Grundlæggende undervisningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende undervisningsmateriale"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom Udviklet af: Arne Nielsen og Lene Dahlgaard Social- og Sundhedsskolen, Viborg Amt Nordbanevej Skive Tlf.: April 2005

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB og TAK er hører til i den fælles kompetencebeskrivelse nr. 2695, Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet. Uddannelsesmålet er relevant for nogle af målgrupperne i FKB`en, primært socialog sundhedsassistenter eller deltagere med tilsvarende kvalifikationer, som beskæftiger sig med kronisk syge patienter, indlagt på medicinske sygehusafdelinger. Arbejdsfunktioner På sygehusenes medicinske afdelinger, hvor social- og sundhedsassistenterne arbejder, drejer arbejdet sig om at indgå i pleje- og rehabiliteringsopgaver hos patienter, der indlægges med kroniske sygdomme eller lidelser, hvor sigtet med plejen er vedligeholdende og/eller palliativt. Gennem patientens indlæggelsesforløb angår deltagernes arbejde både opgaver, som deltagerne selvstændigt udfører; dvs. grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver, og opgaver, de medvirker ved, nemlig mere komplekse pleje- og rehabiliteringsopgaver. Uddannelsesmålet er relateret til flere TAK er og skal kvalificere deltagerne i forhold til følgende: 1) at kunne deltage i træning af patientens færdigheder 2) at kunne deltage i palliativ pleje 3) at kunne deltage i terminal sygepleje 4) at kunne deltage i patientens sorgarbejde Ad 1) I træningsmæssigt øjemed har særligt fremme af sundhed og forebyggelse af sygdom, for kronisk syge mennesker, i højere grad fokus på vedligeholdelse af patientens ressourcer end på vækst og mulig helbredelse. Personalets anerkendelse af målsætningen for pleje og rehabilitering/træning af patientens færdigheder er nødvendig for, at tværfaglig opgaveløsning kan lykkes. Gennem kendskab til forskellige forståelser og fortolkninger af pleje- og rehabiliteringsstrategier kan deltagerne medvirke til at kvalificere arbejdet i afdelingen. Ad 2) og 3) Personalets arbejde med mennesker, der er terminalt syge, og mennesker, der er kronisk syge, indeholder flere forskellige arbejdsopgaver fra patientens indlæggelse til udskrivelsen. Forudsætningen for at kunne deltage i, gennemføre og evaluere en grundlæggende, målrettet pleje og mulig rehabilitering af den kronisk syge patient (vedligehol- 1 af 6

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET dende/palliativ pleje) er, at kursusdeltagerne kender forskellige aktuelle kroniske medicinske sygdomme og lidelser og deres mulige behandlings- og rehabiliteringsforløb. Ad 4) Pleje af mennesker med kroniske og uhelbredelige sygdomme stiller store krav til personalets evne til at arbejde empatisk. Personalet møder i arbejdet forskellige etiske og moralske spørgsmål, de må forholde sig til, og ikke mindst er døden en meget synlig del af hverdagen på medicinske afdelinger. At kende sorgens udtryk og personligt forholde sig til den er en vigtig egenskab hos personalet. Samarbejdet med patienter og pårørende vil gennem en naturlig og empatisk tilgang til døden og til sorgen kunne befordre et kvalificeret arbejde. Deltagerforudsætninger Deltagernes faglige forudsætninger i forhold til uddannelsesområdet vil afhænge af arbejdsorganiseringen på den enkelte arbejdsplads. Det betyder, at de beføjelser, den enkelte social- og sundhedsassistent har, og de arbejdsopgaver, som den enkelte social- og sundhedsassistent løser, således kan være forskellige. Deltagerforudsætningerne er derfor forskellige, men kendskab til det daglige arbejde med patienter indlagt på sygehus er en forudsætning for at deltage i denne uddannelse. Struktur I relation til denne uddannelse kan nævnes følgende AMU-uddannelser: (44008) Pleje af patient med akut medicinsk sygdom (44312) Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område (42680) Medicinadministration (42682) Pleje og behandling af kræftpatienter (43436) Hospicemetoder i praksis 2. Ideer til tilrettelæggelse Uddannelsesmål: Deltagerne kan gennemføre og evaluere en grundlæggende, målrettet pleje og mulig rehabilitering af den kronisk syge medicinske patient, der i en vis udstrækning modtager vedligeholdende og palliativ behandling og pleje. De kan indgå i relationer med patienter med kroniske og/eller livstruende sygdomme og medvirke ved patientens sorgbearbejdning. 2 af 6

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET De kan deltage i, gennemføre og evaluere pleje af patienter, der ikke har udsigt til helbredende behandling. De kan deltage i og selvstændigt varetage pleje og genoptræning af patienter med de handicap, der er en følge af deres medicinske sygdom eller lidelse. De kan begrunde plejen på baggrund af kvalificerede skøn. Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring med arbejdet som social- og sundhedsassistent. Udgangspunktet for undervisningen er deltagernes erfaringer fra arbejdet med kronisk syge medicinske patienter og de problemstillinger, som deltagerne støder på i arbejdet med disse patienter og deres pårørende. Der tilstræbes en tæt og praksisnær sammenhæng mellem den undervisning, der foregår på kurset, og den praksis, som deltagerne kommer fra. 3. Opgaver, undervisningsmaterialer Der kan laves en opgave i forløbet, der har til formål at sikre deltagernes fordybelse i eget praksisfelt med henblik på at nå målene for uddannelsen. Formålet er således, at deltagerne kan beskrive og begrunde eget arbejde, således at de kvalificerer sig til at kunne agere i forhold til de aktuelle og fremtidige plejeformer og behandlingsformer på hospitalerne. Viden fra indholdet i undervisningen sammenholdes med deltagernes aktuelle praksisviden i opgaverne. Opgaverne kunne præsenteres således: 1. Indledning 1.1. Præsentation af problemstilling 1.2. Begrundelse for valg af problemstilling 2. Problemformulering 2.1. Endelig afgrænsning af problemformulering 2.2. Definition af nøglebegreber 3. Metodeovervejelser 3.1. Valg af metoder 3.2. Begrundelse for valg af metoder 4. Analyse 4.1. Teorifremstilling/empiri 4.2. Diskussion 4.3. Sammenfatning 5. Mål i forhold til handlingsforslag 6. Handlingsforslag 3 af 6

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 7. Konklusion 8. Fremtidsperspektiver 9. Referenceliste og bilag Opgaven må maksimalt fylde 5 sider. Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper (på maksimalt 3 personer). Hvis der er to, der skriver sammen, må opgaver fylde maksimalt 8 sider. Hvis der er tre, der skriver sammen, må opgaver fylde maksimalt 10 sider. Der gives en kort skriftlig tilbagemelding på opgaven. Tilbagemeldingen retter sig mod deltagernes evne til at forholde sig til deres faglige udvikling. 4. Afholdelsesformer Kurset foreslås afviklet som et modulopdelt splitkursus. I perioden mellem de to skolemoduler udarbejder deltagerne et mindre skriftligt produkt med en selvvalgt, praksisnær problemstilling, der afleveres til underviserne på uddannelsen, der giver en tilbagemelding. Fordelen herved er muligheden for at sikre tid til fornøden fordybelse i praksisnære problemstillinger og til at reflektere over disse ved anvendelse af relevant teori (viden, færdigheder og holdninger). Forslag til temaer i forløbet: 1. modul (37 lektioner): Den kroniske medicinske patient og medicinsk sygepleje introduktion til forløbet kendetegn ved den kronisk syge medicinske patient modtagelse af den kronisk syge medicinske patient og dennes pårørende tværfagligt samarbejde dataindsamling og bearbejdning sygdomslære forskellige medicinske behandlingsformer og rehabiliteringstiltag farmakologi oplæg til skriftlig opgave 2. modul (37 lektioner): Sundhedspersonalet og dets rolle i pleje og behandling 4 af 6

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i relation til den kronisk syge medicinske patient etiske og moralske problemstillinger 1 i forhold til plejen af den kroniske patient sygeplejefaglig vejledning og kollegial supervision udskrivelse af den kronisk syge medicinske patient samarbejde mellem primær- og sekundærsektor sorgens faser og sorgarbejde dødens udtryk og betydning for patient og pårørende pleje af terminalt syge mennesker afrunding af kurset og evaluering/udlevering af kursusbeviser Der anvendes i et vist omfang eksterne undervisere fra praksis som f.eks. psykolog og præst og sygeplejersker fra medicinske afdelinger. 5. Litteraturliste Forslag til undervisningsmateriale for undervisere og kursister Den nødvendige smerte: om tab, sorg, og adskillelsesangst/marianne Davidsen- Nielsen og Nini Leick udgave. - [Kbh.]: Gyldendal Uddannelse, sider. - (Socialpædagogisk bibliotek) Sorg og krise/lis Hillgaard, Lis Keiser, Lise Ravn ; tegninger...: Lars Thorsen ; billedredaktør: Anita Amundsen udgave. - [Kbh.]: Gyldendal Uddannelse, sider: ill.. - (Socialpædagogisk bibliotek) Kunsten at dø: religiøse traditioner og åndelig humanisme, ansigt til ansigt med døden i dag/marie de Hennezel, Jean-Yves Leloup ; på dansk ved Else Henneberg Pedersen udgave. - Kbh.: Munksgaard, sider 61.4 Sundhedspædagogik for praktikere/tone Saugstad og Ruth Mach-Zagal udgave. - Kbh.: Munksgaard Danmark, sider 1 Kan dreje sig om den kommunikation, den information og de valg, som den kroniske patient og dennes pårørende kan blive udsat for at skulle tage stilling til under indlæggelse på medicinsk afdeling. 5 af 6

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Pedersen, Court (f. 1952) Medicinske sygdomme udgave/court Pedersen, Jens D. Lundgren/tegninger: Birgitte Lerche. - Kbh.: Nyt Nordisk Forlag, sider: ill. (nogle i farver). - (Lærebog for sygeplejestuderende) Vesterdal, Anne Medicinsk sygepleje. - 2.udgave. - Kbh.: Nyt Nordisk Forlag, sider: ill.: Litteraturhenvisninger. - (Lærebog for sygeplejeelever) 61.7 Hansen, Lissi Sygepleje og sygdomslære/lissi Hansen udgave/tegninger: Flemming Orneborg, Henning Dalhoff og Lena Untidt. - Kbh.: Munksgaard Danmark, sider: ill.. - (Social og sundhedsassistenter) 61.7 Kirkevold, Marit Sygeplejeteorier analyse og evaluering: om sygeplejeteori/marit Kirkevold ; Oversat af Andreas Bonnevie. 2. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark, sider. - (Sygeplejeteoretisk bibliotek) 6 af 6

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Praktikvejledning af PGU- og sosuelever 45864 Udviklet af: Else

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Samarbejde med ældre om gode kostvaner 42933 Udviklet af: Birgitte Højlund Social

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598 Udviklet af: Annette Langdahl Århus Social- og sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus December 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud 44296 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelse. Praktikvejledning af ernæringsassistentelever

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelse. Praktikvejledning af ernæringsassistentelever til arbejdsmarkedsuddannelse Praktikvejledning af ernæringsassistentelever Nr. 40423 Udviklet af Hanne Hyldgaard Langager og Maj-Britt Duus Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Februar

Læs mere

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser TUP UNDERVISNINGSMINISTERIETS TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSPULJE Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddybning af begreber der anvendes i håndbogen...

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Inspirationsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl og Mechelina Rødtness Dreyer 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder -FKB: 2222

Læs mere

Pleje af den svært overvægtige borger. 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Pleje af den svært overvægtige borger. 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Uddannelsens titel: Pleje af den svært overvægtige borger Inspirationsmaterialet er udviklet af: Heidi Larsen og Nis Kaasby Århus Social- og Sundhedsskole, Olof Palmes Allé 35, 8200 Århus N, Tlf 8741 2626

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 41687 Udviklet af: Bjarne Friis Pedersen Århus social- og sundhedsskole Oluf Palmes Allé 35 8200 Århus Tlf.: 87412626 Februar 2010 Sammenhæng til FKB/TAK Uddannelsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Sygdomsspecifik patientuddannelse. Hjerte-kar sygdomme

Sygdomsspecifik patientuddannelse. Hjerte-kar sygdomme Region Hovedstaden KPU Sygdomsspecifik patientuddannelse for Hjerte-kar sygdomme Marts 2012 KPUK Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om indhold af rapporten... 8 1. Formål og mål...

Læs mere