BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx"

Transkript

1 BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces Budgetreduktioner Tekniske korrektioner Den administrative del 7 3. Hovedprincipperne i budgetlægningen Fagudvalgene Inddragelse af ledere og medarbejdere 9 4. Basisbudget 2015 samt overslagsår Proces- og tidsplan for budgetlægning

3 1. Indledning Budgetprocessen er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2015 og overslagsårene Arbejdet med budgetlægningen kan opdeles i 4 faser: 1. Tidsplan og procedure godkendes, teknisk budget og forslag til budgetreduktioner udarbejdes. Der afholdes forårsseminar i maj 2014, hvor de nærmere målsætninger drøftes. (Forberedelsesfase) 2. Basisbudget behandles i Økonomiudvalget i august, hvor der også afholdes budgetseminar. Resultatet af Økonomiaftalen og betydningen for Langeland Kommune fremlægges på budgetseminaret. (Udarbejdelsesfase) 3. Budgetforslaget kommer til 1. behandling i Økonomiudvalget, høringsfase fortsætter og der er mulighed for at indsende forslag m.v. (Statusfase) 4. Budgetforslaget skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen. Der kan indsendes ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen. Det endelige budget vedtages den (Beslutningsfase) Det fremgår af aftalen om den kommunale økonomi for 2014, at KL og regeringen er enige om, at det fremover bliver obligatorisk for kommunerne at udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger herunder målsætninger for eksempelvis drift og anlæg. Formålet med obligatoriske langsigtede økonomiske målsætninger er således, at bidrage til en forbedring af den generelle økonomistyring i kommunerne. De langsigtede økonomiske målsætninger skal danne ramme for kommunens økonomiske styring på kort og lang sigt gennem fastlæggelsen af konkrete målsætninger for den økonomiske udvikling. Målsætningerne skal understøtte de politiske prioriteringer i budgetprocessen. I forbindelse med forårsseminaret i den 12. maj 2014 vil en del af disse målsætninger indgå i den politiske drøftelse. De omfattende budgetreduktioner på tværs af de kommunale serviceområder nødvendiggør, at fagudvalgene arbejder sideløbende med den øvrige budgetlægning, med konkretisering af den aftalte reduktion af driftsbudgettet på 16 mio. kr. årligt

4 Direktionens forslag til en fortsat styrket budgetproces: Afholdelse af forårsseminar den fra kl til Fortsat aktiv involvering af fagudvalg Involvering af faglige ledere og MED-organisationen Afholdelse af budgetseminar den De aftaler og beslutninger, der tidligere er truffet omkring økonomistyringen, skal videreføres i budgetprocessen, hvor der er følgende opmærksomhedspunkter: Udviklingsaftalen At skabe balance i den langsigtede økonomi herunder langsigtede økonomiske målsætninger Løbende tilpasning som følge af demografien Løbende proces omkring reduktion af driftsudgifterne Positivt driftsresultat Sikre at innovationsideer indgår i processen omkring reduktioner Det er vigtigt, at budgetreduktionerne på 16 mio. kr. årligt gennemføres uafhængigt af den tekniske bearbejdning af budgetforslaget, idet denne budgetreduktion er en fast forudsætning

5 2. Budgetlægningsproces Med udgangspunkt i udfordringerne omkring budget , krav til langsigtede økonomiske målsætninger og den generelle økonomiske situation på Langeland, er der behov for tilrettelæggelse af en koordinerende proces i forbindelse med budgetlægningen Budgetstrategien består derfor i, at koordinere: Proces for budgetlægning Proces for budgetopfølgning 2014 og regnskab 2013 Budgetprocessen for blev udarbejdet sideløbende med udvalgenes budgetarbejde og konkretisering af budgetreduktioner. Udarbejdelse af basisbudget var et "startskud" for en ny måde at håndtere budgetprocessen på. Hvornår og med hvilke beløb basisbudgettet automatisk skulle tilrettes blev et gennemgående tema i budgetdrøftelserne. Den tidligere opstart havde ligeledes den konsekvens, at der løbende igennem hele året har været et stort administrativt fokus på budgetprocessen - Dette har været rigtigt gavnligt i forhold til processen. Med henblik på løbende at have et opdateret skøn af yderligere budgettilpasninger og omprioriteringer, er de to processer koordineret således, at viden fra budgetopfølgningen og regnskab 2013 løbende indarbejdes i budgetlægningen. Erfaringerne viser, at det er vigtigt at basisbudget indeholder de afledte konsekvenser af regnskabet, så budgetlægningen og de væsentlige politiske drøftelser og behandlinger ikke forstyrres af dette. Dette skal således være et opmærksomhedspunkt i planlægning og gennemførelse af næste års budgetproces. Et yderligere element i det videre arbejde med at forbedre denne del af budgetprocessen er, at skabe en større grad af "ensartethed" i arbejdet på tværs af de politiske udvalg og den samlede organisation. Der afholdes et forårsseminar kort efter regnskabsafslutningen for 2013, hvor dette resultat og den løbende administrative opfølgning i 2014 vil blive drøftet. Fremtidens økonomistyring kræver større sammenhænge mellem regnskab og budget, hvilket stiller andre krav til hurtigere tilretning. Kommunerne står overfor nye principper for økonomistyring. Det drejer sig ikke længere om kun at overholde budgetterne, men øget fokus på at prioritere og levere en høj kvalitet via egne ambitioner, digitaliseringsstrategier, udefra kommende pres, kommende nye reformer m.v

6 De stigende krav til at dokumentere effekt og levere mere for mindre kræver nye styringsværktøjer, økonomiske nøgletal og krav omkring målstyring m.v. Denne proces er igangsat og vil indgå i den løbende administrative og politiske budgetopfølgning og budgetlægning Konkretisering af budgetreduktioner (16 mio. kr.) Der udarbejdes oversigter der budgetmæssigt opdeles i: Serviceudgifter (forringelser og udvidelser), medfinansiering og overførsler Demografi På baggrund af befolkningsprognosen og fagafdelingernes beregninger udarbejder Økonomi en oversigt over de samlede demografikorrektioner Tekniske korrektioner Det er alles ansvar at gøre opmærksom på tekniske korrektioner til basisbudgettet. Formålet er at forebygge, at eventuelle fejl overføres til det kommende budgetforslag. Tekniske korrektioner kan f.eks. være: Budgetomplaceringer mellem konti inden for udvalg og politikområder, som skal finde sted for at justere budgettet i forhold til den faktiske aktivitet, samt for at følge den autoriserede kontoplan. Budgetomplaceringer mellem aktivitetsområder. Disse kan finde sted, hvis et budgetbeløb skal flyttes som følge af en tidligere flytning af opgaver/konti fra et aktivitetsområde til et andet. Indregning af kommunalbestyrelsens beslutninger, der har virkning for 2014 og frem. Udmøntning af tidligere års rammebesparelser. Væsentlige ændringer i kontraktmæssige forpligtelser. Organisatoriske ændringer, hvor der ikke ændres på opgavens karakter/indhold. Egentlige fejl. Dette kan f.eks. være poster, der er faldet ud under den seneste budgetlægning eller områder der er blevet dobbeltbudgetteret eller lignende

7 Økonomi kan generelt pege på tekniske korrektioner til budgettet med henblik på at skabe overensstemmelse mellem budget og faktisk forbrug på områder, hvor der er sket en udvikling i udgifter eller indtægter, uden at der er foretaget budgetmæssige tilpasninger. Tekniske korrektioner, som har nettovirkning på kommunens budget, godkendes af Økonomiudvalget i oversigtsform. Ændringer som følge af tekniske korrektioner indarbejdes i basisbudgettet. Økonomiudvalget skal på augustmødet forholde sig til eventuelle udvidelser af budgetrammen Den administrative del I budgetprocessen har Økonomi en særlig rolle. Der er et behov for, at denne rolle løbende defineres, så der skabes de nødvendige sammenhænge mellem Direktion og leder i Økonomi. Der er endvidere behov for at delelementer drøftes i budgetprocessen, og at den tekniske del af budgetlægningen løbende koordineres. Opgaver: Drøfte skabeloner til udvalgenes budgetbidrag. Koordinering og sparring af delelementer i processen, herunder spørgsmål til budgetvejledningen/budgetprocessen. Tilrettelæggelse af intern administrativ proces. Økonomisystemets understøttelse særlige behov og ønsker? Interne administrative tidsfrister for indberetninger og fremsendelse af materiale og oversigter. Orientering fra Økonomi om den overordnede politiske proces

8 3. Hovedprincipperne i budgetlægningen Budgetproces og tidsplan for budgetlægningen godkendes på Økonomiudvalgets møde den Fagudvalgene orienteres på møderne i februar 2014 om, hvordan Direktionen planlægger at gribe budgetprocessen an. Fagudvalgene skal udarbejde forslag omkring budgetreduktionerne (16 mio. kr.) og løbende sikre en tilpasning af budgetforslaget via politisk godkendelse af færdigbehandlede forslag. Udmøntning af budgetreduktionerne skal senest være besluttet i fagudvalgene den På baggrund af fagudvalgenes tilbagemeldinger udarbejder Økonomi det endelige basisbudget, der behandles i Økonomiudvalget den Samtidig udarbejdes en orientering omkring Økonomiaftalens påvirkning på finansieringssiden og øvrige ændringer af de større konjunkturfølsomme områder. Budgetforslaget udarbejdes efterfølgende og drøftes på budgetseminaret den og behandles på Økonomiudvalgets møde den Halvårsregnskabets resultat vil evt. danne grundlag for evt. korrektion af budgetforslaget for 2015 og overslagsårene. Udgangspunktet for anlægsbudgettet er 15 mio. kr. Der udarbejdes en investeringsoversigt, der drøftes i forbindelse med budgetseminaret den Økonomiudvalget skal på baggrund af budgetforslaget fastlægge: Eventuelle yderligere korrektioner af fagudvalgenes budgetrammer på grund af yderligere økonomisk pres (uforudsete udgifter) Eventuel igangsætning af yderligere analyser Forslag til anlægsprojekter Øvrige retningslinjer for budgetarbejdet og udmelding til fagudvalg

9 3.1 Fagudvalgene Formålet med en fremrykket budgetproces, er en tidligere inddragelse af fagudvalgene og dermed en langt mere aktiv rolle i budgettilpasningen. Målet er, at fagudvalgene skal arbejde med: Overholdelse af budgetramme (Se definition side 11) Udarbejde langsigtede overordnede målsætninger Forslag til udmøntning af budgetreduktioner = 16. mio. kr. Beskrivelse af de områder, der evt. skal reduceres i forbindelse med aktivitetsudvidelser, idet den korrigerede budgetramme ikke må overskrides Målopfyldelse i forhold til kvalitetskontrakter, udviklingsaftale o.l. 3.2 Inddragelse af ledere og medarbejdere Ledere inddrages aktivt fra starten af året i den nye budgetproces. Det er en vigtig forudsætning for processens kvalitet og kobling til øvrige aktiviteter på vores forskellige institutionsområder, at institutions- og afdelingsledere er tæt inddraget i udviklingen af de forslag, der skal bringes frem til fagudvalgenes behandling. Dette gælder både udvalgets egne tiltag og mere tværgående tiltag. Denne aktivitet igangsættes umiddelbart efter, at tidsplanen for budgetprocessen er godkendt. Hovedprincipperne i budgetprocessen er, at MED- og Hovedudvalg både inddrages tidligt og løbende i budgetlægningen. Denne involvering er en vigtig forudsætning for at nå målet om, at budgetreduktionerne på 16 mio. kr. kan komme på plads før sommerferien. Hvis der skal ske yderligere budgetreduktioner, og der som følge heraf skal udarbejdes oplæg til andre reduktioner efter sommerferien, vil MED- og Hovedudvalg blive inddraget. Herudover afholdes der efter behov budgetorienteringsmøder i Hovedudvalget og i MED-udvalgene på de enkelte områder

10 4. Basisbudget 2015 samt overslagsår Basisbudgettet, som består af overslagsårene i vedtaget budget 2014, fungerer som det første bud på aktivitetsniveauet for det kommende år. Der skal korrigeres for: Tekniske ændringer Øvrige korrektioner Pris- og lønudviklingen Tekniske ændringer er afledte konsekvenser af beslutninger truffet siden sidste budgetvedtagelse, både udefrakommende beslutninger og kommunalbestyrelsens beslutninger. Som eksempel er kommunalbestyrelsens forventning om en aftale indebærende en årlig reduktion i driftsudgifterne på 16 mio. kr. De tekniske korrektioner er yderligere specificeret under afsnit 2.2 Der kan også være tale om udefrakommende beslutninger, som virkningen af ny lovgivning, som beskrives i lov- og cirkulæreprogrammet. Konsekvenserne opgøres så vidt muligt på baggrund af de aktuelle forhold. De budgetmæssige konsekvenser skal sammenholdes med Langeland kommunes DUTkompensation. Økonomi vurderer og indarbejder væsentlige ændringer fra Økonomiaftalen i samarbejde med Direktionen. Øvrige korrektioner er rettelser af fejl og mangler eller ændringer af overførselsudgifterne på baggrund af justerede konjunkturskøn. Der skal være tale om væsentlige og ufravigelige ændringer, som kan dokumenteres. Som en del af basisbudgettet skal der også korrigeres for pris- og lønudviklingen. Der tages udgangspunkt i KL s udmeldte skøn. I det omfang KL korrigerer pris- og lønskønnene i budgetforløbet, vil der ske endnu en korrektion i basisbudgettet. Korrektionerne vil blive beskrevet med oplysninger om de anvendte forudsætninger og årsagsforklaringer. Hensigten er, at skabe overblik over de indlagte ændringer, der skal begrænses mest muligt. Korrektioner for ændret demografi vedrører ændringer i befolkningstallet/sammensætningen. Disse ændringer indgår i de aftalte budgetreduktioner, hvor driftsbudgettet skal reduceres med 16 mio. kr. årligt. Afdelingernes ajourføringer for budget skal afleveres til Økonomi senest den

11 Budgetreduktionerne på 16 mio. kr. vil blive konkretiseret i basisbudgettet på baggrund af fagudvalgenes tilbagemeldinger til Økonomiudvalget inden den Økonomiafdelingen udarbejder en ny version af basisbudgettet efterhånden som der sker ændringer til dette med henblik på at følge budgetprocessen tæt. Basisbudgettet for 2015 udmeldes dog først på Økonomiudvalgets møde den , hvor denne version af basisbudgettet danner budgetrammen for De ændringer som på dette tidspunkt endnu ikke er indregnet på grund af manglende oplysninger/viden reguleres efterfølgende af Økonomi. Basisbudgettet vil blive justeret efterfølgende, hvis der sker øvrige justeringer i 2014 som har permanent virkning. Med henblik på at øge gennemsigtigheden vurderer Økonomi løbende de ændringer, der kan ligge i en gråzone mellem en basiskorrektion og en servicejustering

12 5. Proces- og tidsplan for budgetlægning : Forudsætningen for tidsplanen for udarbejdelse af budgetforslag er en løbende proces med den aftalte opgave, at reducere driftsbudgettet med 16. mio. kr. pr. år. Konkretisering af den aftalte reduktion af driftsbudgettet på 16 mio. kr. Fordelingen af den aftalte reduktion på 16 mio. kr. mellem udvalgene forudsættes fastholdt. Fagudvalgene arbejder, sideløbende med den øvrige budgetlægning, med konkretisering af den aftalte reduktion af driftsbudgettet. De konkretiseringer af reduktioner, der besluttes i udvalgene, anbefales og besluttes løbende af Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse med henblik på en løbende tilpasning af budgetforslaget. Der skal være opmærksomhed omkring forventninger og krav til høring og medinddragelse til Opstartsfasen Forløb før forårsseminar Proces- og tidsplan for budget godkendes i Økonomiudvalget Økonomi har udarbejdet ny befolkningsprognose for perioden Forårsseminar Kommunalbestyrelsen afholder forårsseminar ( )

13 Politisk del af budgetlægning Fagudvalgene behandler løbende forslag til budgetreduktioner, omprioriteringer m.v. samt anlægsbudget Fagudvalgenes budgetforslag indarbejdes i det materiale, som drøftes på budgetseminar den Tilbagemelding til Økonomiudvalget senest til Høringsfase Det forudsættes, at afdelingerne og/eller udvalgene gennem hele budgetforløbet er i dialog med de respektive MED-Udvalg, bestyrelser m.v. omkring budgetlægningen Økonomi udarbejder basisbudget, hvor konsekvenser af det ændrede pris- og lønskøn samt konsekvenser af tidligere beslutninger og kendte ændringer indregnes Administrativ del af budgetlægning Seneste frist for aflevering af fagafdelingernes budgetændringer for til Økonomi Direktionen drøfter budgetsituationen og materiale, der skal præsenteres for Økonomiudvalget den , herunder resultatet af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL Nødvendige løbende ændringer til basisbudgettet indarbejdes og vurderes af Økonomi Budget udarbejdes for hovedkonto 7 og

14 Takster og budgetbemærkninger til 1. behandling Økonomiudvalgets behandling af basisbudget, orientering om Økonomiaftalen m.v. Økonomiudvalget drøfter status på fagudvalgenes budgetforslag, indtægtsprognose (Økonomiaftalens resultat), beskrivelse af aftalens øvrige større ændringer og konsekvenser heraf Afklaring af forventningen til udvalgenes anlægsbudgetforslag Frist for indsendelse af ønsker Drift (Sendes til Økonomi) Frist for forslag til fordeling af anlægsrammer (Sendes til Økonomi) Kommunalbestyrelsen og Hovedudvalg afholder budgetseminar og drøfter: Budgetseminar Nuværende status på budgetforslaget Drøftelse af halvårsregnskabets effekt på budget Anlægsbudget Udvalgenes budgetønsker og/eller reduktionsforslag Høringsfase Det forudsættes, at afdelingerne og/eller udvalgene gennem hele budgetforløbet er i dialog med de respektive MED-Udvalg, bestyrelser m.v. omkring budgetlægningen

15 1. og 2. behandling af budget 2015 og overslagsårene Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til 1. behandling i kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgetforslaget Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag. Forslag skal afleveres senest kl til Økonomi Økonomiudvalget vurderer egne behov for fremsættelse af ændringsforslag Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget, herunder godkendelse af takster Efter vedtagelse Planlægning af den videre proces for Medio januar 2015 Evaluering af processen for

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2014 til 2017 3 2.1 Statusnotater 4 2.2 Partiernes budgetønsker

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Holstebro Kommune Budgetvejledning 2018

Holstebro Kommune Budgetvejledning 2018 Holstebro Kommune Budgetvejledning 2018 Budget 2018 og overslagsårene 2019 2021 Udarbejdet af Økonomi Tiltrådt af Direktionen d. Godkendt af Økonomiudvalget d. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Økonomisk

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budgetindflydelse i MED. April 2017

Budgetindflydelse i MED. April 2017 Budgetindflydelse i MED April 2017 teks t Byrådet vedtager tidsplan for B18 Forvaltningen beslutter aktivitetsplan H-MED vedtager tidsplan for MED Hvad er en god budgetproces for os: Der bør kun være

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2015-2018 Ansvarlig Dato Aktivitet 22.01.2014 Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 20.01.) Chefgruppen 28.01.2014

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2017 2020, proces og tidsplan Dette notat beskriver proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2017-2020. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets budgetlægning...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Intern budgetvejledning til basisbudget

Intern budgetvejledning til basisbudget Den interne budgetvejledning indeholder oplysning om, hvordan basisbudgettet for 2017-20 skal dannes og består af følgende afsnit: 1. Skabeloner for budgetskemaer 2. Budgetkladde, basisbudget og afstemningsark

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Drejebog for budget 2015. Indledning Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2017

Budgetproces og tidsplan 2017 18-12-2015 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-39-15 Budgetproces og tidsplan 2017 Jammerbugt Kommune har gennem flere år anvendt de samme grundlæggende

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

SOCIALUDVALGET BUDGET

SOCIALUDVALGET BUDGET BUDGET 2017-20 SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetproces for

Budgetproces for Budgetproces for 2016-2019 Indtægter Finansiering Anlæg Udgifter Godkendt af Byrådet den 26. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING... 2 2. ØKONOMISKE MÅL... 2 3. BUDGETRAMMER... 3 3.1 Budgetrammer

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 21.12.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Økonomi Dato: 19.02.15 Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2016-19... 3 1.1. Byrådets økonomiske mål og principper... 3 1.2. Kommunernes

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 29.11.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2017-2020 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen

Mål og procedurer for budgetlægningen Økonomi Dato: 23.02.16 Mål og procedurer for budgetlægningen 2017-2020 Godkendt af Byrådet den 8. marts 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2017-2020... 3 1.1. Byrådets økonomiske

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Uddrag af POLITISK og ØKONOMISK TIDSPLAN i 2013 samt procedurer

Uddrag af POLITISK og ØKONOMISK TIDSPLAN i 2013 samt procedurer Uddrag af POLITISK og ØKONOMISK TIDSPLAN i 2013 samt procedurer udgetlægning 2014 (Godkendt i Direktionen og i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 ) Side 1 af 15 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring.

Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring. Januar 2012 Resume Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring. KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske

Læs mere

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter)

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Dato Indhold Ansvarlig Fredag, den 27. november 2015 Drøftelse af Magistratens evaluering af budget 2016-2019 i Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere