram Operatøren skal tilbyde alle beboere et introduktionsprogram om sundhed i bred forstand, herunder om misbrug og kostvaner. 2. Seksualundervisning Operatøren skal minimum 6 gange om året tilbyde beboere mellem 12 og 17 år seksualvejledning. 3. Sundhedssamtale Beboere, der opholder sig på indkvarteringsstedet mere end 6 måneder, skal tilbydes en sundhedsorienterende samtale samt en undersøgelse hos sundhedsplejersken. 19

20 Bilag 3.7. Almen sundhedsbetjening (alle) Modtage-/udrejsecentre Formål Der henvises til de i bilag 3.1. angivne formål. Aktiviteter og servicekrav De i bilag 3.1. angivne aktiviteter og servicekrav gælder ligeledes for indkvarterede på et modtage- /udrejsecenter. 20

21 Bilag 3.8. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (6-16-årige) Modtage- /udrejsecentre Formål Der henvises til de i bilag 3.2. angivne formål. Aktiviteter og servicekrav De i bilag 3.2. angivne aktiviteter og servicekrav gælder ligeledes for indkvarterede på et modtage- /udrejsecenter. 21

22 Bilag 3.9. Medicinsk screening (nyindrejste 0- årige) Modtage-/udrejsecentre Formål Formålet er at opnå en overordnet indsigt i asylansøgernes helbredsmæssige tilstand ved ankomsten til Danmark samt at målrette den behandlende og forebyggende indsats mod dem, der har særlige behov, ved en systematisk afdækning af almentilstand, sygdom og sårbarhed. Formålet er endelig at undgå spredning af smitsomme sygdomme. 1. Medicinsk modtagelse Operatøren skal tilbyde samtlige asylansøgere medicinsk modtagelse. Den medicinske modtagelse omfatter: o En individuel samtale, hvor asylansøgerens fysiske og psykiske helbredstilstand kortlægges. Asylansøgerne gennemgår relevante undersøgelser og får udleveret relevant medicin og vitaminer. Herudover får asylansøgerne information om HIV og AIDS og prævention. o På baggrund af den medicinske modtagelse skal operatøren opdatere EMAR, herunder eventuelt med en medicinsk handleplan, for samtlige asylansøgere. o Ved den medicinske modtagelse kan der visiteres til læge efter behov f.eks. ved akut sygdom, behov for medicin, uopsætteligt behandlingskrævende kroniske lidelser, behov for psykiatrisk vurdering m.v. Såfremt en undersøgelse eller behandling er godkendelseskrævende, skal operatøren forinden iværksættelse søge om Udlændingestyrelsens godkendelse hertil. o Screening for TB af asylansøgere fra risikoområder, herunder interview og vejledning om TB og lægelig undersøgelse efter behov. o Visitation af gravide til læge og jordemoder, herunder udarbejdelse af graviditetsjournal og tilbud om fosterdiagnostik. Operatøren skal registrere i IBS, når en asylansøger er blevet tilbudt medicinsk modtagelse, og om pågældende har taget imod denne undersøgelse. Den medicinske screening skal registreres som modtaget, når den samlede screening er gennemført. I de tilfælde, hvor operatøren modtager alvorligt syge asylansøgere, fysisk eller psykisk, skal operatøren udarbejde en indstilling til visitationsudvalget om indkvartering på omsorgscenter eller søge iværksættelse af alternative løsninger efter forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen. Det er hensigten, at den medicinske modtagelse skal være afsluttet senest 10 arbejdsdage efter ankomsten til Danmark, dog senest inden udflytningen fra modtagecenter. 2. Særlig medicinsk modtagelse af børn Operatøren skal udover det i pkt. 1 anførte forestå særlig medicinsk modtagelse af samtlige børn. Den medicinske modtagelse af børn omfatter: o Forebyggende helbredsundersøgelse ved en læge, jf. bilag 3.2. o Undersøgelse ved sundhedsplejerske (f.eks. højde- og vægtmåling og for børn i den undervisningspligtige alder, farvetest, syns- og høreprøve samt forskellige funktionsundersøgelser), jf. bilag 3.2. o Konsultation/hjemmebesøg med information og vejledning til sårbare familier med børn, jf. bilag

23 o Konsultation/hjemmebesøg til gravide over 7. svangerskabsmåned, jf. bilag 3.2. o Konsultation/hjemmebesøg til mødre med nyfødte, jf. bilag 3.2. o Vaccination af børn i alderen 0-6 år mod Hepatitis B efter eventuel screening, og vaccinationer ifølge det danske vaccinationsprogram. o Sundhedsinformation til børn og unge i relation til pubertet, misbrug m.v. Det er hensigten, at den medicinske modtagelse skal være afsluttet senest 10 arbejdsdage efter ankomsten til Danmark, dog senest inden udflytningen fra modtagecenter. 23

24 Bilag Transport Formål Formålet er i fornødent omfang at tilvejebringe transport til beboerne i forbindelse med sundhedsbetjening. Aktiviteter og servicekrav 1. Transport i forbindelse med sundhedsbetjening Operatøren skal tilvejebringe mulighed for transport til sundhedsbetjening. 24

25 Bilag 4. Hjælpemidler Der skelnes mellem personlige hjælpemidler og tekniske hjælpemidler. Personlige hjælpemidler er oftest kropsbårne og personligt tilpassede, f.eks. div. proteser, høreapparater, kontaktlinser/særligt dyre briller. De tekniske hjælpemidler er hjælpemidler som er anskaffet for at tilgodese brugernes særlige behov f.eks. kørestole, hospitalssenge, lift m.v. Operatøren skal registrere tekniske hjælpemidler bevilget efter godkendelse fra Udlændingestyrelsen, som stilles til rådighed for personer, som er indkvarteret hos eller i tilknytning til operatøren. Registreringen skal angive hjælpemidlets karakter, anskaffelsespris / løbende lejeudgift samt navn og id-nummer på den person, som har fået stillet hjælpemidlet midlertidigt til sin rådighed. Dyrere hjælpemidler bør som udgangspunkt lejes. Er det ikke muligt at leje det relevante hjælpemiddel, skal det i registreringen angives, om hjælpemidlet forventes at kunne genanvendes. Listen over registrerede hjælpemidler skal årligt fremsendes til Udlændingestyrelsen i forbindelse med den årlige økonomirapportering. 25

26 Bilag 5. Samarbejdsorganisation, kvalitetssikring og rapportering Formål Til sikring af, at ydelsernes kvalitet og omfang er afstemt mellem Udlændingestyrelsen og operatøren, samt at Udlændingestyrelsens betalinger til operatøren kan understøtte det aftalte kvalitetsniveau og omfang, etableres der en samarbejdsorganisation samt en række værktøjer til kvalitetssikring af de leverede ydelser. I den forbindelse skal Udlændingestyrelsen stille data fra IBS til rådighed for operatøren. 1. Samarbejdsorganisation For at sikre en løbende afstemning af forventningerne til det præsterede omfang og den præsterede kvalitet af de ydelser, operatøren leverer, etableres der en samarbejdsorganisation med en række mødefora med repræsentanter for operatørerne og Udlændingestyrelsen. Samarbejdsorganisationen omfatter ydelser der leveres i henhold til bilag 3. Som led i den løbende opfølgning vil Udlændingestyrelsen gennemføre sammenligningsanalyser (benchmark) på social- og sundhedsområdet. 2. Rapportering mv. Operatøren udarbejder løbende forskellige afrapporteringer til Udlændingestyrelsen. Yderligere skal operatøren fremsende eventuelle tilsynsrapporter m.v. til Udlændingestyrelsen for tilsyn gennemført af embedslægen. Månedlig økonomi rapportering Operatøren udarbejder hver måned en ledelsespåtegnet økonomisk afrapportering til Udlændingestyrelsen, hvor der redegøres for det faktiske forbrug og forventede forbrug for året med de nødvendige ledsagende bemærkninger. Afrapporteringen udarbejdes pr. indkvarteringsregion, og således at der kan skelnes ift. særcentre (omsorgscentre, modtage-udrejse centre og centre for uledsagede mindreårige). Afrapporteringen skal indeholde følgende: o For almen sundhedsbetjening og forebyggende sundhedsordninger for børn og unge afrapporteres realiseret forbrug og forventet forbrug for året, opgjort samlet og som enhedsudgift (årsperson). o For den rammebelagte del af det kautionsbelagte område indenfor de særlige social- og sundhedsydelser afrapporteres for forbruget inden for de respektive behandlingskategorier (tandbehandling, psykologbehandling, psykiaterbehandling og fysio-, ergo- og fodterapi). Såfremt operatøren forventer at overskride bevillingen skal Udlændingestyrelsen tidligst muligt varsles herom. Varsling om overskridelse skal ledsages af afrapportering indeholdende afvigelsesforklaringer samt forslag til udgiftsbegrænsende tiltag. Den økonomiske månedsrapportering fremsendes til Udlændingestyrelsen senest den 25. i den efterfølgende måned. Afrapportering efter juni måned indsendes ikke grundet sommerferie. 26

27 Kvartalsvis økonomi rapportering Operatøren udarbejder hvert kvartal en supplerende økonomirapportering på det godkendelseskrævende social- og sundhedsområde med henblik på afstemning af tilgodehavender. Afrapporteringen skal indeholde følgende: o En opgørelse over forventede tilgodehavende beløb hos Udlændingestyrelsen fsva. godkendelseskrævende social- og sundhedsbehandlinger 8 o Den kvartalsvise rapportering fremsendes til Udlændingestyrelsen senest den 25. i kvartalets sidste måned. Endelig økonomisk afrapportering for året Operatøren foretager herudover en samlet økonomisk afrapportering til Udlændingestyrelsen for året som helhed. Denne følger retningslinjerne for den månedlige afrapportering. Den samlede afrapportering for året fremsendes til Udlændingestyrelsen med ledelsespåtegning senest den10. februar i det efterfølgende år. Økonomirapporteringsvejledning Operatørens økonomiske afrapporteringer til Udlændingestyrelsen skal være i overensstemmelse med Udlændingestyrelsens økonomirapporteringsvejledning. 3. Tilsyn 3.1. Generelle bestemmelser Der føres tilsyn med operatørens opgaveløsning i form af anmeldte og uanmeldte tilsyn udført af Udlændingestyrelsen. I forbindelse med tilsyn kan Udlændingestyrelsen inddrage ekstern faglig bistand. Udlændingestyrelsen fører tilsyn med, at den relevante lovgivning og tilhørende retningslinjer overholdes, herunder at operatøren lever op til de krav, der er stillet i nærværende kontrakt. Udlændingestyrelsen fører desuden tilsyn med, om operatøren overholder almindelige regnskabsmæssige principper, og at operatøren i det hele taget varetager opgaven på en økonomisk forsvarlig måde. Styrelsen fører i den forbindelse tilsyn med, at operatørerne har fastsat de fornødne retningslinjer og forretningsgange til sikring af korrekt tildeling, disponering, dokumentation, opfølgning mv. Som opfølgning på tilsyn kan Udlændingestyrelsen indskærpe overholdelsen af gældende retningslinjer. Efter gennemførsel af tilsyn udarbejder Udlændingestyrelsen et udkast til en rapport, som sendes til operatøren med henblik på afgivelse af bemærkninger, forinden rapporten drøftes i samarbejdsorganisationen. Medmindre andet er anført nedenfor gennemføres tilsyn med udgangspunkt i opgavebeskrivelserne i kontraktens bilag samt de generelle kontraktvilkår, herunder om opgavevaretagelsen gennemføres i overensstemmelse med de Retningslinjer og myndighedsforskrifter m.v., der er anført i bilagene. 8 Opgørelsen skal afspejle de samme principper som anvendes i den endelige økonomiske afrapportering for året. 27

28 28

29 Bilag 6. Regnskabsmæssig forvaltning og opfølgning Operatøren er omfattet af statens regnskabsregler, jf. kontrakten om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.. Det indebærer at operatøren generelt er forpligtiget til at sikre interne kontrolog godkendelsesprocedurer for den regnskabsmæssige forvaltning af det samlede social- og sundhedsområde. Operatøren skal endvidere sikre løbende ledelsesmæssigt tilsyn med den regnskabsmæssige forvaltning af området, herunder ift. it-understøttelsen. For det godkendelseskrævende social- og sundhedsområde gælder endvidere nedenstående retningslinjer: o Iværksættelse af visse social- og sundhedsydelser kræver Udlændingestyrelsens forudgående godkendelse inden igangsættes. o Ansøgningen om behandling skal ske inden for rammerne af Udlændingestyrelsens Retningslinjer for sundhedsbehandling af voksne asylansøgere m.v., Retningslinjer for sundhedsbehandling af asylansøgerbørn m.v., Retningslinjer for bevilling til tandbehandling af voksne asylansøgere m.v. o Såfremt operatørens ansøgning imødekommes, skal operatøren sikre at den godkendte behandling/foranstaltning iværksættes. o Iværksættes en behandling før end styrelsens godkendelse foreligger, hæfter indkvarteringsoperatøren som udgangspunkt selv for udgifterne frem til godkendelsestidspunktet. o Indkvarteringsoperatøren er ansvarlig for at tilvejebringe og opbevare dokumentation for godkendte behandlingsforløb fra vurdering af behov for behandling/foranstaltning til endelig afregning med Udlændingestyrelsen. Dokumentationen skal foreligge pr. behandlingsforløb og skal omfatte: o Kautionsansøgning o Prisoverslag for behandling/foranstaltning o Leverandørfaktura og dokumentation for korrekt modtager af behandling (f.eks. rekvisition) o Opfølgning overfor leverandører ved overskridelse af forventet udgift o Opfølgning overfor Udlændingestyrelsen ved forventet overskridelse af godkendt beløb o Faktureringen af Udlændingestyrelsen Kravet om dokumentation gælder tillige ydelser tildelt under den rammestyrede del af det særlige social- og sundhedsområdet, selvom der ikke fremsendes kautionsansøgninger på dette område. Procesbeskrivelse nedenfor kan anvendes som udgangspunkt for operatørens egen tilrettelæggelse af sagsbehandlingen og den regnskabsmæssige forvaltning på det godkendelseskrævende social- og sundhedsområde: 1. Indkvarteret vurderes af sundhedspersonale, til at have behov for godkendelseskrævende behandling 2. Indkvarteringsoperatøren ansøger Udlændingestyrelsen om godkendelse af den konkrete behandling. Ansøgningen indeholder det beløb, der søges godkendt samt overslag over pris på behandlingen. 3. Når en ansøgning er godkendt kan behandlingen igangsættes. 29

30 4. Når indkvarteringsoperatøren modtager faktura fra leverandøren af social og sundhedsydelser sikres det, at leverandørfakturaen kan knyttes direkte til den konkrete godkendelsessag, herunder at den fakturerede behandling vedrører den person som behandlingen er godkendt til, samt at den fakturerede behandling er i overensstemmelse med den godkendte. 5. Når operatøren har sikret sig, at al dokumentation foreligger, viderefakturerer operatøren Udlændingestyrelsen med henblik på refusion. 30

31 Bilag 7. Gældende retningslinjer og andre myndighedsforskrifter For så vidt angår den fulde ordlyd af love, lovbekendtgørelser, bekendtgørelser og cirkulærer samt vejledninger m.v., som ikke er udstedt/udarbejdet af Udlændingeservice, henvises der til medmindre andet er anført. o Aftale i henhold til rigsrevisorlovens 9, stk. 1, om intern revision ved Dansk Røde Kors Asylafdelingen af den 6. oktober 2009 (en ny aftale er under udarbejdelse) o Bekendtgørelse af lov om social service (LBK nr. 810 af 19/7/2012) o Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed (LBK nr. 877 af 4/8/2011) o Bekendtgørelse af udlændingeloven (LBK nr. 984 af 2/10/2012) o Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge (BEK nr af 03/12/2010) o Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Justitsministeriets ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år (BEK nr. 483 af 23/5/2012) o Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis (BEK nr. 977 af 30/09/2011). o Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v. (LBK nr. 70 af 27/11/2011) o Bekendtgørelse om tandpleje (BEK nr. 179 af 28/2/2012 med senere ændringer) o Cirkulære om indkøb i staten (CIR1H nr af 20/3/2012) o Cirkulære om selvforsikring i staten m.v.(cir nr af 09/12/2005) o Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (Sundhedsstyrelsen, RTL nr af 31/12/1995) bekendtgørelse nr af 03/12/2010. Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge o Forretningsgange for Visitationsudvalget (Udlændingeservice den 22. juni 2011) Forretningsorden for Visitationsudvalget (Udlændingeservice 22. juni 2011) o Forvaltningsloven (LBK nr. 988 af 9/10/2012) o Iværksættelse af forebyggelsesprogram mod hepatitis B (Udlændingestyrelsens skrivelse af 10. april 2003) o Notat om tilrettelæggelsen af Dansk Røde Kors Asylafdelings regnskabsvæsen (Udlændingeservice den 4. januar 2010) o Procedurer vedrørende omsorg, overvågning og behandling af asylansøgere som sultestrejker (Udlændingestyrelsen den 11. november 2005) o Retningslinjer for bevilling til tandbehandling af voksne asylansøgere m.v. (Udlændingeservice 7. juli 2010) o Retningslinjer for iværksættelse af sociale foranstaltninger i forhold til asylansøgere m.v. (Udlændingeservice den 20. december 2010) o Retningslinjer for sundhedsbehandling af asylansøgerbørn m.v. (Udlændingeservice den 17. januar 2013) 31

32 o Retningslinjer for sundhedsbehandling af voksne asylansøgere m.v. (Udlændingeservice den 7. juli 2010) o Sundhedsloven (LBK nr. 913 af 13/07/2010) o Udgifter til screening for hepatitis B (Udlændingestyrelsens skrivelse af 2. september 2004) o Vejledning om hygiejne i asylcentre (Sundhedsstyrelsen 23. oktober 1998) o Sundhedsstyrelsens besvarelse på forespørgsel fra Udlændingestyrelsen vedr. hepatitis B af 31. januar o Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, sundhedsstyrelsen o Vejledning om forholdsregler ved optræden af tuberkulose (under revision). 32

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Langeland kommune

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Langeland kommune KONTRAKT mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Langeland kommune om Almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og særlige social- og sundhedsmæssige ydelser

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerland kommune

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerland kommune KONTRAKT mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerland kommune om Almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og særlige social- og sundhedsmæssige

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 20. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sygehussocialrådgivere Landeseminar RØDE KORS 1

Sygehussocialrådgivere Landeseminar RØDE KORS 1 Sygehussocialrådgivere Landeseminar RØDE KORS 1 En flygtnings vej gennem det danske system Mødet med sygehusvæsnet 16. marts 2017 RØDE KORS 2 En flygtnings vej gennem det danske system Mødet med sygehusvæsnet

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886

K O N T R A K T. mellem. Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 Dato: 21. december 2012 K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 om indkvartering og underhold af asylansøgere

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 30. januar

Læs mere

TILLÆGSKONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerlands Kommune

TILLÆGSKONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerlands Kommune Dato: 19. december 2014 TILLÆGSKONTRAKT mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerlands Kommune om opgaver varetaget i 2015 i forbindelse med asylaftalen af 19. september 2012

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro K O N T R A K T mellem Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. AF 22. DECEMBER 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars

K O N T R A K T. mellem. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 20.01.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 20.01.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal.

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal. K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K CVR nr. 2069 9310 om Dansk Flygtningehjælps dokumentationsarbejde

Læs mere

Inspektion af Asylcenter Avnstrup den 16. november 2006

Inspektion af Asylcenter Avnstrup den 16. november 2006 Den 28. januar 2010 Inspektion af Asylcenter Avnstrup den 16. november 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-2720-649/KB1 1/11 Den 6. maj 2008 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. november 2006

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Undersøgelse vedrørende overtagelse af operatøropgaven på asylområdet

Undersøgelse vedrørende overtagelse af operatøropgaven på asylområdet Undersøgelse vedrørende overtagelse af operatøropgaven på asylområdet Følgende notat belyser de økonomiske og faglige perspektiver ved en evt. overtagelse af operatøropgaven på asylindkvarteringsområdet.

Læs mere

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning Kontoret for Indkvarteringsvilkår Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen 1. Indledning 2. oktober 2017 Udlændingestyrelsen Kommunerne har ansvaret for integration af de flygtninge,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Notat. Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen

Notat. Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen Notat Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen Det er afgørende for en god integrationsindsats, at den kommune, der modtager en flygtning, så tidligt som muligt har adgang til relevante

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende med en person, som opholder sig i Danmark

Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende med en person, som opholder sig i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 220 Offentligt 1. juli 2016 Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE 1. PARTER Mellem Frederikssund Kommune og leverandør: Russtop IVS Jernbanegade 15, 1. th 3600 Frederikssund CVR.nr36 41 02 48 2. JURIDISK

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Kriminalforsorgen. Strandgade København K

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Kriminalforsorgen. Strandgade København K K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af april 2017 1 INDHOLD

Læs mere

Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård

Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård Kontoret for Økonomi og Indkvartering Dato: 9. februar 2016 Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård 1. Hvorfor etableres Udrejsecenter Kærshovedgård? Kærshovedgård, der hidtil har fungeret som åbent fængsel,

Læs mere

Notat om tilsyn med driften af indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige asylansøgere m.fl.

Notat om tilsyn med driften af indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige asylansøgere m.fl. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 223 Offentligt Notat om tilsyn med driften af indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige asylansøgere m.fl. Juni 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål N og O i integrationsudvalget. Folketingets udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål N og O i integrationsudvalget. Folketingets udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 75 Offentligt TALEPAPIR Dato: 25. januar 2007 Kontor: Økonomi- og Analysekontoret J.nr.: 2007-5014-12 Sagsbeh.: LKN Fil-navn:

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 14. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 https://www.skyfish.com/preview/10895272- Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Notat vedr. asylcenterdrift i Svendborg Kommune

Notat vedr. asylcenterdrift i Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Notat vedr. asylcenterdrift i Svendborg Kommune 9. november 2012 Indledning Dette notat

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Økonomi vedr. etablering af asylcenter i Svendborg Kommune

Økonomi vedr. etablering af asylcenter i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3900 Økonomi vedr. etablering af asylcenter i Svendborg Kommune I forbindelse med etablering af et asylcenter i Svendborg Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

K O N T R A K T. mellem. og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 14. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre pr. år At sikre børn og unge en

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre At sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Asylområdet ved Langeland Kommune

Asylområdet ved Langeland Kommune Asylområdet ved Langeland Kommune Asylområdet ved Langeland Kommune Indledning: Langeland Kommune overtog pr. 1. februar 2011 driften af asylcenter Holmegaard. På daværende tidspunkt havde centeret en

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Overgivelsesskema styrket informationsudveksling mellem integrationsaktører. Del 1 Personoplysninger

Overgivelsesskema styrket informationsudveksling mellem integrationsaktører. Del 1 Personoplysninger Overgivelsesskema styrket informationsudveksling mellem integrationsaktører Overgivelsesskemaet indeholder følgende: Del 1 Personlige oplysninger Del 2 Afdækning af kompetencer og kvalifikationer Del 3

Læs mere

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering 1 Reduktion i sundhedsplejen pr. 1.8. 2012 med 22 timer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet klinikken): Navn(e) Klinikadresse CVR.nr. og ejerydernummerindehaver

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark Ved kontorchef Thomas Mortensen, Udlændingestyrelsen, den 17. marts 2015 i Kulturhus Trommen, Hørsholm Indhold Baggrund og rammer for udrejsecenteret

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Formål Sundhedsplejens formål er: At sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Baggrund Opgavetyper I mange af Socialforvaltningens tilbud udføres en række opgaver, som har sundhedsfaglig

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forretningsorden for Databasen Børns Sundhed

Forretningsorden for Databasen Børns Sundhed Forretningsorden for Databasen Børns Sundhed Kommuner tilmeldt Databasen Børns Sundhed Deltagende regioner Statens Institut for Folkesundhed (SIF) 1 Baggrund Den kommunale sundhedstjenestes tilbud omfatter

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp Asyl og Repatriering. Borgergade 10, 3.

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp Asyl og Repatriering. Borgergade 10, 3. K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Dansk Flygtningehjælp Asyl og Repatriering Borgergade 10, 3. sal 1300 København K CVR-nr. 2069 9310 om Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars CVR. nr. 2918 9471 om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Notat om udgifter til asylansøgernes sundhedsbehandlinger

Notat om udgifter til asylansøgernes sundhedsbehandlinger Notat om udgifter til asylansøgernes sundhedsbehandlinger (godkendelseskrævende sundhedsbehandlinger) 1. halvår 2004 1. halvår 2007 OKTOBER 2008 1 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...

Læs mere

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET Vejledning om hjemmehjælp Vejledning om hjemmehjælp december 2003 Vejledning om hjemmehjælp Vejledningen om hjemmehjælp er en vejledning til brug i

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling Indsatsområde: Behandling og Pleje Proces: Godkendt

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere