Studiegruppe Studiegruppe (14 deltagere) læser kristne og muslimske tekster (initiativtagere: Theodor Jørgensen og Safet Bektovic).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiegruppe Studiegruppe (14 deltagere) læser kristne og muslimske tekster (initiativtagere: Theodor Jørgensen og Safet Bektovic)."

Transkript

1 Projektvejledning, rådgivning, foredragsvirksomhed og gruppebesøg fra uddannelsesinstitutioner Der har som sædvanlig været en del henvendelser om hjælp og information til studerende, om rådgivning og kontakter i forbindelse med projekter, specialer, foredrag og oplæg. Der har desuden været enkelte gruppebesøg. Speciale om IKS: Rikke Weissfeld har færdiggjort sit speciale i teologi med titlen: En model for religiøs sameksistens. Et case studium i Islamisk-Kristent Studiecenter. Specialet bygger først og fremmest på interne kilder fra IKS, såsom årsberetninger og nyhedsbreve og på interview med næstformand, Naveed Baig og formand, Lissi Rasmussen - med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad skal der til, for at man kan lave et stykke arbejde, som det IKS har stået for? Også disses prædikener er blevet inddraget samt deres artikler, bøger og bidrag til antologier. Undervisning Vi venter stadig på henvendelse fra Kriminalforsorgen ang. start af efteruddannelseskurser for fængselsimamer om sjælesorg. Kursus om islamisk teologi v. Safet og Lissi stod for kurset d. 28. og 29. oktober 2010 på Center for Europæisk Islamisk Tænkning, Det Teologiske Fakultet for præster og kirkelige medarbejdere i København og Helsingør Stifter. Der deltog i alt 27, alle præster med undtagelse af to. Alt i alt et meget vellykket kursus med livlig interesse og åbenhed. Efterfølgende har vi modtaget meget positive tilbagemeldinger fra deltagere. Der var blandt deltagerne et ønske om en fortsættelse af dette kursus, evt. med et mere praksis-orienteret indhold og gerne af længere varighed. Muligheden af et sådan kursus indenfor de næste par år overvejes. Studiegruppe Studiegruppe (14 deltagere) læser kristne og muslimske tekster (initiativtagere: Theodor Jørgensen og Safet Bektovic). Ligebehandlingsprojekter 1. Medlemsskab af Ligebehandlingsudvalget (LBU) under Rådet for Menneskerettigheder. Formålet med LBU er at være rådgivende organ for Institut for Menneskerettigheder i spørgsmål vedrørende det nationale arbejde med at fremme ligebehandling samt forebygge diskrimination. Udvalgte skal sikre, at instituttet får glæde af den viden og de erfaringer, rådets medlemmer har på ligebehandlingsområdet, herunder sikre retsbeskyttelse mod diskrimination ved at styrke adgangen til information om retten til ikke at blive diskrimineret og om klagemuligheder, at styrke adgangen til vejledning og bistand for ofre for diskrimination, og at styrke monitoreringen af diskrimination gennem en systematisk registrering af henvendelser om diskrimination. I udvalget sidder repræsentanter fra blandt andre Kvinderådet, Ældremobiliseringen, Rådet for Etniske Minoriteter og Center for Ligebehandling af Handicappede. IKS er repræsenteret ved Christa Lund Herum og Ilham Ali. Høring om fattigdom og diskrimination: I anledning af Fattigdomsåret 2010 afholdtes der den 26. oktober 2010 Institut for Menneskerettigheders Ligebehandlingshøring 2010; Hvad er sammenhængen mellem diskrimination og fattigdom?. Programmet indeholdt blandt andet indlæg

2 ved fire folketingspolitikere, Yildiz Akdogan (S), Ellen Trane Nørby (V), Ozlem Cekic (SF) og Vivi Kier (K), samt fremlæggelser ved eksperter blandt andre Jonas Schytz Juul, Chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og jurist Lynn Roseberry, afdelingsleder CBS. Ved høringen fremlagde medlemmer af LBU korte indlæg, som repræsenterede områderne køn, alder, seksuel orientering, etnicitet, religion & tro samt handicap. IKS præsenterede en case og et indlæg om hvorvidt der er en mulig sammenhæng mellem på den ene side tro og religion og på den anden side fattigdom og diskrimination. 2. Samarbejde med Ungdomsbyen i Rødovre: Medborgerskab - Alle Inklusiv er et 1-dags kursus for 8.-9.klasse elever om medborgerskab og inklusion, som IKS har været med til at udvikle sammen med Ungdomsbyen. Frivillige i IKS har også i det forløbne år deltaget i nogle af kurserne som assistenter, der afslutter dagen med at fortælle om IKS og de forskellige aktiviteter og projekter som foreningen arbejder med. I år deltog Stéphanie Torbøl. Formen alternerer mellem oplæg, dialog, leg, interviews, og gruppeopgaver. Kurset giver anledning til optimisme. Det er vores erfaring, at eleverne er meget med hele vejen igennem. Mange af deres spontane reaktioner og de personlige historier de fortæller tyder på, at inklusion i højere grad opleves som en selvfølge for de unge. Hospitalsprojekt Etnisk Ressourceteam (ERT) er nu fremtidssikret på hospitaler i Region Hovedstaden. Fire hospitaler (Rigshospitalet, Herlev Hospital, Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital) støtter nu teamets tilbud på deres hospitaler i form af løn til projektlederen, Naveed Baig. Dermed er ERT fra 1.febuar 2011 blevet en permanent ordning. Der er nedsat en styregruppe på fire personer, udpeget af de fire hospitalsdirektioner. ERT vil dog fortsat have en referencegruppe/netværksgruppe (tidligere kaldet styregruppe, hvor Lissi repræsenterer IKS) der støtter op om ERT s aktiviteter og virke. IKS støtter stadig ERT. ERT har fået sin egen hjemmeside: Der er opsat plakater på centrale steder på hospitalerne for at få patienters og personales opmærksomhed. Henvendelserne (fra patienter og personalet) er stabile og ERT bliver involveret mere og mere på hospitalerne. Der er gennemsnitligt kontakt til ca. 1 patient per dag. ERT brochuren er nu også oversat til farsi, somalisk, bosnisk-serbisk og fransk. Den er nu et fast bilag i nyansattes mappe på Bispebjerg Hospital (BBH). På opfordring af BBHs direktion og på grundlag af, at psykiatrien bruger ERT regelmæssigt, samt med henblik på at definere en samarbejdsaftale med dem, har ERT i sommeren 2010 mødt ledelsen for Psykiatrisk Center København, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg og Distrikpsykiatrisk Center Bispebjerg. Nadia Qureshi som er psykolog er dermed blevet ERTs kontaktperson for psykiatrien. Stadig få henvendelser på BBH: undervisning (13), patienthenvendelser (21) i Væsentlige arrangementer: 30. marts 2010: Besøg af anglikansk biskop fra England på Rigshospitalet. IKS blev bl.a. introduceret. 12. maj: Naveed holdt oplæg på Oslo Universitet om muslimsk sjælesorg til forskellige gejstlige. IKS blev introduceret. 21 sept.: ERT-heldagsseminar på Rigshospitalet for teologer og hospitalsrepræsentanter fra tre hospitaler i Oslo og Aalborg Sygehus. Bl.a. fortalte Lissi om ERTs tilblivelse og udvikling gennem

3 årene. Repræsentanterne ønskede at studere ERT-modellen på nært hold med henblik på at etablere lignende ordninger i Ålborg og Oslo. Fokus var på ERT s historie og opbygning, dets funktioner og erfaringer med arbejdet. 17 jan.: Temadag på Rigshospitalet: Dobbeltminoriteter i sundhedsinstitutioner etnisk minoritetsborgere med handicap, deres behov og perspektiver. For frivillige og ansatte i handicaporganisationerne, fagfolk på handicapområdet (socialrådgivere, læger, sygeplejersker, lærere etc.) samt repræsentanter fra etniske minoritetsorganisationer. Ca. 30 deltagere. Fængselsprojekt Lissi er efter afslutning af sit forskningsprojekt om etnisk minoritetsunge i fængsel ansat på halv tid i Københavns Fængsler til at arbejde med unge med etnisk minoritetsbaggrund båden indenfor og udenfor murene. Der er gjort forberedende arbejde, ansøgt økonomisk støtte af satspuljemidlerne til at opbygge et samlingssted/center på Nørrebro, hvortil unge indsatte og eks-indsatte (særligt med etnisk minoritetsbaggrund), der har besluttet at forlade den kriminelle løbebane, kan henvises efter løsladelse og få vejledning og støtte til at leve et kriminalitetsfrit liv og komme i gang med uddannelse og/eller arbejde. Oprettelsen foregår i regi af IKS og i tæt samarbejde med ERT. De unge vil blive rekrutteret direkte fra fængslerne af fortrinsvist præster og imamer, der i forvejen har opbygget et tillidsforhold til de dem. Arbejdet vil bl.a. bygge på resultater og erfaringer fra undertegnedes forskningsprojekt, hvor det fremgår, at manglende eller negative relationer til voksne gennem opvæksten - og senere også til samfundet generelt for de flestes vedkommende er/har været en afgørende risikofaktor i forhold til deres kriminelle løbebane. Derfor må relationsaspektet også blive et væsentligt aspekt af løsningsmodellen. Der er for knap et år siden oprettet en frivillig mentorordning for etnisk minoritetsunge, der ønsker støtte til at forlade det kriminelle liv. Der har været etableret 9 mentorordninger (overvejende med præster som mentorer). Det har vist sig at have en positiv virkning på de unge, herunder også flere, der i forvejen var opgivet af både kriminalforsorgen og kommunen. Der er nu brug for en systematisering og udvidelse af dette mentorarbejde, hvor de unge foruden den kontinuerlige voksenkontakt får mulighed for at være del af et fællesskab, hvor også konventionelle unge (også fra ERT) deltager og kan være positive rollemodeller for de unge med kriminel baggrund. Krav til mentorer er først og fremmest evne til refleksion, nærvær og samtale. En opkvalificering af mentorerne vil finde sted gennem undervisning. Til dette formål anvendes professionelle undervisere. Regelmæssige foredrag med undervisere, som taler om eksistentielle emner eller praktiske aspekter af arbejdet: kommunikation, psykiske lidelser, krisehjælp etc. Dertil kommer supervisionsforløb individuelt og i grupper, med eksternt tilknyttede supervisorer. ERT og dets erfaringer vil blive inddraget i dette arbejde. Foruden mentorordning vil der være følgende initiativer: Individuel hjælp og rådgivning: beskæftigelses- og uddannelsesvejledning, jobsøgning etc. social- og juridisk rådgivning, gældsrådgivning psykologisk hjælp (bl.a. i forhold til ADHD og PTSD) tilbud om samtaler med socialrådgiver, psykolog/terapeut, sjælesørger etc. hjælp til vredeshåndtering og konfliktløsning

4 familiekontakt. Etablering af positive relationer mellem den unge og forældrene. Hjemmebesøg. Evt. deltagelse af familien i arrangementer Sociale aktiviteter (netværksopbyggende): uformelt samvær, fælles madlavning og spisning, evt. ture ud af huset målrettede sportsaktiviteter som redskab til mere konstruktiv adfærd og kommunika-tion, til opbygning af større social forståelse, mere solidt selvværd små fællesskaber med deltagelse af en eller flere ældre (selvhjælpsgrupper, coaching, samtale-aktivitetsgrupper) undervisning (bl.a. i konfliktløsning, sociale færdigheder), debatarrangementer med deltagelse af andre unge, mulighed for kunstneriske udfoldelser Der ønskes ansat to fuldtidsmedarbejdere, der arbejder tæt sammen med fængselspræster og - imamer: 1) en daglig leder af projektet til at varetage den daglige drift, herunder bl.a. administration, samarbejdsrelationer ud af huset, formidling af uddannelses- og jobvejledning, juridisk rådgivning, psykologisk hjælp etc. samt 2) en socialmedarbejder til (sammen med de frivillige) at varetage mentorordning, sociale aktiviteter, inkl. debatmøder, gruppesamtaler og sportsaktiviteter. Desuden anvendes både frivillige og timelønnede beskæftigelses- og uddannelsesvejledere, psykologer, supervisorer, juridisk rådgivere, misbrugsbehandlere og familiekonsulenter. Stedet vil have en fast daglig åbningstid. Der tages initiativ til at etablere samarbejde og koordinering af de forskellige indsatser på Nørrebro, der udføres på området. Der har været forberedende samtaler med forskellige relevante foreninger og personer om et samarbejde, bl.a. EXIT, Vores Unge, RUM, Den Korte Snor, Sikker By - Københavns Kommune (Per Larsen). Naveed har været med i udviklingen og deltaget i mange af møderne. 10.sept. Eid ul-fitr på Blegdamsvejens Fængsel sammen med Fatih Alev, med bøn og spisning (20 deltagere). Der afholdes debatcaféer i Vestre Fængsel med ca. 25 håndplukkede deltagere. Den 30.marts om OS og DEM er nogle mennesker mere værd end andre Hvad siger islam og kristendom? hvor Naveed holder oplæg sammen med fængselspræst Peter Walin. Undertegnede har holdt en række foredrag og indlæg om kriminalitet og radikalisering blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund i regi af Integrationsministeriet, Københavns Kommune, Yngre Kriminologer, SSP, Servicestyrelsen, Vartov. Har desuden været med i planlægning og opfølgning af bandeseminar på Grundtvigs Højskole sept. Møder har været afholdt i IKS lokaler. Dansk-arabisk kontekst IKS var medunderskriver på en fælles opfordring, sendt den 4.feb som et åbent brev til udenrigsminister Lene Espersen, fra det danske civilsamfunds organisationer (MENA) med titlen: Egypten der skal handles nu. Mellemfolkeligt Samvirke var initiativtager til det fælles brev og til en pressemeddelelse, hvori der opfordres til, at Danmark bakker op om ønsket om demokratisering i Egypten, og at udenrigsministeren og EU skærper tonen over for de egyptiske myndigheder og kræver øjeblikkelig og fredelig overgang til demokrati. Opfordringen blev positivt modtaget af udenrigsministeren i et svarbrev til organisationerne.

5 Den 11.marts arrangerede Mellemfolkeligt Samvirke sammen med en række folkelige organisationer en demonstration for de demokratiske kræfter i Mellemøsten, som IKS sammen med en række andre organisationer anbefalede. Samarbejde med Danmission: Efter ansættelse af to unge dialogkonsulenter i Danmission har IKS indvilliget i et samarbejde omkring Danmissions arabisk-europæiske projekter. Det gælder i første omgang deltagelse i et nyt initiativ Arab Europe dialogue, som Danmission med bl.a. finansiering fra Danida igangsætter sammen med Coptic Evangelical Organisation for Social Service, CEOSS. Naveed og Fatih deltager i den første konference på Kreta den april 2011, som også den Evangeliske Kirke og akademier i Tyskland er med til at arrangere. Temaet er Transformation Processes in Arab and European countries Formation of Identities in Conflict. Der deltager 40 opinionsdannere og officielle regeringsrepræsentanter fra den arabiske verden og 40 fra Europa. Naveed og Fatih holder sammen et oplæg. Der afholdes dansk-egyptisk konference i efteråret. Studietur til Marokko Den april rejste ni medarbejdere i IKS til Marokko (Casablanca, Rabat, Fes og Ifrane) med det formål at udbygge IKS internationale netværk, at lære om marokkansk historie og kultur og udveksle erfaringer særligt med interreligiøse relationer.. På turen deltog Lissi Rasmussen, Naveed Baig, Niels Tvilling, Eva Bernhagen, Aminah Tønnsen, Fatih Alev, Safet Bektovic, Sabeen Choudhry og Christa Lund Herum Erfaringer fra besøget, særlige temaer blev publiceret i vort tidsskrift. Programmet var sammensat af forskellige møder og besøg på blandt andet den danske ambassade, Det Jødiske Museum i Casablanca, seminar om interreligiøs dialog på Al-Akhawayn universitetet i Ifrane, deltagelse i højmessen i Saint Pierre katedralen, besøg på et børnehospital. Besøg fra udlandet: 24.aug. Political Officer, Frazer Thomas, Den Britiske Ambassade. 13.okt. Dr. Stanislaw Grodz, lektor ved Afdeling for Religionshistorie og Religionsetnologi ved Det Katolske Universitet i Lublin, Polen. 31.jan. Dr. Andrew Wingate, tidligere leder af St. Philips Centre i Leicester og kongelig konfessionarius, sammen med den anglikanske præst, Jonathan Lloyd. 12.marts Dr. Ahmet Onay, formand for Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse (skal holde foredrag onsdag) Andre projekter/aktiviteter Bøger, bidrag til bøger/hæfter: Antologien, Tro, omsorg multikultur (red. af Marianne Kastrup, Naveed Baig og undertegnede) udkom på Hans Reitzels Forlag juni Antologien indeholder blandt andet bidrag v. Naveed og Stephanie om ERT og v. undertegnede om relationsarbejde i Københavns Fængsler. Den har fået få, men positive anmeldelser og er solgt Lissi Rasmussens forskningsrapport udkom i juni 2010, Livshistorier og Kriminalitet. En empirisk undersøgelse af etnisk minoritetsunge i Københavns Fængsler, deres baggrund, status og fremtid. Hvilke kommunikationsmuligheder er der? Center for Europæisk Islamisk Tænkning, Københavns

6 Universitet. Rapporten kan downloades gratis på Undersøgelsen tog sin begyndelse i oktober 2008 og består bl.a. af 150 individuelle interview med indsatte med etnisk minoritetsbaggrund mellem 15 og 30 år, bosiddende i Danmark, og med en række ansatte. Dertil kommer en gennemgang af i alt 500 indsattes journaler og handleplaner, gruppesamtaler og observationer gennem mere end et år. Formålet med projektet var at dokumentere, både kvalitativt og kvantitativt, de unges baggrund og situation og på grundlag heraf udvikle et praktisk redskab til at kommunikere med denne målgruppe eller dele af den i bl.a. inkluderende, relationsorienterede gruppesamtaler. Safet Bektovic har to bidrag i antologien, Muslimernes Islam. Religion-kultur-samfund (red. Sherin Khankan), der udkom på Forlaget Pantheon i dec. 2010: De muslimske samfund og deres møde med Vesten, ca pp og Islam og Vesten i nyere tid pp Desuden forord, Før Muhammedkrisen og efter. Hvad er der sket? til Oddbjørn Leirvik, Islam og Kristendom. Konflikt eller dialog. København: Religionspædagogisk Forlag, pp Internationalt Iqbal-symposium: IKS spillede en væsentlig rolle i dette års internationale symposium den 14.november 2010 i Taastrup. Symposiet var arrangeret af Iqbal Academy Scandinavia (IAS) og havde som overordnet tema Kinship in Thought between Islam and the West. Deltagere var forskere fra Pakistan, USA og Danmark. Medarbejdere i Islamisk-Kristent Studiecenter var inviteret til at holde oplæggene fra dansk side. En del af indlæggene blev publiceret i vort tidsskrift. Der var enighed om, at islam og Vesten er to usammenlignelige størrelser, men at der er en hel del kinship in thought mellem islam og kristendom og mellem Vesten og den muslimske verden. Høringssvar til Københavns Kommune IKS har givet høringssvar i oktober 2010 om Københavns Integrationspolitik Besøg af imam Muhammad Ashafa og præsten James Wuye fra Nigeria marts 2011, som tidligere var fjender men nu arbejder sammen for fred og forsoning i bl.a. Sudan, Kenya og Nigeria. Der er lavet en film om deres historie, The Imam and the Pastor. De deltager i arrangementer i Korsgadehalden (inkl. fredagsbøn), Verdenskulturcentret og Vor Frue Kirke (inkl. højmesse). Medarbejderes aktiviteter i og udenfor Danmark (relateret til IKS) Aminah Tønnsen har i 2010 deltaget i et projekt på Institut for Menneskerettigheder, hvor man har udarbejdet det internet-baserede undervisningsmateriale DROP DISKRIMINATION. Materialet består af en række kortfilm og dertilhørende opgaver, der søger at styrke kendskabet til og skabe bevidsthed om fordomme såvel som diskriminationens konsekvenser, og herigennem lære at forstå og håndtere mangfoldighed. Målgruppen er folkeskolens ældste klassetrin og tilbydes både i Danmark og Bulgarien.

7 Er stadig med i Din-Tro Min-Tro projektet, som startede i efteråret 2004, hvor skoleklasser kan rekvirere et gæstelærerteam bestående af en jøde, en kristen og en muslim, der fortæller om eksempelvis religiøs praksis eller Gud og menneske inden for de tre traditioner. Aminah Tønnsen og Stéphanie Torbøl har i juni 2010 deltaget i et Grundtvig-fredsseminar i Warszawa med deltagere fra 9 forskellige europæiske lande. Seminaret var tilrettelagt af uddannelsescenter EDUZ ( ) i Warszawa og godkendt som Grundtvig-workshop under EUs Grundtvig program. Seminaret omfattede en lang række forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde og erfaringsudveksling med udgangspunkt i religionsdialog og europæisk historie. Kristne, muslimer og jøder var repræsenteret. De fleste deltagere arbejdede på uddannelsesområdet, dog på meget forskellige niveauer: både skole/folkeskole/gymnasie -og universitetslærer var repræsenteret, hvilket gav et perspektivrigt udgangspunkt, og bredde og substans i diskussionerne. Der var desuden ture til Warszawas mange seværdigheder samt besøg i Auschwitz-Birkenau, hvor spørgsmålet om tilgivelse og forsoning pludselig blev meget konkret. 200-året for Chopins fødsel blev markeret med deltagelse i en række koncerter, der gav seminaret et helt unikt præg. Nogle af deltagerne, som er medlem af GERFEC ( har henvendt sig efterfølgende med henblik på eventuel deltagelse i et møde omkring deres næste pædagogiske projekt, som fokuserer på menneskerettigheder og demokratisk borgerskab. Naveed Baig er talsmand for foreningen, Jødisk Muslimsk Netværk i Danmark. FN har opfordret til at man markerer den første uge af februar hvert år som World Interfaith Harmony Week. Netværket to derfor initiatvi til at samle repræsentanter for de forskellige trosretninger i Danmark og inviterede til et møde den 6.feb., hvor der blev lavet en fællesudtalelse om tværreligiøs dialog og arbejdet med at udbrede aktiviteter i de kommende års World Interfaith Harmony Week. Der blev nedsat en arbejdskomite, der vil tage initiativ til arrangementer. 10 maj. Deltaget KFSM's interreligiøse møde med unge 15. maj. Deltager i panel om religionsdialog på Danske Kirkedage i Viborg. 6. nov. Deltog i panel i konference i Nyborg om konflikt og forsoning i religionens navn. Danske kirkelige organisationer var arrangører. 23. nov. Oplæg i Studentermenigheden i Hans Tausens Kirke 10 jan. Paneldeltager i jødisk-medicinsk symposium i København. 11. marts: Paneldeltager for IKS i debat om religionsdialog på Rosborg Gymnasium, Vejle. Safet, Theo og Naveed deltog med oplæg i Kristent-Muslimsk Samtaleforums årlige lederkonference den okt Safet og Lissi var medarrangører af og foredragsholdere ved seminar den 16.feb. ved Center for Europæisk Islamisk Tænkning for master-studerende i religion og samfund ved Det Teologiske Fakultet i Oslo. Op til 30 deltagere. Lissi Rasmussen Har deltaget i to interviews på Kanal Hovedstaden om kristen-muslimsk relationsarbejde og arbejdet i fængslet.

8 22.feb. Foredrag om diapraxis på Mødestedet for kristen-muslimsk ungdomsgruppe i Danmission. Det var en opløftende oplevelse at møde så mange unge mennesker med interesse i kristenmuslimsk samarbejde Flytning Da lejemålet på Nørrebrogade blev opsagt, flyttede IKS i slutningen af november 2011 midlertidigt sin postadresse til formandens nye privatadresse, Ryesgade 27.3.tv., 2200 Kbh. N. Centrets inventar er midlertidigt blevet opmagasineret i kælderen under Sankt Johannes Kirke (sammen med det, der i forvejen stod der). Centrets bibliotek befinder sig stadig på Center for Europæisk Islamisk Tænkning (CEIT), Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, men skal flyttes derfra over sommeren. Møder er blevet afholdt på CEIT, i Dansk Islamisk Centers nye lokaler Baggesensgade 4, i Nørrebro Apoteks frokoststue og på IKS s nye postadresse. Når Projekt Katalysator for eksindsatte unge forhåbentlig går i gang, skal der findes nye lokaler. Studiegrupper Studiegruppe (20 deltagere) læser kristne og muslimske tekster og diskuterer teologi og filosofi (initiativtagere: Theodor Jørgensen og Safet Bektovic). Møder og konferencer DebatCafé om Bandekriminalitet på Nørrebro med oplæg af cand.publ. Aydin Soei, som nyligt havde udgivet bogen, Vrede Unge Mænd. Optøjer og kampen for anerkendelse i et nyt Danmark, og Lissi Rasmussen, som nyligt havde udgivet rapporten, Livshistorier og Kriminalitet. Der var godt fremmøde med op mod 50 deltagere. En stor del af disse arbejder med problematikken til dagligt. Internationalt Iqbal-symposium: IKS blev i år mere involveret i forberedelsen af det årlige Iqbal-seminar, denne gang den 12.november 2011, i samarbejde med Iqbal Academy Scandinavia (IAS) med temaet, Challenges of Arab Spring for East and West. Seminaret blev afholdt i CEIT - med deltagelse af 23 forskere og studerende fra Danmark, England og Pakistan. Det blev et meget informativt og lærerigt møde med et yderst aktivt engagement fra deltagernes side. Seminaret tog udgangspunkt i følgende spørgsmål: På hvilken måde har opstandene i den arabiske verden bragt ændringer i Mellemøsten og Nordafrika, i øst og i vest. Har de ændret det billede vi har af hinanden? Har de ført til, eller vil de føre til en omdefinering af begreber som demokrati, social samhørighed, diversitet, integration osv.? Er vi blevet bragt tættere sammen? Desuden blev det drøftet, hvorledes Iqbal ville have forholdt sig til det arabiske forår. Medarbejdere i Islamisk-Kristent Studiecenter holdt oplæg. Flere af indlæggene blev publiceret i vort tidsskrift. Ligebehandlingsarbejde

9 Medlemsskab af Rådet for Menneskerettigheder og dets Ligebehandlingsudvalg (LBU). LBU er et rådgivende organ for Institut for Menneskerettigheder i spørgsmål vedrørende det nationale arbejde med at fremme ligebehandling og forebygge diskrimination. I udvalget sidder repræsentanter fra blandt andre Kvinderådet, Ældremobiliseringen, Rådet for Etniske Minoriteter og Center for Ligebehandling af Handicappede. IKS har været repræsenteret ved Christa Lund Herum og Ilham Ali. Ilham har ønsket at træde ud. Samarbejde med Ungdomsbyen i Rødovre: der har ikke i dette år været afholdt kurser med IKSdeltagelse. Etnisk Ressourceteam Etnisk Ressourceteam (ERT) arbejder på fire hospitaler (Rigshospitalet, Herlev Hospital, Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital). IKS støtter stadig transportudgifter for ERT-frivillige. Koordinatoren, Naveed bruger meget tid på undervisning på hospitalerne og på at modtage delegationer fra resten af landet og andre lande så som Norge og Belgien, som ønsker at starte et lignende projekt i egen sammenhæng. Nedenfor nævnes nogle af de vigtigste aktiviteter (primært relateret til Naveed) ud over samtaler med patienter og pårørende samt undervisning og rådgivning af personale. I september 2011 blev der trykt en rapport om ERTs virke Denne rapport publiceres i næste nummer af vort tidsskrift. Marts 2011: ERT kom med i klinisk etisk komite på Herlev Hospital. Oplæg på Diakonissestiftelsens hospice, Frederiksberg (Naveed). Undervisning af frivillige i Cafe Hr. Berg på Rigshospitalet. (Læge Samia Ditta). ERT er med i fokusgruppe for Kolding Sygehus om religiøse bygninger. Rådgivning på Omsorgscenteret Hvissinge. Islam og sjælesorg (Naveed), oplæg ved debatarrangement, arrangeret af SEHAT, Panum. April: ERT medlem af MESU centerråd (Center for Migration, Etnicitet og Sundhed, KU) Undervisning af tyrkiske imamer, arr. af CEIT, om kulturel og religiøs støtte på hospitaler (Naveed) Maj: ERT samarbejde med LOKK og møde i Dannerhuset om åndelige, religiøse støttemuligheder til kvinder. Juni: Delegation fra Oslo hos ERT på Rigshospitalet (Tros- og livssynspolitisk Utvalg, Kulturdepartementet). Hjælp til Roskilde Sygehus ift. oprettelse af interkulturelt team. August: Haderslev Stifts arrangement om ældreomsorg for etniske minoriteter (Naveed). September: 7.sept. Lissi og Naveed: undervisning og rådgivning på traumecentret på Rigshospitalet om banderelaterede unge i forbindelse med skyderier i bandemiljøerne. Fælles mini-seminar, arr. af ERT på Rigshospitalet med delegation fra Belgien på besøg i sundhedsministeriet. Forelæsning på Oslo universitet, ERT, om islam og sjælesorg (Naveed) Oktober: Åbent hus på Herlev Hospital, rundvisning v. præst og imam. Delegationsbesøg fra hospital i Trondheim, Norge til Rigshospitalet. Oplæg i Forskningsnetværket for Etniske Minoriteter, KU (Naveed). ERT med i følgegruppen for Linien (Naveed)

10 December: 6.dec. Lissi og Naveed: besøg på Rigshospitalet af medarbejdere fra Kirkelig Dialogsenter i Oslo og Bergen. Januar 2012: ERT besøg af Folkekirke og Religionsmøde på Rigshospitalet (V. hospitalspræst Henning Nabe-Nielsen og Naveed). Fængselsprojekt - Katalysator IKS har i samarbejde med foreningen, Vores Unge og Rådgivning af Unge med Minoritetsbaggrund (RUM) taget initiativ til Projekt Katalysator for indsatte og eks-indsatte unge (særligt med etnisk minoritetsbaggrund) i Københavnsområdet (dvs. primært Vestre og Blegdamsvejens Fængsel, Vridsløselille og Herstedvester). Målet er at opbygge et fast samlingssted på Indre Nørrebro. Unge indsatte (primært med etnisk minoritetsbaggrund), der har besluttet at forlade det kriminelle liv, kan henvises af fængselspræster, -imamer og fængselspersonale til stedet, hvor de kan få vejledning og støtte til at komme i gang med uddannelse og/eller arbejde og til at få en mere positiv kontakt til det omgivende samfund. Desuden vil der være en række sociale aktiviteter, hvor tryghed, fællesskab og aktiv deltagelse er i centrum. Der er allerede skabt kontakt til ressourcepersoner og en række interesserede unge (herunder tidligere indsatte) og til forskellige ungdomsorganisationer, som ønsker at være med i projektet. ERT vil spille en central rolle i dette arbejde. Desuden er der søgt økonomisk støtte, da projektet vil være afhængigt af, at der kan ansættes medarbejdere. Der er koblet en ekstern konsulent på fundraising. Desuden blev der 29.feb.2012 afholdt et møde med Karen Klint og integrationsordfører, Jakob Bjerregård, Socialdemokraterne. IKS er nu i gang med en systematisering og udvidelse af mentorarbejdet, der blev påbegyndt for knap to år siden, hvor etnisk minoritetsunge, der ønsker støtte til at forlade det kriminelle liv, kan få tilknyttet en frivillig mentor. Der er oprettet 19 mentorordninger med seks frivillige mentorer (flere af dem præster). Ordningen har vist sig at have en positiv virkning på de unge, herunder også flere, der i forvejen var opgivet af både kriminalforsorgen og kommunen. 12 af dem sidder stadig i fængsel. 5 har lagt kriminaliteten bag sig og er nu i gang med uddannelse, mens 2 er blevet løsladt, og der er ikke længere kontakt til mentor. Der er afholdt to mentor-seminarer for nuværende og kommende mentorer og ressourcepersoner, og der planlægges opkvalificerende kurser og supervisionsmøder for samme målgruppe i løbet af de næste par måneder. Mentorseminarerne blev holdt 14.1 i Dansk Islamisk Center med deltagelse af nye mentorer og ledere af de involverede instanser, fængselsimam Waseem Hussain, Fatih Alev, Jan Mansur Hussain og Lissi Rasmussen i Nørrebro Apoteks frokoststue med yderligere deltagelse af mentorer og ressourcepersoner. Som frivillig kan man deltage i projektet som besøgsven eller mentor - og senere, når stedet forhåbentlig bliver oprettet, også som frivillig på stedet - alt efter hvor meget og på hvilken måde man ønsker at engagere sig. Der er desuden afholdt to debatcaféer i Vestre Fængsel, med Jørgen S. Nielsen som oplægsholder, om det arabiske forår med ca. 25 håndplukkede deltagere. Besøg fra udlandet: IKS havde i ugerne marts og 27.marts-4.april besøg af to syriske kvinder fra Hama, Rufaida ALHabash og lektor Ghada Ghazal, som vi har samarbejdet siden 2005 omkring omsorgsarbejde i København og Hama. Medlemmer af IKS har tidligere mødt dem på konference i Damaskus, og

11 IKS har i 2006 haft en konference hos og sammen med dem i Hama. De to kvinder har desuden haft et længere ophold i København, hvor de bl.a. deltog i Safets og Lissis kompaktseminar om social etik på Københavns Universitet i Dr. Rufaida ALHabash er leder af Islamic Studies Centre og Al Andalus Institute i Hama Hun har en PhD i Dawa Studies om kvinders engagement i islam fra University of the Holy Qur an i Sudan. Har i flere år arbejdet med interreligiøs og kulturel dialog. Ghada Ghazal underviser ved Al Baath Language Center, Hama, Syrien. Hun har en MA i engelsk litteratur og sprog. Underviser desuden i islamiske studier og dialog mellem civilisationer. Begge har i mange år undervist i og arbejdet med kristen-muslimske relationer i Syrien. Rufaida og Ghada deltog marts i Danmissions konference om Secular State, Religious Neutrality and Social Cohesion med deltagelse fra Egypten, Libanon, Syrien og Danmark. Programmet for den efterfølgende uge inkluderede flere møder med dem om situationen i Syrien, bl.a. på CEIT og på Læreruddannelsen Zahle. Desuden mødte de to syriske kvinder en række indsatte i Blegdamsvejens Fængsel. Andre projekter/aktiviteter Medarbejderes aktiviteter i og udenfor Danmark (relateret til IKS) Naveed og Fatih deltog i en konference på Kreta den april 2011, arrangeret af Danmission sammen med Coptic Evangelical Organisation for Social Service, CEOSS. Temaet var Transformation Processes in Arab and European countries Formation of Identities in Conflict. Der deltog 40 opinionsdannere og officielle regeringsrepræsentanter fra den arabiske verden og 40 fra Europa. Fatih Alev deltog primo oktober 2011 i en dansk-egyptisk dialogkonference i Alexandria, Egypten om mediernes ændrede rolle for demokrati og samfund, arrangeret af Danmission i samarbejde med CEOSS. Derefter deltog Fatih i Doha International Center on Interfaith Dialogue s (DICID) 9. Doha Interfaith Conference oktober 2011, hvis overordnede tema var Social Media and Inter- Religious Dialogue: A New Relationship. Der var 200 deltagere fra 55 lande fra alle fem kontinenter, overvejende religiøse repræsentanter og akademikere. Endvidere deltog Fatih i den internationale konference om Global Movement of Moderates- i Kuala Lumpur januar 2012, som havde til formål at fremme en løs sammenslutning af enkeltindivider, organisationer samt statsaktører og intelligentsia som arbejder for en varig og fredelig sameksistens. Konference var arrangeret af Alumni Association of International Islamic University of Malaysia i samarbejde med International Islamic University i Malaysia - under protektion af Malaysias præmier minister, Hon. Dato Sri Mohd Najib Tun Razak. Naveed Baig Marts: Workshop på Den Sociale Højskole om islam og socialt arbejde. Kom med i CEITS EU samarbejde Maj: Repræsenterede IKS på pilgrimsvandring med pilgrimspræst, buddhistisk center og IKS. Oplæg i Børsen ifm. islam-udstilling om den muslimske Jesus (IKS repræsenteret v. Naveed).

12 Oplæg om islam i Rejsby, Jylland, arr. af Folkekirke og Religionsmøde. P1 optagelse af fredagsbøn på Store Bededag. September: Repræsenterede IKS ved Nordisk teologisk konference, Dragør (respons på oplæg). Oplæg på inspirationsdag om krop og religion, Århus (repr.iks). Oplæg ved inspirationsdag om interreligiøs dialog, panel med biskop og rabbiner i KBH (repr. IKS) Deltog i P1 program om Krop og religion (religionsrapport). Bidrag til Stiftsårsbogen i KBH om religionsdialog (repr. IKS). November: Inspirationsoplæg i Aalborg om fremmede kulturer. Februar: Foredrag om, hvor moralen kommer fra (repr. IKS), Borgergade, KBH. Er i bestyrelsen for Jødisk Muslimsk Netværk i Danmark. FN har opfordret til at man markerer den første uge af februar hvert år som World Interfaith Harmony Week. Netværket inviterede således til et arrangement på Rådhuspladsen den 5.feb. med overskriften, Trolerance. Støt mangfoldigheden i København og Danmark. Arrangementet var støttet af Bland dig i byen puljen, Københavns Kommune. IKS var repræsenteret ved Aminah og Naveed. Safet Bektovic Har deltaget i flere konferencer: Frankfurt Oder, Tyskland (Jan 2011) om memory og identity; Sofija i Bulgarien (maj 2011) om islamiske trossamfund muftiater i Sydøsteuropa; Sarajevo (maj 2011) om moderne islamisk tænkning. Safet underviser på Det Teologiske Fakultet i Oslo i islamisk filosofi og sufisme. Theodor Jørgensen Har holdt flere foredrag om kristen-muslimske relationer. Lissi Rasmussen Har i det forløbne år holdt en række foredrag og indlæg om kriminalitet og radikalisering blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund i regi af bl.a. Københavns Kommune, Næstved Kommune, SSP, Servicestyrelsen, socialrådgiveruddannelsen og Diyanet, Taastrup. Har deltaget i workshops i Roskilde og Århus i oktober og november inviteret af Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats, Specialfunktionen for ligestilling og Den Nationale Ungeenhed med henblik på at udvikle et inspirationskatalog med fokus på at finde nye veje og løsninger til en styrket uddannelses- og beskæftigelsesindsats over for unge mænd af ikke-vestlig herkomst. Holdt foredrag i Vestre Fængsel 1.februar 2012 for 20 nationale og internationale forskere med forskellig faglig baggrund fra forskernetværket Negotiating (In)visibilities på Københavns Universitet, som afholdt deres første konference på Carlsberg Akademi. Foredraget handlede om synlighed og usynlighed - panoptiske principper, og hvordan de er blevet adapteret til nutidens forestillinger om, hvordan et fængsel skal fungere. Se Bøger, bidrag til bøger/hæfter: Safet Bektovic har udgivet bogen, Islamisk filosofi: Baggrund, problemstillinger og moderne udformninger (Anis 2012). Safet har desuden bidraget om sufisme i antologien, Mystik i Filosofi, Religion og Litteratur (Forlaget Univers 2011), i Racial Studies: Studying Muslims and Constructing Islamic Identity, Methods and Contexts in the Study of Muslim Minorities (2012).

13 Safet, Naveed og Lissi har bidrag I Jørgen S. Nielsen (red.): Islam in Denmark: The Challenge of Diversity (Lanham MD: Lexington, 2012). Naveed har (sammen med Ph.d. stipendiat Hanne Bess, KU) skrevet artiklen, Enhver skal smage døden i tidsskriftet, Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, Norge. Lissi har bidraget med artiklen, Diapraxis: Towards Joint Ownereship and Co-citizenship, I Politorbis (eitschrift zur Aussenpolitik) 2/2011 med temaet Religion in Conflict Transformation. Federal Department of Foreign Affairs, Bern, Schweiz.

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2011-12 v. formanden, Lissi Rasmussen 19.marts 2012

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2011-12 v. formanden, Lissi Rasmussen 19.marts 2012 Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2011-12 v. formanden, Lissi Rasmussen 19.marts 2012 IKS har igen i år været fokuseret på tre konkrete projektområder, som hænger

Læs mere

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2010-11 v. formanden, Lissi Rasmussen 21.marts 2011

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2010-11 v. formanden, Lissi Rasmussen 21.marts 2011 Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2010-11 v. formanden, Lissi Rasmussen 21.marts 2011 Det sidste år har vi primært arbejdet med eksisterende projekter, men også

Læs mere

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2012-13 v. formanden, Lissi Rasmussen 18.marts 2013

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2012-13 v. formanden, Lissi Rasmussen 18.marts 2013 Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2012-13 v. formanden, Lissi Rasmussen 18.marts 2013 Islamisk-Kristent Studiecenter har i det forløbne år været uden lokaler.

Læs mere

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2009-10 v. formanden, Lissi Rasmussen

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2009-10 v. formanden, Lissi Rasmussen Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2009-10 v. formanden, Lissi Rasmussen den 15. marts 2010 Det sidste år har vi primært arbejdet med eksisterende projekter og

Læs mere

Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde

Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde Tid: 28. 30. august 2012 Sted: København, Vartov Tema: Udfordringer og muligheder i det multikulturelle samfund

Læs mere

Ansatte Naveed Baig har været ansat i 22 t/u siden 1.maj ved hjælp af midler fra Oak Foundation og Socialministeriet.

Ansatte Naveed Baig har været ansat i 22 t/u siden 1.maj ved hjælp af midler fra Oak Foundation og Socialministeriet. Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) Årsberetning 2006-7 v. formanden den 19. marts 2007 Det vil fremgå af denne beretning, at de ændringer, vi bebudede på sidste generalforsamling, så småt er ved at kunne

Læs mere

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2008-9 v. formanden, Lissi Rasmussen, den 16.

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2008-9 v. formanden, Lissi Rasmussen, den 16. Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2008-9 v. formanden, Lissi Rasmussen, den 16. marts 2009 Islamisk-Kristent Studiecenter flyttede pr. 1.juli sit sekretariat til

Læs mere

Tro, omsorg og interkultur

Tro, omsorg og interkultur Tro, omsorg og interkultur ERFARINGER FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Redigeret af Naveed Baig, Marianne Kastrup & Lissi Rasmussen Hans Reitzels Forlag Indhold Indledning 9 Interkultur 10 Social- og sundhedssektoren

Læs mere

Referat fra konference for kristne og muslimske ledere Hotel Nyborg Strand d august 2006

Referat fra konference for kristne og muslimske ledere Hotel Nyborg Strand d august 2006 Referat fra konference for kristne og muslimske ledere Hotel Nyborg Strand d. 19.-20. august 2006 LØRDAG D. 19. AUGUST Velkomst og introduktion ved Biskop Karsten Nissen Biskop Karsten Nissen (KN) understregede

Læs mere

Rådgivning om og omsorgsarbejde blandt etniske minoriteter på hospitaler Projektets forløb frem til 1. november 2005 v.

Rådgivning om og omsorgsarbejde blandt etniske minoriteter på hospitaler Projektets forløb frem til 1. november 2005 v. Rådgivning om og omsorgsarbejde blandt etniske minoriteter på hospitaler Projektets forløb frem til 1. november 2005 v. Lissi Rasmussen Baggrund Gennem de senere år er der på en række hospitaler opstået

Læs mere

Tidsskrift. om islam & kristendom. Tema: Islamisk-Kristent Studiecenter på hospital og i fængsel 1/2012. Indhold

Tidsskrift. om islam & kristendom. Tema: Islamisk-Kristent Studiecenter på hospital og i fængsel 1/2012. Indhold Tidsskrift om islam & kristendom 1/2012 Tema: Islamisk-Kristent Studiecenter på hospital og i fængsel Imam og præst fra IKS i Vestre Fængsels hospitalsafdeling Indhold Betydningen af IKS arbejde på hospitaler

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Dr.theol. Lissi Rasmussen

Dr.theol. Lissi Rasmussen Livshistorier og kriminalitet En undersøgelse af etnisk minoritetsunge i Københavns Fængsler, deres baggrund, status og fremtid. Hvilke kommunikationsmuligheder er der? Dr.theol. Lissi Rasmussen Denne

Læs mere

2005-6. Undervisning, kurser og seminarer

2005-6. Undervisning, kurser og seminarer 2005-6 Tænketank Maj 2005 blev der oprettet en tænketank til at nytænke centrets struktur og aktiviteter - gennemtænke, hvilke behov, muligheder og ressourcer der er. Hvad er det, vi har brug for og vil

Læs mere

Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på danske hospitaler

Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på danske hospitaler Etnisk Ressourceteam Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på danske hospitaler Rapport om Etnisk Ressourceteams projektperiode 2008-2011 Medvirkende institutioner:

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen På dette kursus vil vi sætte fokus på menneskerettigheder som både indhold og form i læreruddannelsen. Kurset vil udfolde tematikker omkring menneskerettigheder

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Handlingsplan for Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde

Handlingsplan for Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde Handlingsplan 2015 2016 for Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde Indledning a. Overordnet mål: Handlingsplanen er forankret i: F&R s formålsparagraf: F&R s formål er med udgangspunkt i evangeliets

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på københavnske hospitaler Etnisk Ressourceteam 2008-2011

Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på københavnske hospitaler Etnisk Ressourceteam 2008-2011 Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på københavnske hospitaler Etnisk Ressourceteam 2008-2011 Naveed Baig Medvirkende institutioner: Rigshospitalet Herlev Hospital

Læs mere

Væsentlige samfundsbehov og udfordringer for Café Exit

Væsentlige samfundsbehov og udfordringer for Café Exit Strategi 2015-2017 Café Exit 2014 Café Exits mission (idégrundlag) Café Exits arbejdskultur Vision 2017 Strategi 2015-2017 Væsentlige samfundsbehov og udfordringer for Café Exit Café Exit 2014 Café Exits

Læs mere

Verdens kvinder i Danmark

Verdens kvinder i Danmark Verdens kvinder i Danmark Hvem er vi? Vi er en forening, som består af kvinder fra Kazakhstan, Rusland, Ukraine, Aserbajdsjan, Usbekistan, Hviderusland, Kaukasus, Cuba, USA, Brasilien, Salvador, Bosnien.

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Safet Bektovic, PhD i filosofi, medarbejder og tidligere næstformand i Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) og dr.theol. Lissi

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

INVITATION. Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til?

INVITATION. Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til? INVITATION Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til? 27. maj 2016 kl. 9.30-16.00 i Torvehallerne i Vejle Hvordan måler

Læs mere

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION INTRODUKTION TIL ET PILOTPROJEKT UDVIKLING AF METODER TIL AT STØTTE OG RÅDGIVE UNGE KONTORET FOR DEMOKRATISK FÆLLESSKAB OG FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING 2011 Unge

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SPERSPEKTIVET

FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SPERSPEKTIVET FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SET ET MENNESKE- RETTIGHEDS FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (1948) Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder Og enhver har krav på

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital

Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital 1. dag: 11. oktober kl. 8:15-15:00 2. dag: 8. november kl. 8:15-15:00 Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital Kursusbeskrivelse Kurset Sundhedspædagogik og etniske minoriteter sætter fokus på indvandrere

Læs mere

Program for Specialundervisningstræf 2010

Program for Specialundervisningstræf 2010 Program for Specialundervisningstræf 2010 Onsdag d. 17/11 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Ankomst og morgenkaffe Velkomst og præsentation af programmet Koordinator på et specialcenter v/ Rikke Alber Jørgensen

Læs mere

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Dagsorden Ordstyrer: Troels Bo Knudsen afdelingsbestyrelsen Toveshøj 1. Året der gik i Samvirket Fællessang 2. Udpegning af medlemmer til Samvirkets

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter

Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter Udarbejdet februar 2013 Sanne Rie Cissé, akademisk medarbejder ERT I. Kort oversigt: ERT i tal 2012 II. Patient-, pårørende-

Læs mere

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension Læseplan for Gug skole Den internationale dimension 1 Indledning: Samfundsudviklingen har medført, at der i disse år finder en kraftig internationalisering og globalisering sted i Danmark og i resten af

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Forebyggelse af Radikalisering og Diskrimination i Aarhus ØSTJYLLANDS POLITI DET TVÆRGÅENDE OMRÅDESAMARBEJDE

Forebyggelse af Radikalisering og Diskrimination i Aarhus ØSTJYLLANDS POLITI DET TVÆRGÅENDE OMRÅDESAMARBEJDE Forebyggelse af Radikalisering og Diskrimination i Aarhus 1 Begreber Radikalisering er en proces, der fører til, at en person i stigende grad accepterer anvendelsen af voldelige eller andre ulovlige midler

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Kulturaftener og debatmøder om kulturer fra forskellige lande

Kulturaftener og debatmøder om kulturer fra forskellige lande Årsberetning 2008 Kulturaftener og debatmøder om kulturer fra forskellige lande Indisk aften lørdag d. 23. februar Baghuset. (ca. 45 deltagere) Vi smagte på indiske lækkerier. Indiske musikere underholdt

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Oplæg ved konferencen Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv Mandag den. december 201 på

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

SPROGKONFERENCE 2015

SPROGKONFERENCE 2015 SPROGKONFERENCE 2015 MULIGHEDER GENNEM SPROG TIVOLI HOTEL 16. JUNI 2015 PROGRAM 8:30 9:00 Morgenmad 9:00 9:15 Velkommen v/ konferencier Aydin Soei 9:15 9:25 Åbningstale v/ Børne- og Ungdomsborgmester Pia

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

UNGE FOR MENNESKERETTIGHEDER INTERNATIONALT (yhri)

UNGE FOR MENNESKERETTIGHEDER INTERNATIONALT (yhri) 1 UNGE FOR MENNESKERETTIGHEDER INTERNATIONALT (yhri) www.visdomsnettet.dk 2 Unge for Menneskerettigheder Internationalt (YHRI) Den danske afdeling af Unge for Menneskerettigheder (YHRI) blev stiftet i

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD 2016-2018 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København.

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Hvad er VINK En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Styrker kontakt og dialog med udsatte unge, der kan være tiltrukket af ekstreme religiøse eller politiske fællesskaber

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Denne pixibog er et af produkterne af Equal-projektet Sammenhængende vejledning af

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Et partnerskab mellem VINK & UU København

Et partnerskab mellem VINK & UU København Et partnerskab mellem VINK & UU København Arbejder du med unge der ikke føler sig inkluderet? Unge der ekskluderer andre? Unge der isolerer sig fra samfundet? Eller unge der viser interesse for bekymrende

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

vold og overgreb i flygtningefamilier KØBENHAVN, 16. JANUAR 2018

vold og overgreb i flygtningefamilier KØBENHAVN, 16. JANUAR 2018 vold og overgreb i flygtningefamilier KØBENHAVN, 16. JANUAR 2018 WWW.INTEGRATIONSNET.DK VOLD OG OVERGREB I FLYGTNINGEFAMILIER Er det udtryk for traumer, kulturelt betinget adfærd eller..? Interviews blandt

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Frygten for irakisering i Mellemøsten

Frygten for irakisering i Mellemøsten Frygten for irakisering i Mellemøsten En kristen-muslimsk studierejse til Syrien og Libanon af Lissi Rasmussen Islamisk-Kristent Studiecenter arrangerede en studierejse til Damaskus, Aleppo og Beirut fra

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Bogazici University Land: Tyrkiet Periode: Fra: 09-08-2012 Til:17-01-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Det gode ældreliv også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Udgivet af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde September 2006 Udgivet af: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3.sal 1450 København

Læs mere

Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål?

Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål? DER ER SØGT OM GODKENDELSE AF EFTERUDDANNELSES FONDEN FOR ALMEN PRAKSIS Palliation 2014 Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål? KONFERENCE DEN 23. og 24. april 2014 Scandic Aarhus City Hør talere

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER Informations- og holdningskampagnen Dit Liv. Dine Muligheder, gennemføres af Als Research for Integrationsministeriet. Kampagnens overordnede

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

Modstand mod kvindelige præster:

Modstand mod kvindelige præster: Modstand mod kvindelige præster: Dette rollespil er tænkt at gøre Eastons model aktiv, således at eleverne opnår dybere indsigt i modellen samt indsigt i både de formelle såvel som uformelle beslutningsprocesser

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra DSR og SLS Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

Læs mere